Utredning av ekonomiska oegentligheter hos MHF efter visselblåsning

Waiting for an internal review by The Swedish Transport Administration of their handling of this request.

Till Trafikverket,

Långt ner på sidan 13 i en rapport från Trafikverket (https://trafikverket.diva-portal.org/sma...) står bl a "Trafikverket har under 2023 fått ytterligare en visselblåsning som rör ovan nämnt projektbidrag, denna gång gällande Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) och deras hantering av projektbidraget från Trafikverket. Trafikverket anlitade återigen revisionsbyrån för en oberoende granskning av MHF. Denna identifierade felaktigheter och slarv i MHF:s hantering av bidragen, men det föranledde inte att Trafikverket polisanmälde MHF."

Av sammanhanget står klart att det var Ernst & Young som utredde och rapporterade ärendet.

Jag begär nu att få ta del av den rapporten. Jag begär även att få ut eventuell annan dokumentation som är direkt kopplad till ärendet som t ex den vissling som Trafikverket skriver om.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Hugo Johansson

The Swedish Transport Administration

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

utlamnanden@trafikverket.se, The Swedish Transport Administration

Hej!

Ditt ärende "Begäran om utlämnande av allmän handling gällande rapport -
Utredning av ekonomiska oegentligheter hos MHF" har fått ärendenummer TRV
2024/6127.

Vi tar ut en avgift enligt avgiftsförordningen. Det kostar ingenting att
begära ut upp till nio sidor om materialet är analogt. Detsamma gäller upp
till nio filer om materialet är digitalt. Den tionde sidan eller filen
kostar 50 kronor, och därefter kostar det 2 kronor per sida eller fil.

Detta är ett automatiskt svar, vi svarar på ditt ärende så snart som
möjligt.

Med vänlig hälsning,

Trafikverket
[1]www.trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921
[2][e-postadress]

References

Visible links
1. http://www.trafikverket.se/
2. mailto:[e-postadress]

The Swedish Transport Administration

Hej!

 

Jag återkommer till dig imorgon om de handlingar du har begärt ut.

 

Till Utlämnandefunktionen  - detta mejl kan läggas till TRV 2024/6127

 

Trafikverkets interna konfidentialitetsnivå: 2 Intern

Med vänlig hälsning

Leif Eriksson

Utredningsledare

 

[1][e-postadress]

Direkt 010 - 123 23 21

Mobil 076-275 74 37

 

Trafikverket

Internrevisionen

Röda vägen 1

781 89  Borlänge

Telefon: 0771 - 921 921

[2]www.trafikverket.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/

Lars Bengtsson left an annotation ()

Varför blir jag inte förvånad? Först NTF och nu MHF. BidragsSverige levererar. 😢

The Swedish Transport Administration

Hej!

 

Tyvärr dök annat upp så har inte hunnit med att skicka dig ett beslut
kring de handlingar som du har begärt ut. Min ambition är att du ska få
ett beslut de närmaste dagarna.

 

Till Utlämnandefunktionen  - detta mejl kan läggas till TRV 2024/6127

 

 

Trafikverkets interna konfidentialitetsnivå: 2 Intern

Med vänlig hälsning

Leif Eriksson

Utredningsledare

 

[1][e-postadress]

Direkt 010 - 123 23 21

Mobil 076-275 74 37

 

Trafikverket

Internrevisionen

Röda vägen 1

781 89  Borlänge

Telefon: 0771 - 921 921

[2]www.trafikverket.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/

The Swedish Transport Administration

6 Attachments

Hej!

 

Du har begärt att få ta del av en rapport som är upprättad av Ernest &
Young på uppdrag av Trafikverket gällande MHF och annan dokumentation som
är direkt kopplad till ärendet som en visselblåsning. Bifogar besked om
din begäran och de aktuella bilagorna.  

 

Till utlämnade-funktionen: detta mejl kan läggas till TRV 2024/6127.
Ärendet kan därefter stängas.

 

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Med vänlig hälsning

Leif Eriksson

Utredningsledare

 

[1][e-postadress]

Direkt 010 - 123 23 21

Mobil 076-275 74 37

 

Trafikverket

Internrevisionen

Röda vägen 1

781 89  Borlänge

Telefon: 0771 - 921 921

[2]www.trafikverket.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/

Till Trafikverket,

Tack för filerna.

Några uppföljande frågor:

Behöver verkligen visselblåsningen maskas så väldigt mycket? Den jag fick tidigare när jag begärde ut handlingar om NTF-bedrägeriet var ju knappt maskad alls. Beror skillnaden på att visselblåsaren om MHF visslade anonymt?

Varför skrivs i rapporten om visselblåsningen på ett sätt som är mycket mildare (t ex ”kan förekomma felaktigheter”) än vad den i själva verket är? Man skulle nästan kunna tro att Trafikverket vill skydda MHF trots att det ju är tydligt att de har begått ekonomiska brott.

Ni har kritiserats hårt, bl a i en JO-anmälan, för er milda behandling av NTF men dem inlämnade Trafikverket ändå två polisanmälningar mot. Varför har Trafikverket inte polisanmält MHF trots att det av utredningen står mycket klart att de begått lagbrott vid hantering av statliga bidragsmedel? Det räcker med att läsa avsnitt 4.9 för att få det klart för sig. Och även av avsnitt 4.5. Håller ni inte med om det?

Varför verkar Trafikverket vilja fortsätta betala ut statliga skattepengar till MHF trots att ni sett att visslingen var riktig, att de begått många brott vid hanteringen av bidragen de fått?

Varför används i stort sett genomgående ordet ”bör” trots att avtalen om projektbidrag säger ”ska”?

Har Trafikverket i åtminstone någon omfattning krävt återbetalning av utbetalade bidrag?

Varför har inte Trafikverket polisanmält MHF när ni ju gjorde det med NTF?

Varför är det inte en självklarhet som det verkar för Trafikverket att polisanmäla när ni upptäcker brott? Åtminstone i sammanhang som ni är del av och där era tilldelade skattemedel stulits?

Jag hoppas ni svarar på den sortens fråga även i inlägget om det i fallet NTF.

Med vänlig hälsning,
Hugo Johansson

The Swedish Transport Administration

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

The Swedish Transport Administration

Hej!

 

När det gäller de följdfrågor du har ställt så kan jag svara på den första
som handlar om att visselblåsningen har maskats. De andra frågorna
hänvisar jag till Marie Hagberg Backlund på verksamhetsområde Planering
att svara på.

 

När det gäller det som maskats i visselblåsningen så framgår det i
beskedet du fick. Vi anser att det förekommer uppgifter som omfattas av
sekretess enligt 32 kap. 3b § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400). Mer preciserat handlar det om det som står i andra stycket,
att sekretessen enligt första stycket gäller för uppgift som kan avslöja
den rapporterande personens identitet.

 

Till Utlämnade funktionen – Då övriga frågor ska hanteras av
verksamhetsområde Planering antar jag att det är enklast att ni byter
handläggare på detta ärende. Eller om ett nytt ärende ska registreras för
de frågor som är ställda till verksamhetsområde Planering. Den delen
överlämnar jag till er.

 

 

Med vänlig hälsning

Leif Eriksson

Utredningsledare

 

[1][e-postadress]

Direkt 010 - 123 23 21

Mobil 076-275 74 37

 

Trafikverket

Internrevisionen

Röda vägen 1

781 89  Borlänge

Telefon: 0771 - 921 921

[2]www.trafikverket.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/

Till Trafikverket,

Tack igen Leif för ditt svar om maskningen. Men är det inte ni som ska svara även på dessa:
Varför skrivs i rapporten om visselblåsningen på ett sätt som är mycket mildare (t ex ”kan förekomma felaktigheter”) än vad den i själva verket är? Man skulle nästan kunna tro att Trafikverket vill skydda MHF trots att det ju är tydligt att de har begått ekonomiska brott.
Som exempel frågade jag: Varför används i stort sett genomgående ordet ”bör” trots att avtalen om projektbidrag säger ”ska”?

---------------------

Vad jag förstår ska jag fortsätta hoppas på svar från er avdelning Planering på dessa frågor:

Ni har kritiserats hårt, bl a i en JO-anmälan, för er milda behandling av NTF men dem inlämnade Trafikverket ändå två polisanmälningar mot. Varför har Trafikverket inte polisanmält MHF trots att det av utredningen står mycket klart att de begått lagbrott vid hantering av statliga bidragsmedel? Det räcker med att läsa avsnitt 4.9 för att få det klart för sig. Och även av avsnitt 4.5. Håller ni inte med om det?

Varför verkar Trafikverket vilja fortsätta betala ut statliga skattepengar till MHF trots att ni sett att visslingen var riktig, att de begått många brott vid hanteringen av bidragen de fått?

Har Trafikverket i åtminstone någon omfattning krävt återbetalning av utbetalade bidrag?

Varför har inte Trafikverket polisanmält MHF när ni ju gjorde det med NTF?

----------------

Jag hoppas nu snart få svar även på alla andra viktiga frågor jag ställt enligt ovan.

Men den allra viktigaste frågan är min sista, och den kan väl knappast vara en som er avdelning Planering ska svara på. Den måste väl vara för den översta ledningen hos er att svara på, kanske till och med styrelse eller regeringen i regleringsbrev. Det är denna fråga:

Varför är det inte en självklarhet som det verkar för Trafikverket att polisanmäla när ni upptäcker brott? Åtminstone i sammanhang som ni är del av och där era tilldelade skattemedel stulits?
---------

Med vänlig hälsning,
Hugo Johansson

The Swedish Transport Administration

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

The Swedish Transport Administration

Hej!

 

Du har ställt flera frågor kring rapporten som har upprättats kring MHF.
Internrevisionens roll är, som vi har förklarat för dig tidigare, att när
en utredning väl är genomförd lämnas den över till ansvarig chef som med
stöd av verksjurister, HR-specialister och liknande beslutar om eventuella
åtgärder. I detta fall är Marie Hagberg Backlund ansvarig chef på
avdelningsnivå. Så jag hänvisar dina frågor om när Trafikverket ska göra
en polisanmälan till vår juridikavdelning.

 

Till Utlämnandefunktionen – Det har ställts frågor tidigare från Hugo i
detta diarienummer. De frågorna skulle hanteras av Planering och ni
skapade då ett nytt diarienummer för det där Marie Hagberg Backlund är
handläggare (jag vet inte vilket diarienummer). Så jag antar att ni för
över detta mejl och mejlet från Hugo den 29 januari till ärendet där Marie
är handläggare. När det gäller frågorna om när Trafikverket ska göra en
polisanmälan så är det enligt vår uppfattning något som våra jurister får
svara på. Så frågorna kring det bör komma till dem.  

 

Trafikverkets interna konfidentialitetsnivå: 2 Intern

Med vänlig hälsning

Leif Eriksson

Utredningsledare

 

[1][e-postadress]

Direkt 010 - 123 23 21

Mobil 076-275 74 37

 

Trafikverket

Internrevisionen

Röda vägen 1

781 89  Borlänge

Telefon: 0771 - 921 921

[2]www.trafikverket.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/

Ulf Eriksson left an annotation ()

Får i flera ärenden här uppfattningen att internrevisorerna på Trafikverket tror att det är bara de som får begäranden. Men så är det ju inte. Vännen Hugo har skrivit till Trafikverket och inte till någon särskild avdelning eller person. Han gör alltid det och det tror jag gäller alla som vill begära något. Man skriver ju till en myndighet. Trafikverket ni behöver inte låta oss alla läsa hur ni kommunicerar internt. Det är nog mycket text ändå här. :D
MVH Ulf Eriksson

Till Trafikverket,

Först till Leif/internrevisionen: Såg ni inte att mitt svar 27 januari att jag delat in det olika avsnitt där min tro var att ni skulle svara på det första, och avdelningen Planering bör svara på det andra och översta ledningen på det tredje? Jag hade försökt göra det tydligt med streck mellan avsnitten. Till er skrev jag "Varför skrivs i rapporten om visselblåsningen på ett sätt som är mycket mildare (t ex ”kan förekomma felaktigheter”) än vad den i själva verket är? Man skulle nästan kunna tro att Trafikverket vill skydda MHF trots att det ju är tydligt att de har begått ekonomiska brott. Som exempel frågade jag: Varför används i stort sett genomgående ordet ”bör” trots att avtalen om projektbidrag säger ”ska”?"

Ni skriver fortfarande sådant som "Så jag hänvisar dina frågor om när Trafikverket ska göra
en polisanmälan till vår juridikavdelning." Här på https://handlingar.se/list/all?#results har jag uppfattat att en av de stora fördelarna för samhällsengagerade medborgare är att man har "en väg in" till respektive myndighet. Jag behöver inte veta eller se hur ni skriver internt. Jag är bara angelägen att få svar av Trafikverket (i detta fall), det är inte viktigt vilken avdelning eller tjänsteman som svarar. Jag såg att vännen Ulf igår gett uttryck för samma tankebanor i en kommentar.

Sammanfattningsvis, bästa Trafikverket, saknar jag ännu svar på alla frågorna jag ställde 27 januari men fortsätter vänta ännu en tid.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Hugo Johansson

The Swedish Transport Administration

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

The Swedish Transport Administration

Hej Hugo!

 

Leif har semester idag och nästa vecka så han har bett mig svara dig.

 

När det gäller det du för fram i mejlet den 4 februari så anser jag att vi
har svarat på det som Internrevisionen har ansvar för. Det framgår av våra
svar den 25 januari och den 30 januari. Det framgår vidare av vårt svar
den 30 januari att när en utredning väl är genomförd lämnas den över till
ansvarig chef som med stöd av verksjurister, HR-specialister och liknande
beslutar om eventuella åtgärder. Det som skrevs i meningen efter ”Så jag
hänvisar dina frågor om när Trafikverket ska göra en polisanmälan till vår
juridikavdelning” var menat som en generell hänvisning rörande när
Trafikverket ska göra en polisanmälan.

 

De frågor som ska hanteras av Planering har vi bett Utlämningsfunktionen
skicka till TRV 2024/10500. Därför får Johan Lindberg en kopia.

 

Diariecenter; jag tror denna handling ska diarieföras på rubricerat
ärende.

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

 

Med vänlig hälsning

 

Karl-Johan Johansson

Internrevisionschef

 

[1][e-postadress]

Direkt: 010-124 29 98

Mobil: 070-240 30 28

 

Trafikverket

781 89 Borlänge

Besöksadress: Röda vägen 1

Telefon: 0771-921 921

[2]www.trafikverket.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/

Till Trafikverket,

Tack Karl-Johan för ditt svar.

Kan det du skriver tolkas som att er juridikavdelning bedömt att de regionala NTF-förbunden inte förtjänade att bli polisanmälda? Är det där ett underlag för beslutet att inte polisanmäla har upprättats och finns för utlämnande?

Kom er juridikavdelning till slutsatsen att polisanmälan av de tio regionala NTF-förbunden inte skulle göras trots att ett av dem erkände sitt bidragsfusk omedelbart och det rentav i radio https://sverigesradio.se/artikel/ntf-ska... ?

Kom er juridikavdelning till aktuell slutsats trots att det här handlar om många miljoner skattekronor som dessa organisationer att döma av här på offentliga Handlingar.se tillgänglig information bevisligen har stulit från oss skattebetalare?

Exempel på hur bedrägeriet har gått till har ju till och med beskrivits i er egen rapport! Har kanske NTF-förbunden någon hållhake på Trafikverket? Hela detta med att inte polisanmäla uppenbara och rentav erkända skattemedelsbrott går inte att förstå bara genom rationellt tänkande, finns här kanske verkligen en hund begraven?

Med vänlig hälsning,

Hugo Johansson

The Swedish Transport Administration

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

Till Trafikverket,

Jag ber om ursäkt för att jag virrade till det och råkade svarade om NTF-ärendet i detta som ju bara handlar eller ska handla om MHF. Men å andra sidan är det inga stora skillnader i hanteringen har jag uppfattat för Trafikverkets del. Så jag kopierar nu bara texten från igår och redigerar lite i den:

Kan det du skriver tolkas som att er juridikavdelning bedömt att de regionala MHF inte förtjänade att bli polisanmälda? Är det där ett underlag för beslutet att inte polisanmäla har upprättats och finns för utlämnande?

Kom er juridikavdelning till slutsatsen att polisanmälan av MHF inte skulle göras trots att det är tydlöigt att de har begått brott?

Kom er juridikavdelning till aktuell slutsats trots att det här handlar om många miljoner skattekronor som organisationen att döma av här på offentliga Handlingar.se tillgänglig information bevisligen har stulit från oss skattebetalare?

Exempel på hur bedrägeriet har gått till har ju till och med beskrivits i er egen rapport! Har kanske MHF någon hållhake på Trafikverket? Hela detta med att inte polisanmäla uppenbara och rentav erkända skattemedelsbrott går inte att förstå bara genom rationellt tänkande, finns här kanske verkligen en hund begraven?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Hugo Johansson

The Swedish Transport Administration

Hej,

 

När det gäller Trafikverkets polisanmälan i sammanhanget så har Johan
Lindberg i tidigare svar till dig beskrivit vilken organisation som
polisanmälts och i det svaret även berört förhållandet till NTF:s
länsförbund.

 

Något ytterligare  finns inte att tillägga från juridiskt perspektiv. Det
enda som möjligen skulle kunna tilläggas är att polismyndigheten i en
förundersökning inte begränsas av hur anmälan har formulerats. Allt som
framgår eller kommer att framgå i förundersökningen och som innebär att
det finns anledning att anta att brott har förövats omfattas av
förundersökningen.

 

Mvh

 

Anders Ljungberg
Bitr.chefsjurist, Avdelningschef

[1][e-postadress]
Direkt: 010-123 63 42
Mobil: 070-310 38 42

TRAFIKVERKET
Juridik & Planprövning, Rättssekretariatet

781 89 Borlänge
Röda vägen1
[2]www.trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921

 

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Hugo Johansson <[3][Registrators #2111 e-postadress]>

Skickat: den 9 februari 2024 16:57

Till: Trafikverket <[4][Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: Re: Svar i ärende TRV 2024/6127

 

Till Trafikverket,

 

Tack Karl-Johan för ditt svar.

 

Kan det du skriver tolkas som att er juridikavdelning bedömt att de
regionala NTF-förbunden inte förtjänade att bli polisanmälda? Är det där
ett underlag för beslutet att inte polisanmäla har upprättats och finns
för utlämnande?

 

Kom er juridikavdelning till slutsatsen att polisanmälan av de tio
regionala NTF-förbunden inte skulle göras trots att ett av dem erkände
sitt bidragsfusk omedelbart och det rentav i radio 
[5]https://sverigesradio.se/artikel/ntf-ska...

 

Kom er juridikavdelning till aktuell slutsats trots att det här handlar om
många miljoner skattekronor som dessa organisationer att döma av här på
offentliga Handlingar.se tillgänglig information bevisligen har stulit
från oss skattebetalare?

 

Exempel på hur bedrägeriet har gått till har ju till och med beskrivits i
er egen rapport! Har kanske NTF-förbunden någon hållhake på Trafikverket?
Hela detta med att inte polisanmäla uppenbara och rentav erkända
skattemedelsbrott går inte att förstå bara genom rationellt tänkande,
finns här kanske verkligen en hund begraven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Hugo Johansson

------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/
3. mailto:[Registrators #2111 e-postadress]
4. mailto:[Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling]
5. https://sverigesradio.se/artikel/ntf-ska...

Till Trafikverket,

Jag bad 10 februari om ursäkt för att jag hade råkat skriva om NTF i ärendet om MHF. Virrade då tyvärr till det lite till då jag redigerade texten till att gälla MHF råkade missa ta bort ordet ”regionala” så att det kom att stå ”regionala MHF” trots att den nivån aldrig varit på tapeten i ärendet här på Handlingar.se om MHF.

Men trots ursäkten och uppmärksammandet på fadäsen har er biträdande chefsjurist Anders Ljungberg nu svarat om NTF i just tråden som handlar MHF, och det trots även att det finns flera öppnade ärenden om enbart NTF med samma argumentering och frågor. Bland annat ett där jag själv begärt intern granskning, se nedan. För att inte ytterligare förvärra oordningen sätter jag själv nu definitivt punkt för allt om NTF i detta ärende, som ju handlar om MHF. Jag kopierar in Ljungbergs svar här i en av de trådar där det hör hemma och svarar på det där. Jag väljer att göra det i denna https://handlingar.se/request/fraga_om_u... där jag 27 januari begärde intern granskning då ni fortfarande då efter hela 16 dagar lämnat alla de ställda frågorna helt utan svar. Det är också det ärende som har den rubrik som passar bäst för sammanhanget.

I förhoppning om att öka chansen till svar på alla ställda frågor där dessa hör hemma, här kommer länken en gång till: https://handlingar.se/request/fraga_om_u....

Med vänlig hälsning,

Hugo Johansson

The Swedish Transport Administration

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

Till Trafikverket,

Jag saknar fortfarande svar på de frågor jag ställde 24 januari och därefter kände mig nödgad att upprepa några dagar senare. Nu har det snart gått ytterligare en månad. Detta är inte okej tycker jag. Nytt försök, med samma frågor kopierade, och jag begär nu också en intern granskning. Det är alldeles för viktiga frågor för att bara negligeras.

Varför skrivs i rapporten om visselblåsningen på ett sätt som är mycket mildare (t ex ”kan förekomma felaktigheter”) än vad den i själva verket är? Man skulle nästan kunna tro att Trafikverket vill skydda MHF trots att det ju är tydligt att de har begått ekonomiska brott.

Ni har kritiserats hårt, bl a i en JO-anmälan, för er milda behandling av NTF men dem inlämnade Trafikverket ändå två polisanmälningar mot. Varför har Trafikverket inte polisanmält MHF trots att det av utredningen står mycket klart att de begått lagbrott vid hantering av statliga bidragsmedel? Det räcker med att läsa avsnitt 4.9 för att få det klart för sig. Och även av avsnitt 4.5. Håller ni inte med om det?

Varför verkar Trafikverket vilja fortsätta betala ut statliga skattepengar till MHF trots att ni sett att visslingen var riktig, att de begått många brott vid hanteringen av bidragen de fått?

Varför används i stort sett genomgående ordet ”bör” trots att avtalen om projektbidrag säger ”ska”?

Har Trafikverket i åtminstone någon omfattning krävt återbetalning av utbetalade bidrag?

Varför har inte Trafikverket polisanmält MHF när ni ju gjorde det med NTF?

Varför är det inte en självklarhet som det verkar för Trafikverket att polisanmäla när ni upptäcker brott? Åtminstone i sammanhang som ni är del av och där era tilldelade skattemedel stulits?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Hugo Johansson