Fråga om underlåtelse att polisanmäla trots påvisande av bedrägeri mot staten och därmed skattebetalarna och begäran om beslutsunderlag för detta.

Väntar på en intern granskning från Trafikverket om deras hantering av denna begäran.

Till Trafikverket,

Jag saknar trots upprepade förfrågningar och påminnelser ännu svar i sak från Trafikverket på en viktig fråga som jag ställt som uppföljning till en begäran i höstas av handlingar här på handlingar.se (Önskar två pdf-rapporter upprättade 2022 av Trafikverket om NTF efter visselblåsning om ekonomiska oegentligheter, 25 oktober 2023). Visserligen har många arbetsdagar försvunnit med helgerna men nu tycker jag allt att jag borde ha fått svar. Försöker nu igen men denna gången som ett nytt ärende. Bedömer också egentligen att frågan är för viktig för att inte ställa den just som en egen fråga.

Varför polisanmälde Trafikverket inte också de regionala organisationerna inom NTF efter det att man hade konstaterat att de tillsammans med NTF riks utsatt myndigheten för ett mycket omfattande bidragsfusk?

Jag önskar få ut befintligt underlag för detta beslut som innebar att man inte polisanmälde organisationer som orättmätigt lagt beslag på tiotals miljoner kronor av allas våra skattemedel.

Bakgrund

Jag har tillsammans med några gamla goda vänner som liksom jag är intresserade av ekonomisk brottslighet i allmänhet och bidragsfusk i synnerhet bildat en liten hobbyspaningsgrupp. Två av oss är också medlemmar i Skattebetalarna. Vi verkade tidigare inom bl a Skatteverket, Kronofogden och Polisen men är nu pensionärer och har alltså förmånen att själva kunna välja våra fall.

Vi råkade för tre månader sedan på ett i vårt tycke knepigt fall som vi bestämde oss för att studera lite närmare.

Trafiksäkerhetsorganisationen NTF gick i konkurs 2022 efter att ha blivit avslöjade för ett bedrägeri mot Trafikverket. Bidragsfusk i mångmiljonklassen. Solklart och inga tveksamheter kring just det. Äntligen har vi först nu hela bilden klar efter att strax före jul ha fått ut all dokumentation från en JO-anmälan mot er för hur ni skötte ärendet efter det att ni själva hade utrett det. Antar att ni inte själva har fått materialet direkt från JO så här är en länk till alltsammans (säkert sparat hos JO) som vi har fått i ett mejl från dem.

https://filetransfer.jo.se/message/er6EQ...

JO anger på sin sida att materialet är öppet för allmänheten till den 21 januari 2024 att läsa och ladda ned.

En av våra hustrur läste om anmälan i ett forum om visselblåsning hon är med i på facebook. Bingo för vår del visade det sig. I den framgår bland mycket annat att ni utredde ärendet själva genom er internrevision och sedan lät ni Ernst & Ypung också göra det. Båda utredningarna visar att både NTF riks som ni kallat dem, och de regionala NTF-förbunden lurat av er stora summor skattemedel och det med systematik. Av JO-anmälan framgår att Trafikverket trots det inte polisanmälde de regionala NTF-förbunden utan nöjde sig med att polisanmäla NTF riks. Där finns bland annat mejl med där ni förklarar beslutet för en så kallad visselblåsare att bara polisanmäla NTF riks med att det vara bara den organisationen ni hade en avtalsrelation med. Det är också har vi uppfattat ett av de viktigare skälen till att JO-anmälan gjordes. Enligt den är det de regionala organisationerna som vunnit mest på bidragsfusket. Det framgår tydligt också av nämnda utredningar som finns med bland de många bilagorna. Intressant från JO-anmälan är bland annat också att nästan alla dessa vid uppvaktning av media efter det att DN avslöjade NTF riks (finns också med som bilaga) helt förnekade både kännedom och egen skuld. Trots att Trafikverkets utredning tydligt visar motsatsen och trots att ett av förbunden (NTF Skaraborg) erkände sitt eget fusk direkt. Om man söker på ntf+fusk ser man det. Ernst & Youngs rapport kom först lite senare och är också tydlig kring de begångna brotten.

Vi har också sett på er hemsida att flera regionala NTF-förbund har lyckats få över 11 miljoner kronor i nya projektbidrag efter avslöjandet trots att de var delaktiga i bidragsfusket mot er som ledde till NTF riks konkurs våren 2022 och att de blev polisanmälda. I JO-anmälan finns en tidningsartikel där er presschef bland annat får frågan ”Så ni har fortsatt samarbete med samma organisation som har bidragit till att mångmiljonbidrag försvunnit från er?” En del av hans svar blev ”Vi kan aldrig diskvalificera en organisation om de inte har en dom på sig”. Det är nästan så man kan anta vänskapskorruption. Inte minst eftersom ni inte polisanmälde dem. Detta gjorde också den person som ligger bakom den mycket utförliga JO-anmälan. I denna ingår som en av många bilagor en anmälan till Riksrevisionen om just misstankar om vänskapskorruption mellan Trafikverket och NTF. Spännande ärende som sagt men som skattebetalare blir man ju fundersam för att uttrycka det väldigt försiktigt.

Med den bakgrunden upprepar jag alltså nu den aktuella frågan.

Med vänlig hälsning,

Hugo Johansson

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

utlamnanden@trafikverket.se, Trafikverket

Hej!

Ditt ärende "Begäran om utlämnande av allmän handling gällande befintligt
underlag för beslut" har fått ärendenummer TRV 2024/3533.

Vi tar ut en avgift enligt avgiftsförordningen. Det kostar ingenting att
begära ut upp till nio sidor om materialet är analogt. Detsamma gäller upp
till nio filer om materialet är digitalt. Den tionde sidan eller filen
kostar 50 kronor, och därefter kostar det 2 kronor per sida eller fil.

Detta är ett automatiskt svar, vi svarar på ditt ärende så snart som
möjligt.

Med vänlig hälsning,

Trafikverket
[1]www.trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921
[2][e-postadress]

References

Visible links
1. http://www.trafikverket.se/
2. mailto:[e-postadress]

Trafikverket

Hej Hugo!

 

Eftersom jag blivit utsedd som handläggare på ditt ärende så svarar jag
dig. Du har tidigare den 12 december 2023 fått svar från min chef
Karl-Johan Johansson om Internrevisionens roll kring den fråga du ställer.
Det är, som Karl-Johan skrev till dig, att den fråga du ställer ska vidare
till Marie Hagberg Backlund på verksamhetsområde Planering. Därför kommer
jag att be vår utlämnadefunktion att hon ska bli handläggare i detta
ärendet TRV 2024/3533:1.

 

Till utlämnandefunktionen

Föreslår byte av handläggare i detta ärende enligt ovan text.

 

Till Mari för kännedom.

 

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Med vänlig hälsning

Leif Eriksson

Utredningsledare

 

[1][e-postadress]

Direkt 010 - 123 23 21

Mobil 076-275 74 37

 

Trafikverket

Internrevisionen

Röda vägen 1

781 89  Borlänge

Telefon: 0771 - 921 921

[2]www.trafikverket.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/

Till Trafikverket,

Hej igen Leif!

Jag känner igen ditt namn från i höstas och även din chefs. Tack igen för ett tillmötesgående och effektivt agersnde i det ärendet.

Men nu är det ju så att jag även denna gång har valt Trafikverket som den myndighet jag begärt uppgifter från och inte någon enskild anställd så jag är inte säker på att jag förstår ditt svar. Jag har tidigare känt mig lite lurad av systemet handlingar.se. Kanske gäller det även er. Nu tror jag dock att jag förstått hur det fungerar. Tror det kan underlätta kommunikationen en del jämfört med hur det brukar fungera när man begär ut handlingar via diarium eller registrator vilket ju är angeläget.

Jag inväntar svar i det mycket viktiga sakärendet. Från vem det nu än kommer och hoppas det kan ske skyndsamt. Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Hugo Johansson

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

Trafikverket

3 Bilagor

Hugo,

 

Jag svarar på uppdrag av Marie Hagberg Backlund.

 

Trafikverket har polisanmält NTF Riks som är den juridiska person som
Trafikverket haft samarbete och avtal med. Trafikverket har inte haft
direkt samarbete eller avtal med NTF:s länsförbund. Trafikverket har
överlåtit till Ekobrottsmyndigheten att utreda saken vidare i sin helhet.
Trafikverket känner till att ärendet idag överförts till Polisens
Bedrägerisektion. Trafikverket får sedan bedöma om polisens utredning ger
skäl till eventuellt ytterligare åtgärder från Trafikverkets sida.

 

Bifogar den anmälan som Trafikverket gjorde till Ekobrottsmyndigheten. 

 

Med vänlig hälsning

 

Johan Lindberg

Enhetschef Trafiksäkerhet väg Samverkan

VO Planering, avd Transportkvalitet

 

[1][e-postadress]

Direkt: 010-123 62 95

Mobil: 072-742 42 85

 

 

Gasverksgatan 7

721 30 Västerås

0771-921 921

[2]www.trafikverket.se

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

 

Från: [3][e-postadress] <[4][e-postadress]>
Skickat: den 8 januari 2024 11:47
Till: Hagberg Backlund Marie, PLkv
<[5][e-postadress]>
Ämne: Fördelat ärende

 

Hej,

Du har blivit utsedd till handläggare för ”Begäran om utlämnande av allmän
handling gällande befintligt underlag för beslut”, med ärendenummer TRV
2024/3533.

Ärendet är en begäran om utlämnande av allmän handling och ska hanteras
skyndsamt.

Här hittar du ärendet i [6]W3D3.

Du kan även se ärendet och de bifogade filerna via [7]Searchport på
Intranätet.

Du ansvarar för att svara frågeställaren, med kopia
till [8][e-postadress]. Märk ditt svar med
ärendenumret. Övrig korrespendens och handlingar som tillhör ärendet ska
också diarieföras och skickas till samma adress. Om du är användare i W3D3
kan du istället själv diarieföra via [9]Kompletteringstjänsten.

Har du frågor om utlämnandet? Läs mer här eller
kontakta [10][e-postadress].

Behöver du hjälp med sekretessbedömning i samband med utlämnandet?
Kontakta [11]Juridik.

Kontakta [12][e-postadress] om det rör sig om ett utlämnande
som är felaktigt fördelat till dig.

Med vänlig hälsning
Trafikverket
Utlämnandefunktionen

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/
3. mailto:[e-postadress]
4. mailto:[e-postadress]
5. mailto:[e-postadress]
6. https://kundarenden.trafikverket.local/a...
7. https://sokidiariet.trafikverket.local/c...
8. mailto:[e-postadress]
9. https://intranat.trafikverket.local/Stod...
10. mailto:[e-postadress]
11. https://intranat.trafikverket.local/Stod...
12. mailto:[e-postadress]

Till Trafikverket,

Johan, tack för ditt svar.

Men er polisanmälan av NTF riks har vi ju sedan tidigare. Denna har alla tillgång till! Detta framgår tydligt av det jag skrivit. Den offentliga handlingen ingår ju bland alla övriga i den JO-anmälan av Trafikverket som jag länkat till. Även det andra du skriver är känt från den. Jag känner förresten igen ditt namn från flera sammanhang i den.

Min fråga var bara varför Trafikverket inte polisanmälde även de regionala NTF-organisationerna.

Trots att både er egen internrevision och Ernst & Young kunde konstatera att också dessa juridiska personer begick ekonomiska brott riktade mot er och oss skattebetalare. Dessa brott har uppenbartligen kostat oss skattebetalare många miljoner kronor.

Brott i sammanhang som finansierades av bidrag från Trafikverket.

Vad gäller polisanmälningar framgår i JO-anmälan att ni har polisanmält enbart NTF riks. Där framgår också att den person som visslade ickeanonymt har polisanmält både NTF riks och alla de 10 regionala NTF-organisationerna. Man kan också läsa tydligt varför han gjorde det.

Och han hade varken ”direkt samarbete med eller avtal med” någon av dessa juridiska personer. Det framgår av nämnda JO-anmälan att det samarbete han tidigare hade upphörde långt innan han upptäckte bedrägeriet.

Nej, det framgår att han polisanmälde dem alla för att han hade säker information om att de alla hade begått brott tillsammans värda många miljoner kronor. Trafikverkets och allas våra skattekronor. Denna information har också Trafikverket. Den finns utförligt omskriven i er egen rapport och i Ernst & Youngs. Och det står klart att det är de regionala NTF-organisationerna som tillsammans lyckats behålla den stora delen av de stulna skattemedlen.

Om ni som myndighet med uppdrag att ansvarsfullt förvalta skattemedel trots detta inte polisanmäler alla de som varit delaktiga i svindleriet måste ni allt kunna redovisa en mycket bättre förklaring och ursäkt än att ni inte hade något ”direkt samarbete med eller avtal med” dem.

Inte minst nu sedan ni tydligen betalat ut många miljoner i nya bidrag till organisationerna i fråga EFTER det att det klargjorts att de är medskyldiga till mångmiljonsvindeln mot er och oss skattebetalare. Detta framgår som jag skrev för några dagar sedan tydligt på er hemsida:

https://www.trafikverket.se/e-tjanster/p...

&

https://www.trafikverket.se/e-tjanster/p...

Och detta innebär väl också att det inte längre stämmer att Trafikverket inte har ”direkt samarbete med eller avtal med” regionala NTF-organisationer? Det står ju NTF Västmanland, NTF Väst, NTF Sörmland och så vidare menar jag.

I JO-anmälan https://filetransfer.jo.se/message/er6EQ... finns överst på sidan 5 en som vi tycker mycket träffande skrivning om detta att låta de regionala NTF-organisationerna löpa som inte skadar att kopiera in här:

”Med en logik i enlighet med Lindbergs/Trafikverkets skrivning avseende bilagda dokument (Bilaga 4), skulle krav på återbetalning aldrig i vårt samhälle kunna riktas mot någon som begått ett ekonomiskt brott, och som drabbat annan part, om det inte finns ett avtal upprättat mellan brottslingen och brottsoffret.”

Det som står på sidan 6 i samma JO-anmälan är också sällsynt intressant:

”NTF utgick, som framgår, således aldrig från hur många arbetstimmar ett visst projekt skulle ta i anspråk – utan från hur mycket pengar man ville få in för det. Därefter redovisade man, när man äntligen – som konsekvens av visselblåsningen – tvingades göra det, på ett sätt så att den för varje projekt sammanlagt utbetalda bidragssumman motsvarades av summan av samtliga NTF-förbunds respektive genomsnittliga lönekostnader per timme, multiplicerade med det antal timmar som behövde redovisas för respektive NTF-förbund – alltsammans helt skilt från sanningen. Med andra ord redovisade man så att produkten för vart och ett av dem (de belopp som vart och ett av de regionala NTF-förbunden tilldelats av NTF) skulle överensstämma med respektive faktorpar (faktor 1 = genomsnittlig lönekostnad per förbund, faktor 2 = antalet redovisade (långtifrån detsamma som utförda!) arbetstimmar per förbund). Och allt detta får alltså Trafikverket klart för sig att det är ”NTF-praxis. Men trots detta låter alltså Trafikverket bli att, vilket hade varit oerhört enkelt, räkna ut hur stor andel av totalt utbetalda skattemedel som NTF var skyldigt att betala tillbaka. Detta reser onekligen besvärande frågetecken.”

Förskräckligt. Inte konstigt att Riksrevisionen uppmärksammades på misstankar om vänskapskorruption.

Det framgår också bland annat av er egen rapport med bilagor att det var just i det sammanhanget som de regionala NTF-organisationerna fullt ut gjorde sig direkt medskyldiga till svindleriet då de gjorde som de blev uppmanade av generalsekreteraren för NTF och redovisade sina respektive hittepåsiffror. Hade de då bara vägrat göra detta som de naturligtvis borde ha gjort i stället för att försöka hjälpa NTF att komma undan och sig själva att få behålla alla miljoner skattekronor som aldrig varit deras hade vi inte behövt ställa den aktuella frågan. Och de hade väl då antaglign inte heller blivit polisanmälda av den som visslade ickeanonymt om bedrägeriet. Om jag nu tolkat innehållet i JO-anmälan rätt.

Sammanfattningsvis har ni fortfarande inte besvarat vår fråga. Ni har heller inte redovisat något ordentligt underlag för det mycket uppseendeväckande beslutet att inte polisanmäla.

Eftersom jag redan ställt frågan två gånger som uppföljning i ett annat ärende här https://handlingar.se/request/onskar_tva... och nu gör det för andra gången även här skulle den nästan skrivas i versaler men vi sparar det till om det verkligen blir nödvändigt:

Varför beslutade Trafikverket att inte polisanmäla de regionala NTF-organisationerna trots att ni både själva och genom Ernst & Young kunde konstatera att de var aktivt delaktiga i mångmiljonsvindleriet mot er och skattebetalarna och dessutom de stora vinnarna på det?

Att som viktig statlig myndighet ansvara för skattemedels användning innebär också ett mycket viktigt ansvar att göra vad som krävs för att de verkligen ska gå till det som ytterst våra politiker har beslutat om inom vårt parlamentariska system. Om ni på Trafikverket vet att aktörer gjort sig skyldiga till stöld eller försök till stöld av era tilldelade skattemedel måste ni naturligtvis ta ert ansvar och polisanmäla dessa och göra vad ni kan för att få tillbaka de av oss skattebetalare stulna pengarna.

Detta oavsett om ni själva har ”direkt samarbete med eller avtal med” tjuvarna!

Med vänlig hälsning,
Hugo Johansson

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

Till Trafikverket,

Bara en liten rättelse av det jag själv har skrivit. Blandade ihop de juridiska begreppen lite och skrev flera gånger "svindleri". Men det handlar det ju inte om, däremot om bedrägeri. Och man kan kanske använda även andra begrepp men inte just "svindleri" som ju är något annat.

Jag inväntar ert svar på mitt brev 11/1.

Med vänlig hälsning,
Hugo Johansson

Kommentarer omfattas inte av vårt utgivningsbevis. Du ansvarar själv för dina artikelkommentarer. Lennart Berg lämnade en anteckning ()

Mycket bra och viktigt att denna begäran görs. När man vet att någon gjort något allvarligt brottsligt ska man ha mycket starka skäl för att inte polisanmäla brottet. Det krävs mycket svagare skäl för att polisanmäla än för att inte göra det.

Statliga och andra myndigheter måste alltid anmäla till Polisen de brott man upptäcker. Även för att föregå med gott exempel. Och för att alternativet att inte polisanmäla inte går att försvara, det går aldrig att försvara. Det handlar om att ta sitt ansvar. Att inte polisanmäla ett allvarligt brott som drabbar oss skattebetalare bara måste vara i strid med reglementet för en stor statlig myndighet. Tack för ordet!

Kommentarer omfattas inte av vårt utgivningsbevis. Du ansvarar själv för dina artikelkommentarer. Linda Korhonen lämnade en anteckning ()

Exakt Lennart! :) Håller helt med dig.

Kommentarer omfattas inte av vårt utgivningsbevis. Du ansvarar själv för dina artikelkommentarer. Johan Larsson lämnade en anteckning ()

Kunde inte sagt det bättre själv!!!!! SÅÅÅÅ himla viktgt!!!

Till Trafikverket,

Hej igen,

Det har nu gått nästan två hela veckor sedan jag bad om underlaget för beslutet att inte polisanmäla länsorganisationerna hos NTF.

Tidigare har ni varit ganska snabba och aldrig har det tagit så här lång tid.

Samma fråga är också obesvarad i mitt första ärende. https://handlingar.se/request/onskar_tva...

Jag såg att någon kommenterat på ett sätt som jag helt håller med om. För en viktig myndighet krävs mycket mindre för att polisanmäla när man vet eller starkt misstänker att någon gjort sig skyldig till brott än att inte polisanmäla. Vad jag menar är att det är ett mycket svårare beslut att inte polisanmäla än att polisanmäla. Så om ni eller andra viktiga myndigheter väljer att inte polisanmäla brott måste verkligen krävas mycket starka skäl. Personligen har jag svårt att komma på något möjligt fall där inte polisanmälan ska göras.

Men eftersom jag själv läst allt material, inte minst två utredningar som tydligt visar både NTFs brott och länsorganisationernas brottsliga agerande, förstår jag inte alls ert beslut och vad ni baserar det på. Det måste redovisas helt enkelt.

Det enda ni skrivit hittills åtminstone indirekt är att ni inte hade något avtal med dem. Men det saknar ju faktiskt betydelse. Inte minst eftersom ju de juridiska personerna i fråga lyckats behålla massor av skattemedel de inte haft rätt till.

Nu fortsätter jag hoppas på ett ordenligt svar med beslutsunderlag!

Med vänlig hälsning,
Hugo Johansson

Till Trafikverket,

Ett annat ärende här på handlingar.se uppmärksammade mig på möjligheten att begära en intern granskning. Jag gör nu det eftersom det nu har gått nästan tre veckor utan att jag fått svar av Trafikverket.

[Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.] Detta var redan förskrivet. Jag tror att det också kan vara Justitieombudsmannen som ska granska en myndighets vägran att svara.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Trafikverkets hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'Önskar två pdf-rapporter upprättade 2022 av Trafikverket om NTF efter visselblåsning om ekonomiska oegentligheter'.

Kanske ska jag vara mera specifik om vilka brott som framgår av utredningarna, rapporterna, jag refererat till. Solklart är att det begåtts allvarliga avtalsbrott och bedrägeri värt många miljoner. NTF-förbunden har också lämnat uppenbart "tillfixade" uppgifter om sina arbetstider i projekten som de fått bidrag för. Av utredningarna att döma har detta gjorts för att försöka slippa att betala tillbaka pengar de använt för annat är de enligt avtalen om bidrag och med lagkrav var avsedda för.

Självfallet måste sådant polisanmälas av en stor statlig myndighet som på det sättet blivit av med många miljoner skattekronor så att de använts på andra sätt än som var avsett. Det är ju så solklara brott.

Om man ändå väljer att inte polisanmäla brotten måste man kunna visa en tydlig beslutsgrund för detta. Det är det jag begärt.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/request/fraga_om_u...

Med vänlig hälsning,
Hugo Johansson

Till Trafikverket,

Anders Ljungberg gav 13 februari svar enligt citatet nedan rörande NTF-bedrägeriet mot Trafikverket men gjorde det i ärendet om MHF-bedrägeriet mot Trafikverket https://handlingar.se/request/utredning_...

”Hej,
När det gäller Trafikverkets polisanmälan i sammanhanget så har Johan
Lindberg i tidigare svar till dig beskrivit vilken organisation som
polisanmälts och i det svaret även berört förhållandet till NTF:s
länsförbund. Något ytterligare finns inte att tillägga från juridiskt perspektiv. Det
enda som möjligen skulle kunna tilläggas är att polismyndigheten i en
förundersökning inte begränsas av hur anmälan har formulerats. Allt som
framgår eller kommer att framgå i förundersökningen och som innebär att
det finns anledning att anta att brott har förövats omfattas av
förundersökningen.

Mvh
Anders Ljungberg
Bitr.chefsjurist, Avdelningschef
[1][e-postadress]
Direkt: 010-123 63 42
Mobil: 070-310 38 42
TRAFIKVERKET
Juridik & Planprövning, Rättssekretariatet
781 89 Borlänge
Röda vägen1
[2]www.trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921”

------------------------------------------------
Mitt, Hugo Johanssons, svar på citatet ovan:

Som jag skrev i det första inlägget i detta ärende 5 januari har vi bakgrund inom bland annat Polisen, Kronofogden och skatteväsendet, och många års samlad erfarenhet av att bland annat bedöma skriftliga underlag och att utreda, även besvärliga och ibland grovt brottsliga fall.

Det som kom att väcka vårt intresse i just fallet NTF:s bedrägeri mot Trafikverket var inte minst det initiala starka intrycket av att myndigheten synbarligen var mera besvärad av att ha råkat ut för brottet än angelägen att utkräva ansvar av förövarna och då inte minst att återkräva förskingrade skattemedel. Flera av oss har också ledsamma egna erfarenheter av den tystnadskultur som beklagligt nog råder i många statliga myndigheter. Vi kunde verkligen känna att denna kunde ha inverkat skadligt även här och vi misstänkte också att så var fallet. Som vi sedan flera gånger återkommit till här på Handlingar.se har det varit omöjligt att komma ifrån känslan att Trafikverket kanske snarast velat skydda de organisationer som utsatt oss alla för det mycket omfattande och uppenbart systematiska bidragsfusket. Samma känsla byggdes också raskt upp för fallet MHF https://handlingar.se/request/utredning_... vars likartade brott mot Trafikverket och skattekollektivet vi lite senare blev uppmärksammade på.

Vi har vid detta lag noggrant tillägnat oss precis allt material som föredömligt har gjorts tillgängligt för oss här, av Trafikverket, av Justitieombudsmannen och indirekt även av Riksrevisionen. Materialet är omfattande men eftersom fallet rymmer flera principiellt mycket viktiga frågor och omständigheter och vi har gott om tid, har vi inte låtit detta avskräcka oss. Vi har även noggrant läst och värderat Trafikverkets svar på våra hittills ställda frågor.

Efter att vi gjort allt detta kan vi nu konstatera att det fortfarande finns några frågor som vi ställt som återstår för Trafikverket att ge godtagbara svar.

1. Varför angav Trafikverket inte i sin polisanmälan 2022-06-09 tydligt varför man polisanmälde NTF riks? Varför hänvisade ni bara till två relativt omfattande och svårgenomträngliga rapporter? Inte ens minsta ledtråd gavs i anmälan, så inte heller om brottets omfattning. Så gör inte den som är angelägen om att Polisen ska prioritera ärendet, heller inte den som räds misstankar om vänskapskorruption som ju faktiskt också har framställts och även uppmärksammats för Riksrevisionen.

2. Varför valde Trafikverket att inte polisanmäla de regionala NTF-förbunden trots att alla deras falska redovisningar av arbetstid var direkt avgörande i deras med NTF riks gemensamma försök att komma undan lagens långa arm, och trots att det inte råder minsta tvivel om att agerandet går stick i stäv med gällande lagstiftning? Vi finner Trafikverkets, som som svar på denna fråga, gång på gång upprepade besked om att man polisanmälde NTF riks ”som man hade avtal och direkt samverkan”, helt och hållet ovidkommande. Svaret är ovidkommande eftersom det helt enkelt inte är det vi frågar om. Se även vidare under punkt 5 nedan.

3. Varför har inte Trafikverket framställt krav på återbetalning av de skattemedel som organisationerna tillsammans genom bedrägeriet lurat av myndigheten och alla oss skattebetalare (bortsett från några få procent av dem, har vi uppfattat)?

4. Varför fortsätter Trafikverket än idag kommunicera i termer av att ”det finns anledning att anta att brott har förövats” trots att det så tydligt i genomförda utredningar framgår att omfattande brott verkligen har begåtts? Och trots att en av alla organisationer som under utredningsfasen såg till att nästla in sig i det uppenbara bedrägeriet offentligt erkände det brott man begått, och det rentav vid en radiointervju? Nämnas kan här även det utomordentligt tydliga uttalandet i DN-artikeln som är bilagd i JO-anmälan https://filetransfer.jo.se/message/dEup8... från Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt vid Handelshögskolan, Karlstads universitet: ”Det är ekonomiska brott som har begåtts här, det är helt klart.”

5. På tal om det erkännande av brott som ett av de regionala NTF-förbunden gjorde i radio https://sverigesradio.se/artikel/ntf-ska... Det brott verksamhetschefen här beskriver att man gjort sig skyldigt till är i sak identiskt med vad som mycket ingående beskrivs i den JO-anmälan av Trafikverket för hanteringen av bedrägeriet, som inlämnades av den ena visselblåsaren hösten 2022. I detta ärende https://handlingar.se/request/ntf_bedrag... här på Handlingar.se har vännen Lennart i sitt inlägg 11 februari återgett ett långt citat från JO-anmälan i fråga, som jag bedömer räcker gott och väl att läsa för att få fullständig förståelse för hur de uppsåtliga och systematiska brotten gick till. I den ovan länkade intervjun klargörs att NTF genom sin generalsekreterare hade anstiftat till brott, hon anstiftade till att få de regionala NTF-förbunden att redovisa arbetstidsuppgifter på ett sådant sätt att det åtminstone inte skulle vara uppenbart att man lyckats lura av Trafikverket stora summor skattepengar man inte haft rätt till, i ett sannolikt desperat försök att täcka upp för varandra. Och, och det är det som är den absoluta kärnan i vårt konstaterande att Trafikverket brustit svårt i ansvarstagande gentemot skattebetalarna; det framgår med absolut säkerhet att de regionala NTF-förbunden också verkligen begick de brott NTF riks anstiftade till i och med att man valde att skriftligt redovisa de uppdiktade, påhittade, siffror gällande nedlagd arbetstid som krävdes för att försöka dölja bedrägeriet och slippa återbetala mångmiljonbeloppen i fråga. Att det gått till på det sättet kan även enkelt uttolkas av genomförda utredningar, även om detta där av okänd anledning inte skrivits i klartext. Men trots detta polisanmälde alltså inte Trafikverket de regionala NTF-förbunden för dessa brott, och inte heller återkrävde man de förskingrade mångmiljonbeloppen. Vi frågar därför igen: Har Trafikverket velat skydda de regionala NTF-förbunden i stället för att verka för ansvarsutkrävande av även dessa, och i så fall varför?

6. Om någon stjäl eller är uppenbart delaktig vid stöld av skattepengar från Trafikverket, polisanmäler då Trafikverket tjuven bara om denne har avtal eller direkt samverkan med myndigheten? Detta känns verkligen som en mycket märklig fråga att ställa till en statlig myndighet men de svar Trafikverket hittills gett kan näppeligen tolkas på annat sätt, och de väcker därför också mycket stora frågetecken. Så kan det väl bara inte gå till inom ett viktigt statligt verk med ansvar för mycket stora belopp som vi skattebetalare försett det med?

7. När nu Trafikverket vet, ja vet, att inte bara NTF riks utan också de regionala NTF-förbunden gjorde sig direkt delaktiga i bedrägeriet som gjort att vart och ett av dem som det verkar lyckats komma över sjusiffriga belopp skattemedel de inte haft rätt till, varför låter Trafikverket dem inte bara behålla detta stöldgods utan dessutom tilldelar dem nya mångmiljonbelopp i bidrag från oss skattebetalare? Samma fråga kan ställas och har också ställts i ett annat ärende här på Handlingar.se, ovan länkat, om den andra visselblåsta trafiksäkerhetsorganisationen MHF.

Om Trafikverket fortsätter att undvika att verkligen besvara våra kvarstående frågor och trots noggrant redovisade omständigheter åtminstone indirekt vidhålla att man inte gjort något fel i detta sammanhang, kommer vi att också vända oss till Riksrevisionen och Justitiekanslern. Vi kommer då att till dessa ställa frågan, med hänvisning till aktuellt fall, huruvida en statlig myndighet baserat på enbart godtycke kan avstå från att polisanmäla juridiska personer som bevisligen, bland annat finns som sagt ett direkt och offentligt tillgängligt erkännande enligt ovan, har stulit betydande belopp från skattekollektivet. Kanske välkomnar Trafikverket detta för att vi alla ska få klarhet i frågan?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Hugo Johansson