Fann Riksrevisionen tecken på förekomst av vänskapskorruption hos Trafikverket?

Begäran blev delvis framgångsrik.

Till Riksrevisionen,

Av JO-anmälan av Trafikverket, Justitieombudsmannens dnr 8958-2022 (efter en begäran om utlämning är har JO tillgängliggjort hela denna på adressen http://filetransfer.jo.se/message/jPXUCl..., och skriver på sin webbsida i fråga att den är öppen (”Alla har åtkomst”) intill 27 mars), framgår av bilaga 6 att Riksrevisionen 2022-04-07 uppmärksammades på förekomst av misstankar om vänskapskorruption hos Trafikverket. I bilaga 12 till JO-anmälan har dessa utförligt beskrivits och motiverats. Diarienumret hos Riksrevisionen för det till myndigheten inlämnade uppmärksammandet enligt ovan, ska, enligt vad som framgår av nämnda JO-anmälan, vara 2.4.2-2022-0767.

Jag önskar nu information om vilka åtgärder det aktuella uppmärksammandet fick Riksrevisionen att vidta. Jag vill även veta om Riksrevisionen fann någon grund för misstankarna om vänskapskorruption hos Trafikverket. Därutöver vill jag veta om Riksrevisionen efter vidtagna åtgärder, jag förutsätter att åtminstone någon insats gjordes med tanke på den betydande allvarlighetsgraden i framförd information, etablerade någon särskild, ny, kontrollåtgärd gentemot Trafikverket för framtida revisionsinsatser.

Dessutom, och det är den sista delen i min begäran, begär jag att få ta del av ett specifikt e-postmeddelande. Riksrevisionen ska den 7 oktober 2022 ha fått ett e-postmeddelande från samma person som JO-anmälde Trafikverket ”med anledning av hur myndigheten agerat på information om att man utsatts för ett mångårigt och omfattande bedrägeri”, och som dessförinnan visselblåst om ekonomiska oegentligheter inom NTF. Diarienumret ska även för detta e-postmeddelande vara 2.4.2-2022-0767. Jag begär alltså att få ta del av nämnda e-postmeddelande daterat 7 oktober 2022.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Lennart Berg

Registrator, Riksrevisionen

1 Bilaga

  • Attachment

    Sk rmbild 2024 03 12 095729.jpg

    534K Download

Hej,

Vi har haft kommunikation med TRV i detta ärende och har konstaterat följande:

- TRV har vidtagit åtgärder i form av både intern och extern utredning (utförda av TRV:s internrevision respektive EY). Dessa resulterade i en polisanmälan av NTF Riks.
- De lämnade bidragen till NTF genom åren har inte varit väsentliga för vår revision.
- TRV har arbetat med att uppdaterat sina riktlinjer och rutiner utifrån bland annat rekommendationer från EY och internrevisionen. Vi har löpande följt deras arbete med uppdateringen.

Bifogat återfinns e-postmeddelande daterat 7 oktober 2022 med ditt hänvisande diarienummer

Med vänlig hälsning

Registrator

RIKSREVISIONEN

visa citerade sektioner

När du skickar mejl till Riksrevisionen behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Mer om hur dina personuppgifter hanteras hittar du på http://www.riksrevisionen.se/GDPR

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Lennart Berg <[Registrators #2157 e-postadress]>
Skickat: den 11 mars 2024 13:13
Till: Registrator <[Riksrevisionen e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Fann Riksrevisionen tecken på förekomst av vänskapskorruption hos Trafikverket?

Till Riksrevisionen,

Av JO-anmälan av Trafikverket, Justitieombudsmannens dnr 8958-2022 (efter en begäran om utlämning är har JO tillgängliggjort hela denna på adressen http://filetransfer.jo.se/message/jPXUCl..., och skriver på sin webbsida i fråga att den är öppen ("Alla har åtkomst") intill 27 mars), framgår av bilaga 6 att Riksrevisionen 2022-04-07 uppmärksammades på förekomst av misstankar om vänskapskorruption hos Trafikverket. I bilaga 12 till JO-anmälan har dessa utförligt beskrivits och motiverats. Diarienumret hos Riksrevisionen för det till myndigheten inlämnade uppmärksammandet enligt ovan, ska, enligt vad som framgår av nämnda JO-anmälan, vara 2.4.2-2022-0767.

Jag önskar nu information om vilka åtgärder det aktuella uppmärksammandet fick Riksrevisionen att vidta. Jag vill även veta om Riksrevisionen fann någon grund för misstankarna om vänskapskorruption hos Trafikverket. Därutöver vill jag veta om Riksrevisionen efter vidtagna åtgärder, jag förutsätter att åtminstone någon insats gjordes med tanke på den betydande allvarlighetsgraden i framförd information, etablerade någon särskild, ny, kontrollåtgärd gentemot Trafikverket för framtida revisionsinsatser.

Dessutom, och det är den sista delen i min begäran, begär jag att få ta del av ett specifikt e-postmeddelande. Riksrevisionen ska den 7 oktober 2022 ha fått ett e-postmeddelande från samma person som JO-anmälde Trafikverket "med anledning av hur myndigheten agerat på information om att man utsatts för ett mångårigt och omfattande bedrägeri", och som dessförinnan visselblåst om ekonomiska oegentligheter inom NTF. Diarienumret ska även för detta e-postmeddelande vara 2.4.2-2022-0767. Jag begär alltså att få ta del av nämnda e-postmeddelande daterat 7 oktober 2022.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Lennart Berg

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2157 e-postadress]

Är [Riksrevisionen e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Riksrevisionen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Registrator,

Tack för informationen och e-postmeddelandet. Tack också för er föredömligt raska återkoppling.
Men det ni skriver bekymrar mig som skattebetalare och medborgare.

Som ni vet har bland annat följande hänt:

En stor statlig myndighet, Trafikverket, utsätts för ett mångårigt och systematiskt mångmiljonbedrägeri av ideella trafiksäkerhetsorganisationer. Utöver de som är aktuella i just detta fall, alla NTF-organisationer, har här på Handlingar.se redovisats även hur en gammal sådan, MHF, har gjort det. I det följande uppehåller jag mig dock enbart vid de förehavanden som rör Trafikverket i relationen till NTF.

Myndigheten uppmärksammas på ett mycket detaljerat sätt på bedrägeriet (kallat ”ekonomiska oegentligheter”) av två visselblåsare som, framgår det, har mycket god insyn i vad som har försiggått. Att döma av innehållet i tidigare nämnda JO-anmälan kan uppfattas att deras samlade kännedom om vad som skett, och hur det skett, är absolut fullständig.

Trafikverket börjar omgående utreda det påstådda bedrägeriet.

Jag har svårt att bestämma mig för vilken av de beskrivna händelserna på temat misstänkt vänskapskorruption i bilaga 12 till JO-anmälan av Trafikverket (som JO för närvarande håller tillgänglig i sin helhet på denna sida: https://filetransfer.jo.se/message/jPXUC...) som osar tydligast. Men jag lutar ändå åt denna, åtminstone är det den jag har allra lättast att uppfatta som fullkomligt, förlåt ett något vårdslöst uttryck, ”genomkorrumperad”: Mitt under pågående utredning av bedrägeriet träffar den för bedrägeri utsatta statliga myndigheten, Trafikverket, den av bedragarna man länge har haft avtal om bidrag och samarbete med, NTF (ibland kallad ”NTF riks”, har jag uppfattat). Man samtalar då bland annat om möjligheterna till ett ”mera omfattande verksamhetsbidrag”. Det framgår också, av tillgänglig e-postkommunikation, att NTF:s generalsekreterare därefter sprider denna information i NTF-kretsar.

Jag tolkar det ni skrivit som att ni dock från Riksrevisionens sida inte ser något anmärkningsvärt i det beskrivna. Är detta rätt uppfattat?

Eller ingår det kanske inte i Riksrevisionens uppdrag att överhuvudtaget tycka något om en sådan händelse? Om det inte gör det, ingår det i Riksrevisionens uppdrag att i så fall uppmärksamma Justitieombudsmannen eller Justitiekanslern på det?

Med vänliga hälsningar,

Lennart Berg

Registrator, Riksrevisionen

Hej igen,

Som svar på dina frågor har vi inte gjort någon egen undersökning om vänskapskorruption utan tagit del av TRV utredningar samt ingår det inte i vår uppgift (i detta fall) att uppmärksamma Justitieombudsmannen eller Justitiekanslern.

Polisanmälan har gjorts i ärendet och det ingår inte heller i Riksrevisionens uppdrag att utreda oegentligheter utan det är rättsvårdande myndighet som har de uppgifter.
Vi har däremot följt upp vilka åtgärder som Trafikverket har vidtagit för att förstärka sin interna kontroll gällande utbetalning av bidrag.

Riksrevisionen granskar varje år myndigheternas årsredovisningar och bedömer om den information som myndigheten lämnar där är tillförlitlig och korrekt, om räkenskaperna är rättvisande och om myndigheterna följer tillämpliga regler och beslut. Men vi granskar inte alla detaljer i myndighetens verksamhet utan främst de områden där det finns stor risk för väsentliga fel i årsredovisningen.

Riksrevisionen bestämmer självständigt vad som ska granskas. Det innebär att vi inte gör en granskning för att någon begär eller föreslår det.

Med vänlig hälsning

Registrator

RIKSREVISIONEN

visa citerade sektioner

När du skickar mejl till Riksrevisionen behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Mer om hur dina personuppgifter hanteras hittar du på http://www.riksrevisionen.se/GDPR

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Lennart Berg <[Registrators #2157 e-postadress]>
Skickat: den 13 mars 2024 16:58
Till: Registrator <[Riksrevisionen e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Fann Riksrevisionen tecken på förekomst av vänskapskorruption hos Trafikverket?

Till Registrator,

Tack för informationen och e-postmeddelandet. Tack också för er föredömligt raska återkoppling.
Men det ni skriver bekymrar mig som skattebetalare och medborgare.

Som ni vet har bland annat följande hänt:

En stor statlig myndighet, Trafikverket, utsätts för ett mångårigt och systematiskt mångmiljonbedrägeri av ideella trafiksäkerhetsorganisationer. Utöver de som är aktuella i just detta fall, alla NTF-organisationer, har här på Handlingar.se redovisats även hur en gammal sådan, MHF, har gjort det. I det följande uppehåller jag mig dock enbart vid de förehavanden som rör Trafikverket i relationen till NTF.

Myndigheten uppmärksammas på ett mycket detaljerat sätt på bedrägeriet (kallat "ekonomiska oegentligheter") av två visselblåsare som, framgår det, har mycket god insyn i vad som har försiggått. Att döma av innehållet i tidigare nämnda JO-anmälan kan uppfattas att deras samlade kännedom om vad som skett, och hur det skett, är absolut fullständig.

Trafikverket börjar omgående utreda det påstådda bedrägeriet.

Jag har svårt att bestämma mig för vilken av de beskrivna händelserna på temat misstänkt vänskapskorruption i bilaga 12 till JO-anmälan av Trafikverket (som JO för närvarande håller tillgänglig i sin helhet på denna sida: https://filetransfer.jo.se/message/jPXUC...) som osar tydligast. Men jag lutar ändå åt denna, åtminstone är det den jag har allra lättast att uppfatta som fullkomligt, förlåt ett något vårdslöst uttryck, "genomkorrumperad": Mitt under pågående utredning av bedrägeriet träffar den för bedrägeri utsatta statliga myndigheten, Trafikverket, den av bedragarna man länge har haft avtal om bidrag och samarbete med, NTF (ibland kallad "NTF riks", har jag uppfattat). Man samtalar då bland annat om möjligheterna till ett "mera omfattande verksamhetsbidrag". Det framgår också, av tillgänglig e-postkommunikation, att NTF:s generalsekreterare därefter sprider denna information i NTF-kretsar.

Jag tolkar det ni skrivit som att ni dock från Riksrevisionens sida inte ser något anmärkningsvärt i det beskrivna. Är detta rätt uppfattat?

Eller ingår det kanske inte i Riksrevisionens uppdrag att överhuvudtaget tycka något om en sådan händelse? Om det inte gör det, ingår det i Riksrevisionens uppdrag att i så fall uppmärksamma Justitieombudsmannen eller Justitiekanslern på det?

Med vänliga hälsningar,

Lennart Berg

visa citerade sektioner

Till Registrator,

Tack för ert svar.

Jag inser att jag inte kommer längre, åtminstone inte just hos Riksrevisionen, för att få statens utlåtande om beteenden och förehavanden hos specifika myndigheter, händelser som jag personligen, som företrädare för skattekollektivet, bedömer vara fullkomligt oacceptabla.

Vi får se vad Justitiekanslern säger. Helt klart är att det inte kan, inte får, sluta här. Det vore oerhört alarmerande, oerhört oroväckande.

Och sorgligt för vårt land.

Med vänliga hälsningar,

Lennart Berg