Separationsvåld, eftervåld och föräldraalienation

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Ministry of Health and Social Affairs should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Uppenbar Pseudonym

Till Socialdepartementet,

Jag skulle vilja begära ut en lista med alla handlingar om dessa 3 begrepp. Syftet förstå om och hur ni jobbar med frågorna.

Jag också vilja veta vem som ansvarar för dessa frågor hos er (namn) så jag kan kontakta denna med uppföljande frågor.

Bakgrund:
I dagsläget verkar Socialstyrelsen helst sakna uppdrag som rör skydd av barn från föräldraalienation, eftervåld mellan föräldrar och liknande.
Till följd av detta verkar det saknas vedertagna svenska begrepp och definitioner på området, tex i Socialstyrelsen termbank, se https://termbank.socialstyrelsen.se/#res... där dessa begrepp helt saknas i dagsläget.

Det finns mycket internationell forskning på området men som ni ser på länkarna nedan uppgår svenska forskningspublikationer med de två sökorden ovan till endast 10 publikationer. Området verkar alltså behöva urforskas närmare och jag skulle vilja veta om socialdepartementet har gjort några riktade insatser för att få till bättre kunskapsunderlag.

https://www.diva-portal.org/smash/get/di... "Barnrättsperspektiv i
vårdnadsmål vid risk för
separationsvåld eller så kallat
”eftervåld”"
https://www.diva-portal.org/smash/result...
https://www.diva-portal.org/smash/result...
https://www.diva-portal.org/smash/result...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Ola Florin, Ministry of Health and Social Affairs

1 Attachment

Hej Uppenbar Pseudonym!

Jag heter Ola Florin och arbetar med frågor om brottsofferstöd vid
Socialdepartementets enhet för socialtjänst och funktionshinderspolitik.
Hos oss finns också tjänstemän som arbetar med frågor om den kommunala
familjerätten och inom Regeringskansliet har vi ansvar för ärenden som rör
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Jag uppfattar att du
önskar en lista över alla handlingar hos Socialdepartementet som
innehåller något av orden separationsvåld, eftervåld eller
föräldraalientation.

 

Vill du att handlingarna ska ha publicerats under en viss tidsperiod, t ex
de senaste tio åren? Det finns en möjlighet att ta ut en avgift för tryckt
material i enlighet Avgiftsförordningen
[1]https://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=199... men jag antar att du vill
ha listan digitalt – eller hur?

 

Du är varmt välkommen att kontakta mig med ytterligare frågor.

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

Ola Florin

Kansliråd

Socialdepartementet
Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 33 03
Mobil 072-214 14 73
[2][e-postadress]
[3]www.regeringen.se

 

 

 

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Uppenbar Pseudonym <[4][Registrators #2116 e-postadress]>

Skickat: den 20 januari 2024 14:27

Till: S Registrator <[5][e-postadress]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Separationsvåld, eftervåld
och föräldraalienation

 

Till Socialdepartementet,

 

Jag skulle vilja begära ut en lista med alla handlingar om dessa 3
begrepp. Syftet förstå om och hur ni jobbar med frågorna.

 

Jag också vilja veta vem som ansvarar för dessa frågor hos er (namn) så
jag kan kontakta denna med uppföljande frågor.

 

Bakgrund:

I dagsläget verkar Socialstyrelsen helst sakna uppdrag som rör skydd av
barn från föräldraalienation, eftervåld mellan föräldrar och liknande.

Till följd av detta verkar det saknas vedertagna svenska begrepp och
definitioner på området, tex i Socialstyrelsen termbank, se
[6]https://termbank.socialstyrelsen.se/#res... där dessa begrepp helt
saknas i dagsläget.

 

Det finns mycket internationell forskning på området men som ni ser på
länkarna nedan uppgår svenska forskningspublikationer med de två sökorden
ovan till endast 10 publikationer. Området verkar alltså behöva urforskas
närmare och jag skulle vilja veta om socialdepartementet har gjort några
riktade insatser för att få till bättre kunskapsunderlag.

 

[7]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...
"Barnrättsperspektiv i vårdnadsmål vid risk för separationsvåld eller så
kallat ”eftervåld”"

[8]https://www.diva-portal.org/smash/result...

[9]https://www.diva-portal.org/smash/result...

[10]https://www.diva-portal.org/smash/result...

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

 

Uppenbar Pseudonym

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[11]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[12][Registrators #2116 e-postadress]

 

Är [13][Socialdepartementet e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Socialdepartementet? Om
så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det
till [14][e-postadress]:

[15]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[16]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=199...
2. mailto:[e-postadress]
3. http://www.regeringen.se/
4. mailto:[Registrators #2116 e-postadress]
5. mailto:[e-postadress]
6. https://termbank.socialstyrelsen.se/#res...
7. https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...
8. https://www.diva-portal.org/smash/result...
9. https://www.diva-portal.org/smash/result...
10. https://www.diva-portal.org/smash/result...
11. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
12. mailto:[Registrators #2116 e-postadress]
13. mailto:[Socialdepartementet e-postadress för begäran om allmän handling]
14. mailto:[e-postadress]
15. https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...
16. https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Uppenbar Pseudonym

Till Ola Florin,

Hej

Tack för svar.
Ja, jag önskar svar digitalt.
Jag önskar i första hand 3 utdrag (ett per sökord) och gärna från 2005.
Jag önskar mig att utdraget är maskinläsbart och innehåller minimum datum, ärendenummer och namn på handlingen ifråga. (Jag önskar alltså inga handlingar utan bara en översikt från ert diariesystem)

Året är valt utifrån https://www.wikidata.org/wiki/Q98457675 (Se barnet! SOU 2017:6) där det framgår att en lagändring gjort 2006 möjligen varit konfliktdrivande eftersom att antalet vårdadstvister i domstol fördubblades därefter och iaf fram till 2017 fortsatte öka.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym