Browse and search requests (page 20)

  

About 519 FOI requests found

Hej Översänder arkivbeskrivning samt dokumenthanteringsplan. Vänligen Karolina Nilsson registrator Högskolan i Halmstad ----- Ursprungligt meddela...
Hej! Du efterfrågar Försäkringskassans arkivbeskrivning samt Försäkringskassans beskrivning av allmänna handlingar enligt OSL 4:2. Bifogat finns Försä...
Hej, Här hittar du dokument- och informationshanteringsplan (dokumenthanteringsplan), ks-koder, klassificeringsstruktur, processbeskrivningar, arkivbe...
  Hej. Sänder här MTM:s arkivbeskrivning, som också innehåller beskrivningen av allmänna handlingar.   Med vänlig hälsning Eva Pramlid ___...
Hej, Översänder på begäran nedanstående handlingar. Vänliga hälsningar, Registrator Konjunkturinstitutet >>> Elenor Weijmar <[FOI #110 email]> 20...
Hej, Enligt din begäran lämnas härmed arkivbeskrivning samt Formas riktlinjer för hantering av allmänna handlingar ut i sin helhet. Vänligen   Ma...
Hej! Här kommer vår arkivbeskrivning. 2) https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/tjanster/diarium-och-allmanna-handlingar.html Med vänlig hälsning R...
Hej Elinor, Jag har försökt skicka dig en PDF-fil med information om HSAN:s arkiv. Filen är på 14 MB och jag får ett felmeddelande om att mailet är fö...
Hej, Elenor! Enligt önskemål skickar jag dig - en länk till nuversionen av Pensionsmyndighetens arkivbeskrivning på vår externa webbplats: https://w...
Hej! Jag bifogar senaste version av arkivbeskrivningen, som är tänkt att täcka in både 1) och 2). Med vänliga hälsningar Mikael Ottoson Arkivarie Hög...
Bifogar Bokföringsnämndens arkivbeskrivning och processbeskrivningar av vilka framgår sökvägar och de slag av allmänna handlingar som förekommer hos...
Hej Elenor! Bifogad skickar jag med ett utdrag ur våran "Arkivhandbok" som handlar om allmänna handlingar och IFAU:s arkivbeskrivning som du hade begär...
Hej, Fastighetsmäklarinspektionen har tagit emot din begäran om allmänna handlingar. Bifogat finner du vår senaste arkivbeskrivning. Vår beskrivning...
Hej! Du kan ta del av informationen på Boverkets hemsida, här: https://www.boverket.se/contentassets/38da10ccbd1c4a338af969b466b31cab/allmanna-handli...
Hej! Vid Linköpings universitet (LiU) finns ingen aktuell arkivbeskrivning enligt 6 § arkivlagen. Det finns en äldre arkivbeskrivning som gällde enlig...
Hej Elenor Här kommer komplettering. Fortes allmänna handlingar enl OSL finns beskrivna enligt nedan: Information till allmänheten om Fortes allmänn...
    Hej.   Nu är sekretessprövningen klar och jag bifogar därmed handlingen.   Hälsningar   [1]cid:image002.png@01D50B01.611EA9D0 Eli...
Hej Elenor, Vid utlämnande av allmänna handlingar är nämnden skyldig att ta ut avgift enligt bestämmelserna i avgiftsförordningen (1992:191). En bestä...
Hej! Här kommer Mittuniversitetets arkivbeskrivning, den utgör också myndighetens beskrivning över allmänna handlingar enligt 4 kap 2 § OSL.   V...
Hej! Enligt begäran kommer här Medlingsinstitutets arkivredovisning som innehåller både punkt 1 och 2. Vänliga hälsningar Gunilla Pettersson Medling...
Hej! Översänder härmed de efterfrågade handlingarna Enligt uppdrag Med vänlig hälsning! Vänliga Hälsningar Registraturen Ekonomiavdelningen Besök...
Hej Elenor   Vi har ännu inte någon fungerande, verksamhetsbaserad, arkivredovisning. Allt är dock sökbart genom ärendehanteringssystemet.   B...
Hej! Här kommer arkivbeskrivningen, den beskrivning vi har av allmänna handlingar är det som återfinns i arkivbeskrivningen. Mvh _________________...
Hej Begärda handlingar bifogas. Med vänlig hälsning Annelie Svensson Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 036 - 15 58 53, teltid 09.00-12...
Hej! Svaren på dina frågor hittar du på följande sida: https://klara.lnu.se/klara/public/Index.jsp "Linnéuniversitetet KS 2018" beskriver universitet...