Transparens i svenska myndigheter

Uppenbar Pseudonym gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Regeringskansliet

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Regeringskansliet ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Uppenbar Pseudonym

Till Regeringskansliet,

Hej, jag läser https://www.transformation.gouv.fr/files...

Där står det bla. "Transparent and resilient public services that meet users' expectations"

Jag undrar om det finns några handlingar som nämner detta dokument eller detaljerar hur ni jobbar med att öka transparensen hos alla våra myndigheter inklusive er själva?

Jag önskar mig alla handlingsplaner, strategier eller liknande på området.

Jag önskar även veta om ni jobbar aktivt med att öka transparensen och vem som i så fall är överst ansvarig för det arbetet?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Anna Vilgeus Huldt, Regeringskansliet

Hej!

Tack för mail som har överlämnats till mig att besvara. Alla myndigheter oavsett om de är kommunala eller statliga omfattas av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen är central del i den svenska rättsordningen och regleras i Sveriges grundlagar, exempelvis genom rätten till yttrandefrihet, meddelarfriheten för tjänstemän och genom allmänna handlingars offentlighet. Offentlighetsprincipen innebär bland annat att regeringens och andra myndigheters verksamheter så långt som möjligt bedrivs i öppna former under insyn av allmänhet och massmedia. Huvudregeln är att allmänna handlingar hos myndigheterna är offentliga. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess, som innebär ett förbud att muntligen eller på annat sätt röja uppgifter. Det kan vara så att vissa uppgifter i en allmän handling omfattas av sekretess och att andra är offentliga. Bestämmelser om sekretess finns framför allt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I offentlighets- och sekretesslagen finns även bestämmelser om en enskilds rätt att överklaga ett beslut av en myndighet att inte lämna ut en handling till domstol. Som enskild kan man även vända sig till Justitieombudsmannen eller Justitiekanslern om man t.ex. är missnöjd med en myndighets hantering av ett utlämnandeärende.

Här finns mer information om offentlighetsprincipen:
https://www.regeringen.se/sa-styrs-sveri...,

Här finns mer info om rätten att ta del av allmänna handlingar:
https://www.regeringen.se/regeringskansl...

Här finns info om lagstiftningen:
https://www.regeringen.se/informationsma...

Det finns inte några handlingar i Regeringskansliets diarium som nämner dokumentet "Strasbourg Declaration on the Common values and challenges of European Public Administrations". Hur förutsättningarna har sett ut för medier och allmänhet att granska det allmännas hantering av covid-19-pandemin har tidigare analyserats och kartlagts i promemorian Offentlighetsprincipen under covid-19-pandemin (Ds 2021:35). Se länk: https://www.regeringen.se/rattsliga-doku.... Det pågår inte något arbete med att se över offentlighetsprincipen.

Återkom om du har ytterligare frågor eller om du vill begära ut ytterligare handlingar.

Med vänlig hälsning,
Anna Vilgeus Huldt

Rättssakkunnig
Justitiedepartementet
Grundlagsenheten (L6)
103 33 Stockholm
[e-postadress]
www.regeringen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1957 e-postadress]>
Skickat: den 2 augusti 2023 11:44
Till: FA Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Transparens i svenska myndigheter

Till Regeringskansliet,

Hej, jag läser https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Där står det bla. "Transparent and resilient public services that meet users' expectations"

Jag undrar om det finns några handlingar som nämner detta dokument eller detaljerar hur ni jobbar med att öka transparensen hos alla våra myndigheter inklusive er själva?

Jag önskar mig alla handlingsplaner, strategier eller liknande på området.

Jag önskar även veta om ni jobbar aktivt med att öka transparensen och vem som i så fall är överst ansvarig för det arbetet?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1957 e-postadress]

Är [GO e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Regeringskansliet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Uppenbar Pseudonym

Till Anna Vilgeus Huldt,

Tack för utförligt svar.

Jag undrar hur vi skulle kunna öka transparensen överlag i offentlig sektor. En undran jag har är om det idag finns ett register över alla tjänstbeslut som tas inom er myndighet?

I så fall vill jag gärna ha data från detta register med följande uppgifter:
* när beslutet togs
* av vem
* titel eller roll som utgör rätt att ta beslut (tex Statsråd, chef för internrevision, etc.)
* med grund i vad? (författning?, muntlig order?, beslut på möte?, förordning?)
* länk till beslut i sin helhet
* länk till grunden för beslutet om sådan finns

Jag vill även för varje person som tar beslut veta:
* när är de född
* namn
* titel om en sådan finns
* länk till jobbannons hos AF som ledde till att personen anställdes
* länk till LinkedIn om sådan finns

Kan jag få det?

Om inget sånt register finns, då undrar jag vem jag skulle kunna prata med om att få det till stånd?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

Anna Vilgeus Huldt, Regeringskansliet

Jag har semester och är åter måndagen den 14 augusti. Brevlådan är
obevakad. För brådskande beredningar hänvisas till
[e-postadress]

Mvh,
Anna

Uppenbar Pseudonym

Till Anna Vilgeus Huldt,

Väntar fortfarande på svar.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

Anna Vilgeus Huldt, Regeringskansliet

Hej!
Tack för mail. Jag har skickat din begäran till Förvaltningsavdelningen på Regeringskansliet som hanterar begäran om utlämnande av allmän handling. De kommer att återkomma till dig.

Mvh,
Anna

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1957 e-postadress]>
Skickat: den 17 augusti 2023 08:51
Till: Anna Vilgeus Huldt <[e-postadress]>
Ämne: Re: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Transparens i svenska myndigheter

Till Anna Vilgeus Huldt,

Väntar fortfarande på svar.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

visa citerade sektioner

FA Utlämnandeärenden, Regeringskansliet

1 Bilaga

Hej,

 

Vi har mottagit din begäran och återkommer så fort som möjligt.

 

Mvh

 

Erika Yokoichi

Kansliråd/Rättslig rådgivare

Förvaltningsavdelningen

Rättssekretariat

103 33 Stockholm

Tfn 08-405 49 59

[e-postadress]

www.regeringen.se

 

 

 

visa citerade sektioner

Erika Yokoichi, Regeringskansliet

1 Bilaga

Hej,

 

Beslut i ärenden om tillsatta tjänster kan sökas fram i Regeringskansliets
diarium som även innehåller ett HR-diarium.

 

Diariet utgör den främsta sökingången till Regeringskansliets allmänna
handlingar. Där finns uppgifter om diarienummer, departement, ingivare,
skrivelsedatum, ärendemening, handläggare med mera.

 

Allmänheten har möjlighet att besöka Regeringskansliets forskarsal
(Fredsgatan 8) för att själv söka i Regeringskansliets diarium.

 

Tillsatta tjänster anslås efter avslutad rekrytering. Anslagen finns
tillgängliga via en digital anslagstavla i entrén till Fredsgatan 8.

 

Rätten att fatta beslut framgår av Regeringskansliets- och departementens
arbetsordningar samt särskilda beslut.

 

Det finns inget register över personer som fattar beslut. Namn och titel
för person som fattar ett beslut framgår av beslutet i ett ärende. I
rekryteringsärenden finns de annonser som publicerats i ärendeakten.

 

Med vänlig hälsning,

Erika Yokoichi

 

Kansliråd/Rättslig rådgivare

Förvaltningsavdelningen

Rättssekretariat

103 33 Stockholm

Tfn 08-405 49 59

[e-postadress]

www.regeringen.se

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anna Vilgeus Huldt <[e-postadress]>
Skickat: den 14 augusti 2023 10:55
Till: FA Utlämnandeärenden <[e-postadress]>
Ämne: VB: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Transparens i
svenska myndigheter

 

Hej!

Jag har fått begäran nedan om utlämnande av allmän handling (beslut om
tillsatta tjänster i RK) som jag skickar vidare till er. Jag har haft
frånvaromeddelande under min semester (kom tillbaka idag) på så sökanden
vet om att min mail inte varit bevakad.

 

Mvh,

Anna

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Uppenbar Pseudonym <[1][Registrators #1957 e-postadress]>

Skickat: den 6 augusti 2023 20:30

Till: Anna Vilgeus Huldt <[2][e-postadress]>

Ämne: Re: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Transparens i
svenska myndigheter

 

Till Anna Vilgeus Huldt,

 

Tack för utförligt svar.

 

Jag undrar hur vi skulle kunna öka transparensen överlag i offentlig
sektor. En undran jag har är om det idag finns ett register över alla
tjänstbeslut som tas inom er myndighet?

 

I så fall vill jag gärna ha data från detta register med följande
uppgifter:

* när beslutet togs

* av vem

* titel eller roll som utgör rätt att ta beslut (tex Statsråd, chef för
internrevision, etc.)

* med grund i vad? (författning?, muntlig order?, beslut på möte?,
förordning?)

* länk till beslut i sin helhet

* länk till grunden för beslutet om sådan finns

 

Jag vill även för varje person som tar beslut veta:

* när är de född

* namn

* titel om en sådan finns

* länk till jobbannons hos AF som ledde till att personen anställdes

* länk till LinkedIn om sådan finns

 

Kan jag få det?

 

Om inget sånt register finns, då undrar jag vem jag skulle kunna prata med
om att få det till stånd?

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Uppenbar Pseudonym

 

visa citerade sektioner