NTF-bedrägeriet mot Trafikverket – begäran om innehållet i den anonyma visselblåsningen

Begäran blev delvis framgångsrik.

Till Trafikverket,

Jag har med stort intresse tagit del av flera ärenden här på handlingar.se som alla rör samma grundproblematik. Det jag åsyftar är trafiksäkerhetsorganisationen NTF:s stora bidragsfusk och bedrägeri mot Trafikverket som jag förstått bland annat ledde till organisationens konkurs 2022.

Som inledning vill jag framföra min uppskattning över att Trafikverkets Internrevision är så öppna kring både stort och smått trots att allt som skrivs här på handlingar.se kan läsas av alla som vill. Tyvärr verkar inte andra avdelningar vilja vara lika öppna.

I ärendet https://handlingar.se/request/fraga_om_u... förekommer en länk till en JO-anmälan gjord mot Trafikverket, citat ”med anledning av hur myndigheten agerat på information om att man utsatts för ett mångårigt och omfattande bedrägeri”. När jag klickade på länken fungerade den dock inte längre.

Jag begärde då själv ut samma JO-anmälan med detta resultat:
https://filetransfer.jo.se/message/dEup8...
Enligt vad som framgår ska all dokumentation vara tillgänglig för alla ännu en tid, närmare bestämt till och med 18/2 2024.

Efter att ha läst igenom det omfattande materialet i JO-anmälan och även somligt annat utlämnat här på handlingar.se, har jag funnit att ett viktigt dokument helt tycks saknas. Det jag syftar på är den vissling som gjordes anonymt. I ärendet på denna sida https://handlingar.se/request/onskar_tva... har bland annat lämnats ut den vissling som gjordes öppet av samma person som inlämnat JO-anmälan mot Trafikverket. Däremot har inte offentliggjorts den som gjordes anonymt av en annan visselblåsare. Det står också på flera ställen i dokument upprättade av eller för Trafikverket om ”visselblåsningar”, det vill säga i pluralis. Jag har här även läst om en visselblåsning riktad mot en annan trafiksäkerhetsorganisation och där sett att just en anonym visselblåsning har offentliggjorts. Det inte utan att man kan undra över om det överhuvudtaget finns sunda trafiksäkerhetsorganisationer.

Därför begär jag nu ut den visselblåsning om NTF-bedrägeriet mot Trafikverket som gjordes anonymt. Jag har av sammanhangen uppfattat att den bör ha ljudit under 2021, möjligen under 2022.

Jag vill också passa på att bestämt och stadigt ställa mig bakom Hugo Johanssons viktiga begäran i ovan länkade ärenden. Även jag vill som del av denna begäran ta del av Trafikverkets beslutsgrund för att inte polisanmäla de organisationer, de regionala NTF-förbunden, som enligt genomförda utredningar så entydigt gjort sig skyldiga till brott. Jag bedömer att detta också har ett mycket stort allmänintresse rent principiellt.

I en kommentar till nämnde Johanssons ärende skrev jag för en tid sedan ”När man vet att någon gjort något allvarligt brottsligt ska man ha mycket starka skäl för att inte polisanmäla brottet. Det krävs mycket svagare skäl för att polisanmäla än för att inte göra det.

Statliga och andra myndigheter måste alltid ALLTID anmäla till Polisen de brott man upptäcker. Även för att föregå med gott exempel. Och för att alternativet att inte polisanmäla ALDRIG går att försvara. Det handlar om att ta sitt ansvar. Att inte polisanmäla ett allvarligt brott som drabbar oss skattebetalare bara måste vara i strid med reglementet för en stor statlig myndighet.”

Till detta ska fogas även det utomordentligt viktiga visselblåsarperspektivet.

Hur bedömer Trafikverket sannolikheten för att människor som egentligen vågar verkligen också kommer att slå larm om den gängse uppfattningen blir ”Det är ingen mening, Trafikverket utreder visserligen men försöker sedan bara få brottslingen att hålla sig inom lagens råmärken nästa gång den har med myndigheten att göra.”

Jag har min professionella bakgrund inom rättsväsendet. Jag har där erfarit mycket och har också avsevärd kunskap om vad som är viktigt vid samhällets självklara strävan att alltid, på olika nivåer och oavsett formella ansvar, stävja brottslighet. Absolut grundläggande är att brott och misstänkta brott alltid måste polisanmälas. Detta gäller naturligtvis i synnerhet vid upptäckta brott med ett betydande straffvärde.

Jag läste nyss ert senaste svar i ärendet som rör de ekonomiska oegentligheterna hos MHF https://handlingar.se/request/utredning_...
och måste tillstå att jag närapå tappade hakan. Att låta era jurister avgöra om de tycker att polisanmälan ska göras eller inte i fall när brott rentav kan styrkas utifrån vad som framkommit redan vid ”lite krafs på ytan” är milt sagt direkt oansvarigt. Som stor statlig myndighet måste ni som sagt alltid polisanmäla brott. Godtagbara alternativ saknas helt, och detta måste Trafikverket faktiskt inse! Det är som man ibland lite vårdslöst säger ert förbannade ansvar att inse detta.

Antag att det blir vitt och brett känt hos allmänheten att ”staten” godtyckligt låter bli att stävja mångmiljonbrott mot oss alla skattebetalare samtidigt som den enskilde medborgaren blir av med körkortet efter att ha ertappats med att ha kört 141 km/h på motorväg, och kanske som konsekvens blir av även med sin försörjning. Allmänhetens förtroende för rättsstaten är ohyggligt viktigt att värna och det ni nu uppenbarligen gjort såväl i fallet NTF som MHF går verkligen stick i stäv med hur ni som stor offentlig, skattefinansierad, aktör måste förhålla er i sammanhang som dessa.

Ni måste därutöver självfallet alltid göra ert yttersta för att försöka återfå skattemedel som på det ena eller andra sättet stulits från er och därmed oss svenska skattebetalare. Det handlar om respekt just för oss skattebetalare och det, jag upprepar, handlar om respekt för rättsstaten.

Och som jag redan varit inne på handlar det också om att visa respekt för och även uppmuntra samhällsmedborgare som vågar och vill lägga tid på att rapportera om allvarliga oegentligheter, och som de facto rapporterar om brott som i dessa fall uppenbarligen har tillåtits kosta oss skattebetalare mångmiljonbelopp.

Avslutningsvis här i samlad form mina krav om att få ta del av allmänna handlingar.
Primärt begär jag att få ta del av den visselblåsning om NTF-bedrägeriet mot Trafikverket som gjordes anonymt.
Sekundärt begär jag att få ta del av den skriftliga grund på vilken Trafikverkets beslut att inte polisanmäla de tio regionala NTF-förbunden vilar.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Lennart Berg

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

Kommentarer omfattas inte av vårt utgivningsbevis. Du ansvarar själv för dina artikelkommentarer. Ulf Eriksson lämnade en anteckning ()

Kan bara instämma, mycket bra skrivet. Godtycke är aldrig ett giltigt skäl för att polisanmäla eller inte polisanmäla. Jag har också saknat den andra visselblåsningen. Hoppas bara att den inte maskas lika hårt som den mot MHF!
MVH Ulf Eriksson

utlamnanden@trafikverket.se, Trafikverket

Hej!

Ditt ärende "Begäran om utlämnande av allmän handling gällande
visselblåsning om NTF-bedrägeriet" har fått ärendenummer TRV 2024/14069.

Vi tar ut en avgift enligt avgiftsförordningen. Det kostar ingenting att
begära ut upp till nio sidor om materialet är analogt. Detsamma gäller upp
till nio filer om materialet är digitalt. Den tionde sidan eller filen
kostar 50 kronor, och därefter kostar det 2 kronor per sida eller fil.

Detta är ett automatiskt svar, vi svarar på ditt ärende så snart som
möjligt.

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd

information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Med vänlig hälsning,

Sophia Prokki

Arkivhandläggare

Arkivservice

 

Trafikverket

BOX 810

781 28 Borlänge

Telefon 0771-921 921

[1]trafikverket.se

[2]Facebook I [3]YouTube I [4]LinkedIn I [5]Instagram

 

References

Visible links
1. http://www.trafikverket.se/
2. https://www.facebook.com/Trafikverket/
3. https://www.youtube.com/user/Trafikverket
4. https://www.linkedin.com/company/909441/
5. https://www.instagram.com/trafikverket/

Trafikverket

2 Bilagor

Hej!

 

Bifogar besked om din begäran och visselblåsningen du efterfrågade.

 

Till utlämnande funktionen – mejlet kan läggas till TRV 2024/14069 och
därefter stängas.

 

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Med vänlig hälsning

Leif Eriksson

Utredningsledare

 

[1][e-postadress]

Direkt 010 - 123 23 21

Mobil 076-275 74 37

 

Trafikverket

Internrevisionen

Röda vägen 1

781 89  Borlänge

Telefon: 0771 - 921 921

[2]www.trafikverket.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/

Till Trafikverket,

Tack för dokumentet.

Jag uppfattar att ni inte är konsekventa i ert förhållande till sekretess. Långtifrån.

Hur förklarar ni den mycket stora skillnaden i graden av maskning i de visselblåsningar ni lämna ut? I den tidigare utlämnade icke-anonyma visslingen har mycket lite dolts. I stort sett har bara egennamn strukits över, kan man av sammanhangen dra slutsatsen. Samma sak i den mycket utförliga bilagan till den. Den anonyma anonyma visslingen ni nu lämnat ut borde väl snarast kunna vara i mindre grad maskad?

Jag noterar också att det är mycket stor skillnad mellan er bedömning av behovet av maskning och den som Justitieombudsmannen gör. De har såvitt vi kunna se inte maskerat något i det omfattande materialet som ingår i den JO-anmälan jag länkade till.

Jag undrar också när ni räknar med att kunna lämna ut underlaget för det uppseendeväckande beslutet att inte polisanmäla de regionala NTF-förbunden, som både Hugo Johansson, flera gånger, och jag har begärt.

Med vänlig hälsning,

Lennart Berg

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

Trafikverket

Hej Lennart!

 

Leif har semester idag och nästa vecka så jag tar på mig och svarar på
mejlen som du skickat den 2 och den 7 februari. När det gäller maskningen
av den andra visselblåsningen som du har begärt ut så är det den bedömning
vi gjort utifrån de regler som föreskrivs i 32 kap. 3 B § offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400). Samma sak gäller den tidigare
visselblåsningen du hänvisar till. Den maskningen baseras på den bedömning
vi då gjorde utifrån den information som då fanns.

 

När det gäller frågan i mejlen från den 2 och den 7 februari, att få ta
del av den skriftliga grund på vilken Trafikverkets beslut att inte
polisanmäla de tio regionala NTF-förbunden vilar på,  så måste jag
fortsatt hänvisa frågan till verksamhetsområde Planering. Ansvarig
avdelningschef är Marie Hagberg Backlund som även får del av detta svar.

 

Marie; Lennart, och Hugo Johansson, har inkommit med frågor rörande
beslutsgrunder med anledning av utredningen av NTF. Är du snäll och svarar
eller ser till så någon svarar dem?

 

Utlämnandefunktionen; Det finns ytterligare en begäran i mejlen från
Lennart som Planering ska besvara. Jag vet inte om detta ärende ska
övertas av Planering eller om ni gör ett nytt ärende av det som Lennart
begär ut. Det finns tidigare ärenden där handlingar har begärts ut från
detta ärende och frågor som ska hanteras av Planering med Johan Lindberg
som handläggare.

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

 

Med vänlig hälsning

 

Karl-Johan Johansson

Internrevisionschef

 

[1][e-postadress]

Direkt: 010-124 29 98

Mobil: 070-240 30 28

 

Trafikverket

781 89 Borlänge

Besöksadress: Röda vägen 1

Telefon: 0771-921 921

[2]www.trafikverket.se

 

Från: Lennart Berg <[Registrators #2126 e-postadress]>

Skickat: den 7 februari 2024 12:18

Till: Trafikverket <[Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: Re: Begäran om allmän handling TRV 2024/14069

 

Till Trafikverket,

 

Tack för dokumentet.

 

Jag uppfattar att ni inte är konsekventa i ert förhållande till sekretess.
Långtifrån.

 

Hur förklarar ni den mycket stora skillnaden i graden av maskning i de
visselblåsningar ni lämna ut? I den tidigare utlämnade icke-anonyma
visslingen har mycket lite dolts. I stort sett har bara egennamn strukits
över, kan man av sammanhangen dra slutsatsen. Samma sak i den mycket
utförliga bilagan till den. Den anonyma anonyma visslingen ni nu lämnat ut
borde väl snarast kunna vara i mindre grad maskad?

 

Jag noterar också att det är mycket stor skillnad mellan er bedömning av
behovet av maskning och den som Justitieombudsmannen gör. De har såvitt vi
kunna se inte maskerat något i det omfattande materialet som ingår i den
JO-anmälan jag länkade till.

 

Jag undrar också när ni räknar med att kunna lämna ut underlaget för det
uppseendeväckande beslutet att inte polisanmäla de regionala
NTF-förbunden, som både Hugo Johansson, flera gånger, och jag har begärt.

 

Med vänlig hälsning,

 

Lennart Berg

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/

Trafikverket

Hej Lennart!

 

Johan Lindberg som handlägger våra bidrag till ideella organisationer,
återkommer till dig inom kort med svar på dina frågor nedan.

 

Trafikverkets interna konfidentialitetsnivå: 2 Intern

Lev väl,

Marie Hagberg Backlund
Avdelningschef Transportkvalitet

 

[1][e-postadress]
Direkt: 010-123 00 64
Mobil: 0702-79 59 26

Trafikverket
Solna Strandväg 98

171  54 Solna

Besöksadress: Solna Strandväg 98
Telefon: 0771-921 921
[2]trafikverket.se

[3]Facebook I [4]YouTube I [5]Twitter I [6]LinkedIn I [7]Instagram

 

Från: Johansson Karl-Johan, IR <[e-postadress]>
Skickat: den 9 februari 2024 09:20
Till: [Registrators #2126 e-postadress]; Hagberg Backlund Marie,
PLkv <[e-postadress]>
Kopia: Utlämnandefunktionen <[e-postadress]>; Eriksson Leif,
IR <[e-postadress]>
Ämne: Angående fråga om maskning

 

Hej Lennart!

 

Leif har semester idag och nästa vecka så jag tar på mig och svarar på
mejlen som du skickat den 2 och den 7 februari. När det gäller maskningen
av den andra visselblåsningen som du har begärt ut så är det den bedömning
vi gjort utifrån de regler som föreskrivs i 32 kap. 3 B § offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400). Samma sak gäller den tidigare
visselblåsningen du hänvisar till. Den maskningen baseras på den bedömning
vi då gjorde utifrån den information som då fanns.

 

När det gäller frågan i mejlen från den 2 och den 7 februari, att få ta
del av den skriftliga grund på vilken Trafikverkets beslut att inte
polisanmäla de tio regionala NTF-förbunden vilar på,  så måste jag
fortsatt hänvisa frågan till verksamhetsområde Planering. Ansvarig
avdelningschef är Marie Hagberg Backlund som även får del av detta svar.

 

Marie; Lennart, och Hugo Johansson, har inkommit med frågor rörande
beslutsgrunder med anledning av utredningen av NTF. Är du snäll och svarar
eller ser till så någon svarar dem?

 

Utlämnandefunktionen; Det finns ytterligare en begäran i mejlen från
Lennart som Planering ska besvara. Jag vet inte om detta ärende ska
övertas av Planering eller om ni gör ett nytt ärende av det som Lennart
begär ut. Det finns tidigare ärenden där handlingar har begärts ut från
detta ärende och frågor som ska hanteras av Planering med Johan Lindberg
som handläggare.

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

 

Med vänlig hälsning

 

Karl-Johan Johansson

Internrevisionschef

 

[8][e-postadress]

Direkt: 010-124 29 98

Mobil: 070-240 30 28

 

Trafikverket

781 89 Borlänge

Besöksadress: Röda vägen 1

Telefon: 0771-921 921

[9]www.trafikverket.se

 

Från: Lennart Berg <[10][Registrators #2126 e-postadress]>

Skickat: den 7 februari 2024 12:18

Till: Trafikverket <[11][Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: Re: Begäran om allmän handling TRV 2024/14069

 

Till Trafikverket,

 

Tack för dokumentet.

 

Jag uppfattar att ni inte är konsekventa i ert förhållande till sekretess.
Långtifrån.

 

Hur förklarar ni den mycket stora skillnaden i graden av maskning i de
visselblåsningar ni lämna ut? I den tidigare utlämnade icke-anonyma
visslingen har mycket lite dolts. I stort sett har bara egennamn strukits
över, kan man av sammanhangen dra slutsatsen. Samma sak i den mycket
utförliga bilagan till den. Den anonyma anonyma visslingen ni nu lämnat ut
borde väl snarast kunna vara i mindre grad maskad?

 

Jag noterar också att det är mycket stor skillnad mellan er bedömning av
behovet av maskning och den som Justitieombudsmannen gör. De har såvitt vi
kunna se inte maskerat något i det omfattande materialet som ingår i den
JO-anmälan jag länkade till.

 

Jag undrar också när ni räknar med att kunna lämna ut underlaget för det
uppseendeväckande beslutet att inte polisanmäla de regionala
NTF-förbunden, som både Hugo Johansson, flera gånger, och jag har begärt.

 

Med vänlig hälsning,

 

Lennart Berg

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/
3. https://www.facebook.com/Trafikverket/
4. https://www.youtube.com/user/Trafikverket
5. https://twitter.com/trafikverket
6. https://www.linkedin.com/company/909441/
7. https://www.instagram.com/trafikverket/
8. mailto:[e-postadress]
9. http://www.trafikverket.se/
10. mailto:[Registrators #2126 e-postadress]
11. mailto:[Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling]

Trafikverket

2 Bilagor

Lennart,

 

Trafikverket har polisanmält NTF Riks som är den juridiska person som
Trafikverket haft samarbete och avtal med. Trafikverket har inte haft
direkt samarbete eller avtal med NTF:s länsförbund. Trafikverket har
överlåtit till Ekobrottsmyndigheten att utreda saken vidare i sin helhet.
Trafikverket känner till att ärendet idag överförts till Polisens
Bedrägerisektion. Trafikverket får sedan bedöma om polisens utredning ger
skäl till eventuellt ytterligare åtgärder från Trafikverkets sida.

 

Bifogar den anmälan som Trafikverket gjorde till Ekobrottsmyndigheten. 

 

Med vänlig hälsning

 

Johan Lindberg

Enhetschef Trafiksäkerhet väg Samverkan

VO Planering, avd Transportkvalitet

 

[1][e-postadress]

Direkt: 010-123 62 95

Mobil: 072-742 42 85

 

 

Gasverksgatan 7

721 30 Västerås

0771-921 921

[2]www.trafikverket.se

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

 

Från: Hagberg Backlund Marie, PLkv
<[e-postadress]>
Skickat: den 9 februari 2024 10:21
Till: Johansson Karl-Johan, IR <[e-postadress]>;
[Registrators #2126 e-postadress]; Lindberg Johan, PLkvtvs
<[e-postadress]>
Kopia: Utlämnandefunktionen <[e-postadress]>; Eriksson Leif,
IR <[e-postadress]>
Ämne: Sv: Angående fråga om maskning

 

Hej Lennart!

 

Johan Lindberg som handlägger våra bidrag till ideella organisationer,
återkommer till dig inom kort med svar på dina frågor nedan.

 

Trafikverkets interna konfidentialitetsnivå: 2 Intern

Lev väl,

Marie Hagberg Backlund
Avdelningschef Transportkvalitet

 

[3][e-postadress]
Direkt: 010-123 00 64
Mobil: 0702-79 59 26

Trafikverket
Solna Strandväg 98

171  54 Solna

Besöksadress: Solna Strandväg 98
Telefon: 0771-921 921
[4]trafikverket.se

[5]Facebook I [6]YouTube I [7]Twitter I [8]LinkedIn I [9]Instagram

 

Från: Johansson Karl-Johan, IR <[10][e-postadress]>
Skickat: den 9 februari 2024 09:20
Till: [11][Registrators #2126 e-postadress]; Hagberg Backlund Marie,
PLkv <[12][e-postadress]>
Kopia: Utlämnandefunktionen <[13][e-postadress]>; Eriksson
Leif, IR <[14][e-postadress]>
Ämne: Angående fråga om maskning

 

Hej Lennart!

 

Leif har semester idag och nästa vecka så jag tar på mig och svarar på
mejlen som du skickat den 2 och den 7 februari. När det gäller maskningen
av den andra visselblåsningen som du har begärt ut så är det den bedömning
vi gjort utifrån de regler som föreskrivs i 32 kap. 3 B § offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400). Samma sak gäller den tidigare
visselblåsningen du hänvisar till. Den maskningen baseras på den bedömning
vi då gjorde utifrån den information som då fanns.

 

När det gäller frågan i mejlen från den 2 och den 7 februari, att få ta
del av den skriftliga grund på vilken Trafikverkets beslut att inte
polisanmäla de tio regionala NTF-förbunden vilar på,  så måste jag
fortsatt hänvisa frågan till verksamhetsområde Planering. Ansvarig
avdelningschef är Marie Hagberg Backlund som även får del av detta svar.

 

Marie; Lennart, och Hugo Johansson, har inkommit med frågor rörande
beslutsgrunder med anledning av utredningen av NTF. Är du snäll och svarar
eller ser till så någon svarar dem?

 

Utlämnandefunktionen; Det finns ytterligare en begäran i mejlen från
Lennart som Planering ska besvara. Jag vet inte om detta ärende ska
övertas av Planering eller om ni gör ett nytt ärende av det som Lennart
begär ut. Det finns tidigare ärenden där handlingar har begärts ut från
detta ärende och frågor som ska hanteras av Planering med Johan Lindberg
som handläggare.

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

 

Med vänlig hälsning

 

Karl-Johan Johansson

Internrevisionschef

 

[15][e-postadress]

Direkt: 010-124 29 98

Mobil: 070-240 30 28

 

Trafikverket

781 89 Borlänge

Besöksadress: Röda vägen 1

Telefon: 0771-921 921

[16]www.trafikverket.se

 

Från: Lennart Berg <[17][Registrators #2126 e-postadress]>

Skickat: den 7 februari 2024 12:18

Till: Trafikverket <[18][Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: Re: Begäran om allmän handling TRV 2024/14069

 

Till Trafikverket,

 

Tack för dokumentet.

 

Jag uppfattar att ni inte är konsekventa i ert förhållande till sekretess.
Långtifrån.

 

Hur förklarar ni den mycket stora skillnaden i graden av maskning i de
visselblåsningar ni lämna ut? I den tidigare utlämnade icke-anonyma
visslingen har mycket lite dolts. I stort sett har bara egennamn strukits
över, kan man av sammanhangen dra slutsatsen. Samma sak i den mycket
utförliga bilagan till den. Den anonyma anonyma visslingen ni nu lämnat ut
borde väl snarast kunna vara i mindre grad maskad?

 

Jag noterar också att det är mycket stor skillnad mellan er bedömning av
behovet av maskning och den som Justitieombudsmannen gör. De har såvitt vi
kunna se inte maskerat något i det omfattande materialet som ingår i den
JO-anmälan jag länkade till.

 

Jag undrar också när ni räknar med att kunna lämna ut underlaget för det
uppseendeväckande beslutet att inte polisanmäla de regionala
NTF-förbunden, som både Hugo Johansson, flera gånger, och jag har begärt.

 

Med vänlig hälsning,

 

Lennart Berg

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/
3. mailto:[e-postadress]
4. http://www.trafikverket.se/
5. https://www.facebook.com/Trafikverket/
6. https://www.youtube.com/user/Trafikverket
7. https://twitter.com/trafikverket
8. https://www.linkedin.com/company/909441/
9. https://www.instagram.com/trafikverket/
10. mailto:[e-postadress]
11. mailto:[Registrators #2126 e-postadress]
12. mailto:[e-postadress]
13. mailto:[e-postadress]
14. mailto:[e-postadress]
15. mailto:[e-postadress]
16. http://www.trafikverket.se/
17. mailto:[Registrators #2126 e-postadress]
18. mailto:[Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling]

Till Trafikverket,

Tack för era svar.

Den inlämnade polisanmälan har vi sett tidigare. Den är skriven på ett sätt som faktiskt väcker misstanken att inlämnaren helst inte vill att ärendet ska utredas av Polisen. Den hänvisar bara till rapporter utan att ens antyda på vilket sätt myndigheten bedömer "att brott kan antas ha begåtts". Så förfar man inte om man är angelägen om att ansvar verkligen ska utkrävas, att stulna mångmiljonbelopp skattemedel ska återkrävas och de skyldiga ska ställas till svars. Är vi överens om det?

Varför finns till exempel inte ens en uppgift i polisanmälan som åtminstone antyder att det, i enlighet med visselblåsningarna och utredningarna, är ett 8-siffrigt belopp i kronor som har stulits av oss skattebetalare av trafiksäkerhetsorganisationerna i fråga?

Sekundärt begärde jag "att få ta del av den skriftliga grund på vilken Trafikverkets beslut att inte polisanmäla de tio regionala NTF-förbunden vilar." Jag konstaterar att denna alltjämt inte har redovisats.

Beslutet att inte polisanmäla och återkräva stulna skattemedel framstår därmed ännu som att det vilar på enbart godtycke. Detta trots att det att döma av tillgänglig dokumentation är värt flera tiotals miljoner skattekronor. Jag vill inte tro att så verkligen är fallet, men ännu har ni inte presenterat något för att söka undanröja denna misstanke.

Jag upprepar därmed att jag begär att få ta del av den skriftliga grund på vilken Trafikverkets beslut att inte polisanmäla de tio regionala NTF-förbunden vilar.

Inte bara jag har från tillgänglig dokumentation, era svar här på Handlingar.se inkluderade, fått en stark känsla att ni velat skydda både NTF riks och de regionala NTF-förbunden trots att de oomtvistligt, ett av dem erkände rentav brott vid radiointervju, gjort sig skyldiga till brott med ett stort sammanlagt ekonomiskt värde. I den av mig för utlämnande begärda, ovan länkade, JO-anmälan som gjorts av Trafikverket för sättet ni har hanterat ärendet, finns med start på sidan 4 ett avsnitt på det temat. Eftersom jag inte hittar något sätt att bifoga ett dokument i funktionen ”Skriv ett svar” kopierar jag avsnittet från https://filetransfer.jo.se/message/dEup8... och klistrar in det i citatform nedan mellan strecken. Formatering är ju inte möjlig här och jag såg att vännen Hugo gjort på samma sätt. Eftersom texten är kopierad från en pdf-fil blir radbrytningar lite tokiga ibland men det viktiga är ju att det blir läsbart.

Vilken är er kommentar till vad som där förs fram om Trafikverkets handläggning av bedrägeriet från aktuella trafiksäkerhetsorganisationer?

-------------------------------------------------------

”Trafikverket uttrycker sig 2022-03-22 i en formell skrivelse till NTF – ”Begäran om
redovisning av åtagande enligt avtal om projektbidrag” [BILAGA 4] – i flera olika
sammanhang på ett sätt som ger ett mycket starkt intryck av att man verkar vilja se
förmildrande på den gamla trafiksäkerhetsorganisationens systematiska bedrägeri mot
myndigheten (och därmed skattebetalarna). En betydande del av brevet signalerar att man
snarast verkar vara besvärade över att NTF blivit påkomna med bedrägeriet.
Trafikverket ger i skrivelsen intryck av att vilja förbigå – vilja bortse ifrån – att bedrägeriet
handlat om att NTF sett till att få in bidrag för genomförandet av olika projekt – men till
mycket stor del, i direkt strid med gällande avtal och lagrum, använt erhållna projektbidrag
för helt andra ändamål än finansiering av just dessa projekt.

Allra allvarligast, mest anmärkningsvärt, är att man i dokumentet enligt ovan daterat 2022-03-
22 skriver att avtalen avseende projektbidrag före 2021 inte innehöll någon skrivning om
återbetalningsskyldighet – något som uppenbarligen helt saknar relevans i sammanhanget.
Detta blir inte mindre tydligt sedan förhör med NTF:s ekonomiansvarige [BILAGA 5]
tydliggjort, bland annat genom ljuduppspelningar från interna NTF-möten, att organisationens
ledande företrädare med uppsåt lurat Trafikverket att betala ut mycket högre belopp i
projektbidrag än vad respektive projekt motsvarar i arbetsomkostnader. Det är just på det
sättet man lyckats lura till sig mångmiljonbelopp i projektbidrag för finansiering av annat än
vad dessa bidrag får användas till – något ju också den egna utredningen, avrapporterad en
dryg vecka före det att aktuellt brev skickades till NTF – visar.

Enhetschef Johan Lindberg ger överhuvudtaget intryck av att sakna förmåga att förstå de i
sammanhanget viktiga sambanden. En annan, möjlig, tolkning är att han så långt möjligt har
velat skydda NTF, och se mellan fingrarna med att de faktiskt utsatt den egna avdelningen
inom myndigheten för brott värda mångmiljonbelopp – något den med uppenbarligen alldeles
för svag kontroll starkt bidragit till att möjliggöra.

Med en logik i enlighet med Lindbergs/Trafikverkets skrivning avseende bilagda dokument
(Bilaga 4), skulle krav på återbetalning aldrig i vårt samhälle kunna riktas mot någon som
begått ett ekonomiskt brott, och som drabbat annan part, om det inte finns ett avtal upprättat
mellan brottslingen och brottsoffret. Trots att detta är så uppenbart orimligt har Johan
Lindberg genom enbart absolut tystnad bemött samtliga de frågor som vid upprepade tillfällen
ställts med anledning härav. Än värre är dock, enligt min mening, att hans överordnade chefer
också låtit honom göra det – och inte heller själva svarat. Se gärna även mina kommentarer
härom i aktuell bilaga enligt ovan. Med tanke på det faktiska ekonomiska värdet av aktuellt
ställningstagande – innebörden blev att Trafikverket strök ett streck över alla NTFbedrägerier
begångna före 2021 (!!) – var just detta mitt enskilt viktigaste skäl att kontakta
Riksrevisionen, enligt vad som strax följer.

Vid närmare eftertanke bedömer jag att en av mina kommentarer till skrivningen i fråga
(Bilaga 4), den 2:a av totalt 3, är för viktig för att riskera att lämnas oläst:
”Vad Lindberg/TrV här skriver är att avtalen avseende myndighetens tilldelade pott för ”Stöd till ideella” ska tolkas som att skattebetalarnas avtalspart (i detta fall NTF) lugnt kunde behålla erhållna bidragsmedel man inte förbrukat för avsett/godkänt ändamål, så som NTF gjort – så länge TrV inte kontrollerade sig fram till återkrav.
Att Trafikverket i detta skede skriver något sådant gränsar till det oerhörda – och det är rent
makalöst att en skrivelse som denna överhuvudtaget kan få lämna den stora myndigheten.
Innebörden är (skulle vara) att vilken organisation som helst skulle ha kunnat ansöka om
belopp som vida översteg de beräknade behoven för olika projekt, och göra mycket stora
vinster på dem (precis som NTF gjorde, och använde vinsterna för andra, otillåtna, ändamål)
– tvärtemot hela grundidén för aktuell bidragsverksamhet.
Med andra ord signalerar man ”vill ni lura av oss en massa skattemedel ni egentligen inte har rätt till – ja då kan ni göra det. Och ni, NTF, eftersom ni nu har lyckats göra det, genom att utsätta oss för detta bedrägeri, är ni bara att gratulera – vi låter er lugnt behålla alla pengar ni har lurat av oss!”

Och med innebörd enligt ovan skriver alltså Lindberg/Trafikverket långt EFTER det att
NTF:s ekonomiansvarige i detalj har redogjort för Trafikverket på vilket sätt NTF
systematiskt och med uppsåt lurat till sig oerhört mycket mera bidrag än vad projekten man
ansökt om medel till motsvarar i arbetstid/lönekostnader – varvid även spelades upp
ljudupptagningar från interna NTF-möten som tydligt avslöjar till och med tankarna bakom
det mångåriga bedrägeriet. Det är svårt att föreställa sig ett mindre ansvarsfullt förvaltande av skattemedel än det
Lindberg här personifierar.”

Förutom att visselblåsningen avslöjade ett bedrägeri mot Trafikverket av betydande
omfattning, kom verkets egen hantering av anmälan att avslöja vad som kan bedömas som
minst lika allvarligt, nämligen tydliga tecken på förekomst av vänskapskorruption såväl som
en mycket utbredd tystnadskultur inom den stora statliga myndigheten. Mer även om det lite
längre fram.

Bedrägeriet handlar långtifrån – så som Trafikverkets planeringsavdelning att döma av deras
resonemang kring vad respektive tidsperiods bidragsavtal innehöll/innehåller och inte verkar
ha velat göra gällande – om att NTF behållit bidragspengar man inte gjort av med enligt
avtalsreglerade villkor. Nej – bedrägeriet avser det sätt på vilket NTF ansökt om medel för
olika projekt – alltid avsevärt högre belopp än vad som motsvaras av de egna
uppskattningarna av erforderlig arbetstid för att kunna genomföra respektive projekt
multiplicerat med den genomsnittliga lönekostnaden hos utförande förbund.

Att det funnits uppsåt i bedrägeriet framgår med fullständig tydlighet av flera ljudinspelningar
från interna möten och samtal inom NTF – vilka också omnämns i tidigare berörda
dokumentation från det förhör Trafikverket höll med NTF:s ekonomiansvarige [BILAGA 5].
Bland annat har man kunnat lyssna till följande ord från en av NTF:s delaktiga i bedrägeriet,
på temat ”slutlig bokföring”:

”Det handlar om resten av summan under löner. Och där måste vi ju helt enkelt fylla på så många timmar som krävs utifrån våra lönekostnader. Då får vi helt enkelt inför varje slutrapport sitta och bakräkna, vi ska göra en slutrapport på ”Konsument” till exempel, utifrån vad vi har fakturor på, och utifrån lönekostnaderna vi har sökt – hur många timmar säger vi att Maria har genomfört, och så får vi titta på hennes lönekostnader osv. – detta är inga konstigheter, jag kan göra det bara jag vet hur mycket hon kostar i timmen, och hur mycket jag och Rickard och Susanne och du (GS) – så får vi göra en total redovisning av det.”

Det var ett sådant uppsåtligt resonemang – tillika ett glasklart exempel på ren och skär
korruption – som ledde till att enskilda medarbetares tidigare internt bokförda arbetstid för
enskilda projekt kom att räknas upp med flera hundra procent när Trafikverket inom ramen
för sin utredning ställde krav på NTF om detaljerad redovisning.

NTF utgick, som framgår, således aldrig från hur många arbetstimmar ett visst projekt skulle
ta i anspråk – utan från hur mycket pengar man ville få in för det. Därefter redovisade man,
när man äntligen – som konsekvens av visselblåsningen – tvingades göra det, på ett sätt så att
den för varje projekt sammanlagt utbetalda bidragssumman motsvarades av summan av
samtliga NTF-förbunds respektive genomsnittliga lönekostnader per timme, multiplicerade
med det antal timmar som behövde redovisas för respektive NTF-förbund – alltsammans helt
skilt från sanningen. Med andra ord redovisade man så att produkten för vart och ett av dem
(de belopp som vart och ett av de regionala NTF-förbunden tilldelats av NTF) skulle
överensstämma med respektive faktorpar (faktor 1 = genomsnittlig lönekostnad per förbund,
faktor 2 = antalet redovisade (långtifrån detsamma som utförda!) arbetstimmar per förbund).
Och allt detta får alltså Trafikverket klart för sig att det är ”NTF-praxis”.

Men trots detta låter alltså Trafikverket bli att, vilket hade varit oerhört enkelt, räkna ut hur
stor andel av totalt utbetalda skattemedel som NTF var skyldigt att betala tillbaka. Detta reser
onekligen besvärande frågetecken.

Varför Trafikverket, för övrigt, i sin dokumentation över förhöret med NTF:s
ekonomiansvarige [BILAGA 5] valt att i slutet (sid 13-14) ta med en delvis
osammanhängande lång avskrift från en ljudupptagning från ett internt NTF-möte som i
huvudsak återger generalsekreterarens försök att inför de regionala förbundens chefer
berättiga riksförbundets agerande – samtidigt som man helt utelämnar det ovan citerade,
oerhört avslöjande, från ett mindre internt möte enbart inom NTF Riks, kan (kanske) bara
myndigheten själv svara på. Det är överhuvudtaget svårt att frigöra sig från känslan att
Trafikverket kanske helst undvek att i utredningen ta med absolut säkra bevis för det
systematiska, uppsåtliga, bedrägeriet.

Oerhört allvarligt i sammanhanget är också att Trafikverket, helt utan egen kommentar,
lämnar uppgiften som NTF:s generalsekreterare uppger i aktuellt sammanhang (avskriften av
ljudupptagningen på sid 13-14 i Bilaga B till den egna utredningen) – om att chefen för
myndighetens Planeringsavdelning, Johan Lindberg, ska ha gjort ett direkt avtalsvidrigt
uttalande om att utbetalda bidrag även ska kunna täcka OH-kostnader (precis som NTF
skenheligt försökte förklara att man uppfattat avtalen, trots att de mycket tydligt talar
däremot). Man lämnar även senare frågan obesvarad trots att den återkommer vid upprepade
tillfällen. Ett exempel är min egen kommentar (till Trafikverket) i det aktuella dokumentet –
”Detta måste väl ändå vara ren lögn?” – men även den låter alltså Trafikverket bara passera
med tystnad. Inslag som detta bidrog under hela processen starkt till att misstanken om
förekommande vänskapskorruption inom aktuell avdelning inom Trafikverket – vilken också
utgjorde grund för uppmärksammandet härom för Riksrevisionen i 7 april [BILAGA 6, berörs närmare på nästa sida], aldrig kunde avföras.”

---------------------------------------------------------------------------

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Lennart Berg

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

Trafikverket

Hej Lennart!

 

Jag såg idag i detta ärende att du har svarat på min chefs Karl-Johans
svar från den 9 februari samt även på Johan Lindbergs svar från samma
datum. När du svarade med ett mejl i det här ärendet så kom det till mig
då jag är handläggare gällande de handlingar som du begärde ut till en
början. Jag har som Karl-Johan skrev haft semester och är åter på jobbet
och svarar dig därför först nu. När det gäller det du har fört fram i
mejlet från den 11 februari så hänvisar jag dig till verksamhetsområde
Planering (Marie Hagberg Backlund är ansvarig avdelningschef och Johan
Lindberg som är enhetschef får kopia på detta mejl).

 

Utlämnandefunktionen; Det finns ytterligare en begäran i mejlet från
Lennart som Planering ska hantera. Min chef Karl-Johan påpekade i svar
till Lennart den 9 februari att ärendet ska övertas av Planering eller om
ni gör ett nytt ärende av det som Lennart begär ut. Mitt förslag i så fall
är att det blir ett nytt ärende från och med handling nr 5 som är Johan
Lindbergs svar till Lennart. Men ni avgör givetvis det som är lämpligast.

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Med vänlig hälsning

Leif Eriksson

Utredningsledare

 

[1][e-postadress]

Direkt 010 - 123 23 21

Mobil 076-275 74 37

 

Trafikverket

Internrevisionen

Röda vägen 1

781 89  Borlänge

Telefon: 0771 - 921 921

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]

Till Trafikverket,

Tack för återkoppling 20/2 om än inte ett svar på mina frågor.

Jag får intrycket att ni inte har samma bild som vi som kommunicerar via systemet Handingar.se. Ni talar om mejl och ni hänvisar till än den ena, än den andra. Jag adresserar er som myndighet, på det sätt som möjliggörs av systemet och med de begränsningar det har. Exempelvis går varken att formatera text eller att på ett enkelt sätt bifoga filer. Åtminstone har inte jag funnit sådana möjligheter.

Jag valde inledningsvis att klicka på Trafikverket bland alla övriga 2470 myndigheter i systemet och skriva det jag ville ha sagt. Därefter kommunicerar jag vidare inte genom att skriva mejl, utan genom att använda de fördefinierade formulär som kommunikationssystemet Handlingar.se innehåller. Om ni inte ännu gjort det rekommenderar jag er att gå in i systemet så ni kan se vad vi användare ser. Klicka till exempel på denna länk som leder till just det här ärendet, som jag startade den 2 februari: https://handlingar.se/request/ntf_bedrag...

I sakärendet fortsätter jag vänta på svar på mina mycket viktiga frågor från 11 februari, från vem eller vilka det nu må komma. Jag tycker att 2 veckor är en för lång svarstid, i synnerhet i ett sedan tidigare öppnat ärende.

--------------------

Jag vill dock också passa på att ställa ett par frågor också till Internrevisionen, måhända är de för chef Karl-Johan Johansson att besvara. I det aktuella fallet framställdes tidigt misstankar om vänskapskorruption mellan Trafikverkets planeringsavdelning och NTF, framgår det av tidigare nämnd JO-anmälan mot Trafikverket och som jag länkade till 2 februari. Av samma ärende framgår att dessa misstankar, utförligt underbyggda, också framfördes till Riksrevisionen. Man kan av Riksrevisionens svar dra slutsatsen att misstankarna kom att föranleda en särskild åtgärd från dess sida.

Var det trots nämnda misstankar om vänskapskorruption en självklarhet att från Internrevisionens sida flytta ansvaret att hantera ärendet vidare till just er planeringsavdelning, efter avrapporteringen av er egen utredning daterad 2022-03-14?

Vidtog ni från Internrevisionens sida någon egen undersökning med anledning av de framställda misstankarna om vänskapskorruption med en avdelning inom Trafikverket som utpekad?

Redan den 2 februari ställde jag också frågan "Hur bedömer Trafikverket sannolikheten för att människor som egentligen vågar verkligen också kommer att slå larm om den gängse uppfattningen blir ”Det är ingen mening, Trafikverket utreder visserligen men försöker sedan bara få brottslingen att hålla sig inom lagens råmärken nästa gång den har med myndigheten att göra.”?". Jag saknar fortfarande svar på den, nu drygt 3 veckor senare. Har ni på Internrevisionen någon annan bild än att det gått till på just det sättet, beskrivet i frågan, i fallen NTF:s och MHF:s förskingringar av skattemedel i mångmiljonklassen i enlighet med inkomna visselblåsningar?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Lennart Berg

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

Trafikverket

Hej Lennart!

 

Diariet; Detta svar till Lennart Berg bör registreras på TRV 2024/14069.

 

Du ställer i din handling ett par tre frågor till mig.

 

Var det trots nämnda misstankar om vänskapskorruption en självklarhet att
från Internrevisionens sida flytta ansvaret att hantera ärendet vidare
till just er planeringsavdelning, efter avrapporteringen av er egen
utredning daterad 2022-03-14?

 

Som du skriver så valde vi på Internrevisionen att själva utreda detta
ärende, just eftersom det kunde vara så att även personer på Trafikverket
var inblandade. Efter att vi på Internrevisionen är klar med vår utredning
är det så att det är verksamheten som beslutar om åtgärd/eventuell åtgärd.
För att inte hamna i en situation där eventuellt inblandade får ansvaret
att besluta över sig själva gör vi på Internrevisionen alltid så att
resultatet överlämnas minst en hierarkisk nivå upp, ofta två samt att
central funktion Juridik och planprövning uppmärksammas. I detta fall
lämnades utredningen över till en avdelningschef på Planering.
Verksamhetsområde Planering har någonstans mellan 900 och 1000 anställda
så sannolikheten att alla skulle vara involverade bedömer jag som minimal.
Om ärendet däremot skulle rört ledningen för ett verksamhetsområde,
central funktion eller resultatenhet vänder vi oss till generaldirektören
med resultatet av utredningen.

 

Vidtog ni från Internrevisionens sida någon egen undersökning med
anledning av de framställda misstankarna om vänskapskorruption med en
avdelning inom Trafikverket som utpekad?

 

Som framgår av svaret på fråga ett utredde vi på Internrevisionen själva
visselblåsningarna.

 

Redan den 2 februari ställde jag också frågan "Hur bedömer Trafikverket
sannolikheten för att människor som egentligen vågar verkligen också
kommer att slå larm om den gängse uppfattningen blir ”Det är ingen mening,
Trafikverket utreder visserligen men försöker sedan bara få brottslingen
att hålla sig inom lagens råmärken nästa gång den har med myndigheten att
göra.”?". Jag saknar fortfarande svar på den, nu drygt 3 veckor senare.
Har ni på Internrevisionen någon annan bild än att det gått till på just
det sättet, beskrivet i frågan, i fallen NTF:s och MHF:s förskingringar av
skattemedel i mångmiljonklassen i enlighet med inkomna visselblåsningar?

 

Om den gängse uppfattningen är eller blir att det inte är någon idé att
visselblåsa menar vi på Internrevisionen att det skulle påverka viljan att
visselblåsa negativt. Jag hoppas och tror inte att det är så. Som
verksamhetsområde Planering redan svarat så har den part som myndigheten
har avtal med polisanmälts. Jag tycker det visar på att verksamheten tagit
vår utredning på största allvar. Om det var så att frågan den 2 februari
var ställd till mig och jag missat den ber jag om ursäkt. Tre veckor ska
det normalt inte ta att få svar på en fråga menar jag.

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

 

Med vänlig hälsning

 

Karl-Johan Johansson

Internrevisionschef

 

[1][e-postadress]

Direkt: 010-124 29 98

Mobil: 070-240 30 28

 

Trafikverket

781 89 Borlänge

Besöksadress: Röda vägen 1

Telefon: 0771-921 921

[2]www.trafikverket.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/

Till Trafikverket,

Tack Karl-Johan för ditt förhållandevis utförliga svar.

Mycket av det jag nu skriver i mitt svar är avsett för internrevisionen, men långtifrån allt.

Den rapport från er utredning vi, genom Hugo Johansson, fått ut här på Handlingar.se i ärendet https://handlingar.se/request/onskar_tva... är hårt maskad. Den har dessutom maskats fysiskt, varefter den har skannats in och därmed blivit osökbar. Vi har fått även ett antal andra handlingar i detta svårarbetade skick, som dessutom tar onödigt lång tid att arbeta fram, och hoppas därför som skattebetalare på att ni framgent övergår till tillämplig digital teknik för ändamålet.

Justitieombudsmannen har däremot lämnat ut rapporten i helt omaskat skick, och som sig bör digitalt sökbar, tillsammans med en stor mängd andra handlingar ingående i den JO-anmälan som gjorts av Trafikverket ”med anledning av hur myndigheten agerat på information om att man utsatts för ett mångårigt och omfattande bedrägeri” (citerat från rubriken). Vi har därför i detta sammanhang alltid utgått från den. Då tyvärr ”öppettiden” för min egen begäran nyligen löpte ut, begärde spanarvännen Arne Lilja i förra veckan ut aktuella handlingar på nytt. Det är nu denna länk som gäller, och så till och med 27 mars:
https://filetransfer.jo.se/message/jPXUC...

Såvitt vi uppfattat är ”JO-versionen” av er egen rapport en som har kommenterats av anmälaren, dock är kommentartexterna inte tillgängliga och ska ju heller inte vara det för full legitimitet. Enbart att kommentering har gjorts framgår. Det viktiga i just detta sammanhang är dock att er rapport, utlämnad av JO, som nämnts är digitalt sökbar och därmed även digitalt kopierbar.

Med detta sagt kommer jag nu till en omständighet som vi finner anmärkningsvärd i det du har skrivit i ditt svar på frågan ”Var det trots nämnda misstankar om vänskapskorruption en självklarhet att från Internrevisionens sida flytta ansvaret att hantera ärendet vidare till just er planeringsavdelning, efter avrapporteringen av er egen utredning daterad 2022-03-14?”

Ditt svar på detta inleds med ”Som du skriver så valde vi på Internrevisionen att själva utreda detta ärende, just eftersom det kunde vara så att även personer på Trafikverket var inblandade.”

Men utreddes verkligen huruvida vänskapskorruption kan ha förekommit, det vill säga om ”det kunde vara så att även personer på Trafikverket var inblandade”?

Bakgrunden till min fråga är dels flera omständigheter i er utredningsrapport, dels innehåll i flera delar av den i JO-anmälan omfattande mejlkorrespondensen, och därvid främst det i bilaga 12 till denna. Några av de beskrivna händelserna måste, om de är korrekt återgivna, ur ett objektivt perspektiv anses vara exceptionella. Som exempel på sådana kan vi ta ett från sidan 2: ”Under inledningen av januari (2022) får jag veta att Johan Lindberg och Sofia Persson träffat NTF:s ledning och projektsamordnare för att (muntligt!) diskutera bland annat möjligheterna till ett mera omfattande verksamhetsbidrag. Detta gör man alltså under pågående utredning av NTF:s säkerställda omfattande bidragsfusk ”värt 25-30 mkr under åren 2016-2021”, och trots att man vid detta lag flera gånger har fått läsa om (bevis om/för) ”NTF:s genomkorrumperade ledning”.

Vi har av andra sammanhang uppfattat att nämnda Sofia Persson är underställd Johan Lindberg, av sammanhanget huvudsakligen berörd enhetschef vid planeringsavdelningen. Innebörden av det beskrivna uppfattar vi är av samma karaktär som det av anmälaren mycket omskrivna överlämnandet av det utskrivna utförliga förhöret med NTF:s ekonomiansvarige till dess för bedrägeriet huvudansvariga generalsekreterare, och som förutom i nämnda bilaga 12 även gjort avtryck i JO-anmälans bilagor med nummer 4, 7 och 8.

På sidan 5 i Trafikverkets egen rapport står ”Internrevisionen gjorde en bedömning tillsammans med VO PL att de själva inte hade kompetens eller resurser att själva klara av att utreda påståenden om ekonomiska oegentligheter hos NTF gentemot Trafikverket.” Jag uppfattar att ”VO PL” är en intern beteckning för just er planeringsavdelning.

Längre ner på samma sida, sid 5, står ”Utredningen har avgränsats till att försöka bringa klarhet i påståendena om ekonomiska oegentligheter.”.

Det är svårt att utifrån innehållet i tillgängliga visselblåsningar tolka ”påståendena om ekonomiska oegentligheter” som att dessa skulle omfatta även eventuell förekomst av vänskapskorruption inom Trafikverket. Såvitt vi kunnat se av innehållet i nämnda JO-anmälan uppmärksammades detta för er också först månader efter det att visselblåsningarna inkommit till Trafikverket i oktober respektive november 2021.

I er rapport, som lades fram först 2022-03-14 framgår det på omslaget, tas heller inte denna omständighet, eventuell vänskapskorruption, upp med ett enda ord. Inte heller den i JO-anmälan omfattande förekomsten av mejlkommunikation dels mellan anmälaren själv och Trafikverket, dels mellan anmälaren och Riksrevisionen, klargörs huruvida vänskapskorruption verkligen hade förekommit. Vårt huvudintryck från all denna kommunikation är att företrädarna för Trafikverkets internrevision är öppna och gör sitt bästa för att besvara frågor medan företrädare för planeringsavdelning och den översta ledningen mest verkar vilja lägga locket på. Ja faktiskt, det är åtminstone vår tolkning. Vi har för övrigt exakt samma bild vad gäller kommunikationen med oss här på Handlingar.se från Johan Lindbergs och Marie Hagberg Backlunds sida. Man upprepar bara, när man väl återkopplar, kortfattat vad man gjort men undviker konsekvent att besvara våra frågor.

Att vi i detta skede så tydligt fokuserar på frågan om vänskapskorruption beror för det första på att Trafikverket fortfarande inte besvarat frågan varför man inte polisanmälde även de regionala NTF-förbunden trots att de faktiskt med fullkomlig säkerhet var delaktiga, det visar ju både er egen och Ernst & Youngs rapporter samt dessutom förekommande ljudinspelningar ni fått ta del av. Ja, de var i högsta grad delaktiga i mångmiljonstölden av skattebetalarnas pengar, något ett av dem också rentav erkände vid radiointervju https://sverigesradio.se/artikel/ntf-ska.... Denna fråga väntar alltjämt på att besvaras i flera vilande ärenden här på Handlingar.se. För det andra beror det på att Trafikverket inte återkrävt förskingrade medel, bortsett från bara lite småpengar om det som framgår av bilaga 17 i nämnda JO-anmälan är korrekt. För det tredje beror det på att Trafikverket, efter det att bedrägeriet fullbordades, har betalat ut ett 8-siffrigt belopp skattekronor i nya bidrag till de regionala NTF-förbunden, som vad vi på basis av tillgänglig information förstått är de stora vinnarna på det mångåriga bedrägeriet mot oss skattebetalare. Ett fjärde skäl är också sättet som Trafikverkets polisanmälan av NTF utformades, då den inte på något sätt vittnar om att ni faktiskt hade blivit utsatt för ett allvarligt brott och var angelägna om att alla de skyldiga skulle ställas till svars, oavsett om de haft avtal och samarbete med myndigheten eller inte.

Det för oss tillgängliga materialet avseende MHF:s bidragsfusk gentemot Trafikverket och skattebetalarna är avsevärt mindre innehållsrikt än det avseende NTF-förbunden. Som vi tolkar det skulle just förekomst av vänskapskorruption även i det fallet kunna förklara att Trafikverket valde att inte göra en polisanmälan, och heller inte, har vi uppfattat, framställa några krav på återbetalning av feldestinerade skattemedel. För precis som vi upprepade gånger konstaterat råder att döma av Trafikverkets egen rapport inte heller i det fallet något tvivel om att omfattande ekonomisk brottslighet, bidragsfusk, faktiskt har ägt rum.

Till samma bild, att Trafikverket kanske försöker dölja något, bidrar också det faktum att vi inte får svar heller på andra viktiga frågor. Jag skrev exempelvis själv den 11 februari i just detta ärende ”Vilken är er kommentar till vad som där förs fram om Trafikverkets handläggning av bedrägeriet från aktuella trafiksäkerhetsorganisationer?” tydligt syftande på ett av mig kopierat avsnitt från, återigen, nämnda JO-anmälan. Det är således nu 17 dagar sedan, och ännu i varje del obesvarat. Om nu Trafikverket inte delar den bild anmälaren, tillika en av de i sammanhanget uppenbart insatta personer som visselblåste, ger av hur bedrägeriet gick till liksom tankarna bakom det, borde det väl vara en smal och snabb sak att tydliggöra detta genom ett enkelt och rakt svar. Att inte göra det, att bara lämna denna och andra väsentliga frågor obesvarade, flertalet ställda av vännen Hugo, bidrar enbart till att ytterligare befästa vår känsla av förekomst av vänskapskorruption. Har Trafikverket förståelse för detta? Vad kan väl vara viktigare i ett sammanhang som detta än att kräva stulna skattepengar åter, och att utkräva ansvar av alla brottsligt inblandade juridiska personer?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Lennart Berg

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

Till Trafikverket,

Hej igen, jag gör här ett komplement till mitt senaste bidrag i detta ärende den 28 februari.

Jag fick igår hjälp med att upptäcka att anmälarens kommentarer till JO-versionen av er granskningsrapport ändå var läsbara. Barnbarn kan vara bra att ha, minsann. Enligt ett antal av dessa kommentarer hade Trafikverket enligt anmälaren, den öppna visselblåsaren, framgår det, missuppfattat en hel del av den lämnade informationen. Det framgår av rapporten och en annan av bilagorna till JO-anmälan att kommentarerna har gjorts i den första versionen av er granskningsrapport sedan visselblåsaren i fråga hade mottagit den via e-post från Leif Eriksson hos internrevisionen inom Trafikverket.

Nu undrar jag därför om rapporten någonsin i något avseende rättades, omarbetades, av Trafikverket med utgångspunkt i aktuella kommentarer. Gjordes detta? Om det inte gjordes undrar jag varför eftersom det tydligt framgår att den öppna visselblåsaren pekar på ett betydande antal rena felaktigheter i rapporten. Vi har inte orkat jämföra olika versioner, men hoppas ni kan klargöra status på den här på Handlingar.se tidigare utlämnade enligt min förfrågan.

Jag finner många av kommentarerna utomordentligt intressanta. I en på sid 39 frågas exempelvis varför Trafikverket inte alls tittade på vad som förevarit även åren före 2019 trots att den öppna visselblåsningen avsåg åren 2016-2021. Och den första på sid 40, om varför Trafikverket fortfarande under utredningen verkade lita på NTF:s ledning trots innehållet i visselblåsningen, och därmed gav NTF möjlighet att tillsammans med de regionala förbunden försöka ordna så att bedrägeriet inte skulle synas. Varför gav egentligen Trafikverket NTF-förbunden den möjligheten? Att döma av kronologin för den initialt givna och därefter kompletterande informationsinhämtningen står det vid tiden för att denna möjlighet gavs helt klart att omfattande brott verkligen hade begåtts, menar jag.

Ett annat litet komplement jag nu vill göra till mitt inlägg 28 februari är föranlett av en del av innehållet i bilaga 20 till den aktuella JO-anmälan. Ett mejl 24 maj 2022 från den öppna visselblåsaren till Johan Lindberg avslutas med ”Är det förresten bra, tycker du, att jag och den andre visselblåsaren avslöjade det mångåriga och mycket omfattande bedrägeriet mot er?”

Dagen därpå följs detta upp med ”Johan, anledningen till min avslutande fråga är att varken jag själv eller NTF:s ekonomiansvarige - fortfarande efter nära 7 månader - upplevt något annat än att vi enbart varit till besvär för er inom din avdelning när vi avslöjat NTF:s mångmiljonbedrägeri mot er.”

På dessa rader svarar Lindberg först 2 veckor senare, den 7 juni 2022, med enbart ”Trafikverket har en visselblåsarfunktion för att göra det enkelt för den som upptäcker och vill rapportera oegentligheter kopplade till Trafikverkets verksamhet. Det är mycket bra att systemet är känt och att det används så att ekonomiska oegentligheter kan upptäckas.”

En timme därefter får Lindberg svaret ”Johan, det var uppenbarligen inte det jag frågade om. Var det bra att jag (och den anonyme visselblåsaren) uppmärksammade er på det systematiska och mångåriga bedrägeri ni blivit utsatta för av NTF?”

Ett halvt dygn därefter skriver han sedan till Johan Lindbergs chef Marie Hagberg Backlund bland annat ” Jag hyser inte längre hopp om att få något seriöst svar från Lindberg på de frågor… och framställd förhoppning om ursäkt…jag så länge väntat på…”. Han avslutar mejlet till henne med ”Är Lindbergs nonsenssvar igår också Trafikverkets? frågar jag nu dig som hans närmaste chef.” På detta svarar hon ” Det är förstås allmänt viktigt att missförhållanden i samhället utreds och att nödvändiga åtgärder vidtas. Utan att det ska uppfattas som att Trafikverket tagit slutlig ställning till det enskilda fallet är det självklart så att verket välkomnar att anställda och andra som kommer i kontakt med vår verksamhet rapporterar om missförhållanden.”

Kan detta tolkas som att ni inom Trafikverket vid tidpunkten, 8 juni 2022, fortfarande inte var klara över att ni verkligen hade blivit utsatta för omfattande brottslighet?

När jag som utomstående granskare läser allt detta växer sig mina misstankar om att vänskapskorruption kan ha förkommit inom er planeringsavdelning än starkare. Då har jag också i minne bland annat överlämnandet av det utskrivna förhöret med NTF:s ekonomiansvarige, bilaga 5 i JO-anmälan, av anmälaren kallat ”sekretesshaveri”, till dennes för bedrägeriet ansvariga chef. Detta har vi för övrigt fått veta senare ledde till en anmälan av Trafikverket också för Arbetsmiljöverket, men denna verkar det vara svårare att komma över än JO-anmälan av er: https://handlingar.se/request/fraga_till...

Nästa åtgärd från vår sida blir sannolikt att vända oss till Riksrevisionen, som ju, framgår det bland annat av bilaga 7 till JO-anmälan, blev uppmärksammade på misstankar om vänskapskorruption inom Trafikverkets planeringsavdelning den 7 april 2022.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Lennart Berg

Trafikverket

Hej igen Lennart!

 

Jag fick dina frågor via Leif som står som handläggare idag. Här kommer
ett försök till svar eller förklaring.

 

Det finns säkert olika sätt att maskera text i en handling. Vår första
prioritet är att säkerställa så att maskerad text förblir maskerad. Vi gör
detta genom att maska, skriva ut och därefter skanna in dokumentet igen.
Då skapas egentligen en bild av det maskerade dokumentet som inte går att
manipulera. Att omaskerade filer går att hantera på ett annat sätt är vi
medvetna om men vårt fokus är som sagt att säkerställa sekretessen. Både
den absoluta vad gäller vem som visselblåst och den som skyddar sådana som
kan antas lida men enligt 18 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400). Justitieombudsmannen behöver svara för sig vad gäller sina
ställningstaganden.

 

Min uppfattning är att vi utrett frågan om även anställda på myndigheten
varit inblandade och kommit fram till ett nej. Sedan kanske vi inte
tecknat ner det tydligt. Däremot har vi identifierat en
förbättringspotential vad gäller myndighetens hantering av/arbetssätt för
dessa bidrag. Dessa återfinns i revisionsrapporten Bidrag till ideella
organisationer, TRV 2022/74606. Lämpligheten att genomföra möten bör
verksamhetsområde Planering (VO PL) svara för. Det jag kan konstatera är
att Trafikverket årligen betalar ut bidrag och då kanske det kan vara
rimligt att en dialog förs.

 

På Internrevisionen har vi som ambition att prioritera återkopplingar till
allmänheten. Hur snabbt och utförligt andra svarar på frågor har jag svårt
att svara på. Vi bör naturligtvis uppfattas ha samma ambitionsnivå inom
hela Trafikverket. Som både Leif och jag svarat tidigare så är det
ansvarig verksamhet, inte då direkt berörda utan ett eller ett par
chefsled upp, som avgör vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av det
utredningsunderlag vi på Internrevisionen upprättar.

 

Eftersom jag endast svarar på frågor och det inte är frågan om utlämnande
av handlingar är några avgifter inte aktuella.

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

 

Med vänlig hälsning

 

Karl-Johan Johansson

Internrevisionschef

 

[1][e-postadress]

Direkt: 010-124 29 98

Mobil: 070-240 30 28

 

Trafikverket

781 89 Borlänge

Besöksadress: Röda vägen 1

Telefon: 0771-921 921

[2]www.trafikverket.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/

Trafikverket

Hej Lennart!

 

Ber om ursäkt men hänvisningen är fel. Det ska vara 32 kap. 3b §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

 

Med vänlig hälsning

 

Karl-Johan Johansson

Internrevisionschef

 

[1][e-postadress]

Direkt: 010-124 29 98

Mobil: 070-240 30 28

 

Trafikverket

781 89 Borlänge

Besöksadress: Röda vägen 1

Telefon: 0771-921 921

[2]www.trafikverket.se

 

 

 

Från: Johansson Karl-Johan, IR
Skickat: den 7 mars 2024 12:59
Till: '[Registrators #2126 e-postadress]'
<[Registrators #2126 e-postadress]>
Kopia: Utlämnandefunktionen <[e-postadress]>; Eriksson Leif,
IR <[e-postadress]>
Ämne: Angående nya frågor med anledning av NTF (TRV 2024/14069)

 

Hej igen Lennart!

 

Jag fick dina frågor via Leif som står som handläggare idag. Här kommer
ett försök till svar eller förklaring.

 

Det finns säkert olika sätt att maskera text i en handling. Vår första
prioritet är att säkerställa så att maskerad text förblir maskerad. Vi gör
detta genom att maska, skriva ut och därefter skanna in dokumentet igen.
Då skapas egentligen en bild av det maskerade dokumentet som inte går att
manipulera. Att omaskerade filer går att hantera på ett annat sätt är vi
medvetna om men vårt fokus är som sagt att säkerställa sekretessen. Både
den absoluta vad gäller vem som visselblåst och den som skyddar sådana som
kan antas lida men enligt 18 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400). Justitieombudsmannen behöver svara för sig vad gäller sina
ställningstaganden.

 

Min uppfattning är att vi utrett frågan om även anställda på myndigheten
varit inblandade och kommit fram till ett nej. Sedan kanske vi inte
tecknat ner det tydligt. Däremot har vi identifierat en
förbättringspotential vad gäller myndighetens hantering av/arbetssätt för
dessa bidrag. Dessa återfinns i revisionsrapporten Bidrag till ideella
organisationer, TRV 2022/74606. Lämpligheten att genomföra möten bör
verksamhetsområde Planering (VO PL) svara för. Det jag kan konstatera är
att Trafikverket årligen betalar ut bidrag och då kanske det kan vara
rimligt att en dialog förs.

 

På Internrevisionen har vi som ambition att prioritera återkopplingar till
allmänheten. Hur snabbt och utförligt andra svarar på frågor har jag svårt
att svara på. Vi bör naturligtvis uppfattas ha samma ambitionsnivå inom
hela Trafikverket. Som både Leif och jag svarat tidigare så är det
ansvarig verksamhet, inte då direkt berörda utan ett eller ett par
chefsled upp, som avgör vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av det
utredningsunderlag vi på Internrevisionen upprättar.

 

Eftersom jag endast svarar på frågor och det inte är frågan om utlämnande
av handlingar är några avgifter inte aktuella.

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

 

Med vänlig hälsning

 

Karl-Johan Johansson

Internrevisionschef

 

[3][e-postadress]

Direkt: 010-124 29 98

Mobil: 070-240 30 28

 

Trafikverket

781 89 Borlänge

Besöksadress: Röda vägen 1

Telefon: 0771-921 921

[4]www.trafikverket.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/
3. mailto:[e-postadress]
4. http://www.trafikverket.se/

Trafikverket

Hej!

 

Karl-Johan har redan svarat dig på mejlet som du skickade den 28 februari.
Så jag svarar på det jag kan svara på i ditt mejl från den 4 mars. Den
rapport som skickades, till den som du kallar öppna visselblåsaren, var
fastställd och det gjordes inte några ändringar i rapporten. Som det står
i rapporten så var det ett omfattande underlag som den öppna
visselblåsaren hade skickat in. För att få en bild över den öppna
visselblåsarens underlag så gjordes en mycket kort sammanfattning så som
jag uppfattade underlagen. Texten i sammanställningen är alltså taget från
underlagen och det var för att få en överblick över de uppgifter som finns
i bilaga A. Det kan givetvis finnas olika uppfattningar kring hur man ska
göra en sammanfattning från ett omfattande material och vi valde att göra
det så som det står i rapporten. Det jag i efterhand kan se är en ren
felaktighet är på ett ställe i rapporten där det är fel angivet vem som är
mottagare av ett brev.

 

När det gäller det som du tar upp som står på sida 39 och 40 i rapporten
så konstaterar jag att i den rapport jag har med kommentarer så finns det
inga kommentarer på de sidorna. När det gäller Internrevisionens del så
framgår det under rubriken 1.4 Utredningens omfattning och avgränsning,
att ”utredningen har avgränsats till att försöka bringa klarhet i
påståendena om ekonomiska oegentligheter. Då påståendena omfattade flera
år bestämdes att begära in underlag för 2019 och 2020. Att det inte
begärdes in underlag för 2021 var för att många av projekten vid
tidpunkten när underlag begärdes in ännu inte var slutredovisade”.

 

Vidare står det i rapporten under rubriken 6. Slutsats, ”utredningen ger
inte svar på alla påståenden och uppgifter som har förts fram utan ska ses
som ett underlag att kunna fatta beslut om åtgärder på det som hittills
har kommit fram. Det kan således behövas ytterligare utredningsåtgärder
för att klargöra saker som har förts fram”.

 

Eftersom jag endast svarar på frågor och det inte är frågan om utlämnande
av handlingar är några avgifter inte aktuella

 

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Med vänlig hälsning

Leif Eriksson

Utredningsledare

 

[1][e-postadress]

Direkt 010 - 123 23 21

Mobil 076-275 74 37

 

Trafikverket

Internrevisionen

Röda vägen 1

781 89  Borlänge

Telefon: 0771 - 921 921

[2]www.trafikverket.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/

Till Trafikverket,

Tack Karl-Johan Johansson och Leif Eriksson för era återkopplingar. Jag noterar att det alltjämt är enbart Trafikverkets internrevision som verkar har ambitionen att åtminstone till viss del bemöta frågor och begäranden från oss skattebetalare. Ansvariga för aktuell verksamhet, med beteckningen ”VO PL” har jag uppfattat, har uppenbarligen en helt annan ambitionsnivå. Jag tycker den är helt oacceptabel.

Karl-Johan skriver ”Lämpligheten att genomföra möten bör verksamhetsområde Planering (VO PL) svara för. Det jag kan konstatera är att Trafikverket årligen betalar ut bidrag och då kanske det kan vara rimligt att en dialog förs.”

Det är ju en helt annan sak än anledningen till att jag tog upp händelsen, mötet i januari 2022. Menar Trafikverket att det är i sin ordning att från myndighetens sida ”träffas och prata framtida samverkan” med en organisation vid en tidpunkt när man vet att denna har gjort sig skyldig till ett synnerligen omfattande bedrägeri med skattemedel? Inser Trafikverket att dylika inslag bidragit till framväxten av misstankar om vänskapskorruption hos myndigheten?

Apropå det kanske ni har sett att jag häromdagen vände mig även till Riksrevisionen om just misstankarna rörande vänskapskorruption, som jag i förra veckan skrev att vi avsåg.

Leif skriver ” När det gäller det som du tar upp som står på sida 39 och 40 i rapporten så konstaterar jag att i den rapport jag har med kommentarer så finns det inga kommentarer på de sidorna.”

Jag tolkar detta som att ni säger er inte ha er egen rapport om NTF:s bedrägeri i av den öppna visselblåsaren kommenterad form. Av JO-anmälan av Trafikverket, som jag länkade till i detta ärende senast 28 februari https://filetransfer.jo.se/message/jPXUC... framgår dock, i dess bilaga 18, att ni 18 mars 2022 kl. 09:02 av just denna person fick rapporten i av denne utförligt kommenterat skick, bilaga 3 i aktuell JO-anmälan. Detta e-postmeddelande har, framgår det, adresserats Leif Eriksson [email address]. Framgår gör även att kopior har skickats till Johan Lindberg [email address] och Marie Hagberg Backlund [email address]. Ska detta tillsammans med det du skrev tolkas som att Trafikverket aldrig läste kommentarerna ni fick på rapporten, och som i betydande omfattning avser, framgår det, enligt den öppna visselblåsaren, rena sakfel i den?

Med vänlig hälsning,

Lennart Berg

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

Trafikverket

Hej Lennart!

Rubriken på mötet känner jag inte att du fått från mig. Detta är, som jag också skrev tidigare, något som verksamhetsområde Planering behöver svara på. Eftersom jag och vi på Internrevisionen inte har detaljerna behöver jag tyvärr hänvisa dig till Planering.

Marie och Leif för kännedom.

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Med vänlig hälsning

Karl-Johan Johansson
Internrevisionschef

[e-postadress]
Direkt: 010-124 29 98
Mobil: 070-240 30 28

Trafikverket
781 89 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Utlämnandefunktionen <[e-postadress]>
Skickat: den 14 mars 2024 11:12
Till: Eriksson Leif, IR <[e-postadress]>; Johansson Karl-Johan, IR <[e-postadress]>
Ämne: VB: Svar på ditt mejl från den 4 mars TRV 2024/14069

Hej!

Ytterligare återkoppling i detta ärende, se nedan.

Trafikverkets interna konfidentialitetsnivå: 2 Intern

Med vänlig hälsning

Clara Bengtsson
Handläggare
Arkivservice

[e-postadress]

Direkt: 010-123 81 19
Mobil: 070-724 78 70

Trafikverket
Arkivservice
Bifrostgatan 32, 431 44 Mölndal
[e-postadress]
0771-921 921
Trafikverket.se
Facebook | YouTube | Twitter | LinkedIn | Instagram

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Diariecenter <[e-postadress]>
Skickat: den 14 mars 2024 10:51
Till: Utlämnandefunktionen <[e-postadress]>
Ämne: VB: Svar på ditt mejl från den 4 mars TRV 2024/14069

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Lennart Berg <[Registrators #2126 e-postadress]>
Skickat: den 13 mars 2024 16:50
Till: Trafikverket <[Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: Svar på ditt mejl från den 4 mars TRV 2024/14069

Till Trafikverket,

Tack Karl-Johan Johansson och Leif Eriksson för era återkopplingar. Jag noterar att det alltjämt är enbart Trafikverkets internrevision som verkar har ambitionen att åtminstone till viss del bemöta frågor och begäranden från oss skattebetalare. Ansvariga för aktuell verksamhet, med beteckningen ”VO PL” har jag uppfattat, har uppenbarligen en helt annan ambitionsnivå. Jag tycker den är helt oacceptabel.

Karl-Johan skriver ”Lämpligheten att genomföra möten bör verksamhetsområde Planering (VO PL) svara för. Det jag kan konstatera är att Trafikverket årligen betalar ut bidrag och då kanske det kan vara rimligt att en dialog förs.”

Det är ju en helt annan sak än anledningen till att jag tog upp händelsen, mötet i januari 2022. Menar Trafikverket att det är i sin ordning att från myndighetens sida ”träffas och prata framtida samverkan” med en organisation vid en tidpunkt när man vet att denna har gjort sig skyldig till ett synnerligen omfattande bedrägeri med skattemedel? Inser Trafikverket att dylika inslag bidragit till framväxten av misstankar om vänskapskorruption hos myndigheten?

Apropå det kanske ni har sett att jag häromdagen vände mig även till Riksrevisionen om just misstankarna rörande vänskapskorruption, som jag i förra veckan skrev att vi avsåg.

Leif skriver ” När det gäller det som du tar upp som står på sida 39 och 40 i rapporten så konstaterar jag att i den rapport jag har med kommentarer så finns det inga kommentarer på de sidorna.”

Jag tolkar detta som att ni säger er inte ha er egen rapport om NTF:s bedrägeri i av den öppna visselblåsaren kommenterad form. Av JO-anmälan av Trafikverket, som jag länkade till i detta ärende senast 28 februari https://filetransfer.jo.se/message/jPXUC... framgår dock, i dess bilaga 18, att ni 18 mars 2022 kl. 09:02 av just denna person fick rapporten i av denne utförligt kommenterat skick, bilaga 3 i aktuell JO-anmälan. Detta e-postmeddelande har, framgår det, adresserats Leif Eriksson [e-postadress]. Framgår gör även att kopior har skickats till Johan Lindberg [e-postadress] och Marie Hagberg Backlund [e-postadress]. Ska detta tillsammans med det du skrev tolkas som att Trafikverket aldrig läste kommentarerna ni fick på rapporten, och som i betydande omfattning avser, framgår det, enligt den öppna visselblåsaren, rena sakfel i den?

Med vänlig hälsning,

Lennart Berg

visa citerade sektioner

Till Trafikverket,

Tack igen till Karl-Johan Johansson för svar, svar på det lilla du har befogenhet, uppfattar jag, att svara på.

Men återigen återgår vi tydligen till tystnaden från de du ännu en gång hänvisar till för svar på de riktigt viktiga frågorna jag och vännerna har ställt.

Vi får väl helt enkelt se om även Justitiekanslern gör tummen upp för möjligheten för stora viktiga statliga myndigheter att vägra svara och slå vakt om sina möjligheter att signalera både korruption och gränslös tystnadskultur.

Det är tragiskt för Sverige.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Lennart Berg

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

Till Trafikverket,

Tre veckor av tystnad nu. Är Trafikverkets, eller i vart fall er planeringsavdelnings, taktik försök till utmattning? Att ärendena med de samhällsviktiga frågorna ska falla i glömska?

Jag har noterat att andra intressenter nyligen i huvudsak upprepat de frågor jag själv ställt, delvis med nya och mycket goda argument. Jag bevakar utöver mina egna ärenden dessa med spänd förväntan genom den utomordentliga funktionen "Följ".

Trafikverkets internrevision, som hittills varit så ojämförligt duktiga på att svara; har inte ni en kontrollfunktion även vad gäller andra delar av myndighetens agerande? Ni kan inte påverka den som nu så fullständigt underlåter att på ett godtagbart sätt besvara ställda frågor?

Det som nu försiggår är inte anständigt ett statligt verk. Det luktar verkligen vänskapskorruption lång väg, och möjligen också prestige. Så kan vi inte ha det i Sverige, så ska inte vi skattebetalare behöva ha det.

Med vänlig hälsning,

Lennart Berg