Data om alla uppdrag

Uppenbar Pseudonym gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Socialdepartementet

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev nekad av Socialdepartementet.

Uppenbar Pseudonym

Till Socialdepartementet,

Jag skulle vilja begära ut en lista i maskinläsbart format om möjligt med alla uppdrag som upprättats sen ni började registrera dem i datorer.

Tex https://www.regeringen.se/regeringsuppdr...

För varje rad/uppdrag skulle jag vilja veta följande:
* diarienummer
* url tex den ovan
* titel
* datum
* url till pdf tex https://www.regeringen.se/contentassets/...
* länk till arkiv (tex om riksarkivet eller annat arkiv har flera detaljer vill vi veta identifieraren/urlen på dokumentet hos dem)

Syftet är att ladda upp datan på Wikidata.org så den kan länkas från andra objekt i grafen tex dokument från Riksdagen, offentliga utredningar, m.m.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Ylva Qvarnström, Socialdepartementet

Hej Uppenbar Pseudonym! Din begäran enligt nedan har inkommit till
Regeringskansliet. Handläggning av ärendet har påbörjats. Med vänlig
hälsning

 

 

 

Ylva Qvarnström

Socialdepartementet

Regeringskansliet

103 33 Stockholm

 

Till Socialdepartementet,

 

 

 

Jag skulle vilja begära ut en lista i maskinläsbart format om möjligt med
alla uppdrag som upprättats sen ni började registrera dem i datorer.

 

 

 

Tex
[1]https://www.regeringen.se/regeringsuppdr...

 

 

 

För varje rad/uppdrag skulle jag vilja veta följande:

 

* diarienummer

 

* url tex den ovan

 

* titel

 

* datum

 

* url till pdf tex
[2]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

 

* länk till arkiv (tex om riksarkivet eller annat arkiv har flera detaljer
vill vi veta identifieraren/urlen på dokumentet hos dem)

 

 

 

Syftet är att ladda upp datan på Wikidata.org så den kan länkas från andra
objekt i grafen tex dokument från Riksdagen, offentliga utredningar, m.m.

 

 

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om

 

villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Uppenbar Pseudonym

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[3]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

References

Visible links
1. https://www.regeringen.se/regeringsuppdr...
2. https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...
3. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

S Utlämnande, Socialdepartementet

Hej Uppenbar Pseudonym! På grund av teknikaliteter kan handläggningen av
din begäran att bli försenad. Vi jobbar på och återkommer så snart det
går.

 

Med vänlig hälsning

 

 

Ylva Qvarnström

Socialdepartementet

Regeringskansliet

103 33 Stockholm

 

 

 

Från: Ylva Qvarnström <[e-postadress]>
Skickat: den 15 maj 2023 12:46
Till: [Registrators #1828 e-postadress]
Kopia: S Registrator <[e-postadress]>; S Utlämnande
<[e-postadress]>
Ämne: Begäran att få ta del av allmän handling dnr: S2023/01693

 

Hej Uppenbar Pseudonym! Din begäran enligt nedan har inkommit till
Regeringskansliet. Handläggning av ärendet har påbörjats. Med vänlig
hälsning

 

 

 

Ylva Qvarnström

Socialdepartementet

Regeringskansliet

103 33 Stockholm

 

Till Socialdepartementet,

 

 

 

Jag skulle vilja begära ut en lista i maskinläsbart format om möjligt med
alla uppdrag som upprättats sen ni började registrera dem i datorer.

 

 

 

Tex
[1]https://www.regeringen.se/regeringsuppdr...

 

 

 

För varje rad/uppdrag skulle jag vilja veta följande:

 

* diarienummer

 

* url tex den ovan

 

* titel

 

* datum

 

* url till pdf tex
[2]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

 

* länk till arkiv (tex om riksarkivet eller annat arkiv har flera detaljer
vill vi veta identifieraren/urlen på dokumentet hos dem)

 

 

 

Syftet är att ladda upp datan på Wikidata.org så den kan länkas från andra
objekt i grafen tex dokument från Riksdagen, offentliga utredningar, m.m.

 

 

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om

 

villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Uppenbar Pseudonym

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[3]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

References

Visible links
1. https://www.regeringen.se/regeringsuppdr...
2. https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...
3. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Ylva Qvarnström, Socialdepartementet

Hej! Du har begärt att få ta del av handlingar enligt nedan samt begärt
att informationen ska göras tillgänglig för vidareutnyttjande i enlighet
med lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av
data.   

 

För att en myndighet ska kunna ta ställning till en begäran om
tillgängliggörande av data enligt 8 § 1 lagen (2022:818) om den offentliga
sektorns tillgängliggörande av data, nedan kallad vidareuttnyttjandelagen,
måste först frågan prövas om den som begär har rätt att få tillgång till
data enligt någon annan lag eller förordning. Först om tillgång till
informationen kan ges är det aktuellt med en prövning enligt
vidareutnyttjandelagen.

 

Enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen har varje svensk medborgare
rätt att del av allmänna handlingar. 2 kap. 3 § första och andra stycket
tryckfrihetsförordningen avses med handling en upptagning som kan läsas,
avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.
Handlingen är allmän om den anses förvarad hos myndigheten och är att anse
som inkommen till eller upprättad hos myndighet enligt 6 och 7 §§.  En
upptagning anses vara förvarad hos en myndighet, om upptagningen är
tillgänglig för myndigheten med tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv
utnyttjar för överföring i sådan form att den kan läsas eller avlyssnas
eller uppfattas på annat sätt. En sammanställning av uppgifter ur en
upptagning för automatiserad behandling anses dock förvarad hos
myndigheten endast om myndigheten kan göra sammanställningen tillgänglig
med rutinbetonade åtgärder.

 

Den begärda listan går inte att ta fram med rutinbetonade åtgärder. Den
lista som efterfrågas anses därför inte vara förvarad hos
Regeringskansliet. Någon allmän handling som motsvarar begäran finns
således inte och någon rätt att få tillgång den begärda listan föreligger
inte enligt tryckfrihetsförordningen. Vidareutnyttjandelagen är därför
inte tillämplig. Du kan därför inte få den begärda listan.   

 

Detta är ett tjänstemannabesked. Om du inte är nöjd med utfallet av denna
prövning kan du begära att frågan ska prövas av ett statsråd. Beslut av
statsrådet krävs för att ett avgörande ska kunna överklagas till
regeringen. Istället för att pröva frågan själv får statsrådet överlämna
frågan direkt till regeringen.

 

Med vänlig hälsning

 

Ylva Qvarnström

Socialdepartementet

Regeringskansliet

103 33 Stockholm

 

Från: Uppenbar Pseudonym <[1][Registrators #1828 e-postadress]>

Skickat: den 14 maj 2023 09:33

Till: S Registrator <[2][e-postadress]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Data om alla uppdrag

 

Till Socialdepartementet,

 

 

 

Jag skulle vilja begära ut en lista i maskinläsbart format om möjligt med
alla uppdrag som upprättats sen ni började registrera dem i datorer.

 

 

 

Tex
[3]https://www.regeringen.se/regeringsuppdr...

 

 

 

För varje rad/uppdrag skulle jag vilja veta följande:

 

* diarienummer

 

* url tex den ovan

 

* titel

 

* datum

 

* url till pdf tex
[4]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

 

* länk till arkiv (tex om riksarkivet eller annat arkiv har flera detaljer
vill vi veta identifieraren/urlen på dokumentet hos dem)

 

 

 

Syftet är att ladda upp datan på Wikidata.org så den kan länkas från andra
objekt i grafen tex dokument från Riksdagen, offentliga utredningar, m.m.

 

 

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om

 

villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Uppenbar Pseudonym

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[5]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

 

[6][Registrators #1828 e-postadress]

 

 

 

Är [7][Socialdepartementet e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Socialdepartementet? Om
så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det
till [8][e-postadress]:

 

[9]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[10]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Registrators #1828 e-postadress]
2. mailto:[e-postadress]
3. https://www.regeringen.se/regeringsuppdr...
4. https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...
5. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
6. mailto:[Registrators #1828 e-postadress]
7. mailto:[Socialdepartementet e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[e-postadress]
9. https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...
10. https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...