Fråga om prisinformationslagen och då i synnerhet 7 a § PIL

Anders Svensson made this Freedom of Information request to Swedish Consumer Agency

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Till Konsumentverket,

Hej,

Har tre frågor om prisinformationslagen och då i synnerhet 7 a § PIL.

1. Om en försäkring kan tecknas online måste försäkringsbolaget alltid uppge en prisuppgift på sin webbplats. Är det korrekt?

2. Om försäkringen just nu tecknas med rabatt vilken prisuppgift ska då anges? Nuvarande premie, ordinarie premie eller både nuvarande och ordinarie premie?

Exempel: Säg att den ordinarie eller avtalade premien uppgår till 100 kr/mån, men att försäkringen nu rabatteras till 50 procent och att försäkringens nuvarande premie således uppgår till 50 kr/mån. Behöver då enbart a) avtalad premie = 100 kr/mån, b) nuvarande premie = 50 kr/mån eller c) både avtalade premie = 100 kr/mån och nuvarande premie = 50 kr/mån uppges?

3. Spelar det någon roll om försäkringsbolaget inte uppger att priset är tillfälligt sänkt?

Med vänlig hälsning,

Anders Svensson

Johanna Persson, Swedish Consumer Agency

Hej,

1) Även om prisinformationslagen (2004:347), PIL, är en subsidiär lag (dvs. att om speciallag finns så har den företräde) är den tillämplig för prisuppgifter för försäkringar. Med ”produkter” enligt PIL avses nämligen inte bara varor utan även t.ex. tjänster såsom försäkringar. Innan en försäkring tecknas ska även förköpsinformation lämnas enligt försäkringsavtalslagen (2005:104), FAL. Av den information som ges ska konsumenten bl.a. kunna bedöma kostnaden för försäkringen. Även marknadsföringslagen (2008:486), MFL, ställer krav på tydligt redovisade prisuppgifter. Av 10 § MFL följer att en näringsidkare inte får använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om en produkts pris, grunderna för prisberäkningen, särskilda prisfördelar och betalningsvillkor. Enligt samma lagrum får inte heller väsentlig information utelämnas.

Vår bedömning är därför att försäkringsbolag behöver lämna prisuppgifter när försäkring säljs på webbplatsen. Det ska dock noteras att priset för de flesta försäkringar sätts utifrån individuella riskfaktorer, vilket innebär att försäkringsbolaget behöver vissa uppgifter utifrån den/det som ska försäkras för att kunna ange ett pris. Det finns därför sällan ett generellt pris som är samma för alla som vill köpa försäkringen. Priset för exempelvis bilförsäkring beror bl.a. på bilmodell, ålder på bilen, årlig körsträcka, ålder på föraren, hur bilen parkeras och vart ägaren bor. Prisinformationen ska enligt PIL vara korrekt och tydlig.

2) För att prisinformationen ska uppfylla de krav som ställs och vara klart och tydligt lämnad ska kunna utläsas ordinarie premie, vilken rabatt som erhålls och vad priset att betala efter rabatten blir. Om prisinformationen inte är korrekt och tydlig ses det som ett vilseledande utelämnande varpå MFL:s bestämmelser ska tillämpas.

3) Vi tolkar frågan som att den handlar om när det är fråga om ett ”angivande om att priset har sänkts” (jfr. 7 a § 1 st. PIL). Syftet med bestämmelsen som infördes i 7 a § PIL, och som följer av art. 6 a i direktiv 98/6/EG, är att skydda konsumenter från vilseledande prissänkningar där näringsidkaren anger ett för högt jämförpris, så att prissänkningen ser ut att vara större än vad den i själva verket är. Bestämmelsen är endast tillämplig när näringsidkaren tillkännager en prissänkning t.ex. genom att det nya priset tillsammans med en hänvisning till ett tidigare pris som är överkryssat eller en sänkning med visst procenttal alternativt ett visst belopp. Bestämmelsen är inte tillämplig på påståenden som "lanseringspris", "realisation" eller andra uttryck som inte innehåller en specifik information om en prissänkning. Svaret på frågan blir därför att om försäkringsbolaget inte uppger att det är fråga om en prissänkning träffas den inte av bestämmelsen. Som har angetts i svaren på tidigare frågor, behöver dock priser vara tydligt och korrekt angivna. MFL:s bestämmelser gäller dessutom s.a.s. parallellt, exempelvis i fråga om att framställningar inte får vara felaktiga eller vilseledande om t.ex. prisfördelar och hur uttryck som realisation andra uttryck med motsvarande innebörd får användas (jfr. 10 och 17 §§ MFL).

Med vänlig hälsning

Johanna Persson
Jurist
Konsumentverket

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anders Svensson <[Registrators #1962 e-postadress]>
Skickat: den 10 augusti 2023 01:31
Till: Konsumentverket <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Fråga om prisinformationslagen och då i synnerhet 7 a § PIL

Till Konsumentverket,

Hej,

Har tre frågor om prisinformationslagen och då i synnerhet 7 a § PIL.

1. Om en försäkring kan tecknas online måste försäkringsbolaget alltid uppge en prisuppgift på sin webbplats. Är det korrekt?

2. Om försäkringen just nu tecknas med rabatt vilken prisuppgift ska då anges? Nuvarande premie, ordinarie premie eller både nuvarande och ordinarie premie?

Exempel: Säg att den ordinarie eller avtalade premien uppgår till 100 kr/mån, men att försäkringen nu rabatteras till 50 procent och att försäkringens nuvarande premie således uppgår till 50 kr/mån. Behöver då enbart a) avtalad premie = 100 kr/mån, b) nuvarande premie = 50 kr/mån eller c) både avtalade premie = 100 kr/mån och nuvarande premie = 50 kr/mån uppges?

3. Spelar det någon roll om försäkringsbolaget inte uppger att priset är tillfälligt sänkt?

Med vänlig hälsning,

Anders Svensson

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1962 e-postadress]

Är [Konsumentverket e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Konsumentverket? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Johanna Persson,

Hej Johanna,

Stor tack för mycket utförliga svar på mina frågor. Dock tacksam för ett förtydligande avseende ”Innan en försäkring tecknas ska även förköpsinformation lämnas enligt försäkringsavtalslagen (2005:104), FAL. Av den information som ges ska konsumenten bl.a. kunna bedöma kostnaden för försäkringen.”

Hör dessa två meningar samman? Måste det alltså finnas någon form av prisexempel i förköpsinformationen?

Med vänliga hälsningar,

Anders Svensson

Johanna Persson, Swedish Consumer Agency

Hej Anders,

Regleringen i FAL är inte mer utförlig och konkret än så och, som framgick av föregående svar, bestäms priset (premien) ofta utifrån individuella faktorer som inte är kända på förhand. Det brukar därför inte förekomma prisexempel i förköpsinformationen. Av Svensk Försäkrings rekommendation om förköpsinformation följer, som har koppling till pris, att uppgift ska lämnas om i vilka avseenden som konsumenten själv kan påverka premien, t.ex. genom val av självrisknivå.

Med vänlig hälsning

Johanna Persson
Jurist
Konsumentverket

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anders Svensson <[Registrators #1962 e-postadress]>
Skickat: den 20 augusti 2023 12:02
Till: Johanna Persson <[e-postadress]>
Ämne: Re: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Fråga om prisinformationslagen och då i synnerhet 7 a § PIL

Till Johanna Persson,

Hej Johanna,

Stor tack för mycket utförliga svar på mina frågor. Dock tacksam för ett förtydligande avseende ”Innan en försäkring tecknas ska även förköpsinformation lämnas enligt försäkringsavtalslagen (2005:104), FAL. Av den information som ges ska konsumenten bl.a. kunna bedöma kostnaden för försäkringen.”

Hör dessa två meningar samman? Måste det alltså finnas någon form av prisexempel i förköpsinformationen?

Med vänliga hälsningar,

Anders Svensson

show quoted sections