Metria AB

En offentlig myndighet

Metria bildades 2011 genom att delar av verksamheten vid Lantmäteriets uppdragsdivision METRIA bolagiserades. Bolagiseringen syftade dels till att öka förutsättningarna för konkurrensneutralitet på marknaden, dels skapa goda förutsättningar för att utveckla verksamheten. Bolaget agerar på marknadsmässiga villkor och utan något av riksdagen beslutat samhällsuppdrag. Riksdagen bemyndigade regeringen i juni 2017 att helt eller delvis avyttra statens aktier i Metria. Regeringen beslutade att sälja Metria AB till Sikri Holding AS. Försäljningspriset för aktierna i Metria var 724 miljoner kronor.

Offentlighetsprincipen gäller inte för denna myndighet, så du kan inte göra en begäran till den.

Förfrågningar om allmänna handlingar gjorda genom denna hemsida

Ingen har ställt någon fråga till Metria AB ännu.