Handlingar.se blog and tweets

Hur tillgänglig är Riksdagens information för invånarna vid begäran enligt offentlighetsprincipen och öppna data-lagen?

Posted on by Team Handlingar.se

Riksdagsförvaltningens nätverksmöte 22 april 2024

Handlingar.se deltar på Riksdagsförvaltningens nätverksmöte 22 april 2024. Riksdagsförvaltningen sköter det administrativa kring Riksdagen så att förtroendevalda politiker kan fokusera på politiken. I vår digitala tid är tillgång till bra information en nyckelkomponent för demokrati, informerade beslut och främja innovation. Med den växande betoningen på öppna data, där offentliga myndigheter tillhandahåller data för allmänheten att använda och återanvända, blir det allt viktigare att utveckla ramar och processer för att underlätta detta flöde av information. I detta avseende är det glädjande att vi på Handlingar.se får presentera vårt ledande projekt genom att dela sin erfarenhet och insikter vid Riksdagsförvaltningens nätverksmöte om vidareutnyttjande av data enligt den nya öppna data-lagen från 2022.

Handlingar.se är den ledande plattformen för att begära tillgång till allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. Plattformen har länge varit en pionjär för att hjälpa människor få ta del av information från myndigheter enligt offentlighetsprincipen. Med den nya lagen om öppna data från 2022 har Handlingar.se ytterligare förstärkt sin kraft i att främja tillgången till skattefinansierad information. Under nätverksmötet i Riksdagsförvaltningen presenteras några insikter och exempel i engagemanget för öppenhet, insyn och effektiv offentlig sektor.

Vad behövs för ökad insyn i Riksdagen?

Nätverksmötet samlar gäster från allmänheten och olika delar av den offentliga sektorn. Där diskuteras viktiga frågor och utmaningar kring information från Riksdagen, Riksdagsförvaltningen och användningen av data enligt den nya lagen. Genom att dela erfarenheter av att hantera begäranden om vidareutnyttjande av data bidrar Handlingar.se till en djupare förståelse för processen och dess potentiella fördelar med att använda lagen och plattformen Handlingar.se.

En av de centrala punkterna att ta upp är tillgänglighet och kvalitet när det gäller öppna data. Medan öppenheten i offentlig data främjar demokrati och transparens, är det också viktigt att säkerställa att dokument och data blir lättillgänglig. Genom att föra nära dialog med myndigheter och andra intressenter kan plattformar som Handlingar.se spela en avgörande roll för att säkerställa att denna balans upprätthålls.

Ökad kvalitativ insyn kan öka förtroende till demokratin och politiken

Handlingar.se:s deltagande på Riksdagsförvaltningens nätverksmöte är viktigt för att visa på att efterfrågan av allmänna handlingar och öppna data är avgörande för att främja tillgängligheten och insynen i Riksdagen och offentlig sektor. Genom att dela kunskap och erfarenhet genom exempel bidrar Handlingar.se till en mer robust och effektiv användning av skattefinansierad information. Detta kan leda till ökad innovation, bättre beslutsfattande och ökad tillit mellan invånare och offentlig sektor.

The post Hur tillgänglig är Riksdagens information för invånarna vid begäran enligt offentlighetsprincipen och öppna data-lagen? appeared first on Om Handlingar.se.

Grattis till systerplattformen i England för 1 miljon förfrågningar!

Posted on by Elenor Weijmar

I december passerade MySocietys plattform WhatDoTheyKnow i Storbritannien 1 miljon förfrågningar.

Det är ett bevis på värdet att begära ut offentlig information, och på behovet av plattformar som Handlingar.se!

WDTK har funnits i 15 år och hemsidan är ett arkiv med den information användarna har begärt ut. Användare av WDTK skickar två och ett halvt tusen förfrågningar i veckan. Det är även möjligt för medborgare i Sverige att ställa en fråga till en brittisk myndighet om information.  

Läs mer om hur MySociety firar denna milsten här.

The post Grattis till systerplattformen i England för 1 miljon förfrågningar! appeared first on Om Handlingar.se.

0 comments

Big congratulations to our sister platform for 1 million public requests!

Posted on by Elenor Weijmar

In December, MySocietys FOI platform WhatDoTheyKnow in the UK passed 1 million requests.

It’s proof of the value of FOI, and of the need for platforms like Handlingar.se to exist!

WDTK have been running for 15 years and the site is an archive of publicly-available information. Users of WDTK send two-and-half thousand requests a week. Read more about the celebration with this milestone over at MySocietys blog here.

The post Big congratulations to our sister platform for 1 million public requests! appeared first on Om Handlingar.se.

0 comments

Detta är de nya myndigheterna 2024

Posted on by Elenor Weijmar

Nytt år brukar betyda nya myndigheter och offentliga bolag i Sverige. Så även år 2024.

1 januari 2024 startar följande myndighet:

Utbetalningsmyndigheten

Syftet med den nya myndigheten är att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. 

Utbetalningsmyndigheten kommer att administrera ett system där betalningar från Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket görs till myndigheten, som i sin tur betalar ut till mottagaren.

Myndigheten ska arbeta med granskningar baserade på dataanalyser och urval för att hitta felaktiga utbetalningar.

Detta vet vi om hur Utbetalningsmyndigheten kommer att hantera utlämnande av information:

Utbetalningsmyndigheten kommer att behandla en stor mängd uppgifter som rör enskildas personliga och ekonomiska förhållanden och som kan vara av integritetskänslig natur. Sekretess ska därför gälla för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden hos myndigheten. Sekretessen ska vara absolut, det vill säga oavsett om någon lider skada eller men av att en uppgift lämnas ut.

Regeringens information om myndigheten finns här.

Hemsidan till myndigheten hittar du här.

Begär information från myndigheten här.

Två myndigheter blir till en

Statens Medieråd upphör och blir tillsammans med Myndigheten för press, radio och tv; Mediemyndigheten den 1 januari 2024. Uppdragen för de båda myndigheterna kommer att ingå i nya Mediemyndigheten. 

Läs mer på Statens medieråds hemsida: här.

Begär information från myndigheten här.

Organisationsförändringar i Stockholms stad

Den 1 juli 2023 bildades en ny fackförvaltning, förskoleförvaltningen, och två nya stadsdelsorganisationer, Järva och Norra innerstaden, i Stockholms stad.

Detta vet vi om de nya organisationerna: 

Förskoleförvaltningen är en ny fackförvaltning som tar över de förskolefrågor som utbildningsförvaltningen ansvarat för. Förskolenämnden inrättades den 1 mars 2023. Järva stadsdelsnämnd och -förvaltning bildas genom en sammanläggning av Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista. Norra innerstadens stadsdelsnämnd och -förvaltning bildas genom en sammanläggning av Norrmalm och Östermalm.

Begär information från förvaltningen här

Och stadsdelsorganisationerna här

Vet du om fler myndigheter, bolag och verksamheter som startat 2024? Kontakta oss!

Vi underhåller Sveriges största öppna register över organisationer inom offentlig sektor. Vi söker hela tiden efter fler och uppdaterade uppgifter för att allmänheten ska kunna nyttja det på Handlingar.se. Kontakta oss via e-post här!

The post Detta är de nya myndigheterna 2024 appeared first on Om Handlingar.se.

0 comments

These are the new Swedish authorities of 2024.

Posted on by Elenor Weijmar

The new year usually means new authorities and public agencies in Sweden. This is also the case in 2024.

On 1st January 2024, the following authorities will commence:

The Payment Authority 

The purpose of the new authority is to prevent, hinder, and detect incorrect payments from the welfare systems.

The Payment Authority will administer a system where payments from the Employment Service, the Swedish Board for Student Finance (CSN), the Social Insurance Agency, the Swedish Pensions Agency, and the Tax Agency are made to the authority, which, in turn, disburses payments to the recipient.

The authority will conduct inspections based on data analyses and selections to identify incorrect payments.

This is what we know about how the Payment Authority will handle the disclosure of information:

The Payment Authority will process a large amount of information concerning individuals’ personal and financial circumstances, which may be of a sensitive nature. Therefore, confidentiality shall apply to information about an individual’s personal or financial circumstances at the authority. The confidentiality shall be absolute, regardless of whether someone suffers harm or detriment from the disclosure of information.

Government information about the authority can be found here.

Request information from the authority here: Handlingar.se

Two authorities merge into one

The Swedish Media Council ceases to exist and merges with the Authority for Press, Radio, and Television; the Media Authority on 1st January 2024. The tasks of both authorities will be incorporated into the new Media Authority.

Read more on the Swedish Media Council’s website: here.

Request information from the authority here.

Organizational changes in the City of Stockholm

On 1st July 2023, a new public administration, the Preschool Administration, was formed, along with two new district organizations, Järva and Northern Inner City, in the City of Stockholm.

This is what we know about the new organizations:

The Preschool Administration is a new public administration that takes over the preschool issues that the Education Administration has been responsible for. The Preschool Board was established on 1st March 2023.

Järva district board and administration are formed by the merging of Spånga-Tensta and Rinkeby-Kista. Northern Inner City’s district board and administration are formed by the merging of Norrmalm and Östermalm.

Request information from the administration here

And the district organizations hereDo you know of more authorities, companies, and operations starting in 2024? Contact us!We maintain Sweden’s largest open register of organizations in the public sector. We are constantly looking for more and updated information so that the public can use it on Handlingar.se. Contact us via email here!

The post These are the new Swedish authorities of 2024. appeared first on Om Handlingar.se.

0 comments

Öppet Hus Stockholm med Handlingar.se / Open House with Handlingar.se – Onsdag 18/1

Posted on by Elenor Weijmar

Hej allihopa!

Handlingar.se arrangerar Öppet hus onsdagen den 18 januari mellan 19-21. Kom och snacka och projekta civictech! Kan vara vad som inom öppen källkod, öppna data, integritetsfrågor eller vad du vill. Finns WiFi, möjlighet att köpa egen mat och dricka. Inga presentationer – välkommen att vara med på plats och fixa med ditt projekt!

EN: Open House med Handlingar.se. Welcome to join and work on your project! Gratis Wi-Fi. Drinks and food available to buy. No presentations – just action.

Plats / Place: And Hotel Stockholm
(Rådmansgatan/Hötorget via T-bana)

Dag / Day: 2023-01-18

Tid / Time: 19:00-21:00

Kontakt / contact: Handlingar(snabel-a)okfn.se

The post Öppet Hus Stockholm med Handlingar.se / Open House with Handlingar.se – Onsdag 18/1 appeared first on Om Handlingar.se.

0 comments

Bidra till Handlingar.se i jul!

Posted on by Elenor Weijmar

Projektet Handlingar.se drivs av en dedikerad projektgrupp helt ideellt. Din donation gör skillnad för projektets utveckling. Därför uppmuntrar vi dig att donera, ge bort ett Handlingar Pro-konto eller bidra med tid som volontär!

Intäkter som plattformen idag har är Handlingar Pro. Det är en tilläggstjänst som för en billig månadsprenumeration möjliggör för journalister, företag, forskare och medborgare att enklare använda myndighetsinformation för sin verksamhet. Samtidigt ökar insyn och effektivitet för alla – inklusive myndigheterna. Det blir lättare för användaren att jobba med offentlighetsprincipen som ett verktyg mer effektivt helt enkelt. Och billigare för myndigheter att slippa lämna ut samma handling om och om igen. Som exempel skulle Länsstyrelsen Gävleborg kunna spara massor när människor gång på gång begär ut info om händelserna med schimpanserna på Furvuviksparken i december 2022.
Hur kan du bidra till Handlingar.se? Kanske donera, volontära eller för någon genom Handlingar Pro som julklapp?

All ideell verksamhet drivs av volontärerna i projektgruppen i den ideella föreningen Open Knowledge Sweden.

All kommersiell funktionalitet som Handlingar Pro och separata tjänster drivs av Digital Openers AB som är ett socialt företag vars uppdrag är digital öppenhet för samhällsnytta.

Handlingar.se öppnar nu upp för donationer både direkt till projektet eller till den ideella föreningen Open Knowledge Sverige. Vi använder oss av OpenCollective.com som är en välkänd plattform för över 15,000 projekt globalt för donationer och insamlingar.

Donera till Handlingar.se här!

Donera till Open Knowledge Sverige här!

Vi ser fram emot 2023 och återkommer snart med Handlingar.se Transparensrapport för 2022, liknande den vi gjorde för 2021. Tack för ditt stöd!

God jul och gott nytt år
Önskar
Elenor Weijmar och Mattias Axell
med fantastiska volontärer vid Handlingar.se

The post Bidra till Handlingar.se i jul! appeared first on Om Handlingar.se.

0 comments

Valenkäterna visar – Sveriges digitalisering långt ner på politikers och partiers agenda

Posted on by Team Handlingar.se

Inget parti hade konkreta förbättringsförslag för digitalisering av offentlighetsprincipen och öppna data. Det visar resultatet av enkäter som Handlingar.se och Swedish JobTech skickade ut till riksdagspartierna inför valet. Sverige var först med tryckfrihetsförordningen år 1766. Den senaste ändringen kom 1949. Är det inte dags nu?

– Vi håller med partierna om att en grundlagsändring ska göras med varsamhet, men vi förväntar oss konkreta förslag för att kunna ta del av digital information år 2022, säger Elenor Weijmar vid Handlingar.se.

Enkäten frågade även partierna om vilka åtgärder de skulle tänkas göra för att Sverige ska bli bäst på öppna data. Digitala tjänster och system som betalas med skattemedel ska som utgångspunkt bygga på öppen källkod svarade Centerpartiet, Vänsterpartiet, och Miljöpartiet i enkäten från Handlingar.se.

JobTech-valkompassen visade också att frågan om att utnyttja digitaliseringens möjligheter på arbetsmarknaden är lågt prioriterad. Endast fyra partier kunde presentera aktiviteter och ansvariga. Swedish JobTechs politikerdiskussion i juni tog tempen hos flera riksdagsledamöters kunskaper om digitalisering.

– Vi får nu hoppas att den nya riksdagens ledamöter besitter kunskap som gör att man ser värdet av att utnyttja digitalisering, öppen källkod och tillgång till öppna data, säger Olle Lundin, grundare av Swedish JobTech.

Swedish JobTech delade i oktober ut sitt JobTech-pris till EntryScape, en öppen programvara för informationshantering, som utvecklas av MetaSolutions. Priset vill visa på att leverantörerna redan finns och att öppen källkod enklare möjliggör öppna data.

– Partiernas förslag visar på bristfälliga kunskaper om konsekvenserna av den analoga offentlighetsprincipen och fördelarna med öppna data. Att digitalisera det analoga räcker ibland men uppenbarligen inte för detta. Dags att prova nygammalt sätt att styra myndigheter, nu mot ett digital samhälle. Regleringsbrev kan användas för att öka aktiviteten vad gäller öppna data och delade data, säger Eric Hjelmestam, VD MetaSolutions.

Enkätsvaren i sin helhet finns tillgängliga här:
Handlingar.se – https://okfn.se/category/project/oppna-valenkaten/
Swedish JobTech – https://www.swedishjobtech.se/post/valkompassen-jobtech

Mer information om JobTech-priset finns att läsa här:
https://www.swedishjobtech.se/post/vinnarna-av-jobtech-priset-2022

För mer information om enkäten från Handlingar.se, kontakta:
Elenor Weijmar, projektledare Handlingar.se, tel. 070-970 31 08

För mer information om enkäten från Swedish JobTech, kontakta:
Olle Lundin, grundare Swedish JobTech, tel. 076-007 18 61

För mer information om öppen källkod och öppna data, kontakta:
Eric Hjelmestam, VD MetaSolutions AB, tel. 070-721 34 49

FAKTARUTA:

Handlingar.se
Handlingar.se är en hemsida som gör det lätt för myndigheter att offentliggöra allmänna handlingar. Genom plattformen får myndigheter gemensamma resurser för utbildning, effektivisering och värdeskapande. Handlingar.se drivs genom ideella föreningen Open Knowledge Sweden och det sociala företaget Digital Openers AB.

Swedish JobTech
Swedish JobTech är en obunden och ideell förening som driver på innovation av matchning, vägledning och livslångt lärande på den svenska arbetsmarknaden genom utnyttjande av digital och datadriven teknik. Det är också en plattform för HR-organisationer, företag, entreprenörer och myndigheter som vill delta i utvecklingen av arbetsmarknaden.

MetaSolutions AB
​MetaSolutions levererar lösningar för hållbar informationshantering. Som ett företag i teknikens framkant är MetaSolutions produkter och lösningar baserade på webbarkitektur efter internationella standarder. Swedish JobTech delade i oktober ut sitt JobTech-pris till EntryScape, en öppen programvara för informationshantering, som utvecklas av MetaSolutions. Priset vill visa på att leverantörerna redan finns och att öppen källkod enklare möjliggör öppna data.

The post Valenkäterna visar – Sveriges digitalisering långt ner på politikers och partiers agenda appeared first on Om Handlingar.se.

0 comments

Handlingar.se Rapport: Öppna Budgetar 2022

Posted on by Team Handlingar.se

Under 2022 gjorde Handlingar.se en granskning av alla Sveriges kommuners arbete med budgetar.

Rapporten innehåller resultatet av insamlingen, lärdomar och analyser kopplat till valåret 2022. Rapporten sammanställer vilka av de 290 kommunerna som lämnat ut budgeten digitalt. Den påvisar även om kommunen har lämnat ut den i ett bearbetningsbart format och om den publicerats som öppna data efter begäran.

Ett kapitel i denna rapport kommer även dela rekommendationer om hur du som medborgare eller kommun kan tänkas jämföra budgetar med varandra, då detta budgetprojekt avgränsas till förfrågningar och klassificering av svar från kommuner. Den nya datalagen, Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data,  som antogs den första augusti syftar till att kommunernas budgetar ska tillgängliggöras i bearbetningsbart format vid begäran. Därför testade vi lagen. Under denna granskning upptäckte vi att många kommuner inte är uppdaterade om den nya öppna data-lagen och inte arbetar databaserat samt har svårt för data.

Ladda ned och läs rapporten

Ladda ned rapporten här (licens: Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 © 2022 Handlingar.se) i följande format:

– PDF
– ePub

The post Handlingar.se Rapport: Öppna Budgetar 2022 appeared first on Om Handlingar.se.

1 comment

SKR kan göra medborgardialog med hjälp av offentlighetsprincipen via Handlingar.se #val2022

Posted on by Team Handlingar.se

Inför valet 2022 skriver vi om offentlighetsprincipen, insyn och rätten att veta. Vi undersöker svenska budgetar och har publicerat en transparensrapport.

SKR:s roll är en ad hoc-korporativism utan demokratiskt ansvar” skriver Jakob Heidbrink, docent i civilrätt, i ett debattinlägg idag i Altinget.

SKR finns självklart på Handlingar.se: https://handlingar.se/sv/body/skr! Våra volontärer har märkt upp att offentlighetsprincipen inte gäller för SKR. Detta baseras på deras organisationsform då den skapades som ideell förening. Varför vet vi inte då det finns kommunförbund. SKR säger även sagt att de “inte är en myndighet“. SKR hävdar dock själva att de strävar efter att vara så transparenta som möjligt. Debatten kring SKR och organisationens verksamhet och roll visar just på behovet av att SKR börjar följa offentlighetsprincipen och därmed tillåter frågor och svar samt kontinuerlig revision från allmänheten. Detta kan verka självklart då det sedan länge gäller deras medlemmar – alla svenska kommuner och regioner (utöver dessa även statliga myndigheter). Att deras medlemmar följer detta nyttjas i sin tur av SKR:s indirekta ägare – medborgarna. I fallet SKR så har organisationen ytterligare ett egenintresse att följa offentlighetsprincipen. Detta stavas medborgardialog. SKR har sedan länge ett uppdrag att uppmuntra, stödja och utbilda medlemmarna i medborgardialog.

Offentlighetsprincipen är den äldsta fungerande metoden för medborgardialog i Sverige. Den har tjänat människor och myndigheter väl i över 250 år. Det är även den mest grundläggande rättigheten för allmänhetens insyn i kommuner, regioner och myndigheter. Historiskt sett har offentlighetsprincipen lagt grunden till ett mer rättssäkert samhälle som med funktionen kan identifiera och förhindra korruption och maktmissbruk. Den fungerar som en kontinuerlig medborgardialog. Dock saknas offentlighetsprincipen och information om värdet av tillgången till skattefinansierad information som allmänna handlingar (även öppna data) på SKR:s hemsida Dialogguiden. Under sidan “Exempel och metoder” finns det gott om möjlighet att utbilda hur offentlighetsprincipen kan ligga till grund för en informerad och faktabaserad dialog. Är detta ett sammanträffande eller har det att göra med SKR och offentlighetsprincipen?

Handlingar.se finns för att hjälpa SKR och medlemmar med medborgardialog via offentlighetsprincipen. I detta fall dialog med ägarna – medborgarna.
Digitalt. Offentligt. Enkelt.

Tidslinje

2022

SKR:s roll är en ad hoc-korporativism utan demokratiskt ansvar https://www.altinget.se/artikel/skrs-roll-ar-en-ad-hoc-korporativism-utan-demokratiskt-ansvar

SKR på Handlingar.se – https://handlingar.se/sv/body/skr

DN Debatt: En dold maktstruktur i den svenska demokratin (hela debattartikeln arkiverad här)

2021

SKR.se – Replik: SKR strävar efter att vara så transparenta som möjligt https://skr.se/skr/tjanster/pressrum/skridebatten/debattartiklar/debattartiklar/replikskrstravarefterattvarasatransparentasommojligt.51333.html

Läsarbrev om Lunds kommunarrest och transparens i SKR: https://www.sydsvenskan.se/2021-01-25/lasarbrev-om-lunds-kommunarrest-och-transparens-i-skr

2019

SKR: Vi är inte en myndighet https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/skr-vi-ar-inte-en-myndighet/

Dagens samhälle: Det är en fråga om demokratisk anständighet SKR https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/det-ar-en-fraga-om-demokratisk-anstandighet-skr/

The post SKR kan göra medborgardialog med hjälp av offentlighetsprincipen via Handlingar.se #val2022 appeared first on Om Handlingar.se.

0 comments