Leverantörsreskontra för september 2022

För närvarande inväntande till ett svar från Region Gotland, de måste svara snabbt och normalt inte senare än (detaljer).

Jonas Bränning

Till Region Gotland,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras;
https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

Region Gotland

Hej!

Detta är ett autosvar från Region Gotland. Vi har mottagit ditt e-brev.
Brevlådan öppnas varje helgfri måndag till fredag. Omfattas ditt e-brev av
handläggning kommer det att registreras i Region Gotlands
ärendehanteringssystem.

 

E-brev till Region Gotland blir som regel allmän handling. Handlingar
inkomna till Region Gotland omfattas av offentlighets- och sekretesslagen
och Region Gotlands arkivregler. Vid begäran om att ta del av en allmän
handling kan uppgifter i handlingen komma att lämnas ut, om de inte
omfattas av sekretess. 

 

För behandling av personuppgifter i Region
Gotland se [1]www.gotland.se/personuppgifter 

 

Vi har endast digital ärendehantering och är därför tacksamma om du inte
skickar handlingar både digitalt och på papper.

 

Hälsningar

Region Gotlands registratur

 

 

-Observera: När du har kontakt med oss på Region Gotland via e-post
innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. För att få veta mer om
hur vi gör det kan du läsa här: https://gotland.se/personuppgifter

References

Visible links
1. http://www.gotland.se/personuppgifter