Uppenbar Pseudonym

Till Försäkringskassan,

Jag önskar begära ut alla dokument och handlingar så jag kan se hur RAR 2002:2 har kommit till stånd, vilka remisssvar som tex https://www.svensktnaringsliv.se/materia... som kommit in, m.m.

Jag skulle vilja ha överblick som medborgare om hur era föreskrifter kommer till stånd, vem som är ansvarig för denna föreskrift, vem som skrivit den, hur den lärs ut och implementeras i verksamheten, om internutbildningar bedrivs för handläggare som berörs av den i sitt arbete, m.m.

Bakgrund:
Jag upplever i min kontakt med SGI-utredare att de inte känner till denna föreskrift eller klarar av att följa det som står i den vid handläggning av ärenden. Det verkar trasigt. Jag saknar transparens. I förlängningen riskerar detta leda det till bedömningar och beslut som inte är rättssäkra och belastar både försäkringskassan och medborgare som hamnar i kläm. Det är inte effektivt eller rättssäkert i mina ögon.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Kleen Annika (3083), Försäkringskassan

Hej,

Försäkringskassan har mottagit nedanstående begäran och vi återkommer med svar på dina frågor under nästa vecka.

Med vänlig hälsning
Annika Kleen

----------------------------------------------------

Försäkringskassan
Annika Kleen
Verksjurist
Område Rättsligt stöd
Rättsavdelningen
[e-postadress]
Besöksadress: LM Ericssons väg 30
Postadress: 103 51 Stockholm
www.fk.se

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2099 e-postadress]>
Skickat: den 5 januari 2024 09:28
Till: Försäkringskassan Huvudkontoret <forsakringskassan[Försäkringskassan e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Alla dokument och handlingar rörande RAR 2002:2

Till Försäkringskassan,

Jag önskar begära ut alla dokument och handlingar så jag kan se hur RAR 2002:2 har kommit till stånd, vilka remisssvar som tex https://www.svensktnaringsliv.se/materia... som kommit in, m.m.

Jag skulle vilja ha överblick som medborgare om hur era föreskrifter kommer till stånd, vem som är ansvarig för denna föreskrift, vem som skrivit den, hur den lärs ut och implementeras i verksamheten, om internutbildningar bedrivs för handläggare som berörs av den i sitt arbete, m.m.

Bakgrund:
Jag upplever i min kontakt med SGI-utredare att de inte känner till denna föreskrift eller klarar av att följa det som står i den vid handläggning av ärenden. Det verkar trasigt. Jag saknar transparens. I förlängningen riskerar detta leda det till bedömningar och beslut som inte är rättssäkra och belastar både försäkringskassan och medborgare som hamnar i kläm. Det är inte effektivt eller rättssäkert i mina ögon.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2099 e-postadress]

Är [Försäkringskassan e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Försäkringskassan? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Kleen Annika (3083), Försäkringskassan

1 Bilaga

Hej,

 

jag börjar nu skicka över ett antal akter som innehåller allmänna
offentliga handlingar avseende RAR 2002:2
och de ändringar som har gjorts av detta RAR.

 

Med vänlig hälsning

Annika Kleen

 

----------------------------------------------------

 

Försäkringskassan

Annika Kleen

Verksjurist

Område Rättsligt stöd

Rättsavdelningen

[e-postadress]

Tfn: 010-118 32 92

Växel: 08-786 90 00

Besöksadress: LM Ericssons väg 30

Postadress: 103 51 Stockholm

[1]www.fk.se

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.fk.se/

Kleen Annika (3083), Försäkringskassan

2 Bilagor

Hej,

 

jag har fått fram de flesta ärenden som är kopplade till
Riksförsäkringsverkets allmänna råd (2002:2) och de olika ändringar

som gjorts i det allmänna rådet fram till och med 2017. Jag ser däremot
att jag saknar de två senaste ärendena som avser

FKAR 2018:1 och 2021:1. Dessa ärenden kommer jag beställa på måndag
morgon.

 

Det blir sammantaget en väldigt stor mängd handlingar och eftersom det är
svårt att veta vilka du vill ha så kommer jag skicka

över hela akter till dig strax där alla handlingarna i akterna finns med.
Det är endast en uppgift i alla dessa handlingar som har
behövt sekretessbeläggas. Det är uppgift om en privat e-postadress som
inte lämnas ut med stöd av 39 kap. 3 § 2 stycket
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Om du vill överklaga detta
kan du begära ett formellt överklagbart beslut.

 

Eftersom du inte har begärt ut alla de handlingar som jag kommer att
skicka till dig så behöver du inte betala någon avgift.

Enligt 16 § tredje stycket avgiftsförordningen (1992:191) får en myndighet
besluta om undantag från att ta ut avgift enligt

första och andra styckena i denna bestämmelse om det finns särskilda skäl.
Jag bedömer att det finns sådana särskilda skäl

som gör att du inte behöver betala någon avgift för de handlingar jag
kommer att skicka dig.

 

Jag bifogar även ett dokument som visar vem som har beslutat om det
ursprungliga allmänna rådet den 31 maj 2002.
I dag är det avdelningen för gemensamma försäkringsfrågor som handlägger
ärenden om SGI.

 

Försäkringskassan publicerar sina vägledningar inom olika områden på
[1]www.fk.se  och här skickar jag en länk till den vägledning som handlar
om SGI:
[2]Vägledning 2004:5 SGI (forsakringskassan.se)

 

Du har även frågat hur Försäkringskassans föreskrifter kommer till stånd
och hur länge de gäller. De föreskrifter och allmänna råd som tidigare
Riksförsäkringsverket och nu Försäkringskassan beslutar gäller tillsvidare
tills de upphävs genom beslut. Försäkringskassan får endast besluta om
föreskrifter om det finns ett bemyndigande att göra det. Ett bemyndigande
innebär att regeringen i en förordning gett Försäkringskassan behörighet
att besluta föreskrifter. När Försäkringskassan tar fram ett förslag till
föreskrift ska myndigheten göra en konsekvensutredning enligt förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. När Försäkringskassan
beslutar om en föreskrift ska föreskriften dessförinnan ha granskats
internt inom myndigheten och i vissa fall ska den även granskas externt
(denna granskningsprocess kallas för beredning eller remittering). De
externa aktörer som får möjlighet att lämna synpunkter kan till exempel
vara andra myndigheter, kommuner, regioner, organisationer eller
näringslivet. Försäkringskassans föreskrifter beslutas av myndighetens
styrelse eller generaldirektör.

Du har också frågat om hur RAR 2002:2 lärs ut och implementeras i
verksamheten. RAR 2002:2 omfattar råd om hur ett flertal olika
bestämmelser ska tillämpas. Den som anställs för att handlägga
försäkringsärenden inom Försäkringskassan får utbildning om den normering
som gäller inom de typer av ärenden som de kommer i kontakt med i sitt
arbete. Det är dels lärarledda utbildningar och dels webbaserade
utbildningar och självstudier med stöd av en erfaren handledare. Anställda
får också kompetensförsörjning i form av kontinuerligt stöd från
sakkunniga och vid behov utbildningar eller informationsseminarium eller
liknande vid förändringar. Utöver det har de också i det dagliga arbetet
tillgång till författningstexterna samt kunskapsmaterial som vägledningar,
metodstöd, handläggningsprocesser och informationsmeddelanden (IM).

 

Med vänlig hälsning

Annika Kleen

 

----------------------------------------------------

 

Försäkringskassan

Annika Kleen

Verksjurist

Område Rättsligt stöd

Rättsavdelningen

[e-postadress]

Tfn: 010-118 32 92

Växel: 08-786 90 00

Besöksadress: LM Ericssons väg 30

Postadress: 103 51 Stockholm

[3]www.fk.se

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

         

         

 

                        

             

 

                        

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.fk.se/
2. https://www.forsakringskassan.se/downloa...
3. http://www.fk.se/

Kleen Annika (3083), Försäkringskassan

1 Bilaga

Kleen Annika (3083), Försäkringskassan

1 Bilaga

Kleen Annika (3083), Försäkringskassan

1 Bilaga

Kleen Annika (3083), Försäkringskassan

1 Bilaga

Kleen Annika (3083), Försäkringskassan

1 Bilaga

Kleen Annika (3083), Försäkringskassan

1 Bilaga

Kleen Annika (3083), Försäkringskassan

1 Bilaga

Kleen Annika (3083), Försäkringskassan

1 Bilaga

Kleen Annika (3083), Försäkringskassan

1 Bilaga

Kleen Annika (3083), Försäkringskassan

1 Bilaga

Kleen Annika (3083), Försäkringskassan

1 Bilaga

Kleen Annika (3083), Försäkringskassan

2 Bilagor

Kleen Annika (3083), Försäkringskassan

1 Bilaga

Kleen Annika (3083), Försäkringskassan

1 Bilaga

Kleen Annika (3083), Försäkringskassan

4 Bilagor

Hej,

 

jag har nu hittat alla handlingar som rör RAR 2002:2 och de olika
ändringar som skett av detta allmänna råd.

 

Vad avser FKAR 2018:1 så finns handlingarna i den akt du fått i fredags
med diarienummer 003743-2017.
Det finns ett förslag till FKAR som är benämnt FKAR 2017:NN i den akten
men det beslutades inte något FKAR 2017
och det här blev istället FKAR 2018:1.

 

Vad avser FKAR 2021:1 har jag fått fram bifogade handlingar som är
allmänna och offentliga.

Du behöver inte betala någon avgift för dessa handlingar heller av samma
skäl som jag tidigare angett.

 

Med vänlig hälsning

Annika Kleen

 

----------------------------------------------------

 

Försäkringskassan

Annika Kleen

Verksjurist

Område Rättsligt stöd

Rättsavdelningen

[1][e-postadress]

Tfn: 010-118 32 92

Växel: 08-786 90 00

Besöksadress: LM Ericssons väg 30

Postadress: 103 51 Stockholm

[2]www.fk.se

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.fk.se/