Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Bidrag och handlingar, Propell innovationshub'.


Datum 
ÄrendeID  
Sida:  
2022-11-02 
Nyps 20358425 
1 (14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 
 
 
 
Att: Anna Gustavsson 
 
 
 
Box 857 
 
 
 
501 15 BORÅS 
 
 
Beslut om stöd 
 
Stödmottagare:
 
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 
Org. nr: 
 
556464-6874 
Projektnamn:  
T-Rex 1.1  
Ärendeid: 
 
20358425 
Diarienummer: 
RS2022/2261 
 
 
Beslut om stöd 
 
Region Gävleborg beviljar RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB stöd för att 
genomföra projektet T-Rex 1.1 enligt ansökan inkommen 2022-09-15. Stödet uppgår till 
39,99 % av faktiska kostnader och 39,99 % av total finansiering, dock med högst 
9 984 573 kronor. 
 
Beslutet har fattats med stöd av förordningen (2003:596) om bidrag för 
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. 
 
Region Gävleborg beviljar projektet medel under förutsättning att övriga finansiärer 
beviljar medel enligt finansieringsbudget. 
 
För stödet gäller allmänna villkor enligt bilaga. 
 
Beslutet kan inte överklagas. 
Motivering till beslut 
Projektet syftar främst till att lösa utmaningen innovationskraft i små och medelstora 
företag, men riktar sig även till offentliga organisationer, idéägare och civilsamhälle. 
Projektet avser bidra till att utveckla metoder, processer och verktyg för innovation som i 
sin tur accelererar den gröna omställningen. Projektet kommer även att bidra till social 
hållbarhet då ökad innovationsförmåga även kräver ett normkritiskt perspektiv för ökad 
inkludering och mångfald. På lång sikt bedöms projektet bidra till att öka målgruppernas 
transformations-förmåga, och deras insikter om digitalisering och hållbarhet som 
möjliggörare för den gröna omställningen har ökat. Det i sin tur bidrar till en ökad 
innovationsförmåga i Gävleborg som på ett bättre sätt möter samhällsutmaningarna och 
tar till vara digitaliseringens möjligheter. 
 
Strukturförändring 

Projektet bedöms bidra till strukturförändring avseende följande effektmål och 
prioriteringar i Regionala utvecklingsstrategi Gävleborg 2020-2030 (RUS) inom 
målområdet Hög kunskap och innovationsförmåga: 
 
 
 
 
Region Gäv  leborg 
 
Tel: + 46 (0)26-15 40 00 
xx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Regionkontoret, 801 88 Gävle   
 
 
 


Datum 
ÄrendeID  
Sida:  
2022-11-02 
Nyps 20358425 
2 (14) 
 
 
 
 
 
  Gävleborg har tagit tillvara digitaliseringens möjligheter i hela samhället  
o  Insatser som tar tillvara digitaliseringens möjligheter i samhället, med 
fokus på små och medelstora företag 
  Gävleborg har hög innovationskraft som möter samhällsutmaningar  
o  insatser som utvecklar regionala innovationsstödssystemet och dess 
aktörer  
o  insatser för ökad innovation inom Gävleborgs styrkeområden. 
Projektet bedöms även bidra till utveckling av styrkeområdet Digitala tjänster och 
processer i Regional innovationsstrategi för smart specialisering Gävleborg (RIS)  
 
Hållbarhet 
De tre hållbarhetsdimensionerna (ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet) finns 
integrerade i projektet. Dimensionerna bedöms samspela och förstärka varandra för att 
stödja en hållbar omställning. Projektet förväntas bidra till att det regionala 
utvecklingsarbetet går i riktning mot omställning till ett hållbart samhälle.  
 
Projektets aktiviteter är kunskapshöjande med syfte att stärka aktörernas förmåga att 
bidra i omställningen till ett hållbart samhälle. Projektet har som primärt syfte att arbeta 
för ökad hållbarhet ur ett helhetsperspektiv samt medför att fler branscher eller fler och 
nya grupper av människor, företag och organisationer involveras i och drar nytta av 
omställningsarbetet. 
 
Funktionell geografi 

Projektets bedöms ta hänsyn till geografiska förutsättningar och bidra till att det regionala 
utvecklingsarbetet skapar effekter i alla delar av länet. Projektet är av stor betydelse för 
områdets utveckling.  
 
Processmål 
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN bedöms ha mandat och förmåga att genomföra 
projektet med ett tydligt ägarskap, ledarskap, samhandling och utforskande arbetssätt.  
Projektperiod 
2022-12-01 - 2027-03-31 
Projektbeskrivning 
Projektet bidrar främst till att lösa utmaningen innovationskraft i den primära 
målgruppen små och medelstora företag, men riktar sig även till offentliga organisatioiner, 
idéägare och civilsamhälle.  
 
Logiken bakom denna ansats är att innovationskraft bedöms vara en förutsättning för 
samhällstransformationen. T ex så kommer innovationsförmåga vara avgörande för att 
åstadkomma omställningen mot cirkulära hållbara processer genom digital teknik.  
 
Projektet adresserar således en huvudutmaning kopplat till företagens och samhällets 
ökade innovationskraft. Ett avgörande hinder är en otillräcklig innovationskapacitet hos 
flera av samhällets aktörer att individuellt och gemensamt genomföra de förändringar 
som krävs för en ökad transformationstakt.  
 
 
 
 
Region Gäv  leborg 
 
Tel: + 46 (0)26-15 40 00 
xx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Regionkontoret, 801 88 Gävle   
 
 
 


Datum 
ÄrendeID  
Sida:  
2022-11-02 
Nyps 20358425 
3 (14) 
 
 
 
 
 
Satsningar på att stödja SMFs omställning blir allt mer frekventa och är centrala för svensk 
konkurrenskraft. Ett problem är dock att satsningarna ofta underskattar vad en 
omställning mot en ökad grad av digitalisering och hållbar utveckling innebär för företag, 
och vilka krav det ställer på deras innovationskraft.  
 
Projektet avser bidra till att utveckla metoder, processer och verktyg för innovation som i 
sin tur accelererar den gröna omställningen. Arbetet kommer även bidra till social 
hållbarhet då ökad innovationsförmåga även kräver ett normkritiskt perspektiv för ökad 
inkludering och mångfald där t ex allas idéer tas tillvara.  
 
Projektet angriper den övergripande utmaningen i många SMF som handlar om att det i 
mindre företag ofta är ett dominant fokus på kortsiktig utveckling. Denna utveckling är 
viktig och är nödvändig att resursallokera, men lämnar då också för lite utrymme för mer 
radikal och långsiktig utveckling och innovation.  
 
Det här betyder att för att säkerställa bred regional omställning krävs insatser som kan 
leda till kortsiktigt ökad lönsamhet (inkrementell Innovation) som därmed kan leda till att 
ekonomiska resurser frigörs för mer utforskande aktiviteter (radikal innovation). 
Företagen ser en särskild utmaning kopplat till deras strategiska arbete med att styra mot 
en position på marknaden där den digitala transformationen har fått genomslag och att 
denna då även är ett verktyg för grön omställning. För att nå dit behöver de bland annat 
utveckla sin förmåga till samarbeten med externa kunskapsleverantörer som stöd för att 
göra snabba och resurseffektiva utforskande utvecklingsaktiviteter.  
 
Omställningen kräver nya idéer och i sin tur nya företag som omsätter idéer i handling.  
Det finns ett tydligt behov av att utveckla ännu tidigare insatser för att facilitera starkare 
team som i sin tur skapar nya idéer samt att mer aktivt stödja idéägare mot en ökad grad 
av cirkulärt tänk. Det kräver en kompetensutveckling inom t ex Ideation, Design Thinking, 
Born Circular och Normkreativ innovation. Det handlar också om att ifrågasätta normer 
för vilka idéer som får stöd och inte, här finns en potential för samhällstransformationen 
inom t ex social innovation.  
 
Vad gäller offentlig sektor är det två olika perspektiv som är viktiga att belysa. Dels 
behöver offentlig sektor i sig jobba för en hållbar transformation dels behöver de vara en 
högst aktiv part för att påskynda samhällstransformationen. Quadruple helix ses som en 
nyckelmodell för att lösa gemensamma utmaningar tillsammans med andra akörstyper 
och projektet möter behovet genom att utveckla den stödfunktion som krävs för att leda 
målgrupperna mot en ökad samhandling i det så kallade organisatoriska mellanrummet.  
 
I en studie av innovationsklimat i Sveriges regioner hamnar Gävleborg på sista plats 
(innovationsindex plats 21 av 21) vilket visar att utmaningarna i regionen är stora. Bilden 
förstärks av att Gävleborg har näst lägst antal nystartade företag per 1 000 invånare bland 
länen, färre andel småföretag som vill växa än riket, samt ligger lågt vad gäller 
utbildningsnivån jämfört med riket i övrigt. Regionen ligger också lågt t ex vad gäller 
företagarklimat och ung företagsamhet (Regionens årsredovisning -21).  
 
Vad projektets aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort sikt: 

Huvudmålgrupp är SMF. Sekundära målgrupper är idéägare, offentliga organisationer, 
civilsamhälle. Målet med projektet är att bygga en metodik och process för ökad 
transformationstakt transformationsresan. Processen kommer att bygga på att 
 
 
 
Region Gäv  leborg 
 
Tel: + 46 (0)26-15 40 00 
xx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Regionkontoret, 801 88 Gävle   
 
 
 


Datum 
ÄrendeID  
Sida:  
2022-11-02 
Nyps 20358425 
4 (14) 
 
 
 
 
 
vidareutveckla metoder som utgår ifrån exempelvis Design Thinking, Ideation och 
Normkreativ innovation. Flera beprövade metoder och verktyg inom användardriven 
innovation kommer vidareutvecklas för att anpassa och maximera hela processen.  
 
Ett resultat på kort sikt är att transformationsresan är konceptualiserad och vi kan 
härleda deltagande företags och organisationers allt snabbare transformationstakt till 
modellen och dess aktiviteter.   
 
Inom ramarna för transformationsresan kommer vi att arbeta med och aktivt stödja 
målgruppen i olika steg, med ambitionen att målgruppen ska komma framåt och 
accelerera i sin transformationsresa. I projektet kommer olika typer av insatser 
genomföras med företag, enskilt eller i grupper av företag och organisationer vilket 
återspeglas i arbetspaketens olika aktiviteter. Därigenom ges goda förutsättningar att 
inkludera målgrupperna i genomförandet.   
 
På kort sikt har deltagare i den primära målgruppen SMF upplevt en ökad motivation till 
att arbeta med sin innovationsförmåga och att arbeta medvetet för ökad inkremetell 
innovation, för att på längre sikt ge utrymme för radikal innovation.  
 
Målgruppen har fått stöd som inger mod som är nödvändigt för att ta sig an nya 
frågeställningar och arbetssätt. Deltagande företag har börjat upparbeta en nätverkande 
förmåga och inser vikten av omvärldsbevakning för att ta nästa steg (individuellt eller 
tillsammans med andra). En beställarkompetens har utvecklats hos behovsägare, de i 
målgruppen som har kommit längre i transformationsresan har upparbetat viss till hög 
domänkunskap utifrån sina behov. Målgruppen har vidare börjat upparbeta kapacitet för 
att närma sig att vara en lärandeorganisation.  
 
Vi ser ett ökat inflöde av idéer (inkl. nya metoder) till det regionala 
innovationsstödsystemet som möter olika samhällsutmaningar och från en större 
mångfald av idéägare, utifrån bransch, kön, ålder osv. En prioriterad aktivitet kommer att 
vara att tillsammans med olika samverkansparter utveckla normkreativa metoder och 
arbetssätt för att bättre ta tillvara underrepresenterade målgruppers idéer som t ex 
kvinnor och utrikes födda - vilket är en förutsättning för att samhället ska klara 
omställningen.  
 
Minst 40% av idéägare och av projektdeltagare från företag och org. ska bestå av kvinnor. 
Minst 10% ska bestå av personer med utländsk bakgrund.  
 
Projektets mål är kortfattat att: 
- Målgruppernas transformationstakt har ökat. 
- Målgruppernas insikter om innovation, digitalisering och hållbarhet som möjliggörare 
för varandra har ökat.  
- Transformationsresan är konceptualiserad och att två stödfunktioner för organisationers 
transformationsresa har utvecklats och validerats. Dessa är "transformationsledare" och 
"Ledare i det organisatoriska mellanrummet", som kan stödja organisationers 
transformationsresa.  
 
De två första punkterna är beroende av den tredje. Hela projektet utgår ifrån konceptet 
Transformationsresan. Att utveckla Transformationsresan är ett nytt sätt för vår 
organisation att arbeta och särskiljer sig därmed från ordinarie verksamhet.    
 
 
 
Region Gäv  leborg 
 
Tel: + 46 (0)26-15 40 00 
xx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Regionkontoret, 801 88 Gävle   
 
 
 


Datum 
ÄrendeID  
Sida:  
2022-11-02 
Nyps 20358425 
5 (14) 
 
 
 
 
 
 
Ett övergripande mål är att fördjupa vår förståelse för, testa och synliggöra mekanismerna 
för att stödja SMEs gröna omställning.   
 
Vilka effekter ska projektet uppnå på lång sikt: 
På lång sikt har projektet bidragit till att öka målgruppernas transformationsförmåga, och 
deras insikter om digitalisering och hållbarhet som möjliggörare för den gröna 
omställningen har ökat. Det i sin tur bidrar till en ökad innovationsförmåga i Gävleborg 
som på ett bättre sätt möter samhällsutmaningarna och tar till vara digitaliseringens 
möjligheter (RUS 202030). På längre sikt förväntas därför projektet bidra till de globala 
målen om mål nr 8, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål nr 9, Hållbar 
industri, innovationer och infrastruktur samt mål nr 12,Hållbar konsumtion och 
produktion. Samt även till viss del till mål nr 5, Jämställdhet och mål nr 10, Minskad 
ojämlikhet genom ett strategiskt arbete för inkludering och mångfald integrerat i 
projektets samtliga stödinsatser.  
 
På samhällsnivå ser vi att metoder och arbetssätt för omställningen mot en ökad grad av 
innovationskraft och digitalisering med hållbar utveckling som tydlig morot, har spridit sig 
bland regionens aktörer och når företag och organisationer i en allt större utsträckning. 
Goda idéer hos idébärare, innovatörer och medarbetare fångas upp och blir innovationer i 
en allt större utsträckning oavsett kön, ålder, bakgrund, bransch mm. Detta leder även till 
att fler sociala innovationer får ökat stöd i innovationssystemet.  
 
Regionala aktörer, företag, organisationer och invånare med en bred representation 
utifrån kön, ålder, bakgrund mm samt branscher och sektorer jobbar tillsammans utifrån 
nu vedertagna metoder och arbetssätt för att lösa komplexa samhällsutmaningar. 
Gävleborg är en region präglad av en hållbar tillväxt (ekonomisk, social och miljömässig).  
 
Regionen utvecklas i linje med RUSen samtidigt som Norra mellanssverige och Gävleborg 
har ett smart specialiseringsarbete i framkant i Sverige som svarar upp mot de globala 
målen. Regionen ses som en föregångare i att ta sig an och driva på 
samhällstransformationen.  
 
Indikatorer
 
Namn 
Värde 
Måttenhet  Kommentar 
Antal deltagande företag 
175 
Företag 
Antal företag som får annat stöd än 
ekonomiskt stöd 
Tid- och aktivitetsplan 
Aktivitet 
Beskrivning 
Startdatum -  Kostnad 
Slutdatum 
 
AP1 - 
Arbetspaketet innefattar stöd 
2022-12-01 - 
Innovationsledningsstöd &  kopplat till företagens behov att 
2026-11-30 
coachning - För att förstå 
förstå VAD det är som behöver 
VAD? 
göras (och varför). Häri ligger 
aktiviteter som på olika sätt bidrar 
till målgruppernas förmåga att 
proaktivt identifiera och förhålla 
 
 
 
Region Gäv  leborg 
 
Tel: + 46 (0)26-15 40 00 
xx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Regionkontoret, 801 88 Gävle   
 
 
 


Datum 
ÄrendeID  
Sida:  
2022-11-02 
Nyps 20358425 
6 (14) 
 
 
 
 
 
Aktivitet 
Beskrivning 
Startdatum -  Kostnad 
Slutdatum 

sig till både behov och möjligheter 
relaterat till digitalisering och den 
gröna omställningen. Aktiviteterna 
för att uppnå detta kommer variera 
och utvecklas varefter projektet 
pågår och vi lär oss vilka nycklar 
som krävs för att komma vidare.  
 Stöd i 
1. Strategiskt 
2022-12-01 -  2 010 773 
transformationsresans 
innovationsledningsstöd, 
2026-11-30 
olika delar 
processledning, workshops och 
coachning av individer och 
ledningsgrupper. 
2. Stöd i omvärldsbevakningen (tex. 
lagstiftning inom miljöområdet 
såsom EU-taxonomin, CSRD, CSRS, 
osv.) 
Stöd i arbetet genom att 
Formering av strukturer och 
2022-12-01 -  1 607 761 
leda i de organisatoriska 
processer som stödjer 
2026-11-30 
mellanrummen 
innovationsprocesser där flera 
parter ingår. Quadruple helix-
perspektivet är centralt och ställer 
stora krav på processledning, 
Missionsbaserade processer 
kommer också bli allt med relevant 
och utvecklas för att tillsammans 
med olika typer av samhällsaktörer 
möta gemensamma utmaningar.   
Tidig idéutveckling 
Coachning av idéägare genom nya 
2022-12-01 -  2 824 257 
metoder. För att öka idéinflödet i 
2026-11-30 
innovationsstödsystemet behövs 
nya arbetssätt och metoder. Under 
denna aktivitet kommer vi utveckla 
nya arbetssätt som bygger på 
metoder som Design Thinking, 
Ideation och Normkreativ 
innovation. Det finns ett tydligt 
behov av att utveckla ännu tidigare 
insatser än vi levererar idag. Att 
coacha idéägare och startups är en 
väldigt viktigt del för att leverera 
ökat inflöde till det regionala 
innovationsstödjande systemet 
men fokus flyttar här till ett ännu 
tidigare stadie där fokus är att bilda 
team och skapa idéer som redan 
från start utgår ifrån ett cirkulärt 
tänk. Vi bygger en ny kedja av 
 
 
 
Region Gäv  leborg 
 
Tel: + 46 (0)26-15 40 00 
xx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Regionkontoret, 801 88 Gävle   
 
 
 


Datum 
ÄrendeID  
Sida:  
2022-11-02 
Nyps 20358425 
7 (14) 
 
 
 
 
 
Aktivitet 
Beskrivning 
Startdatum -  Kostnad 
Slutdatum 

aktiviteter från tidiga IRL 
(Innovation Readiness Level)-
nivåer till det att Movexum tar vid. 
Arbetet genomförs i nära dialog 
med Region Gävleborg, Movexum 
samt övriga relevanta parter i det 
regionala innovationsstödsystemet.   
Omvärldsbevakning för att  Aktiviteter för att ge målgrupperna  2022-12-01 -  1 500 000 
stärka vår egen förmåga till  en ökad förståelse för dynamiken i 
2026-11-30 
innovationsledningsstöd &  omställningsprocesser, med ett 
coachning. 
fokus på att möjliggöra för 
potentiellt disruptiva innovationer. 
Transformationen ställer stora 
krav på att förstå hur vi behöver 
agera hör och nu samtidigt som vi 
har en uppfattning av vilka vägval 
som finns att göra. Rollerna som vi 
tar oss an i projektet 
(transformationsledare och att leda 
i mellanrummet) ställer stora krav 
på att vi har en uppdaterad 
omvärldsbevakning inom 
områdena innovation, 
transformation, digitalisering och 
hållbarhet, för att kunna guida och 
stötta projtektes målgrupper. 
 
AP2 - Kompetensstöd till 
För att kunna genomföra 
2022-12-01 - 
företag och organisationer 
omställningsaktiviteter krävs inte 
2026-11-30 
genom inspiration, 
bara en förmåga att kunna 
utbildning och 
identifiera vad som kan göras. För 
resurspersoner inom 
att komma vidare krävs också ny 
digitalisering och hållbar 
domänkunskap som kan hjälpa 
utveckling) - För att förstå 
målgrupperna att förstå hur 
HUR?  
omställningen kan ske. Sådan 
kunskap innefattar 
expertkunskaper inom 
digitalisering, hållbar utveckling 
(inkl. cirkulära affärsmodeller), 
normkritik, inkludering och 
mångfald. Aktiviteterna för att 
uppnå detta kommer variera och 
utvecklas varefter projektet pågår 
och vi lär oss vilka nycklar som 
krävs för att komma vidare.  
Inspiration & utbildning - 
1. Föreläsningar och seminarium 
2022-12-01 -  2 800 000 
öppna aktiviteter (ej mot 
generella för att öka 
2026-11-30 
specifika organisationer).  
målgruppernas domänkompetens 
 
 
 
Region Gäv  leborg 
 
Tel: + 46 (0)26-15 40 00 
xx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Regionkontoret, 801 88 Gävle   
 
 
 


Datum 
ÄrendeID  
Sida:  
2022-11-02 
Nyps 20358425 
8 (14) 
 
 
 
 
 
Aktivitet 
Beskrivning 
Startdatum -  Kostnad 
Slutdatum 

inom områden (tex digitalisering 
och hållbar utveckling) nödvändiga 
för transformation. 
2. Genomförande av 
inspirationsevent, mötesplatser 
och workshops (t.ex. det årliga 
väletablerade Innovation Week X 
och Fredagsluncher) samt mer 
riktade event för vissa målgrupper. 
Inspiration & utbildning - 
1.  Föreläsningar och seminarium 
2022-12-01 -  800 000 
mot specifika 
riktade mot specifika företag. 
2026-11-30 
organisationer 
2. Externt stöd 
(resurspersoner) Stöd till 
målgrupperna för att mobilisera in 
externa resurser (tex. experter och 
forskare) i sina 
utvecklingsprocesser. 
3. Omvärldsbevakning för 
målgrupperna. Omvärldsbevakning 
görs utifrån enskilda 
organisationers behov av ny 
kunskap inom olika områden för 
transformationsresan. Det kan 
handla om benchmarking mot hur 
liknande organisationer arbetat för 
att bidra till de globala målen, hur 
de nyttjat cirkulära affärsmodeller 
och lyckats ställa om. Arbetet 
innebär att ta del av den senaste 
forskningen, löpande dialog med 
målgruppen, deltagande i olika 
ämnesforum och kontinuerlig 
inläsning på nya områden samt att 
ge förslag på aktuella utbildningar, 
konferenser och mötesplatser. 
 
AP3 - Genomförandestöd 
Att förstå vad och hur räcker inte 
2022-12-01 - 
till företag och 
för att bygga innovationsförmåga 
2026-11-30 
organisationer i arbetet 
och transformationskraft. 
med omställning & lärande  Genomförande är det som kommer 
- För att mobilisera VEM?   
ge effekt och leda till lärande som 
kan ligga till grund för accelererad 
omställning. För de flesta typer av 
organisationer innefattar detta 
upparbetning av ny kunskap och 
förmåga som kan omsättas i 
genomförande/handling inom de 
domäner som utveckling sker. 
 
 
 
Region Gäv  leborg 
 
Tel: + 46 (0)26-15 40 00 
xx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Regionkontoret, 801 88 Gävle   
 
 
 


Datum 
ÄrendeID  
Sida:  
2022-11-02 
Nyps 20358425 
9 (14) 
 
 
 
 
 
Aktivitet 
Beskrivning 
Startdatum -  Kostnad 
Slutdatum 

Projektet kommer därför lägga 
kraft på att bidra till 
genomförande/lärande. 
Aktiviteterna för att uppnå detta 
kommer variera och utvecklas 
varefter projektet pågår och vi lär 
oss vilka nycklar som krävs för att 
komma vidare.  
Operativt stöd och 
Stöd kopplat till målgruppernas 
2022-12-01 -  3 800 000 
rådgivning i 
samverkan med externa parter som  2026-11-30 
genomförandet/lärande 
är nödvändiga i genomförandet 
(lösningsleverantörer, lärosäten, 
studenter (x-jobbare, tex) 
testbäddar, skrivande av 
ansökningar tillsammans med 
målgrupp för spetsprojekt, etc.) i 
transformationsresans olika faser 
Upphandling av externa 
För att stödja målgrupperna i 
2022-12-01 -  2 535 042 
konsulter för 
transformationsresans olika faser. 
2026-11-30 
genomförande av konkreta  Eftersom ingen organisation är den 
utvecklingsinsatser för att 
andra lik krävs det 
stödja målgrupperna i 
behovsanpassade insatser och ofta 
transformationsresans 
med viss branschkunskap för att 
olika faser. 
föreslå rätt åtgärder i ett 
genomförande. Här blir ett viktigt 
moment att SMF utvecklar sin 
förmåga till samarbeten med 
externa kunskapsleverantörer som 
stöd för att göra snabba och 
resurseffektiva utforskande 
utvecklingsaktiviteter. Externa 
konsulter är ett viktigt stöd vid 
starten av konkreta 
utvecklingsinsatser då dessa 
kommer in med erfarenhet från 
liknande organisationer och en 
spetskunskap på området som SMF 
med deras stöd kan utveckla i sin 
egen verksamhet.   
Facilitering av nätverk för 
Quadruple helix är en kritisk faktor  2022-12-01 -  350 000 
erfarenhetsutbyte och 
för samhällets transformation inom  2026-11-30 
lärande 
hållbarhet och digitalisering, det 
handlar om ett tvärsektoriellt 
samarbete mellan offentlighet, 
företag i olika branscher, forskning 
och civilsamhälle. Det 
tvärsektoriella samarbetet ses som 
 
 
 
Region Gäv  leborg 
 
Tel: + 46 (0)26-15 40 00 
xx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Regionkontoret, 801 88 Gävle   
 
 
 


Datum 
ÄrendeID  
Sida:  
2022-11-02 
Nyps 20358425 
10 (14) 
 
 
 
 
 
Aktivitet 
Beskrivning 
Startdatum -  Kostnad 
Slutdatum 

en nyckelmodell för att lösa 
gemensamma utmaningar 
tillsammans med andra 
organisationer och projektet möter 
behovet genom att utveckla den 
stödfunktion som krävs för att leda 
målgrupperna mot en ökad 
samhandling i det så kallade 
organisatoriska mellanrummet. 
Här blir nätverksfacilitatorrollen en 
viktig funktion för lärandet mellan 
organisationer. Nätverkande är 
även en viktig del för utvecklingen 
av nya metoder och verktyg som 
stödjer ett självständigt 
förändringsarbete för 
målgruppernas 
transformationsresor. Nätverken är 
även en viktig del i det strategiska 
jämställdhets- och 
jämlikhetsarbetet för att nå 
både kvinnor, män, inrikes- och 
utrikes födda, unga och äldre som 
finns inom offentlighet, näringsliv 
och civilsamhälle. 
 
AP4 - Projektsamordning 
Arbetspaketet innefattar 
2022-12-01 - 
projektledning och koordinering av  2027-03-31 
projektet. Arbete med 
hållbarhetskriterier. Redovisning 
och löpande uppföljning av 
genomförandet liksom 
sammanställning och 
vidareförmedling av underlag för 
ansökan om utbetalning av stöd. 
Uppföljning, utvärdering och 
kommunikation av projektet och 
dess resultat. 
Projektledning 
Löpande ledning, planering och 
2022-12-01 -  2 349 997 
uppföljning av projektets 
2027-03-31 
aktiviteter, mål och budget. 
Uppföljning indikatorer. 
Internt hållbarhetsarbete 
Hållbarhetsarbete - Kontinuerligt 
2022-12-01 -  300 000 
arbete med hållbarhetskriterierna 
2026-11-30 
och hur de ska integreras i samtliga 
aktiviteter är en viktig del för att nå 
det långsiktiga projektmålet. 
Arbetet innehåller bla kontinuerlig 
 
 
 
Region Gäv  leborg 
 
Tel: + 46 (0)26-15 40 00 
xx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Regionkontoret, 801 88 Gävle   
 
 
 


Datum 
ÄrendeID  
Sida:  
2022-11-02 
Nyps 20358425 
11 (14) 
 
 
 
 
 
Aktivitet 
Beskrivning 
Startdatum -  Kostnad 
Slutdatum 

dialog med projektledare för 
genomförande och uppföljning av 
aktiviteter, att upprätta projektets 
hållbarhetsdeklaration enligt RISE 
metodik, att löpande stämma av 
mot hur aktiviteter bidrar till de 
uppställda globala målen, att 
stämma av mot olika policies för t 
ex hållbarhet, inkludering och 
jämställdhet och att kvalitetssäkra 
att arbetet följer Propells 
normkritiska 
kommunikationspolicy för att 
skapa inkluderande 
kommunikation som bryter normer 
och bidrar till att nå 
underrepresenterade grupper. 
Ekonomisk uppföljning 
Redovisning och löpande 
2022-12-01 -  358 823 
uppföljning av genomförandet 
2027-03-31 
liksom sammanställning och 
vidareförmedling av underlag för 
ansökan om utbetalning av stöd. 
Lärande utvärdering 
Utvärdering och verifiering av 
2023-03-01 -  699 000 
(extern följdforskare) 
projektets resultat enligt 
2027-03-31 
utvärderingskriterier. 
 
AP5 - Kommunikation och 
Det strategiska 
2022-12-01 - 
marknadsföring (stöd av 
kommunikationsarbetet har alltid 
2026-11-30 
externa konsulter)  
varit en prioriterad del av att äga 
och driva utvecklingsprojekt på 
Propell för att sprida goda exempel, 
visa vilken nytta insatserna från 
Eruf-projektet gör och samtidigt 
bygga varumärket Propell. 
Kommunikationen sker via sociala 
medier, PR- inkl. pressreleaser, 
annonsering och samverkan med 
andra aktörer. Produktion av 
nyhetsbrev och inbjudningar till 
event som föreläsningar, 
seminarium och matchmaking.  En 
del av kommunikationsarbetet är 
projektledning och inköp från 
externa kommunikationsbyråer. 
Målet med kommunikationsarbetet 
är dels att nå nya målgrupper och 
samarbetspartners, dels att bidra 
till transformationsresan i 
 
 
 
Region Gäv  leborg 
 
Tel: + 46 (0)26-15 40 00 
xx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Regionkontoret, 801 88 Gävle   
 
 
 


Datum 
ÄrendeID  
Sida:  
2022-11-02 
Nyps 20358425 
12 (14) 
 
 
 
 
 
Aktivitet 
Beskrivning 
Startdatum -  Kostnad 
Slutdatum 

samhället genom att visa på goda 
exempel och fungera som 
inspiration för företag och 
organisationer. 
Strategisk 
1. Årshjul, koordinering och 
2022-12-01 -  1 833 493 
kommunikationsplanering    planering av inköp från 
2026-11-30 
upphandlade 
kommunikationsbyråer, mm. 
2. Varumärkesbyggande aktiviteter 
- ökad kännedom i regionen. 
Presskontakter. Annonsering. Nya 
strategiska samarbetspartners, 
uppsökande aktiviteter, närvaro på 
nya platser. Engagemang i andra 
aktörers event/verksamheter. 
Produktion av 
1. Storytelling (tex produktion av 
2022-12-01 -  800 000 
kommunikationsinsatser 
film, artiklar, mm.) och produktion 
2026-11-30 
av annonser för både tryckt och 
digitala medier. 
2. Eventplanering, koordinering 
och produktion av inbjudningar. 
Deltagande i 
En viktig del av arbetet med 
2022-12-01 -  400 000 
policypåverkande 
kommunikation och 
2026-11-30 
aktiviteter 
marknadsföring utifrån 
projekt+C25et och dess resultat är 
att finnas med i nätverk och 
plattformar för att påverka policys 
regionalt, nationellt och 
internationellt utifrån våra 
projektresultat. Propell finns redan 
idag med i flera sådana 
sammanhang, inte minst genom 
iHubs. Exempel på mottagare är 
Tillväxtverket, Vinnova och olika 
EU-sammanhang.  Aktiviteten 
pågår större delen av projektet då 
vi kommer lära oss vad som 
fungerar och ej från det att 
projektet startar. I och med att 
utvecklingen går så snabbt och 
förutsättningar för transformation 
hela tiden ändras behöver vi 
påverka utvecklingen varefter vi 
hittar nya nycklar och sprida dessa 
i så nära realtid som möjligt. 
 
 
 
 
 
 
Region Gäv  leborg 
 
Tel: + 46 (0)26-15 40 00 
xx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Regionkontoret, 801 88 Gävle   
 
 
 


Datum 
ÄrendeID  
Sida:  
2022-11-02 
Nyps 20358425 
13 (14) 
 
 
 
 
 
Budget (Kostnads- och finansieringsplan) 
 
Kostnad
 
Kostnadsslag 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
Totalt 
Personal 
232 715 
2 862 408 
2 933 967 
3 007 316 
2 872 534 
144 249 
12 053 189 
Schablonkostnader 
249 374 
3 067 298 
3 143 980 
3 222 580 
3 078 151 
154 574 
12 915 957 
Summa kostnader 
482 089 
5 929 706 
6 077 947 
6 229 896 
5 950 685 
298 823 
24 969 146 
Summa totala 
kostnader 

482 089 
5 929 706 
6 077 947 
6 229 896 
5 950 685 
298 823 
24 969 146 
 
Finansiering 

Finansiär 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
Totalt 
Offentlig kontantfinansiering 
 
 
 
 
 
 
Tillväxtverket ERUF 
241 045 
2 964 852 
3 038 974 
3 114 948 
2 975 342 
149 412 
12 484 573 
RISE Research 
Instistutes of 
Sweden AB  
48 269 
593 703 
608 546 
623 759 
595 804 
29 919 
2 500 000 
Total offentlig 
finansiering 

289 314 
3 558 555 
3 647 520 
3 738 707 
3 571 146 
179 331 
14 984 573 
 
Stöd 

Finansiering 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
Totalt 
Region Gävleborg 
192 775 
2 371 151 
2 430 427 
2 491 189 
2 379 539 
119 492 
9 984 573 
(Anslag 1:1)  
19.1.1 Regionala 
tillväxtåtgärder 
 
 
Sammanställning (Stödprocent) 
Stödandel av faktiska kostnader: 
 
39,99 % 
Stödandel av stödgrundande finansiering: 
39,99 % 
Stödandel av total finansiering: 
 
39,99 % 
Andel annan offentlig finansiering: 
 
50,00 % 
Andel privat finansiering:   
 
10,01 % 
 
 
Rapportering och begäran om utbetalning 
Stödet utbetalas i efterhand efter redovisning av faktiska utgifter. Stödmottagaren ska 
lämna in första ansökan om utbetalning samt lägesrapport till Region Gävleborg senast 
fyra månader efter projektstart. Därefter ska ansökan om utbetalning och lägesrapport 
lämnas var sjätte månad om inte annat överenskommits med Region Gävleborg.  
 
Vad ansökan om utbetalning ska innehålla framgår av den bifogade skriften Information 
om ansökan om utbetalning. Ansökan om utbetalning ska ske genom e-tjänsten Min 
ansökan. 
 
 
 
 
 
Region Gäv  leborg 
 
Tel: + 46 (0)26-15 40 00 
xx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Regionkontoret, 801 88 Gävle   
 
 
 


Datum 
ÄrendeID  
Sida:  
2022-11-02 
Nyps 20358425 
14 (14) 
 
 
 
 
 
Sista datum för slutrapport 
Projektet ska slutredovisas senast 2027-03-31. Slutrapport ska lämnas in i samband med 
sista ansökan om utbetalning, senast angivet datum för projektslut.  
Allmänna villkor för stöd 
Ett exemplar av Allmänna villkor ska undertecknas av behörig firmatecknare och 
återsändas till Region Gävleborg, Avdelning Finansiering och strategi, Budstation 96,  
801 88 GÄVLE. Se bilaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats efter föredragning av Gunilla Norrman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid frågor kontakta: 
 
Gunilla Norrman 
Telefon: 026-65 02 45 
E-post: xxxxxxx.x.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
 
 
Region Gäv  leborg 
 
Tel: + 46 (0)26-15 40 00 
xx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Regionkontoret, 801 88 Gävle