Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Riktlinjer för elchockvapen'.


Polismyndighetens författningssamling
ISSN 2002-0139
Utgivare: Gunilla Hedwall
Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd 
PMFS 2021:4
om elchockvapen;
FAP 104-7
Utkom från trycket 
beslutade den 10 december 2021.
den 22 december 2021
Polismyndigheten föreskriver följande med stöd av 20 § första stycket 7 
polisförordningen (2014:1104) och meddelar följande allmänna råd.
Tillämpningsområde
1 §
  Dessa föreskrifter och allmänna råd innehåller bestämmelser om  
Polismyndighetens elchockvapen.
Författningsbestämmelser
2 §
  Bestämmelser om polismans rätt att använda våld finns i 10 § polislagen 
(1984:387). 
Allmänt råd
Vid bedömningen av vilket våld som är försvarligt att använda bör det  
beaktas att användning av elchockvapen innebär ett betydande mått av 
våldsanvändning. 
Bärande och hantering
Yttre och inre tjänst
3 §
  Elchockvapen ska bäras av minst en polisman i en patrull eller grupp 
under tjänstgöring i yttre tjänst. 
Allmänt råd
Med yttre tjänst avses i detta sammanhang all tjänstgöring utanför  
Polismyndighetens lokaler. Dit räknas dock inte utbildningsverksamhet, 
fysisk träning, konferenser, möten och liknande eller transporter till eller 
från sådan verksamhet. 
4 §  Polismyndigheten får besluta om undantag från kravet att bära 
elchockvapen i yttre tjänst om det finns särskilda skäl.
Allmänt råd
Särskilda skäl kan föreligga i situationer där arbetsuppgifterna gör det 
olämpligt eller omotiverat att en polisman bär elchockvapen. Beslut om 
1

PMFS 2021:4
undantag från kravet på att bära elchockvapen i yttre tjänst kan avse en 
grupp av polismän eller en enskild polisman. 
5 §  Elchockvapen ska bäras av polisman i inre tjänst om Polismyndigheten 
beslutat att det är motiverat av säkerhetsskäl. 
Allmänt råd
Exempel på verksamhet i inre tjänst där det av säkerhetsskäl kan vara  
motiverat att bära elchockvapen är tjänst i reception eller i andra lokaler dit 
allmänheten har tillträde eller vid utförande av bevakningsuppgifter.
6 §  En polisman som ska bära elchockvapen under sitt arbetspass ska 
kvittera ut det i samband med att arbetspasset påbörjas. Efter avslutad 
tjänstgöring ska vapnet återlämnas. Även återlämnandet ska kvitteras.
Polismyndigheten ska föra en förteckning över kvittenserna.
7 §  Elchockvapnet ska bäras på ett sådant sätt att det inte förväxlas med ett 
skjutvapen. Elchockvapnet ska hållas under uppsikt och vid bärande förvaras 
i bäranordning på avsett sätt.
Vid tjänstgöring i civil klädsel får elchockvapnet bäras på det sätt som bäst 
gagnar uppdraget.
Annan tjänsteutövning
8 §
  Elchockvapen får inte bäras i andra fall än som avses i 3 och 5 §§, men 
får hanteras även av andra som har behov av det i tjänsteutövning, t.ex. vapen-
tekniker och utbildare.
Hantering och förvaring
9 §
  Elchockvapen ska bäras och hanteras på ett säkert sätt så att inte någon 
obehörig kommer åt det eller det på något annat sätt förloras.
10 §  Elchockvapen ska förvaras på ett säkert sätt så att inte någon obehörig 
kommer åt det.
Allmänna råd
Elchockvapen som förvaras på ett bemannat arbetsställe bör förvaras i ett 
låst utrymme dit ingen obehörig har tillträde. I annat fall bör förvaringen 
ske i säkerhetsskåp eller något annat lika säkert förvaringsutrymme.
11 §  Vid transport till eller från en plats för tillfällig tjänstgöring ska 
elchockvapen bäras på samma sätt som vid ordinarie tjänstgöring.
Om  flygbolaget  eller  befälhavaren  kräver  det  och  det  kan  ske  på  annat  
säkert sätt, får undantag från första stycket göras vid flygtransport.
Förutsättningar för användning av elchockvapen
12 §
  Polismyndigheten beslutar vem som får använda elchockvapen. Det 
kan endast vara en polisman som med godkänt resultat har genomgått 
2
Polismyndighetens utbildning för elchockvapen.

Endast sådant elchockvapen som är godkänt av Polismyndigheten får an-
PMFS 2021:4
vändas.1
13 §  När förhållandena kräver det får elchockvapnet hållas i handen och 
göras berett för användning.
14 §  Ett elchockvapen får endast användas i tjänsten. Användning får endast 
ske genom att
–   trycka vapnet mot en kroppsdel i syfte att på den träffade kroppsdelen 
överföra ström och därigenom skapa smärta (drivstöt), 
–   skjuta iväg projektiler som leder ström till den träffade kroppen i syfte 
att försätta muskulaturen i ett tillfälligt inkapabelt tillstånd (avfyrning).
15 §  En polisman får sikta med elchockvapnet mot någon eller använda 
vapnets varningsfunktion i syfte att betvinga honom eller henne först när 
förutsättningarna för att använda drivstöt eller avfyra elchockvapnet är 
uppfyllda eller när det finns skäl att anta att sådana förutsättningar kan komma 
att uppstå.
16 §  Innan elchockvapen används ska polismannen, om det inte framstår 
som olämpligt eller verkningslöst, ge till känna att han eller hon är polis och 
har för avsikt att använda elchockvapnet.
17 §  Elchockvapen får inte användas när polismannen har kontroll över den 
person mot vilket ingripandet riktas.
18 §  Elchockvapen får inte användas mot en person som endast gör mot-
stånd genom att använda sin kroppstyngd.
Endast i undantagsfall och om andra metoder eller hjälpmedel av lindrigare 
karaktär har visat sig eller bedöms vara verkningslösa eller otillräckliga, får 
elchockvapen användas mot en person som enbart gör motstånd genom att 
hålla sig fast i en annan person eller i ett föremål eller genom att spjärna emot 
med ben eller armar.
19 §  Elchockvapen får inte användas mot någon om omständigheterna är 
sådana att det finns en risk för svåra skador, om inte användningen sker för att 
förhindra fara för liv eller hälsa.
Allmänna råd
Omständigheter som kan medföra risk för svåra skador kan vara att den 
som elchockvapnet används mot
–   befinner sig i en folksamling eller i en miljö med stark koncentration 
av brandfarliga gaser eller vätskor, 
–  riskerar att falla från hög höjd, ner i vatten eller ner på ett  
spårområde.
1  Polismyndighetens förteckning över godkända särskilda hjälpmedel vid våldsanvänd-
ning inom Polisen, A239.092/2015.
3

PMFS 2021:4
Åtgärder som ska vidtas efter avfyrning
20 §
  När ett elchockvapen har avfyrats mot någon ska de utskjutna 
projektilerna tas bort från den beskjutnes kropp så snart det lämpligen kan ske. 
När projektiler avlägsnas ska handskar användas.
21 §  Om projektilerna bedöms vara svåra att ta bort eller om ett borttagande 
riskerar att leda till skador ska sjukvårdspersonal anlitas för borttagandet av 
projektilerna.
Rapportering
22 §
  Den som använt elchockvapen ska så snart som möjligt rapportera om 
när och hur vapnet använts till närmaste förman.
23 §  Omständigheterna vid ingripandet, anledningen till att våldsanvänd-
ningen var nödvändig och skälen för att elchockvapen användes ska, oavsett 
annan dokumentation i ärendet, dokumenteras utförligt på formulär Rapport 
– särskilt hjälpmedel vid våldsanvändning.
Den förman som granskar dokumentationen ansvarar för att formuläret är 
fullständigt och korrekt ifyllt samt att den avrapporterande polismannen får en 
direkt återkoppling, om rapporteringen är bristfällig. Data från rapporten ska 
efter ifyllandet omgående skickas till nationella operativa avdelningen enligt 
särskild rutin i Formulärportalen.
24 §  Vad som sägs i 22 och 23 §§ gäller inte när elchockvapen används i 
samband med utbildning.
Undantag
25 §
  Om det finns särskilda skäl får Polismyndigheten besluta om undantag 
från dessa föreskrifter. 
1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Bestämmelsen i 3 § behöver inte tillämpas förrän den 31 december 2024.
På Polismyndighetens vägnar
ANDERS THORNBERG
Fredrik Landberg 
(Nationella operativa avdelningen)
4
Elanders Sverige AB, 2021

Document Outline