This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Handlingar rörande EUs beslut om öppna data'.link to page 3 link to page 3 link to page 3 link to page 4 link to page 4 link to page 4 link to page 4 link to page 4 link to page 4 link to page 4 link to page 4 link to page 4 link to page 5 link to page 5 link to page 5 link to page 5 link to page 5 link to page 5 link to page 6 link to page 6 link to page 6 link to page 7 link to page 7 link to page 7 link to page 8 link to page 8 link to page 8 link to page 8 link to page 8 link to page 8 link to page 9 link to page 9 link to page 9 link to page 10 link to page 10 link to page 10 link to page 10 link to page 10 link to page 10 link to page 11 link to page 11 link to page 11  
Innehållsförteckning 
1
  Hemställan ........................................................................................................ 3 
2  Anslagsäskanden och övriga finansieringsfrågor ......................................... 4 
2.1 
Digital samhällsbyggnad ........................................................................... 4 
2.2 
Öppna data och PSI ................................................................................... 4 
2.3 
Kart- och bildsekretess .............................................................................. 5 
2.4 
Geodetisk infrastruktur vid Onsala rymdobservatorium ........................... 5 
2.5 
Offentlighetsuttag ..................................................................................... 6 
2.6 
Sjögeografi – kustzonkarteringsprogram .................................................. 7 
3  Finansiering ...................................................................................................... 8 
3.1 
Finansieringsförslag .................................................................................. 8 
3.2 
Användning av Lantmäteriets förvaltningsanslag ..................................... 9 
3.3 
Översikt över verksamhetens finansiering .............................................. 10 
3.4 
Finansiella resultat inom avgiftsfinansierad verksamhet ........................ 10 
3.5 
Verksamhetsinvesteringar och låneram .................................................. 11 
 
 
 
 

 
 

1  Hemställan 
Lantmäteriet hemställer att regeringen, 
•  föreslår att riksdagen under utgiftsområde 18 fastställer anslag 1:6 Lantmäteriet för åren 
2021–2023 i enlighet med vad som anges i detta budgetunderlag. För år 2021 tilldelas 
699 262 tkr, för år 2022 709 145 tkr samt för år 2023 718 805 tkr (se kap 3.1). Förutom 
tilldelade medel enligt budgetproposition begärs också: 
-  15 000 tkr årligen 2021-2023 för kart- och bildsekretess. 
-  13 000 tkr årligen 2021-2033 för Onsala rymdobservatorium. 
•  Tilldelar Lantmäteriet även fortsättningsvis ett anslag om 10 000 tkr årligen för perioden 
2021-2023 av anslag 1:1 Skogsstyrelsen, för skanning för skogliga ändamål. 
•  Fastställer en låneram som för år 2021 uppgår till 330 mnkr (dagens nivå) och för år 
2022-2023 uppgår till 350 mnkr. I låneramen ingår förutom materiella investeringar, inve-
steringar i immateriella anläggningstillgångar för angelägna utvecklingsinsatser av Lant-
mäteriets information och system. 
•  Fastställer en anslagskredit 2021–2023 om 3 procent per år av tilldelade anslag.  
•  Fastställer att krediten på räntekontot under perioden 2021–2023 uppgår till 210 000 tkr. 
 
 

 
 

2  Anslagsäskanden och övriga finansieringsfrågor 
2.1  Digital samhällsbyggnad 
Regeringen har konstaterat att digitalisering är ett viktigt verktyg för att nå flera av de globala 
målen i agenda 2030. En digital transformation skapar också möjligheter för en effektivare 
statsförvaltning och öppnar för att skapa nyttor genom innovation, automatisering och en håll-
bar tillväxt samt en utvecklad medborgardialog. 
Lantmäteriet och Boverket har fått regeringsuppdrag att i samverkan med berörda myndig-
heter, länsstyrelser, kommuner och näringsliv skapa en helt digitaliserad samhällsbyggnads-
process. För uppdragens genomförande har myndigheterna även tilldelats ekonomiska medel. 
Lantmäteriet och Boverket ser regeringsuppdragen som de första stegen i ett långsiktigt ut-
vecklingsarbete med en stor framtida potential för effektiva samhällsbyggnadsprocesser och 
hållbar samhällsutveckling. 
I takt med att tjänster och infrastruktur levereras kommer också de förväntade nyttorna, vilket 
dock till stor del är beroende av de ekonomiska resurserna hos ansvariga myndigheter och 
aktörer och dels genom juridisk utveckling inom området. Lantmäteriet och Boverket ser en 
stor potential i de satsningar som gjorts särskilt också om ytterligare förutsättningar ges för att 
anpassa och utveckla dagens regelverk så att det stöder en sammanhållen digital samhälls-
byggnadsprocess. Lantmäteriet har i slutrapporten Nationellt tillgängliggörande av geodata i 
samhällsbyggnadsprocessen
 föreslagit att regeringen ska bl.a. 
•  besluta om nödvändiga författningsändringar enligt Lantmäteriets delrapport avse-
ende datavärdskap och informationsansvar för detaljplaner, samt 
•  initiera nödvändig rättsutveckling för resterande geodata, inklusive anpassning av 
lagen (2000:224) och förordningen (2000:308) om fastighetsregister. 
Ett genomförande av dessa förslag är en viktig förutsättning för det fortsatta arbetet 
med regeringsuppdragen och för att åstadkomma en digital samhällsbyggnadsprocess. 

2.2  Öppna data och PSI 
I den nationella geodatastrategin för 2016-2020 är öppna geodata ett av de fyra målen. Be-
dömningen är att öppnandet av offentligt producerade geodata kan bidra till lösningar på ett 
antal  viktiga  samhällsutmaningar,  bl.a.  digitaliseringen  och  effektiviseringen  av  samhälls-
byggnadsprocessen. Behovet av geodata i samhället ökar stadigt och det är uppenbart att av-
giftsfinansieringen utgör ett klart hinder att uppnå maximal samhällsnytta. 
Lantmäteriet  har  i  tidigare  budgetunderlag  framfört  önskemål  om  anslagsfinansiering  som 
möjliggör ett öppnande av samtliga av Lantmäteriets geodata. I och med arbetet kopplat till 
PSI-direktivet (se nedan) begär inte Lantmäteriet extra medel för öppna geodata utan Lantmä-
teriet avvaktar arbetet med PSI. Frågan kvarstår dock och öppna data är fortfarande ett viktigt 
mål för myndigheten. 
I maj 2019 fick Lantmäteriet i uppdrag att tillsammans med de organisationer som är repre-
senterade i Geodatarådet samt med Transportstyrelsen, Bolagsverket, Statens geotekniska in-
stitut och Rymdstyrelsen - identifiera vilka datamängder som kan komma i fråga att tillgäng-
liggöras  som  värdefulla  datamängder  enligt  Europaparlamentets  och  rådets  direktiv 
2003/98/EG det s.k. PSI-direktivet.  
Det omarbetade PSI-direktivet innehåller förslag om värdefulla datamängder. Med det menas 
handlingar vars vidareutnyttjande är förknippat med stora samhällsekonomiska vinster, som 

 
 

ska tillgängliggöras avgiftsfritt, vara maskinläsbara, åtkomliga via gränssnitt för tillämpnings-
program samt vara förenliga med villkor för öppna licenser. Datamängderna kommer att finnas 
inom kategorierna: geospatiala data, meteorologi, jordobservation och miljö, statistik, bolags-
information samt rörlighet.  
Arbetet med att identifiera de värdefulla datamängderna genomförs av medlemsländerna samt 
i  dialog  med  EU-kommissionen. Kommissionen  väntas  fatta  beslut  om  de  värdefulla data-
mängderna under 2021. Om datamängder från Lantmäteriet pekas ut som värdefulla data kom-
mer eventuell avgiftsfinansiering att behöva ersättas med anslag. Myndigheten kommer även 
att vara i behov av investeringar för att möta de nya kraven på tillgängliggörande av berörda 
data. Lantmäteriet vill därför redan nu uppmärksamma att myndighetens behov av framtida 
finansiering kan komma att påverkas avsevärt av EU:s beslut gällande värdefulla datamängder. 
2.3  Kart- och bildsekretess 
Utifrån  utredningen  Skydd  för  geografisk  information  SOU  2013:51  tog  Lantmäteriet  den 
första maj 2016 över hanteringen av spridningstillstånd från Försvarsmakten. 
I samband med detta gjordes en uppskattning att det skulle kräva en utökning med 2 resurser 
för att kunna hantera det utökade uppdraget och anslaget till Lantmäteriet justerades upp med 
2 miljoner kronor per år. 
Det vi nu ser är att verksamheten är betydligt mer omfattande än den uppskattning som gjordes 
i utredningen och hanteringen av spridningstillstånd sysselsätter nu 10 resurser. En stor del av 
ökningen beror på den utveckling som skett i samhället där användandet av drönare för foto-
grafering från luften har ökat kraftigt. Volymen för spridningstillstånd har stigit från 141 ären-
den i maj månad 2016 till 1295 ärenden i maj månad 2019. Prognosen pekar på fortsatt kraftiga 
volymökningar under 2020 vilket medför svårigheter att klara uppdraget. 
För att hantera den kraftiga volymökningen av ärenden samt de kostnader som detta medför 
är myndigheten i behov av förstärkt finansiering med ytterligare 15 miljoner kronor per år. 
Finansieringsbehov , kart- och bildsekretess, mnkr  
2021  
2022 
2023 
Anslag 
15 
15 
15 
2.4  Geodetisk infrastruktur vid Onsala rymdobservatorium 
Onsala Rymdobservatorium, den svenska nationella anläggningen för radioastronomi, drivs 
sedan mer än 60 år av Chalmers tekniska högskola. Genom Onsala har Sverige världens äldsta 
och mest använda fundamentalstation i den internationella  geodetiska  infrastrukturen.  Med 
anledning av fundamentalstationens läge, geofysikaliskt stabil, och anslutning till havet, är 
Onsala Rymdobservatorium en av världens viktigast geodetiska fundamentalstationer. Då in-
strumenteringen vid stationen kan användas både för astronomi och geodesi samutnyttjas fa-
ciliteten för flera discipliner. Hittills har Vetenskapsrådet (VR) tillsammans med Chalmers 
stått för huvuddelen av observatoriets finansiering. Dock har VR meddelat att finansieringen 
av den geodetiska infrastrukturen kommer att upphöra senast 31 december 2020. 
Geodetiska fundamentalstationer, så som Onsala, är en naturlig och en absolut nödvändig del 
i den nationella geodetiska infrastrukturen. Lantmäteriet är ansvarigt för den nationella geo-
detiska infrastrukturen vilket innefattar att säkerställa att Sverige har en hållbar och internat-
ionellt anpassad infrastruktur innehållande bland annat referenssystem, koordinat-, höjd- och 
tyngdkraftssystem. Onsala är Sveriges viktigaste bidrag till den globala geodetiska infrastruk-
turen och ett ansvar för denna passar väl in i Lantmäteriets övergripande ansvar för landets 
geodetiska infrastruktur. 
Sverige, genom Lantmäteriet, är engagerade i UN-GGIM. Arbetet har resulterat i att FN 2015 
antog en resolution om Global Geodetic Reference Frame for Sustainable Development.  FN-

 
 

resolutionen pekar på nödvändigheten av en global geodetisk infrastruktur som basen för dels 
mätning av globala miljöparametrar (av de 17 globala miljömålen i agenda 2030 anses 2/3 
vara beroende av en hållbar global geodetisk infrastruktur), och dels som fundament för den 
vardagsnära användningen av GPS/GNSS (GNSS är samlingsnamn för GPS, Galileo, Glonass 
och Beidou). Bland det senare bör framhållas Lantmäteriets SWEPOS®-tjänst, som ger möj-
lighet till mycket noggrann GNSS-mätning för bl.a. maskinstyrning vid byggarbetsplatser (vil-
ket bidrar till digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen), och framöver för autonoma en-
heter. Pågående utvecklingsprojekt inkluderar flera aktörer (företag och myndigheter) i Sve-
rige.  
Geodetiska fundamentalstationer bör ha en nära koppling till en forskargrupp, så som är fallet 
vid Chalmers/Onsala. Anledningen är dels att en del av observationerna ligger till grund för 
forskning och ny kunskap om jordklotet och jorden som ett system. Dels att förbättring av 
instrumentering och observationer baseras på aktuell forskning. 
Lantmäteriet önskar få ett utökat ansvar för den nationella geodetiska infrastrukturen till att 
också innefatta ett ansvar för tillförsäkrad drift och utveckling av den geodetiska fundamen-
talstationen vid Onsala Rymdobservatorium. 
Lantmäteriet bedömer att kostnaden för detta uppgår till totalt 13 miljoner kronor/år och består 
av följande: 
•  11  miljoner  kronor/år  för  drift  och  underhåll  av  fundamentalstationen  vid  Onsala 
Rymdobservatorium. Beloppet bör förslagsvis få lämnas som ett bidrag till Chalmers 
Tekniska Högskola. 
•  1 miljon kronor/år för att långsiktigt stärka den geo-vetenskapliga forskargrupp vid 
Onsala Rymdobservatorium som är kopplad till den geodetiska infrastrukturen. Be-
loppet bör förslagsvis få lämnas som ett bidrag till Chalmers Tekniska Högskola. 
•  1 miljon kronor/år för ny resurs vid Lantmäteriet kopplat till långsiktighet i geodetiska 
referenssystem och utvidgningen av verksamhetsansvaret. 
Sammanfattningsvis föreslår Lantmäteriet att myndigheten från och med 2021 stadigvarande 
tillförs minst 13 miljoner kronor per år för att finansiera ett utökat ansvar för den nationella 
geodetiska infrastrukturen, varav 12 miljoner kronor per år får lämnas som ett bidrag till Chal-
mers Tekniska Högskola för att finansiera den geodetiska fundamentalstationen vid Onsala 
Rymdobservatorium. 
Finansieringsbehov – geodetisk fundamentalstation vid Onsala Rymdob-
2021  
2022 
2023 
servatorium , mnkr  
Anslag 
13 
13 
13 
2.5  Offentlighetsuttag 
Intresset för fastighetsinformation från allmänheten och samhället i stort har under de senaste 
åren ökat. Allmänhetens behov av insyn och åberopande av grundlagen är i sig inte ett problem 
utan positivt då det ger mer transparens. Även offentlighetsuttag innebär en ökad och breddad 
användning av fastighetsinformationen i samhället. Antalet offentlighetsuttag hos Lantmäte-
riet har under de senaste två åren ökat med 60 procent och förväntas fortsätta att öka. Detta 
har medfört en betydande kostnadsökning för Lantmäteriet. Från 2017-2019 har personalkost-
naden för att utföra offentlighetsuttagen ökat med 36 procent. Kostnaden belastar förvaltnings-
anslaget på bekostnad av annat som får prioriteras bort som till exempel vidareutveckling av 
processer och information. 
Det finns behov av rättsutveckling och tydliggörande av gällande rätt för att möjliggöra bättre 
digital service i denna verksamhet. Lantmäteriet har i många år arbetat för att få till stånd en 

 
 

översyn av lagstiftningen kring fastighetsregistret. Fastighetsinformation av god kvalitet är en 
samhällskritisk information som är en förutsättning för digitaliseringen. 
Rättsutvecklingen avser bland annat ändringar i lagen om lägenhetsregister (se regeringsupp-
draget Fi2016/03951/SFÖ och Lantmäteriets rapport om nya användningsområden för lägen-
hetsregistret). Hinder i nuvarande lagstiftning gör bland annat att denna information som ef-
terfrågas av en bredare användarkrets inte kan levereras.  
I fastighetsregisterlagen ställs villkor för tillhandahållande av fastighetsinformation. Uppfyller 
man inte dessa villkor är offentlighetsuttag det enda alternativet för att få åtkomst till den ef-
terfrågade  informationen. Avgiftsförordningens  prissättning  för  uttag  har  inte  reviderats på 
lång tid och nivån täcker därför inte de kostnader som uttagen innebär. 
Behovet av tydliggörande av gällande rätt är beskriven i Ds 2017:37 om frekventa och omfat-
tande ärenden om utlämnande av allmän handling och avser bland annat reglerna kring av-
giftsuttag för utlämnande av allmänna handlingar i elektronisk form (se även kommittédirektiv 
2019:20 för Öppna data-utredningen). 
2.6  Kustzonkartering 
Lantmäteriet har tillsammans med Sjöfartsverket och SGU sedan flera år utrett en kartering av 
kustnära strandzon och behovet av ett kust- och strandzons-karteringsprogram har lyfts fram 
som en högt prioriterad aktivitet i handlingsplanen till den Nationella geodatastrategin. Sjö-
fartsverket har djup och bred kompetens inom sjögeografi och skulle vara den naturliga utfö-
raren av sådan sjömätning. Denna sjömätning, med stora samhällsnyttor för samhällsbyggnad 
och klimatanpassning m.m., ligger dock utanför verkets nuvarande uppdrag som fokuserar på 
behoven hos handelssjöfarten, fisket och fritidsbåtssektorn. Ett förslag har därför skisserats 
om att Sjöfartsverket ges anslag för att genomföra denna sjömätning. Lantmäteriet refererar 
till Sjöfartsverkets Treårsplan (2020-2022) för indikation på vilka anslagsnivåer som är aktu-
ella. Lantmäteriet och Sjöfartsverket vill poängtera vikten av att frågan bereds inom regering 
och riksdag då samhällsnyttan torde vara betydande, men också för att ge Sjöfartsverket möj-
lighet att långsiktigt planera resurserna inom sjömätning då den sjömätning verket idag bedri-
ver kommer att minska i omfång. 
 
 

 
 

3  Finansiering 
3.1  Finansieringsförslag 
2021 
2022 
2023 
Tkr 
Beräknat 
Beräknat 
Beräknat 
Anslag UO18 1:6 Lantmäteriet 
699 262 
709 145 
718 805 
Anslag UO23 1:1 Skogsstyrelsen 
10 000 
10 000 
10 000 
Kredit på räntekonto 
210 000 
210 000 
210 000 
 
Anslag UO18 1:6 Lantmäteriet 
I finansieringsförslaget för UO 18 1:6 ingår för åren 2021-2023 tilldelat anslag enligt budget-
proposition 2019/20:1. Detta innebär 671 262 tkr för år 2021 och 681 145 tkr för år 2022. För 
år 2023 (som inte redovisas i budgetpropositionen) har beloppet 690 805 tkr hämtats från Her-
mes.  
Dessutom ingår: 
•  15 000 tkr årligen 2021-2023 för kart- och bildsekretess. 
•  13 000 tkr årligen 2021-2033 för Onsala rymdobservatorium. 
 
Anslag UO23 1:1, Skogsstyrelsen 
Lantmäteriet föreslår även fortsättningsvis att anslag om 10 000 tkr årligen för perioden 2021-
2023 av anslag 1:1 Skogsstyrelsen tilldelas Lantmäteriet för skanning för skogliga ändamål. 
Anslagskredit 
Lantmäteriet anslag finansierar insatser som löper över flera år och ofta i projektform. Det 
innebär ett behov av en anslagsanvisning som är flexibel mellan kalenderår. Lantmäteriet hem-
ställer därför om en anslagskredit som uppgår till 3 procent för tilldelade anslag. 
Kredit på räntekonto 
För att säkerställa en nödvändig likviditet i verksamheten, med hänsyn tagen till bland annat 
planerad användning av det ackumulerade överskottet i den avgiftsfinansierade verksamheten, 
bör krediten på räntekontot under perioden fastställas till 2018 års nivå, dvs. till 210 000 tkr. 
 
 

 
 

3.2  Användning av Lantmäteriets förvaltningsanslag 
Lantmäteriets  förvaltningsanslag  används  inom  myndighetens  samtliga  kärnverksamheter. 
Regleringsbrevet föreskriver att anslaget får användas för Lantmäteriets förvaltningsutgifter. 
Myndighetens instruktion fastslår att Lantmäteriet är förvaltningsmyndighet för frågor om fas-
tighetsindelning, om grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, om in-
skrivning enligt jordabalken och om geodetiska referenssystem. 
Nedanstående tabell visar hur förvaltningsanslaget fördelar sig mellan olika verksamhetsom-
råden. Redovisningen avser tilldelade medel enligt regleringsbrev och budgetproposition och 
sträcker sig över samma tidsperiod som Lantmäteriets verksamhetsplan. Bedömningen är att 
anslagsnivån motsvarar kostnaden för de uppgifter Lantmäteriet idag ansvarar för, exklusive 
de ytterligare uppgifter Lantmäteriet begär extra anslagsmedel för i budgetunderlaget. 
UO18 1:6 
  
  
  
Anslag per verksamhet, tkr 
 
 
  
  
2020 
2021 
2022 
Informationsförsörjning 
421 400 
429 600 
435 400 
Förrättningsverksamhet och fastighetsindelning 
81 100 
82 500 
85 400 
Fastighetsinskrivning 
158 200 
159 200 
160 300 
Summa 
660 700 
671 300 
681 100 
 
Lantmäteriets  förvaltningsanslag  används  inom  samtliga  verksamhetsgrenar  men  till  olika 
grad av omfattning. Fastighetsinskrivning är i princip helt och hållet anslagsfinansierad medan 
endast en mindre del av förrättningsverksamhet/fastighetsindelning finansieras via anslag. Ne-
dan följer en kort beskrivning av vad anslaget används till. 
Informationsförsörjning 
Förvaltningsanslaget inom informationsförsörjningen används bland annat till insamling och 
förvaltning av geografisk information samt utvecklingsinsatser kopplat till detta. Arbetet med 
den nationella geodetiska infrastrukturen och referenssystemen finansieras till en stor del med 
anslag. 
Anslaget används också till att finansiera tillhandahållande av registerinformation till statliga 
myndigheter, exklusive statliga affärsverk. Kostnaden för detta uppgår årligen till 35 mnkr.  
Förrättningsverksamhet och fastighetsindelning 
Inom förrättningsverksamhet och fastighetsindelning används anslaget bland annat till externt 
stöd och rådgivning i fastighetsbildningsfrågor, utveckling av lagar som styr fastighetsbild-
ningsverksamhet, yttranden till regeringen, domstolar och andra myndigheter samt nedsätt-
ningsbelopp. 
Fastighetsinskrivning 
Inskrivningsverksamheten är i princip helt finansierad av anslagsmedel. Verksamheten grans-
kar, beslutar om och registrerar inskrivningsärenden med information om ägare, inteckningar 
och  andra  rättigheter.  Anslaget  finansierar  också  de  utvecklingsinsatser  som  är  knutna  till 
verksamheten samt uppbördsverksamhet vad gäller stämpelskatt och expeditionsavgifter. 
 
 

 
 

3.3  Översikt över verksamhetens finansiering 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
Tkr 
Utfall  
Prognos 
Beräknat 
Beräknat 
Beräknat 
Anslag UO18 1:6 Lantmäteriet 
614 600 
660 686 
699 262 
709 145 
718 805 
Anslag UO20 1:10 Klimatanpassning 
10 000 
 
 
 
  
Anslag UO18 1:4 Boverket  
16 000 
20 000 
 
 
  
Anslag UO23 1:1 Skogsstyrelsen 
10 300 
10 000 
10 000 
10 000 
10 000 
  
 
 
 
 
  
Avgiftsintäkter som disponeras 
 
 
 
 
  
Förrättningsverksamhet 
875 100 
926 000 
921 000 
925 000 
925 000 
Grundläggande fastighetsinf. och geografisk inf. 
324 500 
320 000 
322 000 
324 000 
324 000 
Pantbrevsregistrering  
32 000 
33 000 
39 000 
39 000 
39 000 
Uppdragsverksamhet, tjänsteexport  
54 300 
50 000 
55 000 
60 000 
60 000 
Myndighetsuppdrag 
45 000 
53 000 
49 000 
49 000 
49 000 
Uppdrag i anslutning till fastighetsbildning 
26 900 
30 000 
29 000 
29 000 
29 000 
  
 
 
 
 
  
Övriga inkomster som disponeras 
28 600 
15 000 
13 000 
11 000 
11 000 
Summa  
2 037 300 
2 117 686 
2 137 262 
2 156 145 
2 165 805 
  
 
 
 
 
  
Avgiftsint. som redovisas mot inkomsttitel 
 
 
 
 
  
Expeditionsavgifter 
263 300 
250 000 
250 000 
250 000 
250 000 
Samfällighetsföreningsregister 
2 200 
2 000 
2 000 
2 000 
2 000 
 
Fastighetsmarknaden påverkar en rad av Lantmäteriets verksamheter. Av de avgiftsfinansi-
erade verksamheterna är cirka 90 procent på ett eller annat sätt knutna till fastigheter. 
3.4  Finansiella resultat inom avgiftsfinansierad verksamhet 
Det finansiella resultatet för Lantmäteriets olika avgiftsfinansierade verksamheter skiljer sig 
åt under den kommande planeringsperioden. Där balanserade överskott finns kommer över-
skotten att succesivt minska bland annat som en följd av stora utvecklingsinsatser. Verksam-
heter med balanserade underskott har istället en budget som innebär krav på plusresultat. 
Målet på sikt är att samtliga verksamheter ska ha ett rimligt balanserat överskott som tillåter 
utvecklingsinsatser. Storleken på överskottet varierar mellan olika verksamheter beroende på 
omsättning, kommande utvecklingsinsatser mm.  
Lantmäteriet ska senast den 1 mars 2020 redovisa ett uppdrag till regeringen där åtgärder skall 
redovisas för att dels hantera balanserade underskott dels för att nå långsiktig balans.  
I nedanstående tabell redovisas de balanserade resultaten inom Lantmäteriets avgiftsfinansi-
erade verksamheter. Redovisningen sträcker sig fram till och med 2022, den period där Lant-
mäteriet har gjort en verksamhetsplan. 
Uppdrag (Metria) avser det underskott på 21 mnkr som uppkommit under Metrias tid vid Lant-
mäteriet. Vid en framtida försäljning av aktierna i Metria AB bör det underskott som uppstått 
regleras med hjälp av försäljningsintäkterna (prop. 2013/14 :1). 
 
 
10 
 
 

 
Tkr 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
Förrättningsverksamhet 
-8 400 
-19 400 
-52 500 
-52 500 
-42 500 
-22 500 
Grundl. fastighetsinf. och geografisk inf. 
54 700 
45 700 
42 700 
35 000 
18 700 
2 900 
Pantbrevsregistrering 
20 800 
20 600 
8 200 
800 
-2 700 
-6 200 
Uppdragsverksamhet, tjänsteexport  
-6 900 
-3 300 
5 400 
6 600 
8 000 
8 500 
Myndighetssamverkan 
9 700 
7 200 
4 700 
3 100 
-600 
-3 000 
Uppdrag till fastighetsbildning 
14 000 
12 600 
9 400 
6 100 
2 400 
1 000 
Uppdrag (Metria) 
-20 600 
-20 600 
-20 600 
-20 600 
-20 600 
-20 600 
SUMMA 
63 300 
42 800 
-2 700 
-21 500 
-37 300 
-39 900 
  
 
 
 
 
 
  
UB/Omsättning 
4,8% 
3,2% 
-0,2% 
-1,5% 
-2,6% 
-2,8% 
 
3.5  Verksamhetsinvesteringar och låneram 
I nedanstående tabell redovisas Lantmäteriets bedömningar av myndighetens verksamhetsin-
vesteringar för perioden 2020–2024. 
Lantmäteriet har tre prioriterade utvecklingsinsatser de kommande åren och som är en del av 
Lantmäteriets verksamhetsplan som sträcker sig över perioden 2020-2022. Dessa är: 
•  Exodus inklusive Nytt pantsystem som innebär att Lantmäteriet lämnar en stordator-
plattform. Projektet hanterar kompetensrisk och gamla systemlösningar men innebär 
också ett steg in i framtiden genom att vara en förutsättning för en fortsatt moderni-
sering av fastighetsregistret, skapar förutsättningar för ett modernt tillhandahållande, 
lägger grunden för nya handläggningssystem samt en säkrad fortsatt panthantering. 
•  Nytt stöd för handläggning fastighetsbildning. Det nuvarande tekniska stödet är i 
slutet av sin livscykel och utgör ett direkt hinder för att utveckla verksamheten, digi-
talisera fastighetsbildning för att vara en del i den digitala samhällsbyggnadsproces-
sen. Utvecklingen av ett nytt stöd för handläggning innebär därmed en helt avgö-
rande förutsättning för att både utveckla verksamheten för att leva upp till uppdrags-
givarens och omvärldens krav, men även för att hantera en av Lantmäteriets priori-
terade risker. Utvecklingsinsatsen beräknas pågå fram till år 2025 och kommer att 
omfatta såväl verksamhets- som teknikutveckling med beroende till hela Lantmäte-
riet och organiseras därför i ett program. 
•  Ta steg mot en digital samhällsbyggnadsprocess och kunna genomföra våra rege-
ringsuppdrag kopplade till en digital samhällsbyggnadsprocess. 
Förutom dessa projekt kommer Lantmäteriet också att bedriva stora utvecklingsinsatser inom  
”Geometrix” (Migrering av fastighetsgeometrier som möjliggör sammanhållen uppdatering 
av text och geometri), ”Framtida tillhandahållande av fastighetsinformation” samt ”Modern 
topografisk produktion”. 
Delar av  ovanstående  projekt  kommer  att  lånefinansieras  under  perioden  2020-2022  vilket 
innebär att Lantmäteriet kommer att ha ett behov av en högre låneram. 
Bedömningarna för åren 2023-2024 innebär en fortsatt stor omfattning av utvecklingsverk-
samheten.  Orsaken  till  detta  är  bland  annat  fortsatt  digitalisering,  krav  på  moderna  system 
inom bland annat tillhandahållande av information samt krav på ökad säkerhet. Bedömningen 
är att utvecklingsbehoven kommer att ligga på samma nivå 2023-2024 som 2022.  
Som alltid innebär stora utvecklingsprojekt en viss grad av osäkerhet, både vad gäller utgifter 
och tidsplan. Osäkerheten ökar givetvis ju längre fram i tiden bedömningarna görs. 
 
11 
 
 

De materiella investeringarna består främst av IT-utrustning i form av servrar och lagrings-
kapacitet samt geodetisk utrustning. 
Tkr 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
  
Utfall 
Prognos  Beräkn.  Beräkn.  Beräkn.  Beräkn. 
Immateriella investeringar 
 
 
 
 
 
  
Datasystem, rättigheter mm. 
40 000 
45 000 
51 000 
50 000 
35 000 
35 000 
Materiella investeringar 
 
 
 
 
 
  
Maskiner, inventarier och inst. mm. 
52 000 
86 000 
64 000 
65 000 
65 000 
65 000 
Byggnader, mark och annan fast egendom 
 
 
 
 
  
Övriga verksamhetsinvesteringar 
 
 
 
 
 
  
Summa verksamhetsinvesteringar 
92 000 
131 000  115 000  115 000  100 000  100 000 
  
 
 
 
 
 
  
Finansiering  
 
 
 
 
 
  
Lån i Riksgäldskontoret 
92 000 
131 000  115 000  115 000  100 000  100 000 
Bidrag 
 
 
 
 
 
  
Finansiell leasing 
 
 
 
 
 
  
Anslag (efter medgivande av regeringen) 
 
 
 
 
 
  
Summa finansiering 
92 000 
131 000  115 000  115 000  100 000  100 000 
 
I tabellen nedan redovisas de verksamhetsinvesteringar som uppgår till mer än 20 mnkr. Be-
dömningarna sträcker sig fram till 2022 vilket är den period som Lantmäteriets verksamhets-
plan har. 
I tabellen redovisas de utgifter som har tagits upp som en anläggningstillgång och lånefinan-
sieras. Därutöver finns också utgifter kopplade till projekten som inte har tagits upp som en 
anläggningstillgång. 
Tkr 
Totalt 
Ack. 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
  
 
Utfall 
Prognos  Beräkn.  Beräkn.  Beräkn.  Beräkn. 
Verksamhetsinvesteringar per objekt 
 
 
 
 
 
 
  
Framtidens tillhandahållande fastiginf. 
52 000 
49 000 
2 000 
1 000 
 
 
  
Modern topografisk produktion 
23 000 
12 000 
5 000 
4 000 
2 000 
 
  
Nytt pantsystem 
29 000 
21 000 
8 000 
 
 
 
  
Nytt handläggningssystem inom förrättn. 
88 000 
18 000 
18 000 
26 000 
26 000 
 
  
Summa utgifter för investeringar 
192 000  100 000 
33 000 
31 000 
28 000 


  
 
 
 
 
 
 
  
Finansiering  
 
 
 
 
 
 
  
Lån i Riksgäldskontoret 
192 000  100 000 
33 000 
31 000 
28 000 


Summa finansiering 
192 000  100 000 
33 000 
31 000 
28 000 


  
 
 
 
 
 
 
  
Varav investeringar i anläggningstillgångar 
 
 
 
 
 
 
  
Datasystem, rättigheter mm. 
192 000  100 000 
33 000 
31 000 
28 000 


Summa investeringar i anläggningstillgångar  192 000  100 000 
33 000 
31 000 
28 000 


 
 
 
12 
 
 

I nedanstående tabell redovisas låneram och räntor för Lantmäteriets investeringar 2019–2024. 
Tkr 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
  
Utfall 
Prognos  Beräkn.  Beräkn.  Beräkn.  Beräkn. 
  
 
 
 
 
 
  
IB lån i Riksgäldskontoret 
259 000  261 000  307 000  327 000  343 000  343 000 
Nyupplåning 
92 000 
131 000  115 000  115 000  100 000  100 000 
Amorteringar  
90 000 
85 000 
95 000 
99 000 
100 000  100 000 
UB lån i Riksgäldskontoret 
261 000  307 000  327 000  343 000  343 000  343 000 
  
 
 
 
 
 
  
Beslutad/föreslagen låneram 
300 000  330 000  330 000  350 000  350 000  350 000 
  
 
 
 
 
 
  
Ränteutgifter 4 000 
4 000 
4 000 
  
 
 
 
 
 
  
Finansiering av räntor och avskrivningar 
 
 
 
 
 
  
Utgiftsområde 18 anslag 1:6 Lantmäteriet 
 27 000 
25 000 
28 000 
31 000 
31 000 
31 000 
Övrig finansiering 
63 000 
60 000 
67 000 
72 000 
73 000 
73 000 
 
Utnyttjandet av låneramen i Lantmäteriets bokslut är lägre än 261 mnkr, vilket anges i tabellen, 
per 31 december 2019. Orsaken är att lånen för investeringarna i december görs i januari och 
avskrivningarna som har gjorts i december amorteras i januari. I tabellen ovan anges en siffra 
som bygger på faktiska investeringar och avskrivningar under 2019. Samma metodik har an-
vänts för samtliga år. 
400
350
300
250
200
150
308
328
343
343
343
259
261
100
50
0
UB 2018
UB 2019
Bud 2020
Bud 2021
Bud 2022
Bud 2023
Bud 2024
Utnyttjande
Låneram
 
Med hänsyn taget till att myndigheten de närmaste åren kommer att ha en hög investeringsnivå 
under de kommande åren hemställer Lantmäteriet om en utökad låneram för åren 2022-2023 
jämfört med dagens låneram på 330 mnkr. 
Låneram i Riksgäldskontoret, mnkr  
2021  
2022 
2023 
Låneram 
330 
350 
350 
  
 
13