This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Handlingar rörande EUs beslut om öppna data'.


 
 
 2022-02-03 
Dnr LM2021/038260 
 
 
 
Budgetunderlag för Lantmäteriet 
2023 - 2025 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Lantmäteriet, TELEFON 0771-63 63 63 E-POST xxxxxxxxxxxx@xx.xx WEBBPLATS www.lantmateriet.se 
 
   

link to page 3 link to page 4 link to page 4 link to page 4 link to page 4 link to page 5 link to page 5 link to page 5 link to page 6 link to page 7 link to page 9 link to page 9 link to page 10 link to page 10 link to page 10 link to page 10 link to page 11 link to page 11 link to page 11 link to page 12 link to page 12 link to page 13 link to page 14 link to page 14 link to page 15 LANTMÄTERIET 
 
 
Innehållsförteckning 
1. 
HEMSTÄLLAN ........................................................................................................... 3 
2. 
ANSLAGSFRAMSTÄLLAN ..................................................................................... 4 
2.1 
SÄKERHET ............................................................................................................. 4 
2.1.1 
Datahallar ........................................................................................................ 4 
2.1.2 
Organisation..................................................................................................... 4 
2.1.3 
Säker och kostnadseffektiv IT-drift – förslag till  varaktiga former för 
samordnad statlig IT-drift ............................................................................................. 5 
2.1.4 

Beredskapsmyndighet ....................................................................................... 5 
2.2 
KART- OCH BILDSEKRETESS .................................................................................. 6 
2.3 
ÖPPNA DATA ......................................................................................................... 7 
2.3.1 
Avgiftsfritt utbyte av registerinformation mellan  myndigheter ........................ 9 
2.4 
INSPIRE .................................................................................................................. 9 
3 
ÖVRIGA FINANSIERINGSFRÅGOR ................................................................... 10 
3.1 
GEMENSAM HEMSTÄLLAN MED SKOGSSTYRELSEN ............................................. 10 
3.2 
GEMENSAM HEMSTÄLLAN MED SJÖFARTSVERKET ANGÅENDE 
KUSTZONSKARTERING ...................................................................................................... 10 
3.3 
GEMENSAM HEMSTÄLLAN MED RIKSARKIVET ANGÅENDE DIGITALISERING AV 
GAMLA FASTIGHETSHANDLINGAR .................................................................................... 11 
3.4 

REGERINGSUPPDRAG FÖR EN OBRUTEN DIGITAL SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESS 11 
4 
FINANSIERING ....................................................................................................... 12 
4.1 
FINANSIERINGSFÖRSLAG ..................................................................................... 12 
4.2 
ANVÄNDNING AV LANTMÄTERIETS FÖRVALTNINGSANSLAG ............................... 13 
4.3 
ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS FINANSIERING ............................................... 14 
4.4 
FINANSIELLA RESULTAT INOM AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET ................... 14 
4.5 
VERKSAMHETSINVESTERINGAR OCH LÅNERAM ................................................... 15 
 
 
2(18) 

LANTMÄTERIET 
 
 
 
1.  Hemställan 
Lantmäteriet hemställer att regeringen 
•  föreslår att riksdagen under utgiftsområde 18 fastställer anslag 1:6 Lant-
mäteriet för åren 2023–2025 i enlighet med vad som anges i detta budget-
underlag. För år 2023 tilldelas 1 146 000 tkr, för år 2024 1 162 900 tkr 
samt för år 2025 1 172 900 tkr (se avsnitt 4.1). Förutom tilldelade medel 
enligt budgetproposition begärs också: 
-  24 000 tkr årligen 2023-2025 för frågor kopplade till säkerhet 
-  30 000 tkr årligen 2023-2025 för kart- och bildsekretess 
-  385 000 tkr för 2023, 395 000 tkr för 2024 och 405 000 tkr för 2025 
för öppna data och avgiftsfritt utbyte av registerinformation 
-  10 000 tkr årligen 2023-2025 för Inspire 
 
•  Lantmäteriet föreslår att anslag om 10 000 tkr årligen för perioden 2023-
2025 av anslag 1:1 Skogsstyrelsen även fortsättningsvis tilldelas Lantmä-
teriet för skanning för skogliga ändamål. 
•  Fastställer en låneram som för år 2023–2025 uppgår till 330 000 tkr (da-
gens nivå). I låneramen ingår investeringar i immateriella anläggningstill-
gångar för angelägna utvecklingsinsatser av Lantmäteriets information 
och system. 
•  Fastställer en anslagskredit 2023–2025 om 3 procent per år av tilldelade 
anslag.  
•  Fastställer att krediten på räntekontot under perioden 2023–2025 uppgår 
till 210 000 tkr.  
 
 
 
3(18) 

LANTMÄTERIET 
 
2.  Anslagsframställan 
2.1  Säkerhet 
Säkerhetsskyddslagen trädde i kraft den första april 2019. Lagen ställer tyd-
ligare och mer omfattande krav på myndigheter som bedriver säkerhetskäns-
lig verksamhet, exempelvis kring hur man ska skydda uppgifter som rör 
Sveriges säkerhet och samhällsviktiga informationssystem.  
Lantmäteriet bedriver säkerhetskänslig verksamhet, till exempel ansvaret för 
fastighetsregistret som är av central betydelse för vårt samhälle. Myndig-
heten måste därför kartlägga och bedöma sina skyddsvärden samt inventera 
och klassificera sina informationstillgångar och IT-system efter gällande 
lagstiftning kring informationssäkerhet.  
Lantmäteriet har i sitt remissvar över betänkandet Kompletteringar till den 
nya säkerhetsskyddslagen
, SOU 2018:82, framfört bedömningen att ett ge-
nomförande av de nya säkerhetsskyddsreglerna kan få betydande ekono-
miska konsekvenser för myndigheten. Idag är det tydligt att effekterna av 
regelverket och resultatet av genomförda säkerhetsskyddsanalyser visar att 
Lantmäteriet står inför en avsevärt ökad kostnadsbild. För att leva upp till de 
nya kraven i säkerhetsskyddslagstiftningen och åtgärda de brister som säker-
hetsskyddsanalys med tillhörande säkerhetsskyddsplan uppvisat behöver 
Lantmäteriet minst 16,8 miljoner kronor årligen. 
2.1.1 
DATAHALLAR 
För att uppfylla kraven i den nya säkerhetsskyddslagstiftningen behöver ni-
vån på våra lokaler och tekniska utrustning förbättras. Arbetet med detta har 
pågått sedan ett drygt år tillbaka och anpassningen av våra datahallar har re-
dan påbörjats. För detta ändamål behöver myndigheten ett finansiellt till-
skott med 4,8 miljoner kronor årligen. Detta huvudsakligen för att kunna be-
tala ökade hyreskostnader och andra nya årliga kostnader. 
Lantmäteriet arbetar också med frågan om vilka konsekvenser de nya kra-
ven blir på nivå tre som MSB ställt upp för myndigheten, vilket är bland an-
nat ökade kostnader. Lantmäteriet avser att få återkomma med det nästa år. 
Finansieringsbehov, mnkr  
2023 
2024 
2025 
Förstärkt säkerhetsskydd och robusthet i datahallar 
4,8 
4,8 
4,8 
 
2.1.2 
ORGANISATION 
Behovet av resurser för att arbeta med informationen i register och databaser 
kommer att fortsätta öka för att svara upp mot kraven i den nya lagstift-
ningen.  
Exempelvis ökar antalet ärenden avseende sekretessgranskning av fastig-
hetsinformation innan utlämnande kan ske. I sekretessgranskningen ingår att 
bedöma enskilda ärenden men även att se mönster och misstänkt kartlägg-
ning. Granskningen omfattar både skyddade personuppgifter och hot mot 
4(18) 

LANTMÄTERIET 
 
Sveriges säkerhet. Det är framförallt granskningar avseende hot mot Sveri-
ges säkerhet som ökat mest, troligtvis med bäring på det skärpta säkerhets-
politiska läget.  
Risken som det ökade trycket medför är att felaktig information lämnas ut. 
Konsekvensen kan bli att leveranser görs där säkerhetsskyddsklassificerad 
information ingår eller att information om personer med skyddade person-
uppgifter röjs. Möjligheten att leverera enligt offentlighetsprincipens krav 
på skyndsam hantering försvåras. 
Slutligen behöver myndigheten fortsätta att förstärka säkerhetsorganisation 
med ett antal nya resurser. Lantmäteriet bedömer att det kommer att krävas 
ett tillskott om minst 12 miljoner kronor årligen för att leva upp till de nya 
kraven. 
Finansieringsbehov, mnkr  
2023 
2024 
2025 
Förstärkt organisering av arbete med informationssäkerhet 
12 
12 
12 
 
2.1.3 
SÄKER OCH KOSTNADSEFFEKTIV IT-DRIFT – FÖRSLAG TILL  
VARAKTIGA FORMER FÖR SAMORDNAD STATLIG IT-DRIFT 

Utredningen ”Säker och kostnadseffektiv IT-drift – förslag till varaktiga for-
mer för samordnad statlig IT-drift” 
SOU 2021:97, föreslår att Lantmäteriet 
ska ges i uppdrag att bli en leverantörsmyndighet av statlig IT-drift. 
Under förutsättning att utredningens förslag genomförs kommer Lantmäte-
riet att behöva tillföras medel för uppbyggnad av en ny verksamhet, för ge-
nomförande av de tidiga faserna av en anslutning till det samordnade stat-
liga tjänsteutbudet samt för utveckling av tjänster och andra investeringar.  
Mot bakgrund av att Försäkringskassan har tillförts särskilda medel under 
perioden 2017–2020 för att finansiera planering och uppbyggnad av statlig 
IT-drift föreslog nämnd utredning att Lantmäteriet ska tillföras 5 miljoner 
kronor för 2023 och 1,2 miljoner kronor för 2024.  
Lantmäteriet bedömer att utredningens förslag kommer att medföra kost-
nadsökningar för myndigheten. Detta kräver dock en fördjupad kostnadsa-
nalys vilket Lantmäteriet avser att återkomma till i sitt remissvar.  
 
2.1.4 
BEREDSKAPSMYNDIGHET 
Slutbetänkande av Utredningen om civilt försvar föreslås Lantmäteriet att 
bli en så kallad beredskapsmyndighet. Om utredningens förslag genomförs 
kommer Lantmäteriet därmed att tilldelas en för myndigheten ny uppgift, 
som i sin tur medför behov av finansiering för att bland annat upprätta en 
organisation för ändamålet. Samtidigt måste en ny beredskapsorganisation 
takta med ovan beskrivna höjningar av säkerhets- och säkerhetsskyddsar-
betet för att kunna omhänderta densamma ur ett beredskapsperspektiv. Lant-
mäteriet bedömer att det kommer krävas ett tillskott om 3 miljoner kronor 
för att kunna anpassa beredskapsorganisationen till den ökade verksamheten 
5(18) 

LANTMÄTERIET 
 
beskriven ovan, dessa medel är utöver de särskilda 4,2 miljoner som är före-
slagna i slutbetänkandet om vi blir en beredskapsmyndighet. 
Finansieringsbehov, mnkr  
2023 
2024 
2025 
Förstärk beredskapsorganisation  
7,2 
7,2 
7,2 
(varav 4,2 miljoner kronor föreslås tillföras myndigheten i 
Slutbetänkande av Utredningen om civilt försvar 2021:25) 
 
2.2  Kart- och bildsekretess 
Utifrån utredningen Skydd för geografisk information SOU 2013:51 tog 
Lantmäteriet den första maj 2016 över hanteringen av spridningstillstånd 
från Försvarsmakten. I samband med detta gjordes en uppskattning att det 
skulle kräva en utökning med 2 resurser för att kunna hantera det utökade 
uppdraget och anslaget till Lantmäteriet justerades upp med 2 miljoner kro-
nor per år. 
Det vi nu ser är att verksamheten är betydligt mer omfattande än den upp-
skattning som gjordes i utredningen. En stor del av ökningen beror på den 
utveckling som skett i samhället där användandet av drönare och fotografe-
ring från luften har ökat kraftigt. 2016 inkom 700 ärenden, som 2021 har 
ökat till 23 000 ärenden.  
För att kunna hantera den omfattande tillströmningen av ärenden och hand-
lägga inkomna ansökningar om spridningstillstånd inom rimlig tid har Lant-
mäteriet behövt prioritera om interna resurser från andra verksamheter. 
Detta har i sin tur resulterat i att leveranserna till våra kunder och samhället 
i stort inom dessa berörda verksamheter har försämrats.   
I budgetunderlaget för 2022–2024 (liksom i de tidigare budgetunderlagen de 
senaste åren) lyfte Lantmäteriet fram behovet av ökade anslag för Kart-och 
bildsekretessverksamheten (KBS) och hemställde om ytterligare 15 miljoner 
kronor för att kunna handlägga den dramatiskt ökade mängden spridnings-
tillståndsärenden och täcka de kostnader som detta medför. Budgetproposit-
ionen för 2022 innehöll inga förslag på satsningar på detta område. Rege-
ringen har inte heller i övrigt aviserat några andra satsningar eller åtgärder 
som adresserar den uppkomna situationen.  
Givet de ekonomiska förutsättningar som myndigheten har för att hantera 
spridningstillståndsärenden, dvs. 2 miljoner kronor per år i anslag, samt av-
saknaden av besked om finansiell förstärkning behöver Lantmäteriet agera 
mer återhållsamt vad gäller intern resursöverföring till KBS från annan 
verksamhet. Detta är nödvändigt för att inte äventyra andra instruktionsen-
liga uppdrag och leveranser och balansera de negativa konsekvenserna för 
berörda verksamheter generellt. Lantmäteriet har därför, i samband med 
verksamhetsplaneringen för 2022, beslutat att inte tillskjuta ytterligare resur-
ser till KBS verksamheten samt se över nuvarande bemanning och omför-
dela dessa för att säkerställa balans i myndighetens hela uppdrag. Detta in-
nebär att uppgiften för spridningstillstånd inom KBS verksamheten kan 
komma att läggas på en nivå om 2 miljoner kronor. 
6(18) 

LANTMÄTERIET 
 
Konsekvenserna av längre handläggningstider som detta medför kan inne-
bära att viljan att lämna in ärenden för spridningstillstånd minskar, vilket i 
sig kan innebära att känslig information sprids i samhället samt att de som 
behöver spridningstillstånd kommer att tappa förtroendet för lagstiftningen 
och myndigheten Lantmäteriet. Förtroenden som man av erfarenhet vet är 
mycket svåra att återta.  
Det får även stora direkta konsekvenser på drönarbranschen och de företag 
som etablerat sig med inriktning på avbildning från drönare. Det påverkar 
även andra myndigheter och kommuner som ser möjligheter att effektivisera 
sina verksamheter med hjälp av denna tekniska utveckling, men som nu blir 
hindrade i det, i avsaknad av kapacitet att hantera spridningstillstånd. En 
sektor som redan nu är bekymrad över tillståndsbiten är de myndigheter som 
ansvarar för liv, egendom och miljö. Polismyndigheten exempelvis behöver 
ofta tillstånd relativt snabbt för förundersökningar och för rättsprocesser. 
Med andra ord kan rättssäkerheten komma att äventyras. 
För att kunna hantera ärenden om spridningstillstånd i enlighet med lagstift-
ningens krav och för att täcka de kostnader som den ökande ärendevolymen 
medför behöver Lantmäteriet tillföras ytterligare 30 miljoner kronor per år. 
Finansieringsbehov, mnkr  
2023 
2024 
2025 
Kart- och bildsekretess 
30 
30 
30 
 
 
2.3  Öppna data 
Geodata är idag en central datamängd i många samhällsprocesser men an-
vändningen begränsas kraftigt av avgifter och licensvillkor. Detta leder till 
att viktig samhällsnytta uteblir.  
Som en del av det regeringsuppdrag som Lantmäteriet tilldelades 2019 
(Analysera budgetära konsekvenser av myndigheters tillgängliggörande av 
värdefulla datamängder)1
 beskrivs nyttan med öppna data och att det sam-
hällsekonomiska värdet av att öppna upp data kan uppgå till 10 - 21 miljar-
der kronor årligen. 
Lantmäteriet behöver tillföras anslagsmedel för att finansiera uppbyggnad, 
drift, uppdatering, utveckling samt att tillhandahålla myndighetens samtliga 
geodata som öppna eller avgiftsfria. Detta är i enlighet med det förslag som 
Sverige lämnade in till EU-kommissionen gällande särskilt värdefulla data-
mängder. 
 
Finansieringsbehov, mnkr 
2023 
2024 
2025 
Behov av utökat anslag för öppna data 
380 
390 
400 
 
 
1 slutrapport---tillgangliggorande-av-sarskilt-vardefulla-datamangder.pdf 
(lantmateriet.se) 
 
7(18) 

LANTMÄTERIET 
 
 
Lantmäteriets anslagsframställan består av tre delar: 
•  Uteblivna avgiftsintäkter 
•  Balanserade avgiftsintäkter som används för att finansiera verksam-
heten. 
•  Utökade kostnader som tillkommer vid ett införande av öppna/avgifts-
fria data. 
 
För en utförligare beskrivning av de olika posterna hänvisas till PM ”Öppna 
geodata från Lantmäteriet”
 (LM2022/002612) som skickades till Rege-
ringskansliet under januari 2022. 
Lantmäteriet vill i detta sammanhang också poängtera att ovanstående an-
slagsbehov är en ögonblicksbild av nuläget. Ett införande av öppna data 
kommer att utöka användningen, vilket i sig också kommer att innebära 
ökade kostnader, detta har till viss del tagits hänsyn till i ovanstående be-
lopp. Lantmäteriet vill dock understryka att dessa kostnader är svåra att be-
döma och kommer därför vid ett införande av öppna data behöva justera an-
slagsbehovet på sikt på grund av det ökade utnyttjandet av informationen. 
 
Trender i ett digitaliserat Sverige 
Lantmäteriet ser några starka trender som ligger i linje med den nyligen be-
slutade datastrategin för Sverige2 och som skulle ge en stor samhällsnytta, 
där nyttan uppstår på annat ställe än kostnaden och som kommer kräva cen-
trala satsningar för att uppnå full effekt och en digitaliserad offentlig sektor.  
Data är den nya råvaran och mängden som ska lagras kommer fortsätta öka 
med nya datamängder, högre upplösning, bättre kvalitet och tätare uppdate-
ringar. Att flytta data mellan olika intressenter är i de flesta fallen inte i när-
heten lika effektivt som att lagra centralt och sedan jobba med digitala tjäns-
ter mot en gemensam källa. Inom den offentliga sektorn kommer inte resur-
serna att räcka för att skapa separata lösningar på varje enskild myndighet 
och kommun, utan mer gemensamma lösningar kommer att behövas. Ge-
mensam lagring av standardiserade och strukturerade data bidrar till ökad 
användbarhet, effektivitet och enkel tillgång. 
Dagens digitala kartor och ortofoton bygger på en lång tradition av tvådi-
mensionellt arbetssätt, både när det gäller den geografiska avbildningen 
samt den juridiska indelningen. För att möta nuvarande och kommande ut-
maningar kring främst samhällsbyggnad, krisberedskap och klimatanpass-
ning ställs dock krav på att tillhandahålla geodata i tre dimensioner. Linjen 
är tydlig med först byggnader (BIM-modeller och fastighetsbildning i 3D), 
sedan till städer (3D-visualiseringar och digitala tvillingar). Fler länder job-
bar nu mot en rikstäckande digital tvilling och även Sverige skulle gynnas 
av en sådan utveckling. 
 
2 Ny nationell strategi ska göra Sverige ledande i delning av data - Regeringen.se 
8(18) 

LANTMÄTERIET 
 
För att möta framtida utmaningar och behov i samhället på ett effektivt sätt 
krävs gemensamma insatser inom den offentliga sektorn. 
2.3.1 
AVGIFTSFRITT UTBYTE AV REGISTERINFORMATION MELLAN  
MYNDIGHETER  

Sedan 2017 ingår 34 miljoner kronor för avgiftsfritt utbyte av registerin-
formation mellan myndigheter i Lantmäteriets förvaltningsanslag.  
De senaste åren har Lantmäteriet höjt avgifterna för geodata på grund av 
ökade kostnader. Anslag för myndigheterna har dock inte följt med i höj-
ningarna vilket i praktiken inneburit en korssubventionering främst från 
kommuner, regioner och statliga affärsverk. 
För att intäkter för myndigheters användning av registerinformation ska 
följa med kostnadsutvecklingen och inte korssubventioneras av andra an-
vändare, behöver Lantmäteriet tillföras ytterligare 5 miljoner kronor årligen 
för det avgiftsfria utbytet av registerinformation. Detta äskande är dock inte 
relevant om Lantmäteriet tilldelas anslag för öppna data, gällande de data-
mängder som omfattas av avgiftsfritt utbyte av registerinformation. 
Finansieringsbehov, mnkr 
2023 
2024 
2025 
Avgiftsfritt utbyte av registerinformation  
2.4  Inspire 
Enligt förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation ska Lantmä-
teriet samordna den svenska infrastrukturen för tillgång till och utbyte av 
geografisk miljöinformation. Genomförandet av Inspire i Sverige sker ge-
nom samarbete mellan utsedda informationsansvariga myndigheter. Från år 
2010 till 2016 tilldelades Lantmäteriet ett särskilt årligt anslag för införande 
av samordningen. Från och med 2017 har Lantmäteriet bedrivit samord-
ningen inom ramen för den löpande verksamheten. Detta har möjliggjorts 
genom att annan informationsförsörjande verksamheten tillfälligtvis priori-
terats ned. Enligt EU:s färdplan skulle arbetet med Inspire varit genomfört 
till oktober 2020. Hösten 2021 är ca 10 av Sveriges 24 informationsansva-
riga myndigheter fortfarande kvar i genomförandet. Detta trots omfattande 
insatser från Lantmäteriet, som dessutom intensifierats de senaste åren för 
att säkerställa en efterlevnad av direktivet.  
Ett arbete har inletts med att se över Inspire-direktivet, i EU-initiativet Gre-
enData4All3. Inspire-direktivet kommer även att påverkas av andra på-
gående EU-initiativ. I Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 
2019/10244 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den 
offentliga sektorn, listas sex kategorier inom vilka värdefulla dataset före-
slås tillhandahållas enligt Inspire. I utredningen ”En säker tillgång till 
 
3 Revideringen av Inspire-direktivet, initiativet GreenData4All, finns beskriven på sidan 4 i bilagan till EU-kom-
missionens arbetsprogram för 2022 
4 Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on open data and the 
re-use of public sector information 

9(18) 

LANTMÄTERIET 
 
dricksvatten av god kvalitet” (SOU 2021:81)5, om hur 2020 års dricksvat-
tendirektiv ska genomföras i svensk rätt, föreslås att de olika dataset som 
alla angår dricksvatten ska kunna tillhandahållas enligt Inspire. I Europapar-
lamentets och rådets förordning (EU) 2019/10106 om samordning av rappor-
teringsskyldigheter inom miljöanknuten lagstiftning föreslås exempelvis 
bullerkartor och information om spridning av avloppsslam tillhandahållas 
enligt Inspire. Sammantaget innebär detta att Lantmäteriet fortsatt behöver 
bevaka och arbeta med framtida utvecklingen inom området så att hante-
ringen av geografisk miljöinformation inom Sverige och mellan Sverige och 
EU kan fungera så effektivt som möjligt. Det finns dock inte längre förut-
sättningar att fortsätta prioritera denna verksamhet i förhållande till annan 
samhällsviktig informationsförsörjande verksamhet, på det sätt som hittills 
har gjorts. 
Mot denna bakgrund och om samma ambitionsnivå ska hållas beträffande 
Inspire behöver Lantmäteriets anslag höjas med 10 miljoner kronor per år. 
Finansieringsbehov , mnkr  
2023 
2024 
2025 
Inspire 
10 
10 
10 
 
3  Övriga finansieringsfrågor 
3.1  Gemensam hemställan med Skogsstyrelsen 
I detta sammanhang vill Lantmäteriet framhålla att myndigheten stödjer och 
ser positivt på Skogsstyrelsens framställan och äskanden avseende följande 
förslag på satsningar:  
•  ”Snabbare och tätare datainsamling inom laserdata skog ger data till 
en ny skogspolitik – och mycket annat”, vilket också ger förutsätt-
ningar till en bättre nationell höjdmodell som stödjer bland annat 
klimatanpassningar. 
•   ”Smart Landsbygd”, som är en aktivitet som stödjer den nationella 
geodatastrategin som gemensamt tagits fram vid Geodatarådet. 
 
3.2  Gemensam hemställan med Sjöfartsverket angående kust-
zonskartering 
Lantmäteriet har dels genom samverkan vid Geodatarådet, dels genom ett 
eget behov för sin verksamhet genom åren, stött förslaget om en kustzons-
kartering, tidigare benämnd kust- och strandzonskartering. Geodatarådets 
medlemmar har under 2021 intensifierat arbetet med att ta fram en modell 
för arbetet, i ledning av Sjöfartsverket. Lantmäteriet bilägger till 
 
5 Hur EU:s nya dricksvattendirektiv ska genomföras i svensk rätt, SOU 2021:81 
6 Samordning av rapporteringsskyldigheter inom miljöanknuten lagstiftning, (EU) 2019/1010 
10(18) 

LANTMÄTERIET 
 
budgetunderlaget en undertecknad hemställan med tillhörande uppdragsbe-
skrivning som alla ingående myndigheter vid Geodatarådet ställer sig 
bakom. 
3.3  Gemensam hemställan med Riksarkivet angående digitali-
sering av gamla fastighetshandlingar 
Lantmäteriet stödjer Riksarkivets framställan enligt Riksarkivets budgetun-
derlag för 2023–2025, som kommer att påverka Lantmäteriets verksamhet 
positivt, avseende följande förslag på satsning:   
En höjning av anslaget för digitalisering av gamla fastighetshandlingar för-
varade av Riksarkivet, under åren 2023 – 2025. 
3.4  Regeringsuppdrag för en obruten digital samhällsbyggnads-
process 
Regeringsuppdragen ”Uppdrag att etablera ett nationellt ramverk för grund-
data inom den offentliga förvaltningen” och ”Uppdrag etablering av förvalt-
ningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte” har slutrappor-
terats per den 1 december 2021.  
Uppdragen har resulterat i att etableringen av Ena – Sveriges digitala infra-
struktur har påbörjats. För att skapa en hållbar och kostnadseffektiv infra-
struktur krävs en samlad bild av de finansiella förutsättningarna för arbetet. 
Etableringen av nationell geodataplattform är att se som en realisering av 
den föreslagna grunddatadomänen för fastighets- och geografisk informat-
ion.  
Kostnader för arbetet med infrastrukturen kommer därför att framställas ge-
mensamt för de ansvariga myndigheterna, inklusive Lantmäteriet, av DIGG 
varför vi hänvisar till DIGG:s budgetunderlag i denna del. 
 
 
 
 
11(18) 

LANTMÄTERIET 
 
4  Finansiering  
4.1  Finansieringsförslag 
2023 
2024 
2025 
Tkr 
Beräknat 
Beräknat 
Beräknat 
Anslag UO18 1:6 Lantmäteriet 
1 146 000 
1 162 900 
1 172 900 
Anslag UO23 1:1 Skogsstyrelsen 
10 000 
10 000 
10 000 
Kredit på räntekonto 
210 000 
210 000 
210 000 
 
Anslag UO18 1:6 Lantmäteriet 
I finansieringsförslaget för UO18 1:6 ingår för åren 2023-2025 tilldelat an-
slag enligt budgetproposition 2021/22:1. Detta innebär 697 000 tkr för år 
2023 och 703 900 tkr för år 2024. För år 2025 (som inte redovisas i budget-
propositionen) används samma belopp som för 2024, 703 900 tkr. 
Dessutom ingår: 
•  24 000 tkr årligen 2023-2025 för frågor kopplade till säkerhet 
•  30 000 tkr årligen 2023-2025 för kart- och bildsekretess 
•  385 000 tkr för 2023, 395 000 tkr för 2024 och 405 000 tkr för 2025 
för öppna data och avgiftsfritt utbyte av registerinformation 
•  10 000 tkr årligen 2023-2025 för Inspire 
 
Anslag UO23 1:1, Skogsstyrelsen 
Lantmäteriet föreslår att anslag om 10 000 tkr årligen för perioden 2023-
2025 av anslag 1:1 Skogsstyrelsen även fortsättningsvis tilldelas Lantmäte-
riet för skanning för skogliga ändamål. 
Anslagskredit 
Lantmäteriets anslag finansierar insatser som löper över flera år och ofta i 
projektform. Det innebär ett behov av en anslagsanvisning som är flexibel 
mellan kalenderår. Lantmäteriet hemställer därför om en anslagskredit som 
uppgår till 3 procent för tilldelade anslag. 
Kredit på räntekonto 
För att säkerställa en nödvändig likviditet i verksamheten, med hänsyn tagen 
till bland annat planerad användning av det ackumulerade överskottet i den 
avgiftsfinansierade verksamheten, bör krediten på räntekontot under peri-
oden fastställas till 2022 års nivå, dvs. till 210 000 tkr. 
 
 
12(18) 

LANTMÄTERIET 
 
4.2  Användning av Lantmäteriets förvaltningsanslag 
Lantmäteriets förvaltningsanslag används inom myndighetens samtliga 
kärnverksamheter. Regleringsbrevet föreskriver att anslaget får användas för 
Lantmäteriets förvaltningsutgifter. Myndighetens instruktion fastslår att 
Lantmäteriet är förvaltningsmyndighet för frågor om fastighetsindelning, 
om grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, om in-
skrivning enligt jordabalken och om geodetiska referenssystem. 
Nedanstående tabell visar hur förvaltningsanslaget fördelar sig mellan olika 
verksamhetsområden. Redovisningen avser tilldelade medel enligt regle-
ringsbrev och budgetproposition och sträcker sig över samma tidsperiod 
som Lantmäteriets verksamhetsplan.  
UO18 1:6 
  
  
  
Anslag per verksamhet, tkr 
 
 
  
  
2022 
2023 
2024 
Informationsförsörjning 
450 000 
449 800 
452 800 
Förrättningsverksamhet och fastighetsindelning 
74 700 
77 200 
78 100 
Fastighetsinskrivning 
164 100 
170 000 
173 000 
Summa 
688 800 
697 000 
703 900 
 
Lantmäteriets förvaltningsanslag används inom samtliga verksamhetsområ-
den men till olika grad av omfattning. Fastighetsinskrivning är i princip helt 
anslagsfinansierad medan endast en mindre del av förrättningsverksam-
het/fastighetsindelning finansieras via anslag. Nedan följer en kort beskriv-
ning av vad anslaget används till. 
Informationsförsörjning 
Förvaltningsanslaget inom informationsförsörjningen används bland annat 
till insamling och förvaltning av geografisk information samt utvecklingsin-
satser kopplat till detta. Arbetet med den nationella geodetiska infrastruk-
turen och referenssystemen finansieras till en stor del med anslag. 
Förvaltningsanslaget används i arbetet med en digital samhällsbyggnadspro-
cess samt till att finansiera tillhandahållande av registerinformation till stat-
liga myndigheter, exklusive statliga affärsverk.  
Förrättningsverksamhet och fastighetsindelning 
Inom förrättningsverksamhet och fastighetsindelning används anslaget 
bland annat till externt stöd och rådgivning i fastighetsbildningsfrågor, ut-
veckling av lagar som styr fastighetsbildningsverksamhet, yttranden till re-
geringen, domstolar och andra myndigheter samt nedsättningsbelopp. 
Fastighetsinskrivning 
Inskrivningsverksamheten är i princip helt finansierad av anslagsmedel. 
Verksamheten granskar, beslutar om och registrerar inskrivningsärenden 
med information om ägare, inteckningar och andra rättigheter. Anslaget 
13(18) 

LANTMÄTERIET 
 
finansierar också de utvecklingsinsatser som är knutna till verksamheten 
samt uppbördsverksamhet vad gäller stämpelskatt och expeditionsavgifter. 
4.3  Översikt över verksamhetens finansiering 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
Tkr 
Utfall  
Prognos 
Beräknat 
Beräknat 
Beräknat 
Anslag UO18 1:6 Lantmäteriet 
670 867 
688 817 
1 146 000 
1 162 900 
1 172 900 
Anslag UO23 1:1 Skogsstyrelsen 
10 000 
10 000 
10 000 
10 000 
10 000 
  
 
 
 
 
  
Avgiftsintäkter som disponeras 
 
 
 
 
  
Förrättningsverksamhet 
942 335 
919 000 
919 000 
919 000 
919 000 
Grundläggande fastighetsinf. och  
347 300 
341 000 
343 000 
342 000 
342 000 
geografisk inf. 
Pantbrevsregistrering  
25 030 
42 000 
45 000 
45 000 
45 000 
Uppdragsverksamhet, tjänsteexport  
452 
56 000 
59 000 
65 000 
65 000 
Myndighetsuppdrag 
44 710 
47 000 
47 000 
47 000 
47 000 
Uppdrag i anslutning till fastighetsbildning 
38 138 
30 000 
27 000 
27 000 
27 000 
  
 
 
 
 
  
Övriga inkomster som disponeras 
34 300 
17 000 
15 000 
14 000 
14 000 
Summa  
2 113 133 
2 150 817 
2 611 000 
2 631 900 
2 641 900 
  
 
 
 
 
  
Avgiftsint. som redovisas mot inkomsttitel   
 
 
 
  
Expeditionsavgifter 
296 000 
285 000 
285 000 
285 000 
285 000 
Samfällighetsföreningsregister 
2 000 
2 000 
2 000 
2 000 
2 000 
* I översikten ovan ingår förslaget om öppna data med cirka 400 mnkr i anslagsposten från 
och med 2023. Motsvarande post finns också med i avgiftsintäkterna, vilket blir fallet om 
Lantmäteriet inte erhåller anslag för öppna data. Detta innebär dock att den totala omsätt-
ningen i tabellen är något uppblåst. 

4.4  Finansiella resultat inom avgiftsfinansierad verksamhet 
Det finansiella resultatet för Lantmäteriets olika avgiftsfinansierade verk-
samheter skiljer sig åt under den kommande planeringsperioden. 
I de bedömningar som gjorts kommer förrättningsverksamheten att succe-
sivt minska det ekonomiska överskottet. Verksamheten ska bära utveckl-
ingskostnader för en omfattande digital transformation där nuvarande över-
skott behövs samt att avgifterna inom förrättningsverksamheten har justerats 
för att på sikt nå en ekonomi i balans.  
Den digitala utvecklingen kommer förutom utvecklingskostnader att gene-
rera dubbla förvaltningskostnader under en längre tidsperiod då den tekniska 
plattform som används i verksamheten idag inte kan stängas ner förrän alla 
ersättande komponenter är driftsatta i verksamheten. Vi bedömer också att 
implementeringen av det nya handläggningsstödet kommer att ha en viss ne-
gativ påverkan på debiteringsgraden.  
14(18) 

LANTMÄTERIET 
 
De balanserade överskotten inom informationsförsörjning kommer succesivt 
att minska bland annat som en följd av stora utvecklingsinsatser. En expan-
siv verksamhet och utveckling ger också utökade förvaltningskostnader. 
Ökade volymer och komplexitet samt krav på säkerhet och utökad funktion-
alitet driver kostnadsökningar för IT infrastruktur. 
Målet på sikt är att samtliga verksamheter ska ha ett rimligt balanserat över-
skott som tillåter utvecklingsinsatser. Storleken på överskottet varierar mel-
lan olika verksamheter beroende på omsättning, kommande utvecklingsin-
satser med mera.  
I nedanstående tabell redovisas de balanserade resultaten inom Lantmäteri-
ets avgiftsfinansierade verksamheter. Redovisningen sträcker sig fram till 
och med 2024, den period där Lantmäteriet har gjort en verksamhetsplan. 
Uppdrag (Metria) avser det underskott på 20,6 mnkr som uppkommit under 
Metrias tid vid Lantmäteriet. Vid en framtida försäljning av aktierna i 
Metria AB bör det underskott som uppstått regleras med hjälp av försälj-
ningsintäkterna (prop. 2013/14 :1) 
Tkr 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
Uppdrag (Metria) 
-20 600 
-20 600 
-20 600 
-20 600 
-20 600 
-20 600 
Uppdragsverksamhet, tjänste- 
export  
5 400 
4 000 
2 700 
1 600 
300 
-800 
Myndighetssamverkan 
4 700 
3 700 
2 700 
700 
-700 
-2 600 
Förrättningsverksamhet 
-52 500 
81 900 
129 400 
117 900 
108 000 
84 900 
Uppdrag till fastighetsbildning 
9 400 
9 600 
10 700 
8 400 
6 200 
3 900 
Pantbrevsregistrering 
8 200 
-4 500 
-12 300 
-8 400 
-800 
6 600 
Grundläggande fastighetsinf. och 
geografisk inf. 
42 700 
59 700 
79 000 
64 600 
45 600 
18 800 
SUMMA 
-2 700 
133 800 
191 600 
164 200 
138 000 
90 200 
  
 
 
 
 
 
  
UB/Omsättning 
-0,2% 
8,9% 
13,4% 
11,4% 
9,6% 
6,2% 
 
4.5  Verksamhetsinvesteringar och låneram 
I nedanstående tabell redovisas Lantmäteriets bedömningar av myndighet-
ens verksamhetsinvesteringar för perioden 2022–2026. 
Lantmäteriet har tre prioriterade områden när det gäller utvecklingsinsatser 
de kommande åren och är en del av Lantmäteriets verksamhetsplan som 
sträcker sig över perioden 2022-2024.  
Dessa är: 
•  Informationssäkerhet, en grundförutsättning för stora delar av den 
prioriterade utvecklingen är att Lantmäteriet vidtagit åtgärder inom 
informationssäkerhetsområdet.  
•  Nytt stöd för handläggning av fastighetsbildningsärenden. Det nuva-
rande tekniska stödet är i slutet av sin livscykel och utgör idag ett 
hinder för att utveckla och digitalisera verksamheten så att den kan 
leva upp till samhällets och kundernas behov gällande handlägg-
ningstider, kvalitet och effektivitet, samt utgöra en del av en 
15(18) 

LANTMÄTERIET 
 
smartare samhällsbyggnadsprocess. Lantmäteriet kommer därför att 
utveckla nya arbetssätt och verksamhetssystem för handläggning. 
Utvecklingen har beroenden till hela Lantmäteriet och genomföran-
det hanteras inom ett program. 
•  Utvecklingen inom området digital samhällsbyggnadsprocess utgår 
ifrån de regeringsuppdrag Lantmäteriet fått och syftar till att geodata 
som behövs inom samhällsbyggnadsprocessen är enhetlig, nationellt 
tillgänglig och i digital form. Insatserna ska också bidra till målen i 
den nationella geodatastrategin. Under perioden ska utökad bygg-
nadsinformation samt planinformation göras digitalt och standardise-
rat tillgängliga genom utvecklingsinsatserna som ingår i huvudpro-
jektet Smartare Samhällsbyggnadsprocess. 
Förutom dessa projekt fortsätter Lantmäteriet också att bedriva utvecklings-
insatserna inom ”Framtida tillhandahållande av fastighetsinformation” samt 
”Modern topografisk produktion”. 
Delar av ovanstående projekt kommer att lånefinansieras under perioden 
2022-2024 vilket innebär att Lantmäteriet kommer att ha ett behov av en 
fortsatt hög låneram. 
Bedömningarna för åren 2025-2026 innebär en fortsatt stor omfattning av 
utvecklingsverksamheten. Orsaken till detta är bland annat fortsatt digitali-
sering, krav på moderna system inom bland annat tillhandahållande av in-
formation samt krav på ökad säkerhet. Bedömningen är att utvecklingsbeho-
ven 2025-2026 kommer att ligga i linje med tidigare år.  
Som alltid innebär stora utvecklingsprojekt en viss grad av osäkerhet, både 
vad gäller utgifter och tidsplan. Osäkerheten ökar givetvis ju längre fram i 
tiden bedömningarna görs. 
De materiella investeringarna består främst av IT-utrustning i form av serv-
rar och lagringskapacitet, geodetisk utrustning samt bilar. 
Tkr 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
  
Utfall 
Prognos 
Beräkn. 
Beräkn. 
Beräkn. 
Beräkn. 
Immateriella investeringar 
 
 
 
 
 
  
Datasystem, rättigheter mm. 
51 000 
44 000 
50 000 
46 000 
48 000 
48 000 
Materiella investeringar 
 
 
 
 
 
  
Maskiner, inventarier och inst. mm. 
58 000 
82 000 
56 000 
47 000 
67 000 
67 000 
Byggnader, mark och annan fast egendom   
 
 
 
 
  
Övriga verksamhetsinvesteringar 
 
 
 
 
 
  
Summa verksamhetsinvesteringar 
109 000 
126 000 
106 000 
93 000 
115 000 
115 000 
  
 
 
 
 
 
  
Finansiering  
 
 
 
 
 
  
Lån i Riksgäldskontoret 
109 000 
126 000 
106 000 
93 000 
115 000 
115 000 
Bidrag 
 
 
 
 
 
  
Finansiell leasing 
 
 
 
 
 
  
Anslag (efter medgivande av regeringen) 
 
 
 
 
 
  
Summa finansiering 
109 000 
126 000 
106 000 
93 000 
115 000 
115 000 
 
16(18) 

LANTMÄTERIET 
 
I tabellen nedan redovisas de verksamhetsinvesteringar som totalt sett upp-
går till mer än 20 mnkr. Bedömningarna sträcker sig fram till 2024 vilket är 
den period som Lantmäteriets verksamhetsplan har. 
Tkr 
Totalt 
Ack. 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
  
 
Utfall 
Prognos 
Beräkn. 
Beräkn. 
Beräkn.  Beräkn. 
Verksamhetsinvesteringar per objekt 
 
 
 
 
 
 
  
Framtidens tillhandahållande fastiginf. 
63 000 
54 000 
8 000 
1 000 

 
  
Modern topografisk produktion 
23 000 
21 000 
2 000 


 
  
Nytt pantsystem 
42 000 
42 000  
  
Nytt handläggningssystem inom förrättn. 
113 000 
35 000 
26 000 
28 000 
24 000 
 
  
Summa utgifter för investeringar 
241 000 
152 000 
36 000 
29 000 
24 000 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
Finansiering  
 
 
 
 
 
 
  
Lån i Riksgäldskontoret 
241 000 
152 000 
36 000 
29 000 
24 000 
 
  
Summa finansiering 
241 000 
152 000 
36 000 
29 000 
24 000 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
Varav investeringar i anläggningstill-
gångar 

 
 
 
 
 
 
  
Datasystem, rättigheter mm. 
241 000 
152 000 
36 000 
29 000 
24 000 
 
  
Summa investeringar i anläggningstill-
gångar 

241 000 
152 000 
36 000 
29 000 
24 000 
  
  
 
I nedanstående tabell redovisas låneram och räntor för Lantmäteriets inve-
steringar 2021–2026 
Tkr 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
  
Utfall 
Prognos 
Beräkn. 
Beräkn. 
Beräkn. 
Beräkn. 
  
 
 
 
 
 
  
IB lån i Riksgäldskontoret 
290 400 
311 700 
329 500 
316 900 
283 400 
288 400 
Nyupplåning 
108 400 
126 000 
107 000 
93 000 
115 000 
115 000 
Amorteringar  
87 100 
108 200 
119 600 
126 500 
110 000 
110 000 
UB lån i Riksgäldskontoret 
311 700 
329 500 
316 900 
283 400 
288 400 
293 400 
  
 
 
 
 
 
  
Beslutad/föreslagen låneram 
330 000 
330 000 
330 000 
330 000 
330 000 
330 000 
  
 
 
 
 
 
  
Ränteutgifter 
 
 
 
3 000 
3 000 
3 000 
  
 
 
 
 
 
  
Finansiering av räntor och avskrivningar   
 
 
 
 
  
Utgiftsområde 18 anslag 1:6 Lantmäte-
riet 
26 000 
32 000 
36 000 
39 000 
34 000 
34 000 
Övrig finansiering 
61 000 
76 000 
84 000 
91 000 
79 000 
79 000 
 
 
 
17(18) 

LANTMÄTERIET 
 
Utnyttjandet av låneramen ser visuellt ut enligt stapeldiagrammet nedan 
400
350
300
250
200
150
290
312
330
317
283
288
293
100
50
0
UB 2020
UB 2021
Bud 2022
Bud 2023
Bud 2024
Bud 2025
Bud 2026
Utnyttjande
Låneram
 
Med hänsyn taget till att myndigheten de närmaste åren kommer att ha en 
hög investeringsnivå hemställer Lantmäteriet om nedanstående låneram un-
der perioden. 
Låneram i Riksgäldskontoret, mnkr  
2023  
2024 
2025 
Låneram 
330 
330 
330 
 
 
 
 
 
 
18(18)