This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Handlingar rörande EUs beslut om öppna data'.
 
 
 2022-05-23 
Dnr LM2021/038260 
 
 
 
Komplettering til   
Budgetunderlag för Lantmäteriet 
2023 - 2025 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
  Lantmäteriet, TELEFON 0771-63 63 63 E-POST xxxxxxxxxxxx@xx.xx WEBBPLATS www.lantmateriet.se 
   
 

LANTMÄTERIET 
 
Hemställan 
Lantmäteriet anhåller härmed om komplettering av inlämnat Budgetun-
derlag för 2023-2025. Kompletteringen innehåller behov av ytterligare 22 
mnkr. 
Det förändrade säkerhetspolitiska läget, Sveriges ansökan om medlemskap i 
NATO och att Lantmäteriet från 1 oktober 2022 kommer att vara en av be-
redskapsmyndigheterna gör att Lantmäteriet ser ett stort behov av att på-
skynda och öka åtgärder och utveckling inom säkerhets- och säkerhets-
skyddsområdet. Lantmäteriet anhåller mot bakgrund av detta ytterligare 22 
mnkr för att kunna säkerställa en stärkt beredskap för krig och kris. 
 
Utveckling för säkrad informationsförsörjning samt säkerställande av ända-
målsenligt informations- och säkerhetsskydd 
Lantmäteriet ser, med anledning av den ökade hotbilden, skäl till att ytterli-
gare höja skyddet för Sveriges grunddata och försörjningen därav. De åtgär-
der som föreslås genomföras avser säkerställande av långtidsbevarande av 
geodata samt förstärkning av säkerheten runt tekniklokaler. 
  Utveckling av Lantmäteriets DR-lösning (Disaster Recovery-lös-
ning) rörande geografisk information. Beräknad kostnad 6 mnkr 
  Förstärkning av Lantmäteriets och Sveriges infrastruktur för GNSS, 
Swepos, och för att säkerställa kontinuerlig tillgång till Swepos un-
der kris och höjd beredskap samt förstärkt övervakning av cybersä-
kerhetssignaler 3 mnkr.   
  Ytterligare förstärkning av säkerheten runt tekniklokaler och både 
rörande så kallade primär och sekundär site – uppskattad ökning av 
hyreskostnader 13 mnkr.  
Finansieringsbehov, mnkr  
2023 
2024 
2025 
Utveckling av DR-lösning 
6,0 
6,0 
6,0 
Förstärkning av GNSS, Swepos 
3,0 
3,0 
3,0 
Ytterligare förstärkning avseende säkerheten för tekniklo-
13,0 
13,0 
13,0 
kaler 
Totalt 
22,0 
22,0 
22,0 
 
 
Lantmäteriet, TELEFON 0771-63 63 63 E-POST xxxxxxxxxxxx@xx.xx WEBBPLATS www.lantmateriet.se 
 
2(2)