Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Underlag för dataportal.se'.


1 (7)
Beslutsdatum
Diarienummer
2022-10-25
2022-02892
BESLUT OM BIDRAG
Diarienummer:
2022-02892
Projekttitel:
Sänkta trösklar för datadelning
Koordinator:
Myndigheten För Digital Förvaltning
Box 14
85102 SUNDSVALL
Organisationsnummer:
202100-6883
Firmatecknare/prefekt:
Evelina Mikaelsson
Projektledare:
Ulrika Domellöf Mattsson
Vinnovas handläggare:
Anna-Carin Ramsten
Vinnovas administratör:
Åsa Finth
Startdatum-Slutdatum:
2022-11-01 - 2023-12-31
Er ansökan om bidrag har beviljats
Tack för er ansökan om bidrag inom utlysningen "Regeringsuppdrag sammanhållen 
datainfrastruktur 2022". Vi har beslutat att bevilja er ansökan.
Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet
Mäster Samuelsgatan 56, 101 58 Stockholm // Tel: 08 473 30 00  // vinnova.se
Fakturaadress: Vinnova, FE 34, 838 73 Frösön
Leveransadress: Klara Norra Kyrkogata 14
Page 1 of 14
Organisationsnummer: 202100-5216 VAT-nummer: SE202100521601
2022-3038-0007   2023-07-27


2 (7)
Beslutsdatum
Diarienummer
2022-10-25
2022-02892
Beviljat bidrag
Bidragsmottagare
Maxbelopp (kr) 
Max stödnivå (%) 
Stödgrund **
Maximalt bidrag  Maximal andel som 
under 
bidraget får utgöra 
projekttiden
av de 
stödberättigande 
kostnaderna
Myndigheten För Digital Förvaltning
202100-6883
3 250 000
100 %
Inte statsstöd
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen enheten Jobtech
200 000
100 %
Inte statsstöd
202100-2114
Statistiska centralbyrån
Statistiska centralbyrån SCB
100 000
100 %
Inte statsstöd
202100-0837
Summa:
3 550 000
** Stödgrunder
Inte statsstöd beviljas i enlighet med förordning (2009:1101) med instruktion för Verket för 
innovationssystem
Det slutliga bidraget som en bidragsmottagare har rätt till är det lägsta av Maxbelopp och Max 
stödnivå.
Beslutet omfattar samtliga projektparter som ska delta i genomförandet av projektet enligt 
ansökan inklusive eventuella kompletteringar.
Vad ni behöver göra nu
Page 2 of 14
2022-3038-0007   2023-07-27


3 (7)
Beslutsdatum
Diarienummer
2022-10-25
2022-02892
Innan vi kan göra den första utbetalningen måste ni först bekräfta att ni åtar er att genomföra 
projektet enligt beslutet och att projektet är startklart.
Detta görs genom att:

Samtliga parter inklusive koordinatorn fyller i ”Projektparts godkännande” 
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/.

Den av koordinatorn utsedda projektledaren i samband med Startrapporten bifogar en 
kopia på alla projektparts godkännanden, tillsammans med ett projektreferat och uppgift 
om koordinatorns bankgiro eller plusgiro för utbetalning av bidrag (vid utlandsbetalning 
anges kontonummer eller motsvarande). Startrapporten skickas in av projektledaren via 
vår Intressentportal https://portal.vinnova.se/ senast det datum som anges under avsnittet 
”Rapporter från projektet”.
Projektledaren kommer att få ytterligare instruktioner i ett separat e-postmeddelande.
Den första utbetalningen sker när vi har fått in och godkänt ovanstående handlingar.
Page 3 of 14
2022-3038-0007   2023-07-27


4 (7)
Beslutsdatum
Diarienummer
2022-10-25
2022-02892
Villkor för bidrag
I bilagan ”Vinnovas allmänna villkor för bidrag FLERA PROJEKTPARTER - 2022” regleras 
bland annat en koordinators ansvar, vad som gäller vid förändringar i projektet samt vår rätt 
att hålla inne eller begära återbetalning av medel. I bilagan hittar ni även villkor om 
projektreferat, projektavtal och revisorsintyg.
Kom ihåg att en bidragsmottagare har ett eget ansvar för att bidrag inte medges på felaktiga 
grunder eller med för högt belopp.
Utöver de allmänna villkoren gäller följande Särskilda villkor för Vinnovas bidrag till ert 
projekt:
Förutsättning för första utbetalning av bidrag är att Startrapport och kopia av Projektparts 
godkännande för Koordinatorn kommit in i tid samt att Vinnova godkänt Startrapporten. 
Koordinatorn får inte överföra medel till Bidragsmottagare förrän samtliga Projektparts 
godkännanden kommit in till Vinnova. 
Om inte alla godkännanden kommit in till Vinnova vid i beslutet angiven tid, kan Vinnova 
besluta om att rätten till bidrag upphör och Koordinatorn blir återbetalningsskyldig för allt 
utbetalt belopp."
Villkoren som anges nedan ersätter motsvarande villkor i de allmänna villkoren. I de fall ett 
villkor eller stycke i de särskilda villkoren inte tas upp gäller de allmänna villkoren.
§ 1.3 Projektreferat 
Krav på projektreferat gäller inte. 
§ 1.4 Projektavtal
Krav på Projektavtal gäller inte. 
§1.5 Rapportering och uppföljning 
Arbetsförmedlingen (enheten Jobtech) har samordningsansvar för aktuellt regeringsupp-drag. 
I dialog med berörda myndigheter har ett behov av myndighetsövergripande sam-ordning, 
processtöd och erfarenhetsutbyte identifierats. Behovet omhändertas inom före-slaget 
sekretariat. Av detta skäl ska samtliga projekt ha en nära dialog med det myndig-
hetsgemensamma sekretariatet för att säkerställa lärande och skapa förutsättningar för 
synergier och nyskapande. 
Rapportering och uppföljning ska ske i enlighet med Vinnovas beslut och anvisningar. 
I slutrapporten ska, i tillägg, projektet redovisa i vilken omfattning eller på vilket sätt möten 
och WS med sekretariat och andra myndigheter påverkat tankar, idéer och upp-lägg avseende 
ett eventuellt fortsättningsprojekt. 
Page 4 of 14
2022-3038-0007   2023-07-27


5 (7)
Beslutsdatum
Diarienummer
2022-10-25
2022-02892
Projektet ska vara representerat av minst en Projektpart vid de programseminarier och 
konferenser som Vinnova anordnar under projekttiden. Kostnad för sådan medverkan är 
stödberättigande. 
§ 5 Obestånd
 Villkoret utgår. 
§ 7 Nyttiggörande av resultat och spridning m.m. 
Villkoret utgår i sin helhet. 
§ 8.2 Revisorsintyg 
Krav på inkomma med revisorsintyg utgår.
Rapporter från projektet
För att vi ska kunna följa upp projektet, ska ni lämna in följande dokument elektroniskt till oss.
Rapport
Rapportnamn
Lämnas senast
Avser redovisnings- 
period t.o.m.

Startrapport
2022-11-14
Slutrapport
2024-01-15
2023-12-31
Instruktioner för rapportering skickas till projektledaren inför respektive rapporteringstillfälle.
Hur bidraget kommer att betalas ut
Alla utbetalningar görs till koordinatorn, som ansvarar för att föra över medel till eventuella 
övriga bidragsmottagare.
Utbetalningsplanen är preliminär och kan justeras beroende på er faktiska förbrukning av 
medel. Den förutsätter också att ni följer projektplanen och rapporterar enligt våra 
anvisningar.
Vinnova gör normalt utbetalningar på onsdagar.
Preliminärt utbetalningsdatum
Belopp (kr)
2022-11-22
3 550 000
Page 5 of 14
2022-3038-0007   2023-07-27


6 (7)
Beslutsdatum
Diarienummer
2022-10-25
2022-02892
Motiv för beslut
Vinnova har i uppdrag att finansiera innovationsprojekt tillhörande regeringsuppdraget 
Utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande (N
2021/01915).  
Under 2022 gjordes en framställan till Regeringskansliet angående en förlängning av 
regeringsuppdraget, denna godkändes och slutredovisning av regeringsuppdraget kommer nu 
ske i 31 januari 2024 (dnr N2022/00901, N2022/00258 (delvis)).  
Arbetsförmedlingen har samordningsansvar för aktuellt regeringsuppdrag som består av 
följande delar:  
Utveckling av gemensamma begrepp  
Utveckling av säkra metoder för hantering av individdata 
Utveckling av nationell databas för offentligt finansierade utbildningar - Skolverket 
Tillgängliggöra data om kvalifikationer - Myndigheten för Yrkeshögskolan 
Datadelning för stärkt innovationskraft 
Utveckling och förvaltning av myndigheternas sammanhållna datainfrastruktur 
 
Vinnova har beslutat att bevilja er ansökan medel.  
Motivet till beviljandet utgår från regeringsuppdraget där de inkomna ansökningarna utgör den 
andra etappen av regeringsuppdraget. Arbetet med att utveckla, bedöma och förankra 
ansökningarna har samordnats av det myndighetsgemensamma sekretariatet. 
Förankringsforum har prioriterat och ställt sig bakom följande ansökan.  
Ansökan ligger i linje med regeringsuppdragets intentioner och bedöms - tillsammans med 
övriga projekt - ha potential att skapa förutsättningar för att främja en effektivare 
kompetensförsörjning och livslångt lärande samt underlätta omställning på arbetsmarknaden. 
För att få tillstånd myndighetsövergripande lösningar och en effektivare datadelning är 
samverkan en central del i regeringsuppdraget.  
 
Medel som ej är förbrukade vid projekttidens slut ska återbetalas till Vinnova. 
Beslut i ärendet har fattats av Områdesansvarig Fredrik Friberg. I den slutliga 
handläggningen har även Anna-Carin Ramsten och David Renemark deltagit, den 
sistnämnda som föredragande.
Beslutet kan inte överklagas.
Page 6 of 14
2022-3038-0007   2023-07-27


7 (7)
Beslutsdatum
Diarienummer
2022-10-25
2022-02892
Frågor besvaras av ansvarig handläggare Anna-Carin Ramsten, anna-
xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx
Verket för innovationssystem, Vinnova
Page 7 of 14
2022-3038-0007   2023-07-27


   
1 (7) 
 
 
 
 
Vinnovas allmänna vil kor för bidrag – 2022 
 
FLERA PROJEKTPARTER 
Dnr: 2018-05237 
 
 
    
   Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller 
utlysningstext. 
 
 
 
   
Definitioner 
  Bidragsmottagare – Projektpart som får bidrag från Vinnova. Bidragsmottagare 
 
får inte vara finansiär till annan Projektpart. 
 
Koordinator – den Projektpart som samordnar projektet, mottar Vinnovas 
utbetalning av bidrag och som i övrigt har särskilda åtaganden enligt § 1.6. 
 
Projektbeskrivning 
– beskrivning av projektet, inklusive tidplan och budget, som 
också är en del av ansökan.  
 
Projektpart 
– organisation, som deltar i utformningen av projektet, bidrar till 
genomförande och delar på risken och resultatet i samband därmed. Projektpart får 
inom projektet inte vara underleverantör till annan Projektpart. 
 
Projektparts godkännande 
– åtagande av Projektpart att genomföra projektet i 
enlighet med beslutet. Blankett tillhandahålls av Vinnova. 
 
Projektavtal – 
avtal mellan Projektparterna för att bland annat reglera inbördes 
åtaganden, rättigheter och skyldigheter m.m. inom projektet. 
 
Stödnivå – Vinnovas bidrag uttryckt i procent av Bidragsmottagares 
stödberättigande kostnader. Maximal Stödnivå framgår av beslutet. 
 
 
§ 1  Genomförande 
  Projektpart ska genomföra projektet i enlighet med beslutet, inklusive dess villkor, 
av projektet 
och Projektbeskrivningen. Projektparterna ansvarar gemensamt för genomförandet 
av projektet. Ändringar förutsätter Vinnovas godkännande. 
 
1.1 Regulatoriska krav m.m. 
Projektpart ska vid genomförande av projektet   
•  följa etiska principer och god forskningssed samt uppfylla regulatoriska krav, 
och 
•  följa tillämpliga lagar och regler. 
 
1.2 Projektparts godkännande 
Projektparterna ska underteckna Projektparts godkännande. 
 
1.3 Projektreferat 
Projektparterna ska tillhandahålla Vinnova projektreferat för publicering på 
Vinnovas hemsida. Projektreferat är en kortare beskrivning av projektet och ska 
utformas enligt Vinnovas anvisningar. Projektreferat får inte innehålla någon 
konfidentiell information. Vinnova har rätt att göra ändringar i projektreferat. 
 
 
 
 
Page 8 of 14
2022-3038-0007   2023-07-27

link to page 9
   
2 (7) 
 
 
 
 
Vinnovas allmänna vil kor för bidrag – 2022 
 
FLERA PROJEKTPARTER 
Dnr: 2018-05237 
 
 
 
 
1.4 Projektavtal1 
Projektparterna ska ingå ett Projektavtal. Projektavtalet ska innehålla 
Projektparternas inbördes åtaganden, villkor om rätt till projektresultat och 
bakgrundsinformation (jfr § 7.2) och annat av betydelse för samarbetet. Innehållet i 
Projektavtalet ska vara förenligt med Vinnovas villkor. Projektparterna ska ha 
ingått Projektavtalet senast dagen då första lägesrapporten ska vara Vinnova 
tillhanda. Om det inte åligger Projektparterna att lämna lägesrapport, ska 
Projektparterna ha ingått Projektavtalet senast dagen för inlämnande av Start-
rapport. 
 
1.5 Rapportering och uppföljning 

Rapportering och uppföljning ska ske i enlighet med Vinnovas beslut och 
anvisningar. 
 
Projektpart ska även efter att projektet upphört tillhandahålla uppgifter i enlighet 
med Vinnovas anvisningar och förfrågningar, dock högst tre gånger inom tio (10) 
år från dagen då slutrapporten ska vara inlämnad. 
 
1.6 Koordinatorns åtaganden 
Utöver vad som gäller för Projektpart har Koordinatorn följande åtaganden. 
 
Det åligger Koordinatorn 
•  att ha erforderlig behörighet at  företräda övriga Projektparter avseende 
projektet i förhållande till Vinnova, 
•  att samordna projektet, 
•  att förvara Projektavtal och samtliga Projektparters godkännande i original, 
•  att motta Vinnovas utbetalning av bidrag, 
•  att överföra Vinnovas bidrag till övriga Bidragsmottagare i enlighet med 
beslutet, 
•  att på begäran styrka hur varje utbetalning har fördelats mellan 
Bidragsmottagare, 
•  att endast med Vinnovas godkännande överföra medel till Bidragsmottagare 
som kommit på obestånd (se § 5), 
•  att under projekttiden rapportera enligt Vinnovas beslut och anvisningar, 
•  att omgående till övriga Projektparter vidarebefordra Vinnovas beslut, 
ändringsbeslut och annan för Projektpart relevant information från Vinnova, 
och 
•  att omedelbart underrätta Vinnova 
-  om projektet försenas eller riskerar att försenas, liksom om det 
framkommer en risk att projektet inte kommer att motsvara rimligt ställda 
förväntningar, 
-  om omständigheter av betydelse som kan påverka projektets 
genomförande eller dess finansiering (t.ex. ytterligare offentligt/EU-stöd, 
förutsättningarna för nyttjande av projektresultatet minskar), 
 
1 Se vidare Vinnovas Guide til  projektavtal. 
 
 
 
 
Page 9 of 14
2022-3038-0007   2023-07-27

link to page 10
   
3 (7) 
 
 
 
 
Vinnovas allmänna vil kor för bidrag – 2022 
 
FLERA PROJEKTPARTER 
Dnr: 2018-05237 
 
 
 
-  om eget eller annan Projektparts obestånd (se § 5), 
-  om ändring av firma, firmatecknare och adress samt 
-  om ändring av Bidragsmottagares status (t.ex. från SMF till stort företag). 
 
Koordinatorn är ansvarig för projektledaren. Projektledaren ska i förhållande till 
Vinnova vara behörig att företräda Koordinatorn avseende projektet. Byte av 
projektledare kräver Vinnovas godkännande. 
 
1.7 Underlag til  Koordinatorn 

Projektpart ska bistå Koordinatorn med underlag och annan information så att 
denne kan fullgöra sina åtaganden gentemot Vinnova enligt ovan. 
 
§ 2  Under- 
  Projektpart får endast anlita underleverantör i enlighet med vad som framgår av 
leverantör 
Projektbeskrivningen. Projektpart ansvarar för sin underleverantör såsom för sig 
 
själv. 
 
Projektpart får inom projektet inte vara underleverantör till annan Projektpart.     
 
§ 3  Til träde och frånträde 
  Projektpart får inte tillträda eller frånträda projektet såvida det inte framgår av 
beslutet eller godkänns av Vinnova. 
 
§ 4  Ändrade förutsättningar    Projektpart får inte utan Vinnovas godkännande bedriva projektet om 
förutsättningarna för nyttjande av projektresultatet minskat i väsentlig omfattning. 
Detta gäller också om det uppkommer tekniska, ekonomiska eller andra 
omständigheter som har väsentlig inverkan på projektets genomförande. 
 
§ 5  Obestånd 
  Projektpart som under projektet kommer på obestånd ska omedelbart informera 
Koordinatorn och Vinnova om situationen.2 
 
§ 6  Finansiella 
  6.1 Stödberättigande kostnader 
bestämmelser 
Stödberättigande kostnader är de kostnader som Bidragsmottagares bidragsbelopp 
beräknas på. Nedanstående gäller även för Projektparter som inte är 
Bidragsmottagare. 
 
För att en kostnad ska vara stödberättigande ska den 
•  vara faktisk och kunna styrkas, 
•  ha uppkommit hos Projektpart, 
•  ha uppkommit under den projekttid som framgår av beslutet,  
•  vara bokförd och fastställd i enlighet med Projektparts vanliga 
redovisningsprinciper och god redovisningssed, 
•  vara skälig och ha uppkommit enbart för genomförande av projektet, och 
•  vara i enlighet med Projektparts interna policys och riktlinjer, särskilt med 
avseende på miljö- och klimatpåverkan. 
 
 
2 Ang. obestånd se 1 kap. 2 § andra stycket konkurslagen (1987:672). 
 
 
 
 
Page 10 of 14
2022-3038-0007   2023-07-27

link to page 11
   
4 (7) 
 
 
 
 
Vinnovas allmänna vil kor för bidrag – 2022 
 
FLERA PROJEKTPARTER 
Dnr: 2018-05237 
 
 
 
För att kostnader ska vara stödberättigande ska de i Projektpartens redovisning vara 
särskiljbara från organisationens övriga transaktioner och vara rapporterade till 
Vinnova senast i slutrapporten. 
 
Vinnovas anvisning för stödberättigande kostnader ska följas3. Stödgrunden avgör 
vilka kostnader som är stödberättigande. Nedan följer de kostnadsslag som kan 
vara stödberättigande   
1.  personalkostnader i den omfat ning som personal arbetar i projektet, dock 
med den begränsning som framgår nedan, 
2.  kostnader för utrustning, mark och byggnader i den utsträckning och under 
den tid som de används för projektet,  
3.  kostnader för konsulter och licenser m.m., dock med den begränsning som 
framgår nedan, 
4.  övriga direkta kostnader, samt   
5.  indirekta kostnader i den omfattning som framgår nedan. 
 
Generel a begränsningar och undantag 
Stödberättigande personalkostnader hos Projektpart som inte är universitet eller 
högskola får beräknas till en genomsnittlig kostnad om högst 800 kr per timme.   
 
Kostnader för revisorsintyg enligt § 8.2 nedan utgör en stödberättigande kostnad 
upp till 30 000 kr. 
Universitet och högskola, får göra påslag för indirekta kostnader enligt den 
fullkostnadsprincip som de tillämpar. Universitet och högskola behöver i sin 
bokföring bara särredovisa stödberättigande kostnader motsvarande 
bidragsbeloppet. 
 
Övriga Projektparter får göra påslag för faktiska indirekta kostnader, dock högst 
med 30 % på sina stödberättigande personalkostnader. 
Från stödberättigande kostnader undantas (1) kostnader som uppkommer i samband 
med ingående av Projektavtal, (2) licenskostnader eller liknande mellan 
Projektparter och (3) kostnader hos en Projektpart som är på obestånd. 
När Vinnova har krav på att utländsk organisation ska ha filial eller driftställe i 
Sverige för att kunna vara Bidragsmottagare, ska kostnaderna hos 
Bidragsmottagaren vara hänförliga till filialens eller driftställets verksamhet för att 
vara stödberättigande. 
6.2 Utbetalning 
En förutsättning för första utbetalning av bidrag är att Startrapport samt kopia av 
samtliga Projektparts godkännande har inkommit i tid och at  eventuell efterfrågad 
komplettering inkommit. 
 
 
3 Anvisning för stödberättigande kostnader finns på Vinnovas hemsida. 
 
 
 
 
Page 11 of 14
2022-3038-0007   2023-07-27

link to page 12
   
5 (7) 
 
 
 
 
Vinnovas allmänna vil kor för bidrag – 2022 
 
FLERA PROJEKTPARTER 
Dnr: 2018-05237 
 
 
 
Förutom att genomföra projektet i enlighet med beslutet, inklusive dess villkor och 
Projektbeskrivningen, förutsätts för fortsatt utbetalning att rapport inkommit i tid 
och att eventuell efterfrågad komplettering inkommit. 
 
Om någon av Projektparterna är på obestånd har Vinnova rätt att ändra 
förutsättningarna för utbetalning. 
 
Om medel inte kan utbetalas under det kalenderår som de fördelats på av skäl 
hänförliga till Projektpart, förlorar Bidragsmottagare rätt till dessa medel. Vinnova 
kan dock besluta att omfördela medlen till kommande kalenderår. 
 
6.3 Återbetalning 
Bidragsmottagare som erhållit mer medel än vad denne har rätt till enligt beslutet är 
återbetalningsskyldig för sådant belopp till Vinnova. Om maximal Stödnivå ger 
lägre belopp än maximalt bidragsbelopp avgör Stödnivån hur mycket en 
Bidragsmottagare har rätt till. Om maximal Stödnivå ger högre belopp än maximalt 
bidragsbelopp avgör maximalt bidragsbelopp hur mycket en Bidragsmottagare har 
rätt till.   
 
Vid godkännande av slutrapport meddelar Vinnova Koordinatorn om 
återbetalningsskyldighet föreligger och med vilket belopp. Återbetalning ska ske 
senast 30 dagar från Vinnovas meddelande. Återbetalning ska ske via 
Koordinatorn. 
 
Återbetalningsskyldighet enligt ovan föreligger även om projektet avbryts. 
 
6.4 Kvittning 

Vinnova har rätt att kvitta en fordran mot Bidragsmottagare i ett annat projekt mot 
ej utbetalda medel till samma Bidragsmottagare i detta projekt. 
 
   
§ 7  Nyttiggörande av 
  7.1 Nyttiggörande av resultat 
resultat och spridning 
 
m.m. 
Projektparterna ska nyttiggöra projektresultat i enlighet med plan för nyttiggörande. 
Med nyttiggörande avses att projektresultat kommer till användning t.ex. genom 
kommersialisering, licensiering eller offentliggörande. Vid offentliggörande ska 
hänsyn tas till Projektparts behov av skydd för immateriella tillgångar och 
företagshemligheter. Offentliggörande genom vetenskaplig publicering som tas 
fram inom ramen för projektet ska ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas 
anvisning4
 
En Bidragsmottagare får inte överlåta eller upplåta projektresultat, eller på annat 
sätt vidta någon åtgärd, som medför att det blir fråga om indirekt statligt stöd. 
 
Vinnova gör inte anspråk på äganderätt till projektresultat. 
 
 
4 Anvisning för publicering med öppen til gång finns på Vinnovas hemsida. 
 
 
 
 
Page 12 of 14
2022-3038-0007   2023-07-27

link to page 13
   
6 (7) 
 
 
 
 
Vinnovas allmänna vil kor för bidrag – 2022 
 
FLERA PROJEKTPARTER 
Dnr: 2018-05237 
 
 
 
7.2 Nyttjanderätt til  projektresultat och bakgrundsinformation
Om Projektpart för genomförande av projektet behöver tillgång till eller nyttja 
annan Projektparts projektresultat, ska denne ha rätt till detta i erforderlig 
omfattning utan att ersättning ska utgå. 
 
Om Projektpart för genomförande av projektet behöver tillgång till eller nyttja 
annan Projektparts bakgrundsinformation, ska denne ha rätt till detta i erforderlig 
omfattning. 
 
Om Projektpart för att nyttja eget projektresultat (innefattar även gemensamt ägt 
projektresultat) behöver tillgång till eller nyttja annan Projektparts projektresultat 
eller bakgrundsinformation, ska denne beviljas nyttjanderätt i erforderlig 
omfattning. 
 
Projektpart som innehar bakgrundsinformation har rätt att senast vid Projektavtalets 
undertecknande eller efter särskild överenskommelse med berörda Projektparter, 
undanta bakgrundsinformation från Projektparts rätt som följer av detta villkor. 
 
Med bakgrundsinformation avses t.ex. uppfinningar (patenterade, patenterbara eller 
ej), know-how, upphovsrätt, mönsterrätt, och nyttjanderätt till tredje mans 
rättigheter som Projektpart innehar och som är av betydelse för genomförande av 
projektet. 
 
7.3 Angivande av Vinnova som finansiär  
Vid information om projektet och vid varje offentliggörande av projektresultat ska 
det anges att arbetet utförts med stöd från Vinnova (på engelska återges namnet 
med Sweden’s Innovation Agency). Med offentliggörande avses t.ex. publicering, 
oavsett medium, och muntliga presentationer. 
 
7.4 Vinnovas rätt att sprida information från projektet 
Vinnova har rätt att mångfaldiga och sprida hela eller delar av rapporter från 
projektet samt även rätt att i övrigt sprida information från och om projektet, dock 
under förutsättning att uppgifter som omfattas av sekretess inte röjs. 
 
§ 8  Granskning 
  8.1 Granskning 
Vinnova eller person/-er som Vinnova utsett, t.ex. kvalificerad revisor eller 
utvärderare, har rätt att granska projektet och ta del av handlingar som kan lämna 
upplysningar om ekonomiska, tekniska eller andra förhållanden i projektet. 
Projektpart ska då, på egen bekostnad, ställa allt erforderligt material till 
förfogande. Denna rätt gäller under projekttiden och i tio (10) år efter sista 
utbetalning. 
 
 
 
 
 
5 Se vidare Guide til  Vinnovas villkor om nyttjanderätt. 
 
 
 
 
Page 13 of 14
2022-3038-0007   2023-07-27

link to page 14
   
7 (7) 
 
 
 
 
Vinnovas allmänna vil kor för bidrag – 2022 
 
FLERA PROJEKTPARTER 
Dnr: 2018-05237 
 
 
 
8.2 Revisorsintyg   
Om en Bidragsmottagares maximala bidragsbelopp enligt beslutet uppgår till tre (3) 
miljoner kronor eller mer ska revisorsintyg bifogas slutrapporten. Universitet och 
högskolor är undantagna från skyldigheten att inkomma med revisorsintyg. 
 
Oavsett ovanstående ska revisorsintyg bifogas rapport om det framgår av beslut 
eller särskilda villkor. 
 
Intyget ska utformas enligt Vinnovas anvisningar6. Granskningen ska utföras av 
kvalificerad revisor. För kommun, landsting, statliga myndigheter, accepteras också 
revisorsintyg från kommunal yrkesrevisor eller internrevisor. 
 
 
   
§ 9  Sanktioner 
  Vinnova får besluta att ett beviljat bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om 
1.  den som sökt om eller mottagit bidraget genom att lämna oriktiga uppgifter 
eller på något annat sätt har förorsakat att stödet beviljats felaktigt eller med 
för högt belopp, 
2.  bidraget av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp 
och mottagaren borde ha insett detta, eller 
3.  villkoren för bidraget inte uppfylls. 
 
Bidragsmottagare är återbetalningsskyldig om någon av de grunder som anges i 
punkterna 1–3 ovan föreligger. Vinnova kommer att efter särskilt beslut helt eller 
delvis kräva tillbaka stödet jämte ränta enligt räntelagen (1975:635). 
 
Om bidraget utgör olagligt statsstöd kommer Vinnova att återkräva bidraget jämte 
ränta från utbetalningsdagen i enlighet med lagen (2013:388) om tillämpning av 
Europeiska unionens statsstödsregler. 
 
 
   
§ 10  Ändringar och tillägg 
  Ändringar eller tillägg till Vinnovas beslut ska vara skriftliga för att gälla. 
 
Vinnova har rätt att fatta beslut om ändring eller tillägg till Projektparts fördel. 
 
 
 
 
6 Anvisningar och mal  finns til gängliga på Vinnovas hemsida. 
 
 
 
 
Page 14 of 14
2022-3038-0007   2023-07-27

Document Outline