Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Upphandling mellan region och privata vårdgivare'.


Ramavtal
2021-09-20
Avtalsnamn Bemanning Läkare och 
Startdatum 2021-11-01
Sjuksköterskor
Slutdatum
2023-10-31
Ref. nr.
21RS10448
Förlängning 2 st förlängningar à 1 år
Avtalsparter
Köpare
Säljare
Region Västernorrland  
AB Big Care  
2321000206
5565960555
Adress
Adress
Storgatan 1 
c/o Singh, Björnidegränd 4 
87185 
16246 
HÄRNÖSAND 
VÄLLINGBY 
Sverige
Sverige
Kontaktperson
Kontaktperson
Ann Entall 
Rahul Singh 
+46 (0)611 800 00 (tel) 
+46 (8) 471 96 09 (tel) 
xxx.xxxxxx@xxx.xx
+46 709 37 07 04 (mob) 
xxxxx@xxxxxxx.xx
1. Ramavtal bemanning läkare och sjuksköterskor
1.1 AVTAL
1.1.1 Avtalsform
Detta är ett Ramavtal som reglerar samtliga villkor för senare avrop.      
Avtalet är juridiskt bindande under förutsättning att det är undertecknat av både Köparen och 
Leverantören.
1.1.2 Handlingars inbördes ordning
Med avtalet avses detta huvuddokument och samtliga nedanstående bilagor. Vid eventuella 
motstridigheter mellan dokumenten ska följande prioritetsordning gälla.   
 
1. Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal     
2. Detta avtal med bilagor           
3. Eventuella kompletteringar av upphandlingsdokumenten         
4. Upphandlingsdokumenten med bilagor        
Sida 1/16

21RS10448 Bemanning Läkare och Sjuksköterskor
5. Eventuella kompletteringar av anbudet        
6. Leverantörens anbud med bilagor   
 
Skriftliga ändringar under avtalstiden som överenskommits i enlighet med detta Avtal har företräde 
framför såväl huvuddokument som bilagor.
1.1.3 Avtalets bilagor
1. Prisbilaga 
2. Ersättning
3. Kontaktvägar
4. Definitioner
Ovanstående bilagor tillförs i samband med upprättande av det slutliga Ramavtalet.
1.1.4 Avtalsomfattning
Leverantören åtar sig att leverera bemanningstjänster i form av läkare och sjuksköterskor åt Köparen 
i enlighet med detta avtal, de upphandlingsdokument,  som legat till grund för upphandlingen med 
diarienummer 20RS10042 samt enligt sitt anbud. Avtalet omfattar såväl specialister som 
legitimerade inom öppen- och slutenvård.
1.1.5 Avtalstid
Avtalsstart är 2021-11-01 under förutsättning att Ramavtalet undertecknats av Köparen och 
Leverantören, och därefter löpande, i upp till fyrtioåtta (48) månader (”Avtalstiden”). Köparen har 
efter 21 månader en ensidig rätt att säga upp avtalet med minst tre (3) månaders uppsägningstid 
utan angivande av särskilda skäl. 
 
Att Avtalet har upphört att gälla ska inte påverka giltigheten av Avropsavtal. Detta hindrar inte att 
leverans kan ske vid en senare tidpunkt, under förutsättning att Avropet har gjorts under Avtalstiden. 
Avrop kan emellertid inte göras efter det att Avtalstiden har gått ut.
1.2 AVROP
1.2.1 Avropsvolymer
Angivna volymer är ett uppskattat behov. Köparen förbinder sig dock inte att avropa några volymer, 
utan antagen Leverantör är skyldig att leverera i enlighet med det verkliga behovet dock ej över 
angiven takvolym.
1.2.2 Avropsberättigade
Avrop sker enbart från Köparens avropsfunktioner på uppdrag från Beställande enhet.
1.2.3 Kontakt med beställande enhet
Leverantören får ej ta kontakt direkt med Beställande enhet. När avropsavtal för uppdraget är 
undertecknat mellan parterna får antagen Leverantör ta kontakt med Beställande enhet. 
Tas kontakt med Beställande enhet utan undertecknat avropsavtal har Köparen enhet rätt till vite 
enligt punkt 1.6.2.5.
1.2.4 Avropsförfarande
Innehåll och omfattning i varje uppdrag fastställs av Köparen i samband med avrop. Avropet 
Sida 2/16

21RS10448 Bemanning Läkare och Sjuksköterskor
innehåller information om de arbetsuppgifter som ska utföras, arbetets längd och arbetstider 
(inklusive eventuell jour eller beredskap) samt övrig information som kan vara av relevans för 
uppdraget, såsom utbildning, yrkeskunskap eller annan erfarenhet.
Avropsfunktionen skickar ut avropet till samtliga Leverantörer inom det aktuella området samtidigt.
Avropet har en angiven svarstid för leverantören, i normalfall tre (3) arbetsdagar.  
Leverantören förbinder sig att svara på avropet i det system som Köparen använder sig av.
1.2.4.1 Kvarstående behov
Avrop som inte tillsatts kan skickas ut på nytt som kvarstående behov och skickas då till samtliga 
Leverantörer inom det aktuella området. Kvarstående behov har ingen svarstid.
1.2.4.2 Svar på avrop
Leverantör ska skriftligen erbjuda en vidtalad person lämplig för avropet. För att presentationen ska 
vara komplett ska följande framgå:
• Erbjuden persons namn och personnummer
• Erbjudna veckor och period utifrån avropat behov
• Utdrag från HOSP och IVO där datum för genomförd kontroll framgår (alternativt en skärmbild). 
Utdragen får inte vara äldre än sex månader.
• Kopia av specialistkompetensbevis/utbildningsbevis på vidareutbildning där så krävs
• Uppdaterat och daterat CV på svenska
• Två nedskrivna referenser varav minst en från person i arbetsledande ställning, inklusive namn, 
position och relation till den erbjudna personen samt telefonnummer. Referenserna ska vara 
relevanta för aktuellt uppdrag och så aktuella som möjligt.
Leverantören ska på Köparens anmodan begära att uthyrd person lämnar utdrag från 
belastningsregistret för de verksamheter där det är relevant.
Leverantören ska säkerställa att erbjuden person innehar adekvat kompetens och erfarenhet för att 
utföra arbetsuppgifterna i det aktuella avropet och garantera en tillförlitlig referenstagning. Uthyrd 
person får inte på plats ställa särskilda krav eller villkor för fullgörande av åtagandet.
Leverantör ska ha utfört ID-kontroll och legitimationskontroll hos berörda myndigheter och 
kontrollerat att inte några begränsningar i yrkesutövandet föreligger hos erbjuden person.
Vite utgår med 10 000 SEK om Leverantör inte håller erbjudandet  tillgängligt i tre (3) arbetsdagar 
efter svarstidens utgång.
1.2.4.3 Köparens urvalsprocess
Kompletta erbjudanden som inkommer inom svarstid och uppfyller i avropet ställda krav hanteras 
utifrån rangordning och eventuellt kontinuitet. Köparen förbehåller sig rätt att avgöra om erbjuden 
person uppfyller ställda krav för aktuellt uppdrag.
1.2.4.3.1 Kontinuitet
Köparen kan göra avsteg från rangordning för att uppnå kontinuitet och därmed säkerställa 
patientsäkerhet och minimera negativa konsekvenser som personalomsättning kan medföra för 
Beställande enhet.
Kontinuitet ska ses som att erbjuden person är känd av Köparen, eller att erbjuden person kan ta en 
stor del eller hela avropet. Behov av kontinuitet avgörs av Beställande enhet.
För att säkerställa patientsäkerhet och kontinuitet har Köparen rätt att utan ny avropsförfrågan 
förlänga pågående uppdrag en (1) gång med den Leverantör och den uthyrda person som tjänstgör.
Sida 3/16

21RS10448 Bemanning Läkare och Sjuksköterskor
1.2.4.4 Avropsavtal
Avropet utgör underlag till det Avropsavtal som tecknas med den eller de Leverantörer som Köparen 
tackar ja till. Innan avropsavtal tecknats sker all kommunikation mellan Avropsfunktionen och 
Leverantören.
1.3 LEVERANTÖRENS ANSVAR
1.3.1 Arbetsgivaransvar
Leverantören har ensam fullt ekonomiskt respektive juridiskt arbetsgivaransvar för den egna 
personalen och för av leverantören kontrakterad personal. Leverantören svarar för löner, sociala 
avgifter och andra avtalsenliga och lagstadgade kostnader för sig och sin personal.
Leverantören ska ha kunskap om de lagar och föreskrifter som äger tillämpning för hälso- och 
sjukvårdsverksamhet. Leverantören ska ansvara för att uthyrd person följer gällande 
arbetstidslagstiftning och tillgodogör sig erforderlig veckovila/dygnsvila samt redovisar eventuella 
skattepliktiga förmåner, såsom t.ex. fri bostad som löneförmån.
1.3.1.1 Legitimation
Leverantören ansvarar för att uthyrd person har intakt legitimation vid uppdragets genomförande. 
Leverantören är skyldig att omedelbart informera Köparen om uthyrd persons behörighet och/eller 
legitimation förändras innan uppdragsstart eller under uppdragstiden. Om Leverantören bryter mot 
ovanstående på sådant sätt att Köparens förtroende för Leverantören rubbas utgör det väsentligt fel 
och grund för hävning av avtalet enligt punkt 1.7.13.
1.3.2 Underleverantör
Leverantören har helhetsansvar för avtalet och ansvarar för underleverantörs arbete som för sitt 
eget. Leverantör ska med underleverantör träffa motsvarande villkor som överenskommits mellan 
Köparen och Leverantören i detta avtal.
Leverantören ska i alla frågor vara Köparens motpart. All kommunikation, pris, fakturering mm ska 
ske mellan Leverantören och Köparen.
Samtliga anlitade underleverantörer redovisas efter uppmaning skriftligen till Köparen. Köparen har 
rätt att under avtalstiden kontrollera Leverantörens, samt dennes underleverantörers, skatte- och 
avgiftsskyldigheter samt ekonomiska ställning.
1.3.3 Resor och boende
Leverantören ska ansvara för att organisera och bekosta samtliga resor och boende för att uthyrd 
person ska kunna påbörja, genomföra och avsluta uppdrag.
1.3.4 Karens
Leverantören äger inte rätt att erbjuda person som har anställning eller har varit anställd hos 
Köparen under de senaste tolv (12) månaderna från uppdragets start.
1.3.5 Utförande och kvalitet
Leverantören ska;
• leverera enligt detta avtal med största omsorg och på ett fackmannamässigt sätt och iaktta god 
sedvänja inom branschen och tillvarata Köparens intressen.
• via eget kvalitetssäkringssystem säkerställa att det egna arbetet alltid utförs med rätt kvalitet 
och med precision.
• om avropet inte är tillräckligt preciserat i samråd med Köparen göra ytterligare preciseringar.
Sida 4/16

21RS10448 Bemanning Läkare och Sjuksköterskor
• utan dröjsmål till Köparen anmäla behov av nya eller ändrade direktiv för att kunna utföra 
avropat uppdrag.
Om leverantören i sin yrkesutövning bryter mot ovan angivna principer och praxis, på ett sådant sätt 
att Köparens förtroende för Leverantören rubbas, utgör det ett väsentligt fel och grund för hävning av 
avtalet, enligt punkt 1.7.13.
1.3.6 Utbildning
Leverantören ska säkerställa att personer för uthyrning får den kompetensutveckling som krävs för 
att bibehålla sitt yrkeskunnande. Detta innefattar även utbildning på exempelvis större 
systemförändring under pågående uppdrag.
Erbjuden person ska ha genomgått, för uppdraget, relevant HLR -utbildning de senaste 12 
månaderna.
1.3.7 Ersättare
Leverantör ska se till att det finns ersättare vid frånvaro av uthyrd person. Leverantören ska snarast 
meddela frånvaron till Avropsfunktionen samt föreslå ersättare som uppfyller ställda krav enligt 
avropet. Detta för att undvika försening eller annan olägenhet för Köparen.
 
Ersättare ska skriftligen godkännas av Avropsfunktionen.
 
Om Leverantören inte kan presentera en godkänd ersättare hanteras det enligt punkt 1.6.2.1
1.3.8 Tillgänglighet
Leverantören åtar sig att finnas tillgänglig varje helgfri vardag via telefon kl. 08.00- 16.00.
Övrig tid ska Leverantör kunna nås vis jourtelefon för de fall uthyrd person uteblir eller annat problem 
uppstår.
1.3.9 Försäkring
Leverantören är skyldig att teckna och under hela avtalstiden vidmakthålla ansvarsförsäkring, till ett 
belopp om minst 10 000 000 SEK. Vid ett skadefall orsakat av Leverantören eller dennes 
underleverantör är Leverantören skyldig att utan dröjsmål tillsända Köparen bekräftelse på anmäld 
skada till sitt försäkringsbolag.
Leverantören ska på Köparens begäran lämna bevis om sina försäkringar kopplade till uppdraget.
1.3.10 Bemanningskonsult
Bemanningskonsult ska vara väl insatt i ramavtalet. Bemanningskonsult ska genom information i 
avropet, kunna genomföra urvalsprocess för att välja ut och erbjuda uthyrda personer som 
matchar aktuellt uppdrag. Bemanningskonsulten ska utan svårigheter kunna tala, skriva och förstå 
svenska språket.
Leverantören ska i möjligaste mån begränsa antalet bemanningskonsulter som har kontakt med 
avropsfunktionen.
Leverantören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål ersätta bemanningskonsult om Köparen begär det 
och har sakliga skäl för sin begäran, såsom att bemanningskonsulten saknar erforderlig kompetens 
eller att samarbetssvårigheter förekommer.
1.3.11 Uthyrd persons ansvar
1.3.11.1 Språkkrav
Sida 5/16

21RS10448 Bemanning Läkare och Sjuksköterskor
Uthyrd person ska utan svårighet kunna tala, skriva och förstå svenska språket för god 
kommunikation med patienter, anhöriga och övrig personal.
För uthyrd person som inte har svenska, norska eller danska som modersmål ska leverantören på 
begäran kunna styrka att uthyrd person har kunskaper i det svenska språket motsvarande svenska 
nivå C1 enligt Europarådets nivåskala för språk. 
1.3.11.2 Kompetens och erfarenhet
Uthyrd person ska ha minst två års klinisk yrkeserfarenhet till minst 75% tjänstgöring de senaste tre 
åren, inom den specialitet som aktuellt avrop avser. För specialistläkare krävs dessutom två års 
erfarenhet efter specialistgodkännande. För sjuksköterskor med en vidareutbildning eller påbyggnad 
gäller två års erfarenhet av den specialiteten. 
Uthyrd person ska ha personlig lämplighet, erfarenhet och god samarbetsförmåga, ansvarskänsla 
och vara noggrann samt ha ett gott bemötande.
För uppdrag där bakjourskompetens krävs ska uthyrd person vara färdig specialist och ha erfarenhet 
av att praktiskt arbeta som bakjour i enlighet med vad som anges i den aktuella 
uppdragsbeskrivningen.
Handledning är en naturlig del i tjänsten och ska i förekommande fall kunna utföras av uthyrd 
person.
1.3.11.3 Särskilda hälsokrav
1. Screening för multiresistenta bakterier; 
Uthyrd person som de senaste sex månaderna före tjänstgöringstillfälle haft kontakt (som patient 
eller personal) med utländsk sjukvård ska före tjänstgöring screenas för MRSA enligt sedvanliga 
rutiner (näsa, svalg, perineum, ev hudlesion). Odlingssvar ska finnas klart innan tjänstgöringens 
början.
2. Vaccinationsskydd; 
Uthyrd person ska ha fullgott skydd mot Hepatit B, mässling och röda hund (genomgångna 
sjukdomar enligt sakkunnig bedömning, eller MPR-vaccinerad). Uthyrd person som ska arbeta med 
spädbarn bör ha aktuellt vaccinationsskydd mot kikhosta (pertussis)
3. Tuberkulos 
Uthyrd person ska inför tjänstgöring ha genomgått bedömning avseende tuberkulos enligt 
Socialstyrelsens ”Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos”, artikelnr 2012-3-16.
1.3.11.4 Introduktion
För uthyrd person som inte tidigare haft uppdrag hos Beställande enhet krävs viss introduktion. 
Introduktionen genomförs av Köparens personal på plats och pågår maximalt fyra (4) timmar för 
läkare, åtta (8) timmar för sjuksköterskor. Tidsåtgången bedöms av Köparen och för den tiden utgår 
ingen ersättning till Leverantören. 
Om uthyrd person har arbetat de senaste 12 månaderna vid Beställande enhet kan parterna 
överenskomma om att introduktion inte är nödvändig. Den överenskommelsen ska vara 
gjord innan uppdraget påbörjas.
1.3.11.5 Läkemedel
Läkemedelsbehandlingen ska ske på ett rationellt, säkert och kostnadseffektivt sätt med ett 
helhetsperspektiv där patientens och samhällets bästa beaktas.
Leverantörens uthyrda läkare ska vid förskrivning av läkemedel följa regionernas 
läkemedelskommittés rekommenderade läkemedel och terapirekommendationer. Leverantörens 
uthyrda läkare ska använda elektroniska receptblanketter försedda med arbetsplats- och 
Sida 6/16

21RS10448 Bemanning Läkare och Sjuksköterskor
förskrivarkod.
1.3.11.6 Datorvana
Uthyrd person ska ha kunskap och vana att arbeta med datoriserad journalföring.
1.3.11.7 Drogfrihet
Leverantörer förbinder sig att enbart använda sig av drogfri personal vid utförandet av avrop inom 
uppdraget och att ställa samma krav på anlitade underleverantörer.
Leverantörer och underleverantörer ska ha en gällande alkohol- och drogpolicy med ett 
åtgärdsprogram och en rehabiliteringsplan. Alla Leverantörer och underleverantörer ansvarar för 
personalens drogfrihet och ska informera sina anställda om vad som gäller.
Om en Leverantör eller underleverantör inte har en egen alkohol- och drogpolicy ska Köparens egna 
riktlinjer gälla.
Vid misstanke om alkohol- och drogmissbruk ska Köparen i samråd med Leverantör begära att 
uthyrd person drogtestas. Leverantören står för kostnaden och ska delge Köparen resultatet.
1.4 GEMENSAMT ANSVAR
1.4.1 Utredning av vårdskada
Köparens chefsläkare är ansvarig för att anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat 
medföra ett Lex Maria ärenden eller liknande, och anmälningar till IVO samt till patientnämnd eller 
motsvarande, om och när uthyrd person är inblandad.
Leverantören ansvarar för att samverka med Köparen genom att delta i arbetet med händelseanalys 
och Lex Maria. Vid uppkomst av anmälningar från Köparens patientnämnd liksom vid ingripanden 
från IVO eller HOSP, äger Köparen även rätt att avbryta uthyrd persons uppdrag.
1.4.2 Omdisponering av personal
Köparen är den uthyrdes arbetsledare och ska därför leda och fördela arbetet. Köparen har rätt att 
omdisponera uthyrd person inom uthyrd persons kompetensområde, till annan verksamhet hos 
Köparen, inom rimligt avstånd. Sådan omdisponering ska ej föranleda merkostnad för Leverantören.
1.4.3 Patientförsäkring
Köparens patientförsäkring gäller för patient som erhållit vård och behandling av Leverantörens 
uthyrda personal.
1.4.4 Uppföljning
För uppföljning av parternas åtaganden enligt avtalet ska avtalsansvariga från Köparen och 
Leverantören tillsammans träffas om behov föreligger under avtalsperioden.
Statistik: Leverantören ska kostnadsfritt leverera statistikuppgifter vid anmodan från Köparen, dock 
högst en gång per år.
Uppgifter kan vara; Volym i både kostnad och timmar, per specialitet, totalt, uppdelad per 
ersättningsnivå och per Beställande enhet.
1.5 KOMMERSIELLA VILLKOR
1.5.1 Tjänstgöringsrapport
Sida 7/16

21RS10448 Bemanning Läkare och Sjuksköterskor
Uthyrd person ska dokumentera sin tjänstgöring genom att fylla i Köparens 
tjänstgöringsrapport. Tjänstgöringsrapporten ska vara skriftligen godkänd av Köparen och den 
uthyrda personen på plats. Det är uthyrd persons ansvar att få tjänstgöringsrapporten signerad samt 
förmedla den till Leverantören. Signerat original av tjänstgöringsrapport ska ligga till grund för 
leverantörens fakturering av uppdraget och ska bifogas fakturan.
Köparen kan under avtalstiden inkludera inhyrd personal i digitalt system för tidsregistrering. Då 
undantas ovanstående krav angående tjänstgöringsrapporten.
 Bilaga Tjänstgöringsrapport läkare/sjuksköterska
1.5.2 Fakturerings- och Betalningsvillkor
Ersättning utgår för godkända leveranser i efterskott. Fakturering får ske en gång i månaden eller 
tidigare om uppdraget är kortare.
Om anledning till anmärkning mot faktura eller verkställd leverans inte föreligger, erläggs betalning 
inom 30 dagar räknat från fakturadatum.  
Köparen betalar inte fakturerings- expeditionsavgifter eller andra avgifter från Leverantören eller 
tredje part. Dessa kostnader är inräknade i priset och föranleder ej särskild debitering.
Fakturan ska ha inkommit inom 6 månader efter utförd leverans. Om leverantören inte gör sin 
fordran gällande inom 6 månader efter utfört leverans är fordran att betrakta som preskriberad. Med 
detta menas att leverantören inte längre kan göra fordran gällande mot Köparen.
Respektive region och Leverantören överenskommer vilka uppgifter som ska framgå på fakturan 
inför avtalsstart.
En felaktig faktura justeras med en kreditfaktura av Leverantören till Köparen. Ursprunglig faktura 
betalas i samband med mottagande av kreditfaktura.
För specifik information Region Västernorrland:
https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Upphandling/Elektronisk-handel/Elektroniska-fakturor/
Som beställarreferens ska femsiffrigt kostnadsställe anges. Exempel: Fakturareferens: XXXXX
1.5.3 Pris och ersättning
Angivna priser i Prisbilagan gäller i svenska kronor (SEK) exkl. mervärdeskatt. Pris inkluderar 
samtliga kostnader förenade med uppdraget såsom exempelvis resor, boende, traktamente, 
semesterersättning, sjuklön etc.
Ersättning för ordinarie arbetstid utgår med för specialiteten avtalat pris baserat på uthyrd persons 
tjänstgöring enligt signerad tjänstgöringsrapport. Tid utöver avropad arbetstid som är godkänd av 
Köparen ersätts enligt avtalad ersättning.
Ordinarie arbetstid omfattar 40 timmar per vecka, helgfri måndag-fredag förlagd mellan kl. 07-21. För 
avrop som avser schemalagd tjänstgöring gäller arbetstid utifrån Beställande enhets schema.
Ersättningen reduceras med 15 % om;
• annan specialistkompetens än för uppdraget avropad specialitet erbjuds och accepteras
• ST-läkare inom avropad specialitet erbjuds och accepteras  
1.5.4 Dröjsmålsränta
Om faktura inte betalas i tid ska dröjsmålsränta utgå enligt räntelagens bestämmelser (f.n. 
referensräntan + 8 %).
Sida 8/16

21RS10448 Bemanning Läkare och Sjuksköterskor
1.6 AVBOKNING, REKLAMATION, VITE
1.6.1 Köparens avbokning
Köparen har rätt att kostnadsfritt:
• Återta avropat uppdrag fram till dess att tidsfrist för avrop löpt ut.
• Avbeställa avtalat uppdrag, med sju (7) eller färre arbetsdagars tjänstgöring, fram till fem (5) 
kalenderdagar innan uppdraget skulle ha påbörjats. 
Vid senare avbeställning, än ovan angivet, har Leverantören rätt till ersättning motsvarande 
tjänstgöring 8 timmar ordinarie tid.
• Avbeställa avtalat uppdrag, med fler än sju (7) arbetsdagars tjänstgöring, fram till 14 
kalenderdagar innan uppdraget skulle ha påbörjats. 
Vid senare avbeställning, än ovan angivet, har Leverantören rätt till ersättning motsvarande 
tjänstgöring 16 timmar ordinarie tid. 
• Begränsa uppdragets omfattning eller avbeställa avtalat uppdrag i förtid vid väsentliga 
förändringar som påverkar eller förändrar förutsättningarna för Beställande enhet. Köparen ska 
meddela förtida upphörande senast 14 kalenderdagar i förväg. Vid senare avbeställning, än 
ovan angivet, har Leverantören rätt till ersättning motsvarande tjänstgöring 16 timmar ordinarie 
tid.
1.6.2 Reklamation
Vid fel och/eller brister i fullgörande av avtalat avrop har Köparen rätt att reklamera uppdraget delvis 
eller i sin helhet. Köparen förbinder sig att redogöra vad felet och/eller bristen består i samt vilken 
rättelse/kompensation som Köparen kräver av Leverantören. Vid krav på kompensation genom vite 
används Köparens underlag för reklamation, Bilaga 5. Reklamation ska meddelas Leverantören utan 
oskäligt dröjsmål så snart Köparen upptäckt fel och/eller brist i fullgörande.
Avgränsning: Fel eller brist föreligger inte om Leverantören hindras att fullgöra vad som avtalats på 
grund av förhållanden som beror på Köparen.
Försenad reklamation ska inte hindra Köparen från att framställa anspråk enligt Ramavtalet.
1.6.2.1 Vite - utebliven tjänstgöring
Om Leverantören inte kan hålla uthyrd person tillgänglig för avtalat avrop så har Köparen rätt till vite 
motsvarande 50% av för avropet gällande ersättning. Maxbelopp för läkare 40 000 SEK och för 
sjuksköterskor 20 000 SEK.
Leverantören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål ersätta den uthyrda personen. Köparen har med 
hänsyn till Beställande enhets behov rätt att ange en tidsfrist för Leverantören att presentera en 
ersättare. Ersättare ska uppfylla i avropet ställda krav och ska alltid presenteras för 
Avropsfunktionen. Köparen förbehåller sig rätten att avgöra om presenterad ersättare uppfyller 
ställda krav för avropet.
När tidsfristen löpt ut har Köparen rätt att be samtliga Leverantörer, inom det aktuella området om 
presentation på ersättare för avropet. Tillsätts avropet eller del av avropet av annan Leverantör utgår 
vite om 10 000 SEK för läkare respektive 5 000 SEK för sjuksköterskor till den Leverantör som inte 
kunnat hålla uthyrd person tillgänglig för avropet.
Om avropet delvis tillsätts på annat sätt än av den ursprungliga Leverantören kvarstår viteskrav på 
50% av gällande ersättning för tid då uthyrd person inte hållits tillgänglig.
1.6.2.2 Vite - bristande kvalitet
Om uthyrd person inte uppfyller ställda krav, saknar erforderlig kompetens och/eller 
samarbetssvårigheter förekommer så har Köparen rätt till vite motsvarande 50% av för avropet 
gällande ersättning. Maxbelopp för läkare 40 000 SEK och för sjuksköterskor 20 000 SEK.
Sida 9/16

21RS10448 Bemanning Läkare och Sjuksköterskor
På Köparens anmodan ska Leverantören ersätta den uthyrda personen. Köparen har med hänsyn till 
Beställande enhets behov rätt att ange en tidsfrist för Leverantören att presentera en ersättare. 
Ersättare ska uppfylla i avropet ställda krav och ska alltid presenteras för Avropsfunktionen. Köparen 
förbehåller sig rätten att avgöra om presenterad ersättare uppfyller ställda krav för avropet.
När tidsfristen löpt ut har Köparen rätt att be samtliga Leverantörer inom det aktuella området om 
presentation på ersättare för avropet. Tillsätts avropet av annan Leverantör utgår vite om 10 000 
SEK för läkare respektive 5 000 SEK för sjuksköterskor till den Leverantör som inte kunnat åtgärda 
bristen på det avtalade avropet.
Om avropet delvis tillsätts på annat sätt än av den ursprungliga Leverantören kvarstår viteskrav på 
50% av gällande ersättning för tid med kvalitetsbrist.
1.6.2.3 Vite- tillgänglighet
Vite utgår med 10 000 SEK om Leverantör inte håller erbjuden person som är presenterad i 
avropssvar tillgänglig i tre arbetsdagar efter svarstidens utgång.
1.6.2.4 Merkostnad på grund av brister i fullgörande
Om uthyrd person brister i sitt fullgörande av avtalat uppdrag och detta leder till merkostnader för 
Köparen så har Köparen rätt till ersättning för faktiska kostnader.
Kostnaden redovisas i underlag för reklamation, Bilaga 5.
1.6.2.5 Vite - kontakt med verksamheten
Leverantören ska ej ta kontakt direkt med Beställande enhet. När avropsavtal för uppdraget är 
undertecknat mellan parterna får antagen Leverantör ta kontakt med Beställande enhet. Tas kontakt 
med Beställande enhet utan undertecknat avropsavtal har Köparen rätt till vite om 5000 SEK per 
tillfälle. 
1.6.2.6 Vite - miljö och kvalite
Bristande uppfyllelse av skyldigheterna i villkoren innebär ett kontraktsbrott. Vid kontraktsbrott har 
Köparen rätt att utkräva vite. Bedömer Köparen det rimligt med rättelse får det i första hand begäras. 
Rättelse ska ske inom den tid Köparen bestämmer förutsatt att tidsfristen inte är oskäligt kort. Sker 
inte rättelse eller är rättelsen bristfällig har Köparen rätt till vite. Köparen har även rätt till vite om 
bristerna är omfattande.
Vid brott mot sociala, miljö- och kvalitetsvillkor utgår vitet med 10 000 SEK per påbörjad månad till 
dess att villkoret är uppfyllt. Det totala vitesbeloppet får max uppgå till 100 000 SEK.
Om Köparen på grund av att Leverantören inte uppfyllt sina åtagande enligt detta avtal drabbas av 
vite eller motsvarande kostnad, har Köparen rätt att i sin tur debitera Leverantören för kostnaden.
1.6.3 Prisjustering
Priserna är fasta ett år från avtalets tecknande. Därefter äger Leverantören rätt att en gång per år 
begära prisjustering uppåt eller nedåt. Samtliga Leverantörers rangordning uppdateras i samband 
med den årliga prisjusteringen. Om prisjusteringen leder till att flera Leverantörer hamnar på samma 
pris avgörs den nya rangordningen utifrån ny lottning.
Prisjustering uppåt maximalt enligt Vårdprisindex (VPI)senast publicerade förändring  
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex.1331.html
Prisjustering nedåt - Begäran om prissänkning med nytt pris för aktuellt anbudsområde.
Retroaktiv prisjustering medges inte.
Sida 10/16

21RS10448 Bemanning Läkare och Sjuksköterskor
Justerat pris ska gälla fast ett (1) år.
Upphör ovan angivna index att framställas skall annat likvärdigt index användas i dess ställe, varvid 
Köparen beslutar om vilket sådant likvärdigt index som ska användas
OB- ersättning, jour och beredskap prisjusteras 1 maj årligen av Köparen, enligt VPI-index. 
Leverantören ska inkomma med skriftlig begäran om prisjustering, den ska vara motparten 
(respektive region) tillhanda under februari månad dock senast sista februari. Prisjusteringen, med 
nytt pris, måste godkännas skriftligen av den andra parten för att vara giltig och förändringen 
tillämpas på uppdrag som utförs från 1 maj innevarande år.
1.7 ÖVRIGA VILLKOR
1.7.1 Sekretess och tystnadsplikt
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) reglerar frågor om sekretess och tystnadsplikt.
För Leverantören och dennes personal gäller samma sekretess som för hälso- och 
sjukvårdspersonal anställd av Köparen.  
Leverantören förbinder sig att inte röja eller utnyttja Köparens uppgifter, vad det än må vara, 
(person-, ekonomiska, kommersiella uppgifter etc.) som kan komma Leverantören tillkänna. 
Leverantören innefattar alla personer som Leverantören på något sätt involverar för att fullgöra sina 
åtaganden mot Köparen och andra personer som på något sätt kan komma i kontakt med 
uppgifterna.
 
Sekretess enligt denna punkt gäller även efter det att avtalet har upphört att gälla oavsett skälen till 
avtalets upphörande. 
1.7.2 Kontroll av miljö - uppförande- sociala/etiska krav
Leverantören ska, på egen bekostnad, på Köparens begäran rapportera de uppgifter och den 
dokumentation som är nödvändiga för att följa upp hållbarhetskraven i avtalet samt de lagstadgade 
krav. Uppgifterna och dokumentationen ska redovisas till Köparen senast 2 veckor efter begäran.
Leverantören ska, på egen bekostnad, möjliggöra för Köparen att själv eller genom ombud utföra 
inspektioner på plats hos Leverantören och/eller hos någon av underleverantörerna för att 
säkerställa att kravet uppfylls.
Det åligger Leverantören att säkerställa att hållbarhetskraven samt de lagstadgade kraven följs av de 
eventuella underleverantörer som direkt medverkar till fullgörandet av uppdraget. Leverantören ska 
också säkerställa att underleverantörer tillhandahåller de uppgifter och den dokumentation som 
krävs för uppföljning.
1.7.3 Antidiskriminering
Leverantörer eller underleverantörer som Köparen anlitar får i sin näringsverksamhet inte 
diskriminera någon oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Huvudleverantören 
har ansvar över underleverantörer och förbinder sig att följa nu gällande diskrimineringslagstiftning.
Leverantörer och underleverantörer ska ha riktlinjer och rutiner i syfte att förhindra trakasserier och 
sexuella trakasserier och redovisa att den arbetar med aktiva åtgärder enligt 3 kap. 3-10 §§ 
diskrimineringslagen (2016:828). Arbetet med aktiva åtgärder ska uppdateras minst varje år och sker 
i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Om en Leverantör eller underleverantör inte har egna rutiner i syfte att förhindra trakasserier och 
sexuella trakasserier ska Köparens egna riktlinjer gälla. Alla Leverantörer och underleverantörer ska 
informera deras anställda om vilka riktlinjer och rutiner gäller.
Sida 11/16

21RS10448 Bemanning Läkare och Sjuksköterskor
1.7.4 Revision
Köparens revisorer ska enligt lag granska all verksamhet som Köparen bedriver inom sitt 
verksamhetsområde.
Leverantören förbinder sig att låta Köparens revisorer eller den representant revisorerna utser att 
företräda dem att, utan hinder av sekretess eller affärsjuridisk hänsyn, ta del av sådan handling eller 
uppgift som är nödvändig för utövande av sin granskningen av Köparens fullgörande av ingånget 
avtal.
1.7.5 Ändringar och tillägg till avtal
Ändringar och tillägg till avtalet får endast göras skriftligen och undertecknas av båda Parter för att 
vara giltiga.
1.7.6 Överlåtelse av avtal
Part äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtalet utan den andra 
partens skriftliga godkännande.
1.7.7 Omförhandling
Parterna förbehåller sig rätten till omförhandling, om sådana politiska beslut eller organisatoriska 
förändringar sker, som påverkar eller förändrar förutsättningarna av tidigare överenskommelse. Den 
andra parten ska meddelas om omförhandling senast fyra (4) veckor i förväg.
1.7.8 Marknadsföring
Leverantören har inte rätt att utan Köparens samtycke använda Köparen som referens i 
marknadsförings- eller reklamsammanhang.
1.7.9 Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande frågor ska i 
första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om parterna inte kan komma överens ska 
tvisten hänskjutas till svensk domstol med Köparens tingsrätt som första instans för prövning av 
saken enligt svensk rätt.
1.7.10 Hållbara leveranskedjor
1. Leverantörens åtagande
Kontraktet ska fullgöras i enlighet med följande grundläggande villkor för hållbara leveranskedjor:
• FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna,
• ILO:s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering samt föreningsfrihet 
och organisationsrätt (nr. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182),
• FN:s barnkonvention, artikel 32,
• den arbetsrättslagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs, inklusive bestämmelser om lön, 
arbetstid, ledighet och socialförsäkringsskydd,
• det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs,
• den miljöskyddslagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs, och
• FN:s konvention mot korruption.
De grundläggande villkoren avseende hållbara leveranskedjor benämns nedan ”Villkoren”.
Villkoren förklaras närmare i Köparens uppförandekod för Leverantörer som antogs av 
Regionstyrelsen (f.d. Landstingsstyrelsen) i Region Västernorrland 2015-03-25. Svensk och engelsk 
version återfinns på  http://hållbarupphandling.se/hallbar-upphandling  .
Sida 12/16

21RS10448 Bemanning Läkare och Sjuksköterskor
I de fall då internationella bestämmelser föreskriver ett starkare skydd för den enskilde än nationell 
lagstiftning ska Leverantören vidta skäliga åtgärder för att följa de internationella bestämmelserna.
Åtagandet gäller för all verksamhet med anknytning till kontraktets utförande.
Leverantören ska enligt punkt 2, säkerställa att Villkoren uppfylls av anlitade underleverantörer, i alla 
led. Leverantören ska också säkerställa att dessa underleverantörer medverkar vid uppföljning enligt 
punkt 3.
2. Policys och rutiner
För att uppfylla åtagandet enligt punkt 1 ska leverantören vidta åtgärder för att förebygga och 
hantera eventuella avvikelser från Villkoren enligt punkterna 2.1–2.6 nedan. Åtgärderna ska vara 
dokumenterade och tillämpas löpande under hela kontraktstiden i den egna verksamheten och hos 
underleverantörer i alla led. 
Leverantören ska vid kontraktsstart ha:
2.1. antagit allmänt tillgänglig policy, beslutad av högsta ledningen, som innefattar ett åtagande att 
respektera Villkoren,
2.2. antagit rutiner för att vidareförmedla åtagandet att respektera Villkoren i den egna verksamheten 
och i leveranskedjan,
2.3. utsett ansvarig på ledningsnivå som ansvarar för efterlevnaden av Villkoren,
2.4. antagit rutiner för att regelbundet genomföra riskanalyser, det vill säga identifiera och prioritera 
aktuella och potentiella risker för brister i efterlevnaden av Villkoren, innefattande en kartläggning av 
leveranskedjan med särskild hänsyn till högriskverksamheter,
2.5. antagit rutiner för att regelbundet följa upp efterlevnad av Villkoren, och
2.6. antagit rutiner för att omedelbart vidta åtgärder för att förhindra och begränsa brister i 
efterlevnaden av Villkoren, samt för att vidta rättelse vid identifierade brister.
Åtgärderna ska vidtas i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter 
eller motsvarande.
3. Uppföljning
Köparen äger rätt att följa upp att Leverantören fullföljer sina åtaganden. Uppföljningen kan komma 
att ske i olika steg; egenrapportering och revision.
3.1 Egenrapportering
På begäran av Köparen ska Leverantören, inom sex (6) veckor från det att begäran mottogs, 
skriftligen redovisa hur Villkoren efterlevs. Redovisningen ska lämnas i Köparens formulär för 
egenrapportering (återfinns på http://www.hållbarupphandling.se) eller enligt Köparens anvisningar.
3.2 Revision
Leverantören ska möjliggöra för Köparen att själv eller genom ombud utföra revisioner hos 
Leverantören och/eller hos dess underleverantörer för att säkerställa att Leverantören uppfyller sitt 
åtagande enligt punkt 1 och 2 samt att Villkoren i övrigt efterlevs. Leverantören ska i samband med 
revision tillhandahålla de uppgifter och den dokumentation som behövs för att kontrollera att 
Villkoren efterlevs. Leverantören och Köparen står för sina respektive kostnader vid revision.
4. Hantering av brister
4.1 Om Leverantören inte medverkar vid uppföljning eller om det föreligger brister i den 
dokumentation som ska tillhandahållas enligt punkt 3 ska rättelse ske inom den tid som anges av 
Sida 13/16

21RS10448 Bemanning Läkare och Sjuksköterskor
Köparen.
4.2 Vid bristande efterlevnad av Villkoren eller om Leverantören inte uppfyller sina åtaganden enligt 
punkt 2 ska Leverantören avhjälpa detta genom att ta fram en tid- och åtgärdsplan. Planen ska stå i 
proportion till bristernas art och tydligt beskriva hur de ska avhjälpas inom angiven tid. Tid- och 
åtgärdsplanen ska tas fram inom den tid som Köparen anger och godkännas av Köparen.
4.3 För det fall Leverantören inte
a) avhjälper sådana brister som avses i punkt 4.1 inom angiven tid,
b) upprättar tid- och åtgärdsplan enligt punkt 4.2 inom angiven tid, eller
c) följer den av Köparen godkända tid- och åtgärdsplanen
har Köparen rätt att undanta Leverantören från rätten att ta emot avropsförfrågningar enligt 
ramavtalet till dess att Köparen godkänt att Leverantören avhjälpt avtalsbrottet eller det för parterna 
är uppenbart att avtalsbrottet upphört.
Under den tid som avropsstoppet gäller har Köparen rätt att göra avrop från annan 
ramavtalsleverantör eller, om sådan saknas, upphandla tjänsten från annan Leverantör.
Leverantörens underlåtenhet att vidta de åtgärder som anges i punkterna 4.3 a-c utgör dessutom 
sådana väsentliga avtalsbrott att det berättigar Köparen att, helt eller delvis, häva ramavtalet.
4.4 Köparen har också rätt att säga upp ramavtalet med omedelbar verkan vid allvarliga brister i 
Villkorens efterlevnad.
1.7.11 Force majeure
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt avtalet, om 
underlåtenheten har sin grund i något förhållande som part inte råder över och som förhindrar 
fullgörandet av förpliktelsen (befriande omständighet). Så snart hindret upphört ska part fullgöra sina 
skyldigheter enligt avtalet på överenskommet sätt.
Såsom befriande omständighet ska anses krig, krigshandling, miljökatastrof, allvarlig smittspridning, 
myndighets åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed 
jämställda omständigheter som förhindrar fullgörandet av en avtalsförpliktelse.
För att få åberopa en befriande omständighet måste part utan dröjsmål skriftligen meddela 
motparten om den. Skriftligt meddelande ska också lämnas utan dröjsmål vid befrielsegrunds 
upphörande. Befrielsegrund utgör inte grund för ersättningsanspråk för motparten. 
Under tid då befriande omständighet råder för Leverantören har Köparen rätt att köpa motsvarande 
tjänster av annan Leverantör.
Oavsett vad som ovan sägs om befrielse från påföljd, äger part under angivna omständigheter rätt 
att säga upp avtalet till förtida upphörande om motpartens fullgörande av viss förpliktelse försenats 
med mer än tre månader.
1.7.12 Förtida upphörande av avtal
I de fall Leverantör ej levererat inom antaget anbudsområde under avtalsåret har Köparen rätt att 
avsluta avtalet. Avslut kommer inte ske om Leverantören har inkommit med 
presentation som Köparen inte antagit. Uppföljning av leveranser sker i respektive region.
1.7.13 Hävning av avtal
Båda parterna äger rätt att säga upp tecknat avtal, helt eller delvis, om motparten i väsentligt 
avseende åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet och inte inom rimlig tid, trots skriftligt 
Sida 14/16

21RS10448 Bemanning Läkare och Sjuksköterskor
påpekande, vidtar rättelse. Avtalet upphör att gälla trettio (30) dagar efter uppsägning. Under 
uppsägningstiden fortsätter avtalets villkor och priser att gälla.
Köparen har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet, helt eller delvis, om:
• Köparen får kännedom om att Leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott 
som innefattar sådan brottslighet som anges i 13 kap. 1 § LOU eller om grund för uteslutning 
föreligger enligt 13 kap. 2-3 §§ LOU.
• Uppsåt eller grov vårdslöshet från Leverantörens sida förekommit (brott mot för verksamheten 
gällande lagar och förordningar anses alltid som grov vårdslöshet).
• Leverantören blir föremål för företagsrekonstruktion, och på grund av detta inte kan utföra 
uppdrag/leverans och inte heller kan ställa betryggande säkerhet för dess utförande.
• Leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet, eller på annat sätt i samband med 
upphandlingen, och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömning av 
tilldelning av avtal.
• Avtalet varit föremål för en ändring som inte är tillåten enligt 17 kap. 9-14 §§ LOU.
• Europeiska unionens domstol i ett förfarande enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) finner att Sverige, genom att låta den upphandlande 
myndigheten ingå kontraktet eller ramavtalet, allvarligt har åsidosatt sina skyldigheter enligt 
fördraget avseende Europeiska unionen, EUF-fördraget eller Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av 
direktiv 2004/18/EG.
• Det framkommer att Leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet och dessa uppgifter har 
varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömning av tilldelning av avtalet.
• Leverantören inte har utlovad kompetens, inte lever upp till kvalitetskraven eller på annat sätt 
agerar på sådant sätt som enligt Köparens uppfattning kan rubba förtroendet för Leverantören.
Leverantören har rätt häva ramavtalet om:
• Avtalsägaren är i dröjsmål med betalning enligt betalningsvillkoren i detta avtal och inte erlägger 
betalning till Leverantören senast trettio (30) dagar efter skriftlig uppmaning därom.
En förtida uppsägning ska göras skriftligen och undertecknas av behörig företrädare för parten.
Inga skadeståndsanspråk med anledning av ovanstående hävningsgrunder kan riktas mot hävande 
part.
1.8 Underskrifter
Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar, varav parterna erhållit var sitt.                  
 
För Köparen                                                För Leverantören
 
Ort 2021-                                                  Ort 2021-09-      
 
 
 
__________________________                   ____________________________  
Underskrift                                                  Underskrift      
 
 
__________________________                   ____________________________   
Namnförtydligande                                   Namnförtydligande
 
 
 
 
Sida 15/16

21RS10448 Bemanning Läkare och Sjuksköterskor
 
Sida 16/16