Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Offentliga upphandlingar statistik'. 
Svar      
         
      
Datum 
Beteckning 
 
2024-04-16 
FM2024-9401:3 
Sida 1 (2) 
 
         
         
 
 
      
 
 
         
 
 
Försvarsmaktens ärendenummer FM2024-9401  
 
Begärda uppgifter: 
Jag skulle vilja ta del av statistik på vilka de största privata leverantörerna till försvarsmakten har varit 
historiskt sett (2021 / 2022 / 2023). 
 
Svar: 

Den begärda handlingen/informationen innehåller i sin helhet uppgifter som omfattas av sekretess 
och kan därför inte lämnas ut till Dig i någon del. 
 
Den begärda informationen anser Försvarsmakten sammantaget vara omfattad av sekretess enligt 15 kap. 
1 och 2 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. 
Sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Denna bestämmelse 
gäller för uppgifter som rör verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan 
förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det skadar 
landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs. Ett offentliggörande av 
de begärda handlingarna kan medföra en kartläggning av Försvarsmaktens förmågor och roll som 
totalförsvarsmyndighet, grunderna för Försvarsmaktens och Totalförsvarets beredskapsplanverk och 
kartläggning av vilka platser som Försvarsmakten bedriver verksamhet. Informationen bedöms därmed 
vara sekretessbelagd i enlighet med 15 kap. 2 § OSL; s.k. försvarssekretess.  

Sekretess enligt 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. 
Denna bestämmelse gäller för uppgifter som rör eller ger information om Sveriges förbindelser med 
annan stat samt mellanfolklig organisation, s.k. utrikessekretess. Då det kan antas att det stör Sveriges 
mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet om dessa uppgifter röjs omfattas de av 
sekretess enligt 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Fakturorna innehåller även uppgifter som 
ger information som kan bidra till upplysning av säkerhets- eller bevakningsåtgärd.  
 
Efterfrågas information om upphandlingar/kontrakt/fakturor för enskilda leverantörer lämnar vi däremot 
generellt ut det.   
Svar      
         
      
Datum 
Beteckning 
 
2024-04-16 
FM2024-9401:3 
Sida 2 (2) 
 
         
         
 
 
      
 
 
         
 
 
Försvarsmakten upplyser Dig om att Du, enligt 6 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 
har möjlighet att begära ett skriftligt överklagbart myndighetsbeslut. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Försvarsmakten