Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Bidrag och handlingar, Propell innovationshub'.


Protokoll
Mötesdatum
Regionstyrelse
2016-06-21
Plats och tid
Regionkontoret, Gävle kl. 10:15-12:00
Beslutande ledamöter
Eva Lindberg (S) (ordförande)
Tommy Berger (S) (vice ordförande)
Patrik Stenvard (M) (2:e vice ordförande)
Carina Blank (S)
Hannah-Karin Linck (C)
Ingemar Kalén (KD)
Carina Östansjö (L)
Stig Zettlin (SVG)
Alf Norberg (V)
Karin Jansson (MP)
Marie Frestadius (S)  ersätter Jan Lahenkorva (S)
Mattias Eriksson (SD)
Barry Gustafsson (S)
Ej tjänstgörande ersättare
Carl-Ewert Olsson (C)
Linnéa Wickman (S)
Henrik Olofsson (SVG)
Petra Modée (V)
Marcus Häggström (MP)
Maria Molin (M)
Ann-Mari Bergström (M)
Håkan Rönström (M)
Daniel Persson (SD)
Övriga närvarande
Svante Lönnbark
Christian Lundback
Stéphanie Forsmark
Underskrifter
Sekreterare .................................................
Stéphanie Forsmark
Ordförande ................................................       ……………………………………….
Eva Lindberg
Justerande
................................................       ……………………………………….
Ingemar Kalén
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Regionstyrelse
Sammanträdesdatum
2016-06-21
Datum för anslags 
Datum för anslags 
uppsättande
nedtagande
Förvaringsplats för 
Diariet
protokollet
Underskrift

.................................................
Stéphanie Forsmark
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Page 1 of 3


MÖTESPROTOKOLL
Blad 2
Mötesdatum
Regionstyrelse
2016-06-21
Lars-Göran Langeborg (V)
Hampus Forsmark (S)
Lisa Holmberg (V)
Utses att justera
Ingemar Kalén
Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar
§227
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Page 2 of 3


MÖTESPROTOKOLL
Blad 3
Mötesdatum
Regionstyrelse
2016-06-21
§227
Regional Innovationsnod Hudiksvall (RS 2016/983)
Beslut
1. Regiondirektören får i uppdrag att upprätta avsiktsförklaring.
 
Sammanfattning
För att möjliggöra en fördjupad dialog med RISE/ACREO tillsammans med Hudiksvalls kommun 
angående en regional och nationell innovationsnod i Hudiksvall vill RISE/ACREO ha ett 
ställningstagande, i form av en avsiktsförklaring, från Region Gävleborg att regionen är villig att 
medverka till att noden bildas.
Förslag till beslut
Utvecklingsutskottet föreslår regionstyrelsen att uppdra till regiondirektören:
1. Upprätta avsiktsförklaring.
 
Expedieras till 
Utvecklingsutskottet
Regiondirektören
Beslutsunderlag
 Regional Innovationsnod Hudiksvall - Tjänsteskrivelse
 Regional Innovationsnod Hudiksvall
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Page 3 of 3

Document Outline