Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Bidrag och handlingar, Propell innovationshub'.


Protokoll
Mötesdatum
Regionstyrelse
2017-05-18
Plats och tid
Regionkontoret kl. 10:15-12:35
Beslutande ledamöter
Tommy Berger (S) (vice ordförande)
Patrik Stenvard (M) (2:e vice ordförande)
Barry Gustafsson (S)
Hannah-Karin Linck (C)
Alf Norberg (V)
Stig Zettlin (SVG)
Carina Östansjö (L)
Ingemar Kalén (KD)
Marie Frestadius (S)  ersätter Eva Lindberg (S) (ordförande)
Daniel Johansson (S)  ersätter Karin Jansson (MP)
Linda Pettersson (S)  ersätter Marie-Louise Dangardt (S)
Carl-Ewert Olsson (C)  ersätter Jan Lahenkorva (S)
Daniel Persson (SD)  ersätter Mattias Eriksson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare
Petra Modée (V)
Maria Molin (M)
Annemarie Bergström (M)
Henrik Olofsson (SVG)
Övriga närvarande
Christian Lundback (Kanslidirektör)
Ann-Chatrine Eriksson (Nämndsekreterare)
Lisa Holmberg (V) (Politisk sekreterare)
Lars-Göran Langeborg (V)
Dag Rosander (Kommunikationsdirektör)
Utses att justera
Ingemar Kalén
Underskrifter
Sekreterare .................................................
Ann-Chatrine Eriksson
Ordförande ................................................       ……………………………………….
Tommy Berger
Justerande
................................................       ……………………………………….
Ingemar Kalén
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Regionstyrelse
Sammanträdesdatum
2017-05-18
Datum för anslags 
Datum för anslags 
uppsättande
nedtagande
Förvaringsplats för 
Diariet
protokollet
Underskrift

.................................................
Ann-Chatrine Eriksson
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Page 1 of 3


MÖTESPROTOKOLL
Blad 2
Mötesdatum
Regionstyrelse
2017-05-18
Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar
§169
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Page 2 of 3


MÖTESPROTOKOLL
Blad 3
Mötesdatum
Regionstyrelse
2017-05-18
§169
Representanter i Regional Innovationsnod Norra Hälsingland ekonomisk 
förening - revidering av beslut 2017-02-15, § 62 (RS 2016/983)

Beslut
1. Utse Eva Lindberg (S) och Håkan Rönström (M) som ordinarie samt Carina Åkerberg som ersättare 
att representera Region Gävleborg i den ekonomiska föreningen.
 
Sammanfattning
Regionstyrelsen beslutade den 15 februari 2017, § 62, punkt 5 att utse en ordinarie och en ersättare 
som Region Gävleborgs representanter i Regional Innovationsnod Norra Hälsingland ekonomisk 
förening. Region Gävleborg har rätt till två ordinarie representanter varför beslutet behöver revideras.
Förslag till beslut
1. Utse Eva Lindberg (S) och Håkan Rönström (M) som ordinarie samt Carina Åkerberg som ersättare 
att representera Region Gävleborg i den ekonomiska föreningen.
Expedieras till 
Regional Innovationsnod Norra Hälsingland ekonomisk förening
 
Beslutsunderlag
 Ledamöter i Regional Innovationsnod Norra Hälsingland ekonomisk förening - 
revidering av beslut - tjänsteskrivelse
 §62 RS Stadgar och samverkansavtal för den regionala innovationsnoden i Hudiksvall
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Page 3 of 3

Document Outline