Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Bidrag och handlingar, Propell innovationshub'.


Protokoll
Mötesdatum
Utvecklingsutskottet
2016-11-16
Plats och tid
Regionkontoret, Gävle kl. 09:15-11:45
Beslutande ledamöter
Karin Jansson (MP) (vice ordförande) (mötesordförande)
Carl-Ewert Olsson (C)
Stig Zettlin (SVG)
Carina Blank (S)  ersätter Eva Lindberg (S) (ordförande)
Carina Östansjö (L)  ersätter Håkan Rönström (M)
Ej tjänstgörande ersättare
Alf Norberg (V)
Övriga närvarande
Gun Hedlund (kultur- och kompetensdirektör)
Magdalena Berglin (enhetschef)
Ann-Chatrine Eriksson (nämndsekreterare)
Carina Åkerberg (strateg)
Ann-Christin Gagge (samordnare)
Utses att justera
Carina Östansjö
Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar
§117
Underskrifter
Sekreterare .................................................
Ann-Chatrine Eriksson
Ordförande ................................................       ……………………………………….
Karin Jansson
Justerande
................................................       ……………………………………….
Carina Östansjö
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Utvecklingsutskottet
Sammanträdesdatum
2016-11-16
Datum för anslags 
Datum för anslags 
uppsättande
nedtagande
Förvaringsplats för 
Diariet
protokollet
Underskrift

.................................................
Ann-Chatrine Eriksson
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Page 1 of 3


MÖTESPROTOKOLL
Blad 2
Mötesdatum
Utvecklingsutskottet
2016-11-16
§117
Regional Innovationsnod Hudiksvall (RS 2016/983)
Beslut
Utvecklingsutskottet föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.
1. Initiera bildandet av en ekonomisk förening som ägare av en regional innovationsnod i Hudiksvall, i 
samverkan med övriga finansiärer; Hudiksvalls kommun och Acreo/Swedish ICT.
2. Uppdra till regionstyrelsen att formulera Region Gävleborgs uppdrag för den regionala 
innovationsnoden
3. Fr o m år 2017 och tillsvidare medfinansiera 2 500 000 kronor per år exklusive indexuppräkning 
under förutsättning att Hudiksvalls kommun och Acreo Swedish ICT medfinansierar från och med år 
2017 enligt förslag
4. Uppdra till regionstyrelsen att upprätta nödvändiga samarbetsavtal och dokument
 
Stig Zettlin (SVG) avstår från att delta i beslutet.
 
 
Sammanfattning
Detta ärende är nästa steg i ett förslag om att bilda en regional innovationsnod i Hudiksvall 
tillsammans med Hudiksvalls kommun och Acreo/Swedish ICT.
Utifrån den avsiktsförklaring som Regionstyrelsen 2016-06-21 § 227 uppdrog år regiondirektören att 
upprätta har arbetet fortsatt i dialog med aktörerna. Förslaget innebär att Hudiksvalls kommun, Region 
Gävleborg och Acreo/Swedish ICT bildar en ekonomisk förening, Regional Innovationsnod Norra 
Hälsingland Ekonomisk Förening. Föreningen är finansiärer av den regionala noden och blir också 
ägare av varumärkena Fiber Optic Valley och Propell. Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle 
kommer att tillfrågas om medlemskap i föreningen framöver.
Hudiksvalls kommun och Region Gävleborg formulerar nodens lokala och regionala uppdrag med 
förväntade effekter i samverkan med Acreo/Swedish ICT. Acreo ansvarar för det operativa arbetet 
utifrån den regionala nodens uppdrag. Den ekonomiska föreningen rapporterar nodens resultat till 
kommunstyrelsen respektive regionstyrelsen.
Föreningen föreslås ha en insatsavgift på 1000 kr och en årlig medlemsavgift på 2 500 000 kr. 
Medlemsavgiften beslutas av föreningsstämman.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Page 2 of 3


MÖTESPROTOKOLL
Blad 3
Mötesdatum
Utvecklingsutskottet
2016-11-16
Regionala innovationsnoder är en modell för hur vi samlat i regionen (lokala, regionala och nationella 
aktörer) fortsättningsvis kan bygga ett starkt och tillgängligt regionalt innovationsstödssystem som 
möjliggör ett effektivt stöd till företag och andra aktörer som arbetar med innovation.
 
Carina Åkerberg, strateg, föredrar ärendet via telefon.
 
Förslag till beslut
Utvecklingsutskottet föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.
1. Initiera bildandet av en ekonomisk förening som ägare av en regional innovationsnod i Hudiksvall, i 
samverkan med övriga finansiärer; Hudiksvalls kommun och Acreo/Swedish ICT.
2. Uppdra till regionstyrelsen att formulera Region Gävleborgs uppdrag för den regionala 
innovationsnoden
3. Fr o m år 2017 och tillsvidare medfinansiera 2 500 000 kronor per år exklusive indexuppräkning 
under förutsättning att Hudiksvalls kommun och Acreo Swedish ICT medfinansierar från och med år 
2017 enligt förslag
4. Uppdra till regionstyrelsen att upprätta nödvändiga samarbetsavtal och dokument
 
Expedieras till 
Regionstyrelsen
 
Beslutsunderlag
 Regional Innovationsnod Hudiksvall
 UTKAST1 Samverkansavtal reg nod
 UTKAST Stadgar Regional innovationsnod norra Hälsingland
 Regional Innovationsnod Hudiksvall - tjänsteskrivelse
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Page 3 of 3

Document Outline