Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Bidrag och handlingar, Propell innovationshub'.


Protokoll
Mötesdatum
Utvecklingsutskottet
2016-06-13
Plats och tid
Regionkontoret, styrelserummet  Gävle kl. 09:15
Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar
§71
Underskrifter
Sekreterare .................................................
Maria Törnquist Jonsson
Ordförande ................................................       ……………………………………….
Justerande
................................................       ……………………………………….
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Utvecklingsutskottet
Sammanträdesdatum
2016-06-13
Datum för anslags 
Datum för anslags 
uppsättande
nedtagande
Förvaringsplats för 
Diariet
protokollet
Underskrift

.................................................
Maria Törnquist Jonsson
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Page 1 of 2


MÖTESPROTOKOLL
Blad 2
Mötesdatum
Utvecklingsutskottet
2016-06-13
§71
Regional Innovationsnod Hudiksvall (RS 2016/983)
Beslut
Utvecklingsutskottet föreslår Regionstyrelsen att uppdra till regiondirektören:
1. Upprätta avsiktsförklaring.
Utvecklingsutskottet beslutar:
1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
För att möjliggöra en fördjupad dialog med RISE/ACREO tillsammans med Hudiksvalls kommun 
angående en regional och nationell innovationsnod i Hudiksvall vill RISE/ACREO ha ett 
ställningstagande, i form av en avsiktsförklaring, från Region Gävleborg att vi är villiga att medverka 
till att noden bildas.
Förslag till beslut
Utvecklingsutskottet föreslår Regionstyrelsen att uppdra till regiondirektören:
1. Upprätta avsiktsförklaring.
Utvecklingsutskottet beslutar:
1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutsunderlag
 Regional Innovationsnod Hudiksvall
 Regionala innovationsnoder 2.doxc
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Page 2 of 2

Document Outline