Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Bidrag och handlingar, Propell innovationshub'.


Protokoll
Mötesdatum
Regionstyrelse
2017-02-15
Plats och tid
Regionkontoret kl. 10:15-12:40
Beslutande ledamöter
Eva Lindberg (S) (ordförande)
Patrik Stenvard (M) (2:e vice ordförande)
Tommy Berger (S) (vice ordförande)
Marie-Louise Dangardt (S)
Jan Lahenkorva (S)
Barry Gustafsson (S)
Karin Jansson (MP)
Alf Norberg (V)
Stig Zettlin (SVG)
Carina Östansjö (L)
Ingemar Kalén (KD)
Mattias Eriksson (SD)
Carl-Ewert Olsson (C)  ersätter Hannah-Karin Linck (C)
Ej tjänstgörande ersättare
Marie Frestadius (S)
Daniel Johansson (S)
Linda Pettersson (S)
Marcus Häggström (MP)
Petra Modée (V)
Håkan Rönström (M)
Annemarie Bergström (M)
Henrik Olofsson (SVG)
Daniel Persson (SD)
Övriga närvarande
Johan Färnstrand (Regiondirektör)
Christian Lundback (Kanslidirektör)
Ann-Chatrine Eriksson (Nämndsekreterare)
Underskrifter
Sekreterare .................................................
Ann-Chatrine Eriksson
Ordförande ................................................       ……………………………………….
Eva Lindberg
Justerande
................................................       ……………………………………….
Ingemar Kalén
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Regionstyrelse
Sammanträdesdatum
2017-02-15
Datum för anslags 
Datum för anslags 
uppsättande
nedtagande
Förvaringsplats för 
Diariet
protokollet
Underskrift

.................................................
Ann-Chatrine Eriksson
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Page 1 of 4


MÖTESPROTOKOLL
Blad 2
Mötesdatum
Regionstyrelse
2017-02-15
Hampus Forsmark (S) (Politisk sekreterare)
Lisa Holmberg (V) (Politisk sekreterare)
Lena Åberg (L) (Politisk sekreterare)
Mariella Arnell (SD) (Politiskt sekreterare)
Sinikka Bohlin (S)
Lars-Göran Langeborg (V)
Dag Rosander (Kommunikationsdirektör)
Utses att justera
Ingemar Kalén
Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar
§62
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Page 2 of 4


MÖTESPROTOKOLL
Blad 3
Mötesdatum
Regionstyrelse
2017-02-15
§62
Stadgar och samverkansavtal för den regionala innovationsnoden i 
Hudiksvall (RS 2016/983)

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
1. Anta stadgar för Regional Innovationsnod Norra Hälsingland ekonomisk förening.
2. Godkänna samverkansavtal mellan Region Gävleborg, Hudiksvalls kommun och RISE/Acreo.
3. Uppdra till Regiondirektören att underteckna avtalet.
4. Utse Carina Åkerberg till Region Gävleborgs kontaktperson för den regionala innovationsnoden
5. Utse Eva Lindberg (S) som ordinarie och Håkan Rönström (M) som ersättare att representera 
Region Gävleborg i den ekonomiska föreningen.
 
Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade 2016-12-07 (RS 2016/983, §427) att initiera bildandet av en ekonomisk 
förening som ägare av en regional innovationsnod i Hudiksvall, i samverkan med övriga finansiärer; 
Hudiksvalls kommun och Acreo/Swedish ICT. Vidare beslutade man att uppdra till Regionstyrelsen 
att upprätta nödvändiga samarbetsavtal och dokument. Så har nu gjorts i dialog med de övriga parterna 
och beslut om stadgar för föreningen Regional Innovationsnod Norra Hälsingland ekonomisk förening 
behöver tas liksom beslut om samverkansavtal mellan Hudiksvalls kommun och Acreo/Swedish ICT 
för noden. Regionstyrelsen behöver också besluta om Region Gävleborgs representant/er i den 
ekonomiska föreningen.
Ärendet har behandlats av Utvecklingsutskottet 2017-01-26, § 10
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar
1. Anta stadgar för Regional Innovationsnod Norra Hälsingland ekonomisk förening.
2. Godkänna samverkansavtal mellan Region Gävleborg, Hudiksvalls kommun och RISE/Acreo.
3. Uppdra till Regiondirektören att underteckna avtalet.
4. Utse Carina Åkerberg till Region Gävleborgs kontaktperson för den regionala innovationsnoden
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Page 3 of 4


MÖTESPROTOKOLL
Blad 4
Mötesdatum
Regionstyrelse
2017-02-15
5. Utse Eva Lindberg (S) som ordinarie och Håkan Rönström (M) som ersättare att representera 
Region Gävleborg i den ekonomiska föreningen.
Expedieras till 
Regiondirektören
 
Beslutsunderlag
 Regional Innovationsnod Hudiksvall stadgar och samverkansavtal
 Stadgar Regional innovationsnod norra Hälsingland 20160123
 Samverkansavtal Regional Innovationsnod Norra Hälsingland ek förening 170123
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Page 4 of 4

Document Outline