Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Bidrag och handlingar, Propell innovationshub'.


Protokoll
Mötesdatum
Utvecklingsutskottet
2017-01-26
Plats och tid
Regionkontoret, Gävle kl. 09:15-12:00
Beslutande ledamöter
Eva Lindberg (S) (ordförande)
Carl-Ewert Olsson (C)
Håkan Rönström (M)
Marie-Louise Dangardt (S)  ersätter Karin Jansson (MP) (vice 
ordförande)
Carina Östansjö (L)  ersätter Stig Zettlin (SVG)
Ej tjänstgörande ersättare
Alf Norberg (V)
Övriga närvarande
Gun Hedlund (Kultur- och kompetensdirektör)
Magdalena Berglin (Enhetschef)
Ann-Christin Gagge (Samordnare)
Carina Löfgren (Strateg)
Carina Åkerberg (Strateg)
Ann-Chatrine Eriksson (Nämndsekreterare)
Utses att justera
Carl-Ewert Olsson
Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar
§10
Underskrifter
Sekreterare .................................................
Ann-Chatrine Eriksson
Ordförande ................................................       ……………………………………….
Eva Lindberg
Justerande
................................................       ……………………………………….
Carl-Ewert Olsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Utvecklingsutskottet
Sammanträdesdatum
2017-01-26
Datum för anslags 
Datum för anslags 
uppsättande
nedtagande
Förvaringsplats för 
Diariet
protokollet
Underskrift

.................................................
Ann-Chatrine Eriksson
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Page 1 of 3


MÖTESPROTOKOLL
Blad 2
Mötesdatum
Utvecklingsutskottet
2017-01-26
§10
Stadgar och samverkansavtal för den regionala innovationsnoden i 
Hudiksvall (RS 2016/983)

Beslut
Utvecklingsutskottet föreslår att Regionstyrelsen ska besluta följande
1. Anta stadgar för Regional Innovationsnod Norra Hälsingland ekonomisk förening.
2. Godkänna samverkansavtal mellan Region Gävleborg, Hudiksvalls kommun och RISE/Acreo.
3. Uppdra till Regiondirektören att underteckna avtalet.
4. Utse Carina Åkerberg till Region Gävleborgs kontaktperson för den regionala innovationsnoden.
5. Utse två representanter, en från majoritet och en från opposition, från Region Gävleborg i den 
ekonomiska föreningen.
 
Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade 2016-12-07 (RS 2016/983, §427) att initiera bildandet av en ekonomisk 
förening som ägare av en regional innovationsnod i Hudiksvall, i samverkan med övriga finansiärer; 
Hudiksvalls kommun och Acreo/Swedish ICT. Vidare beslutade man att uppdra till Regionstyrelsen 
att upprätta nödvändiga samarbetsavtal och dokument. Så har nu gjorts i dialog med de övriga parterna 
och beslut om stadgar för föreningen Regional Innovationsnod Norra Hälsingland ekonomisk förening 
behöver tas liksom beslut om samverkansavtal mellan Hudiksvalls kommun och Acreo/Swedish ICT 
för noden. Regionstyrelsen behöver också besluta om Region Gävleborgs representant/er i den 
ekonomiska föreningen.
Förslag till beslut
Utvecklingsutskottet föreslår att Regionstyrelsen ska besluta följande
1. Anta stadgar för Regional Innovationsnod Norra Hälsingland ekonomisk förening.
2. Godkänna samverkansavtal mellan Region Gävleborg, Hudiksvalls kommun och RISE/Acreo.
3. Uppdra till Regiondirektören att underteckna avtalet.
4. Utse xx till Region Gävleborgs kontaktperson för den regionala innovationsnoden.
5. Utse xx som representant från Region Gävleborg i den ekonomiska föreningen.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Page 2 of 3


MÖTESPROTOKOLL
Blad 3
Mötesdatum
Utvecklingsutskottet
2017-01-26
 
Utvecklingsutskottet enas om att föreslå regionstyrelsen utse Carina Åkerberg till kontaktperson samt 
att utse två representanter, en från majoritet och en från opposition, i den ekonomiska föreningen.
 
Expedieras till 
Regionstyrelsen
 
Beslutsunderlag
 Regional Innovationsnod Hudiksvall stadgar och samverkansavtal
 Stadgar Regional innovationsnod norra Hälsingland 20160123
 Samverkansavtal Regional Innovationsnod Norra Hälsingland ek förening 170123
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Page 3 of 3

Document Outline