Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Bidrag och handlingar, Propell innovationshub'.


Datum 
ÄrendeID  
Sida:  
2023-12-06 
Nyps 20363625 
1 (11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 
 
 
 
Att: Torbjörn Jonsson 
 
 
 
Box 857 
 
 
 
501 15  BORÅS 
 
 
Beslut om stöd 
 
Stödmottagare:
 
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 
Org. nr: 
 
556464-6874 
Projektnamn:  
MIGHTY EDIH - start  
Ärendeid: 
 
20363625 
Diarienummer: 
RS2023/2179 
 
 
Beslut om stöd 
 
Region Gävleborg beviljar RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB stöd för att 
genomföra projektet MIGHTY EDIH - start enligt ansökan inkommen 2023-09-12. Stödet 
uppgår till 23,67 % av faktiska kostnader och 23,67 % av total finansiering, dock med 
högst 4 785 677 kronor. 
 
Beslutet har fattats med stöd av förordningen (2003:596) om bidrag för 
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. 
 
Region Gävleborg beviljar projektet stöd under förutsättning att övriga finansiärer beviljar 
enligt finansieringsbudget.  
 
För stödet gäller Allmänna villkor enligt Bilaga 1.  
 
Beslutet kan inte överklagas.  
Motivering till beslut 
Projektet är ett samverkansprojekt mellan RISE Research Institutes of Sweden AB och 
samverkansparterna Sandbacka Science Park (Sandvikens kommun), Stiftelsen Compare 
Karlstad Competence Area samt Stiftelsen Dalarna Science Park. 
 
I projektet MIGHTY EDIH – start byggs strukturen för en Europeisk Digital Innovationshub 
i Norra Mellan Sverige som kopplar regionala aktörer till ett nätverk av ca 200 europeiska 
hubbar. Samtliga hubbar har i uppdrag att gemensamt öka användningen av Artificiell 
Intelligens (AI), Cyber Säkerhet (CS) och Högprestanda Datorer (HPC) hos målgruppen 
samt främja digital tillämpning och transformation på bred front i linje med hållbar 
omställning. Den europeiska digitala innovationshubben MIGHTY (Mid Sweden Industry 
och GovTec) ska bidra till digital och hållbar omställning hos små och medelstora företag. 
MIGHTY EDIH – start har sin spets inom tillverkande industri och offentlig sektor, men är 
öppen för samtliga typer av små och medelstora företag samt offentlig sektor.  
 
 
 
 
Region Gäv  leborg 
 
Tel: + 46 (0)26-15 40 00 
xx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Regionkontoret, 801 88 Gävle   
 
 
 


Datum 
ÄrendeID  
Sida:  
2023-12-06 
Nyps 20363625 
2 (11) 
 
 
 
 
 
Strukturförändring 
Projektet bedöms bidra till strukturförändring i hög utsträckning och har hög påverkan på 
samhällsutmaningar samt stort fokus på förändring av samhällsstrukturer. Projektet 
påverkar följande målområde, effektmål och prioriteringar i Regionala utvecklingsstrategi 
Gävleborg 2020-2030 (RUS). 
  Hög kunskap och innovationsförmåga   
o  Gävleborg har tagit tillvara digitaliseringens möjligheter i hela samhället 
  Insatser som tar tillvara digitaliseringens möjligheter i samhället, med fokus på 
små och medelstora företag 
 
o   Gävleborg har hög innovationskraft som möter samhällsutmaningar 
  Insatser som utvecklar regionala innovationsstödssystemet och dess aktörer  
  Insatser för ökad innovation inom Gävleborgs styrkeområden 
  Insatser som stärker Gävleborgs möjligheter till gränsöverskridande 
innovationssamarbeten 
 
Projektet bedöms bidra till utveckling av styrkeområdet Digitala tjänster och processer i 
Regional innovationsstrategi för smart specialisering Gävleborg (RIS) 
 
Hållbarhet 
De tre hållbarhetsdimensionerna (miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet) är 
inkluderade i projektet. Projektet förväntas bidra till en hållbar omställning. 
Funktionell geografi 
Projektet bedöms ta hänsyn till geografiska förutsättningar och har grundat detta i en 
analys. Projektet innefattar samverkan över administrativa gränser; regionalt, nationellt 
och internationellt. 
Processmål 
RISE Research Institutes of Sweden AB bedöms ha stort mandat och en god förmåga att 
genomföra projektet samt ta vara på dess resultat med ett tydligt ägarskap, ledarskap, 
samhandling och/eller utforskande arbetssätt. 
Projektperiod 
2023-11-01 - 2027-02-28 
Projektbeskrivning 
Projektet avser att öka nyttan av digitaliseringens möjligheter. Detta görs genom att stärka 
små och medelstora företags (SMF) långsiktiga konkurrenskraft samt stödja offentlig 
sektors digitalisering genom en ökad digital mognad samt användandet av digital teknik i 
sin verksamhet. Projektet ska också ge ökad tillgång till digitala tekniker såsom Artificiell 
Intelligens (AI) och Högprestanda Datorer (HPC) genom ökad användning av befintliga 
testbäddar.  Målgruppen ska vidare kunna förebygga och hantera risker inom 
Cybersäkerhet (CS). En kritisk faktor för hållbarhet genom digitalisering är att offentlig 
sektor och företag samarbetar med utvecklingen. Projektet är utformat för att möta delar 
av de utmaningar som är beskrivna i Gävleborgs Regional Utvecklingsstrategi - Gävleborg 
2020-2030 liksom Gävleborgs regionala innovationsstrategi för smart specialisering, 
 
 
 
Region Gäv  leborg 
 
Tel: + 46 (0)26-15 40 00 
xx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Regionkontoret, 801 88 Gävle   
 
 
 


Datum 
ÄrendeID  
Sida:  
2023-12-06 
Nyps 20363625 
3 (11) 
 
 
 
 
 
Dalastrategin 2030 samt Värmlandsstrategin 2040. Projektet bidrar även till Norra 
Mellansveriges (NMS) prioriterade styrkeområde för smart specialisering, Industriell 
omvandling. 
Syftet med projektet är att bygga en Europeisk Digital Innovationshub (EDIH) för NMS och 
koppla den till Europeiska strukturen för EDIH. MIGHTY EDIH – start ska bidra till EU:s 
digitala och gröna omställning genom att stärka den europeiska industrins motstånds- och 
konkurrenskraft, samt påskynda digitaliseringen av offentlig sektor. 
 
Målet med projektet är att ge små och medelstora tillverkande företag och offentliga 
organisationer i NMS kännedom om och tillgång till: 
- digital kompetens internt och externt 
- kapital och ekonomiskt stöd 
- test och labbmiljöer för digital teknik 
- experter och samarbete med andra SMF 
 
Projektets primära målgrupp är små och medelstora företag (SMF) och offentlig sektor 
med speciellt fokus på tillverkande industri och GovTech som fokuserar på nya smarta 
välfärdstjänster och produkter som samskapas mellan innovationsföretag och offentlig 
sektor. 
 
I projektet byggs strukturen för en Europeisk Digital Innovationshub i NMS som därmed 
kopplar regionala aktörer till ett nätverk av cirka 200 europeiska hubbar. Samtliga hubbar 
har i uppdrag att gemensamt öka användningen av AI, CS och HPC hos målgruppen men 
därutöver också öka digital tillämpning och transformation på bred front i samverkan med 
den hållbara omställningen. Projektets aktiviteter är utformade för att bidra till 
regionernas gemensamma smart specialiseringsstrategi med fokus på tillverkande 
industri och på en utvecklad och effektiviserad offentlig sektor samt kopplar direkt mot 
alla tre regioners beslutade industrialiseringsstrategi. 
 
Vad projektets aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort sikt: 

- En Europeisk Digital Innovation Hub har etablerats genom MIGHTY.  
- Målgruppernas insikter om digitalisering och hållbarhet som möjliggörare för varandra 
har ökat (twin transition) 
- MIGHTY är uppkopplat mot övriga EDIH och därmed DIGITAL. Regionala företag tar del 
av det erbjudande som EU's nätverk av EDIH erbjuder. De Inblandade regionerna 
samarbetar.  
- MIGHTY har säkerställt att medel som riktas till EDIH landar i Norra Mellan Sverige (och 
senare även Mellersta Norrland).  
- Tillgång till stöd i relation till testning/prototypframtagning/pilotering har ökat.  
- Samverkansarenor är skapade - tvärsektoriellt samarbete mellan offentlighet, företag, i 
olika branscher, forskning och civilsamhälle - quadrupel helix-modellen.   
- Nya processer framtagna för företag och organisationer  
 
MIGHTY bidrar till att: 
- Målgrupperna tar del av kompetens och tjänster med utgångspunkt i artificiell 
intelligens, högpresterande datorer och cybersäkerhet för teknisk utveckling.  
- Organisatorisk mognad och kompetenshöjning i målgrupperna.  
- Ökat överregionalt samarbete med de övriga inblandade regionerna och dess aktörer.  
- Vi ser ett ökat deltagande av människor med olika kön, ålder och bakgrund i aktiviteter 
och arbetsgrupper. 
 
 
 
Region Gäv  leborg 
 
Tel: + 46 (0)26-15 40 00 
xx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Regionkontoret, 801 88 Gävle   
 
 
 


Datum 
ÄrendeID  
Sida:  
2023-12-06 
Nyps 20363625 
4 (11) 
 
 
 
 
 
Vilka effekter ska projektet uppnå på lång sikt: 
På samhällsnivå ser vi att digitalisering med hållbar utveckling som tydlig morot, har 
spridit sig bland regionens företag och organisationer. Den expertis som finns utspridd 
över Europa når regionala företag och organisationer i en allt större utsträckning - 
transformationstakten är hög!  Företag deltar i digitala innovationshubbar, företag och 
organisationer deltar i och etablerar demonstrationsmiljöer. Företag och offentliga 
organisationer med en bred representation utifrån kön, ålder och bakgrund är genom 
MIGHTY uppkopplade mot EDIH i hela Europa, de når på så sätt kompetens och arbetar 
utifrån vedertagna metoder och arbetssätt för att lösa komplexa samhällsutmaningar.  
Regionen utvecklas i linje med RUS'en och Gävleborg har ett stärkt smart 
specialiseringsarbete, regionen ses som en föregångare i att ta sig an och driva på 
samhällstransformationen. Gävleborg är en region präglad av en hållbar tillväxt 
(ekonomisk, social och miljömässig).  
 
Projektet har bidragit till de globala målen: 
- mål nr 8, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  
- mål nr 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  
- mål nr 12, Hållbar konsumtion och produktion  
- samt även till viss del till mål nr 5, Jämställdhet och mål nr 10, Minskad ojämlikhet 
genom ett arbete för inkludering och mångfald integrerat i projektets insatser för ökad 
innovation 
 
 
Indikatorer

 
Namn 
Värde 
Måttenhet  Kommentar 
Antal deltagande företag 
150 
Företag 
Företag i Norra Mellansverige 
 
 
Tid- och aktivitetsplan 
Aktivitet 
Beskrivning 
Startdatum - 
Kostnad 
Slutdatum 
 
Projektsamordning  
Arbetspaketet innefattar projektledning 
2023-11-01 - 
och koordinering av projektet samt arbete 
2027-02-28 
med hållbarhetskriterier. Redovisning och 
löpande uppföljning av genomförandet 
liksom sammanställning och 
vidareförmedling av underlag för ansökan 
om utbetalning av stöd enligt gällande 
regler. Uppföljning, utvärdering av 
projektet och dess resultat.  
Projektledning 
Löpande projektledning, planering och 
2023-11-01 - 
2 240 000 
uppföljning av projektets aktiviteter, mål, 
2027-02-28 
indikatorer och budget. Arbetet innehåller 
bla kontinuerlig dialog och ledning av 
projektparter för gemensamt 
genomförandet av aktiviteter samt lednign 
och uppföljning av internt 
hållbarhetsarbete. Kontinuerligt arbete 
med hållbarhetskriterierna och hur de ska 
integreras i samtliga aktiviteter är en viktig 
 
 
 
Region Gäv  leborg 
 
Tel: + 46 (0)26-15 40 00 
xx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Regionkontoret, 801 88 Gävle   
 
 
 


Datum 
ÄrendeID  
Sida:  
2023-12-06 
Nyps 20363625 
5 (11) 
 
 
 
 
 
Aktivitet 
Beskrivning 
Startdatum - 
Kostnad 
Slutdatum 
del för att nå det långsiktiga projektmålet. 
Arbete med att löpande stämma av mot 
hur aktiviteter bidrar till de uppställda 
globala målen, att stämma av mot olika 
policies för t ex hållbarhet, inkludering och 
jämställdhet och att kvalitetssäkra att 
arbetet följer projektparternas 
kommunikationspolicy (normkritiskt 
perspektiv) för att skapa inkluderande 
kommunikation som bryter normer och 
bidrar till att nå underrepresenterade 
grupper.  
Ekonomisk uppföljning  
Ekonomisk löpande uppföljning och 
2023-11-01 - 
440 000 
redovisning av projektkostnader, liksom 
2027-02-28 
sammanställning och vidareförmedling av 
underlag för ansökan om utbetalning av 
stöd.  
Extern utvärdering 
Utvärdering och verifiering av projektets 
2023-11-01 - 
500 000 
(extern följdforskare)  
resultat enligt utvärderingskriterier.  
2027-02-28 
 
Strategiskkommunikation 
Upprättandet av kommunikationsplan 
2023-11-01 - 
920 000 
EDIH inkl spridning av 
samt vid behov en kommuniktionsstrategi 
2027-02-28 
projektresultat 
för EDIH som koncept.  Hållbar Digital 
omställning ska genomsyra liksom tekniker 
(AI/CS/HPC), och hållbarhetsperspektivet 
är centralt. Hur MIGHTY-plattformen ska 
användas regionalt resp mot övriga EDIH 
definieras.  En viktig komponent är att 
säkra social inkludering och mångfald i 
kommunikationen. Spridning av resultat 
och goda exempel sker huvudsakligen 
genom parters Web och Sociala kanaler. 
Görs dels med fokus på målgrupperna 
inom MIGHTY-regionen, men även med 
Europeiskt fokus, speciellt inom 
samverkansnätverken som är kopplade till 
EUs EDIH arbete. Kommunikationsarbetet 
ska stärka synergier med andra initiativ. 
 
Utökad projektledning 
Arbetspaketet avser det extra 
2023-11-01 - 
specifikt Europeisk Digital 
projektarbete som kravställs samtliga EUs 
2026-12-31 
InnovationsHub 
Europesik digitala innovationshubar. 
 
Projektet bygger på att insatserna ska vara 
 
en del av EUs satsning på ca 200 Digitala 
hubbar i Europa som koordineras av 
organet Digital Transformation accelerator 
DTA,vilka kräver vissa insatser av alla EDIH. 
De till kommande arbetet är beskrivet i 
arbetspaktets aktiviteter. Arbetspaketet 
möjliggör för målgruppen att få maximal 
utväxling av EUs EDIH satsning. Bland 
annat möjliggör det att aktörer, med 
digitalt utvecklingsbehov som MIGHTYs 
inte kan tillgodose, kopplas vidare till 
relevant EDIH inom Sverige och Europa 
Koordinering av 
Samverkan med och rapportering till DTA 
2023-11-01 - 
400 000 
Europeiska digitala 
(kommisionens samverkansaktör för EDIH). 
2026-12-31 
 
 
 
Region Gäv  leborg 
 
Tel: + 46 (0)26-15 40 00 
xx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Regionkontoret, 801 88 Gävle   
 
 
 


Datum 
ÄrendeID  
Sida:  
2023-12-06 
Nyps 20363625 
6 (11) 
 
 
 
 
 
Aktivitet 
Beskrivning 
Startdatum - 
Kostnad 
Slutdatum 
innovationshubbar av 
Gränsöverskridande samverkan med övriga 
regionalt intresse 
EDIH genom DTAs organiserade 
 
kontaktvägar och aktiviteter.   Dvs 
organisationer som verkar inom AI, CS, 
HPC och för Europas hållbara digitala 
omställning. Projektet behöver vara aktivt 
inom EDIH-nätverket samt flera regionala, 
nationella och internationella nätverk med 
syfte att bidra till Europas digital och 
hållbara omställing. Närvaron ger 
möjligheter att hitta och förmedla 
experthjälp, bästa praxis, träning, 
infrastruktur, investeringar och 
finansiering för en ökad tillväxt hos 
målgruppen genom användandet av digital 
teknik.   
Samverkan med EEN 
Samverkan med EEN, för att hitta 
2023-11-01 - 
180 000 
internationella aktörer för finansiering. 
2026-12-31 
Även samverkan regionalt, nationellt och 
internationell med tex riskkapital, EKN och 
Världsbanken.  
Stöd till offentlig sektor 
Stödja offentlig sektor i upphandling som 
2023-11-01 - 
100 000 
för offentlig upphandling 
främjar innovationer och alternativa 
2026-12-31 
och 
lösningar enl mål 5 Nationell 
innovationsupphandling  
Upphandlingsstrategi.  Inkl. 
omvärldsbevakning för att lära av andra 
regioner.   
Koordinering och stöd för 
Stödja koordinering av exjobb och 
2023-11-01 - 
70 000 
ex-jobb och praktik  
industridoktorander och eventuellt praktik 
2026-12-31 
mot näringslivets behov av kompetens. 
Matchningen används sedan som en 
hävstång för ökad kompetens inom hållbar 
digital transformation. Företagen i vår 
region är inte possitiva till att ta emot 
studenter och ser inte något värde utan 
det som en insats som kräver att företagen 
avstätter resurser för att ta emot en 
student aktiviteten bedöms därmed inte 
som en deminimisaktivitet. 
Allmänt främjande 
Allmänna främjande insatser i syfte att i 
2023-11-01 - 
200 000 
insatser för Twin-
öppna former motivera målgruppen till 
2026-12-31 
transition 
hållbar och digital transformation. Delge 
 
målgruppen allmänt tillgängliga 
erbjudanden för att accelerera sin hållbara 
och digitala transformation. Insatsen 
behövs för att engagera målgruppen i 
frågor utöver det som är invant, bekvämt 
och lättillgängligt. Förmedla befintlig 
information om globala mål samt hur 
dessa är rellevanta för vår regions 
utveckling. Box 3 
Samskapande i 
EDIH har krav på sig att processleda och 
2023-11-01 - 
50 000 
quadrupel helix 
facilitera samskapande processer i 
2026-12-31 
 
qvadrupel helix för samhällets digital och 
hållbara omställning. Syftet är att genom 
den breda samverkan accelerera hållbar 
 
 
 
Region Gäv  leborg 
 
Tel: + 46 (0)26-15 40 00 
xx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Regionkontoret, 801 88 Gävle   
 
 
 


Datum 
ÄrendeID  
Sida:  
2023-12-06 
Nyps 20363625 
7 (11) 
 
 
 
 
 
Aktivitet 
Beskrivning 
Startdatum - 
Kostnad 
Slutdatum 
digita omställning för Industri och 
GovTech.  
 
Test Before Invest 
Arbetspaketet kommer att underlätta 
2023-11-01 - 
målgruppens tillgång till testbäddar inom  
2026-12-31 
AI, cybersäkerhet och HPC (High 
preformance computing). Testbäddar 
kommer att tillgängliggöras både för 
demonstrationer och träning. Målgruppen 
kommer at få stöd för utveckling av 
hållbara digitala affärsmodeller. I 
Arbetspaketet ingår också digitala 
mognadsdmätningar uppföljda av analys 
och rådgivning. 
Nulägesanalys digital 
Digitala mognadsmätningar (DMA) 
2023-11-01 - 
2 450 000 
mognad 
genomförs enligt krav från EU.  
2026-12-31 
Genomförandet av Digitala 
Mognadsmätningar ska utföras av samtliga 
EDIHar och rapporteras till EU (DTA) med 
ett verktyg och metod som EU 
tillhandahåller. Mätningen ska genomföras 
tre gånger på SMF under projektet, i 
början i mtten samt vid avslut så att 
resultatet av EDIH-aktiviteterna kan följas. 
innehåller ett deminimisvärde uppskattat 
till 2475000 sek 
Gapanalys och rådgivning 
Gapanalys inkl rådgivning och stöd från 
2023-11-01 - 
2 660 000 
EDIH utifrån DMA resultat.  Innehåller ett 
2026-12-31 
deminimisvärde uppskattat till 2700000 
sek 
Träning och 
Informera om tillgången till test- och 
2023-11-01 - 
700 000 
demonstrationer genom 
laborationsmiljöer inom AI, CS och HPC 
2026-12-31 
Testbäddar  
samt digitala testbäddar av allmän 
karaktär. Miljöer finns lokalt, nationellt och 
internationellt.  Målgruppen ges stöd 
genom demo-aktiviteter för 
kunskapsöverföring av teknik (AI, CS, HPC) 
vid både rena mindre tekniska prov till hela 
systemdemonstratorer.  innehåller ett 
deminimisvärde uppskattat till 750000 sek 
Hållbar Digital 
Direkt stöd till målgrupperna i 
2023-11-01 - 
1 190 000 
omställning - 
affärsmodellering och i utvecklandet av 
2026-12-31 
affärsmodeller  
affärsmodeller för hållbar digital 
transformation. Information om 
ekonomiskt hållbar digital transformation 
till målgruppen, bland annat genom 
företagsbesök och presentationer.  
innehåller ett deminimisvärde uppskattat 
till 1200000 sek 
 
Skills and Training 
Arbetspaketet hanterar kunskapsgap och 
2023-11-01 - 
kapacitets-brist för hållbar digital 
2026-12-31 
omställning och för ökad användning av AI, 
HPC och CS. Aktiviteterna syftar till att 
utöka digital kompetens och kapacitet hos 
målgrupperna. Befintliga möjligheter till 
ett livslångt lärande ska tillgängliggöras för 
målgruppen.  Det kommer även finnas 
 
 
 
Region Gäv  leborg 
 
Tel: + 46 (0)26-15 40 00 
xx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Regionkontoret, 801 88 Gävle   
 
 
 


Datum 
ÄrendeID  
Sida:  
2023-12-06 
Nyps 20363625 
8 (11) 
 
 
 
 
 
Aktivitet 
Beskrivning 
Startdatum - 
Kostnad 
Slutdatum 
många möjligheter att lära av andra 
däribland öka möjligheterna för 
samskapande mellan SMF och offentlig 
sektor. 
Kurskatalog anpassad 
Kurskatalog anpassad och aktuellt för SMF 
2023-11-01 - 
480 000 
och aktuellt för smf i 
i projektets geografiska område för att öka 
2026-12-31 
projektets geografiska 
kunskap inom hållbar digital 
område för att öka 
transformation   
kunskap inom hållbar 
Box 2 
digital transformation  
innehåller ett 
deminimisvärde 
uppskattat till 450000 sek 
 
 
Möjliggöra livslångt 
Aktiviteterna ska stödja ett livslångt 
2023-11-01 - 
2 040 000 
lärande 
lärande inom hållbar digital transformation 
2026-12-31 
 
och avancerad digital teknik inom AI, CS 
och HPC.  Genom att erbjuda SMF samt 
offentlig sektor insatser för "re-skill" och 
"up-skill" . Projektet kommer att 
tillhandahålla webbseminarier och 
workshops med fokus på digital 
kompetens i allmänhet och fördjupning i 
AI, HPC och CS. Detta sker i samråd och i 
vissa fall i samverkan med regionernas 
högskolor och universitet som 
tillhandahåller korttidskurser. Det 
europeiska nätverket av EDIH:er används 
för att hitta relevanta special-kompetenser 
efter behov. 
Box 2 
Möjligheter för SMF att 
Kompetensutvecklingsinsatser med focus 
2023-11-01 - 
720 000 
utveckla sina 
på interaktion mellan offentlig sektor och 
2026-12-31 
erbjudanden tillsammans 
SMF. Syfte är att snabbare utöka 
med offentliga enheter 
användandet av digital teknik i 
verksamheterna genom kunskap och 
erfarenhetsutbyte.  
Box 2 
 Stöd till SME för offentlig 
Stöd till SME i processen att nå offentlig 
2023-11-01 - 
300 000 
upphandling 
sektor tex vid upphandlingar eller för test 
2026-12-31 
och experiment.  
Box 2 
Digital och grön 
Olika typer av breda öppna seminarium, 
2023-11-01 - 
1 500 000 
transformation 
workshops och mindre events där olika 
2026-12-31 
aktörer ges möjlighet att ta del av allmän 
information om AI, Cybersäkerhet och 
HPC. Info om digital utveckling med 
koppling grön omställning för 
arbetsplatser. Även information om de 
globala målens betydelse för regionens 
utveckling ingår.  
Box 3 
Årlig 
Årlig aktivitet med bred inbjudan för 
2023-11-01 - 
960 000 
konferens/event SMF & 
spridande av allmänna resultat och 
2026-12-31 
Offentlig sektor 
inspiration till Twin Transition. Bidra till 
 
 
 
Region Gäv  leborg 
 
Tel: + 46 (0)26-15 40 00 
xx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Regionkontoret, 801 88 Gävle   
 
 
 


Datum 
ÄrendeID  
Sida:  
2023-12-06 
Nyps 20363625 
9 (11) 
 
 
 
 
 
Aktivitet 
Beskrivning 
Startdatum - 
Kostnad 
Slutdatum 
 
SMFs och offentliga aktörers utveckling, 
samt tillfälle att lära av varandra.  
Box 3 
 
Support to Find 
Arbetspaketet hanterar företagens 
2023-11-01 - 
Investments 
kapitalbehov för tillväxt utifrån hållbar 
2026-12-31 
digital omställning och användning av 
avancerad digital teknik. Projektet stödjer 
målgrupperna direkt och indirekt till att 
hitta kapital för investeringar. Arbetet görs 
främst genom att kanalisera till befintliga 
strukturer som ALMI/Almi Invest och 
Norrlandsfonden men även andra 
regionala och nationella aktörer. Projektet 
kommer också att stödja små och 
medelstora företag och den offentliga 
sektorn i ansökan om öppna utlysningar 
regionalt/ nationellt/ internationellt (tex 
Regioner, Vinnova  EU SME Instrument, 
INNOSUP, etc). Projektet har dessutom en 
nära kontakt med EEN (MoU signerat) och 
InvestEU.  
Praktiskt stöd för 
Praktiskt stöd till Startups, SMF och 
2023-11-01 - 
1 200 000 
kapitalförsörjning till 
offentlig sektor för att tillgängliggöra 
2026-12-31 
investeringar  
riskkapital, regionalt kapital, nationellt 
kapital och internationella investerare. 
Kapital ska finnas och vägledas på samma 
sätt oavsett kön eller annan 
diskrimineringsgrund.  
Box 2 
Förstärk med projekt  
Rådgivning till SMF samt offentlig sektor 
2023-11-01 - 
800 000 
om regionala, nationella och 
2026-12-31 
internationella utlysningar såväl publika 
som privata. Med målsättning att såväl 
SMF som offentlig sektor ska kunna 
förstärka sin utveckling inom hållbar digital 
transformation genom att bygga 
utvecklingsprojekt och använda 
projektmedel.  innehåller ett 
deminimisvärde uppskattat till 805000 sek 
Box 2 
 
 
 
 
 
 
 
Region Gäv  leborg 
 
Tel: + 46 (0)26-15 40 00 
xx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Regionkontoret, 801 88 Gävle   
 
 
 


Datum 
ÄrendeID  
Sida:  
2023-12-06 
Nyps 20363625 
10 (11) 
 
 
 
 
 
Budget (Kostnads- och finansieringsplan) 
Kostnad 
Kostnadsslag 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
Totalt 
Personal 
483 941 
2 976 232 
3 050 636 
3 126 902 
145 672 
9 783 383 
Schablonkostnader 
515 921 
3 172 914 
3 252 237 
3 333 543 
156 895  10 431 510 
Summa totala kostnader 
999 862 
6 149 146 
6 302 873 
6 460 445 
302 567  20 214 893 
 
Finansiering 
Finansiär 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
Totalt 
Offentlig kontantfinansiering 
 
 
 
 
Tillväxtverket (ERUF)  
499 930 
3 074 573 
3 151 437 
3 230 223 
151 283  10 107 446 
Region Värmland (1:1) 
68 377 
420 516 
431 028 
441 804 
13 256 
1 374 981 
Region Dalarna (1:1)  
148 858 
915 471 
938 357 
961 816 
41 028 
3 005 530 
Total offentlig finansiering 
717 165 
4 410 560 
4 520 822 
4 633 843 
205 567  14 487 957 
Privat kontantfinansiering 
 
 
 
 
 
Compare 
47 264 
290 671 
297 938 
305 386 

941 259 
Total privat finansiering 
47 264 
290 671 
297 938 
305 386 

941 259 
 
Stöd 
Finansiering 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
Totalt 
Region Gävleborg (Anslag 1:1)  
235 433 
1 447 915 
1 484 113 
1 521 216 
97 000 
4 785 677 
19.1.1 Regionala 
utvecklingsåtgärder  
Sammanställning (Stödprocent) 
Stödandel av faktiska kostnader: 
 
23,67 % 
Stödandel av stödgrundande finansiering: 
23,67 % 
Stödandel av total finansiering: 
 
23,67 % 
Andel annan offentlig finansiering: 
 
71,67 % 
Andel privat finansiering:   
 
4,66 % 
 
Rapportering och begäran om utbetalning 
Stödet utbetalas i efterhand efter redovisning av faktiska utgifter. Första ansökan om 
utbetalning samt lägesrapport till Region Gävleborg ska omfatta maximalt sex månader. 
Därefter ska ansökan om utbetalning och lägesrapport lämnas minst var sjätte månad. 
Detta gäller om inte annat överenskommits med Region Gävleborg. 
 
Vad ansökan om utbetalning ska innehålla framgår av den bifogade skriften Information 
om ansökan om utbetalning. Ansökan om utbetalning ska ske genom e-tjänsten Min 
ansökan. 
 
Sista datum för slutrapport 
Projektet ska slutredovisas senast 2027-02-28. Slutrapport ska lämnas in i samband med 
sista ansökan om utbetalning, senast angivet datum för projektslut.  
Allmänna villkor för stöd 
Se bilaga 1. 
 
 
 
 
Region Gäv  leborg 
 
Tel: + 46 (0)26-15 40 00 
xx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Regionkontoret, 801 88 Gävle   
 
 
 


Datum 
ÄrendeID  
Sida:  
2023-12-06 
Nyps 20363625 
11 (11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats efter föredragning av Gunilla Norrman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid frågor kontakta: 
Gunilla Norrman 
Telefon: 026-65 02 45 
E-post: xxxxxxx.x.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
 
 
Region Gäv  leborg 
 
Tel: + 46 (0)26-15 40 00 
xx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Regionkontoret, 801 88 Gävle