Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Bidrag och handlingar, Propell innovationshub'.


 
 
Protokoll 
 
 
 
 
 
Sammanträdesdatum 
Regionstyrelse 
 
 
2023-12-06 
 
 
 
Plats och tid 
Regionkontoret kl. 10:00-15:15 
 
 
Beslutande ledamöter 
Patrik Stenvard (M) (ordförande) 
Anna Sundberg (SD) (vice ordförande) 
Lars Öberg (S) 
Birgittha Bjerkén (M) 
Jennie Forsblom (KD) 
Mona Davik (S) ersätter Eva Lindberg (S) (2:e vice ordförande) 
Daniel Hermansson (S) ersätter Marie-Louise Dangardt (S) 
Kristina Michelson (S) ersätter Jan Lahenkorva (S) 
Peter Weider (M) ersätter Henrik Olofsson (SVG) 
Kristina Sjöström (V) ersätter Ulla Andersson (V) 
Thomas Norrman (SD) 
Peter Asp-Vilén (SD) ersätter Lena Emanuelsson (SD) 
 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Marcus Gard (S) 
Mats Olsson (SD) 
Ann-Charlotte Granath (M) 
Kenneth Nilshem (C) 
Peter Åkerström (KD) 
Hans Backman (-) 
 
 
Övriga närvarande 
Göran Angergård (Regiondirektör) 
Johan Sörensson (Stabsdirektör) 
Carl Smiding (Enhetschef) 
Susan Kangosjärvi Persson (V) (Politisk sekreterare) 
Beatrice Färdigs (M) (Politisk sekreterare) 
Joakim Utermöhl (SD) (Politisk sekreterare) 
 
Underskrifter 
Sekreterare  .................................................   
 
Carl Smiding 
 
Ordförande  ................................................        ………………………………………. 
 
Patrik Stenvard (M) 
 
Justerande  ................................................        ………………………………………. 
 
 
Lars Öberg (S) 
 
 
 
 
 
ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
 
Organ
 
 
Regionstyrelse
 
 
Sammanträdesdatum
 
 
2023-12-06
 
 
 
 
Datum för anslags 
Datum för anslags 
uppsättande 
nedtagande 
 
 
Förvaringsplats för 
Diariet 
protokollet 
 
 
Underskrift 
................................................. 
Carl Smiding 
 
 
Justerande sign 
 
 
Utdragsbestyrkande 
 
Page 1 of 4


 
 
Protokoll 
 
 
 
 
 
Sammanträdesdatum 
Regionstyrelse 
 
2023-12-06 
 
Christian Krappedal (SD) (Politisk sekreterare) 
 
 
Utses att justera 
Lars Öberg (S) 
 
 
Justeringens plats och tid 
 
 
 
Protokollet omfattar 
§287 
 
 
 
Justerande sign 
 
 
Utdragsbestyrkande 
 
Page 2 of 4


 
 
Protokoll 
 
 
 
 
 
Sammanträdesdatum 
Regionstyrelse 
 
2023-12-06 
 
 
§287 
Ansökan om projektmedel - Projekt MIGHTY EDIH - start (RS 2023/2179) 
Beslut 
Regionstyrelsens Utvecklingsutskott föreslår att Regionstyrelsen beviljar RISE RESEARCH 
INSTITUTES OF SWEDEN AB stöd för att genomföra projektet MIGHTY EDIH - start 
enligt ansökan inkommen 2023-09-12. Stödet uppgår till 23,67 % av faktiska kostnader och 
23,67 % av total finansiering, dock med högst 4 785 677 kronor. 
 
Beslutet har fattats med stöd av förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet 
inom den regionala tillväxtpolitiken. 
 
Magnus Svensson (C) anmäler jäv. 
 
 
Sammanfattning 
RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB söker stöd för att genomföra projektet 
MIGHTY EDIH - start. Projektperioden är 2023-11-01 - 2027-02-28. 
 
Projektet är ett samverkansprojekt mellan RISE Research Institutes of Sweden AB och 
samverkansparterna Sandbacka Science Park (Sandvikens kommun), Stiftelsen Compare 
Karlstad Competence Area samt Stiftelsen Dalarna Science Park. 
 
I projektet MIGHTY EDIH – start byggs strukturen för en Europeisk Digital Innovationshub i 
Norra Mellan Sverige som kopplar regionala aktörer till ett nätverk av ca 200 europeiska 
hubbar. Samtliga hubbar har i uppdrag att gemensamt öka användningen av Artificiell 
Intelligens (AI), Cyber Säkerhet (CS) och Högprestanda Datorer (HPC) hos målgruppen samt 
främja digital tillämpning och transformation på bred front i linje med hållbar omställning. 
Den europeiska digitala innovationshubben MIGHTY (Mid Sweden Industry och GovTec) 
ska bidra till digital och hållbar omställning hos små och medelstora företag. MIGHTY EDIH 
– start har sin spets inom tillverkande industri och offentlig sektor, men är öppen för samtliga 
typer av små och medelstora företag samt offentlig sektor. 
 
 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsens Utvecklingsutskott föreslår att Regionstyrelsen beviljar RISE RESEARCH 
INSTITUTES OF SWEDEN AB stöd för att genomföra projektet MIGHTY EDIH - start 
enligt ansökan inkommen 2023-09-12. Stödet uppgår till 23,67 % av faktiska kostnader och 
23,67 % av total finansiering, dock med högst 4 785 677 kronor. 
 
 
Justerande sign 
 
 
Utdragsbestyrkande 
 
Page 3 of 4


 
 
Protokoll 
 
 
 
 
 
Sammanträdesdatum 
Regionstyrelse 
 
2023-12-06 
 
Beslutet har fattats med stöd av förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet 
inom den regionala tillväxtpolitiken. 
 
 
Expedieras till  
Avdelningen Finansiering och Strategi 
 
 
Beslutsunderlag 
•  Ansökan om projektmedel - Projektet - MIGHTY EDIH - start 
•  2023-2179 MIGHTY EDIH -start Beslut 231206 
•  Begäran om komplettering - Projekt MIGHTY EDIH - start 
•  Komplettering - Projekt MIGHTY EDIH - start 
•  Komplettering - Projekt MIGHTY EDIH - start 
•  Komplettering - Projekt MIGHTY EDIH - start 
•  Komplettering, projektbeskrivning - Projekt MIGHTY EDIH - start 
•  Ansökan om projektmedel - Projekt MIGHTY EDIH - start 
•  Protokollsutdrag - §70 UU Ansökan om projektmedel - Projekt MIGHTY EDIH - 
start 
 
 
 
Justerande sign 
 
 
Utdragsbestyrkande 
 
Page 4 of 4

Document Outline