Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Bidrag och handlingar, Propell innovationshub'.


Protokoll
Sammanträdesdatum
Regionstyrelse
2022-11-02
Plats och tid
Regionkontoret kl. 10:15-13:00
Beslutande ledamöter
Eva Lindberg (S) (ordförande)
Marie-Louise Dangardt (S) (vice ordförande)
Jan Lahenkorva (S)
Magnus Svensson (C)
Hans Backman (L)
Jennie Forsblom (KD)
Henrik Olofsson (SVG)
Marcus Gard (S)  ersätter Karin Jansson (MP)
Kristina Sjöström (V)  ersätter Fredrik Åberg Jönsson (V)
Ann-Charlotte Granath (M)  ersätter Patrik Stenvard (M) (2:e vice 
ordförande)
Lars Öberg (S)
Mikael Forsberg (SD)  ersätter Liz Zachariasson (SD)
Anna Sundberg (SD)
Ej tjänstgörande ersättare
Marie Frestadius (S)
Daniel Johansson (S)
Linda Elgestad (M)
Håkan Rönström (M)
Fredrik Hellberg (SD)
Övriga närvarande
Göran Angergård (Regiondirektör)
Johan Sörensson (Stabsdirektör)
Carl Smiding (Enhetschef)
Hampus Forsmark (S) (Politisk sekreterare)
Anders Hällbom (MP) (Politisk sekreterare)
Underskrifter
Sekreterare .................................................
Carl Smiding
Ordförande ................................................       ……………………………………….
Eva Lindberg
Marie-Louise Dangardt §247
Justerande
................................................       ……………………………………….
Henrik Olofsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Regionstyrelse
Sammanträdesdatum
2022-11-02
Datum för anslags 
Datum för anslags 
uppsättande
nedtagande
Förvaringsplats för 
Diariet
protokollet
Underskrift
.................................................
Carl Smiding
Justerande sign
Utdragsbestyrkande
Page 1 of 4


Protokoll
Sammanträdesdatum
Regionstyrelse
2022-11-02
Martin Eriksson (C) (Politisk sekreterare)
Susan Kangosjärvi Persson (V) (Politisk sekreterare)
Beatrice Färdigs (M) (Politisk sekreterare)
Utses att justera
Henrik Olofsson
Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar
§239
Justerande sign
Utdragsbestyrkande
Page 2 of 4


Protokoll
Sammanträdesdatum
Regionstyrelse
2022-11-02
§239
Ansökan om projektmedel - Projektet T-Rex 1.1 (RS 2022/2261)
Beslut
1. Regionstyrelsen beviljar RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB stöd 
för att genomföra projektet T-Rex 1.1 enligt ansökan inkommen 2022-09-15. 
Stödet uppgår till 39,99 % av faktiska kostnader och 39,99 % av total finansiering, 
dock med högst 9 984 573 kronor.
2. Beslutet har fattats med stöd av förordningen (2003:596) om bidrag för 
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB söker stöd för att genomföra projektet T-
Rex 1.1. Projektperioden är 2023-01-01 - 2026-04-30.
Projektet syftar främst till att lösa utmaningen innovationskraft i små och medelstora företag, 
men riktar sig även till offentliga organisationer, idéägare och civilsamhälle. Projektet avser 
bidra till att utveckla metoder, processer och verktyg för innovation som i sin tur accelererar 
den gröna omställningen. Arbetet kommer även bidra till social hållbarhet då ökad 
innovationsförmåga även kräver ett normkritiskt perspektiv för ökad inkludering och 
mångfald. På lång sikt har projektet bidragit till att öka målgruppernas 
transformationsförmåga, och deras insikter om digitalisering och hållbarhet som möjliggörare 
för den gröna omställningen har ökat. Det i sin tur bidrar till en ökad innovationsförmåga i 
Gävleborg som på ett bättre sätt möter samhällsutmaningarna och tar till vara digitaliseringens 
möjligheter. Projektperioden är 2022-12-01 - 2027-03-31.
Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi 2020-2030 (RUS) och bedöms 
uppfylla kriterierna enligt Finansieringsplan 2022-2030.
Förslag till beslut
1. Regionstyrelsens Utvecklingsutskott föreslår att Regionstyrelsen beviljar RISE 
RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB stöd för att genomföra projektet T-
Rex 1.1 enligt ansökan inkommen 2022-09-15. Stödet uppgår till 39,99 % av 
faktiska kostnader och 39,99 % av total finansiering, dock med högst 9 984 573 
kronor.
2. Beslutet har fattats med stöd av förordningen (2003:596) om bidrag för 
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.
Justerande sign
Utdragsbestyrkande
Page 3 of 4


Protokoll
Sammanträdesdatum
Regionstyrelse
2022-11-02
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Expedieras till 
Avdelningen Finansiering och Strategi
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Ansökan om projektmedel - Projektet T-Rex 1.1
 UU 221018 T-REX
 2022-2261 T-Rex 1.1  Beslut 221102
 Ansökan om projektmedel, del 2 - Projekt T-Rex 1.1
 Ansökan om projektmedel, del 1 - Projekt T-Rex 1.1
 §61 UU Ansökan om projektmedel - Projekt T-Rex 1.1
Paragrafen är justerad
Justerande sign
Utdragsbestyrkande
Page 4 of 4

Document Outline