Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Bidrag och handlingar, Propell innovationshub'.


Protokoll
Sammanträdesdatum
Regionstyrelse
2018-12-19
Plats och tid
Styrelserummet, Regionkontoret kl. 13:00-15:00
Beslutande ledamöter
Eva Lindberg (S) (ordförande)
Tommy Berger (S) (vice ordförande)
Marie-Louise Dangardt (S)
Jan Lahenkorva (S)
Hannah-Karin Linck (C)
Karin Jansson (MP)
Maria Molin (M) (2:e vice ordförande)
Stig Zettlin (SVG)
Carina Östansjö (L)
Ingemar Kalén (KD)
Mattias Eriksson Falk (SD)
Marie Frestadius (S)  ersätter Barry Gustafsson (S)
Alf Norberg (V)
Ej tjänstgörande ersättare
Daniel Johansson (S)
Linda Pettersson Lind (S)
Carl-Ewert Olsson (C)
Kennet Nilshem (C)
Marcus Häggström (MP)
Håkan Rönström (M)
Henrik Olofsson (SVG)
Daniel Persson (SD)
Birgittha Bjerkén (M)
Fredrik Åberg Jönsson (V)
Annemari Bergström (M)
Underskrifter
Sekreterare .................................................
Ann Vestholm
Ordförande ................................................       ……………………………………….
Eva Lindberg (S)
Justerande
................................................       ……………………………………….
Maria Molin (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Regionstyrelse
Sammanträdesdatum
2018-12-19
Datum för anslags 
Datum för anslags 
uppsättande
nedtagande
Förvaringsplats för 
Diariet
protokollet
Underskrift
.................................................
Ann Vestholm
Justerande sign
Utdragsbestyrkande
Page 1 of 4


Protokoll
Sammanträdesdatum
Regionstyrelse
2018-12-19
Övriga närvarande
Ann Vestholm (Nämndsekreterare)
Johan Färnstrand (Regiondirektör)
Christian Lundback (Kanslidirektör)
Lars Langeborg (V) (1:e vice ordförande Regionfullmäktige)
Hampus Forsmark (S) (politisk sekreteare)
Anders Hällbom (MP) (politisk sekreteare)
Lisa Holmberg (V) (politisk sekreteare)
Jennie Forsblom (politisk sekreterare)
Utses att justera
Maria Molin (M)
Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar
§318
Justerande sign
Utdragsbestyrkande
Page 2 of 4


Protokoll
Sammanträdesdatum
Regionstyrelse
2018-12-19
§318
Regional innovationsnod Hudiksvall Norra Hälsingland ek. förening (RS 
2016/983)

Beslut
Regionstyrelsen beslutar följande
Anta uppdragsbeskrivning för Regional innovationsnod Norra Hälsingland ekonomiska 
förening
Sammanfattning
Regionstyrelsen har tidigare i år, 2018-05-15,§145, antagit uppdragsbeskrivning för den 
regionala innovationsnoden i norra Hälsingland. Region Gävleborg är tillsammans med 
Hudiksvalls kommun och RISE ICT bildare och finansiärer av föreningen. Det finns ett behov 
av en gemensam uppdragsbeskrivning från parterna i stället för tre separata. Utifrån detta har 
Hudiksvalls kommun utifrån sitt perspektiv föreslagit tillägg till den av Regionstyrelsen 
tidigare beslutade uppdragsbeskrivningen. Regionstyrelsen föreslås därför anta den nya 
gemensamma uppdragsbeskrivningen.
Ärendet har behandlats i Regionstyrelsens utvecklingsutskott 2018-12-14.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar följande
Anta uppdragsbeskrivning för Regional innovationsnod Norra Hälsingland ekonomiska 
förening
Expedieras till 
Enheten Regional Utveckling
Justerande sign
Utdragsbestyrkande
Page 3 of 4


Protokoll
Sammanträdesdatum
Regionstyrelse
2018-12-19
Beslutsunderlag

Gemensam uppdragsbeskrivning Regional Innovationsnod Norra Hälsingland 
ek.förening

Gemesam uppdragsbeskrivning Regional Innovationsnod Norra Hälsingland med 
ändringar
Justerande sign
Utdragsbestyrkande
Page 4 of 4

Document Outline