Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Bidrag och handlingar, Propell innovationshub'.


Protokoll
Sammanträdesdatum
Utvecklingsutskottet
2018-12-14
Plats och tid
Styrelserummet, Regionkontoret, Gävle kl. 09:15-11:50
Beslutande ledamöter
Eva Lindberg (S) (ordförande)
Karin Jansson (MP) (vice ordförande)
Håkan Rönström (M)
Stig Zettlin (SVG)
Marie-Louise Dangardt (S)  ersätter Carl-Ewert Olsson (C)
Ej tjänstgörande ersättare
Alf Norberg (V)
Övriga närvarande
Johan Färnstrand (Regiondirektör)
Ann Vestholm (Nämndsekreterare)
Ann-Christin Gagge (Samordnare)
Carina Löfgren (Strateg)
Carina Åkerberg (Strateg)
Magdalena Berglin (Strateg)
Utses att justera
Stig Zettlin (SVG)
Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar
§112
Underskrifter
Sekreterare .................................................
Ann Vestholm
Ordförande ................................................       ……………………………………….
Eva Lindberg (S)
Justerande
................................................       ……………………………………….
Stig Zettlin (SVG)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Utvecklingsutskottet
Sammanträdesdatum
2018-12-14
Datum för anslags 
Datum för anslags 
uppsättande
nedtagande
Förvaringsplats för 
Diariet
protokollet
Underskrift
.................................................
Ann Vestholm
Justerande sign
Utdragsbestyrkande
Page 1 of 3


Protokoll
Sammanträdesdatum
Utvecklingsutskottet
2018-12-14
§112
Regional innovationsnod Hudiksvall Norra Hälsingland ek. förening (RS 
2016/983)

Beslut
Utvecklingsutskottet föreslår att Regionstyrelsen ska besluta följande
Anta uppdragsbeskrivning för Regional innovationsnod Norra Hälsingland ekonomiska 
förening.
Sammanfattning
Regionstyrelsen har tidigare i år, 2018-05-15,§145, antagit uppdragsbeskrivning för den 
regionala innovationsnoden i norra Hälsingland. Region Gävleborg är tillsammans med 
Hudiksvalls kommun och RISE ICT bildare och finansiärer av föreningen. Det finns ett behov 
av en gemensam uppdragsbeskrivning från parterna i stället för tre separata. Utifrån detta har 
Hudiksvalls kommun utifrån sitt perspektiv föreslagit tillägg till den av Regionstyrelsen 
tidigare beslutade uppdragsbeskrivningen. Regionstyrelsen föreslås därför anta den nya 
gemensamma uppdragsbeskrivningen. Ärendet återremitterades på Utvecklingsutskottets 
sammanträde 2018-11-22.
Förslag till beslut
Utvecklingsutskottet föreslår att Regionstyrelsen ska besluta följande
Anta uppdragsbeskrivning för Regional innovationsnod Norra Hälsingland ek. förening.
Expedieras till 
Regionstyrelsen
Beslutsunderlag

Gemensam uppdragsbeskrivning Regional Innovationsnod Norra Hälsingland 
ek.förening
Justerande sign
Utdragsbestyrkande
Page 2 of 3


Protokoll
Sammanträdesdatum
Utvecklingsutskottet
2018-12-14

Gemesam uppdragsbeskrivning Regional Innovationsnod Norra Hälsingland med 
ändringar

Uppdragsbeskrivning Regional Innovationsnod Norra Hälsingland

§103 UU Uppdragsbeskrivning, Regional innovationsnod norra Hälsingland
Justerande sign
Utdragsbestyrkande
Page 3 of 3

Document Outline