Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Bidrag och handlingar, Propell innovationshub'.


Protokoll
Sammanträdesdatum
Utvecklingsutskottet
2018-11-22
Plats och tid
Styrelserummet Regionkontoret, Gävle kl. 09:15-10:45
Beslutande ledamöter
Karin Jansson (MP) (vice ordförande)
Carl-Ewert Olsson (C)
Stig Zettlin (SVG)
Marie-Louise Dangardt (S)  ersätter Eva Lindberg (S) (ordförande)
Alf Norberg (V)  ersätter Håkan Rönström (M)
Övriga närvarande
Gun Hedlund
Magdalena Berglin
Janet Kling (sekreterare)
Utses att justera
Stig Zettlin
Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar
§103
Underskrifter
Sekreterare .................................................
Janet Kling
Ordförande ................................................       ……………………………………….
Karin Jansson
Justerande
................................................       ……………………………………….
Stig Zettlin
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Utvecklingsutskottet
Sammanträdesdatum
2018-11-22
Datum för anslags 
Datum för anslags 
uppsättande
nedtagande
Förvaringsplats för 
Diariet
protokollet
Underskrift
.................................................
Janet Kling
Justerande sign
Utdragsbestyrkande
Page 1 of 2


Protokoll
Sammanträdesdatum
Utvecklingsutskottet
2018-11-22
§103
Uppdragsbeskrivning, Regional innovationsnod norra Hälsingland (RS 
2016/983)

Beslut
Utvecklingsutskottet återremitterar ärendet för komplettering.
Ärendet tas upp på nästa sammanträde.
 
 
Expedieras till 
Carina Åkerberg
 
Beslutsunderlag

Gemensam uppdragsbeskrivning Regional Innovationsnod Norra Hälsingland 
ek.förening

Gemesam uppdragsbeskrivning Regional Innovationsnod Norra Hälsingland med 
ändringar

Uppdragsbeskrivning Regional Innovationsnod Norra Hälsingland
Justerande sign
Utdragsbestyrkande
Page 2 of 2

Document Outline