Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Bidrag och handlingar, Propell innovationshub'.


Protokoll
Mötesdatum
Regionstyrelse
2018-05-15
Plats och tid
Regionkontoret kl. 10:15-13:00
Beslutande ledamöter
Tommy Berger (S) (vice ordförande)
Maria Molin (M) (2:e vice ordförande)
Marie-Louise Dangardt (S)
Jan Lahenkorva (S)
Barry Gustafsson (S)
Hannah-Karin Linck (C)
Alf Norberg (V)
Stig Zettlin (SVG)
Carina Östansjö (L)
Ingemar Kalén (KD)
Marie Frestadius (S)  ersätter Eva Lindberg (S) (ordförande)
Linda Pettersson Lind (S)  ersätter Karin Jansson (MP)
Daniel Persson (SD)  ersätter Mattias Eriksson Falk (SD)
Ej tjänstgörande ersättare
Daniel Johansson (S)
Petra Modée (V)
Håkan Rönström (M)
Henrik Olofsson (SVG)
Övriga närvarande
Johan Färnstrand (Regiondirektör)
Christian Lundback (Kanslidirektör)
Ann Vestholm (Nämndsekreterare)
Lars Langeborg (V) (v.ordförande RF)
Helena Ribacke (Fastighetsdirektör)
Magnus Busk (Enhetschef)
Utses att justera
Ingemar Kalén (KD)
Underskrifter
Sekreterare .................................................
Ann Vestholm
Ordförande ................................................       ……………………………………….
Tommy Berger (S)
Justerande
................................................       ……………………………………….
Ingemar Kalén (KD)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Regionstyrelse
Sammanträdesdatum
2018-05-15
Datum för anslags 
Datum för anslags 
uppsättande
nedtagande
Förvaringsplats för 
Diariet
protokollet
Underskrift

.................................................
Ann Vestholm
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Page 1 of 3


MÖTESPROTOKOLL
Blad 2
Mötesdatum
Regionstyrelse
2018-05-15
Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar
§145
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Page 2 of 3


MÖTESPROTOKOLL
Blad 3
Mötesdatum
Regionstyrelse
2018-05-15
§145
Uppdragsbeskrivning Regional Innovationsnod (RS 2016/983)
Beslut
Regionstyrelsen beslutar följande:
Uppdragsbeskrivning Regional Innovationsnod Norra Hälsingland antas.
 
Sammanfattning
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att styra uppdrag 
och utgöra basfinansiering av en regional innovationsnod. Uppdragsbeskrivning Regional 
Innovationsnod Norra Hälsingland bakgrund och syfte är bl.a. Regionens och varje kommuns 
konkurrenskraft avgöra förmågan till förnyelse, och att skapa och släppa fram idéer som resulterar i 
nya hållbara tjänster och produkter vars mål är ökad Innovationskraft i Hudiksvalls kommun och i 
Gävleborgs län i övrigt. Ärendet har behandlats på Regionstyrelsens utvecklingsutskott.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar följande:
Uppdragsbeskrivning Regional Innovationsnod Norra Hälsingland antas.
Beslutsunderlag
 Uppdragsbeskrivning Regional Innovationsnod Norra Hälsingland 20180329
 §36 UU Uppdragsbeskrivning Regional innovationsnod Norra Hälsingland
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Page 3 of 3

Document Outline