Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Bidrag och handlingar, Propell innovationshub'.


Protokoll
Datum
Utvecklingsutskottet
2018-04-12
§36
Uppdragsbeskrivning Regional innovationsnod Norra Hälsingland (RS 
2016/983)

Beslut
Regionstyrelsens utvecklingsutskott föreslår Regionstyrelsen besluta följande
 
Uppdragsbeskrivning Regional Innovationsnod Norra Hälsingland antas.
 
Sammanfattning
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att styra uppdrag 
och utgöra basfinansiering av en regional innovationsnod.
Uppdragsbeskrivning Regional Innovationsnod Norra Hälsingland bakgrund och syfte är bl.a. 
Regionens och varje kommuns konkurrenskraft avgöra förmågan till förnyelse, och att skapa och 
släppa fram idéer som resulterar i nya hållbara tjänster och produkter vars mål är ökad 
Innovationskraft i Hudiksvalls kommun och i Gävleborgs län i övrigt. Ordförande föredrar ärendet.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens utvecklingsutskott föreslår Regionstyrelsen besluta följande
Uppdragsbeskrivning Regional Innovationsnod Norra Hälsingland antas
Beslutsunderlag
 Uppdragsbeskrivning Regional Innovationsnod Norra Hälsingland 20180329
Justerares sign
Utdragsbestyrkande
Page 1 of 1

Document Outline