Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Bidrag och handlingar, Propell innovationshub'.


Protokoll
Mötesdatum
Regionstyrelse
2016-11-30
Plats och tid
Regionkontoret, Gävle kl. 10:15-12:35
Beslutande ledamöter
Eva Lindberg (S) (ordförande)
Patrik Stenvard (M) (2:e vice ordförande)
Carina Blank (S)
Jan Lahenkorva (S)
Barry Gustafsson (S)
Karin Jansson (MP)
Stig Zettlin (SVG)
Carina Östansjö (L)
Mattias Eriksson (SD)
Marie Frestadius (S)  ersätter Tommy Berger (S) (vice ordförande)
Carl-Ewert Olsson (C)  ersätter Hannah-Karin Linck (C)
Petra Modée (V)  ersätter Alf Norberg (V)
Maria Molin (M)  ersätter Ingemar Kalén (KD)
Ej tjänstgörande ersättare
Daniel Johansson (S)
Linnéa Wickman (S)
Håkan Rönström (M)
Henrik Olofsson (SVG)
Daniel Persson (SD)
Övriga närvarande
Svante Lönnbark
Christian Lundback
Ann-Chatrine Eriksson (Nämndsekreterare)
Dag Rosander (Kommunikationsdirektör)
Hampus Forsmark (S)
Lisa Holmberg (V)
Kajsa Glad (M)
Underskrifter
Sekreterare .................................................
Ann-Chatrine Eriksson
Ordförande ................................................       ……………………………………….
Eva Lindberg
Tommy Berger
Justerande
................................................       ……………………………………….
Mattias Eriksson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Regionstyrelse
Sammanträdesdatum
2016-11-30
Datum för anslags 
Datum för anslags 
uppsättande
nedtagande
Förvaringsplats för 
Diariet
protokollet
Underskrift

.................................................
Ann-Chatrine Eriksson
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Page 1 of 5


MÖTESPROTOKOLL
Blad 2
Mötesdatum
Regionstyrelse
2016-11-30
Lars-Göran Langeborg (V)
Utses att justera
Mattias Eriksson
Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar
§362
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Page 2 of 5


MÖTESPROTOKOLL
Blad 3
Mötesdatum
Regionstyrelse
2016-11-30
§362
Regional Innovationsnod Hudiksvall (RS 2016/983)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.
1. Initiera bildandet av en ekonomisk förening som ägare av en regional innovationsnod i Hudiksvall, i 
samverkan med övriga finansiärer; Hudiksvalls kommun och Acreo/Swedish ICT.
2. Uppdra till regionstyrelsen att formulera Region Gävleborgs uppdrag för den regionala 
innovationsnoden.
3. Finansiera Region Gävleborgs andel av insatskapitalet i den ekonomiska föreningen på 1 000 kr 
genom att ta outnyttjat rörelsekapital i anspråk.
4. Från och med 2017 och tillsvidare betala medlemsavgift med 3 000 000 kr per år exklusive 
indexuppräkning under förutsättning att Hudiksvalls kommun och Acreo Swedish ICT medfinansierar 
från och med år 2017 enligt förslag. Medlemsavgiften 2017 finansieras från budgetreserven i budget 
2017.
5. Årlig medlemsavgift 2018 och framåt arbetas in i budget 2018 och ekonomisk plan
2019-2020.
6. Uppdra till regionstyrelsen att upprätta nödvändiga samarbetsavtal och dokument.
 
Reservationer
Patrik Stenvard (M) och Maria Molin (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Stig Zettlin (SVG) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
 
 
Sammanfattning
Detta ärende är nästa steg i ett förslag om att bilda en regional innovationsnod i Hudiksvall 
tillsammans med Hudiksvalls kommun och Acreo/Swedish ICT.
Utifrån den avsiktsförklaring som Regionstyrelsen 2016-06-21 § 227 uppdrog år regiondirektören att 
upprätta har arbetet fortsatt i dialog med aktörerna. Förslaget innebär att Hudiksvalls kommun, Region 
Gävleborg och Acreo/Swedish ICT bildar en ekonomisk förening, Regional Innovationsnod Norra 
Hälsingland Ekonomisk Förening. Föreningen är finansiärer av den regionala noden och blir också 
ägare av varumärkena Fiber Optic Valley och Propell. Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle 
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Page 3 of 5


MÖTESPROTOKOLL
Blad 4
Mötesdatum
Regionstyrelse
2016-11-30
kommer att tillfrågas om medlemskap i föreningen framöver.
Hudiksvalls kommun och Region Gävleborg formulerar nodens lokala och regionala uppdrag med 
förväntade effekter i samverkan med Acreo/Swedish ICT. Acreo ansvarar för det operativa arbetet 
utifrån den regionala nodens uppdrag. Den ekonomiska föreningen rapporterar nodens resultat till 
kommunstyrelsen respektive regionstyrelsen.
Föreningen föreslås ha en insatsavgift på 1000 kr och en årlig medlemsavgift på 3 000 000 kr. 
Medlemsavgiften beslutas av föreningsstämman.
Regionala innovationsnoder är en modell för hur vi samlat i regionen (lokala, regionala och nationella 
aktörer) fortsättningsvis kan bygga ett starkt och tillgängligt regionalt innovationsstödssystem som 
möjliggör ett effektivt stöd till företag och andra aktörer som arbetar med innovation.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.
1. Initiera bildandet av en ekonomisk förening som ägare av en regional innovationsnod i Hudiksvall, i 
samverkan med övriga finansiärer; Hudiksvalls kommun och Acreo/Swedish ICT.
2. Uppdra till regionstyrelsen att formulera Region Gävleborgs uppdrag för den regionala 
innovationsnoden.
3. Finansiera Region Gävleborgs andel av insatskapitalet i den ekonomiska föreningen på 1 000 kr 
genom att ta outnyttjat rörelsekapital i anspråk.
4. Från och med 2017 och tillsvidare betala medlemsavgift med 3 000 000 kr per år exklusive 
indexuppräkning under förutsättning att Hudiksvalls kommun och Acreo Swedish ICT medfinansierar 
från och med år 2017 enligt förslag. Medlemsavgiften 2017 finansieras från budgetreserven i budget 
2017.
5. Årlig medlemsavgift 2018 och framåt arbetas in i budget 2018 och ekonomisk plan
2019-2020.
6. Uppdra till regionstyrelsen att upprätta nödvändiga samarbetsavtal och dokument.
 
Yrkanden
Stig Zettlin (SVG) yrkar avslag till förslaget.
Patrik Stenvard (M) yrkar, med instämmande av Maria Molin (M), att ärendet återremitteras med 
följande motivering.
"Ärendet är ett nästa steg i ett förslag om att bilda en regional innovationsnod i Hudiksvall 
tillsammans med Hudiksvalls kommun och Acreo/Swedish ICT. Utifrån tidigare antagen 
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Page 4 of 5


MÖTESPROTOKOLL
Blad 5
Mötesdatum
Regionstyrelse
2016-11-30
avsiktsförklaring (RS 2016-06-21 §227) har dialog förts med aktörerna och förslaget är att en 
ekonomisk förening, Regional Innovationsnod Norra Hälsingland Ekonomisk Förening bildas. 
Föreningen är finansiärer av den regionala noden och blir också ägare av varumärkena Fiber Optic 
Valley och Propell. Mittuniversitetet (MIUN) och Högskolan i Gävle (HIG) kommer att tillfrågas om 
medlemskap i föreningen framöver.
Vi anser emellertid att det finns frågor och delar i ärendet som bör besvaras och utredas ytterligare. 
Det vore även önskvärt om mer information gällande exempelvis styrning och upplägg för den 
ekonomiska föreningen kunde presenteras.
Exempelvis sägs det att noderna ska bygga på samverkan mellan region, kommun och 
universitet/högskola. Sedan framgår det att MIUN och HIG kommer att tillfrågas i ett senare skede 
vad gäller medlemskap – varför finns de inte med från start då de utgör en viktig del i helheten?
Vi yrkar på att ärendet skall återremitteras och ytterligare beredas innan beslut fattas."
 
Carina Östansjö (L) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på återremissyrkandet och finner att ärendet ska beslutas idag.
Ordförande ställer proposition på yrkandet om avslag och finner att styrelsen bifaller förslaget.
 
Expedieras till 
Regionfullmäktige
 
Beslutsunderlag
 Regional Innovationsnod Hudiksvall
 §117 UU Regional Innovationsnod Hudiksvall
 Regional Innovationsnod Hudiksvall - tjänsteskrivelse
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Page 5 of 5

Document Outline