Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Bidrag och handlingar, Propell innovationshub'.


Protokoll
Mötesdatum
Regionstyrelse
2016-11-02
Plats och tid
Regionkontoret, Gävle kl. 10:15-12:30
Beslutande ledamöter
Eva Lindberg (S) (ordförande)
Tommy Berger (S) (vice ordförande)
Patrik Stenvard (M) (2:e vice ordförande)
Jan Lahenkorva (S)
Barry Gustafsson (S)
Karin Jansson (MP)
Alf Norberg (V)
Stig Zettlin (SVG)
Carina Östansjö (L)
Ingemar Kalén (KD)
Mattias Eriksson (SD)
Marie Frestadius (S)  ersätter Carina Blank (S)
Kennet Nilshem (C)  ersätter Hannah-Karin Linck (C)
Ej tjänstgörande ersättare
Daniel Johansson (S)
Linnéa Wickman (S)
Linda Pettersson (S)
Marcus Häggström (MP)
Petra Modée (V)
Maria Molin (M)
Håkan Rönström (M)
Henrik Olofsson (SVG)
Daniel Persson (SD)
Övriga närvarande
Christian Lundback (Kanslidirektör)
Ann-Chatrine Eriksson (Nämndsekreterare)
Hampus Forsmark (S)
Underskrifter
Sekreterare .................................................
Ann-Chatrine Eriksson
Ordförande ................................................       ……………………………………….
Eva Lindberg
Justerande
................................................       ……………………………………….
Carina Östansjö
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Regionstyrelse
Sammanträdesdatum
2016-11-02
Datum för anslags 
Datum för anslags 
uppsättande
nedtagande
Förvaringsplats för 
Diariet
protokollet
Underskrift

.................................................
Ann-Chatrine Eriksson
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Page 1 of 3


MÖTESPROTOKOLL
Blad 2
Mötesdatum
Regionstyrelse
2016-11-02
Anders Hällbom (MP)
Lisa Holmberg (V)
Lena Åberg (L)
Lars-Göran Langeborg (V)
Magnus Ernström (Strateg)
Hans Hentzell (Acreo Swedish ICT)
Torbjörn Jonsson (Fiber Optic Valley)
Utses att justera
Carina Östansjö
Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar
§320
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Page 2 of 3


MÖTESPROTOKOLL
Blad 3
Mötesdatum
Regionstyrelse
2016-11-02
§320
Regional innovationsnod Hudiksvall (RS 2016/983)
Sammanfattning
Magnus Ernström, strateg, Hans Hentzell, Acreo Swedish ICT och Torbjörn Jonsson, Fiber Optic 
Valley informerar styrelsen om förslag till nästa steg avseende Regional innovationsnod Hudiksvall.
 
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Page 3 of 3

Document Outline