This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Saknas rutin hos Arbetsmiljöverket för utlämning av allmänna handlingar?'.


BESLUT
Datum
Vår beteckning
Sid
2024-03-15
2024/015758
1 (3)
 
 
 
 
Enheten för juridik
Thomas Vamos
Lennart Berg
xxxxxxxxxxxxxxxxx@xx.xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
 
Begäran om at  få ut handlingar
Beslut
Arbetsmiljöverket avslår er begäran om utlämnande av de handlingar ni 
efterfrågat rörande en av er åberopad anmälan mot Trafikverket för brott mot 
arbetsmiljölagen och visselblåsarlagen.
Detta beslut kan överklagas, se sista sidan för hur detta går till.
Arbetsmiljöverkets motivering
Rättslig reglering
Av 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF) framgår att var och en ska ha rätt att 
ta del av allmänna handlingar.
Med handling förstås enligt 2 kap. 3 § TF en framställning i skrift eller bild samt 
en upptagning som endast med tekniskt hjälpmedel kan läsas, avlyssnas eller 
uppfattas på annat sätt.
Av 2 kap. 4 § TF framgår vidare att en handling är allmän om den förvaras hos 
en myndighet och enligt 9 § eller 10 § är att anse som inkommen till eller 
upprättad hos en myndighet.
Av 2 kap. 9 § första stycket TF framgår att en handling anses ha kommit in till 
en myndighet, när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig 
befattningshavare till handa.
Av 2 kap. 10 § första stycket TF framgår att en handling anses ha upprättats hos 
en myndighet, när den har expedierats. En handling som inte har expedierats 
anses upprättad när det ärende som den hänför sig till har slutbehandlats hos 
myndigheten eller, om handlingen inte hänför sig till ett visst ärende, när den 
har justerats av myndigheten eller färdigställts på annat sätt.
Enligt 28 kap. 14 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller sekretess hos 
en myndighet som har till särskild uppgift att verka för arbetarskydd i ärende 
enligt lagstiftningen om arbetsskadeförsäkring, om arbetsmiljön eller om 
reglering av arbetstid eller annars i ärende om arbetarskydd för uppgift om 
enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att 
Postadress: Box 9082, 171 09 Solna
Telefon: 010-730 90 00 • Telefax: 08-730 19 67
E-post: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xx.xx • Webbplats: av.se
Organisationsnummer: 202100-2148
Godkänd 2024-03-15 av Tomas Isenstam


BESLUT
Datum
Vår beteckning
Sid
2024-03-15
2024/015758
2 (3)
den enskilde lider men om uppgiften röjs. Hos en sådan myndighet gäller 
sekretess också för arbetstagares anmälan i ärende om arbetarskydd.
Bakgrund och motivering till beslutet
Ni har i mars 2024 inkommit med en begäran om att få ta del av en anmälan 
mot Trafikverket för brott mot arbetsmiljölagen och visselblåsarlagen som, 
enligt uppgifter från er, bör finnas förvarade hos Arbetsmiljöverket. 
I kontakt med myndighetens utlämnandefunktion har ni blivit meddelad att de 
utav er efterfrågade handlingarna inte kan återfinnas trots en förnyad sökning 
baserad på er information. 
Den 11 mars 2024 inkom ni med en skrivelse som myndigheten tolkat som en 
begäran om att myndigheten ska ta ställning till er begäran genom ett 
överklagbart myndighetsbeslut.
Arbetsmiljöverket har tolkat er begäran som att den avser eventuellt 
förekommande anmälningar från anställda om brister i arbetsmiljön (så kallade 
arbetstagares anmälan) som har lämnats in till myndigheten. För det fall några 
sådana handlingar skulle existera, kan dessa inte lämnas ut på grund av 
sekretess. Till följd av utformningen av den aktuella sekretessbestämmelsen i 28 
kap. 14 § OSL, så kan myndigheten varken bekräfta eller dementera om några 
sådana anmälningar överhuvudtaget existerar. Syftet med sekretessen för 
arbetstagares anmälan om brister i arbetsmiljöfrågor är att dessa ska ha ett 
absolut skydd mot att kunna bli identifierade. 
Då varken några handlingar eller ärenden kan identifieras angående den av er 
efterfrågade anmälan mot Trafikverket för brott mot arbetsmiljölagen och 
visselblåsarlagen, så avslås härmed er begäran.
De som har deltagit i beslutet
Ärendet har avgjorts av juristen Tomas Isenstam efter föredragning av juristen 
Thomas Vamos.
Tomas Isenstam
Thomas Vamos 
 
Godkänd 2024-03-15 av Tomas Isenstam


BESLUT
Datum
Vår beteckning
Sid
2024-03-15
2024/015758
3 (3)
Om ni vil  överklaga
Ni kan överklaga vårt beslut till Kammarrätten i Stockholm, men ni ska skicka 
överklagandet till oss för att vi ska kontrollera att det har kommit in i rätt tid.
Vi måste få överklagandet inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. 
Annars kan överklagandet inte prövas.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid så skickar vi överklagandet till 
Kammarrätten i Stockholm.
Ange vilket beslut som överklagas. Hänvisa till vårt ärendenummer och 
datumet för beslutet. Berätta hur ni vill att beslutet ska ändras och varför.
Överklagandet ska också innehålla följande uppgifter om er:
• namn
• personnummer eller organisationsnummer
• postadress och e-postadress
• telefonnummer (hemligt telefonnummer behöver bara lämnas om 
domstolen begär det)
Om ni har ett ombud ska ombudets namn, postadress, e-postadress och 
telefonnummer anges.
Vår postadress och e-postadress finns längst ner på sidan 1.
Godkänd 2024-03-15 av Tomas Isenstam

Document Outline