Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Utdrag om barnkonventionen, barnrätt, våld mellan barn, statistik om barn utifrån ett barnrättsperspektiv'.

 
Sida 
 
1(5) 
Datum 
 
 
2020-01-02 
 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 
 
Petra Norberg, 0611-34 85 30 
 
 
xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
 
 
 
 
Handlingsplan och genomförandestrategi för arbetet med 
Barnkonventionen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postadress 
Besöksadress 
Hemsida 
Telefon 
Organisationsnr 
Härnösands kommun 
Rådhuset 
www.harnosand.se 
0611-34 80 00 vx 
212000-2403 
Kommunledningskontoret 
Nybrogatan 8 
E-post 
Fax 
Bankgiro 
871 80 Härnösand 
 
xxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
0611-34 80 30 
5576-5218 
 

 
Sida 
Härnösands kommun 
      
2(5) 
 
Datum 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
2020-01-02 
 
 
Syfte och perspektiv 
Syftet med handlingsplanen är att förverkliga FNLs barnkonvention i 
Härnösands kommun där ett barnperspektiv genomsyrar kommunens 
verksamheter. Med barnperspektiv menas ett synsätt där barnets bästa är 
ledande i planering, beslut och utförande på alla nivåer i kommunens 
organisation.  
Målgrupp för planen är medarbetare i Härnösands kommun. 
Handlingsplanen fungerar som ett styrdokument där alla verksamheter har 
ett ansvar för att tillämpa Barnkonventionen inom ramen för sitt uppdrag.  
Konventionen definierar alla barn som människor under 18 år. Den 
innehåller 54 artiklar och tre fakultativa protokoll, som alla är lika viktiga 
och som bildar en helhet. Artikel 2,3,6 och 12 är så kallade huvudprinciper 
och ska användas i tolkningen av de andra artiklarna. Utöver 
huvudprinciperna är artiklarna 4 och 42 särskilt viktiga för oss i kommunen. 
De innebär att vi ska göra allt vi kan för att genomföra barnkonventionen 
och att se till att alla barn och vuxna känner till innehållet i konventionen. 
Konventionen om barnets rättigheter inkorporerades i svensk lag den 1 
januari 2020. 
 
Artikel 12
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 6
Artikel 12
• Alla barn är lika 
• Barnets bästa 
• Alla barn har rätt 
Varje barn har rätt 
mycket värda 
ska komma i 
till liv, 
att uttrycka sin 
och har samma 
främsta rummet 
överlevnad och 
mening och höras 
rättigheter. 
vid alla beslut 
utveckling.
i frågor som rör 
Ingen får 
som rör barn.
barnet. Barnets 
diskrimineras.
åsikt ska beaktas i 
förhållande till 
barnets ålder och 
mognad.
 
 
Centrala begrepp och perspektiv är: 
Barnsyn – De fyra huvudprinciperna utgör konventionens barnsyn 
Barnperspektiv – Innebär att vuxna ska göra en bedömning av vilka   
konsekvenser som ett beslut får för barn och unga.  
Barnets perspektiv – Innebär att barnen själva är delaktiga och får bidra med 
synpunkter och förslag. 
 

 
Sida 
Härnösands kommun 
      
3(5) 
 
Datum 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
2020-01-02 
 
 
Genomförande och ansvar 
Genomförandet ska ske på kort och lång sikt. Organisationen måste ha en 
gemensam grund att utgå ifrån, och varje förvaltning/bolag och dess olika 
inriktningar ska beaktas. 
Varje verksamhet ska kunna beskriva hur man bedriver barnrättsarbete enligt 
barnets perspektiv och barnperspektivet.  
  Samtliga medarbetare, chefer och politiker i Härnösands kommun 
ansvarar för att de beslut som tas och det arbete som genomförs 
beaktar barnens rättigheter.  
  Kommunstyrelseförvaltningen har ett övergripande ansvar för 
samordning, kompetensutvecklingsinsatser och uppföljning. 
  Varje förvaltning och bolag har ansvar för genomförandet i den egna 
verksamheten.  
  Politiker och förvaltnings-/bolagsledning hålls informerade om hur 
arbetet fortlöper 
 
Mål, delmål och aktiviteter 
Det övergripande målet för handlingsplanen är att skapa en struktur som ger 
förutsättningar för att bedriva ett långsiktigt barnrättsarbete och att stärka 
barns möjligheter att vara delaktiga i frågor som berör dem. 
Delmål 1: Ökad kunskap i organisationen kring barnkonventionen och 
hur den ska tillämpas 

Aktivitet: Utbildningsinsats skapas och genomförs med alla chefer i 
kommunen. Samma utbildning genomförs av respektive chef i alla 
verksamheter. 
 
Delmål 2: Utvecklade verksamhetsnära strukturer för att leva upp till 
barnkonventionen 

Aktivitet: Kartläggning för förståelse av nuläge och vad som behöver 
utvecklas i verksamheten. För ändamålet skapas en kartläggningsmall att 
användas av alla chefer i respektive verksamhet. 
Aktivitet: Respektive förvaltning/bolag omsätter behovet av 
utvecklingsinsatser och resurser i verksamhetsplanen. 
 
Delmål 3: Barn är delaktiga i beslut som berör dem 
Aktivitet: Barn ska få kunskaper om sina rättigheter och vad de innebär i 
praktiken. Personal inom Socialförvaltningen och Skolförvaltningen som 
arbetar med barn spelar en särskilt viktig roll i att bidra till barnens 
kunskaper om sina rättigheter. Kartläggning av kunskapsinsatser för barn ska 
genomföras och aktiviteter som höjer kunskapen planeras. 
 

 
Sida 
Härnösands kommun 
      
4(5) 
 
Datum 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
2020-01-02 
 
 
Aktivitet: Ungdomsfullmäktige etableras som ett forum för ungdomar att 
delta och bidra i beslutsprocess i kommunen 
 
Delmål 4: Det finns ett tydligt barnrättsperspektiv i beslut som fattas 
Aktivitet: Ett barnrättsbaserat beslutsunderlag ska användas och följas upp i 
beslut som berör barn. För ändamålet skapas en checklista inför beslut att 
användas som stöd.  
Aktivitet: Den mall för tjänsteskrivelser som idag finns i ärende och 
dokumenthanteringssystemet ska användas. I det sociala perspektivet ska 
barnperspektivet särskilt behandlas. Det ska tydligt framgå i underlag till 
beslut att vi har tagit hänsyn till barnperspektivet i förslag till beslut. 
 
Uppföljning av handlingsplanen 
Uppföljning av handlingsplanen, barnrättsarbetet och efterlevnaden av 
barnkonventionen genomförs av kommunkansliet och sammanställs i en 
årlig rapport. 
 
Länkar 
Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets 
rättigheter 

Lärande samtal om barnets rättigheter - utbildningsmaterial SKR 
Mina rättigheter - Barnombudsmannen 
 
Bilagor 
Bilaga 1 – Checklista inför beslut 
 
 
 

 
Sida 
Härnösands kommun 
      
5(5) 
 
Datum 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
2020-01-02 
 
 
Bilaga – 1 Checklista inför beslut 
Varje beslut som rör barn ska föregås av en bedömning om barns rättigheter 
tillvaratagits i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. 
Checklistan ska ge vägledning inför beslut kring hur och på vilket sätt 
beslutet påverkar det enskilda barnet eller barn som grupp och vilka 
eventuella konsekvenser detta får. Svaren redovisas genom att besvara 
frågorna i tjänsteskrivelse, protokoll eller motsvarande. Det viktigaste är att 
beslutet innehåller en analys av hur beslutet påverkar barn och hur deras 
rättigheter tas tillvara.  
Ärende:  
Diarienummer: 
Handläggare: 
 
Rör beslutet barn och unga? Ja ☐ Nej ☐  
Motivera svaret: 
Vid JA på ovanstående fråga ska även nedanstående frågor besvaras. 
Fundera på vilka konsekvenser beslutet får för barn och unga? 
Innebär beslutet att:  
1.  Barnets bästa sätts i främsta rummet?  
Ja ☐ Nej ☐  
Motivera svaret:  
2.  Barn och ungas rätt till lika värde och att inte diskrimineras beaktas?  
Ja ☐ Nej ☐  
Motivera svaret:  
3.  Barn och ungas rätt till en god hälsa och utveckling beaktats?  
Ja ☐ Nej ☐  
Motivera svaret: 
4.  Barn och unga fått uttrycka sin mening och vara delaktiga i beslutet?  
Ja ☐ Nej ☐  
Motivera svaret:  
Om JA på fråga 4 ska nedanstående fråga besvaras:  
Om barn uttryckt sin mening hur återkopplas beslutet till dem?  
Motivera svaret: