Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Arkivbeskrivning för alla förvaltningar i Sundsvalls kommun'.link to page 4 link to page 4 link to page 4 link to page 7 link to page 7 link to page 8 link to page 8 link to page 9 link to page 10 link to page 10 link to page 11 link to page 11 link to page 11 link to page 19 link to page 46 link to page 46

link to page 53 link to page 60 link to page 61 link to page 62Vård- och omsorgsnämnden har funnits som myndighet i Sundsvalls kommun sedan 2020-01-01 efter beslut i Kommunfullmäktige 2018-09-24 
(KS-2018-00526-1). Nämnden ombildades från Socialnämnd till Vård- och omsorgsnämnd med ansvar för vård och omsorg, stöd och omsorg 
med delat ansvar för sysselsättning inom ramen för LSS samt Hälso- och sjukvård.
Myndighetens föregångare
Före 2020-01-01 tillhörde berörda verksamheter Socialnämnden som, enligt datum som ovan, beslutades upphöra från och med 2019-12-31. I 
Socialnämnden ingick även fler verksamheter som, vid nämndsförändringen, flyttades över till en nybildad nämnd, Individ- och 
arbetsmarknadsnämnden.
Myndighetens organisation och historik 
Vård- och omsorgsnämnden är en nybildad nämnd med ansvar för hemtjänst, särskild boende för äldre, hemsjukvård och verksamheter inom stöd 
och omsorg utifrån LSS-lagstiftningen. Vid tillkomsten gavs även myndigheten ansvar för ett verksamhetsstöd som delas med Individ- och 
arbetsmarknadsnämnden. Initialt delades ansvaret för äldreomsorgen upp i fyra geografiska områden där en Områdeschef hade ansvaret för all 
verksamhet inom respektive område. Under hösten 2021 har dock en annan organisatorisk indelning gjorts där titeln Områdeschef ändrats till 
Verksamhetschef och organisationen i stället bygger på verksamhetsinriktning i stället för geografisk indelning. Idag finns därför följande 
verksamhetsområden inom myndigheten:
 Hemtjänst
 Särskilt boende för äldre
 Hälso- och sjukvård
 Myndighetsutövning
 Stöd och omsorg
Nämnden är ansvarig för all verksamhet inom dess område. Förvaltningsdirektör är direkt underställd nämnden och för varje verksamhetsområde 
enligt ovan finns en Verksamhetschef som är ansvarig. Verksamhetschef är underställd direktör och ingår i förvaltningens ledning. Under varje 
verksamhetschef finns ett antal enhetschefer med ansvar för att just deras del av verksamhetsområdet fungerar och drivs effektivt och med god 
kvalitet. Utöver dessa är två Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och en Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) direkt 
underställda förvaltningsdirektör samt ett verksamhetsstöd innefattande kansli, kvalitet och utveckling samt ekonomi och analys som stödjer 
såväl Vård- och omsorgsnämnden som Individ- och arbetsmarknadsnämnden.
4

Myndighetens verksamhet
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens ansvar för socialtjänstens uppgifter och insatser utifrån gällande lagar och 
bestämmelser avseende målgruppen äldre och personer med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar. Nämnden ansvarar även för de hälso- 
och sjukvårdsuppgifter som ingår i nämndens verksamhet. I detta ansvar ingår att bedriva hemtjänst till personer som inte själv till fullo kan klara 
sin vardag i ordinärt boende, tillgodose behovet av särskilda boenden för äldre som inte längre kan klara av att bo i ordinärt boende med stöd 
samt att bedriva hemsjukvård enligt avtal med Regionen. Dessutom ansvarar nämnden för att fullgöra socialtjänstens uppgifter och insatser för 
personer med fysiska och psykiska funktionshinder enligt 9 § punkterna 2-10 i enlighet med bestämmelserna i lag (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade. 
Vård- och omsorgsnämnden samverkar med bland annat Barn- och utbildningsförvaltningen, Kultur och fritidsförvaltningen, 
Kommunstyrelsekontoret, Region Västernorrland samt övriga nämnder och aktörer i samhället i den mån det är påkallat för att fullgöra sitt 
uppdrag samt om det i övrigt särskilt efterfrågas.
Sekretess
Vård- och omsorgsnämndens uppdrag omfattas av stark sekretess i den del som rör enskildas vård och omsorg och behov av eller rätt till insatser. 
Sekretessen styrs främst av 25 och 26 kapitlen Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400). Handlingar som omfattas av denna sekretess är t.ex 
journaler, utredningar och beslut som rör enskildas personliga förhållanden. 
Bestämmelser för myndighetens verksamhet
Vård- och omsorgsnämndens kärnverksamhet styrs framför allt av följande lagstiftning:
 Socialtjänstlagen (2001:453)
 Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
 LSS (1993:387)
 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
 Patientdatalagen (2008:355)
 Förvaltningslagen (2017:900)
 Kommunallagen (2017:725)
5

Källor till arkivbeskrivningen
 Beslut om organisatoriska förändringar av nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration samt socialnämnden (KS-2018-
00526)
 Kommunens reglemente (KS-2020-00460)
Indelning efter klassificeringsstruktur
I nämndens informationshanteringsplan ska klassificeringsstrukturen som kommunens förvaltningar använder för att registrera och diarieföra 
handlingar ingå. Klassificeringsstrukturen utgår från en struktur som Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, vars huvudmän är Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR), samt Riksarkivet har tagit fram. Arkivmyndigheten har gjort anpassningar i strukturen för Sundsvalls kommun. 
Klassificering är ett sätt att skapa struktur och sammanhang för att ge en överskådligare bild av hur olika verksamheter och information hänger 
samman och vilka beröringspunkter de har. Nivåerna i en klassificering går från det övergripande till det specifika och presenteras i form av 
punktnotation; ju fler siffror desto närmare kärnverksamheten. På alla nivåer produceras och förvaras dokument av olika slag och de skall 
sorteras utifrån denna klassificeringsstruktur. Om myndighetens information klassificeras på rätt sätt skapas förutsättningar för en väl fungerande 
informationshantering med bra möjlighet till återsökning och återanvändning av myndighetens samlade information. Den kan i stora drag liknas 
vid en diarieplan och det är den struktur som används vid diarieföring i public-360 och vid en påkoppling till e-arkiv.  
Allmänt om arkiv- och dokumenthantering
Arkivlagen och kommunens regler för hantering av allmänna handlingar ger Vård- och omsorgsförvaltningen ett preciserat ansvar för sitt arkiv. 
Vård- och omsorgsförvaltningen ska ansvara för:
 Att dokumenthanteringen sker på ett sätt som garanterar informationens äkthet och beständighet under den tid handlingarna ska bevaras
 Att handlingar registreras på ett sätt som främjar framtida återsökning
 Att hålla arkivhandlingar rensade och avgränsade från övrig information
 Att besluta om gallring av arkiverade handlingar och i förekommande fall genomföra gallringen
 Skydda arkivet mot förstörelse
6

 Redovisa arkivet i arkivbeskrivning och arkivförteckning
Kommunarkivet svarar praktiskt för denna tillsyn.
Gallring, aktrensning och överlämnande
Gallring innebär förstöring av handlingar i en myndighets arkiv eller att uppgifter som ingår i ljudupptagning eller upptagning för ADB utplånas. 
Den tid som skall förflyta innan gallringsbara handlingar får gallras ut kallas gallringsfrist. Fristen räknas i regel från utgången av det år under 
vilket handlingen har kommit in eller upprättats. Informationshanteringsplanen fungerar som gallringsbeslut för de uppräknade 
informationstyperna efter att den beslutats i nämnden. 
Sundsvall är en av de kommuner där alla handlingar i personakter ska bevaras för forskningsändamål. Detta innebär att akter inte gallras ut hos 
oss. Handlingar i en personakt som inte längre är aktuell ska dock inte ligga kvar synliga i socialregistret hur länge som helst utan ska efter fem 
år, i stället för att gallras, översändas till kommunarkivet för bevarande. I samband med detta rensas de ut från det digitala verksamhetssystemet 
och sparas ner i digital form och skickas tillsammans med fysisk akt till kommunarkivet för bevarande. Närmare information om detta förfarande 
finns under avsnittet ”Praktisk anvisning för hantering av personakter inom Vård- och omsorgsförvaltningen”
Aktrensning innebär att akten i ett ärende befrias från arbetspapper som endast är av tillfällig betydelse och inte skall bevaras. Det kan till 
exempel röra sig om minnesanteckningar, kallelser till träff etc. Sådant som inte är allmän handling och som inte heller utgör en gallringsåtgärd. 
Ansvarig handläggare sköter aktrensning löpande och som senast i samband med ett ärendes avslut.
Överlämnande av handlingar till kommunarkivet enligt denna informationshanteringsplan är en formell åtgärd som innebär att ansvaret för 
handlingarna överlämnas till arkivmyndigheten. Beslut om gallring, utlämnande av sekretesskyddad handling mm skall då fattas av 
kommunarkivet. 
IT och arkiv
7

En stor del av förvaltningens Informationshantering sker idag i digital form. Även personakter förs till största delen i ett digitalt 
verksamhetssystem. Med anledning av detta kommer Vård- och omsorgsförvaltningen i samarbete med arkivmyndigheten arbeta för att den 
långsiktiga arkiveringen framåt ska kunna ske digitalt genom s.k E-arkiv. För att detta skall vara möjligt behövs regler och rutiner upparbetas och 
denna informationshanteringsplan är den del av detta arbete.
Säkerhetsklassning
Informationshanteringsplanen ska inkludera en säkerhetsklassning av alla dokument för att identifiera känslig och kritisk information. 
Säkerhetsklassningen ska hjälpa verksamheten att välja rätt åtgärder för att skydda information. Den sker utifrån fyra olika perspektiv; 
Konfidentialitet (K), Riktighet (R), Tillgänglighet (T) och Spårbarhet (S). Det finns dessutom fyra olika konsekvensnivåer i klassningssystemet.
 Konfidentialitet – Vad kan konsekvenserna bli ifall informationen läcker ut till obehöriga? Ju större konsekvens desto högre 
skattning/säkerhetsklassning
 Riktighet – Vad kan konsekvenserna bli ifall informationen är felaktig eller inaktuell?
 Tillgänglighet – Vad kan konsekvenserna bli ifall någon (som är behörig) inte får tillgång till informationen?
 Spårbarhet – Finns det krav på att kunna spåra händelser i systemet? Vad kan konsekvensen bli ifall det inte går att spåra en händelse?
Det finns 5 olika konsekvensnivåer, Sundsvalls kommunkoncern använder sig av skyddsnivåerna 0-4:
0= Ingen skyddsnivå. Medför ingen negativ påverkan på egen eller annan organisation eller dess tillgångar, eller på enskild individ.
1= Grundläggande skyddsnivå. Medför måttlig negativ påverkan på egen eller annan organisation eller dess tillgångar, eller på enskild individ.
2= Utökad skyddsnivå. Medför betydande negativ påverkan på egen eller annan organisation eller dess tillgångar, eller på enskild individ.
3= Hög skyddsnivå. Medför allvarlig negativ påverkan på egen eller annan organisation eller dess tillgångar, eller på enskild individ.
4= Mycket hög skyddsnivå (enligt säkerhetsskyddslagstiftning). Kan medföra skada på Sveriges säkerhet
Det perspektiv som förvaltningens bedömning av konsekvensnivå utgår främst ifrån är eventuell skada för individ (brukare, klient) då den största 
delen av vår dokumentation handlar om enskilda personer och omfattas av stark sekretess.
8

Fastställande av plan och ändringsbeslut
Informationshanteringsplanen är att betrakta som ett levande instrument. Den kan behöva ändras när myndighetens verksamheter ändrar innehåll 
eller om sättet att dokumentera förändras och utvecklas. Förändringar i planen som innebär ökad gallring eller om andra förändringar gällande 
dokumenttyper och gallringsregler föreslås bör dessa förslag underställas nämnden. Sådana ändringar ska även ske i samråd med 
kommunarkivet. Mindre förändringar som rör planens disposition, uppräkning av handlingstyper till olika aktiviteter eller liknande kan i regel 
beslutas av administrativ personal inom förvaltningen med ansvar för dokumenthantering. Eventuellt i samråd med kommunarkivet vid behov.
Praktisk anvisning för hantering av personakter inom Vård- och omsorgsförvaltningen
Personakten utgör grunden för dokumentation i ett enskilt ärende. Handlingar som kommer in eller upprättas i ärenden som rör en eller flera 
personer ska förvaras i en personakt. Dokumentationen ska utvisa initiering av utredning (ansökan/anmälan), själva utredningen och beslut, 
verkställda insatser rörande den enskilde samt uppföljning av dessa. En akt är idag uppdelad i en fysisk del som förvaras i arkivet och en digital 
som förs i aktuellt verksamhetssystem. 
Med socialakt avses de handlingar som bildas under kontakt med Vård- och omsorgsförvaltningen. Inom vissa av våra verksamheter förs även 
Patientjournaler. Dessa ska föras och förvaras åtskilda från de personakter som förs inom t.ex äldreomsorgen.
Som tidigare beskrivits tillhör Sundsvall en av de kommuner där all dokumentation i ärenden som omfattar enskilda ska bevaras och vi gallrar 
därför inte personakter. Men eftersom bevarandet sker utifrån forskningens behov och inte för Vård- och omsorgsförvaltningens får akterna inte 
vara tillgänglig för Vård- och omsorgsförvaltningen under längre tid än de handlingar som gallras. De ska därmed överlämnas till 
arkivmyndigheten utifrån samma frist som gallring annars skulle göras. När en akt skickats till kommunarkivet övertar de ansvaret för 
handlingarna och fattar även beslut om hur handlingarna ska hanteras så som t.ex sekretess-prövning vid utlämnande av handling. Enskilda som 
begär ut handlingar som förvaras i kommunarkivet ska hänvisas till arkivmyndigheten med sin begäran. 
En personakt som överlämnats till kommunarkivet kan som regel inte lånas tillbaka till Vård- och omsorgsförvaltningen utan att det finns 
särskilda skäl till det. Sådan förfrågan får då ställas direkt till ansvariga vid kommunarkivet. 
9

Leverans av akt
Leverans av akt sker normalt till kommunarkivet 5 år efter sista anteckning gjorts i akten (närmare information finns under respektive avsnitt i 
informationshanteringsplanen nedan). Om en person avlider kan akten levereras till kommunarkivet innan denna tidsfrist gått ut, så länge man 
tillser att ärendet är avslutat och stängt och ingen fortsatt handläggning eller åtkomst av data är nödvändig. 
Varje akt ska levereras i särskilt omslag som förses med anteckning om personnummer och namn. Om många akter levereras samtidigt ska de 
sorteras i födelsenummerordning. Alla leveranser till kommunarkivet ska åtföljas av en leveransreversal med en förteckning över de handlingar 
som överlämnas. Akterna levereras i väl förseglat kuvert eller i lådor.
Att läsa informationshanteringsplanen
De två första kolumnerna Beteckning/Punktnotation samt Process/handläggning är tagna från kommunens gemensamt beslutade 
klassificeringsstruktur och anger var i verksamheten handlingen hör hemma, på övergripande nivå eller nära kärnverksamheten. Den tredje 
kolumnen Beskrivning/information/handlingar beskriver vilka handlingar eller information som kan finnas inom varje process. Resterande 
kolumner beskriver:
-
Om informationen innehåller personuppgifter eller ej
-
Informationssäkerhetsklassning (se avsnitt säkerhetsklassning ovan)
-
Vilket format informationen har; kan vara både analogt (papper) och digitalt (verksamhetssystem till exempel)
-
Hur/var handlingen förvaras (både fysiskt och digitalt i förekommande fall)
-
Om informationen ska bevaras eller är gallringsbar
-
Tidsfrist för när akt ska skickas till kommunarkiv för slutförvaring och i vilket skick de översänds
2. Generella hanteringsanvisningar
10

Nedan listas sådana handlingstyper som inte hör till en specifik verksamhet/process utan förekommer i många olika processer. Vid diarieföring 
eller arkivering sorteras varje handlingstyp i den process den tillhör. 
Beskrivning / Information/handlingar
Bevaras / Gallringsfrist
Leveransfrist kommunarkivet
Format vid arkivering
Anmärkning
Förvaring
Handlingstyper som förekommer i flera processer (bokstavsordning)
Public 360/ kansliets 
Avtal, kontrakt och 
diarium samt information 
Papper
Bevaras
3 år
överenskommelser
om avtalet i 
PDF-A
avtalsdatabasen.
Exempelvis: 
reklam
korrespondens  av uppenbart tillfällig eller ringa 
betydelse
handlingar för kännedom
Handlingar som inte leder till 
Vid inaktualitet
handlingar som är obegripliga eller meningslösa för 
åtgärd
verksamheten
handlingar som ligger utanför myndighetens 
verksamhetsområde
inkommande allmänna synpunkter som inte leder 
till någon åtgärd
Handlingar rörande möten, kurser, 
Vid inaktualitet
Exempelvis:
konferenser etc.
kallelser
dagordningar
deltagarförteckningar
närvarolistor
korrespondens om mötestider
anmälningar till externa och interna kurser
seminarier och konferenser
kursinbjudningar
deltagarbekräftelser
underlag/presentationer
11

Beskrivning / Information/handlingar
Bevaras / Gallringsfrist
Leveransfrist kommunarkivet
Format vid arkivering
Anmärkning
Förvaring
Ärendehanteringssystem/P
Korrespondensen kan exempelvis ske genom brev, 
ublic 360 och kansliet 
inlägg i sociala medier, SMS, e-tjänster eller e-
diarium
postmeddelanden. Muntlig information av vikt, till 
exempel via ett telefonsamtal, dokumenteras i en 
tjänsteanteckning och diarieförs eller läggs in i 
relevant verksamhetssystem. Avser det exempelvis 
Korrespondens, av vikt
Bevaras
PDF-A
enskild vårdtagare/klient skall tillföras dennes 
personakt.
Korrespondens av vikt ska bevaras. Korrespondens 
av ringa eller tillfällig betydelse kan gallras vid 
inaktualitet, se nedan.
Information som inkommer via t ex telefon, SMS 
eller andra kommunikationskanaler och som leder 
till åtgärd eller tillför sakuppgift ska tas omhand 
innan den inkomna handlingen får gallras. 
Korrespondens av ringa betydelse
Vid inaktualitet
Informationen får gallras under förutsättning att 
inkommen begäran bifalles utan inskränkning och 
om den i övrigt inte är av intresse eller betydelse 
för verksamheten.
Manualer/lathundar, 
rutinbeskrivningar, handböcker, 
Vid inaktualitet
anvisningar
Bevaras om minnesanteckningen tillför sakuppgift. 
Minnesanteckningar
PDF-A
Gallras annars vid inaktualitet. 
Kan gallras vid inaktualitet under förutsättning att 
Vid inaktualitet, se 
det inte påförts anteckning som kan tillföra 
Mottagnings- och delgivningsbevis
anmärkning
ärendet sakuppgift. Bör bevaras så länge ärendet 
pågår, inklusive eventuell överklagandetid.
12

Beskrivning / Information/handlingar
Bevaras / Gallringsfrist
Leveransfrist kommunarkivet
Format vid arkivering
Anmärkning
Förvaring
Mötesanteckningar/protokoll, från 
Ärendehanterings-
Bevaras
PDF/A
Protokoll eller mötesanteckningar från 
ledningsgrupper samt övriga som 
system/Public 360
ledningsgrupper (t.ex. förvaltningsledning, 
innehåller beslut
kommundirektion, funktionsstyrgrupper), samt 
övriga protokoll eller mötesanteckningar som 
innehåller beslut eller unik information av direkt 
betydelse för verksamheten ska bevaras. Gäller 
även kallelser, dagordning och deltagarlista i de fall 
de förekommer. Kan diarieföras löpande i ett 
samlingsärende årsvis.
Mötesanteckningar/Protokoll 
Vid inaktualitet/se anm.
Protokoll eller mötesanteckningar från 
Övriga
avdelningsmöten, personalmöten, 
informationsmöten och interna 
verksamhetsmöten kan gallras vid inaktualitet, om 
de inte innehåller beslut eller unik information av 
direkt betydelse för verksamheten. 
Mötesanteckningar/protokoll som är av ringa eller 
tillfällig betydelse kan gallras.
Plan (styrdokument)
Public 360
Bevaras
3 år
PDF/A
Planer kan fastställas vanligen på 
tjänstemannanivå, av befattningshavare som har 
befogenhet att göra det (ex kommundirektören, 
en förvaltningsdirektör eller en befattningshavare 
med koncernansvar som ekonomidirektören eller 
HR-direktören). Diarieförs alltid under 0 (Leda-
Styra-Organisera) i den process styrdokumentet 
tillhör. Se även 1.2.2.1. Eventuell förstudie samt 
beslut rörande styrdokument ska diarieföras 
tillsammans med styrdokumentet. Se kommunens 
riktlinjer för styrdokument.
Rapporter
Public 360
Bevaras
3 år
PDF-A
Exempelvis slutrapporter, sammanställningar och 
handlingar från utredningar.
13

Beskrivning / Information/handlingar
Bevaras / Gallringsfrist
Leveransfrist kommunarkivet
Format vid arkivering
Anmärkning
Förvaring
Regler (styrdokument)
Public 360
Bevaras
3 år
PDF-A
Remisser, svar på
Public 360
Bevaras
3 år
PDF-A
Riktlinjer (styrdokument) som 
Public 360
Bevaras
3 år 
PDF-A
kommuniceras andra myndigheter
Riktlinjer, interna arbetsmaterial
Gallras
Vid inaktualitet
Statistik som innehåller unik 
Sammanställningar och eget framtagen statistik 
Bevaras
PDF-A
information om verksamheten
rörande verksamheten ska bevaras. 
Statistik, övrig
Gallras vid inaktualitet
Strategi (styrdokument)
Public 360
Bevaras
PDF-A
Strategier fastställs på politisk nivå (KF, KS Nämnd). 
Diarieförs alltid under 0 (Leda-Styra-Organisera) i 
den process styrdokumentet tillhör. Se även 
1.2.2.1. Förstudie samt beslut rörande 
styrdokument ska diarieföras tillsammans med 
styrdokumentet. Se kommunens riktlinjer för 
styrdokument.
Ärendehanteringssystem/ 
Med tjänsteanteckning avses sådana anteckningar 
Public 360
som handläggaren gör för att komplettera ärendet 
Tjänsteanteckningar
Bevaras
PDF-A
med uppgifter som behövs för att fatta beslut, en 
tjänsteanteckning medför alltså att det tillkommer 
14

Beskrivning / Information/handlingar
Bevaras / Gallringsfrist
Leveransfrist kommunarkivet
Format vid arkivering
Anmärkning
Förvaring
uppgifter i sak. Tjänsteanteckningen ska registreras 
med ärendet.
Utskrifter ur databaser och andra 
Vid inaktualitet
verksamhetssystem
Uppgifter och register
Vid inaktualitet
Exempelvis:
fält i databaser/system som inte tillför något i sak 
eller är av vikt för verksamheten
felaktiga uppgifter i register
förteckningar över licenser/programvaror
IP-adresser
register över kontaktpersoner
telefonlistor
adresslistor
uppgifter om närmast anhörig
checklistor, t.ex. när uppgifter uppdateras löpande 
och efter behov
Felaktiga uppgifter får endast vara skrivfel, 
räknefel eller motsvarande förbiseenden.
Fotografier/ bilder, filmer och ljudupptagningar – förekommer i flera processer
Se kommentar
Följande information kan gallras vid inaktualitet: 
Dubbletter eller snarlika versioner av bilder och 
JPEG/
Fotografier/bilder, filmer och 
filmer. 
MPEG/
ljudupptagningar av tillfällig eller 
Bilder, filmer eller ljudupptagningar med ringa 
TIFF/
ringa betydelse
informationsinnehåll som inte tillför sakuppgift 
PDF/A
eller är av vikt för verksamheten. 
Avsaknad av relevant metadata rörande bilder, 
15

Beskrivning / Information/handlingar
Bevaras / Gallringsfrist
Leveransfrist kommunarkivet
Format vid arkivering
Anmärkning
Förvaring
filmer eller ljudupptagningar kan också vara grund 
för gallring.
Fotografier/bilder, filmer och 
Bevaras
*Det behöver utredas hur filmer och 
ljudupptagningar som hör till ett 
ljudupptagningar som hör till ärende i Procapita/ 
ärende* eller i övrigt har ett 
Treserva som inte kan sparas där idag men bör 
bevarandevärde
bevaras kan diarieföras och arkiveras.  
JPEG/
Bilder, filmer respektive ljudupptagningar som ska 
MPEG/
bevaras ska förvaras tillsammans med 
TIFF/
register/dokumentation: 
PDF/A
fotograf m.m.
datering
plats
motiv
personer som avbildas eller är inspelade
ev. koppling till diarienummer eller liknande
16

Projekthandlingar som kan förekomma i flera processer
Projekthandlingar enligt Sundsvalls kommuns projektmodell. I alla projekt ska de obligatoriska dokumenten bevaras och diarieföras. Som deltagare i externa projekt med annan part används ofta annan projektmodell. Motsvarande 
dokument hanteras i de fallen enligt denna plan. Övrigt förekommande handlingar ska hanteras enligt anvisningar i respektive process och förvaras i projektmapp eller projektets diarieärende. Beroende på hur stort projekt som bedrivs kan 
man välja att diarieföra samtliga projekthandlingar som ska bevaras. Större projekt kan förvaras i mappstruktur, enligt projektmodell. Ansvarig för rätt hantering av projekthandlingar under projekttiden samt arkivering av avslutade projekt 
är projektägare om inget annat anges. Observera att EU-projekt hanteras enligt andra bestämmelser.

Projektspecifikation
PDF/A
Public 360
Bevaras
PDF/A
Original i diariet. Kopia i ev projektpärm, mappstruktur, projektdatabas 
Förstudierapport
PDF/A
Public 360
Bevaras
PDF/A
Original i diariet. Kopia i ev projektpärm, mappstruktur, projektdatabas 
Projektdirektiv
PDF/A
Public 360
Bevaras
PDF/A
Original i diariet. Kopia i ev projektpärm, mappstruktur, projektdatabas 
Projektplan
PDF/A
Public 360
Bevaras
PDF/A
Original i diariet. Kopia i ev projektpärm, mappstruktur, projektdatabas 
Statusrapport
PDF/A
Public 360
Bevaras
PDF/A
Original i diariet. Kopia i ev projektpärm, mappstruktur, projektdatabas 
Projektslutrapport
PDF/A
Public 360
Bevaras
PDF/A
Original i diariet. Kopia i ev projektpärm, mappstruktur, projektdatabas 
Restlista
PDF/A
Public 360
Bevaras
PDF/A
Original i diariet. Kopia i ev projektpärm, mappstruktur, projektdatabas
Personkontrakt
Projekt-mapp på M:
Gallras vid inaktualitet
Kan gallras vid projektets slut
Ändringsbegäran
PDF/A
Projektets mappstruktur  Bevaras
PDF/A
på M:
Ändringslogg
Excel
Projektets mappstruktur  Bevaras
PDF/A
på M:
Öppna frågor
Projektets mappstruktur  Bevaras
PDF/A
på M:
Intressentlista
Projektets mappstruktur  Gallras vid inaktualitet
på M:
Kommunikationsplan
Projektets mappstruktur  Bevaras
PDF/A
på M:
Tids- resursplan
PDF/A
Projektets mappstruktur  Bevaras
PDF/A
på M:
Budget och uppföljning
PDF/A
Public 360
Bevaras
PDF/A
Avtal, Korrespondens, Protokoll
Se generella hanteringsanvisningar 
17

Dokumentation rörande projektorganisation
PDF/A
Public 360
Bevaras
PDF/A
Till exempel projektets sammansättning,
projektledare, deltagare, delprojekt, delprojektledare
och deltagare, tidplaner, tilldelade
resurser (fastställda budgetramar),
budgetansvar, attestregler, riktlinjer för projektet.
Informationen kan ingå i obligatoriska handlingar (se ovan) eller vara kompletterande bilagor.
Utvärderingar
PDF/A
Public 360
Bevaras
PDF/A
3. Gemensamt verksamhetsstöd
Beskrivning / 
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
Process / handläggning
Information/ 
uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
Handlingar
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
1.1.3
Vård- och omsorgsnämnden

Kallelse, 
Hantera 
1.1.3.1
föredragningslista 
Ja
K3 R3 T2 S3
PDF
Public 360
Bevaras
3 år
PDF-A
nämndsprocessen
till AU/Nämnd
*Ett tjänsteutlåtande skrivs 
oftast av en handläggare och 
utgör en bakgrund och ett 
förslag till beslut som ska 
Tjänsteutlåtande* 
Nej
K2 R2 T2 S2
PDF
Public 360
Bevaras
3 år
PDF-A
fattas av nämnd/styrelse. 
och bilagor
Tjänsteutlåtande registreras 
under sin hemmahörande 
process och kopplas till 
nämnd-/styrelseärendet.
Meddelanden gallras efter 90 
Utskick av 
dagars inaktivitet. Användare 
sekretesshand-
med sundsvall.se adress 
Gallras efter 
lingar inför 
Ja
K3 R3 T2 S3
PDF
Sakom
gallras också vid inaktivitet
90 dagar.  
nämnd/utskott
Originalhandling bevaras i 
socialakt samt i Public 360
18

Beskrivning / 
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
Process / handläggning
Information/ 
uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
Handlingar
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
Personuppg. förekommer i 
Protokoll
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Pärm
PDF
Public 360
Bevaras
3 år
PDF-A
individärenden
Kopia på 
närvarolista 
Ja
K2 R3 T2 S2
Papper
Pärm
1 år
Original finns i lönesystem
AU/nämnd
Adresslistor 
Ja
K3 R3 T2 S3
PDF
M:\
Vid inaktualitet
förtroendevalda
Utanordningslistor 
Ja
K2 R3 T2 S2
Papper
Pärm
Heroma
2 år
Original finns i lönesystem
förtroendevalda
Redovisning av 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Pärm
PDF
Public 360
Bevaras
3 år
PDF-A
delegationsbeslut
1.1.4 Verksamhetsledning
Se generella 
Planera och följa upp 
Ledningsgruppens 
1.1.4.2
Ja
K3 R3 T2 S3
PDF
Public360
Bevaras
3 år
PDF-A
hanteringsansvisningar för 
verksamhet
mötesanteckningar
protokoll
1.1.5 Myndighetsredovisning
19

Beskrivning / 
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
Process / handläggning
Information/ 
uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
Handlingar
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
*Kan vara 
sammanställning
ar till 
Hantera övrig 
Statistik till 
1.1.5.3
ja
K3 R3 T2 S3
PDF
Public 360
Bevaras
3
år
socialstyrelsen, 
myndighetsredovisning
myndigheter*
Inspektionen för 
vård och omsorg 
osv. 
1.2.2 Hantera Styrdokument från fullmäktige och kommunledning
Hantera reglementen och 
1.2.2.2
Reglemente
Nej
K2 R3 T2 S2
PDF
Public 360
Bevaras
3 år
PDF-A
Se inloggad
arbetsordningar
1.2.3 Nämndens styrning och kontroll
Uppdaterad version finns 
Delegations-
även att hitta i samarbetsrum 
1.2.3.1
Hantera egen styrning
Nej
K1 R3 T2 S1
PDF
Public 360
Bevaras
3 år
PDF-A
ordning
och byts ut löpande vid 
revidering. 
M:\
1.2.3.2
Bedriva internkontroll
Internkontrollplan
Nej
K1 R2 T1 S1
PDF
Bevaras
3 år
PDF-A
Public 360
M:\
Kontrollrapport
Nej
K1 R2 T1 S1
Word
Bevaras
3 år
PDF-A
Public 360
M:\
Självdeklaration
Nej
K1 R2 T1 S1
Word
Bevaras
3 år
PDF-A
Public 360
20

Beskrivning / 
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
Process / handläggning
Information/ 
uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
Handlingar
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
1.2.4 Mål- och resursplanering
Hantera 1-årig mål- och 
Ett ex av varje utgåva 
1.2.4.1
Verksamhetsplan
Nej
K1 R1 T1 S1
PDF
Bevaras
3 år
PDF-A
resursplan
Public 360
bevaras
Verksamhetsplan 
Nej
K1 R1 T1 S1
Word
M:\
2 år
för verksamheterna
M:\
Månadsrapport
Nej
K1 R1 T1 S1
PDF
Bevaras
3 år
PDF-A
Public 360
M:\
Delårsrapport
Nej
K1 R1 T1 S1
PDF
Bevaras
3 år
PDF-A
Public 360
M:\
Årsbokslut
Nej
K1 R1 T1 S1
PDF
Bevaras
3 år
PDF-A
Public 360
Hantera flerårig mål- och 
Flerårig mål- och 
1.2.4.2
Nej
K1 R1 T1 S1
PDF
Public 360
Bevaras
3 år
PDF-A
resursplan
resursplan
Resultat-överföring
Nej
K1 R1 T1 S1
PDF
Public 360
Bevaras
3 år
PDF-A
21

Beskrivning / 
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
Process / handläggning
Information/ 
uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
Handlingar
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
1.4 
Demokrati och insyn

Begäran om allmän 
Tillhandahålla allmän 
Diarieförs endast vid 
1.4.1.1
handling, utan 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
PDF
Outlook
Vid inaktualitet
handling
sekretess eller vid avslag
sekretess
Begäran om allmän 
handling, med 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Kansliets diarium
PDF
Public360
Bevaras
3 år
PDF-A
sekretess,
Avslag på begäran 
om allmän handling
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Kansliets diarium 
PDF
Public 360
Bevaras
3 år
Överklagade beslut 
av att ta del av 
*Överklagande av 
allmän handling.
Kansliets 
individärenden sparas i 
Överklagade beslut
Rättidsprövning
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Word
Public 360
Bevaras
3 år
Papper/PDF-A
diarium*
personakt och inte i kansliets 
Skrivelse till/från 
diarium.
överprövande 
myndighet
1.4.1.2
Hantera personuppgifter

Register 
*Utdrag ur systemet diarieförs 
Registerförteckning
Ja
K1 R2 T2 S2
Central databas
Revideras
3 år*
Sundsvall.se
årligen i public360. 
Anmälan av ny 
E-tjänst för nya 
Kan gallras när uppgifterna 
personuppgiftsbeha
Ja
K1 R2 T2 S2
E-tjänst
personuppgiftsbe Vid inaktualitet
flyttats över till 
ndling till 
handlingar/ Excel
register.sundsvall
registerförteckning
22

Beskrivning / 
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
Process / handläggning
Information/ 
uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
Handlingar
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
Personuppgiftsbiträ
Påskrivet avtal skickas till 
desavtal inkl. 
Ja
K1 R2 T2 S2
Papper
Public360
Bevaras
3 år
PDF-A
registrator omgående
bilagor
Anmälan av 
Gallras, se 
Endast incidenter som 
personuppgiftsincid
Ja
K1 R2 T2 S2
E-tjänst
2 år
anmärkning
anmäls till IMY diarieförs. 
enter
Anmälan av 
personuppgiftsincid
enter
Ja
K1 R2 T2 S2
Public360
Bevaras
3 år
PDF-A
till IMY
Anmälan av 
dataskyddsombud 
till IMY
Ja
K1 R2 T2 S2
Public360
Bevaras
3 år
PDF-A
*Ansökan och svar som finns 
i e-tjänsten gallras efter 1 år. 
Begäran om 
Public 360/ E-
Begäran och svar som till/ 
registerutdrag
tjänst för 
från Vård- och 
Ja
K3 R3 T2 S3
Gallras*
1 år
Besvara begäran om 
registerutdragsför
omsorgsnämnden diarieförs i 
registerutdrag
frågan
public 360. Behöver utredas 
vidare om även dessa kan 
gallras eller bör bevaras. 
1.4.1.3
Hantera skyddad identitet

Rutin för hantering 
Förmedlas till förvaltningen 
av personer med 
Revideras vid 
Nej
K1 R1 T1 S1
Word/PDF
M:
via samarbetsrum och 
skyddade 
inaktualitet
uppdateras vid behov
personuppgifter
1.4.2
Offentlig dialog

23

Beskrivning / 
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
Process / handläggning
Information/ 
uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
Handlingar
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
1.4.2.1
Hantera synpunkter

Diarieförs under respektive 
Synpunkter, 
process av den verksamhet dit 
klagomål och förslag 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Kansliets diarium
PDF
Public 360
Bevaras
3 år
PDF-A
ärendet blivit fördelat.
av vikt
Se även generella 
hanteringsanvisningar.
Synpunkter, 
Synpunkt 
klagomål och förslag 
Sundsvall samt 
av rutinartad allmän 
Kan gallras 
Ja
K3 R3 T2 S3
andra sedvanliga 
karaktär
efter hantering
kommunikations-
kanaler
2.1
Informationsförvaltning

2.1.1
Informationssäkerhet

2.1.1.1
Hantera informationssäkerhet

Gäller även tillfällig personal/ 
Sekretessavtal
Ja
K2 R2, T1 S1
papper
Personalakt
Bevaras
1 år
papper
praktikanter/ konsulter etc. 
Vid avslutad 
Sekretessavtal 
Ja
K2 R2, T1 S1
papper
Pärm kansliet
Bevaras
nämndtjänst-
papper
nämndsledamöter
göring
24

Beskrivning / 
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
Process / handläggning
Information/ 
uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
Handlingar
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
Konsekvensbedöm
Nej
PDF
Public360
Bevaras
3 år
PDF-A
ning(DPIA)
Behovs- och 
riskanalys inför 
Information och hantering 
fördelning av 
behöver utredas
behörighet enligt 
PDL
Behörighetstilldel-
Information och hantering 
ning i system
behöver utredas
Information och hantering 
Kontinuitetsplan
behöver utredas
Riktlinje för 
informationssäkerh
Nej
PDF
Public360
Bevaras
3 år
PDF-A
et
Rutin för 
informationssäkerh
Nej
PDF
Public360
Bevaras
3 år
PDF-A
et
2.1.2.
Registratur

2.1.2.0
Leda – styra- organisera

25

Beskrivning / 
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
Process / handläggning
Information/ 
uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
Handlingar
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
2.1.2.1 
Hantera och registrera inkommande/utgående handlingar/ärenden

Klassificeringsstruk-
Nej
K1 R2 T1 S1
Word
Public 360
Revideras
tur
*Se korrespondens av vikt 
Vård- och 
under generella hänvisningar. 
E-post av 
omsorgsförvaltni
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
E-post Outlook
Public 360
Bevaras
3 år
PDF-A
betydelse*
ngens kansli 
E-post som avser enskild 
diarium
vårdtagare/klient skall tillföras 
dennes personakt
*Se korrespondens av ringa 
E-post av ringa 
Direkt vid 
Nej
K1 R1 T1 S1
Papper
Pärm
e-post Outlook
Levereras ej
betydelse under generella 
betydelse*
inaktualitet
hänvisningar
En sammanställning som 
Vård- och 
görs i ett urval från uppgifter i 
Upprättad 
omsorgsförvaltni
ett register eller databas och 
handling/sammanst
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Word
Public 360
Bevaras
3 år
PDF-A
ngens kansli 
som sedan skall användas 
ällning
diarium
som bilaga eller underlag till 
annan handling
En sammanställning som 
Upprättad 
görs i ett urval från uppgifter i 
Gallras vid 
handling/sammanst
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Pärm
Word
Levereras ej
ett register eller databas och 
inaktualitet
ällning
som sedan skall användas 
som arbetsmaterial
Inkomna cirkulär 
och meddelanden, 
Pärm på 
Gallras vid 
handlingar för 
Nej
K2 R2 T2 S2 Papper
e-post
Public 360
Levereras ej
respektive enhet
inaktualitet
kännedom, övrig 
allmän information
Gäller sammanställningar av 
Postlistor
Nej
K2 R2 T2 S2
PDF
Outlook
Vid inaktualitet
ärenden i public360 som ska 
skickas till journalister etc.
26

Beskrivning / 
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
Process / handläggning
Information/ 
uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
Handlingar
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
2.1.3
Dokumentation och informationshantering

Revideras årligen. 
Kommuniceras i vård- och 
Planera och hantera 
Informationshanteri
omsorgsförvaltningens 
2.1.3.2
Nej
K1 R2 T1 S1
PDF
Bevaras
3 år
PDF-A
dokumentation
ngsplan
Public 360
samarbetsrum. 
2.2
Systemförvaltning och arkitektur

Teknisk 
Systemförvaltnings
Information och hantering 
2.2.2
Ja
systemförvaltning
planer
behöver utredas vidare.  
Service- och 
Information och hantering 
Ja
supportavtal
behöver utredas vidare.
Information och hantering 
2.2.2.3
Förvalta system
Riskanalyser
Nej
behöver utredas vidare.
Information och hantering 
Systemlista
Nej
behöver utredas vidare.
Systemdokumentati
on inklusive 
Information och hantering 
Ja
fortlöpande 
behöver utredas vidare.
förändringar
27

Beskrivning / 
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
Process / handläggning
Information/ 
uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
Handlingar
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
Certifikat (M-
Information och hantering 
katalog)
behöver utredas vidare.
Information och hantering 
Licenser
Ja
behöver utredas vidare.
2.3
HR/ Personal

Rutinbeskrivning 
Revideras 
Finns även i samarbetsrum 
2.3.1.0
Leda-styra-organisera
Nej
K1 R1 T1 S1
Word
N:
Nej
personal
löpande
och på inloggad
Protokoll från 
Gäller hela förvaltningen. 
Hantera samverkan enligt 
samverkan 
Förvaltningens 
2.3.1.1
Ja
K2 R1 T1 S1
Papper
Word/PDF
Public 360
Bevaras
2 år
PDF-A
Protokoll från samverkan 
avtal
(förvaltnings- och 
diarium
delges även i samarbetsrum
lokalnivå)
Protokoll från 
MBL-
Ja
K3 R2 T1 S2
Papper
Personalakt
Word/PDF
Public 360
Bevaras
2 år
PDF-A
förhandlingar 
(enskilda)
Protokoll/minnes-
anteckningar från 

Ja
K1 R1 T1 S1
Word
M:
5 år
APT
Minnesanteck-
Under förutsättning att de inte 
ningar från 
Pärm på 
Samarbetsrum/ 
Gallras vid 
innehåller t.ex. beslut som 
personalmöten, 
Nej
K3 R3 T2 S3
Papper
Word
Levereras ej
respektive enhet
gemensam mapp
inaktualitet
har direkt betydelse för 
informations-
verksamheten
möten o.d.
28

Beskrivning / 
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
Process / handläggning
Information/ 
uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
Handlingar
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
Lista på personer som jobbat 
mer än 12 månader de 
senaste 3 åren vilket ger 
Revideras 
företrädesrätt till nytt jobb. 
2.3.1.2
Hantera LAS
Företrädeslista
Ja
K2 R1 T1 S1
Qliksense
löpande
Listan genereras vid 
rekrytering för att säkerställa 
företrädesrätten, bevaras 
därefter inte.
Utvecklings- och 
lönesamtal med 
Pärm hos resp 
Gallras 2 år efter aktuellt 
2.3.1.3
Hantera lönerevision
Ja
K2 R1 T1 S1
Papper
Word
Chef
2 år
kriterier och 
chef
löneår
målplan
Om meddelandet skrivs ut, 
Meddelande om 
Ja
K2 R1 T1 S1
Papper
Pärm hos chef
Word
Chef
2 år
vanligen meddelas preliminär 
preliminär ny lön
lön muntligt i samtal
Pärm hos resp 
Gallras 2 år efter aktuellt 
2.3.1.4
Hantera personalsamtal
Medarbetarsamtal
Ja
K2 R1 T1 S1
Papper
Word
Chef
2 år
chef
löneår
Överenskommel-
ser och beslut 
Ex. enskilda avtal kopplat till 
mellan 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Personalakt
Word
Bevaras
Omgående
misskötsamhetsprocessen 
medarbetare och 
eller rehabprocessen
arbetsgivare
Uppsägning, 
2.3.1.6
Hantera disciplinåtgärder
skriftlig varning, 
Ja
K3 R3 T1 S2
Papper
Personalakt
Word
Public 360
Bevaras
Omgående
PDF-A/Papper
varsel
Blankett är beslut om 
Avstängning
Ja
K3 R3 T1 S2 Papper (blankett)
Personalakt
Word
Bevaras
Omgående
Papper
avstängning med eller utan 
lön
Medvetande-
Ifylld och underskriven 
Ja
K3 R2 T1 S2
Papper
Personalakt
Word
Bevaras
Omgående
Papper
görande samtal
blankett
29

Beskrivning / 
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
Process / handläggning
Information/ 
uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
Handlingar
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
2.3.2
Anställning, utveckling och avslut

Ansökningshand-
Digitalt 
Efter 
2.3.2.1
Rekrytering
lingar, beslut om 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Personalakt
Bevaras
Papper
Skickas till personalakt
rekryteringsstöd
rekrytering
anställning
Sparas i 2 år för eventuellt 
Ansökningshandlin
Digitalt 
Ja
K3 R3 T2 S3
Levereras ej
överklagande enligt DO 
gar, ej antagen
rekryteringsstöd
2 år
Bevaras i rekryteringssystem
Spontanansök-
Gallras efter återkoppling till 
Ja
Word
E-post
Vid inaktualitet
ningar
kandidat
Anställnings-och 
Samtliga handlingar samlas i 
Ja
K3 R3 T1 S3
Papper
Personalakt
Bevaras
Löpande
Papper
lönebeslut
personalakt i kommunarkivet. 
Förvaras i personalakt, 1 ex 
Anställningsavtal
E-tjänst 
Efter påskrift 
till arbetstagaren
(chefer och 
Ja
K3 R3 T1 S3
Papper
Personalakt
anställnings- och 
Bevaras*
Papper
av båda parter
* E-tjänsten gallras 
medarbetare)
lönebeslut
automatiskt efter 2 år
Anställningsavtal
Arbetsgivaren ansvarar för att 
(förvaltnings-
Ja
K3 R3 T1 S3
Papper
Personalakt
Bevaras
Omgående
Papper
ett original lämnas till 
direktör)
personalakten
Gallras så 
snart 
Resultat av drogtest skickas 
Drogtest med 
Ja
K3 R3 T1 S3
Papper
anställande 
Levereras ej
direkt till chef som sedan 
resultat
chef tagit del 
ansvarar för att gallra snarast.
av resultatet
30

Beskrivning / 
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
Process / handläggning
Information/ 
uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
Handlingar
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
Förvaring och gallring 
behöver utredas närmare
Arbetsgivaren ska behålla 
Utdrag ur 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Personalakt
2 år
Papper
utdraget under 2 år, därefter 
belastningsregister
kan det gallras om  det finns 
annan dokumentation att 
arbetsgivaren utfört kontrollen
Introduktions-
Gallras så snart 
Ja
K1 R1 T1 S1
Papper
Word
Chef:
Vid inaktualitet
program
introduktionen genomförts
Utbildningsbevis, 
certifikat, intyg etc. 
Efter 
Intyg mm som INTE är 
2.3.2.2
Kompetensutveckling
från 
Ja
K1 R2 T1 S2
Papper
Personalakt
Bevaras
genomförd 
behörighetsgivande behöver 
behörighetsgivande 
utbildning
inte bevaras
utbildning
Dokumentation från 
Bevaras i urval. Unik 
internt upprättade 
dokumentation ska bevaras, 
Bevaras
föreläsningar och 
Nej
K1 R1 T1 S1
PDF
Public 360
2 år
PDF-A
liknande presentationer/ 
Se anm
utbildningar, t.ex 
utbildningsunderlag kan 
power point, film etc
bevaras i urval
2.3.2.7
Avsluta anställning
Uppsägning från 
Original till personalakt, kopia 
2.3.2.7.1
Hantera egen uppsägning
Ja
K2 R1 T1 S1
Papper
Personalakt
Bevaras
Omgående
Papper
medarbetare
till Lön och Pension
Varsel om 
uppsägning p.g.a 
Förvaras i personalakt
Hantera uppsägning från 
2.3.2.7.2
arbetsbrist, 
Ja
K3 R2 T1 S3
Papper
Personalakt
Bevaras*
Omgående
Papper
* Handlingar som ej resulterar 
arbetsgivaren
personliga skäl eller 
i avslut gallras efter 2 år
avsked
Fullständig tjänstgöringstid 
framgår av listan, används vid 
uppsägning pga arbetsbrist. 
Turordningslista
Ja
K2 R2 T2 S2
Papper
Pärm
PDF
Public 360
Bevaras
2 år
Papper/PDF-A
Fastställs tillsammans med 
facken och utgör underlag till 
beslut om uppsägning. 
31

Beskrivning / 
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
Process / handläggning
Information/ 
uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
Handlingar
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
Sparas tillsammans med 
förhandlingsprotokollet
Uppsägning från 
Ja
K3 R2 T1 S3
Papper
Personalakt
Bevaras
Omgående
Papper
Förvaras i personalakt
arbetsgivare
Enskilt avtal
Ja
K3 R2 T1 S3
Papper
Personalakt
Bevaras
Omgående
Papper
Kopia till Lön och pension
Avslut av 
anställning vid 
Särskild blankett fylls i och 
Ja
K3 R2 T1 S3
Papper
Personalakt
Bevaras
Omgående
Papper
beviljad 
undertecknas av chef
sjukersättning
Beslut om 
Ja
K2 R2 T1 S2
Papper
Personalakt
Bevaras
Omgående
Papper
avgångsvederlag
Besked om 
Hantera upphörande av 
upphörande av 
2.3.2.7.3
Ja
K2 R2 T1 S2
Papper
Personalakt
Bevaras
Omgående
Papper
Kopia till Lön och pension
tidsbegränsad anställning
tidsbegränsad 
anställning
Original till personalakt
Uppsägning i 
 Kopia till Lön och Pension, 
2.3.2.7.4
Hantera tjänstepension
samband med 
Ja
K2 R1 T1 S1
Papper
Personalakt
Bevaras
Omgående
Papper
medarbetare samt ansvarig 
pensionsavgång
chef
Två original upprättas, en till 
arbetsgivaren och en till 
medarbetaren. Kopia finns 
Särskild 
Bevaras
2.3.2.7.5
Hantera avtalspension
Ja
K2 R2 T1 S2
Papper
Personalakt
Omgående
Papper
hos KSK HR för beslut som 
avtalspension
Se anmärkning
tagits innevarande år samt 2 
år bakåt, därefter destrueras 
kopian.
32

Beskrivning / 
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
Process / handläggning
Information/ 
uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
Handlingar
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
Beslutas utifrån 
pensionsstrategi med 
tillhörande riktlinjer. Ex 
ansökan och beslut om 
Beslut rörande 
Bevaras
Ja
K2 R2 T1 S2
Papper
Personalakt
Omgående
Papper
80/90/100. Kopia finns hos 
pensionslösningar
Se anmärkning
KSK/HR för beslut som tagits 
innevarade år samt 2 år 
bakåt, därefter destrueras 
kopian
2.3.3
Bemanning och personalplanering

2.3.3.1
Hantera jourtjänstgöring
Jourjournal
Ja
K1 R2 T1 S2
Papper
Lönesystem
3år
Levereras ej
Övertidsrapporter
Ja
K1 R2 T1 S2
Papper
Lönesystem
2 år
Levereras ej
Planering
* TimeCare är det system 
Schemaplanering 
Schemaplanering
som används fn, innehåller 
2.3.3.2
Hantera schemaläggning
Ja
K2 R1 T2 S2
2 år
Levereras ej
personal
ssystem*
data kring personer, schema 
osv. Data överförs till Heroma 
för utbetalning av lön.
Semesterplanering 
1 år eller 
2.3.3.3
Hantera semesterplanering
Ja
K1 R1 T1 S1
Papper
och semesterlistor
inaktualitet
Omreglering av 
Hantera särskilda 
anställning vid 
E-tjänstärendet gallras vid 
2.3.3.4
Ja
K2 R2 T1 S2
Papper
Personalakt
E-tjänst
Bevaras
Omgående
Papper
anställningsformer
beviljad 
inaktualitet.
sjukersättning
33

Beskrivning / 
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
Process / handläggning
Information/ 
uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
Handlingar
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
2.3.4
Arbetsmiljö och personalhälsa

Bedriva systematiskt 
Rutin för arbetsmiljö 
2.3.4.1
Nej
K2 R1 T1 S1
Papper
Pärm
Word
M:
Revideras löpande
arbetsmiljöarbete
och skyddsrond
Protokoll 
Förvaltningens 
arbetsmiljö- och 
Ja
K2 R1 T1 S1
Papper
PDF
Public 360
Bevaras
2 år
PDF-A
diarium
skyddsrond
Uppföljning 
arbetsmiljö-
Nej
K2 R1 T1 S1
Word
M:
Bevaras
2 år
PDF-A
/skyddsrond
Inspektion 
Nej
K2 R1 T1 S1
PDF
Public 360
Bevaras
2 år
PDF-A
arbetsmiljöverket
Uppföljning 
Övergripande uppföljning på 
systematiskt 
Ja
K1 R1 T1 S1
Word/PDF
Public 360
Bevaras
2 år
PDF-A
kommun- och förvaltningsnivå
arbetsmiljöarbete
Avser bland annat 
teamutveckling, kartläggning 
Arbetsmiljöutred-
Förvaltningens 
Ja
K2 R2 T1 S2
Papper
PDF
Public 360
Bevaras
2 år
Papper/PDF-A
av psykosociala förhållanden, 
ningar
diarium
utredning av inomhusmiljö 
mm.
Riskbedömningar 
och handlings-
Nej
K2 R2 T1 S1
Bevaras
Utred hantering/diarieföring
planer
34

Beskrivning / 
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
Process / handläggning
Information/ 
uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
Handlingar
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
Handlingsplan avseende 
arbetsgrupp
Handlingsplaner 
Nej
K1 R1 T1 S1
Bevaras
Systematiskt 
personal
arbetsmiljöarbete
Utred hantering/diarieföring
Medarbetarenkät, 
Hanteras av KSK 
rapport för enskilda 
Nej
K1 R1 T1 S1
PDF
Public 360
Bevaras
PDF-A
övergripande
avdelningar
Hantering/arkivering behöver 
utredas vidare
Tillbudsanmälan 
Avvikelsehanterin
2.3.4.4
Hantera tillbud
Ja
K3 R2 T1 S1
Papper
Bevaras
2 år
och utredning
gssystem
Nytt avvikelsesystem, Stella, 
blir från 2022
Anmälan kränkande 
särbehandling, 
Anmälan inkommer via e-
diskriminering, 
tjänst och ska diarieföras i 
E-tjänst
sexuella 
Ja
K3 R3 T1 S3
Bevaras
eget ärende med tillhörande 
Public 360
trakasserier eller 
utredning. Innehållet i E-
repressalier 
tjänsten rensas efter 2 år.
inklusive utredning
* hanteras via webbtjänst hos 
Arbetsmiljöverket
Anmälan om 
Webbtjänst*
Bilagor, anteckningar och 
2.3.4.5
Hantera arbetsskador
arbetsskada med 
Ja
K3 R2 T1 S1
Papper
Personalakt
Word
Avvikelsehanterin
Bevaras
2 år
PDF-A
handlingsplaner inkluderas
bilagor
gssystem
Anteckningar som saknar 
värde gallras
Medarbetare ansvarar för 
Kontaktuppgifter 
2.3.4.7
Hantera anhörigregister
Ja
K2 R1 T1 S1
Heroma
Vid inaktualitet
egen registrering, uppdateras 
nära anhörig
vid behov.
Tillförs personakten.
Rehabutredning
Idag ligger allt kvar i adato i 
Främja, förebygga och 
2.3.4.8
Inkl anteckningar 
Ja
K3 R2 T1 S1
PDF
Adato
Bevaras
2 år
PDF-A
väntan på E-arkiv, levereras 
rehabilitera
och handlingsplan
ej till arkivet.
Anteckningar som saknar 
värde gallras
35

Beskrivning / 
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
Process / handläggning
Information/ 
uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
Handlingar
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
Avser anteckningar från 
Minnesanteck-
avstämningsmöte med FK. 
ningar från 
Ja
K3 R2 T1 S1
Papper
Pärm hos chef
Adato
Bevaras
Chef scannar in handling och 
försäkringskassan
sparar i Adato.
Läkarintyg som rör 
Läkarintyg vid arbetsskada 
arbetsskada/reha-
Ja
K3 R2 T1 S1
Papper
Ansvarig chef
Bevaras
1 år
bevaras i personalakt
bilitering
Andra intyg gallras
Konsultutlåtanden 
När 
ang 
Ja
K3 R2 T1 S1
Papper
Bevaras
rehabilitering 
Förvaras i personalakt
arbetslivsinriktad 
är genomförd
rehabilitering (SRC)
2.3.5
Hantera löneunderlag och pensioner

Närvaro-/tjänstgöringslistorna 
fylls i under sammanträde. 
Skrivs under av ordförande 
Tjänstgöringslistor 
Pärm hos 
samt sekreterare. Original 
2.3.5.1
Beräkna och betala lön
Ja
K2 R2 T1 S2
Papper
Heroma
Bevaras
nämnd och utskott
kansliet
skickas till Lön- och pension 
för utbetalning av arvode, 
kopia behålls i pärm hos 
kansliet
Löneuppgifter
Ja
K3 R3 T2 S3
Heroma
Bevaras
Omgående
PDF-A
Läkarintyg som rör 
arbetsskada och 
Läkarintyg
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Ansvarig chef
2 år
rehabilitering ska bevaras, se 
2.3.4.5 och 2.3.4.8
Verifikat rese- och 
traktamentesersätt-
Ja
K2 R2 T1 S2
Papper
Pärm hos chef
Heroma
7 år
ning, personligt 
utlägg
36

Beskrivning / 
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
Process / handläggning
Information/ 
uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
Handlingar
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
Utanordningslista
Ja
K2 R1 T1 S1
Heroma
2 år
Anmälan om 
Ifylld blankett lämnas till Lön 
2.3.5.3
Hantera bisysslor
Ja
K2 R1 T1 S1
Papper
Personalakt
Heroma
Bevaras
Omgående
bisyssla
och pension för registrering
Ansökan om 
Ansökan hanteras primärt 
2.3.5.4
Hantera ledighet
ledighet, kortare än 
Ja
K2 R2 T1 S2
Papper
Ansvarig chef
Heroma
2 år
direkt i Lönesystemet Heroma
6 månader
Ledighetsansökan, 
Ansökan hanteras primärt 
längre än 6 
Ja
K2 R2 T1 S2
Papper
Personalakt
Heroma
Bevaras
Omgående
direkt i Lönesystemet Heroma
månader
2.4 Ekonomi
2.4.1
Redovisning

Gäller även 
2.4.1.1
Fakturera kunder
Fakturaunderlag
Ja
K2 R2 T1 S2
Raindance
7 år
debiteringsunderlag
2.4.1.2
Hantera leverantörsfakturor
Utbetalningar
Ja
K2 R2 T1 S2
Raindance
7 år
37

Beskrivning / 
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
Process / handläggning
Information/ 
uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
Handlingar
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
Rekvisitioner
Ja
K2 R2 T1 S2
Papper
Pärm
2 år
* Utbetalningslistor 
Lista på 
Ja
K2 R1 T1 S1
Papper
Pärm
PDF
Raindance
2 år*
plusgiro/bankgiro - 
utbetalningar
pappersexemplar
Ta emot eller skicka 
Bestridande, 
bestridande av 
Ja
K2 R1 T1 S1
Word/PDF
Public 360
7 år
korrespondenser och beslut
fakturor
2.4.1.4
Bokföra och redovisa
Bokföringsorder
Nej
K1 R2 T1 S1
PDF
Raindance
7 år
Outlook/word/PD
Bevaras
* Gallra frågor av ringa 
2.4.1.25
Hantera övriga frågor
Övriga frågor
Nej
K1 R1 T1 S1
Public 360
2 år
PDF-A
F
2 år*
betydelse
2.4.2
Kapitalförvaltning

Ansökan om 
2.4.2.1
Hantera upplåning
Nej
K1 R1 T1 S1
PDF
Public 360
Bevaras
2 år
PDF-A
internlån
2.4.3
Bidragshantering

38

Beskrivning / 
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
Process / handläggning
Information/ 
uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
Handlingar
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
Statsbidrag – 
Papperskopior gallras vid 
2.4.3.1
Hantera statsbidrag
ansökningar och 
Nej
K1 R1 T1 S1
Papper
Diariet
PDF
Public 360
Bevaras
2 år
Papper/PDF-A
inaktualitet
beslut
EU-bidrag; 
ansökningar, 
Papperskopior gallras vid 
2.4.3.2
Hantera EU-bidrag/projekt
direktiv, beslut, 
Nej
K1 R1 T1 S1
Papper
Diariet
PDF
Public 360
Bevaras
2 år
Papper/PDF-A
inaktualitet
rapporter, 
redovisningar, avtal
Bevaras
* Gallra frågor av ringa 
2.4.3.25
Hantera övriga frågor
Övriga frågor
Nej
K1 R1 T1 S1
PDF
Public 360
2 år
PDF-A
2 år*
betydelse
2.5
Inköp

2.5.3
Upphandling

E-avrop/Public 
Koncerngemensamma 
2.5.3.1
Upphandling ramavtal
Avrop
Ja
K2 R1 T1 S1
Papper
Diariet
PDF
Bevaras
2 år
Papper/PDF-A
360
ramavtal
Över 
direktupphandlingsgränsen
Förfrågan, 
Vid framtagen 
E-avrop/Public 
2.5.3.2
Upphandling enskilt köp
beställning, 
Ja
K3 R1 T1 S1
Bevaras
2 år
PDF-A
kravspecifikation tar 
360
orderbekräftelse
upphandlingsenheten vid
OBS! Strikt sekretess innan 
beslut tagits
Under 
Avrop; förnyad 
Anbudsförfrågan/kr
direktupphandlingsgränsen
2.5.3.3
konkurrensutsättning och 
Nej
K2 R1 T1 S1
PDF
Public 360
Bevaras
2 år
PDF-A
avspecifikation
direktupphandling
Sekretess i Public 360
39

Beskrivning / 
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
Process / handläggning
Information/ 
uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
Handlingar
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
Public 360/E-
Vinnande bud/offert
Nej
K2 R1 T1 S1
PDF
Bevaras
2 år
PDF-A
avrop
Ej antagna 
Public 360/E-
Nej
K2 R1 T1 S1
PDF
2 år
offerter/bud
avrop
Öppnings-och 
Public 360/E-
utvärderingsproto-
Nej
K2 R1 T1 S1
PDF
Bevaras
2 år
PDF-A
avrop
koll
Tilldelningsbeslut/ 
Public 360/E-
Nej
K2 R1 T1 S1
PDF
Bevaras
2 år
PDF-A
avtal
avrop
Public 360/E-
Frågor och svar
Nej
K1 R1 T1 S1
PDF
Bevaras
2 år
PDF-A
avrop
Annons
Nej
K1 R1 T1 S1
E-avrop
Bevaras
2 år
Kan t.ex avse 
Underlag/arbetsmat
sammanställning av behov, 
erial till 
Nej
K1 R1 T1 S1
Word/excel
N:
2 år
resurser, specifikationer som 
förfrågningsunderla
man behöver tydliggöra vid 
get
en upphandling
Överprövning
Nej
K2 R1 T1 S1
Papper
Diariet
PDF
Public 360
Bevaras
2 år
PDF-A
40

Beskrivning / 
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
Process / handläggning
Information/ 
uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
Handlingar
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
2.7
Inventariehantering

Inventarieförteck-
2.7.1
Inventariehantering
Nej
K1 R1 T1 S1
Papper
Pärm
Excel/Word/PDF
N:
2 år
Ingår i årsrapporten
ning
2.8
Kris och säkerhet

2.8.2
Kris och säkerhetsarbete

Revideras vid behov
Bedriva systematiskt 
Handlingsplan hot 
2.8.2.1
Nej
K1 R1 T1 S1
Word
N:
Vid inaktualitet
Läggs även ut i 
riskhanteringsarbete
och våld
samarbetsrum på inloggad
Skickas till 
Bedriva systematiskt 
Protokoll 
2.8.2.2
Nej
K1 R1 T1 S1
Papper
Pärm
Word
N:
Bevaras
2 år
PDF-A
brandskyddsansvarig på 
brandskyddsarbete
brandskyddsrond
Drakfastigheter 2 ggr/år
Skickas till 
Egenkontroll 
brandskyddsansvarig på 
Nej
K1 R1 T1 S1
Papper
PDF
N:
Bevaras
2 år
brandskydd
Drakfastigheter 2 ggr/år
2.9.2
Informationsförsörjning

41

Beskrivning / 
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
Process / handläggning
Information/ 
uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
Handlingar
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
Förteckning över 
2.9.2.0
Leda-Styra-Organisera
Ja
K1 R1 T1 S1
Word/Excel
N:
Vid inaktualitet
Publiceras på sundsvall.se
sociala kanaler
Riktlinjer, strategier, 
Kommungemensamma, 
Nej
K1 R1 T1 S1
handlingsplaner
Sundsvall .se
Hemsidor under 
Finns i ”arkivet” – 
2.9.2.1
Publicera på extern webb
Nej
K1 R1 T1 S1
Sundsvall.se
Sundsvall.se
Information på 
2.9.2.2
Publicera på intranät
Nej
K1 R1 T1 S1
Finns i ”arkivet” - inloggad
inloggad
Publicera på sociala 
2.9.2.3
Skärmdump
Ja
K1 R1 T1 S1
PDF
N:
Bevaras
1 år
PDF-A
Diarieförs, dumpas 2 ggr/år
medier
Frågor och svar av enklare 
karaktär, kommentarer och 
inlägg för kännedom kan 
gallras vid inaktualitet, se 
2.1.2.1 Hantera och 
registrera 

Inlägg på 
ärenden/handlingar
Facebook, Twitter, 
Ja
K1 R1 T1 S1
Server
Vid inaktualitet
Instagram mm
Synpunkter hanteras som 
1.4.2.1 Hantera synpunkter
Inlägg som ska diarieföras se 
”Dokumentation av inlägg…” 
nedan
Se riktlinje – Sociala medier – 
Dokumentation av 
diarieföring 
inlägg som bör 
Bevaras
hanteras enligt 
Ja
K2 R1 T1 S1
PDF
Public 360
1 år
PDF-A
Innehåller inlägg sekretess 
riktlinje – sociala 
10 år
eller kränkningar, görs en 
medier
skärmdump, som skickas till 
42

Beskrivning / 
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
Process / handläggning
Information/ 
uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
Handlingar
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
registrator för diarieföring i 
public 360, därefter plockas 
det bort från mediet. 
Brottsliga inlägg, hot eller 
liknande hanteras som ovan 
samt polisanmälan görs
 Övriga inlägg sparas och 
gallras efter 10 år
Kommersiella 
budskap eller 
Nej
K1 R1 T1 S1
Gallras direkt
reklam
Hanteras via koncernkontoret
Pressmeddelande 
2.9.2.4
Pressmeddelanden
Nej
K1 R1 T1 S1
Word
Public 360
Bevaras
2år
PDF-A
Pressmeddelanden diarieförs 
/nyheter
i ett årsärende i Public 360
Manuskript till artiklar, 
Underlag till 
Word, PDF, 
Gallras vid 
trycksaker etc
2.9.2.5
Broschyrer och trycksaker
Nej
K1 R1 T1 S1
N:
5 år*
PDF-A
färdigställd produkt
INDD
utgivning
* Bevaras om arkivex saknas
Underlag till ej 
Nej
K1 R1 T1 S1
Word
N:
Vid inaktualitet
Efter värdering
färdigställd produkt
Trycksaker
Informations- och 
Office- och 
Rollups
marknadsföringsma
Nej
K1 R1 T1 S1
N:
Bevaras
Årsvis
PDF-A
Adobeprogram
Skyltmaterial
terial
Profil
Enklare trycksaker
Nej
K1 R1 T1 S1
Word, PDF
N:
Vid inaktualitet
43

Beskrivning / 
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
Process / handläggning
Information/ 
uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
Handlingar
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
2.9.2.6
Hantera annonser
Annonser
Ja
K1 R1 T1 S1
Adobeprogram
N:
Bevaras
Årsvis
PDF-A
2.10
Förvaltningsstöd

Avtal gällande olika 
stödfunktioner/ 
2.10.1
Kontorsstöd
Ja
K1 R1 T1 S1
Papper
Diariet
PDF
Public 360
1 år
Gallras 1 år efter upphörande
administrativa 
tjänster
1 år efter 
Fullmakt att öppna post, 
2.10.1.2
Hantera post
Postfullmakt
Ja
K1 R1 T1 S1
Papper
Pärm kansliet
inaktualitet
gallras efter avslut av tjänst?
Bekräftelse på bokning 
Tillhandahålla 
Bokning av hotell 
sparas 2 år
2.10.1.9
Ja
K1 R1 T1 S1
PDF
N:
2 år
resebokningar
och resor
Bokas även via resebyråns 
webbtjänst
44

4. Vård och omsorg
4.1 Insatser för äldre
Beskrivning / 
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Process / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
Information/Handling uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
handläggning
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
ar
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
3.7
Vård och omsorg

3.7.1
Gemensam verksamhet

Handlägga avgifter 
Inkomst- och 
3.7.1.1
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
PDF
Procapita
Bevaras
Vid dödsfall
PDF-A/ papper
och ersättningar
bostadsförfrågan
Övriga inkomna 
Hyreskontrakt, beslut från 
handlingar som hör 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
PDF
Procapita
Vid dödsfall
Levereras ej
Papper/Pdf-A
Försäkringskassan mm.
till avgiftsbeslut
Skriftlig 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
PDF
Procapita
Bevaras 
Vid dödsfall
PDF-A/ papper
Brev
korrespondens
Skriftlig 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
PDF
Procapita
Bevaras 
Vid dödsfall
PDF-A/ papper
Mail
korrespondens
Avgiftsbeslut
Ja
K3 R3 T2 S3
PDF
Procapita
Bevaras
PDF-A
45

Beskrivning / 
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Process / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
Information/Handling uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
handläggning
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
ar
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
Överklagan
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
PDF
Procapita
Bevaras
Vid dödsfall
PDF-A
Yttrande
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
PDF
Procapita
Bevaras
Vid dödsfall
PDF - A
Domslut
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
Bevaras
Vid dödsfall
Papper
Förteckning över 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
1 år
Levereras ej
papper
debiterad korttidsvård
Förteckning över 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
1 år
Levereras ej
debiterad fotvård
Hantera stipendier 
Fondansökan och 
Fondansökningar omfattas 
3.7.1.5
Ja
K1 R1 T1 S1
Papper
Pärm
3 år
Levereras ej
och fonder
tillhörande bilagor
inte av sekretess
Beslut om fondmedel
Ja
K1 R1 T1 S1
Papper
Pärm
3 år 
Levereras ej
Förteckning över 
Ja
K1 R1 T1 S1
Word/PDF
Skrivbord
3 år
Levereras ej
beviljade fondmedel
46

Beskrivning / 
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Process / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
Information/Handling uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
handläggning
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
ar
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
Förteckning över 
inkomna 
Ja
K1 R1 T1 S1
Word/PDF
M://
3 år
Levereras ej
Lösenordskyddad fil
fondansökningar
Leveransfrist 5 år avser 
3.7.5
Insatser för äldre
digital + fys akt
Fys akt kan levereras 
tidigare om personen 

avlider
Bedriva öppen 
Statistik – anmälda 
3.7.5.1
Ja
K3 R3 T2 S2
Papper
Pärm
2 år
Levereras ej
omsorg
ärenden, original
Årssammandrag, 
Ja
K3 R3 T2 S2
Papper
Pärm
2 år
Levereras ej
original
Anmälan för 
vårdplanering/färdig-
Ja
K3 R3 T2 S2
Papper
Socialakt
Vid inaktualitet
Levereras ej
Gallras efter notering i journal
behandlade
Biståndsansökan enl 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
PDF
Procapita
Bevaras
5 år
Papper/PDF-A
4 kap 1 § SoL
Beslut i 
Procapita/Public 
Påskrivet beslut end till fys 
biståndsärende(inkl 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
PDF
Bevaras
5 år
Papper/Pdf-A
360
akt samt protokoll fr nämnd
protokoll)
Journalanteckning
Ja
K3 R3 T2 S3
Procapita
Bevaras
5 år
XML
47

Beskrivning / 
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Process / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
Information/Handling uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
handläggning
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
ar
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
Som är av betydelse för 
Intyg/utlåtanden
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
PDF
Procapita
Bevaras
5 år
PDF-A/ papper
beslut och genomförande av 
insatser
Skriftväxling av 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
PDF
Procapita
Bevaras
5 år
Papper/Pdf-A
Ex. brev, mail 
betydelse i ärendet
DOM
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
PDF
Procapita
Bevaras
5 år
PDF-A/ papper
Fullmakter/förbindel-
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
PDF
Procapita
 Bevaras
5 år
PDF-A/ papper
ser
Kommunicering
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
PDF
Procapita
Bevaras
5 år
PDF-A/ papper
Utredning (inkl 
Påskriven del av utredning till 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
PDF
Procapita
Bevaras
5 år
Papper/PDF-A
yttrande)
fys akt endast
Överklagan
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
PDF
Procapita
Bevaras
5 år
Papper/Pdf-A
Inkl bilagor
Register över 
anmälda till 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Pärm
Vid inaktualitet
Levereras ej
För boendesamordning
äldreboende
48

Beskrivning / 
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Process / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
Information/Handling uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
handläggning
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
ar
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
Register över 
färdigbehandlade 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Pärm
1 år
Levereras ej
För vårdplanering
som ej kommit hem 
till eget boende
Larmoperatör har uppgifter 
om person, adress mm för att 
Registeruppgifter 
2 år efter att 
Hantera 
kunna aktivera insatser när 
3.7.5.1.1
trygghetslarm - 
Ja
K2 R2 T2 S2
Hos larmoperatör
brukaren varit 
Levereras ej
trygghetslarm
brukare larmar
hemtjänst
inaktiv
Tillhandahålla 
Larmloggar 
Endast lägenhetsnummer 
trygghetslarm – 
Nej
K1 R2 T2 S2
Hos larmoperatör
sparas 3 
Levereras ej
registreras hos larmoperatör, 
Särskilt boende
månader
inga personuppgifter
Trygghetslarm- 
låneöverens-
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
2 år
Levereras ej
2 år efter larmet återlämnats
kommelse
Trygghetslarm- 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
2 år
Levereras ej
åtgärdsunderlag
3.7.5.1.2
Bedriva hemtjänst
Genomförandeplan
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
PDF
Procapita
Bevaras
5 år
Papper/Pdf-A
Undertecknad del till fys akt
*E-brev skrivs ut och läggs i 
Skriftväxling av 
personakten
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
PDF
Procapita
Bevaras*
5 år
Papper/Pdf-A
betydelse
(Brev av ringa betydelse 
gallras vid inaktualitet)
49

Beskrivning / 
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Process / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
Information/Handling uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
handläggning
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
ar
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
Arbetsmaterial, stöd för daglig 
Signeringslista
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Pärm
1 år
Levereras ej
verksamhet
Gallring 2 år efter 
Nyckelkvittenser
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
2 år
Leverera ej
återlämnande
PhoniroCare – digital 
nyckeltjänst
Operatör har register över 
Användarregister 
Ja
K3 R3 T2 S3
Hos operatör
Levereras ej
brukare med namn, 
nyckelfri hemtjänst
personnummer och adress. 
Uppgifterna ligger kvar även 
efter avslut men är inaktiva
Anteckningarna 
Utförande -
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
Procapita
Vid inaktualitet
Levereras ej
sammanfattas i procapita och 
anteckningar enl SoL
gallras därefter vid inaktualitet
Förs löpande under 
pågående insats, innehåller 
Journalanteckning
Ja
K3 R3 T2 S3
Procapita
Bevaras
5 år
XML
även sammanfattade 
anteckningar enl ovan
Signaturförtydligande 
Scannas och kopplas till 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Omvårdnadsakt
PDF
Vht-system
Bevaras
5 år 
PDF-A
lista
journal
3.7.5.2
Anordna särskilt boende
Korttidsboende
Servicebostad
Äldreboende
Körlistor med 
Vid inaktuali-
uppgifter om insatser 
Ja
K3 R2 T1 S2
Papper
Pärm
Word
Levereras ej
tet
hos varje brukare
50

Beskrivning / 
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Process / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
Information/Handling uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
handläggning
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
ar
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
Genomförandeplan
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
PDF
Procapita
Bevaras
5 år
Papper/Pdf-A
Undertecknad del till fys akt
2 år efter kontraktet upphört 
gälla, förutsatt att skuld eller 
Hyreskontrakt
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
2år
Levereras ej
besiktningsanmärkning ej 
kvarstår
2 år efter utflytt, förutsatt att 
Besiktningsprotokoll
Nej
K1 R2 T2 S2
Papper
Socialakt
2 år
Levereras ej
besiktningsanmärkning ej 
kvarstår
Gallring 2 år efter 
Nyckelkvittenser
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
2 år
Levereras ej
återlämnande
Larmloggar
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Pärm
2 år
Levereras ej
Larmrapporter med 
Uppgift om larmet noteras i 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
Procapita
5 år
Levereras ej
register 
personakt/journal
51

4.2  Stöd och omsorg
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Process / 
Beskrivning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
uppgifte
klassning
Anmärkning
Punktnotation
handläggning
Dokumentation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
r Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
3.7.6
Insatser för funktionshindrade

Leda-styra-
Yttrande till 
Procapita/public 
3.7.6.0
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
PDF
Bevaras
5 år
Papper/Pdf-A
organisera
tillsynsmyndighet
360
Korrespondens 
Bedriva öppen 
3.7.6.1
avseende 
Nej
K1 R2 T1 S1
Papper
Diariet
PDF
Public 360
Bevaras
2 år
Papper/Pdf-A
omsorg
verksamheten
Underlag för lämnad 
Nej
K1 R2 T1 S1
PDF
Public 360
2 år
Levereras ej
statistik
Bör finnas på avdelningen t o 
Efter 1 
Underlag för faktura
Ja
K3 R2 T1 S2
Papper
Pärm
10 år*
m nästa år
räkenskapsår
*ändrat till 7 år fr o m 2018
Polisregister
Ja
K3 R2 T1 S2
Papper
Personalakt
Vid inaktualitet
Levereras ej
Sekretessbevis
Ja
K3 R2 T1 S2
Papper
Personalakt
Bevaras
52

Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Process / 
Beskrivning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
uppgifte
klassning
Anmärkning
Punktnotation
handläggning
Dokumentation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
r Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
Verksamhetsberättel-
Ja
K2 R2 T1 S2
Papper
Diariet
PDF
Public 360
3 år
Levereras ej
3 år efter avslutad årsserie
se
Biståndsansökan enl 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
Procapita
Bevaras
5 år
Papper/PDF-A
LSS
Beslut i 
Procapita/Public 
Påskrivet beslut end till fys 
biståndsärende(inkl 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
PDF
Bevaras
Papper/Pdf-A
360
akt samt protokoll fr nämnd
protokoll)
Anmälan för 
vårdplanering/färdigb
Ja
K3 R3 T2 S2
Papper
Socialakt
Vid inaktualitet
Levereras ej
Gallras efter notering i journal
ehandlade
Journalanteckning
Ja
K3 R3 T2 S3
Procapita
Bevaras
5 år
XML
DOM
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
PDF
Procapita
Bevaras
5 år
PDF-A/ papper
Som är av betydelse för 
Intyg/utlåtanden
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
PDF
Procapita
Bevaras
5 år
PDF-A/ papper
beslut och genomförande av 
insatser
Skriftväxling av 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
PDF
Procapita
Bevaras
5 år
Papper/Pdf-A
Ex. brev, mail 
betydelse i ärendet
53

Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Process / 
Beskrivning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
uppgifte
klassning
Anmärkning
Punktnotation
handläggning
Dokumentation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
r Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
Kommunicering
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
PDF
Procapita
Bevaras
5 år
PDF-A/ papper
Utredning (inkl 
Påskriven del av utredning till 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
PDF
Procapita
Bevaras
5 år
Papper/PDF-A
yttrande)
fys akt endast
Överklagan
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
PDF
Procapita
Bevaras
5 år
Papper/Pdf-A
Inkl bilagor
Fullmakter/förbindels
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
 Bevaras
5 år
PDF-A/ papper
er
SFB-beslut som 
Procapita/ 
ersätter tillfälligt
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
PDF
Bevaras
5 år
Papper/PDF-A
Treserva
LSS-beslut
SFB-beslut för 
Procapita/ 
Ja
K3 R3 T2 S2
Papper
Socialakt
1 år
Levereras ej
Notering i journal
kännedom
Treserva
3.7.6.1
Bedriva ledsagar- och avlösarservice samt kontaktperson

Intervjuformulär, 
Gallras vid 
Ja
K3 R2 T1 S2
Papper
Akt
PDF
Procapita
Levereras ej
uppdragstagare
inaktualitet
54

Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Process / 
Beskrivning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
uppgifte
klassning
Anmärkning
Punktnotation
handläggning
Dokumentation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
r Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
Avser uppdragstagare, 
Polisregisterutdrag
Ja
K3 R2 T1 S2
Papper
Akt
Vid inaktualitet
Levereras ej
notering i journalanteckning
Sekretessbevis
Ja
K2 R2 T1 S2
Papper
Akt
Bevaras
5 år
Avser uppdragstagare
Avser uppdrag till 
Förordnande/avtal
Ja
K3 R3 T2 S2
Papper
Akt
PDF
Procapita
Bevaras
5 år
Papper/Pdf-a
kontaktperson
3.7.6.1.5
Bedriva dagverksamhet

Gallras vid 
Avvikelserapport
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Pärm
Levereras ej
Original hos ansvarig ssk/oc
inaktualitet
Anmälning 
Vid ärendets 
Övergrepp/person-
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
Levereras ej
avslut
skada, kopia
Journalanteckning
Ja
K3 R3 T2 S3
Procapita
Bevaras
5 år
XML
Korrespondens 
Skriftväxling av betydelse i 
avseende enskild 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
PDF
Procapita
Bevaras
5 år
Papper/Pdf-A
ärendet
vårdtagare
55

Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Process / 
Beskrivning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
uppgifte
klassning
Anmärkning
Punktnotation
handläggning
Dokumentation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
r Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
LSS-överenskommelser
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
PDF
Procapita
Bevaras
5 år
Papper/Pdf-A
Närvarorapporter
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Pärm
2 år
Levereras ej
Underlag för debitering
3.7.6.2
Anordna särskilt boende

Körlistor med uppgifter 
Vid inaktuali-
om insatser hos varje 
Ja
K3 R2 T1 S2
Papper
Pärm
Word
Levereras ej
tet
brukare
Statistik – anmälda 
Ja
K3 R3 T2 S2
Papper
Pärm
2 år
Levereras ej
ärenden, original
Årssammandrag, 
Ja
K3 R3 T2 S2
Papper
Pärm
2 år
Levereras ej
original
Fullmakter och 
Ja
K3 R2 T1 S2
Papper
Socialakt
PDF
Procapita
Bevaras
5 år
Papper/Pdf-A
förbindelser
2 år efter avflyttning, förutsatt 
att skuld eller 
Hyreskontrakt
Ja
K3 R2 T1 S2
Papper
Socialakt
2 år
Levereras ej
besiktningsanmärkning inte 
kvarstår.
56

Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Process / 
Beskrivning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
uppgifte
klassning
Anmärkning
Punktnotation
handläggning
Dokumentation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
r Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
Intyg som bedöms vara av 
Intyg, andra än 
Ja
K3 R2 T1 S2
Papper
Socialakt
PDF
Procapita
Bevaras
5 år
vikt för ärendet.
läkarintyg
Läkarintyg läggs till HsL-akt.
Journalanteckning
Ja
K3 R2 T1 S2
Procapita
Bevaras
5 år
XML
Behöver inte sparas, är inget 
Kundfakturajournal
Ja
K3 R2 T1 S2
Papper
Pärm
1 år
Levereras ej
räkenskapsmaterial
Underlag för faktura
Ja
K3 R2 T1 S2
Papper
Pärm
Vid inaktualitet
Levereras ej
För egen skull
3.7.6.3
Svara för särskilda insatser

Avtal om handhavande 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
Bevaras
5 år
Papper
om annans medel
Journalanteckning
Ja
K3 R3 T2 S3
Procapita
Bevaras
5 år
XML
Förhöjt timbelopp – 
LASS- ansökan, beslut, 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
Bevaras
5 år
redovisning
57

Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Process / 
Beskrivning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
uppgifte
klassning
Anmärkning
Punktnotation
handläggning
Dokumentation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
r Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
Kan t.ex. vra från läkare, 
Inkommen handling 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
Bevaras
5 år
fysioterapeut ang. insatser, 
från annan myndighet 
behandling m.m.
Vid ärendets 
Kopior av beslut/avtal
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Pärm
Levereras ej
avslut
Nyckelkvittenser
Ja
K3 R3 T2 S2
Papper
Pärm
2 år
Levereras ej
2 år efter återlämnande
Tidrapportering
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Pärm
2 år
Levereras ej
Sjuklöneavtal
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Pärm
2 år
Levereras ej
Förvaras på ekonomienheten
Uppföljning av dom
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Socialakt
Bevaras
5 år
Papper
Uppsägning av avtal
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Pärm
2 år
Levereras ej
2 år efter uppsägning
Utbetalningsbesked
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Pärm
2 år
Levereras ej
Förvaras på ekonomienheten
58

4.3 Lex Sarah
Perso
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Process / 
Beskrivning / 
n-
Bevaras / 
Format vid 
klassning
Leveransfrist 
Anmärkning
Punktnotation
handläggning
Dokumentation
kommunarkivet
uppgif
Format
Förvaring
Format
Förvaring
Gallringsfrist
arkivering
ter 
Ja/Nej
3.7.0
Leda-styra-organisera
Hantera anmälan enligt Lex Sarah

Vård- och 
Original scannas och bifogas 
Anmälan till IVO enligt 24a 
omsorgsförvaltni
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Word
Public 360
Bevaras
2 år
PDF-A
i flexite. Diarienumret noteras 
§ LSS
ngens kansli 
i flexite
diarium
Vård- och 
Original scannas och bifogas 
Anmälan till IVO enligt 14 
omsorgsförvaltni
Ja 
K3 R3 T2 S3
Papper
Word
Public 360
Bevaras
2 år
PDF-A
i flexite i flexite. Diarienumret 
kap 3 § SoL
ngens kansli 
noteras i flexite
diarium
Inkommer genom flexite, 
Vård- och 
Utskrift från 
skrivs ut och diarieförs som 
omsorgsförvaltni
Avvikelserapport
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
flexite/pdf Public  Flexite/public 360
Bevaras
2 år
PDF-A
inkommen handling i public 
ngens kansli 
360
360 Diarienumret noteras i 
diarium
flexite
Inkommer genom flexite, 
Lex Sarah rapport 
Vård- och 
Utskrift från 
skrivs ut och diarieförs som 
gällande 
omsorgsförvaltni
ja
K3 R3 T2 S3
Papper
flexite/pdf Public  Flexite/public 360
Bevaras
2 år
PDF-A
inkommen handling i public 
missförhållande/risk för 
ngens kansli 
360
360 Diarienumret noteras i 
missförhållande
diarium
flexite
Utredning intern
Ja 
K3 R3 T2 S3
Fritext
Flexite
Bevaras
Vård- och 
omsorgsförvaltni
Original scannas och bifogas 
Utredning extern
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Word
Public 360
Bevaras
2 år
PDF-A
ngens kansli 
i flexite
diarium
Vård- och 
Svar från IVO gällande 
omsorgsförvaltni
Original scannas och bifogas 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Word
Public 360
Bevaras
2 år
PDF-A
Lex Sarah
ngens kansli 
i flexite
diarium
59

Perso
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Process / 
Beskrivning / 
n-
Bevaras / 
Format vid 
klassning
Leveransfrist 
Anmärkning
Punktnotation
handläggning
Dokumentation
kommunarkivet
uppgif
Format
Förvaring
Format
Förvaring
Gallringsfrist
arkivering
ter 
Ja/Nej
Rapporter och 
korrespondens med 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Fritext
Flexite
Bevaras
2 år
PDF-A
interna utförare
Vård- och 
Rapporter och 
omsorgsförvaltni
Original scannas och bifogas 
korrespondens med 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Word
Public 360
Bevaras
2 år
PDF-A
ngens kansli 
i flexite.
externa utförare
diarium
Vård- och 
omsorgsförvaltni
Rapport till nämnd
Nej
K2 R2 T2 S2
Papper
Word
Public 360
Bevaras
2 år
PDF-A
ngens kansli 
diarium
Vård- och 
Årsstatistik till ledning och 
omsorgsförvaltni
Ja
K2 R2 T2 S2
Papper
Word
Public 360
Bevaras
2 år
PDF-A
nämnd
ngens kansli 
diarium
4.4 Lex Maria
3.7.0
Leda-styra organisera
Hantera anmälan enligt Lex Maria

Papperskopia gallras efter 
Avvikelserapport 
inscanning. Se 
Ja
K3 R3 T1 S2
Papper
PDF
Vht-system
Bevaras
10 år
Papper/PDF
inkommen på papper
Avvikelsehantering 
Incidensdokumentation
Vid användning av e-tjänst 
Anmälningar enligt 
IVO skrivs anmälan ut på 
Ja
K3 R3 T3 S3
Papper
Diariet
PDF
Public 360
Bevaras
2 år
Papper/PDF
lex Maria
papper och lämnas till 
diarieakt
60

Korrespondens, 
E-brev skrivs ut på papper för 
Ja
K3 R3 T3 S3
Papper
Diariet
PDF
Public 360
Bevaras
2 år
Papper/PDF
original
diarieföring
Årsstatistik, original 
Diariet hos Vård- 
ex v 
och 
Nej
K1 R2 T1 S1
Papper
PDF
Public 360
Bevaras
2
år
Patientsäkerhetsberä
omsorgsförvaltni
ttelse, rapport nämnd
ngens kansli
4.5 Hälso- och sjukvård 
Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Process / 
Beskrivning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
handläggning
Dokumentation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
3.7.0
Leda-styra- organisera

Avvikelse 
Nej
K3 R3 T2 S3
Vht-system
verksamhet
Underskrivet 
Delegeringsbeslut 
Vht-
3 år efter 
delegationsbeslut, papper. 
enligt SOSFS 
        Ja
K3 R3 T3 S3
Papper
system/verksamh
Vht-system
utgången 
Levereras ej
Förvaras på aktuell 
1997:14
eten
giltighet
arbetsplats
3.7.7.1
Bedriva hemsjukvård

Förbrukningsjournal, 
1 år efter 
narkotikaklassade 
Ja
K3 R3 T3 S3
Papper
Verksamheten
senaste 
Levereras ej
läkemedel gr II-V – 
anteckning
för läkemedelsförråd
61

Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Process / 
Beskrivning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
handläggning
Dokumentation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
Patientjournal på 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Omvårdnadsakt
Bevaras
5 år
Papper/PDF-A
papper (rapportblad)
När pat. avlidit 
I samband med arkivering 
eller flyttat till 
Patientjournal, 
överförs uppgifterna till XML-
Ja
K3 R3 T3 S3
Vht-system
Bevaras
annan 
XML
elektronisk
fil som överförs till 
sjukvårds-
kommunarkivets server. 
huvudman. 
Avvikelse- och 
10 år efter 
Flexite/Vht-
incident-
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Omvårdnadsakt
PDF
Bevaras
vårdens 
Papper/Pdf-A
Bevaras med ärendeakten
system
dokumentation
upphörande
Synpunkter/klagomål 
Ej lex Maria, scannas in i 
på hälso och 
Ja
K2 R1 T1 S2
Papper
Diariet
PDF
Flexite
Bevaras
5 år
PDF-A
flexite
sjukvården
Förbrukningsjournal, 
Behandlingspe
narkotikaklassade 
Ja
K3 R3 T3 S3
Papper
Omvårdnadsakt
Levereras ej
Avser patient
riodens slut
läkemedel gr II-V 
Rapportunderlag – 
blankett reservrutin 
Gallras efter notering gjorts i 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Vid inaktualitet
Levereras ej
vid driftstopp Vht-
journal
system
Korrespondens av 
vikt, avseende 
Kan avse synpunkt eller vara 
Diarieakt/ 
Public 360/Vht-
enskild patient, 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
PDF
Bevaras
2/5 år
Papper/PDF-A
direkt i kommunikation med 
omvårdnadsakt
system
utöver ”normala” 
patient. 
journalhandlingar
Region 
Västernorrland, 
handlingar inkomna 
*Gallras senast vid arkivering
från:
Vid 
Kopior av epikriser, 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Omvårdnadsakt
Levereras ej
inaktualitet*
Original journalförs hos 
journalanteckningar, 
Region VN
intyg, utlåtanden, 
provsvar, MMSE, 
akutjourmottagnings-
62

Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Process / 
Beskrivning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
handläggning
Dokumentation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
besök, meddelanden, 
information till/från 
Region VN: socialt 
och medicinskt 
meddelande/vård-
rapport
*Ev. utskrifter gallras senast 
Dokumentation i 
vid arkivering
Prator 
Vid 
Ja
K3 R3 T2 S3
Levereras ej
vårdinformationssyst
inaktualitet*
Original journalförs hos 
em
Region VN
Scannas centralt i samband 
med arkivering. 
Samordnad 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Omvårdnadsakt
PDF
Vht-system
Bevaras
5 år
Papper/PDF-A
Pappersoriginalen behålls 3 
Individuell Plan (SIP)
år efter scanningen, förstörs 
därefter. 
lex Maria-ärenden, 
Incidentrapport, utredning, 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Diarieakt
Public 360
Bevaras
2 år
Papper/PDF-A
handlingar till IVO
anmälan
Listor, diverse:
Fallrapporter,  
munvårdskort, 
*Gallras efter notering i 
vändningsschema, 
Vid 
journal. Viktiga uppgifter för 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Omvårdnadsakt
Levereras ej
mat- och vätskelista, 
inaktualitet*
vården av enskild patient förs 
sondlista, 
löpande in i Vht-system
behandlingsinstruktio
ner, checklistor
Notering i journalanteckning. 
Ordinationshandling, 
Ja
K3 R3 T3 S3
Papper
Omvårdnadsakt
Vid inaktualitet
Levereras ej
Originalhandling journalförs 
den sist upprättade
hos Region VN 
Dubbletter (exv när enbart 
Kastas 
antal hel fp förändrats) av 
Dosrecept
Ja
K3 R3 T3 S3
Papper
Omvårdnadsakt
Gallras
omedelbart
dosrecept och patientkopia 
gallras vid inaktualitet. 
Signaturförtydligande 
Vårdperiodens 
Scannas och kopplas till 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Omvårdnadsakt
PDF
Vht-system
Bevaras
PDF-A
lista
slut 
journal
63

Person-
Säkerhets-
Analoga dokument
Digitala dokument
Beteckning / 
Process / 
Beskrivning / 
Bevaras / 
Leveransfrist 
Format vid 
uppgifter 
klassning
Anmärkning
Punktnotation
handläggning
Dokumentation
Gallringsfrist kommunarkivet
arkivering
Ja/Nej
Format
Förvaring
Format
Förvaring
Signeringslista, 
Om patienten flyttar till annan 
läkemedel och 
Ja
K3 R3 T3 S3
Papper
Omvårdnadsakt
1 år
Levereras ej
enhet medföljer endast 
behandling
aktuell lista. 
När 
Tekniska hjälpmedel, 
Dokumenteras av ordinatör i 
Ja
K3 R3 T2 S1
Papper
Omvårdnadsakt
hjälpmedlet 
Levereras ej
följesedel
journal
återställts
Avser utskrifter end som 
Vht-system, 
Ja
K3 R3 T2 S3
Papper
Vid inaktualitet
Levereras ej
arbetsmaterial, rensas bort 
papperskopior
löpande vid inaktualitet
64