Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Arkivbeskrivning för alla förvaltningar i Sundsvalls kommun'.


 
 
 
 
Informationshanteringsplan 
 
Valnämnden 
 
 
Beslutad: §21 2023-10-19 
VN-2023-00010 
 
 
 
 
 
 


Informationshanteringsplan 
Valnämnden 
I varje kommun ska det enligt vallagen (2005:837) finnas en valnämnd. Valnämnden ansvarar för att genomföra val till Europaparlamentet, 
riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige. Nämnden svarar också för att genomföra nationella eller kommunala folkomröstningar. 
Valnämndens uppgifter är att genomföra valprocessen effektivt och korrekt så att varje kommuninvånare får förtroende för valprocessen och att 
valhemligheten garanteras i alla situationer. Genom det kommunikativa arbetet ska Sundsvalls kommuns målgrupper få kunskap om valet. 
Väljaren ska veta att den kan rösta, var den gör det och hur den gör det. Valnämnden ska också svara för det material och de vallokaler som krävs 
för att genomföra valen samt rekrytera och utbilda röstmottagare och annan personal i valarbetet. 
 
Valnämndens organisation  
Valnämnden i Sundsvalls kommun består av nio ledamöter och nio ersättare som utses av kommunfullmäktige och har ett valkansli till 
förfogande som under ett valår ansvarar för den övergripande planeringen för valen, leder valarbetet och koordinerar insatserna på 
tjänstemannanivå.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Valnämndens informationshanteringsplan 
Valnämnden har ansvar för vissa handlingar som har betydelse för kulturarvet och framtida forskning och som ska bevaras för all framtid. Dit 
hör främst röstlängderna. Andra handlingar kan gallras med viss tidsfrist som bestäms av hur länge handlingarna behövs för rättsskipning, 
förvaltning och för att tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar. 
 
Syftet med informationshanteringsplanen är att kvalitetssäkra och underlätta hanteringen av myndighetens information och handlingar, från det 
att de inkommer och upprättas tills det att de arkiveras eller gallras. Planen fungerar även som gallringsbeslut för de uppräknade 
informationstyperna. Den ska gås igenom och revideras regelbundet. Informationshanteringsplanen ska innehålla all information/alla handlingar 
som finns i verksamhetens olika processer.  
 
De två första kolumnerna Beteckning/Punktnotation samt Process/handläggning är tagna från Sundsvalls kommuns gemensamt beslutade 
klassificeringsstruktur med tillhörande punktnotation:  ”SKL-SKA Sundsvalls kommun 2018 v 1.1”. Tredje kolumnen 
Beskrivning/dokumentation beskriver de handlingar eller den information (informationstyper) som hör till respektive process. Resterande 
kolumner beskriver  
-om informationen innehåller personuppgifter eller ej,  
-informationssäkerhetsklassning av informationen utifrån Spårbarhet, Konfidentialitet, Riktighet och Tillgänglighet. 

 


Informationshanteringsplan 
-vilket format informationen har, exempelvis om det är pappersformat och/eller om det är digital information i ett system eller på en 
filserver. 
-förvaring av handlingen, dvs var i verksamheten man kan hitta igen handlingen. 
-om informationen är en bevarande-handling eller om den ska gallras, och i så fall när den kan gallras. 
-när handlingarna ska levereras till kommunarkivet och vilket format de då ska ha. 
-övriga anmärkningar som kan vara bra att veta om hanteringen av informationen/handlingen. 
 

 


Informationshanteringsplan 
Beteckning / 
Person- 
Säkerhets- 
Leveransfrist 
Format vid 
Punkt-
Process / handläggning  Beskrivning / Dokumentation  uppgifter 
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras / 
Gallringsfrist
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
  kommunarkivet  arkivering 
Anmärkning 
notation 
Ja/Nej 
1.1 
Ledning 
1.1.3 
Valnämnd 
1.1.3.1 
Hantera nämnd-
Valnämndens protokol  med 
Nej 
 
 
 
 
Papper 
Valkansliet 
PDF/A 
N:\Allmänna 
Bevaras 
5 år 
Analogt 
Originalen arkiveras i 
processen 
bilagor 
handlingar\Valnämnden 
pappersform/analogt  
 
 
Kal elser 
Nej 
 
 
 
 
 
 
PDF/A 
N:\Al männa 
10 år 
 
 
 
handlingar\Valnämnden 
 
 
Förteckningar över 
Ja 
 
 
 
 
 
 
 
N:\Al männa 
Bevaras 
 
 
Bevaras i Troman(kansliet) 
nämndsledamöter 
handlingar\Valnämnden 
1.2 
Styrning 
1.2.2 
Hantera styrdokument från fullmäktige och kommunledning 
1.2.2.2 
Hantera reglementen 
Reglemente 
Nej 
 
 
 
 
 
 
PDF/A 
Public 360 
Bevaras 
 
 
Styrdokument 
och arbetsordningar 
 
 
Delegationsordning 
Nej 
 
 
 
 
 
 
PDF/A 
Public 360 
Bevaras 
 
 
Styrdokument 
 
 
Attestantförteckning 
Ja 
 
 
 
 
 
Beslut i protokol  
PDF/A 
I ekonomisystem 
10 år 
 
 
Ekonomisystem 
1.2..3 
 
1.2.3.1 
Hantera egen styrning 
HANDBOK  
Nej 
 
 
 
 
Pappers- 
 
PDF/A 
N:\Al männa 
Gal ras efter 
 
 
Utbildningsmaterial från 
valnämndsarbetet 
häfte 
handlingar\Valnämnden 
inaktuallitet 
Valmyndigheten 
 
 
Kommunikationsplan 
Nej 
 
 
 
 
 
  
PDF/A 
N:\Al männa 
10 år 
  
 
 Styrdokument 
handlingar\Valnämnden 
1.2.3.2 
Bedriva internkontroll 
Interkontrol plan 
Nej 
 
 
 
 
 
  
PDF/A 
N:\Al männa 
10 år 
  
 
 Styrdokument 
handlingar\Valnämnden 
1.2.4 
Mål och resursplanering 
1.2.4.1 
Verksamhetsplan 
Verksamhetsplan(årsvis) 
Nej 
 
 
 
 
 
  
PDF/A 
N:\Allmänna 
Bevaras 
  
 
 
handlingar\Valnämnden 
1.4 
Demokrati och insyn 
1.4.1 
Hantera allmänna handlingar 
1.4.1.2 
Hantera personuppgifter  Registerförteckning 
Nej 
K1  R1  T1  S1   
 
PDF/A 
N:\Al männa 
Bevaras 
 
 
 
handlingar\Valnämnden 
1.4.3 Val och folkomröstning 
1.4.3.0 
Leda-Styra-Organisera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.3.1 
Hantera al männa val 
Avtal 
Nej 
 
 
 
 
 
 
PDF/A 
N:\Al männa 
Bevaras 
 
 
Avtal tecknas med 
handlingar\Valnämnden 
samarbetspartners inför ett val 

 


Informationshanteringsplan 
Beteckning / 
Person- 
Säkerhets- 
Leveransfrist 
Format vid 
Punkt-
Process / handläggning  Beskrivning / Dokumentation  uppgifter 
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras / 
Gallringsfrist
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
  kommunarkivet  arkivering 
Anmärkning 
notation 
Ja/Nej 
1.4.3.1 
 
Riktlinjer för 
Nej 
 
 
 
 
 
 
PDC/A 
N:\Al männa 
Bevaras 
 
 
 
röstmottagning 
handlingar\Valnämnden 
 
1.4.3.2 
 
Kartor och kodförteckningar 
Nej 
 
 
 
 
 
 
PDF/A 
N:\Al männa 
Bevaras 
 
 
Originalen finns hos 
över valdistrikt 
handlingar\Valnämnden 
Länsstyrelsen 
1.4.3.3 
 
Förteckningar över personer  Ja 
K2   
 
 
 
 
Excel 
Röstmottagardatabas,  
Til  nästa 
  
 
Underlag för rekrytering inför 
som tjänstgjort i samband 
register 
N:\Al männa 
mandatperiod  
kommande val 
med val 
handlingar\Valnämnden 
1.4.3.3 
 
Annonsunderlag 
Nej 
 
 
 
 
 
 
PDF/A 
N:\Al männa 
5 år 
 
 
 
handlingar\Valnämnden 
1.4.3.3 
 
Intresseanmälningar 
Ja 
 
 
 
 
 
 
 
Digitalt arkiv 
Gal ras efter 
 
 
 
inaktualitet 
1.4.3.4 
Utbilda valpersonal 
Handlingar rörande utbildning  Nej 
 
 
 
 
 
 
PDF/A 
N:al männa 
5 år 
 
 
av röstmottagare och annan 
handlingar/Valnämnden/
  
personal 
År 
1.4.3.4 
Utbildning 
Anvisningar och 
Nej 
 
 
 
 
 
 
 
Valkansliet 
Gal ras vid 
 
 
utbildningsmaterial från 
inaktualitet 
Valmyndigheten och 
 
länsstyrelsen som enbart 
gäller ett val 
1.4.3.5 
Planera val okaler 
Handlingar rörande 
Nej 
 
 
 
 
 
 
PDF/A 
N:\Al männa 
10 år 
 
 
val okaler: hyra, bekräftelser, 
handlingar\Valnämnden 
  
avtal etc. 
1.4.3.6 
Information 
Kommunspecifikt 
Nej 
 
 
 
 
 
 
 
N:\Al männa 
 
 
 
 
informationsmaterial 
handlingar\Valnämnden 
1.4.3.6 
 
Cirkulär från Valmyndigheten  Nej 
 
 
 
 
 
 
 
N:\Al männa 
Gal ras vid 
 
 
Upprättad hos respektive 
och länsstyrelsen 
handlingar\Valnämnden 
inaktuallitet 
myndighet 
1.4.3.7 
Hantera valmaterial 
Handlingar gäl ande 
Nej 
 
 
 
 
 
 
 
N:\Al männa 
Gal ras vid 
 
 
 
transporter av valmaterial 
handlingar\Valnämnden 
inaktualitet 
1.4.3.7 
 
Informationsmaterial, 
Nej 
 
 
 
 
 
 
PDF/A 
N:\Al männa 
Bevaras 
 
 
 
kommunspecifikt 
handlingar\Valnämnden 
1.4.3.7 
 
Ytterkuvert för budröster 
 
 
 
 
 
Papper 
Valnämndens förråd 
 
 
Efter avslutad 
 
 
Om inte andra direktiv kommer 
mandatperiod 
från valmyndigheten 
1.4.3.8 
Genomföra 
Väljarförteckning för 
Ja 
 
 
 
 
Papper 
Pärm per 
 
 
Efter avslutad 
 
 
Fram til  dess att nästa val 
förtidsröstning 
förtidsröster 
förtidsröstningsställe 
mandatperiod 
vunnit laga kraft 
1.4.3.8 
 
Kvitto av 
Nej 
 
 
 
 
Papper 
 
 
 
Efter avslutad 
 
 
Til  valnämndens 
leverans/mottagande av 
mandatperiod 
originalprotokol  för 
förtidsröster(posten) 
onsdagsräkningen. Bilaga til  
protokoll förtidsröster 

 


Informationshanteringsplan 
Beteckning / 
Person- 
Säkerhets- 
Leveransfrist 
Format vid 
Punkt-
Process / handläggning  Beskrivning / Dokumentation  uppgifter 
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras / 
Gallringsfrist
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
  kommunarkivet  arkivering 
Anmärkning 
notation 
Ja/Nej 
1.4.3.7 
 
Resultatbilagor 
Nej 
 
 
 
 
Papper 
Levereras til  
 
 
 
 
 
Länsstyrelsen 
Underlag til  Länsstyrelsen 
til sammans med 
rösterna 
1.4.3.7 
 
Omslag med ytterkuvert från  Ja 
 
 
 
 
Papper 
Inlåst hos ansvarig 
 
 
Efter avslutad 
 
 
 
godkända budröster  
tjänsteman 
mandatperiod 
1.4.3.7 
 
Omslag med budröster som 
Ja 
 
 
 
 
 
Inlåst hos ansvarig 
 
 
Sparas under 
 
 
Fram til  dess att nästa val 
underkänts och tagits 
tjänsteman 
valperioden 
vunnit laga kraft 
omhand 
1.4.3.7 
 
Kopior av beslut från 
Ja 
 
 
 
 
Papper 
 
 
 
Gal ras när 
 
 
länsstyrelsen och 
valet vunnit 
Rättelserna förs in i respektive 
Valmyndigheten om rättelser i 
laga kraft 
röstlängd på delegation 
röstlängd. 
1.4.3.7 
 
Röstkort som samlats in i 
Ja 
 
 
 
 
Papper 
 
 
 
Förstörs enligt   
 
val okaler 
kommunens 
 
riktlinjer på ett 
säkert sätt 
1.4.3.7 
 
Dagrapport över mottagna 
Nej 
 
 
 
 
 
Pärm Valnämndens 
 
 
Sparas under 
 
 
 
förtidsröster 
förrådslokal 
valperioden 
1.4.3.8 
 
Protokoll förtidsröster 
Nej 
 
 
 
 
Papper 
 
 
 
Bevaras 
 
 
Til  valnämndens 
originalprotokol  för 
onsdagsräkningen 
1.4.3.10 
Avslutat val 
För sent mottagna 
Ja 
 
 
 
 
Papper 
 
 
 
Sparas under 
 
 
Fram til  dess att nästa val 
förtidsröster 
valperioden 
vunnit laga kraft 
1.4.3.9 
Genomföra valdagen 
Röstlängder från förrättade 
Ja 
 
 
 
 
Papper 
 
 
 
Bevaras 
Efter retur från 
 
Röstlängderna överlämnas til  
val 
Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen i samband med 
röstgranskningen och 
returneras därefter til  
kommunen. 
1.4.3.9 
 
Kvittens av röstlängd för 
Nej 
 
 
 
 
Papper 
 
 
 
Efter avslutat 
 
 
röstmottagare(Ordförande per 
val 
 
valdistrikt kvitterar) 
1.4.3.9 
 
Reversalkopia 
Nej 
 
 
 
 
Papper 
Valkansliet 
 
 
Bevaras 
 
 
Vid överlämnande av handlingar 
til  kommunarkivet 
1.4.3.9 
 
Röstlängder som ej använts 
Ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gal ras vid 
 
 
 
vid förrättade val 
inaktualitet 

 


Informationshanteringsplan 
Beteckning / 
Person- 
Säkerhets- 
Leveransfrist 
Format vid 
Punkt-
Process / handläggning  Beskrivning / Dokumentation  uppgifter 
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras / 
Gallringsfrist
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
  kommunarkivet  arkivering 
Anmärkning 
notation 
Ja/Nej 
1.4.3.10 
 
Preliminära sameröstlängden  Ja 
 
 
 
 
Papper 
 
 
 
Efter att 
 
 
granskningens 
tidsperiod är 
Kopia av röstlängd 
avslutad skall 
kopian 
förstöras 
1.4.3.7 
 
Underlag valnämndens 
Nej 
 
 
 
 
 
 
PDF/A 
N:\Al männa 
Bevaras 
 
 
 
onsdagsräkning 
handlingar\Valnämnden 
 
 
1.4.3.10 
 
För sent inkomna brevröster  Nej 
 
 
 
 
Papper 
 
 
 
Gal ras när 
 
 
valet vunnit 
 
laga kraft 
1.4.3.7 
 
Statistik, sammanställd 
Nej 
 
 
 
 
 
 
PDF/A 
N:\Al männa 
Bevaras 
 
 
 
handlingar\Valnämnden 
1.4.3.9 
 
Enkäter, ifyl da 
Nej 
 
 
 
 
Papper 
 
 
 
Gal ring 
Efter 
 
 
sammanställning 
1.4.3.9 
 
Enkäter, mallar 
Nej 
 
 
 
 
Papper 
 
Word 
 
Gal ras 
Efter 
 
 
sammanställning 
1.4.3.7 
 
Diarieförda handlingar 
Nej 
 
 
 
 
 
 
PDF/A 
Public360 
Bevaras 
 
 
 
rörande allmänna val 
1.4.3.7 
 
Certifikat med 
Ja 
 
 
 
 
Papper 
 
PDF/A 
N:\Allmänna 
Vid inaktuellitet   
 
Behörig mapp åtkomst 
inloggningsuppgifter til  
handlingar\Valnämnden 
valkansliet 
Valdatasystemet 
1.4.3.2 
Hantera EU-val 
Se 1.4.3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.3.3 
Hantera 
Se 1.4.3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
folkomröstningar 
1.4.3.25 
Hantera övriga frågor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Informationsförvaltning 
2.1.3 Dokumentation och informationshantering 
2.1.3.2 
Hantera dokumentation 
Informationshanteringsplan 
Nej 
K1  R1  T1  S1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Ekonomi 
2.4.1 Redovisning 
2.4.1.2 
Hantera 
Fakturor, original 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 år 
 
 
Hanteras i kommunens 
leverantörsfakturor 
gemensamma ekonomisystem 

 


Informationshanteringsplan 
Beteckning / 
Person- 
Säkerhets- 
Leveransfrist 
Format vid 
Punkt-
Process / handläggning  Beskrivning / Dokumentation  uppgifter 
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras / 
Gallringsfrist
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
  kommunarkivet  arkivering 
Anmärkning 
notation 
Ja/Nej 
 
 
Fakturakopior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 år 
 
 
 
Nedan listas ett gäng handlingar som är frågan om valnämnden också har sådana handlingar? Vad finns det tex för ekonomihandlingar, personalhanlingar etc i verksamheten? 
2.3.4.4  
Hantera til bud 
Enligt kommunens riktlinjer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verksamhetssystem 
 
 
 
 
(Stel a) 
1.2.4.1 
Årsrapport 
 
 
 
 
 
 
 
Protokol  
 
N:\Allmänna 
 
  
 
  
handlingar\Valnämnden 
1.4.1.1 
Til handahål a al män 
Enligt kommunens riktlinjer 
 
 
 
 
 
 
  
 
Public 360 
 
  
 
 
handling 
1.4.1.2 
Hantera personuppgifter 
Förteckningar om registrering av  Ja 
 
 
 
 
 
 
 
Public 360 
 
  
 
  
personuppgifter 
 
 
Begäran om registerutdrag 
 
 
 
 
 
 
  
 
Public 360 
 
  
 
 
 
 
Personuppgiftsbiträdesavtal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Public 360 
 
 
 
 
1.4.1.2 
Personalhandlingar och 
Underlag för utbetalning av 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underlag til  Lön&pension 
 
 
 
 
arvoden 
ersättning 
Heroma 
1.3.2.1 
Bestäl a och följa upp 
Avtal med Service Center tex 
Nej 
 
 
 
 
 
 
 
N:\Al männa 
10 år 
 
 
 
verksamhetsstöd 
handlingar\Valnämnden 
2.10.1.2 
Hantera post 
Postful makt 
Ja 
 
 
 
 
 
Public 360 
 
Til  protokollet vid beslut 
Bevaras 
 
 
 
2.10.1.2 
Registrering i Valid 
 
Nej 
 
 
 
 
 
 
 
I Valid 
 
 
 
Valmyndighetens IT-stöd