Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Arkivbeskrivning för alla förvaltningar i Sundsvalls kommun'.


Informationshanteringsplan 
Miljönämnden 
Beslutad: MN, § 
1


Informationshanteringsplan 
 
 
INLEDNING 
 
IFH (Informationshanteringsplanen) hjälper till att hålla ordning bland dokumenten och bidrar till en effektiv organisation. Den är också ett stöd 
när det gäller att bevara handlingar som är av värde och att gallra handlingar som inte behövs i framtiden. Den reglerar även dokumentformat och 
medier för arkiverade handlingar.  
 
Arkivmyndighet 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för Sundsvalls kommun. Arkivmyndigheten skall enligt 7 § arkivlagen utöva tillsyn över att de kommunala 
myndigheterna fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen.  
 
Arkivförteckning  
Enligt arkivlagen ska varje kommunal myndighet förteckna sitt arkiv. Arkivförteckningen är ett systematiskt inventarium över myndighetens 
arkivhandlingar. Förteckningen bygger på den systematik som återfinns i det så kallade arkivschemat, återgivit i Riksarkivets föreskrifter och 
allmänna råd (RA - FS 1991:1, bil 1). Arkivförteckningar i Sundsvalls kommun upprättas av kommunarkivet.  
 
Enligt kommunens arkivreglemente ska varje myndighet upprätta en informationshanteringsplan1 som visar hur myndighetens verksamhet 
dokumenteras och hur dokumenten arkivmässigt tas omhand. Informationshanteringsplaner främjar effektivitet, kvalitet och säkerhet i 
informationshanteringen och möjliggör en mer ordnad arkivbildning. Dessutom tillgodoser den fler av de krav som arkivlagen ställer på 
myndigheten.  
 
Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter  
Klassificeringsstrukturen är organisationsoberoende och visar vad myndighet en arbetar med och inte vem som gör vad. Klassificeringen är 
uppdelad i  
1. Ledning  
2. Verksamhetsstöd  
3. Kärnverksamhet  
2
 


Informationshanteringsplan 
Nivåerna i en klassificering går från det övergripande till det specifika. Nivåstrukturen presenteras i form av punktnotation, ju fler siffror desto 
längre ner i undernivåerna.  
 
Vad är klassificering? 
Klassificeringsstrukturen bygger på den struktur som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tagit fram. Arkivmyndigheten har tillsammans 
med registratornätverket gjort anpassningar för Sundsvalls kommun.  
 
Säkerhetsklassning 
I enlighet med SKL: s informationssäkerhetsklassning KLASSA ska varje verksamhetssystem säkerhetsklassas. Klassningen är främst ett verktyg 
för stöd i upphandling av nya verksamhetssystem men även klassning på dokumentnivå. 
 
Öppenhet och insyn  
Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar är reglerad i tryckfrihetsförordningen (1949:105) andra kapitel. Det innebär att kommunens 
handlingar måste registreras och hållas ordnade på ett sådant sätt att allmänheten genast eller på snart möjligt kan ta del av allmänna handlingar 
som inte omfattas av sekretess. Genom registreringen ges den enskilde möjlighet att kontrollera vilka ärenden och handlingar som förekommer 
hos kommunen. I offentlighets - och sekretesslagen (OSL 2009:400) finns bestämmelser om registrering och utlämnande av allmän handling. Det 
innebär i korthet att en handling som innehåller uppgifter som kan omfattas av sekretess ovillkorligen ska vara registrerad. Klassificeringen utgår 
från fyra områden: Spårbarhet (S), konfidentialitet (K), riktighet (R) och tillgänglighet (T). I detta dokument, IFH, har säkerhetsklassningen 
bedömts på dokumentnivå, Säkerhetsklassningen framgår endast på dokument med högre klassning än 1 (ett).  
 
Registrering/diarieföring  
Kraven på en snabb och enkel återsökning av myndighetens information ökar hela tiden och då krävs systematik. Genom att systematisera och 
klassificera all information i informationshanteringsplan i kombination med andra metadata skapas struktur och goda förutsättningar för 
återsökning av information. Informationshanteringsplanen är en förteckning över de dokument som förekommer inom förvaltningens 
verksamhetsområde. Informationshanteringsplanen innehåller också uppgifter om klassificering och gallringsfrister, säkerhetsklassning och om 
dokumenten innehåller personuppgifter.  
 
3
 


Informationshanteringsplan 
Från första januari 2019 skannas handlingar som inkommit i pappersformat, pärmläggs i kronologisk ordning och gallras efter tre år. Handlingar 
som kommer in digitalt sparas endast digitalt i ett arkivbeständigt format PDF/A. De digitala handlingarna förvaras i ett verksamhetsstystem –
ECOS – i väntan på att vi ansluter oss till kommunens E-arkiv. 
Förvaltningens IT - stöd  
Miljökontoret använder Ecos 2 för diarieföring av allmänna handlingar och som stöd för nämndadministrationen använder miljökontoret  
Public 360. Förvaltningen använder därutöver även Raindance, Heroma, Qlik-sense.  
Uppföljning/revidering  
Alla verksamheter ska ha en informationshanteringsplan som årligen ses över2. 
GDPR 
För att bedriva verksamheten effektivt har miljökontoret samordnat arbetet med revideringen av IFH med verksamhetens inventering och 
dokumentation av vår personuppgiftshantering. Det betyder att varje dokumenttyp som återfinns i IHP även har en gedigen dokumentation 
avseende GDPRs krav. Denna information exkluderas dock från detta dokument med undantag för uppgiften om dokumentet innehåller 
personuppgifter eller ej.  
FÖRKLARINGAR 
Innehåller personuppgifter = Ja 
1, 2 Strategi för långsiktig informationsförvaltning och införande av e-arkiv, KF-beslut 170227, § 31 
4


Informationshanteringsplan 
Säkerhetsklassning  
Informationen ska klassificeras utifrån den funktion och betydelse den har för verksamheten och de konsekvenser det medför om informationen 
skulle hanteras felaktigt, försvinna, komma i orätta händer etc.  
Konfidentialitet  
Riktighet  
Tillgänglighet  
Spårbarhet  
Skyddsmål att innehållet i 
Skyddsmål att information inte 
Skyddsmål där 
Skyddsmål där det ska vara möjligt 
informationsobjekt (eller ibland dess 
förändras, vare sig obehörigen, av 
informationstillgångar skall kunna 
att i efterhand härleda hur uppgifter 
existens) inte får göras tillgängligt 
misstag eller på grund av 
utnyttjas i förväntad utsträckning och  har behandlats och av vem 
eller avslöjas för obehöriga 
funktionsstörning 
inom önskad tid 
Röjande av uppgifterna medför 
Information som obehörigen, av 
Ett avbrott medför ingen, försumbar  Att spårbarhet saknas medför endast 
ingen, försumbar eller måttlig 
misstag eller på grund av 
eller måttlig skada för 
ingen, försumbar eller måttlig 
skada för verksamheten eller 
funktionsstörningen ändrats medför 
verksamheten eller enskilds 
skada för verksamheten eller 
enskilds personliga förhållanden. 
ingen, försumbar eller måttlig 
personliga förhållanden.  
enskilds personliga förhållanden.  

Systemet innehåller i huvudsak 
skada för verksamheten eller 
allmänna offentliga handlingar.  
enskilds personliga förhållanden.  
Verksamhetens förmåga att utföra 
Möjligheten att härleda vad som har 
sina arbetsuppgifter påverkas endast i  hänt i systemet vid förändringar av 
Systemet är avsedd för bred 
Systemet innehåller uppgifter som 
begränsad omfattning av 
uppgifter, incident eller 
spridning/ publicitet. Systemet 
med begränsad insats kan återställas. 
otillgänglighet i systemet. Systemet 
säkerhetsincident bedöms vara 
innehåller inte personuppgifter. Den 
Förändringarna bedöms inte leda till 
kan vara otillgängligt i ett par dygn 
oviktigt. 
enskilde kan själv ansvara för 
negativ publicitet för verksamheten 
med måttlig inverkan på 
uppgifterna 
eller skadeståndsanspråk. 
myndighetsutövningen. 
Röjande av uppgifterna kan medföra 
Information som obehörigen, av 
Ett avbrott medför kännbar skada 
Att spårbarhet saknas medför 
kännbar skada för verksamheten 
misstag eller på grund av 
för verksamhetens förmåga att 
kännbar skada för verksamheten 
eller enskilds personliga 
funktionsstörningen ändrats medför 
bedriva sin myndighetsutövning 
eller enskilds personliga 
förhållanden.  
kännbar skada för verksamheten 
(kärnverksamheten) eller enskilds 
förhållanden.  

eller enskild personliga förhållanden.   personliga förhållanden.  
Systemet innehåller arbetshandlingar 
Möjligheten att härleda vad som har 
som kan blir föremål för sekretess 
Systemet ingår i 
Verksamhetens förmåga utföra sina 
hänt i systemet vid förändringar, 
enligt OSL, information avsedd för 
myndighetsutövningen eller 
arbetsuppgifter påverkas i en 
Incident eller säkerhetsincident 
internt bruk eller personuppgifter 
innehåller uppgifter som omfattas av 
betydande omfattning av 
bedöms vara viktigt. Spårbarhet ska 
enligt PUL. 
krav på oavvislighet, tex lagrum där 
otillgänglighet i systemet. Systemet 
finnas för att påvisa på vilket sätt 
riktighetskrav anges. Förändringar av  kan vara otillgängligt i ett par timmar  information har behandlats i 
uppgifter bedöms kunna leda till 
utan negativ inverkan på 
systemet och av vem. 
negat iv publicitet för verksamheten 
verksamheten. 
eller skadeståndsanspråk. 
5


Informationshanteringsplan 
 
 
Röjande av uppgifterna kan medföra 
Information som obehörigen, av 
Ett avbrott medför allvarlig skada 
Att spårbarhet saknas medför 
 
allvarlig skada för verksamheten 
misstag eller på grund av 
för verksamhetens förmåga att 
allvarlig skada för verksamheten 
 
eller enskilds personliga 
funktionsstörningen ändrats medför 
bedriva si n myndighetsutövning 
eller enskild.  
 
förhållanden.  
allvarlig skada för verksamheten 
(kärnverksamheten) eller enskild.  
 
 
 
eller enskild.  
 
Möjligheten att härleda vad som har 
 
Systemet innehåller information som   
Verksamhetens förmåga utföra sina 
hänt i systemet vid förändringar, 

är föremål för sekretess enligt OSL, 
Systemet innehåller uppgifter där 
arbetsuppgifter påverkas i en 
incident eller säkerhetsincident 
känsliga personuppgifter, andra 
hanteringen styrs av specifika 
allvarlig/katastrofal omfattning av 
bedöms vara mycket viktigt. 
lagrum eller tystnadsplikt. Systemet 
lagparagrafer, känsliga 
otillgänglighet i systemet. Systemet 
Spårbarhet ska finnas f ör alla 
kan in nehålla uppgifter om 
personuppgifter eller hälso sjukvård. 
kan vara otillgängligt i upp till en 
specificerade händelser i systemet, 
ekonomiska transaktioner, 
Förändringar av uppgifter bedöms 
timme per år utan negativ inverkan 
att titta på tex. närståendes 
persondossier med skyddade 
leda till allvarlig påverkan för egen 
på verksamheten. 
information är ett brott och ska 
uppgifter (elevregister, 
eller annan organisation eller för 
generera ett larm. Revisionskrav, 
brukarregister) eller uppgifter som 
enskild Individ och kan sannolikt 
lagar eller förordningar ställer krav 
omfattas av säkerhets - och 
leda till skadeståndsanspråk. 
på spårbarhet och/eller oavvislighet. 
bevakningssekretess. 
 
Röjande av uppgifterna kan medföra 
Information som obehörigen, av 
Att avbrott påverkar nationell kritisk 
Att spårbarhet saknas kan antas 
 
allvarlig skada för rikets säkerhet  
misstag eller på grund av 
infrastruktur och kan antas medföra 
medföra allvarlig skada eller skada 
 
 
funktionsstörningen ändrats kan 
allvarlig skada för centrala 
för rikets säkerhet som inte endast 
 
Systemet innehåller information som  antas medföra allvarlig skada eller 
samhällsfunktioner. Den egna medför  är ringa.  
 
omfattas av sekretess och rör rikets 
skada för rikets säkerhet som inte 
allvarlig skada för verksamhetens 
 
 
säkerhet och som där påverkan av 
är ringa. Information som kan b li 
förmåga att bedriva sin 
Möjligheten att härleda vad som har 

informationen ger oöverskådliga 
sekretess enl. KAP 15 § 1 - 2 
myndighetsutövning 
hänt med Informationen vid 
konsekvenser och är katastrofala för 
(hemliga uppgifter enligt rikets 
(kärnverksamheten) eller enskild.  
förändringar, incident eller 
verksamhetens förmåga att fullfölja 
säkerhet).  
 
säkerhetsincident bedöms vara av 
sitt uppdrag, eller där omfattande 
 
Den egna verksamhetens och andra 
yttersta vikt 
fara för liv och hälsa föreligger. 
Information som skulle kunna nyttjas  organisation ers förmåga att 
för spioneri, sabotage, förberedelse 
upprätthålla ett centralt 
för terroristbrott eller andra brott 
samhällsansvar påverkas i 
som kan hota rikets säkerhet. 
allvarlig/katastrofal omfattning av 
otillgänglighet i 
informationssystemet/infrastrukturen 
 
OBS: Majoriteten av informationen i planen är klassad som K1 R1 T1 och S1. Dessa rutor är tomma. Det är enbart den information som har en 
avvikande säkerhetsklassning som är ifylld. 

6
 


 
 
Person-
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Leverans- 
Säker- 
Bevaras/ 
Format  
Beteckning/
uppgifter 
frist  
Process/handläggning 
Beskrivning/Dokumentation 
hets-
Gallrings- 
vid 
Anmärkning 
punkt-
 
kommun- 
klassning 
frist 
arkivering 
notation 
Ja/nej 
arkivet 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
 
1.1.3 
Miljönämnden 
1.1.3.0 
Leda-Styra-Organisera 
Processer och styrdokument som rör nämnden, dess arbetsordning m.m. och sammanträdesplan.  
Public 
 
 
 Nej 
   
PDF/A 
Bevaras 3 
år PDF/A 
 
360/Ecos 
1.1.3.1 
Hantera nämndprocessen 
 
1.1.3.1 
 
Kallelse till arbetsutskott och nämnd 
Ja 
 
 
 
PDF/A 
Public 360 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
Public 
1.1.3.1 
 
Protokollsutdrag, tjänsteskrivelser och bilagor 
Ja 
   
PDF/A 
Bevaras 3 
år PDF/A 
 
360/Ecos 
PDF/A/ 
1.1.3.1 
 
Protokoll Ja 
 
Papper 
Pärm 
PDF/A 
Public 360 
Bevaras 
3 år 
 
papper 
Vid 
1.1.3.1 
 
Närvarolista, arbetsutskott och miljönämnd 
Ja 
 Papper 
Pärm  
 
 
 
Kopia finns i lönesystemet Heroma 
inaktualitet 
Vid 
1.1.3.1 
 
Telefon och adresslistor förtroendevalda 
Ja 
 Papper 
Pärm 
Word M:\ 
 
 
 
inaktualitet 
1.1.3.1 
 
Utanordningslistor förtroendevalda 
Ja 
 
Papper 
Pärm 
 
Heroma 
2 år 
 
 
Kopia finns i lönesystemet Heroma 
Public 
1.1.3.1 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
Nej 
   
PDF/A 
Bevaras 3 
år PDF/A 
 
360/Ecos 
1.2.2 
Hantera styrdokument från fullmäktige och kommunledning 
1.2.2.1 
Hantera riktlinjer och mål 
 
Public 
1.2.2.1 
 
Remisser Nej 
   
PDF/A 
Bevaras 3 
år PDF/A 
 
360/Ecos 
Hantera reglementen och 
1.2.2.2 
 
arbetsordningar 
7


Informationshanteringsplan 
Person-
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Leverans- 
Säker- 
Bevaras/ 
Format  
Beteckning/
uppgifter 
frist  
Process/handläggning 
Beskrivning/Dokumentation 
hets-
Gallrings- 
vid 
Anmärkning 
punkt-
kommun- 
klassning 
frist 
arkivering 
notation 
Ja/nej 
arkivet 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Public 
1.2.2.2 
MN reglemente 
Nej 
 
Word 
Bevaras
Se 
Inloggad
MN delegationsordning 
360/Ecos 
1.2.3 
Nämndens styrning och kontroll 
1.2.3.2 
Internkontroll 
Public 
1.2.3.2 
Självdeklaration
Nej
 
 
PDF/A 
Bevaras

år PDF/A
360/Ecos 
1.2.3.3 
Hantera revison 
Public 
1.2.3.3 
Revisionsrapport
Nej
 
 
PDF/A 
Bevaras

år PDF/A
360/Ecos 
1.2.4 
Mål och resursplanering 
Hantera 1-årig mål- och 
1.2.4.1 
resursplan 
1-årig MRP, månadsrapport, delårsrapport, 
1.2.4.1 
Nej 
Word 
Public 360 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
årsbokslut 
Hantera flerårig mål- och 
1.2.4.2 
resursplan 
1.2.4.2 
MRP, resultatöverföring, verksamhetsplan 
Nej 
Word 
Public 360 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
1.2.4.25 
Taxor 
Nej 
Word 
Public 360 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
1.3.2 
Samordnad beställning av verksamhetsstöd 
Beställa och följa upp 
1.3.2.1 
verksamhetsstöd 
Kan avse administrativt 
Nej 
Word 
Public 360 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
verksamhetsstöd i den egna 
organisationen eller externt Informationshanteringsplan 
Person-
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Leverans- 
Säker- 
Bevaras/ 
Format  
Beteckning/
uppgifter 
frist  
Process/handläggning 
Beskrivning/Dokumentation 
hets-
Gallrings- 
vid 
Anmärkning 
punkt-
kommun- 
klassning 
frist 
arkivering 
notation 
Ja/nej 
arkivet 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
1.4 
Demokrati och insyn 
1.4.1  
Hantera allmänna handlingar 
Tillhandahålla allmänna 
1.4.1.1 
handlingar 
1.4.1.1 
Begäran om utlämnande av allmän handling 
Ja 
Papper 
PDF/A 
Omedelbar gallring efter 
sekretessprövning och utlämnande 
Transaktionsloggar över skickade och mottagna 
1.4.1.1 
Ja
90 dagar 
Hanteras av SC IT 
e-postmeddelande 
Sekretessprövning 
Överklagande 
1.4.1.1 
Ja
Papper 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
Rättidsprövning 
Skrivelse från överprövad myndighet 
1.4.1.2 
Hantera personuppgifter 
1.4.1.2 
Personuppgiftsbiträde, avtal och instruktion 
Ja 
Papper 
PDF-A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
Central 
Register.su
Revideras
1.4.1.2
Förteckning över personuppgiftsregister 
Nej 
databas 
nd-svall.se 
Central 
Open 
1.4.1.2
Begäran om registerutdrag 
Ja 
1 år 
databas 
ePlatform 
1.4.1.2 
Samtycken
Ja 
 
Papper 
 
PDF-A 
Ecos 
Revideras 
 
PDF-A
1.4.2 
Offentlig dialog 
1.4.2.1 
Hantera synpunkter 
Klagomål, förslag 
Ja 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
9


Informationshanteringsplan 
 
Person-
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Leverans- 
Säker- 
Bevaras/ 
Format  
Beteckning/
uppgifter 
frist  
Process/handläggning 
Beskrivning/Dokumentation 
hets-
Gallrings- 
vid 
Anmärkning 
punkt-
 
kommun- 
klassning 
frist 
arkivering 
notation 
Ja/nej 
arkivet 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
 
Anordna hearings,  
1.4.2.2 
 
öppet hus etc 
  
 
Nej 
 
 
 
PDF/A Ecos  Bevaras  3 
år  PDF/A 
 
2.1 
Informationsförvaltning 
2.1.2 
Registratur 
Hantera och registrera 
2.1.2.1 
 
handlingar 
 
 
 
Rutiner 
Ja 
   
PDF/A 
Ecos 

år     
 
2.1.2.2 
Hantera metadata 
 
Infångande av metadata, uppdatering av 
 
 
metadatascheman, förvaltning av äldre 
Nej      
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
metadata i form av upphörda strukturenheter 
m.m.  

2.1.2.3 
Arkivering 
 
Ordning för överföring til  arkiv m.m. 
 
 
Reversaler för arkivering 
Nej      
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
enligt SS-ISO 14721 och RA-FS 2009:1-
2. 
2.1.2.4 
Arkivförvaltning 
 
 
 
Ordning för förvaltning enligt SS-ISO 14721 och 
Nej      
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
RA-FS 2009:1-2.  
 
 
 
10
 


Informationshanteringsplan 
Person-
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Leverans- 
Säker- 
Bevaras/ 
Format  
Beteckning/
uppgifter 
frist  
Process/handläggning 
Beskrivning/Dokumentation 
hets-
Gallrings- 
vid 
Anmärkning 
punkt-
kommun- 
klassning 
frist 
arkivering 
notation 
Ja/nej 
arkivet 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
2.1.3 
Dokumentation och informationshantering 
2.1.3.1 
Utreda och beslut om gallring 
Gallring av dokument  
Nej 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
Här diarieförs gallringsutredningar  
Planera och hantera 
2.1.3.2 
dokumentation 
Public 
Informationshanteringsplan 
Nej 
 
Word 
Bevaras
SKL-SKA Sundsval s kommun 2018 
360/Ecos 
v.1.0 
2.2 
Systemförvaltning 
2.2.2 
Teknisk systemförvaltning 
2.2.2.2 
Utveckla system 
Word, 
Vid 
Kravspecifikationer 
Nej 
M:\ 
Excel 
inaktualitet 
2.2.2.3 
Förvalta system 
Word, 
Vid 
Systemförvaltningsplaner 
Ja 
M:\ 
Excel 
inaktualitet 
2.2.2.3 
Hantera licenser 
Avtal, 
licenser 
Ja 
Papper
Bevaras  3 
år  PDF/A 
11


Informationshanteringsplan 
Person-
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Leverans- 
Säker- 
Bevaras/ 
Format  
Beteckning/
uppgifter 
frist  
Process/handläggning 
Beskrivning/Dokumentation 
hets-
Gallrings- 
vid 
Anmärkning 
punkt-
kommun- 
klassning 
frist 
arkivering 
notation 
Ja/nej 
arkivet 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
2.3.1 
Samverkan och förhandling 
Hantera samverkan enligt 
2.3.1.1 
avtal 
2.3.1.1 
Protokoll samverkansgrupp 
Ja 
PDF/A 
Public360 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
Publiceras fn i Samarbetsrum för 
til gänglighet medarbetare. 
Överläggningar och förhandlingsprotokoll 
Personak
Vid avslutat 
2.3.1.1
Ja
Papper 
PDF/A Public 
360*  Bevaras 
Papper 
*Diarieförs i Public 360 om det innehåller 
gällande enskilda individer, (MBL) 

ärende 
sekretess 
2.3.1.2 
Hantera LAS 
Revideras 
Listan genereras vid rekrytering för att 
2.3.1.2 
Företrädeslista
Ja
 
 
Digitalt 
WinLas
 
säkerställa företrädesrätten, bevaras 
löpande 
därefter inte. 
2.3.1.3 
Hantera lönerevision 
Word/ 
2.3.1.3 
Underlag löneöversyn 
Ja 

år
 
Arbetsmaterial, kan exempelvis vara 
excel 
chefs underlag för registrering 
2.3.1.3 
Registrering nya löner 
Ja 
Excel 
Digitalt 
Heroma 
2 år 
2.3.1.4 
Hantera personalsamtal  
Gäller endast dokumenterade 
Vid upphörd 
2.3.1.4
Utvecklingssamtal, dokumenterade 
Ja
Papper
 
överenskommelse mellan arbetsgivare 
överenskommelser 
anställning 
och medarbetare. Detta sker endast i 
undantagsfall. 
Endast tillgänglig för berörd chef och 
Berörd chef 
medarbetare. Berörd medarbetare får 
och 
2.3.1.4 
Utvecklings- och lönesamtal med lönekriterier 
Ja
 
PDF 
2 år 
digital kopia. Den är möjligt att skriva ut i 
och målplan 
medarbetar
pappersformat. Individuella 

utvecklingsplaner revideras årligen av 
chef och medarbetare. 
12


Informationshanteringsplan 
 
Person-
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Leverans- 
Säker- 
Bevaras/ 
Format  
Beteckning/
uppgifter 
frist  
Process/handläggning 
Beskrivning/Dokumentation 
hets-
Gallrings- 
vid 
Anmärkning 
punkt-
 
kommun- 
klassning 
frist 
arkivering 
notation 
Ja/nej 
arkivet 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
 
Hantera övrig 
2.3.1.5 
 
personalsamverkan 
 
 
Minnesanteckningar APT 
Ja 
 
 
 
Word M:/ 

år 
 
 
 
2.3.1.6 
Hantera disciplinåtgärder 
 
Papper 
Person-
 
 
Avstängning Ja 
 
Word 
 
Bevaras 3 
år Papper 
Blankett är beslut om avstängning med 
(blankett) 
akt 
eller utan lön.  
När 
Person-
 
 
Kontroll av faktasamtal 
Ja 
 Papper 
 
 
Bevaras 
ärendet 
Papper 
 
akt 
avslutats 
När 
Person-
 
 
Medvetandegörande Ja 
 
Papper 
 
 
Bevaras 
ärendet 
Papper 
 
akt 
avslutats 
När 
Person-
 
 
Varning Ja 
 
Papper 
 
 
Bevaras 
ärendet 
Papper 
 
akt 
avslutats 
2.3.2 
Anställning, utveckling och avslut 
2.3.2.1 
Rekrytering 
 
Person-
Förvaras i personakt, 1 ex til  
2.3.2.1 
 
Anställningsavtal och anställningsbevis 
Ja 
 
Papper 
  
Bevaras* 
Omgående 
 
Papper 
arbetstagaren. *E-tjänsten gallras 
akt 
automatiskt efter 2 år 
Skickas och arkiveras i kommunarkivet. 
SC rekrytering ansvarar för arkivering 
Digitalt 
Person-
när de hanterar hela 
2.3.2.1 
 
Ansökningshandlingar, erhållen tjänst 
Ja 
 
Papper 
 
rekryterings
Bevaras  
Omgående Papper rekryteringsprocesser, när chef 
akt 
stöd, Visma 
rekryterar själv eller endast tagit stöd i 
delar av rekryteringsprocessen ansvarar 
chef för arkivering. 
13
 


Informationshanteringsplan 
 
Person-
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Leverans- 
Säker- 
Bevaras/ 
Format  
Beteckning/
uppgifter 
frist  
Process/handläggning 
Beskrivning/Dokumentation 
hets-
Gallrings- 
vid 
Anmärkning 
punkt-
 
kommun- 
klassning 
frist 
arkivering 
notation 
Ja/nej 
arkivet 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
 
Pappersansökan eller ansökningar via 
e-post skannas in/registreras i 
Digitalt 
Word, 
rekryteringssystemet och gallras när 
2.3.2.1 
 
Ansökningshandlingar, ej erhållen tjänst 
Ja 
 
 
 
rekryterings
3 år 
 
 
ansökan är införd i rekryteringssystemet. 
PDF/A 
stöd, Visma 
SC rekrytering har särskild rutin för 
hantering av ansökningar från personer 
med skyddad identiteter.  
2.3.2.1 
 
Kravprofil Ja 
 
Word 
Chef 
 

Gallras 
 
 
 
Vid behov 
2.3.2.1 
 
Spontanansökningar    
Ja 
 
Word 
E-post 
 
Ecos 
Gallras 
 
 
Spontanansökningar gal ras efter 
återkoppling till kandidat.  
Praktik- och trainee platser, innehåll och 
Vid avslutat 
2.3.2.1 
 
Ja  
Word 
Ecos 
   Bevaras 
PDF/A 
 
utformning  
ärende 
Vid 
2.3.2.1 
 
Introduktionsprogram Ja 
 
Papper 
 
Word 
Chef 
 
 
Gallras så snart introduktionen 
inaktualitet 
genomförts.  
2.3.2.7 
Avsluta anställning 
 
Person-
 
Förvaras i personakt 
2.3.2.7 
 
Avslut av anställning 
Ja K2 
Papper 
  
Bevaras 
Papper 
Detta inkluderar alla avslut av tjänst 
akt 
Omgående 
oavsett orsak.  
Person-
2.3.2.7 
 
Omplaceringserbjudande Ja 
K2 
Papper 
  
Bevaras 
Omgående 
Papper 
Finns särskild blankett för 
akt 
omplaceringserbjudande.  
Varsel om uppsägning pga arbetsbrist, 
Person-
2.3.2.7 
 
personliga skäl eller avsked som resulterar i 
Ja K2 
Papper 
  
Bevaras 
Omgående 
 
 
akt 
avslut 
Besked om upphörande av tidsbegränsad 
Person-
2.3.2.7 
 
Ja K2 
Papper 
  
Bevaras 
Omgående 
 
Papper 
Kopia behöver inte skickas til  Lön och 
anställning 
akt 
pension.  
Pensioner (Särskild avtalspension, Beslut 
Person-
2.3.2.7 
 
rörande pensionslösningar, exempelvis 
Ja K2 
Papper 
  
Bevaras 

år 
Papper  Förvaras i personakt 
akt 
80/90/100) 
 
14
 


Informationshanteringsplan 
Person-
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Leverans- 
Säker- 
Bevaras/ 
Format  
Beteckning/
uppgifter 
frist  
Process/handläggning 
Beskrivning/Dokumentation 
hets-
Gallrings- 
vid 
Anmärkning 
punkt-
kommun- 
klassning 
frist 
arkivering 
notation 
Ja/nej 
arkivet 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
2.3.3 
Bemanning och personalplanering 
2.3.3.3 
Hantera semester – planering 
Vid 
Semesterplanering
 
 
Word
 
 
M/Teams 
inaktualitet 
Hantera särskilda 
2.3.3.4 
anställningsformer 
Beslut rörande lönebidrag, trygghetsanställning, 
Person-
Ja
Papper 
Bevaras 

Papper
Förvaras i personakt 
utvecklingsanställning m m  
akt 
2.3.3.5 
Hantera omställning 
Kompetens- och omställningsavtal (KOM-KR) 
Person-
ansökan samt beslut från Omställningsfonden 
Ja
Papper 
Bevaras
Papper
akt 
(omställning, individnivå)  
2.3.3.5 
Hantera omställning 
Kompetens- och omställningsavtal (KOM-KR) 
Vid avslutat 
ansökan samt beslut från Omställningsfonden 
Ja
Ecos
Bevaras 
PDF/A
ärende 
(förebyggande) 
2.3.4 
Arbetsmiljö och personalhälsa 
2.3.4.0 
Leda-Styra-Organisera 
Avtal, policys m.m 
Public 360 
Nej
Papper
 
Word 
Revideras
I samarbetsrum för til gänglighet 
Rutinbeskrivningar arbetsmiljö 
M:\ 
medarbetare.  
15


Informationshanteringsplan 
 
Person-
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Leverans- 
Säker- 
Bevaras/ 
Format  
Beteckning/
uppgifter 
frist  
Process/handläggning 
Beskrivning/Dokumentation 
hets-
Gallrings- 
vid 
Anmärkning 
punkt-
 
kommun- 
klassning 
frist 
arkivering 
notation 
Ja/nej 
arkivet 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
 
Systematiskt 
2.3.4.1 
 
arbetsmiljöarbete 
Bedriva systematiskt 
Protokoll skyddsrond 
2.3.4.1 
Ja  
Papper 
Pärm 
Word 
M:\ 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
arbetsmiljöarbete 
skyddsrond, åtgärder, uppföljning 
Vid 
2.3.4.1 
 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
Ja 
 
Papper 
Närarkiv 
Word 
M: / Ecos2 
 
 
Vid anställningens avslut 
inaktualitet 
2.3.4.1 
 
Riskbedömning- och handlingsplan 
Ja 
 
 
 
Word 
M: / Ecos2 
Bevaras 
2 år 
PDF/A 
Ecos2/Public 360 är slutförvaring 
Riskbedömningar- och handlingsplaner vid 
2.3.4.1 
 
Ja 
 
 
 
Word 
M: / Ecos2 
Bevaras 
2 år 
PDF/A 
Ecos2/Public 360 är slutförvaring 
förändring 
2.3.4.1 
 
Medarbetarenkät  
Nej 
 
 
 
Pdf 
M: / Ecos2 
Bevaras 
 
PDF/A 
Ecos2/Public 360 är slutförvaring 
2.3.4.1 
 
Inspektion Arbetsmiljöverket 
Nej 
 
 
 
Pdf 
M: / Ecos2 
Bevaras 
2 år 
PDF/A 
Ecos2/Public 360 är slutförvaring 
2.3.4.2 
Arbetsmiljöutredning 
 
T.ex ergonomiska utredningar som avser tunga 
2.3.4.2 
 
Ja  
Papper 
Pärm 
Word 
M:\ 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
lyft, ljussättning m.m. 
2.3.4.4 
Tillbud 
 
PDF/A/ 
2.3.4.4 
Hantera tillbud 
Tillbudsrapporter 
Ja 
K2 
 
 
Digitalt 
Stella 
Bevaras 
2 år 
 
papper 
 
 
 
16
 


Informationshanteringsplan 
 
Person-
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Leverans- 
Säker- 
Bevaras/ 
Format  
Beteckning/
uppgifter 
frist  
Process/handläggning 
Beskrivning/Dokumentation 
hets-
Gallrings- 
vid 
Anmärkning 
punkt-
 
kommun- 
klassning 
frist 
arkivering 
notation 
Ja/nej 
arkivet 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
 
2.3.4.5 
Arbetsskador 
 
Hanteras via systemet Stella. När 
6 mån efter 
ärendet är klart ska det til  personakt. 
Pär, 
Anmälan om arbetsskada med bilagor inkl 
Stella  
avslutat 
Anteckningar som saknar värde rensas. 
2.3.4.5 Hantera 
arbetsskador 
Ja K2 
Papper 
Person-
Word 
Bevaras 
 
Bilagor som  
anteckningar och handlingsplaner 
e-tjänst 
ärende 
akt 
t ex riskbedömningar scannas och in 
 
och bevaras i Stella. Til fogas personakt 
inom sex månader efter avslutat ärende.  
2.3.4.7 
Anhörigregister 
 
Vid 
2.3.4.7 
 
Kontaktuppgifter nära anhörig 
Ja 
K2 
Papper 
Pärm 
 
Heroma 
 
 
Medarbetare ansvarar för att lägga in i 
inaktualitet 
Heroma.  
Främja, förebygga och 
2.3.4.8 
 
rehabilitera 
Gallras vid 
2.3.4.8 
 
Läkarintyg  
Ja 
 
Papper 
ChefLoP 
 
Heroma 
 
 
 
inaktualitet 
Ansvarig 
2.3.4.8 
 
Läkarintyg som rör rehabilitering, arbetsskada 
Ja 
 
Papper 
  
Bevaras 

år  
Sidan 2 ska skickas til  Lön och pension. 
chef 
Förvaras i personakt  
Rehabiliteringsutredning med bilagor inklusive 
2.3.4.8 
 
Ja  
Digitalt 
 
Pdf 
Adato 
Bevaras 

år 
PDF/A 
Til förs personakten. Anteckningar som 
anteckningar och handlingsplaner 
saknas värde gallras.  
Arbetsanpassning, dokumentation av behov och 
2.3.4.8 
 
Ja  
Digitalt 
 
Pdf 
Adato 
Bevaras  PDF/A 
 
åtgärder.  
2.3.4.8 
 
Arbetsförmågebedömning, underlag för 
Ja 
 
Digitalt 
 
Pdf 
Adato 
Bevaras 
 
PDF/A 
 
Försäkringskassans anteckningar från 
2.3.4.8 
 
Ja  
PDF/A 
 
Pdf 
Adato 
Bevaras  PDF/A 
 
avstämningsmöten/uppföljningsmöten 
Försäkringskassans beslut avseende 
2.3.4.8 
 
Ja  
PDF/A 
 
Pdf 
Adato 
Bevras  PDF/A 
Kallades tidigare 
förebyggande sjukpenning 
rehabiliteringsersättning.  
17
 


Informationshanteringsplan 
Person-
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Leverans- 
Säker- 
Bevaras/ 
Format  
Beteckning/
uppgifter 
frist  
Process/handläggning 
Beskrivning/Dokumentation 
hets-
Gallrings- 
vid 
Anmärkning 
punkt-
kommun- 
klassning 
frist 
arkivering 
notation 
Ja/nej 
arkivet 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Försäkringskassans beslut avseende 
Sjukersättning gäller 1 år eller mer i 
2.3.4.8 
Ja
PDF/A
 
Pdf 
Adato 
Bevaras
PDF/A 
taget. Sjukpenning gäl er om en person 
stadigvarande sjukersättning 
är sjuk längre än en vecka  
Sjukersättning gäller 1 år eller mer i 
taget. Sjukpenning gäl er om en person 
Försäkringskassans beslut avseende 
är sjuk längre än en vecka. Detta 
2.3.4.8 
Ja
PDF/A
 
Pdf 
Adato 
Bevaras
PDF/A 
skickas i normalfallet inte till kommunen 
sjukpenning.  
utan till berörd person. Raden avser om 
handlingen skulle skickas in til  
arbetsgivaren. 
Missbruk av alkohol eller andra droger, 
Digital/P
Kan resultera i en överenskommelse 
2.3.4.8 
handlingsprogram/överenskommelse för 
Ja
Pdf 
Adato 
Bevaras
PDF/A 
med medarbetaren. Finns en mall. Se 
DF/A 
hantering av 
PM till berörd riktlinje.  
Arkiveras i e-tjänst när utredning är 
2.3.4.8 
Utredning om kränkande särbehandling 
Ja 
Digitalt Chef/HR E-tjänst IT 
system  Bevaras 
avslutad. Skickas till personakt, 
kommunarkivet.  
Den anställde har rätt til  partiell 
sjukskrivning som inte är tidsbegränsad. 
Omreglering av anstäl ning vid beviljad 
E-tjänstärendet gal ras vid inaktualitet. I 
2.3.4.8 
Ja
 
Papper 
E-tjänst
Bevaras
e-tjänsten fyller chef i uppgifter om 
sjukersättning 
omreglering av anställning. 
Informationen blir sedan sammanstäl d i 
ett anställningsavtal. 
Den anställde har rätt til  partiell 
sjukskrivning som inte är tidsbegränsad. 
Omreglering av anstäl ning vid beviljad 
E-tjänstärendet gal ras vid inaktualitet. I 
2.3.4.8
Ja
 
Papper 
E-tjänst
Bevaras
e-tjänsten fyller chef i uppgifter om 
sjukersättning 
omreglering av anställning. 
Informationen blir sedan sammanstäl d i 
ett anställningsavtal. 
18


Informationshanteringsplan 
 
Person-
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Leverans- 
Säker- 
Bevaras/ 
Format  
Beteckning/
uppgifter 
frist  
Process/handläggning 
Beskrivning/Dokumentation 
hets-
Gallrings- 
vid 
Anmärkning 
punkt-
 
kommun- 
klassning 
frist 
arkivering 
notation 
Ja/nej 
arkivet 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
 
2.3.5 
Löneunderlag och pensioner 
2.5.3.1 
Beräkna och betala lön 
 
Heroma 
Utanordningslistan visar anstäl das 
2.5.3.1 
 
Utanordningslista Ja 
K2 
PDF/A 
 
Fil 
/Ansvarig 
2 år 
 
 
löneuppgifter och ska kontrol eras av 
chef 
chef. Kontrol en sker efter lönekörning.  
2.3.5.3 
Bisysslor 
 
Pärm 
2.3.5.3 
 
Anmälan om bisyssla, beslut, upphörande 
Ja 
 
Papper 
Word Personakt  Bevaras 
 
 
Kopia til  Lön och pension.  
/Heroma 
2.3.5.4 
Ledigheter 
 
2 år samt 
2.3.5.4 
 
Ansökan, kortare än 6 månader 
Ja 
 
 
 
Digitalt 
Heroma 
 
 
Sker via Heroma. 
innevarande 
Sker via Heroma. Själva ansökan sker i 
2.3.5.4 
 
Ansökan, över än 6 månader 
Ja 
 
Papper 
Chef 
 
Heroma 
Bevaras 
Omgående 
 
pappersform, detta scannas in och 
skickas til  LoP för hantering. Original til  
personakt.  
2.3.6 
Personalsociala åtgärder 
Genomföra personalsociala 
2.3.6.1 
 
åtgärder 
Dokumentation av personalsociala aktiviteter 
 
 
 
 
 Närarkiv  
M: 
 
 
 
 
(foton, sånger, program m m) 
 
 
 
19
 


Informationshanteringsplan 
 
Person-
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Leverans- 
Säker- 
Bevaras/ 
Format  
Beteckning/
uppgifter 
frist  
Process/handläggning 
Beskrivning/Dokumentation 
hets-
Gallrings- 
vid 
Anmärkning 
punkt-
 
kommun- 
klassning 
frist 
arkivering 
notation 
Ja/nej 
arkivet 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
 
2.4 
Ekonomi 
2.4.1 
Redovisning 
2.4.1.1 
Redovisning 
 
2.4.1.1 
 
Fakturaunderlag 
Ja 
K2, T2, R2 
 
 
Fil 
Raindance 
7 år 
 
 
Arkiveras centralt via KSK ekonomi 
 
2.4.1.1 
 
Utbetalningar 
Ja 
K2, T2, R2 
 
 
Fil 
Raindance 
7 år 
 
 
Arkiveras centralt via KSK ekonomi 
 
2.4.1.1 
 
Lista på betalningar 
Ja 
   
Fil 
Raindance 

år     
Arkiveras centralt via KSK ekonomi 
 
2.4.1.1 
 
Bokföringsorder 
Nej 
   
Fil 
Raindance 

år     
Arkiveras centralt via KSK ekonomi 
2.4.3.1 
Hantera statsbidrag 
 
2.4.3.1 
 
Ansökan och beslut 
Ja 
 
 
 
PDF 
Public 360 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
2.4.3.2 
Hantera EU-bidrag/projekt 
 
2.4.3.2 
 
Projektdirektiv 
Nej 
 
 
 
PDF 
Public 360 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
2.4.3.2 
Kommunikationsplan/ansökan 
 
Nej 
 
 
 
PDF 
Public 360 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
Medfinansieringsintyg/samarbetsavtal 
 
2.4.3.2 
 Projektrapport 
Nej 
 
 
 
PDF 
Public 360 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
 
2.4.3.2 
 
Tidredovisning/ansökan om utbetalning 
Nej 
 
 
 
PDF 
Public 360 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
20
 


Informationshanteringsplan 
 
Person-
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Leverans- 
Säker- 
Bevaras/ 
Format  
Beteckning/
uppgifter 
frist  
Process/handläggning 
Beskrivning/Dokumentation 
hets-
Gallrings- 
vid 
Anmärkning 
punkt-
 
kommun- 
klassning 
frist 
arkivering 
notation 
Ja/nej 
arkivet 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
 
 
2.4.3.2 
 
Beslut om utbetalning, friställningsintyg 
Nej 
 
 
 
PDF 
Public 360 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
2.5 
Inköp 
2.5.3 
Upphandling 
Förvaringsanvisningar avser när upphandlingsenheten sköter upphandlingen. Om en upphandling inte genomförs av upphandlingsenheten ska allt diarieföras. 
2.5.3.1 
Upphandling ramavtal 
 
 
2.5.3.1 
 
Avrop 
Ja 
     
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
Koncerngemensamma ramavtal 
 
2.5.3.2 
Upphandling enskilt köp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.3.2 
 
Förfrågan, beställning, orderbekräftelse 
Ja 
     
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
Se Inloggad ang beloppsgränser 
Avrop, förnyad 
 
2.5.3.3 
konkurrensutsättning och 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
direktupphandling 
Förnyad konkurrensutsättning, 
2.5.3.3 
 
direktupphandling 
Ja      
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
Se Inloggad ang beloppsgränser 
2.7 
Inventariehantering 
2.7.1 
Inventariehantering 
2.7.1.1 
Inventarier 
 
 
Vid 
Konstinvent
 
2.7.1.1 Konstinventering 
 
Nej 
 Papper 
 
Exp   
 
 
inaktualitet 
ering 
 
21
 


Informationshanteringsplan 
Person-
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Leverans- 
Säker- 
Bevaras/ 
Format  
Beteckning/
uppgifter 
frist  
Process/handläggning 
Beskrivning/Dokumentation 
hets-
Gallrings- 
vid 
Anmärkning 
punkt-
kommun- 
klassning 
frist 
arkivering 
notation 
Ja/nej 
arkivet 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
2.7.1.1 
Inventarieförteckning 
Kontorsinventarier
Nej
 
 
Word
N:
 
skickas till KS vid varje årsredovisning 
Vid 
Konstinvent Varierande hantering beroende på 
2.7.1.1 
Anskaffa inventarier 
Beställning/rekvision 
Nej 
 
inaktualitet 
ering 
leverantör. Se rutiner i respektive avtal. 
2.7.1.25 
Hantera övriga frågor 
Stöld av inventarier, teknisk utrustning, 
2.7.1.25 
Stöldanmälan
Ja
mobil-tfn, datorer, läsplattor m.m 
hanteras av IT-service 
2.8 
Kris och säkerhet 
2.8.1 
Intern krisledning 
2.8.1.0 
Leda-styra-organisera 
2.8.1.0. 
Krisledningsplan 
Nej 
K1 
PDF 
Public 360 
3 år 
PDF/A 
2.8.2 
Kris- och säkerhetsarbete 
2.8.2.0 
Leda-styra-organisera 
2.8.2.0 
Kontinuitetsplan 
Nej 
K1 
PDF 
Public 360 
3 år 
PDF/A 
2.9 
Kommunikation, marknadsföring 
2.9.1 
Profilarbete/marknadsföring 
22


Informationshanteringsplan 
 
Person-
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Leverans- 
Säker- 
Bevaras/ 
Format  
Beteckning/
uppgifter 
frist  
Process/handläggning 
Beskrivning/Dokumentation 
hets-
Gallrings- 
vid 
Anmärkning 
punkt-
 
kommun- 
klassning 
frist 
arkivering 
notation 
Ja/nej 
arkivet 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
 
2.9.1.3 
Marknadsundersökningar 
 
Vid 
2.9.1.3 
 
Insamling av data 
Nej 
 
 
 
PDF 
M:\ 
 
 
 
inaktualitet 
2.9.2 
Informationsförsörjning 
2.9.2.4 
Pressmeddelanden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9.2.4 
 
Pressmeddelanden Ja 
 
 
 
Word 
Cision 
Bevaras 
 
 
Hanteras via koncernstaben 
2.9.2.5 
Broschyrer/Trycksaker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Word/ 
2.9.2.5 
 
Underlag till produkt 
Nej 
 
 
 
M:\ Bevaras   
 
 
PDF 
2.10 
Förvaltningsstöd 
2.10.1 
Kontorsstöd 
2.10.1.0 
Organisera 
 
Vid 
2.10.1.0 
 
Avtal med Service Center 
Ja 
 
Papper 
Pärm 
Word 
Public 360 
 
 
Kassaskåp 
inaktualitet 
2.10.1.2  
Hantera post 
 
Vid 
2.10.1.2 
 
Fullmakt för postöppning 
Ja 
 
Papper 
Pärm 
 
 
 
 
Expeditionen 
inaktualitet 
23
 


Informationshanteringsplan 
Person-
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Leverans- 
Säker- 
Bevaras/ 
Format  
Beteckning/
uppgifter 
frist  
Process/handläggning 
Beskrivning/Dokumentation 
hets-
Gallrings- 
vid 
Anmärkning 
punkt-
kommun- 
klassning 
frist 
arkivering 
notation 
Ja/nej 
arkivet 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
2.10.2 
Fordon och transporter 
2.10.2.1
Leasingavtal
Ja
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A
3.1 
Fysisk planering 
3.1.1. 
Fysisk planering 
3.1.1.1 
Översiktsplaner, samråd 
3.1.1.1
Remiss/missiv 
– 
Ja
K2
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 3 
år 
PDF/A
3.1.1.1 
Underlagsmaterial till remiss 
Ja
K2
 
PDF/A 
Ecos
Gallras då original finns hos annan 
myndighet 
Beslut och handlingar för kännedom från annan 
3.1.1.1
Ja
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A
myndighet 
3.1.1.2 
Detaljplaner 
3.1.1.2
Remiss/missiv  
Ja 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
3.1.1.2
Underlagsmaterial till remiss 
Ja
K2
 
PDF/A 
Ecos
Gallras då original finns hos annan 
myndighet 
Beslut och handlingar för kännedom från annan 
3.1.1.2
Ja
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A
myndighet 
24


Informationshanteringsplan 
 
Person-
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Leverans- 
Säker- 
Bevaras/ 
Format  
Beteckning/
uppgifter 
frist  
Process/handläggning 
Beskrivning/Dokumentation 
hets-
Gallrings- 
vid 
Anmärkning 
punkt-
 
kommun- 
klassning 
frist 
arkivering 
notation 
Ja/nej 
arkivet 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
 
3.1.4.1 
Bygglov / förhandsbesked 
 
3.1.4.1 
 
Remiss/missiv Ja 
 
 
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
3.1.4.1 
 
Underlagsmaterial till remiss 
Ja K2     
PDF/A 
Ecos   
 
  Gallras då original finns hos annan 
myndighet 
Beslut och handlingar för kännedom från annan 
3.1.4.1 
 
Ja     
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
myndighet 
3.1.4.2 
Rivningslov 
 
3.1.4.2 
 
Remiss/missiv Ja 
 
 
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
3.1.4.2 
 
Underlagsmaterial till remiss 
Ja 
K2   
PDF/A 
Ecos   
   Gallras då original finns hos annan 
myndighet 
Beslut och handlingar för kännedom från annan 
3.1.4.2 
 
Ja     
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
myndighet 
 
 
 
25
 


Informationshanteringsplan 
 
Person-
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Leverans- 
Säker- 
Bevaras/ 
Format  
Beteckning/
uppgifter 
frist  
Process/handläggning 
Beskrivning/Dokumentation 
hets-
Gallrings- 
vid 
Anmärkning 
punkt-
 
kommun- 
klassning 
frist 
arkivering 
notation 
Ja/nej 
arkivet 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
 
3.2 
Miljö- och samhällsskydd 
3.2.1 
Miljö- och hälsoskydd 
3.2.1.0 
Leda-Styra-Organisera 
Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram (MB 5 Kap, § 4 - f). Andra planer enl. MB 6 kap, §19- f. Föreskrifter enl. 9 kap.  
Agenda 2030 annat sektorsövergripande 
miljöarbete inkl. projekt. Policydokument och 
Public 
3.2.1.0 
planer för olika delar av miljö- och hälsoskydds-
 
Nej      
Word 
Bevaras 3 
år PDF/A 
 
verksamheten inkl. naturvårdsplan. Föreskrifter 
360/Ecos 
med stöd av regeringens bemyndigande 
Energistrategi 
3.2.1.1 
Miljöbedömningar  
MB 6 kap 
3.2.1.1 
 
Med eller utan miljökonsekvensbeskrivning 
Nej      
Word 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
3.2.1.2 
Miljöövervakning 
 
3.2.1.2 
 
Inventeringar 
Nej 
 
 
 
Word 
M:\ Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
Luftövervakning 
3.2.1.2 
 
Mätresultat och sammanställningar från egen 
Nej 
 
 
 
Word 
M:\ Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
luftövervakning 
3.2.1.2 
 
Övriga mätresultat 
Nej 
 
 
 
Word 
M:\ Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
Rum 
3.2.1.2 
 
Servicerapporter mätinstrument 
Nej 
 
 
 
 
 
 
 
Gallras när ny rapport kommer in 
530 
Recipientundersökningar 
3.2.1.2 
 
Ja 
 
 
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
Skrivelser, e-post 
3.2.1.2 
 
Sammanställningar/rapporter-provtagning 
Nej 
 
 
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
26
 


Informationshanteringsplan 
Person-
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Leverans- 
Säker- 
Bevaras/ 
Format  
Beteckning/
uppgifter 
frist  
Process/handläggning 
Beskrivning/Dokumentation 
hets-
Gallrings- 
vid 
Anmärkning 
punkt-
kommun- 
klassning 
frist 
arkivering 
notation 
Ja/nej 
arkivet 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Radon i vatten 
3.2.1.2 
Ja 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
Analysprotokoll 
3.2.1.2 
Vattenvård 
Ja 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
3.2.1.2 
Remisser med mera 
Ja 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
3.2.1.4 
Naturskydd MB 7 kap, 19 kap 
Naturreservat, vattenreservat, kulturreservat, naturminne, biotopskyddsområde och övriga skyddsområden 
Administrativt ärende 
Kalkning, spridningsplaner 
3.2.1.4 
Ja 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
Enkät 
LONA 
Information 
3.2.1.4 
Beslut från annan myndighet 
Ja 
 PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
Projektmaterial 
3.2.1.4 
Anmälan 
Ja 
 PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
Anmälan enligt vattenskyddsföreskrifter 
3.2.1.4 
Beslutsgrundade handlingar 
Ja 
 PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
Beslut 
3.2.1.4 
Anmälan om vattenverksamhet 
Ja 
 PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
Ansökan om dispens 
3.2.1.4
Ja
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A
Reservatsföreskrifter 
Ansökan om tillstånd 
3.2.1.4 
Ja 
 PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
Reservatsföreskrifter 
3.2.1.4 
Ansökan om vattenverksamhet 
Ja 
 PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
Ansökan om tillstånd enligt 
3.2.1.4 
Ja 
 PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
vattenskyddsföreskrifter 
3.2.1.4 
Anmälan enligt vattenskyddsföreskrifter 
Ja 
 PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
27


Informationshanteringsplan 
 
Person-
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Leverans- 
Säker- 
Bevaras/ 
Format  
Beteckning/
uppgifter 
frist  
Process/handläggning 
Beskrivning/Dokumentation 
hets-
Gallrings- 
vid 
Anmärkning 
punkt-
 
kommun- 
klassning 
frist 
arkivering 
notation 
Ja/nej 
arkivet 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
 
3.2.1.4 
 
Information - kännedom 
Ja 
 
 
 PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
Remiss naturvård, strandskyddsdispens 
Remiss/missiv 
3.2.1.4 
 
Ja 
 
 
 PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
Beslutsgrundande handlingar 
Yttrande 
3.2.1.4 
 
Underlagsmaterial till remiss 
Ja K2     
PDF/A 
Ecos   
 
  Gallras då original finns hos annan 
myndighet 
Remiss vattenverksamhet 
Remiss/missiv 
3.2.1.4 
 
Ja 
 
 
 PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
Beslutsgrundande handlingar 
Yttrande 
3.2.1.4 
 
Underlagsmaterial till remiss 
Ja 
K2 
 
 PDF/A 
Ecos 
 
 
 
Gallras då original finns hos annan 
myndighet 
3.2.1.6       Miljöskydd 
 
Administrativt ärende 
Enkät 
Externa enkätundersökningar kan 
3.2.1.6 
 
Fastighetsförfrågan avlopp 
Ja 
 
 
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
gallras vid inaktualitet om inte behov 
Projektmaterial 
finns av dem i verksamheten. 
Övrigt 
3.2.1.6 
 
Anmälan Ja 
 
 
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
3.2.1.6 
 
Anmälan av bortskaffande av avfall 
Ja 
 
 
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
Anmälan av driftstörning 
3.2.1.6 
 
Inträffad störning 
Ja     
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
Planerad åtgärd 
Anmälan av installation av enskilt avlopp utan 
vattentoalett 
3.2.1.6 
 
Ersätter äldre med godkännande 
Ja     
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
Ersätter äldre utan godkännande 
Ny anläggning 
28
 


Informationshanteringsplan 
 
Person-
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Leverans- 
Säker- 
Bevaras/ 
Format  
Beteckning/
uppgifter 
frist  
Process/handläggning 
Beskrivning/Dokumentation 
hets-
Gallrings- 
vid 
Anmärkning 
punkt-
 
kommun- 
klassning 
frist 
arkivering 
notation 
Ja/nej 
arkivet 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
 
Anmälan av installation av värmepump 
Bergvärme, 
3.2.1.6 
 
Ja     
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
Ytjordvärme 
Ytvattenvärme 
Anmälan om kemisk bekämpning 
3.2.1.6 
 
Ja     
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel 
3.2.1.6 
 
Anmälan av kompostering 
Ja 
 
 
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
Anmälan av miljöfarlig verksamhet 
Dagvattenanläggning 
3.2.1.6 
 
Ja     
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
10§ 
Lagring som en del av att samla in avfall 
Återvinning av avfall för anläggningsändamål 
Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende 
3.2.1.6 
 
Ja     
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
ändring. Inkl avveckling av verksamhet 
3.2.1.6 
 
Anmälan av nedgrävningsplats för häst 
Ja 
 
 
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
3.2.1.6 
 
Anmälan av sanering av PCB 
Ja 
 
 
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
3.2.1.6 
 
Anmälan av skrotning av cistern 
Ja 
 
 
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
3.2.1.6 
 
Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening 
Ja 
 
 
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
§28 FHM 
Anmälan om eget omhändertagande avseende 
3.2.1.6 
 
Ja     
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
förbränningstoa, latrin, mulltoa,slam 
3.2.1.6 
 
Anmälan om misstänkt brott 
Ja 
 
 
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
3.2.1.6 
 
Anmälan om ägarbyte 
Ja 
 
 
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
§32 
Anmälan om ändring av avloppsanläggning 
Ersätter äldre med tillstånd 
3.2.1.6 
 
Ja     
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
Ersätter äldre utan tillstånd 
Komplettering med reningssteg 
3.2.1.6 
 
Ansökan dispens från deponeringsföreskrift 
Ja     
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
29
 


Informationshanteringsplan 
Person-
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Leverans- 
Säker- 
Bevaras/ 
Format  
Beteckning/
uppgifter 
frist  
Process/handläggning 
Beskrivning/Dokumentation 
hets-
Gallrings- 
vid 
Anmärkning 
punkt-
kommun- 
klassning 
frist 
arkivering 
notation 
Ja/nej 
arkivet 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Ansökan om dispens 
3.2.1.6
Från krav på sortering av bygg- och 
Ja
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A
rivningsavfall 
3.2.1.6
Ansökan om dispens från sanering av PCB 
Ja 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
3.2.1.6
Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter 
Ja 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
3.2.1.6
Ansökan om dispens för spridning av slam 
Ja 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
Ansökan om längre tömningsintervall för 
3.2.1.6
Ja
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A
slamavskiljare 
Ansökan om tillstånd att sprida kemiska 
3.2.1.6
Ja
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A
bekämpningsmedel 
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 
Anslutning WC till befintlig anläggning med 
tillstånd 
3.2.1.6
Ja
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år
Ersätter äldre med tillstånd 
Ersätter äldre utan tillstånd 
Ny anläggning 
3.2.1.6
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall 
Ja 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
3.2.1.6
Ansökan om tillstånd till värmepump 
Ja 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
3.2.1.6
Avgift för handläggning/tillsyn 
Ja 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
3.2.1.6
Begäran
Ja
 
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år
PDF/A
3.2.1.6
Begäran om avhjälpande av brister 
Ja 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
3.2.1.6
Fastställande av egenkontrollprogram 
Ja 
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A
3.2.1.6
Fastställande av faroanalys 
Ja 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
30


Informationshanteringsplan 
 
Person-
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Leverans- 
Säker- 
Bevaras/ 
Format  
Beteckning/
uppgifter 
frist  
Process/handläggning 
Beskrivning/Dokumentation 
hets-
Gallrings- 
vid 
Anmärkning 
punkt-
 
kommun- 
klassning 
frist 
arkivering 
notation 
Ja/nej 
arkivet 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
 
3.2.1.6 
 
Fastställande av undersökningsprogram (vatten) 
Nej      
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
Granskning av utförandeintyg 
3.2.1.6 
 
Ja     
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
Slutredovisning - avlopp 
Händelsestyrd tillsyn 
Bristfälligt avlopp 
3.2.1.6 
 
Första besök 
Ja     
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
Kontroll av anläggning 
Platsbesök 
Incidentrapportering 
3.2.1.6 
 
Ja     
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
Underrättelse enligt FVE 
Information 
Bedömning av tillsynsmyndighet 
Bidragsmedel 
Fastighetsförfrågan (FO) 
Kontrollprogram 
Kännedom 
Länsstyrelsens beslut för kännedom 
Miljöteknisk undersökning 
3.2.1.6 
 
Projektmaterial 
Ja     
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
Provtagningsplan 
Skrivelse 
Tillsynsvägledning 
Restscanning förorenade områden 
Sevesotillsyn 
Skrivelse 
Tillsynsvägledning 
Transport av avfall 
Restscanning avlopp 
3.2.1.6 
 
Bristande hantering av hushållsavfall 
Ja     
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
Nedskräpning 
3.2.1.6 
 
Information om cisterninstallation 
Ja 
 
 
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
Information om spridning av biocidprodukt på 
3.2.1.6 
 
Ja     
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
allmän plats 
31
 


Informationshanteringsplan 
 
Person-
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Leverans- 
Säker- 
Bevaras/ 
Format  
Beteckning/
uppgifter 
frist  
Process/handläggning 
Beskrivning/Dokumentation 
hets-
Gallrings- 
vid 
Anmärkning 
punkt-
 
kommun- 
klassning 
frist 
arkivering 
notation 
Ja/nej 
arkivet 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
 
Klagomål 
Buller 
Eldning av avfall 
Gödselhantering 
3.2.1.6 
 
Lukt 
Ja     
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
Nedskräpning 
Störande verksamhet 
Utsläpp 
Övrigt miljö 
Klagomål enskilt avlopp 
Direktutsläpp slam 
3.2.1.6 
 
Ja     
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
Ej framkomlig väg 
Luktolägenhet 
Klassning av anläggning/verksamhet 3.2.1.6 
 
Erfarenhetsklassning 
Ja     
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
Full avgift 
Nedsättning miljöskydd 
Riskklassning 

3.2.1.6 
 
Köldmediarapport Ja 
 
 
 
PDF/A 
Ecos 

år 
 
 
 
3.2.1.6 
 
Miljörapport Ja 
 
 
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
3.2.1.6 
 
Miljösanktionsavgift Ja 
 
 
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
3.2.1.6 
 
Periodisk besiktning 
Ja 
 
 
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
Planerad tillsyn 
Gemensamhetsanläggning 
Inventering 
3.2.1.6 
 
Ja     
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
IED-verksamhet 
Miljötillsyn 
Uppföljning 
32
 


Informationshanteringsplan 
Person-
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Leverans- 
Säker- 
Bevaras/ 
Format  
Beteckning/
uppgifter 
frist  
Process/handläggning 
Beskrivning/Dokumentation 
hets-
Gallrings- 
vid 
Anmärkning 
punkt-
kommun- 
klassning 
frist 
arkivering 
notation 
Ja/nej 
arkivet 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Rapport 
5-årsbesiktning 
Egenkontroll 
Kontrollprogram 
3.2.1.6
Ja
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A
Projektrapport 
Resultat av provtagning 
Säkerhetsrapport 
VA-utredning 
3.2.1.6
Rapport om förorening i mark 
Ja 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
3.2.1.6
Rapport om inventering av PCB 
Ja 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
3.2.1.6
Rapport om undersökning av förorening 
Ja 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
Remiss 
3.2.1.6
Tillstånd för hantering av brandfarliga och 
Ja
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A
explosiva varor 
Remiss miljöfarlig verksamhet 
Anmälan om mindre ändring 
Ansökan slutliga villkor 
3.2.1.6
Betydande miljöpåverkan 
Ja
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A
Kompletteringsremiss 
Prövotidsredovisning 
Til ståndsansökan 
3.2.1.6
Remiss transport av avfall 
Ja 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
3.2.1.6
Underrättelse om påträffad förorening 
Ja 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
Årsrapport miljöfarlig verksamhet 
Avloppsreningsanläggning 
3.2.1.6 
Ja
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A
Drivmedelsstation 
Fordonstvätt 
3.2.1.6
Åtalsanmälan
Ja
 
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år
PDF/A
33


Informationshanteringsplan 
 
Person-
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Leverans- 
Säker- 
Bevaras/ 
Format  
Beteckning/
uppgifter 
frist  
Process/handläggning 
Beskrivning/Dokumentation 
hets-
Gallrings- 
vid 
Anmärkning 
punkt-
 
kommun- 
klassning 
frist 
arkivering 
notation 
Ja/nej 
arkivet 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
 
Åtgärdskrav 
Ansvarsutredning 
Branschklass 
Fastighetsrestriktioner 
Huvudstudie 
Kontrollprogram 
3.2.1.6 
 
MIFO fas 1 
Ja     
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
MIFO fas 2 – förstudie 
Miljöteknisk undersökning 
Provtagningsplan 
Resultat kontrollprogram (årlig redovisning) 
Riskklass 
Tillsyn saneringsåtgärder 
3.2.1.6 
 
Åtgärdskrav köldmedieanläggning 
Ja 
 
 
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
Åtgärdskrav miljöfarlig verksamhet 
Förbud 
3.2.1.6 
 
Ja     
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
Föreläggande 
Föreläggande med vite 
3.2.1.6 
 Överklagan 
Ja 
 
 
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
3.2.1.7 
Hälsoskydd 
 
Administrativt ärende, enkäter, projektmaterial 
3.2.1.7 
 
Enkät 
Ja 
 
 
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
Projektmaterial 
Anmälan av hälsoskyddsverksamhet 
Bassängbad 
3.2.1.7 
 
Ja     
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
Skolor och förskolor 
Stickande och skärande verksamhet 
3.2.1.7 
 
Anmälan av solarieverksamhet 
Ja 
 
 
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
3.2.1.7 
 
Avgift för handläggning/tillsyn 
Ja 
 
 
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
34
 


Informationshanteringsplan 
 
Person-
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Leverans- 
Säker- 
Bevaras/ 
Format  
Beteckning/
uppgifter 
frist  
Process/handläggning 
Beskrivning/Dokumentation 
hets-
Gallrings- 
vid 
Anmärkning 
punkt-
 
kommun- 
klassning 
frist 
arkivering 
notation 
Ja/nej 
arkivet 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
 
3.2.1.7 
 
Anmälan om ägarbyte 
Ja 
 
 
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
Händelsestyrd tillsyn 
Anmälan om hälsorisk 
Första besök 
3.2.1.7 
 
Ja     
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
Kontroll av anläggning 
Platsbesök 
Radon 
Information 
Frågor och svar 
3.2.1.7 
 
Ja     
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A 
 
Kännedom 
Skrivelse 
3.2.1.7 
 
Information om upphörande av verksamhet 
Ja 
 
 
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
Klassning anläggning/verksamhet 
Full avgift 
3.2.1.7 
 
Hälsoskydd, §38 
Ja 
 
 
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
Nedsättning av årsavgift 
Riskklassning 
Planerad tillsyn 
3.2.1.7 
 
Bostäder 
Ja 
 
 
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
Dricksvatten 
Inventering 
3.2.1.7 
 
Radon  
Ja 
 
 
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
Uppföljning 
Klagomål 
Inomhusmiljö 
Skadedjur 
3.2.1.7 
 
Ja 
 
 
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
Störande verksamhet 
Vedeldning 
Övrigt 
3.2.1.7 
 
Smittskydd 
Ja 
 
 
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
Åtgärdskrav hälsoskyddsverksamhet, förbud, 
3.2.1.7 
 
Ja 
 
 
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
föreläggande 
35
 


Informationshanteringsplan 
Person-
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Leverans- 
Säker- 
Bevaras/ 
Format  
Beteckning/
uppgifter 
frist  
Process/handläggning 
Beskrivning/Dokumentation 
hets-
Gallrings- 
vid 
Anmärkning 
punkt-
kommun- 
klassning 
frist 
arkivering 
notation 
Ja/nej 
arkivet 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
3.2.1.8 
Livsmedel 
3.2.1.8 
Administrativt ärende, enkät, projektmaterial
Ja
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 3 
år 
PDF/A
Alarm att livsmedel/foder ej uppfyller 
3.2.1.8
Nej
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A
säkerhetskrav - RASFF 
Anmälan av försäljning av tobaksfria 
3.2.1.8
Ja
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A
nikotinprodukter 
3.2.1.8
Anmälan ändring av livsmedelslokal 
Ja 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
3.2.1.8 
Anmälan om ägarbyte 
Ja 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
3.2.1.8
Avgift för handläggning/tillsyn 
Ja 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
Händelsestyrd tillsyn, första besök, kontroll av 
3.2.1.8
Ja
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A
anläggning, platsbesök 
Information 
3.2.1.8
Ja
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A
Kännedom 
3.2.1.8 
Information om upphörande av verksamhet 
Ja 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
Klagomål livsmedel 
3.2.1.8 
Ja 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
Misstänkt matförgiftning 
Klassning av anläggning/verksamhet 
3.2.1.8 
Ja
 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A
Riskklassning 
3.2.1.8 
Planerad tillsyn, livsmedel 
Ja 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
3.2.1.8 
Registrering av livsmedelsanläggning 
Ja 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
3.2.1.8 
Remiss livsmedel/dricksvatten 
Ja 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
3.2.1.8 
Saneringsintyg för fartyg 
Ja 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
36


Informationshanteringsplan 
Person-
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Leverans- 
Säker- 
Bevaras/ 
Format  
Beteckning/
uppgifter 
frist  
Process/handläggning 
Beskrivning/Dokumentation 
hets-
Gallrings- 
vid 
Anmärkning 
punkt-
kommun- 
klassning 
frist 
arkivering 
notation 
Ja/nej 
arkivet 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
3.2.1.8 
Sanktionsavgift livsmedel 
Ja 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
3.2.1.8 
Smittskydd 
Ja 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
3.2.1.8 
Åtalsanmälan  
Ja 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
Åtgärdskrav livsmedelsanläggning, förbud, 
3.2.1.8 
Ja 
PDF/A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
föreläggande 
3.2.1.9 
Sällskapsdjur 
3.2.1.9 
Klagomål djur, handläggning, beslut 
Ja 
PDF-A 
Ecos 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
3.2.1.10 
Tillsyn tobakslagen 
Anmälan av försäljning av tobaksfria 
3.2.1.1 
nikotinprodukter, information, klagomål, 
Ja
 
PDF-A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A
handläggning, sammanställningar, rapporter 
3.2.1.11 
Hantera alkoholtillstånd 
Remiss alkoholservering, rRemisser/missiv, 
3.2.1.11 
Ja
 
PDF-A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A
beslutsgrundande handlingar, yttrande 
3.2.1.11 
Underlagsmaterial till remiss 
Ja 
PDF/A 
Ecos 
3 år 
Gallras då original finns hos annan 
myndighet 
Hantera tillstånd 
3.2.1.12 
läkemedelsförsäljning 
Anmälan av försäljning av receptfria läkemedel, 
3.2.1.12 
Ja
 
PDF-A 
Ecos 
Bevaras 

år 
PDF/A
inspektion, handläggning, beslut, rapport 
3.2.1.25 
Övriga frågor 
Remiss ordningslagen, remisser/missiv, 
3.2.1.25 
Ja
 
PDF-A 
Ecos

år
beslutsgrundande handlingar, yttrande 
37

Document Outline