Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Arkivbeskrivning för alla förvaltningar i Sundsvalls kommun'.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens informationshanteringsplan 
 
 
Myndighet:  INDVID- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 
Verksamhet: Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Beslutad: 
2021-04-27 
 
 

link to page 1 link to page 4 link to page 11 link to page 15 link to page 35 link to page 39 link to page 41 link to page 43 link to page 46 link to page 53 link to page 90 link to page 92 link to page 93 link to page 93 link to page 101 link to page 105 link to page 105
 
 
 
Innehåll 
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens informationshanteringsplan
 .............................................................................................. 1 
1.  Inledning ............................................................................................................................................................................................................... 4 
2.  Generella hanteringsanvisningar ........................................................................................................................................................................ 11 
3.  Ledning ............................................................................................................................................................................................................... 15 
4.  Ekonomi ............................................................................................................................................................................................................. 35 
5.  Informationsförsörjning ..................................................................................................................................................................................... 39 
6.  Alkohol och tobak .............................................................................................................................................................................................. 41 
7.  Näringsliv och arbete ......................................................................................................................................................................................... 43 
8.  Integration .......................................................................................................................................................................................................... 46 
9.  Kommunal vuxenutbildning ............................................................................................................................................................................... 53 
10.  Lex Sarah ......................................................................................................................................................................................................... 90 
11.  Dödsbohandläggning ....................................................................................................................................................................................... 92 
12.  Individ- och familjeomsorg ............................................................................................................................................................................. 93 
12.1 Ekonomiskt bistånd/egna medel ..................................................................................................................................................................... 93 
12.2 Bostadssocial enhet ...................................................................................................................................................................................... 101 
12.3 Barn och familj ............................................................................................................................................................................................. 105 
12.3.1 Utredning barn och unga ....................................................................................................................................................................... 105 

 

link to page 108 link to page 110 link to page 111 link to page 112 link to page 115 link to page 117 link to page 117 link to page 121
 
 
 
12.3.2 LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) ............................................................................................................... 108 
12.3.3 Familjehemsrekrytering ........................................................................................................................................................................ 110 
12.3.4 Privatplaceringar ................................................................................................................................................................................... 111 
12.3.5 LUL (Lag om unga lagöverträdare) ...................................................................................................................................................... 112 
12.3.6 Placera barn och ungdomar ................................................................................................................................................................... 115 
12.3.7 Kontaktfamilj/kontaktperson ................................................................................................................................................................. 117 
12.4 Vuxenstöd ..................................................................................................................................................................................................... 117 
12.5 Socialpsykiatri .......................................................................................................................................................................................... 121 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Inledning 
Enligt kommunens arkivreglemente ska varje myndighet upprätta en informationshanteringsplan som visar hur myndighetens verksamheter doku-
menteras och hur dokumenten ska tas om hand utifrån arkivering. En informationshanteringsplan har som syfte att främja effektivitet, kvalitet och 
säkerhet i informationshanteringen och möjliggöra en mer ordnad arkivbildning. Den tillgodoser dessutom flera av de krav som ställs på myndig-
heten i Arkivlagen. 
 
Informationshanteringsplanen fungerar som en förteckning över de dokument som används inom förvaltningens olika verksamhetsgrenar med 
uppgifter om hur de förvaras och hur de ska hanteras vid arkivering. Av planen framgår vilka handlingar som ska bevaras och vad som får gallras 
och när. Planen ska uppdateras och revideras regelbundet. 
 
Arkivmyndigheten 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Sundsvalls kommun. Arkivmyndigheten ska enligt 7 § Arkivlagen utöva tillsyn över att de kommunala 
myndigheterna fullgör sina skyldigheter enligt Arkivlagen. 
 
Arkivmyndigheten beslutar även om bevarande av vissa handlingar samt utlån av handlingar. Arkivmyndighetens beslut har i dessa fall delegerats 
till arkivchefen. Enligt arkivlagen ska varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning där det framgår vilka handlingar som kan finnas i myndighetens 
arkiv och hur detta arkiv är organiserat. Uppgifter som ska ingå i beskrivningen är: 
•  Myndighetens arbetsuppgifter och organisation 
•  Arkivets huvudsakliga struktur 
•  Gallringsregler 
•  Arkivansvar och organisation 
 
 
Arkivbeskrivning Individ- och arbetsmarknadsnämnden 
Myndighetens tillkomst och upphörande 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden har funnits som myndighet i Sundsvalls kommun sedan 2020-01-01 efter beslut i Kommunfullmäktige 2018-
09-24 (KS-2018-00526-1). Nämnden bildades genom en sammanslagning av tidigare Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 
(NAVI) och verksamhetsgrenen Individ- och familjeomsorgen från Socialnämnden. 

 
 
Genom tidigare nämnt beslut av Kommunfullmäktige upphörde NAVI och Socialnämnden som enskilda myndigheter 2019-12-31. Socialnämnden 
ombildades till Vård- och omsorgsnämnd medan NAVI tillsammans med IFO bildade den nya nämnden Individ- och arbetsmarknadsnämnden 
(IAN). 
 
Myndighetens organisation och historik 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden är en nybildad nämnd med ansvar för Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatriinsatser, arbetsmarknads-
åtgärder, viss daglig sysselsättning enligt LSS, integration och vuxenutbildning. Förvaltningen är uppdelad i fyra olika verksamhetsområden där 
en verksamhetschef är ansvarig för all verksamhet inom respektive område. Sedan 2022-09-01 finns även en stab med en stabschef. Stabens 
uppdrag är att stödja ledning och nämnd administrativt och kommunikativt. 
Idag finns följande verksamhetsområden inom myndigheten: 
•  Barn, unga och familj 
•  Missbruk och psykisk ohälsa 
•  Arbete och försörjning 
•  Vuxenutbildning 
 
Nämnden är ansvarig för all verksamhet inom dess område. Förvaltningsdirektör är direkt underställd nämnden och verksamhetschefer samt stabs-
chef är underställd förvaltningsdirektör. Under varje verksamhetschef finns ett antal enhetschefer med ansvar för att just deras del av verksamhets-
området fungerar och drivs effektivt och med god kvalitet. Förvaltningen delar även ett gemensamt verksamhetsstöd med Vård- och omsorgsför-
valtningen. I detta verksamhetsstöd ingår bland annat Ekonomi och analys, MAS/MAR och systemförvaltning. Det gemensamma verksamhetsstö-
det är organiserat under förvaltningsdirektör för Vård- och omsorgsförvaltningen. 
 
Myndighetens verksamhet 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens ansvar för socialtjänstens uppgifter och insatser utifrån gällande lagar 
och bestämmelser såvida uppgifterna inte reglerats särskilt hos annan nämnd. I detta ansvar ingår insatser gentemot familjer och barn i behov av 
stöd, familjerådgivning, försörjningsstöd, insatser för personer med psykisk ohälsa, behandling och stödinsatser mot skadligt bruk av alkohol, 
narkotika och övriga droger samt insatser för personer som utsatts för våld i nära relationer. Dessutom har nämnden ansvar för att bedriva Vuxen-
utbildning samt för insatser mot arbetslöshet, samhällsorientering, tolkförmedling, mottagande av ensamkommande barn, dödsboförvaltning och 
dödsboanmälan, tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter. Nämnden har även ansvar för att, 
jämte Vård- och omsorgsnämnden, tillhandahålla daglig verksamhet med stöd av 9 § p 10 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade. Individ- och arbetsmarknadsnämnden är arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 
 

 

 
 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden samverkar med bland annat Barn- och utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Kommun-
styrelsekontoret, Region Västernorrland samt övriga nämnder och aktörer i samhället i den mån det är påkallat för att fullgöra sitt uppdrag eller om 
det i övrigt särskilt efterfrågas. 
 
Sekretess 
Individ- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag omfattas av stark sekretess i den del som rör enskildas vård och omsorg och behov av, eller rätt 
till, insatser. Sekretessen styrs främst av 25 och 26 kapitlen Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Handlingar som omfattas av denna 
sekretess är till exempel journaler, utredningar och beslut som rör enskildas personliga förhållanden. 
 
Bestämmelser för myndighetens verksamhet 
Individ- och arbetsmarknadsnämndens kärnverksamheter styrs framför allt av följande lagstiftning: 
•  Socialtjänstlagen (2001:453) 
•  Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
•  Skollagen (2010:800) 
•  LSS (1993:387) 
•  Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
•  Förvaltningslagen (2017:900) 
•  Kommunallagen (2017:725) 
 
Källor till arkivbeskrivningen 
•  Gemensamt reglemente för styrelsen och övriga nämnder i Sundsvalls kommun 
 
Indelning efter klassificeringsstruktur 
I nämndens informationshanteringsplan ska klassificeringsstrukturen som kommunens förvaltningar använder för att registrera och diarieföra hand-
lingar ingå. Klassificeringsstrukturen utgår från en struktur som Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, vars huvudmän är Sveriges Kom-
muner och Regioner (SKR), samt Riksarkivet har tagit fram. Arkivmyndigheten har gjort anpassningar i strukturen för Sundsvalls kommun. Klas-
sificering är ett sätt att skapa struktur och sammanhang för att ge en överskådligare bild av hur olika verksamheter och information hänger samman 
och vilka beröringspunkter de har. Nivåerna i en klassificering går från det övergripande till det specifika och presenteras i form av punktnotation; 
ju fler siffror desto närmare kärnverksamheten. På alla nivåer produceras och förvaras dokument av olika slag och de skall sorteras utifrån denna 
klassificeringsstruktur. Om myndighetens information klassificeras på rätt sätt skapas förutsättningar för en väl fungerande informationshantering 
med bra möjlighet till återsökning och återanvändning av myndighetens samlade information. Den kan i stora drag liknas vid en diarieplan och det 
är den struktur som används vid diarieföring i Public 360 och vid en påkoppling till e-arkiv. 

 

 
 
 
Al mänt om arkiv- och dokumenthantering 
Arkivlagen och kommunens regler för hantering av allmänna handlingar ger Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen ett preciserat ansvar för sitt 
arkiv. Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen ska ansvara för: 
•  Att dokumenthanteringen sker på ett sätt som garanterar informationens äkthet och beständighet under den tid handlingarna ska bevaras 
•  Att handlingar registreras på ett sätt som främjar framtida återsökning 
•  Att hålla arkivhandlingar rensade och avgränsade från övrig information 
•  Att besluta om gallring av arkiverade handlingar och i förekommande fall genomföra gallringen 
•  Skydda arkivet mot förstörelse 
•  Redovisa arkivet i arkivbeskrivning och arkivförteckning 
 
Kommunarkivet svarar praktiskt för denna tillsyn. 
 
Gallring, aktrensning och överlämnande 
Gallring innebär förstöring av handlingar i en myndighets arkiv eller att uppgifter som ingår i ljudupptagning eller upptagning för ADB utplånas. 
Den tid som skall förflyta innan gallringsbara handlingar får gallras ut kallas gallringsfrist. Fristen räknas i regel från utgången av det år under 
vilket handlingen har kommit in eller upprättats. Informationshanteringsplanen fungerar som gallringsbeslut för de uppräknade informationstyperna 
efter att den beslutats i nämnden.  
 
Sundsvall är en av de kommuner där alla handlingar i personakter ska bevaras för forskningsändamål. Detta innebär att akter inte gallras ut hos 
oss. Handlingar i en personakt som inte längre är aktuell ska dock inte ligga kvar synliga i socialregistret hur länge som helst utan ska efter fem år, 
i stället för att gallras, översändas till kommunarkivet för bevarande. I samband med detta rensas de ut från det digitala verksamhetssystemet och 
sparas ner i digital form och skickas tillsammans med fysisk akt till kommunarkivet för bevarande. Närmare information om detta förfarande finns 
under avsnittet ”Praktisk anvisning för hantering av personakter inom individ- och arbetsmarknadsförvaltningen”.  
 
Aktrensning innebär att akten i ett ärende befrias från arbetspapper som endast är av tillfällig betydelse och inte skall bevaras. Det kan till exempel 
röra sig om minnesanteckningar, kallelser till träff etc. Sådant som inte är allmän handling och som inte heller utgör en gallringsåtgärd. Ansvarig 
handläggare sköter aktrensning löpande och som senast i samband med ett ärendes avslut. 
 
Överlämnande av handlingar till kommunarkivet enligt denna informationshanteringsplan är en formell åtgärd som innebär att ansvaret för hand-
lingarna överlämnas till arkivmyndigheten. Beslut om gallring, utlämnande av sekretesskyddad handling mm skall då fattas av kommunarkivet.  
 

 

 
 
IT och arkiv 
En stor del av förvaltningens dokumenthantering sker idag i digital form. Även personakter förs till största delen i ett digitalt verksamhetssystem. 
Med anledning av detta kommer individ- och arbetsmarknadsförvaltningen i samarbete med arkivmyndigheten arbeta för att den långsiktiga arki-
veringen framåt ska kunna ske digitalt genom s.k E-arkiv. För att detta skall vara möjligt behövs regler och rutiner upparbetas och denna inform-
ationshanteringsplan är den del av detta arbete. 
 
Säkerhetsklassning 

Informationshanteringsplanen ska inkludera en säkerhetsklassning av alla dokument för att identifiera känslig och kritisk information. Säkerhets-
klassningen ska hjälpa verksamheten att välja rätt åtgärder för att skydda information. Den sker utifrån fyra olika perspektiv; Konfidentialitet (K), 
Riktighet (R), Tillgänglighet (T) och Spårbarhet (S). Det finns dessutom fyra olika konsekvensnivåer i klassningssystemet. 
 
•  Konfidentialitet – om det uppstår brister i åtkomstbegränsning så att information hamnar i orätta händer, vilka kan konsekvenserna bli? Ju 
större konsekvens desto högre skattning/säkerhetsklassning 
 
•  Riktighet – om informationen förvanskas så att den är felaktig eller inaktuell, vilka kan konsekvenserna bli? 
 
•  Tillgänglighet – om informationen inte kan nås, vilka kan konsekvenserna bli ifall den som är behörig inte får tillgång till informationen? 
 
•  Spårbarhet – om det inte går att följa upp vem som gjort vad med informationen, vilka kan konsekvenserna bli om det inte går att spåra en 
händelse? 
 
Det finns 5 olika konsekvensnivåerna, Sundsvalls kommunkoncern använder sig av skyddsnivåerna 0-4: 
0= Ingen skyddsnivå. Medför ingen negativ påverkan på egen eller annan organisation eller dess tillgångar, eller på enskild individ 
1= Grundläggande skyddsnivå. Medför måttlig negativ påverkan på egen eller annan organisation eller dess tillgångar eller på enskild individ 
2= Utökad skyddsnivå. Medför betydande negativ påverkan på egen eller annan organisation eller dess tillgångar eller på enskild individ 
3= Hög skyddsnivå. Medför allvarlig negativ påverkan på egen eller annan organisation eller dess tillgångar eller på enskild individ 
4= Mycket hög skyddsnivå (enligt säkerhetsskyddslagstiftning). Kan medföra skada för Sveriges säkerhet. 
 
Det perspektiv som förvaltningens bedömning av konsekvensnivå utgår främst ifrån är eventuell skada för individ (brukare, klient) då den största 
delen av vår dokumentation handlar om enskilda personer och omfattas av stark sekretess. 
 
 


 

 
 
Fastställande av plan och ändringsbeslut 
Informationshanteringsplanen är att betrakta som ett levande instrument. Den kan behöva ändras när myndighetens verksamheter ändrar innehåll 
eller om sättet att dokumentera förändras och utvecklas. Förändringar i planen som innebär ökad gallring eller om andra förändringar gällande 
dokumenttyper och gallringsregler föreslås bör dessa förslag underställas nämnden. Sådana ändringar ska även ske i samråd med kommunarkivet. 
Mindre förändringar som rör planens disposition, uppräkning av handlingstyper till olika aktiviteter eller liknande kan i regel beslutas av administ-
rativ personal inom förvaltningen med ansvar för dokumenthantering. Eventuellt i samråd med kommunarkivet vid behov. 
 
Praktisk anvisning för hantering av personakter inom Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Personakten utgör grunden för dokumentation i ett enskilt ärende. Handlingar som kommer in eller upprättas i ärenden som rör en eller flera 
personer ska förvaras i en personakt. Dokumentationen ska utvisa initiering av utredning (ansökan/anmälan), själva utredningen och beslut, verk-
ställda insatser rörande den enskilde samt uppföljning av dessa. En akt är idag uppdelad i en fysisk del som förvaras i arkivet och en digital som 
förs i aktuellt verksamhetssystem. 
 
Med socialakt avses de handlingar som bildas under kontakt med individ- och arbetsmarknadsförvaltningen. Inom vissa av våra verksamheter förs 
även Patientjournaler. Dessa ska föras och förvaras åtskilda från de personakter som förs inom t.ex Individ- och familjeomsorgen. 
 
Som tidigare beskrivits tillhör Sundsvall en av de kommuner där all dokumentation i ärenden som omfattar enskilda ska bevaras och vi gallrar 
därför inte personakter. Men eftersom bevarandet sker utifrån forskningens behov och inte för individ- och arbetsmarknadsförvaltningens får 
akterna inte vara tillgänglig för individ- och arbetsmarknadsförvaltningen under längre tid än de handlingar som gallras. De ska därmed överlämnas 
till arkivmyndigheten utifrån samma frist som gallring annars skulle göras. När en akt skickats till kommunarkivet övertar de ansvaret för hand-
lingarna och fattar även beslut om hur handlingarna ska hanteras så som t.ex sekretessprövning vid utlämnande av handling. Enskilda som begär 
ut handlingar som förvaras i kommunarkivet ska hänvisas till arkivmyndigheten med sin begäran.  
 
En personakt som överlämnats till kommunarkivet kan som regel inte lånas tillbaka till individ- och arbetsmarknadsförvaltningen utan att det finns 
särskilda skäl till det. Sådan förfrågan får då ställas direkt till ansvariga vid kommunarkivet.  
 
Leverans av akt 
Leverans av akt sker normalt till kommunarkivet 5 år efter sista anteckning gjorts i akten (närmare information finns under respektive avsnitt i 
informationshanteringsplanen nedan). Om en person avlider kan akten levereras till kommunarkivet innan denna tidsfrist gått ut, så länge man 
tillser att ärendet är avslutat och stängt och ingen fortsatt handläggning eller åtkomst av data är nödvändig.  
 

 

 
 
Varje akt ska levereras i särskilt omslag som förses med anteckning om personnummer och namn. Om många akter levereras samtidigt ska de 
sorteras i födelsenummerordning. Alla leveranser till kommunarkivet ska åtföljas av en leveransreversal med en förteckning över de handlingar 
som överlämnas. Akterna levereras i väl förseglat kuvert eller i lådor. 
 
Att läsa informationshanteringsplanen 
De två första kolumnerna Beteckning/Punktnotation samt Process/handläggning är tagna från kommunens gemensamt beslutade klassifice-
ringsstruktur och anger var i verksamheten handlingen hör hemma, på övergripande nivå eller nära kärnverksamheten. Den tredje kolumnen Be-
skrivning/dokumentation beskriver vilka handlingar eller information som kan finnas inom varje process. Resterande kolumner beskriver: 
 
-  Om informationen innehåller personuppgifter eller ej 
-  Informationssäkerhetsklassning (se avsnitt säkerhetsklassning ovan) 
-  Vilket format informationen har; kan vara både analogt (papper) och digitalt (verksamhetssystem till exempel) 
-  Hur/var handlingen förvaras (både fysiskt och digitalt i förekommande fall) 
-  Om informationen ska bevaras eller är gallringsbar 
-  Tidsfrist för när akt ska skickas till kommunarkiv för slutförvaring och i vilket skick de översänds 
 
 
 
 
10 
 

 
 
2. Generella hanteringsanvisningar 
Nedan listas sådana handlingstyper som inte hör till en specifik verksamhet/process utan förekommer i många olika processer. Vid diarieföring 
eller arkivering sorteras varje handlingstyp in i den process den tillhör.  
 
Beskrivning  
Format 
Information/Handlingar 
Format 
Förvaring 
Bevaras / Gallrings-frist  vid arkive-
Anmärkning 
ring 
Handlingstyper som förekommer i flera processer 
Om verksamheten bedömer att vissa av nedanstående handlingstyper har ett högre informations-
värde än angivet nedan ska de inte gallras. 
Tjänsteutlåtanden/ Styrelseärenden med bilagor 
 
Public360 
Bevaras 
PDF/A 
Ett tjänsteutlåtande skrivs oftast av en handläggare och utgör en bakgrund och ett förslag till 
beslut som ska fattas av nämnd/styrelse. Tjänsteutlåtande registreras under sin hemmahörande 
process och kopplas till nämnd-/styrelseärendet. 
Protokollsutdrag 
 
Public360 
Bevaras 
PDF/A 
Diarieförs i ärendet det gäller. 
Delegationsbeslut 
 
Public360 
Bevaras 
PDF/A 
Se Kommunstyrelsekontorets ärendehandbok. 
Minnesanteckningar 
 
 
Se kommentar 
 
Bevaras om minnesanteckningen tillför sakuppgift. Gallras annars vid inaktualitet. 
Mötesanteckningar/protokoll, från ledningsgrupper samt övriga   
Ärendehanterings-sy-
Bevaras 
PDF/A 
Protokoll eller mötesanteckningar från ledningsgrupper (t.ex. förvaltningsledning, kommundi-
som innehåller beslut 
stem/Public 360 
rektion), samt övriga protokol  eller mötesanteckningar som innehåller beslut eller unik inform-
ation av direkt betydelse för verksamheten ska bevaras. Gäller även kallelser, dagordning och 
deltagarlista i de fall de förekommer. Kan diarieföras löpande i ett samlingsärende årsvis. 
Övriga Mötesanteckningar/Protokol  
 
 
Vid inaktualitet/se anm. 
 
Protokoll eller mötesanteckningar från avdelningsmöten, personalmöten, informationsmöten 
och interna verksamhetsmöten kan gallras vid inaktualitet, om de inte innehåller beslut eller unik 
information av direkt betydelse för verksamheten. Mötesanteckningar/protokoll som är av ringa 
eller tillfällig betydelse kan gallras. 
Statistik som innehåller unik information 
 
 
Bevaras 
 
Sammanställningar och eget framtagen statistik rörande verksamheten ska bevaras. 
om verksamheten 
Statistik, övrigt 
 
 
Vid inaktualitet 
 
Gäller även inköpt statistik från exempelvis SCB, 
Tjänsteanteckningar 
 
Ärendehanteringssy-
Bevaras 
PDF/A 
Med tjänsteanteckning avses sådana anteckningar som handläggaren gör för att komplettera 
stem/Public360 
ärendet med uppgifter som behövs för att fatta beslut, en tjänsteanteckning medför alltså att 
det til kommer uppgifter i sak. Tjänsteanteckningen ska registreras med ärendet. 
11 
 

 
 
Format 
Beskrivning  
Format 
Förvaring 
Anmärkning 
Information/Handlingar 
Bevaras / Gallrings-frist  vid arkive-
ring 
Korrespondens, av vikt 
 
Ärendehanteringssy-
Bevaras 
 
Korrespondensen kan exempelvis ske genom brev, inlägg i sociala medier, SMS, e-tjänster el er 
stem/Public360 
e-postmeddelanden. Muntlig information av vikt, till exempel via ett telefonsamtal, dokument-
eras i en tjänsteanteckning och diarieförs eller läggs in i relevant verksamhetssystem. 
 
Korrespondens av vikt ska bevaras. Korrespondens av ringa eller tillfällig betydelse kan gallras 
vid inaktualitet, se nedan. 
Korrespondens av ringa betydelse, inkl. meddelanden (SMS,   
 
Vid inaktualitet 
 
Information som inkommer via t ex telefon, SMS eller andra kommunikationskanaler och som 
MMS och röstmeddelanden) 
leder till åtgärd eller tillför sakuppgift ska tas omhand innan den inkomna handlingen får gallras. 
Informationen får gallras under förutsättning att inkommen begäran bifalles utan inskränkning 
och om den i övrigt inte är av intresse eller betydelse för verksamheten. 
Diarieförda handlingar på papper som skannats in i ärenden som  Papper 
Hos respektive tjänste- 2 år 
 
Handlingar kan gallras efter att de skannats in i verksamhetssystem. Förutsatt att underskriven 
arkiveras elektroniskt 
man 
handling inte behövs för att kunna hävda juridisk giltighet. OBS! Detta förutsätter även att ins-
kannat dokument/fil håller arkivstandard (t.ex. PDF/A). 
 
Exempel på handlingar som måste finnas på papper är avtal, kontrakt, överenskommelser, kö-
pekontrakt, justerade protokoll, anbud som kommit in på papper samt andra handlingar som 
behövs för bevisvärde, för att styrka ett legalt förhål ande el er för att styrka rättigheter och 
skyldigheter. 
Utlåtande/Yttrande 
 
Public360 
Bevaras 
PDF/A 
 
Rapporter 
 
Public360 
Bevaras 
PDF/A 
Exempelvis slutrapporter, sammanställningar och handlingar från utredningar. 
Promemoria (PM) 
 
Public360 
Bevaras 
PDF/A 
Med PM avses här dokumentation som handläggare upprättar för att komplettera ett ärende 
el er för att dokumentera uppgifter som behövs för att fatta ett beslut. PM:et innehål er uppgif-
ter som tillför ett ärende något i sak eller som ligger till underlag för beslut eller vidare åtgärd. 
Strategi (styrdokument) 
 
Public360 
Bevaras 
PDF/A 
Strategier faststäl s på politisk nivå (KF, KS Nämnd). Diarieförs alltid under 0 (Leda-Styra-Organi-
sera) i den process styrdokumentet tillhör. Förstudie samt beslut rörande styrdokument ska di-
arieföras tillsammans med styrdokumentet. Se kommunens riktlinjer för styrdokument. 
Plan (styrdokument) 
 
Public360 
Bevaras 
PDF/A 
Planer fastställs vanligen på tjänstemannanivå, av befattningshavare som har befogenhet att 
göra det (ex kommundirektören, en förvaltningsdirektör eller en befattningshavare med koncer-
nansvar som ekonomidirektören eller HR-direktören). Diarieförs alltid under 0 (Leda-Styra-Orga-
nisera) i den process styrdokumentet tillhör. Eventuell förstudie samt beslut rörande styrdoku-
ment ska diarieföras tillsammans med styrdokumentet. Se kommunens riktlinjer för styrdoku-
ment. 
12 
 

 
 
Format 
Beskrivning  
Format 
Förvaring 
Anmärkning 
Information/Handlingar 
Bevaras / Gallrings-frist  vid arkive-
ring 
Riktlinje (styrdokument) 
 
Public360 
Bevaras 
PDF/A 
Riktlinjer fastställs vanligen på tjänstemannanivå, av befattningshavare som har befogenhet att 
göra det. Diarieförs alltid under 0 (Leda-Styra-Organisera) i den process styrdokumentet tillhör. 
Eventuell förstudie samt beslut rörande styrdokument ska diarieföras tillsammans med styrdo-
kumentet. Se kommunens riktlinjer för styrdokument. 
Regler (styrdokument) 
 
Public360 
Bevaras 
PDF/A 
Diarieförs alltid under 0 (Leda-Styra-Organisera) i den process styrdokumentet tillhör. Eventuel  
förstudie samt beslut rörande styrdokument ska diarieföras tillsammans med styrdokumentet. 
Se kommunens riktlinjer för styrdokument. 
Reglemente (styrdokument) 
 
Public 360 
Bevaras 
PDF/A 
Diarieförs alltid under 0 (Leda-Styra-Organisera) i den process styrdokumentet tillhör. 
Manualer/lathundar, rutinbeskrivningar, handböcker, anvis-
 
 
Vid inaktualitet 
 
 
ningar 
Mottagnings- och delgivningsbevis 
Papper 
 
Vid inaktualitet/se anmärk-  
Kan gallras vid inaktualitet under förutsättning att det inte påförts anteckning som kan tillföra 
ning 
ärendet sakuppgift. Bör bevaras så länge ärendet pågår, inklusive ev överklagandetid. 
Handlingar som inte leder till åtgärd 
 
 
Vid inaktualitet 
 
Exempelvis: 
reklam 
korrespondens av uppenbart tillfällig eller ringa betydelse 
handlingar för kännedom 
handlingar som är obegripliga eller meningslösa för verksamheten 
handlingar som ligger utanför myndighetens verksamhetsområde 
inkommande allmänna synpunkter som inte leder till någon åtgärd 
Handlingar rörande möten, kurser, konferenser etc. 
 
 
Vid inaktualitet 
 
Exempelvis: 
kallelser 
dagordningar 
deltagarförteckningar 
närvarolistor 
korrespondens om mötestider 
anmälningar till externa och interna kurser 
seminarier och konferenser 
kursinbjudningar 
deltagarbekräftelser 
underlag/presentationer 
13 
 

 
 
Format 
Beskrivning  
Format 
Förvaring 
Anmärkning 
Information/Handlingar 
Bevaras / Gallrings-frist  vid arkive-
ring 
Underlag 
 
 
Vid inaktualitet 
 
Exempelvis: 
enkätsvar 
underlag för statistik (statistiskt primärmaterial som legat till grund för statistisk bearbetning) 
 
Informationen kan gallras när en sammanställning är upprättad. 
Uppgifter och register 
 
 
Vid inaktualitet 
 
Exempelvis: 
fält i databaser/system som inte til för något i sak el er är av vikt för verksamheten 
felaktiga uppgifter i register 
förteckningar över licenser/programvaror 
IP-adresser 
register över kontaktpersoner 
telefonlistor 
adresslistor 
uppgifter om närmast anhörig 
checklistor, t.ex. när uppgifter uppdateras löpande och efter behov 
 
Felaktiga uppgifter får endast vara skrivfel, räknefel eller motsvarande förbiseenden. 
Utskrifter ur databaser och andra verksamhetssystem 
 
 
Vid inaktualitet 
 
 
Fotografier/bilder, filmer och ljudupptagningar – förekommer i flera processer 
Fotografier/bilder, filmer och ljudupptagningar av tillfällig eller   
 
Se kommentar 
Följande information kan gallras vid inaktualitet: 
ringa betydelse 
JPEG/ 
Dubbletter eller snarlika versioner av bilder och filmer. 
MPEG/ 
Bilder, filmer eller ljudupptagningar med ringa informationsinnehåll som inte tillför sakuppgift 
TIFF/ 
eller är av vikt för verksamheten. 
PDF/A 
Avsaknad av relevant metadata rörande bilder, filmer eller ljudupptagningar kan också vara 
grund för gallring. 
Fotografier/bilder, filmer och ljudupptagningar som hör till ett   
 
Bevaras 
Bilder, filmer respektive ljudupptagningar som ska bevaras ska förvaras tillsammans med regis-
ärende eller i övrigt har ett bevarandevärde 
ter/dokumentation: 
JPEG/ 
fotograf m.m. 
MPEG/ 
datering 
TIFF/ 
plats 
PDF/A 
motiv 
personer som avbildas eller är inspelade 
ev. koppling till diarienummer eller liknande 
14 
 

 
 
3. Ledning 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota-
uppgif-
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras 
/ Gall-
Leveransfrist 
tion 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
ter 
kommunarkivet Format vid arki-
rings-
vering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Ja/Nej 
frist 
1.1.1 
Fullmäktige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1.1 
Hantera fullmäktigepro-
cess 
Motioner 
Nej 
K3  R3  T2  S3 
 
 
PDF 
Public 360 
Beva-
ras 
3 år 
PDF-A 
 
Uppdrag beslutade 
 
 
i kommunfullmäk-
Nej 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Närarkiv 
Word 
Public 360 
Beva-
tige 
ras 
3 år 
PDF-A 
 
1.1.3 
Individ- och arbets-
marknadsnämnden   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kallelse, föredrag-
1.1.3.1 
Hantera nämndsproces-
sen 
ningslista till 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
 
 
Word 
Public 360 
Beva-
AU/IU/Nämnd 
ras 
3 år 
PDF-A 
 
 
 
Tjänsteskrivelse 
och bilagor 
Nej 
K2  R2  T2  S2 
Papper 
Närarkiv 
Word 
Public 360 
Beva-
ras 
3 år 
PDF-A 
 
 
 
Protokoll 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Pärm 
Word 
Public 360 
Beva-
ras 
3 år 
PDF-A 
Personuppg förekommer i in-
dividärenden 
Original sänds till Servicecen-
 
 
Kopia på närvaro-
lista AU/IU/nämnd 
Ja 
K2  R3  T2  S2 
Papper 
Pärm 
 
 
2 år 
 
 
ter Löner.Original finns i löne-
system 
15 
 

 
 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota-
uppgif-
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras 
/ Gall-
Leveransfrist 
tion 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
ter 
kommunarkivet Format vid arki-
rings-
vering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Ja/Nej 
frist 
Vid in-
 
 
Adresslistor förtro-
endevalda 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
 
Excel 
Word 
M:\ 
aktuali-
 
 
 
tet 
 
 
Utanordningslistor 
förtroendevalda 
Ja 
K2  R3  T2  S2 
 
 
 
Heroma 
2 år 
 
 
Original finns i lönesystem 
 
 
Redovisning av de-
legationsbeslut 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Närarkiv 
Word 
Public 360 
Beva-
ras 
3 år 
PDF-A 
 
1.1.4.3 
Utveckla verksamhet 
Handlingar til hö-
rande projekt 
Nej 
K1  R1  T1  S1 
 
 
PDF 
Public 360 
Beva-
ras 
2 år 
PDF-A 
 
1.1.5.2 
Lämna uppgifter till SCB  Statistik till SCB 
Ja 
K3  R2  T2  S2 
 
 
Datafil 
Public 360 
2 år 
 
 
Behöver utredas vidare, sta-
tistikinlämning av olika format 
1.2.2.2 
Styrning 
Reglemente 
Nej 
K2  R2  T2  S2 
Papper 
Närarkiv 
Word 
Public 360 
Beva-
ras 
 
PDF-A 
Se Inloggad 
Ett ex av varje utgåva beva-
1.2.3.1 
Verksamhetsplanering 
Verksamhetsplan 
Nej 
K1  R1  T1  S1 
Papper 
Närarkiv 
Word 
Public 360 
Beva-
ras 
3 år 
PDF-A 
ras i samband med arkive-
ringen av handlingarna. 
 
 
Verksamhetsplan 
för verksamheterna 
Nej 
K1  R1  T1  S1 
 
Stratsys 
Word 
 
2 år 
 
PDF-A 
 
16 
 

 
 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota-
uppgif-
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras 
/ Gall-
Leveransfrist 
tion 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
ter 
kommunarkivet Format vid arki-
rings-
vering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Ja/Nej 
frist 
 
 
Delegationsordning 
Nej 
K1  R3  T2  S1 
Papper 
Närarkiv 
Word/PDF 
Public 360 
Beva-
ras 
 
PDF-A 
 
 
 
Minnesanteck-
ningar FLG* 
Nej 
K2  R2  T2  S2 
 
 
Word 
Public 360 
2 år 
3 år 
PDF-A 
*Förvaltningsledningsgrupp 
1.2.3.2 
Internkontroll 
Internkontrollplan 
Nej 
K1  R2  T1  S1 
Papper 
Närarkiv 
Word 
M:\ 
Beva-
Public 360 
ras 
3 år 
PDF-A 
 
 
 
Kontrol rapport 
Nej 
K1  R2  T1  S1 
Papper 
Närarkiv 
Word 
M:\ 
Beva-
Public 360 
ras 
3 år 
PDF-A 
 
 
 
Självdeklaration 
Nej 
K1  R2  T1  S1 
Papper 
Närarkiv 
Word 
M:\ 
Beva-
Public 360 
ras 
3 år 
PDF-A 
 
 
 
Risk- och väsentlig-
Beva-
hetsanalys 
Nej 
K1  R1  T1  S1 
Papper 
Närarkiv 
Word 
M:\ 
Public 360 
ras 
3 år 
PDF-A 
 
1.2.4.1 
Hantera 1-årig mål- och 
Beva-
resursplan 
1-årig MRP 
Nej 
K1  R1  T1  S1 
Papper 
Närarkiv 
Word 
M:\ 
Public 360 
ras 
3 år 
PDF-A 
 
 
 
Månadsrapport 
Nej 
K1  R1  T1  S1 
Papper 
Närarkiv 
Word 
M:\ 
Beva-
Public 360 
ras 
3 år 
PDF-A 
 
17 
 

 
 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota-
uppgif-
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras 
/ Gall-
Leveransfrist 
tion 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
ter 
kommunarkivet Format vid arki-
rings-
vering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Ja/Nej 
frist 
 
 
Tertialrapport 
Nej 
K1  R1  T1  S1 
Papper 
Närarkiv 
Word 
M:\ 
Beva-
Public 360 
ras 
3 år 
PDF-A 
 
 
 
Delårsrapport 
Nej 
K1  R1  T1  S1 
Papper 
Närarkiv 
Word 
M:\ 
Beva-
Public 360 
ras 
3 år 
PDF-A 
 
 
 
Årsbokslut 
Nej 
K1  R1  T1  S1 
Papper 
Närarkiv 
Word 
M:\ 
Beva-
Public 360 
ras 
3 år 
PDF-A 
 
1.2.4.2 
Hantera flerårig verksam-
hetsplan 
Flerårig VP 
Nej 
K1  R1  T1  S1 
Papper 
Närarkiv 
Word 
Public 360 
Beva-
ras 
3 år 
PDF-A 
 
 
 
Resultatöverföring 
Nej 
K1  R1  T1  S1 
Papper 
Närarkiv 
Word 
Public 360 
Beva-
ras 
3 år 
PDF-A 
 
1.4 
Demokrati och insyn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begäran om allmän 
Vid in-
1.4.1.1 
Tillhandahålla allmän 
handling 
handling, utan sek-
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Närarkiv* 
PDF/Word 
Outlook/mm 
aktuali-
 
 
* Där handlingen inkom 
retess 
tet 
Begäran om utläm-
Begäran om allmän handling 
 
 
nande med  
med sekretess bevaras och li-
Sekretessprövning, 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
 
Närarkiv kansli 
PDF/Word 
Public 360 
Beva-
ras 
3 år 
PDF-A 
kaså avslag på begäran om 
inkl överklagande 
handling. 
18 
 

 
 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota-
uppgif-
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras 
/ Gall-
Leveransfrist 
tion 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
ter 
kommunarkivet Format vid arki-
rings-
vering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Ja/Nej 
frist 
Tillfälligt upprättad 
Ex. kan gäl a en samman-
Tillhandahålla allmänna 
handling/samman-
Direkt 
ställning som görs i ett urval 
 
handlingar/hantera per-
ställning på 
Ja 
K3  R3  T1  S3 
Papper 
Närarkiv kansli 
Word/Excel 
 
vid in-
Levereras ej 
 
från uppgifter i ett register el-
sonuppgifter 
dataskärmen el er 
aktuali-
utskriven – ej sek-
tet 
ler databas för att kunna be-
retessuppgifter 
svara en frågeställning.  
Överklagande av 
beslut 
 
Överklagade beslut 
Rättidsprövning 
Skrivelse till/från 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
 
Närarkiv kansli 
Word 
Public 360 
Beva-
ras 
3 år 
PDF-A 
 
överprövande myn-
dighet 
Förteckningar över 
1.4.1.2 
Hantera personuppgifter  personuppgiftsre-
Ja 
K1  R2  T2  S2 
 
 
Central databas 
Register Sundsvall.se  Revide-
gister 
ras 
 
 
Utdrag ur systemet diarieförs 
årligen i public 360 
Anmälan av ny per-
Vid in-
Kan gal ras när uppgifterna 
 
 
sonuppgiftsbehand-
ling till registerför-
Ja 
K1  R2  T2  S2 
 
 
E-tjänst 
E-tjänst för nya person-
uppgiftsbehandlingar 
aktuali-
 
 
flyttats över till regis-
teckning 
tet 
ter.sundsvall 
* Ansökan och svar som finns 
i e-tjänsten gal ras efter 1 år. 
Begäran om regis-
Begäran och svar som till/från 
 
 
terutdrag 
förvaltn. Diarieförs i Public 
Besvara begäran 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
 
 
 
Public 360/E-tjänst för 
registerutdragsförfrågan 
1 år* 
 
 
360. 
om registerutdrag 
Behöver utredas vidare om 
även dessa kan gal ras eller 
bör bevaras. 
 
 
Personuppgiftsbi-
trädesavtal 
Ja 
K2  R2  T2  S2 
Papper 
Närarkiv kansli 
Word/PDF 
Public 360 
Beva-
ras 
3 år 
PDF-A 
 
Anmälan av per-
Vid in-
 
 
sonuppgiftsinciden-
Ja 
K1  R2  T2  S2 
 
 
E-tjänst 
 
aktuali-
 
 
*Endast incidenter som an-
ter 
tet* 
mäls till IMY diarieförs 
19 
 

 
 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota-
uppgif-
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras 
/ Gall-
Leveransfrist 
tion 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
ter 
kommunarkivet Format vid arki-
rings-
vering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Ja/Nej 
frist 
Anmälan av per-
 
 
sonuppgiftsincident 
Ja 
K1  R2  T2  S2 
 
 
PDF 
Public 360 
Beva-
till IMY 
ras 
3 år 
PDF-A 
 
Anmälan av data-
 
 
skyddsombud till 
Ja 
K1  R2  T2  S2 
 
 
 
Public 360 
Beva-
IMY 
ras 
3 år 
PDF-A 
 
Rutin för hantering 
Förmedlas till förvaltningen 
1.4.1.3 
Hantera skyddad identi-
av personer med 
tet 
skyddade person-
Nej 
K1  R1  T1  S1 
 
 
Word/PDF 
M: 
Revide-
ras 
 
 
via samarbetsrum och uppda-
uppgifter 
teras vid behov 
Synpunkter, klago-
Diarieförs under respektive 
1.4.2 
Offentlig dialog 
mål och förslag av 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Närarkiv kansli 
PDF 
Public 360 
Beva-
process av den verksamhet 
vikt 
ras 
3 år 
PDF-A 
dit ärendet blivit fördelat.  
Synpunkter, klago-
Synpunkt Sundsvall 
Vid in-
 
 
mål och förslag av 
rutinartad allmän 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
 
 
 
samt andra sedvanliga  aktuali-
 
 
Kan gal ras efter hantering 
karaktär 
kommunikationskanaler 
tet 
2.0.1 
Samordnat verksamhets-
stöd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upphandling, an-
Om handlingarna inte regi-
2.0.1.2 
Leverera verksamhets-
bud, utvärderings- 
stöd 
protokoll, tilldel-
Nej 
K2  R2  T2  S2 
Word 
Närarkiv 
PDF-A 
Public 360 
Beva-
ras 
3 år 
PDF-A 
strerats i upphandlingsenhet-
ningsbeslut m.m. 
ens register/diarium 
2.1 
Informationsförvaltning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 

 
 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota-
uppgif-
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras 
/ Gall-
Leveransfrist 
tion 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
ter 
kommunarkivet Format vid arki-
rings-
vering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Ja/Nej 
frist 
2.1.0.1 
Styra 
Informationsförvalt-
Revide-
ningsplan 
Nej 
K1  R2  T1  S1 
Papper 
Närarkiv kansli 
Word/PDF 
M:\  
Public 360 
ras 
 
 
 
2.1.1 
Informationssäkerhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1.1 
Hantera informationssä-
kerhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekretessavtal 
Ja 
K2  R2  T1  S1 
Papper 
Personalakt 
 
 
Beva-
ras 
1 år 
Papper 
Gäller även tillfällig perso-
nal/praktikanter/konsulter etc 
Vid avslutad 
 
 
Sekretessavtal 
nämndsledamöter 
Ja 
K2  R2  T1  S1 
Papper 
Pärm kansliet 
 
 
Beva-
ras 
nämndtjänst-
Papper 
 
göring 
 
 
Konsekvensbedöm-
ning (DPIA) 
Nej 
 
 
 
 
 
 
Word/PDF 
Public 360 
Beva-
ras 
3 år 
PDF-A 
 
Behovs- och riska-
 
 
nalys inför fördel-
ning av behörighet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information och hantering be-
höver utredas 
enl PDL 
 
 
Behörighetstilldel-
ning i system 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information och hantering be-
höver utredas 
21 
 

 
 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota-
uppgif-
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras 
/ Gall-
Leveransfrist 
tion 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
ter 
kommunarkivet Format vid arki-
rings-
vering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Ja/Nej 
frist 
 
 
Kontinuitetsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information och hantering be-
höver utredas 
 
 
Riktlinje för inform-
ationssäkerhet 
Nej 
K1  R3  T3  S3 
 
 
PDF 
Public 360 
Beva-
ras 
3 år 
PDF-A 
 
 
 
Rutin för informat-
ionssäkerhet 
Nej 
K1  R3  T3  S3 
 
 
PDF 
Public 360 
Beva-
ras 
3 år 
PDF-A 
 
2.1.2 
Registratur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2.0 
Leda – Styra - Organisera  Klassificeringsstruk-
Revide-
tur 
Nej 
K1  R2  T1  S1 
 
 
Word 
M: 
Public 360 
ras 
 
 
 
E-post som avser enskild 
vårdtagare/klient skall tillföras 
dennes personakt 
Hantera och registrera in-
 
2.1.2.1  
kommande/utgående 
E-post av betydelse 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
närarkiv kansli 
PDF 
Public 360 
Beva-
För elev vid vuxenutbild-
handlingar/ärenden 
ras 
3 år 
PDF-A 
ningen bevaras handlingen 
tillsammans med övrig elev-
historik el er i diariet bero-
ende på vad den avser. 
Direkt 
 
 
E-post av ringa be-
vid in-
tydelse 
Nej 
K1  R1  T1  S1 
 
 
e-post Outlook 
 
aktuali-
Levereras ej 
 
 
tet 
Upprättad hand-
Beva-
En sammanställning som 
 
 
ling/sammanställ-
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Närarkiv kansli 
Word/PDF 
Public 360 
ras 
3 år 
PDF-A 
görs i ett urval från uppgifter i 
ning 
(om 
ett register eller databas och 
den 
som sedan skal  användas 
22 
 

 
 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota-
uppgif-
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras 
/ Gall-
Leveransfrist 
tion 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
ter 
kommunarkivet Format vid arki-
rings-
vering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Ja/Nej 
frist 
hand-
som bilaga eller underlag til  
ling 
annan handling 
som 
den till-
hör ska 
beva-
ras) 
Inkomna cirkulär 
och meddelanden, 
Gallras 
 
 
handlingar för kän-
Nej 
K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm på respek-
vid in-
Levereras ej   
 
nedom, övrig al -
tive enhet 
e-post 
Public 360 
aktuali-
män information 
tet 
Vid in-
Avser sammanställning av 
 
 
Postlistor 
Nej 
K2  R2  T2  S2 
 
 
PDF 
Outlook 
aktuali-
 
 
ärenden i Public 360 som be-
tet 
gärts ut och skickas till jour-
nalister m.fl 
Reversal som återkommer 
signerad scannas in och diari-
eförs, original kan sedan gal -
Reversaler för leve-
ras.  
2.1.2.3 
Arkivering 
rans av handlingar 
Nej 
K1  R1  T1  S1 
Papper 
Pärm* 
Word 
Public 360 
Beva-
 
till arkivet 
ras 
3 år 
PDF-A 
Diarieförs i Public 360 årsvis. 
 
* Förvaras i pärm på Vuxen-
utbildningen fram till diariefö-
ring 
Revideras årligen. Kommuni-
2.1.3.2 
Hantera dokumentation 
Informationshante-
Beva-
ringsplan 
Nej 
K1  R3  T3  S1 
 
 
Word 
Public 360 
M:/ 
ras 
3 år 
PDF-A 
ceras i samarbetsrum tillhö-
rande förvaltningen 
2.2 
Systemförvaltning och 
arkitektur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gallras 
2.2.2.2 
Utveckla system 
Kravspecifikationer 
Nej 
K1  R3  T2  S1 
 
 
Word/Excel 
 
vid in-
M:\ 
  aktuali-
 
 
 
tet 
23 
 

 
 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota-
uppgif-
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras 
/ Gall-
Leveransfrist 
tion 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
ter 
kommunarkivet Format vid arki-
rings-
vering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Ja/Nej 
frist 
Gallras 
2.2.2.3 
Förvalta system 
Systemförvaltnings-
vid in-
planer 
Ja 
K2  R2  T2  S2 
 
 
 
 
Systemregister  
  aktuali-
 
 
Gemensamt systemregister 
för Sundsvalls kommun 
tet 
2.2.3.3 
Hantera licenser 
Avtal licenser 
Ja 
K2  S2  T2  R2 
Papper 
Kansliets diarium 
PDF 
Public 360 
Beva-
ras 
3 år 
PDF-A 
Gäller även PUB-avtal 
2.3 
HR/personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personalakt rehabilitering 
Personalakt rehabi-
litering 
Ja 
K2  S2  T3  T3 
Papper 
Pärm 
Word/Excel 
Adato, enskilt P: 
 
 
 
 
2.3.1 
Samverkan och förhand-
ling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.1.0 
Leda-styra-organisera 
Rutinbeskrivningar 
Nej 
K1  S1  T1  S1 
 
 
Word 
M:\ och samarbetsrum 
Nej 
 
 
Revideras löpande 
 
 
Statistik 
Ja 
K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
Word 
M:\ 
Beva-
ras 
3 år 
PDF-A 
 
Protokoll samver-
kansgrupp/skydds-
Gäller hela förvaltningen. Pro-
2.3.1.1 
Hantera samver-
kommitté för indi-
vid- och arbets-
Nej 
K2  R2  T2  S2 
Papper 
Närarkiv kansli 
Word/Pdf 
Public 360 
Beva-
ras 
2 år 
PDF-A 
tokoll från samverkan delges 
 
kan enligt avtal  
marknadsförvalt-
även i samarbetsrum 
ningen 
24 
 

 
 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota-
uppgif-
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras 
/ Gall-
Leveransfrist 
tion 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
ter 
kommunarkivet Format vid arki-
rings-
vering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Ja/Nej 
frist 
Inkommen framstäl-
 
 
lan om begäran om 
förhandling, gene-
Ja 
K1  R1  T1  S1 
Papper 
Närarkiv kansli 
PDF 
Public 360 
Beva-
ras 
Omgående 
Papper/PDF-A   
rell 
MBL-förhand-
 
 
ling/protokoll, gäl-
Vid avslutat 
lande enskilda indi-
Ja 
K3  R2  T1  S2 
Papper 
Personalakt 
 
 
Beva-
ras 
ärende 
Papper 
 
vider 
Lokal samverkan 
(LSG) och förvalt-
 
 
ningssamverkan 
(FSG) – dagord-
Ja 
K1  R2  T1  S1 
Papper 
Närarkiv kansli 
PDF 
Public 360 
Beva-
ras 
2 år 
Papper/PDF-A   
ning, bilagor, proto-
koll 
 
 
Protokoll/minnesan-
teckningar från APT 
Ja 
K1  R1  T1  S1 
 
 
Word 
M:\ 
5 år 
 
 
 
Minnesanteck-
Vid in-
Under förutsättning att de inte 
 
 
ningar från perso-
innehåller t.ex beslut som har 
nalmöten, informat-
Nej 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Pärm på enheten 
Word 
Samarbetsrum/ M:\ 
aktuali-
 
 
direkt betydelse för verksam-
ionsmöten mm. 
tet 
heten 
Besked om tidsbe-
2.3.1.2 
Hantera LAS 
gränsad anställning 
Ja 
K3  R3  T1  S2 
Papper 
Ansvarig chef 
Word 
På enhet 
1 år 
 
 
 
upphör 
Revideras löpande. 
Lista på personer som jobbat 
mer än 12 månader de sen-
 
 
Företrädeslista 
Ja 
K2  R1  T1  S1 
 
 
 
Qliksense 
Nej 
 
 
aste 3 åren vilket ger företrä-
desrätt till nytt jobb. Listan ge-
nereras vid rekrytering, beva-
ras därefter inte. 
Utvecklings- och lö-
2.3.1.3 
Hantera lönerevision 
nesamtal med krite-
Ja 
K2  R1  T1  S1 
Papper 
Pärm hos resp 
rier och målplan 
chef 
PDF/Word 
Chefs P:\ 
2 år 
 
 
Gallras 2 år efter aktuellt 
löneår 
25 
 

 
 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota-
uppgif-
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras 
/ Gall-
Leveransfrist 
tion 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
ter 
kommunarkivet Format vid arki-
rings-
vering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Ja/Nej 
frist 
 
 
Meddelande om 
preliminär ny lön 
Ja 
K2  R1  T1  S1 
Papper 
Pärm hos chef 
 
 
2 år 
 
 
Om papperet skrivs ut, vanli-
gen meddelas ny lön muntligt 
Vid 
Utvecklingssamtal, 
upp-
Gäl er endast dokumenterade 
2.3.1.4 
Hantera personalsamtal 
dokumenterade 
Ja 
K2  R1  T1  S1 
Papper 
Personalakt 
 
 
hörd 
 
 
överenskommelser mellan ar-
överenskommelser 
anställ-
betsgivare och medarbetare. 
ning 
Sker endast i undantagsfal . 
Överenskommelser 
Ex. enskilda avtal kopplat till 
 
 
och beslut mel an 
medarbetare och 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Personalakt 
 
 
Beva-
ras 
Omgående 
 
misskötsamhetsprocessen el-
arbetsgivare 
ler rehabprocessen 
Överenskommelser 
2.3.1.5 
Hantera övrig personal-
personal samt lön 
samverkan 
med fackliga orga-
Ja 
K3  R2  T2  S3 
Papper 
Pärm 
Word 
Personakt 
Beva-
ras 
2 år 
Papper 
 
nisationer 
Aktivitetsplan för ar-
 
 
betsmiljö, jämställd-
Nej 
K1  R1  T1  S1 
Papper 
Närarkiv kansliet 
Word 
Public 360 
Beva-
het och hälsa 
ras 
3 år 
PDF-A 
 
Omgående el-
Bifogas personärende (var-
2.3.1.6 
Hantera disciplinåtgärder  Dokumentation, 
misskötsamhet 
Ja 
K3  R3  T1  S2 
Papper 
Personalakt 
 
 
Beva-
ras 
ler när ärendet 
Papper 
ning/avstängning/uppsäg-
avgjorts 
ning) 
Gäller oavsett om det finns en 
 
 
Samtal kontroll av 
fakta 
Ja 
K3  R3  T1  S2 
Papper 
Personalakt 
 
 
Beva-
ras 
Omgående 
Papper 
konstaterad misskötsamhet 
eller ej. 
 
 
Avstängning 
Ja 
K3  R3  T1  S2 
Papper 
Personalakt 
Word/Pdf 
Public 360 
Beva-
ras 
Omgående 
Papper 
Kopia till LoP 
26 
 

 
 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota-
uppgif-
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras 
/ Gall-
Leveransfrist 
tion 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
ter 
kommunarkivet Format vid arki-
rings-
vering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Ja/Nej 
frist 
Kontroll av fakta är inte juri-
diskt sett en disciplinåtgärd 
 
 
Kontroll av fakta-
När ärendet 
samtal 
Ja 
K1  R1  T1  S1 
Papper 
Personalakt 
 
 
Beva-
ras 
avslutats 
Papper 
men sorteras här för att hål a 
samman misskötsamhetsä-
renden och diskiplinåtgärd. 
 
 
Medvetandegö-
När ärendet 
rande samtal 
Ja 
K1  R1  T1  S1 
Papper 
Personalakt 
 
 
Beva-
ras 
avslutats 
Papper 
Samma som ovan 
 
 
Skriftlig varning 
Ja 
K3  R3  T1  S2 
Papper 
Personalakt 
 
 
Beva-
När ärendet 
ras 
avslutats 
Papper 
 
2.3.2 
Anställning, utveckling 
och avslut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansökningshand-
2.3.2.1 
Rekrytering 
lingar, beslut om 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Personalakt 
 
Digitalt rekryteringsstöd 
Beva-
Efter rekryte-
anstäl ning 
ras 
ring 
Papper 
Servicecenter HR ansvarar 
för det digitala systemet 
Gallras 
 
 
Annonsunderlag 
Nej 
K1  R1  T1  S1 
Papper  
Pärm  
Word 
M:\ 
vid in-
aktuali-
Levereras ej 
 
 
tet 
Sparas i 2 år för eventuellt 
överklagande enligt DO eller 
 
 
Ansökningshand-
lingar, ej antagen 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
 
 
 
Digitalt rekryteringsstöd 
2 år 
Levereras ej 
 
JÄMO 
Servicecenter HR ansvarar 
för detta 
Handlingar upp-
komna vid rekryte-
Efter 
 
 
ring, ex. samman-
ställning av sö-
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
 
 
Digitalt rekryteringsstöd  rekryte-
Levereras ej 
 
Servicecenter HR 
kande, meritsam-
ring 
manställning m.m. 
27 
 

 
 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota-
uppgif-
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras 
/ Gall-
Leveransfrist 
tion 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
ter 
kommunarkivet Format vid arki-
rings-
vering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Ja/Nej 
frist 
 
 
Spontanansök-
ningar 
Ja 
K2  R2  T2  S2 
Papper 
Närarkiv 
Word/PDF 
E-post/ Public 360 
Gallras 
1 år 
Vid inaktualitet 
 
Gallras efter återkoppling till 
kandidat 
 
 
Anställnings- och 
lönebeslut 
Ja 
K3  R3  T1  S3 
 
 
 
E-tjänst 
2 år 
 
 
E-tjänsten gallras automatiskt 
efter 2 år 
 
 
Anställningsavtal 
Ja 
K3  R3  T1  S3 
Papper 
Personalakt 
 
 
Beva-
ras 
Omgående* 
Papper 
*Efter påskrift av båda parter 
Gallras 
så 
snart 
anstäl-
Resultat av drogtest skickas 
 
 
Drogtest med resul-
direkt till chef som sedan an-
tat 
Ja 
K3  R3  T1  S3 
Papper 
Chef 
 
 
lande 
Levereras ej 
 
chef ta-
svarar för att gal ra ut hand-
git del 
lingen direkt. 
av re-
sultatet 
Förvaring och gal ring behö-
ver utredas närmare. Arbets-
givaren ska behål a utdraget 
 
 
Utdrag ut belast-
ningsregister 
Ja 
K3  R3  T2  S2 
Papper 
Personalakt 
 
 
2 år 
Löpande 
 
under 2 år, därefter kan det 
gallras om det finns annan 
dokumentation att arbetsgiva-
ren utfört kontrol en. 
Samtliga akter samlas i en 
personakt i kommunarkivet. 
2.3.2 
Anställning, utveckling 
Anstäl ningshand-
och avslut 
lingar 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Personakt 
 
Rekryteringssystem 
Beva-
ras 
Omgående 
 
Anställningshandlingar skall 
skickas direkt till personalakt i 
arkivet av anställande chef.  
Handlingar rörande 
2.3.2.2 
Kompetensutveckling 
kompetens- 
Ja 
K2  R2  T2  S2 
Papper 
På enheten 
Word 
M:\ 
Gallras 
utvecklingsplaner 
1 år 
Levereras ej 
 
 
28 
 

 
 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota-
uppgif-
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras 
/ Gall-
Leveransfrist 
tion 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
ter 
kommunarkivet Format vid arki-
rings-
vering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Ja/Nej 
frist 
Introduktionspro-
Vid in-
 
 
gram – individuell 
Ja 
K1  R1  T1  S1 
Papper 
 
Word 
Chefs P:\ 
aktuali-
 
 
Gallras så snart introdukt-
plan 
tet 
ionen genomförts 
Utbildningsbevis, 
examensbevis, cer-
Handlingar som INTE är be-
 
 
tifikat, legitimation 
Efter genom-
etc från behörig-
Ja 
K3  R3  T1  S2 
Papper 
Personalakt 
 
 
Beva-
ras 
förd utbildning 
 
hörighetsgivande behöver 
hetsgivande utbild-
inte bevaras 
ning 
Dokumentation från 
*Bevaras i urval. Unik doku-
internt upprättade 
mentation ska bevaras, lik-
 
 
föreläsningar och 
Nej 
K1  R1  T1  S1 
 
 
PDF 
Public 360 
Beva-
nande presentationer/utbild-
utbildningar, t.ex 
ras * 
2 år 
PDF-A 
ningsunderlag kan bevaras i 
power point, film 
urval 
2.3.2.7 
Avsluta anställning 
Hantera egen upp-
sägning 
Ja 
K2  R1  T1  S1 
Papper 
Personalakt 
 
 
Beva-
ras 
Omgående 
Papper 
Original till akt, kopia till LoP 
Varsel om uppsäg-
 
 
ning pga arbets-
brist, personliga 
Ja 
K3  R2  T1  S3 
Papper 
Personalakt 
 
 
Beva-
ras 
Omgående 
Papper 
Handlingar som ej resulterar i 
avslut gallras efter 2 år 
skäl eller avsked 
Fullständig tjänstgöringstid 
framgår av listan, används vid 
uppsägning pga arbetsbrist. 
 
 
Turordningslista 
Ja 
K2  R2  T1  S2 
Papper 
Närarkiv kansli 
PDF 
Public 360 
Beva-
Fastställs tillsammans med 
ras 
2 år 
Papper/PDF-A  facken och utgör underlag til  
beslut om uppsägning. Spa-
ras tillsammans med förhand-
lingsprotokoll. 
Finns särskild blankett för er-
bjudande om omplac. Ska fö-
 
 
Omplaceringserbju-
dande 
Ja 
 
 
 
 
Papper 
Personalakt 
 
 
Beva-
ras 
Omgående 
Papper 
regås av omplac-utredn som 
även den ska bevaras i per-
sonalakt. 
 
 
Uppsägning från ar-
betsgivare 
Ja 
K3  R2  T1  S3 
Papper 
Personalakt 
 
 
Beva-
ras 
Omgående 
Papper 
 
29 
 

 
 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota-
uppgif-
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras 
/ Gall-
Leveransfrist 
tion 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
ter 
kommunarkivet Format vid arki-
rings-
vering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Ja/Nej 
frist 
 
 
Enskilt avtal 
Ja 
K3  R2  T1  S3 
Papper 
Personalakt 
 
 
Beva-
ras 
Omgående 
Papper 
Kopia till LoP 
Avslut av anställ-
 
 
ning vid beviljad 
Ja 
K3  R2  T1  S3 
Papper 
Personalakt 
 
 
Beva-
sjukersättning 
ras 
Omgående 
Papper 
Särskild blankett fylls i och 
undertecknas av chef 
 
 
Beslut om avgångs-
vederlag 
Ja 
K2  R2  T1  S2 
Papper 
Personalakt 
 
 
Beva-
ras 
Omgående 
Papper 
 
Besked om upphö-
 
 
rande av tidsbe-
Ja 
K2  R2  T1  S2 
Papper 
Personalakt 
 
 
Beva-
gränsad anställning 
ras 
Omgående 
Papper 
Kopia till LoP 
Uppsägning i sam-
Original till personalakt. Kopia 
 
 
band med pens-
Ja 
K2  R2  T1  S2 
Papper 
Personalakt 
 
 
Beva-
till LoP, medarbetare samt 
ionsavgång 
ras 
Omgående 
Papper 
ansvarig chef. 
Två original upprättas, en till 
arbetsgivaren och en til  med-
 
 
Särskild avtal-
arbetaren. Kopia finns hos 
spension 
Ja 
K2  R2  T1  S2 
Papper 
Personalakt 
 
 
Beva-
ras 
Omgående 
Papper 
KSK HR för beslut som tagits 
innevarande år samt 2 år 
bakåt, därefter gallras kopian. 
Beslutas utifrån pensionsstra-
tegi med tillhörande riktlinjer. 
Ex. ansökan och beslut om 
 
 
Beslut rörande 
pensionslösningar 
Ja 
K2  R2  T1  S2 
Papper 
Personalakt 
 
 
Beva-
ras 
Omgående 
Papper 
80/90/100. Kopia hos KSK 
HR för beslut som tagits inne-
varande år samt 2 år bakåt, 
därefter gal ras kopian. 
2.3.3 
Bemanning och perso-
nalplanering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 

 
 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota-
uppgif-
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras 
/ Gall-
Leveransfrist 
tion 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
ter 
kommunarkivet Format vid arki-
rings-
vering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Ja/Nej 
frist 
2.3.3.1 
Hantera jourtjänstgöring 
Jourjournal 
Ja 
K1  R2  T1  S2 
Papper 
 
 
Lönesystem 
3 år 
Levereras ej 
 
 
 
 
Övertidsrapporter 
Ja 
K1  R2  T1  S2 
Papper 
 
 
Lönesystem 
2 år 
Levereras ej 
 
 
*TimeCare är det system som 
används fn. Innehåller data 
2.3.3.2 
Hantera schemaläggning 
Schemaplanering 
personal 
Ja 
K2  R1  T2  S2 
 
 
 
Schemaplaneringssy-
stem* 
2 år 
Levereras ej 
 
kring personer, schema osv. 
Data överförs till Heroma för 
utbetalning av lön. 
Vid in-
2.3.3.3 
Hantera semesterplane-
ring 
Semesterlistor 
Ja 
K1  R1  T1  S1 
Papper 
På enhet 
Word, Excel 
M:\ och google drive 
aktuali-
 
 
 
tet 
Omreglering av an-
2.3.3.4 
Hantera särskilda anstäl -
ningsformer 
ställning vid beviljad 
Ja 
K2  R2  T1  S2 
Papper 
Personalakt 
 
E-tjänst 
Beva-
sjukersättning 
ras 
Ogående 
Papper 
E-tjänsten gallras vid inaktua-
litet, senast efter 2 år 
2.3.4 
Arbetsmiljö och perso-
nalhälsa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.4.1 
Bedriva systematiskt ar-
Arbetsmiljöplane-
betsmiljöarbete 
ring 
Nej 
K1  R1  T1  S1 
Papper 
Pärm 
Word 
M:\ 
Beva-
ras 
3 år 
Papper 
 
Rutin för arbets-
Vid in-
 
 
miljö- och skydds-
Nej 
K2  R1  T1  S1 
Papper 
Pärn/lokalt på en-
aktuali-
 
 
Revideras löpande 
rond 
het 
Word 
M:\ 
tet 
31 
 

 
 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota-
uppgif-
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras 
/ Gall-
Leveransfrist 
tion 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
ter 
kommunarkivet Format vid arki-
rings-
vering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Ja/Nej 
frist 
Protokoll arbets-
 
 
miljö- och skydds-
Ja 
K2  R1  T1  S1 
Papper 
Närarkiv kansli 
PDF 
Public 360 
Beva-
rond 
ras 
2 år 
PDF-A 
 
Uppföljning arbets-
 
 
miljö- och skydds-
Nej 
K2  R1  T1  S1 
 
 
Word/PDF 
Public 360 
Beva-
rond 
ras 
2 år 
PDF-A 
 
 
 
Inspektion arbets-
miljöverket 
Nej 
K2  R1  T1  S1 
 
 
PDF 
Public 360 
Beva-
ras 
2 år 
PDF-A 
 
Uppföljning syste-
 
 
matiskt arbetsmiljö-
Ja 
K1  R1  T1  S1 
 
 
Word/PDF 
Public 360 
Beva-
arbete 
ras 
2 år 
PDF-A 
Övergripande uppföljning på 
kommun- och förvaltningsnivå 
Rutinbeskrivning 
 
 
kränkande särbe-
Nej 
K1  R2  T2  S1 
Papper 
Närarkiv kansli 
PDF 
Public 360 
Beva-
handling 
ras 
3 år 
PDF-A 
 
Avser bl.a teamutveckling, 
2.3.4.2 
Göra arbetsmiljöunder-
Arbetsmiljöutred-
kartläggning av psykosociala 
sökningar 
ningar 
Ja 
K2  R2  T1  S2 
Papper 
Närarkiv kansli 
Word/PDF 
Public 360 
Beva-
ras 
2 år 
Papper/PDF-A  förhållanden, utredning om in-
omhusmiljö mm. 
Riskbedömningar 
 
 
och handlingspla-
Nej 
K2  R2  T1  S1 
 
 
 
 
Beva-
ner 
ras 
 
 
Hantering behöver utredas vi-
dare 
 
 
Handlingsplaner 
personal 
Nej 
K1  R1  T1  S1 
Papper 
Pärm 
PDF 
Public 360 
Beva-
ras 
3 år 
 
Hantering behöver utredas vi-
dare 
32 
 

 
 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota-
uppgif-
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras 
/ Gall-
Leveransfrist 
tion 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
ter 
kommunarkivet Format vid arki-
rings-
vering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Ja/Nej 
frist 
KS hål er i övergripande re-
 
 
Medarbetarenkät 
Nej 
K1  R1  T1  S1 
Papper 
Närarkiv kansliet 
Word 
Public 360 
Beva-
ras 
3 år 
PDF-A 
sultat för kommunen som hel-
het 
2.3.4.3 
Hantera krisstöd 
Krisstöd 
Ja 
K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
Word 
M:\ 
 
 
 
Behöver utredas vidare vad 
som ingår i processen 
2.3.4.4 
Hantera tillbud 
Til budsanmälan 
Beva-
och utredning 
Ja 
K3  R2  T1  S1 
Papper 
Närarkiv kansli 
 
Avvikelsehanteringssy-
stem 
ras 
2 år 
 
 
Anmälan kränkande 
särbehandling, dis-
Anmälan inkommer via e-
tjänst och ska diarieföras i 
 
 
kriminering, sexu-
ella trakasserier el-
Ja 
K3  R3  T1  S3 
 
 
E-tjänst 
Public 360 
Beva-
ras 
2 år 
PDF-A 
eget ärende med til hörande 
ler repressalier 
utredning. Innehål et i E-tjäns-
samt utredning 
ten gallras efter 2 år. 
*hanteras via webbtjänst hos 
Anmälan om ar-
Webbtjänst* 
Arbetsmiljöverket 
2.3.4.5 
Hantera arbetsskador 
betsskada med bi-
Ja 
K3  R2  T1  S1 
Papper 
Personalakt 
Word/PDF 
Avvikelsehanteringssy-
Beva-
Bilagor, anteckningar och 
lagor 
stem 
ras 
2 år 
PDF-A 
handlingsplaner inkluderas. 
Anteckningar som saknar 
värde gallras 
Vid in-
Medarbetare ansvarar för 
2.3.4.7 
Hantera anhörigregister 
Kontaktuppgifter till 
nära anhörig 
Ja 
K2  R1  T1  S1 
 
 
 
Heroma 
aktuali-
 
 
egen registrering, uppdateras 
tet 
vid behov. 
Tillförs personakten. 
Rehabutredningar 
 
2.3.4.8 
Främja, förebygga och 
Idag ligger al t kvar i adato i 
rehabilitera 
med bilagor och 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
 
 
PDF 
Adato 
Beva-
handlingsplaner 
ras 
2 år 
PDF-A 
väntan på E-arkiv, levereras 
ej till arkivet. Anteckningar 
som saknar värde gallras 
Avser anteckningar från av-
Minnesanteck-
stämningsmöte m FK 
 
 
ningar från Försäk-
Ja 
K3  R2  T1  S1 
Papper 
Personalakt 
PDF 
Adato 
Beva-
Chef scannar in handling och 
ringskassa 
ras 
Omgående 
Papper 
sparar i Adato. Pappershand-
ling skickas till personalakt 
33 
 

 
 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota-
uppgif-
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras 
/ Gall-
Leveransfrist 
tion 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
ter 
kommunarkivet Format vid arki-
rings-
vering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Ja/Nej 
frist 
Läkarintyg som rör 
Läkarintyg vid arbetsskada 
 
 
arbetsskada/rehabi-
Ja 
K3  R3  T3  S3 
Papper 
Personalakt 
 
 
Beva-
bevaras i personalakt. 
litering 
ras 
1 år 
 
Andra intyg gallras 
Medarbetarsamtal 
Anteckning med ev överens-
 
 
pga upprepad kort-
Ja 
K3  R3  T2  S3 
 
 
 
Adato 
Beva-
kommelse förs i Adato. 
tidsfrånvaro 
ras 
2 år 
PDF-A 
Tillförs personalakten 
Konsultationsutlå-
När rehabilite-
 
 
tande ang arbets-
livsinriktad rehabili-
Ja 
K3  R2  T1  S1 
Papper 
Personalakt 
 
Adato 
Beva-
ras 
ring är genom-
 
 
tering (SRC) 
förd 
2.3.5 
Hantera löneunderlag och 
pensioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Närvarot-/tjänstgöringslis-
torna fylls i under samman-
2.3.5.1 
Hantera och betala lön 
Tjänstgöringslistor 
träde. Signeras av ordf och 
nämnd och utskott 
Ja 
K2  R2  T1  S2 
Papper 
Pärm på kansliet 
 
Heroma 
Beva-
ras 
 
 
sekreterare. Original skickas 
till LoP, kopia sparas i pärm 
på kansliet. 
Minnesanteckning 
 
 
från avstämning av 
lönerevision med 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
 
 
 
Word 
Public 360 
Beva-
ras 
3 år 
 
Hanteras av HR-enheten 
fackförbund 
 
 
Löneuppgifter 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
 
 
 
Heroma 
Beva-
ras 
Omgående 
PDF-A 
 
 
 
Privata utlägg 
Ja 
K2  R1  T1  S1 
Papper 
Pärm hos chef 
 
Heroma 
7 år 
 
 
Kvitton förvaras i pärm, ansö-
kan görs digitalt i Heroma 
34 
 

 
 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota-
uppgif-
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras 
/ Gall-
Leveransfrist 
tion 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
ter 
kommunarkivet Format vid arki-
rings-
vering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Ja/Nej 
frist 
Gallras 
Visar anstäl das löneuppgifter 
 
 
Signeringslistor/ut-
efter 
och ska kontrolleras av chef. 
anordningslista 
Ja 
K1  R2  T1  S1 
 
 
PDF 
Heroma 
chefs 
 
 
Kontroll sker efter lönekör-
kontroll 
ning. 
2.3.5.3 
Hantera bisysslor 
Anmälan om bi-
syssla 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Personalakt 
 
Heroma 
Beva-
ras 
Omgående 
 
Revideras vid förändring 
Skickas till LoP 
Ledighetsansökan 
2.3.5.4 
Hantera ledigheter 
kortare än 6 måna-
Ja 
K1  R1  T1  S1 
 
 
 
Heroma 
2 år 
 
 
 
der 
Ansökan görs i pappersform, 
 
 
Ledighetsansökan 
över 6 månader 
Ja 
K1  R1  T1  S1 
Papper 
Personalakt (ori-
ginal) 
 
Heroma 
Beva-
ras 
Omgående 
 
skickas därefter till LoP för re-
gistrering 
 
  4. Ekonomi 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota- Process / handlägg-
Beskrivning / Doku-
uppgif-
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras / Gall- Leveransfrist 
tion 
ning 
mentation 
ter 
ringsfrist  kommunarkivet Format vid arki-
vering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Ja/Nej 
2.4 
Ekonomi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.1.1 
Fakturera kunder 
Fakturaunderlag 
Ja 
K2  R2  T2  S2 
 
 
PDF 
Raindance 
7 år 
 
 
Gäller också debiteringsun-
derlag 
2.4.1.2 
Hantera leverantörs-
fakturor 
Utbetalningar 
Ja 
K2  R2  T1  S2 
 
 
 
Raindance 
7 år 
 
 
 
35 
 

 
 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota- Process / handlägg-
Beskrivning / Doku-
uppgif-
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras / Gall- Leveransfrist 
tion 
ning 
mentation 
ter 
ringsfrist  kommunarkivet Format vid arki-
vering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Ja/Nej 
 
 
Kvitton, verifikat 
Nej 
K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
 
 
7 år 
 
 
 
 
 
Rekvisitioner 
Ja 
K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
 
 
2 år 
Levereras ej 
 
 
 
 
Ta emot eller skicka be-
stridande av fakturor 
Ja 
K2  R1  T1  S1 
 
 
PDF 
Public 360 
7 år 
Levereras ej 
 
 
2.4.1.4 
Bokföra och redovisa  Bokföringsorder 
Nej 
K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
 
 
7 år 
Levereras ej 
 
 
2.4.2.1 
Hantera upplåning 
Ansökan om internlån 
Nej 
K1  R1  T1  S1 
 
 
PDF 
Public 360 
Bevaras 
2 år 
PDF-A 
 
2.4.3.1 
Hantera statsbidrag 
Ansökan 
Nej 
K2  R2  T2  S2 
Papper 
Närarkiv kansli 
PDF 
Public 360 
Bevaras 
2 år 
PDF-A 
Papperskopior gallras vid in-
aktualitet 
 
 
Beslut 
Nej 
K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
PDF 
Public 360 
Bevaras 
2 år 
PDF-A 
 
EU-bidrag; ansökningar, 
2.4.3.2 
Hantera EU-bidrag/-
projekt 
beslut, rapporter, redo-
Nej 
K1  R1  T1  S1 
Papper 
Närarkiv kansli 
PDF 
Public 360 
Bevaras 
2 år 
Papper/PDF-A 
 
visningar, avtal 
36 
 

 
 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota- Process / handlägg-
Beskrivning / Doku-
uppgif-
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras / Gall- Leveransfrist 
tion 
ning 
mentation 
ter 
ringsfrist  kommunarkivet Format vid arki-
vering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Ja/Nej 
2.5 
Inköp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.3.1 
Upphandling ramav-
tal 
Avrop 
Ja 
K2  R2  T2  S2 
Papper 
Diariet 
PDF 
Public 360 
Bevaras 
2 år 
Papper/PDF-A  Koncerngemensamma ram-
avtal 
 
 
2.5.3.2 
Upphandling enskilt  Förfrågan, beställning, 
köp 
orderbekräftelse 
Ja 
K3  R2  T2  S2 
 
 
PDF 
E-avrop/Public 
360 
Bevaras 
2 år 
PDF-A 
Inklusive upphandling av kur-
ser för Vuxenutbildningen 
Avrop; förnyad kon-
 
Under direktupphandlings-
 
2.5.3.3 
kurrensutsättning 
Anbudsförfrågan/krav-
gränsen. 
och direktupphand-
specifikation 
Nej 
K2  R1  T1  S1 
 
 
PDF 
Public 360 
Bevaras 
2 år 
PDF-A 
 
ling 
Sekretess i Public 360 
 
 
 
 
Vinnande bud/offert 
Ja 
K2  R1  T1  S1 
 
 
PDF 
E-avrop/Public 
360 
Bevaras 
2 år 
PDF-A 
 
 
 
 
 
Ej antagna bud/offerter 
Ja 
K2  R1  T1  S1 
 
 
PDF 
E-avrop/Public 
360 
2 år 
 
 
 
 
 
 
 
Öppnings- och utvärde-
ringsprotokoll 
Nej 
K2  R1  T1  S1 
 
 
PDF 
E-avrop/Public 
360 
Bevaras 
2 år 
PDF-A 
 
 
 
 
 
Tilldelningsbeslut/avtal 
Ja 
K2  R1  T1  S1 
Papper 
Närarkiv kansli 
PDF 
Public 360 
Bevaras 
2 år 
Papper/PDF-A   
37 
 

 
 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota- Process / handlägg-
Beskrivning / Doku-
uppgif-
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras / Gall- Leveransfrist 
tion 
ning 
mentation 
ter 
ringsfrist  kommunarkivet Format vid arki-
vering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Ja/Nej 
 
 
 
 
Frågor och svar 
Ja 
K1  R1  T1  S1 
 
 
PDF 
E-avrop/Public 
360 
Bevaras 
2 år 
PDF-A 
Frågor avseende kravställan 
mm från intressenter 
 
 
 
 
Överprövning 
Ja 
K2  R1  T1  S1 
Papper 
Närarkiv kansli 
PDF 
Public 360 
Bevaras 
2 år 
PDF-A 
 
 
2.7.1 
Inventariehantering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.1.0 
 
Inventarieförteckning 
Nej 
K1  T1  R1  S1 
 
 
PDF 
Public 360 
2 år 
 
 
Ingår i årsrapporten 
 
 
 
Anskaffa inventarier  Beställning/rekvisition 
Nej 
K1  T1  R1  S1 
 
 
 
 
Vid inaktualitet 
 
 
Varierande hantering bero-
ende på avtalets utformning 
 
 
Arbetsrum 
2.7.1.2 
Vårda och underhålla 
inventarier 
Konstinventering 
Nej 
K0  R0  T0  S0 
Papper 
Pärm 
 
 
Gallras vid in-
aktualitet 
 
 
Skickas till Kultur och fritid en 
gång per år efter förfrågan 
Diarium gemen-
 
 
Avtal 
Nej 
K2  R2  T2  S2 
Papper 
samt verksam-
Word 
Public 360 
Bevaras 
3 år 
PDF-A 
Avser kaffeautomater. Plotter 
hetsstöd kansli 
2.8.2 
Kris och säkerhetsar-
bete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38 
 

 
 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota- Process / handlägg-
Beskrivning / Doku-
uppgif-
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras / Gall- Leveransfrist 
tion 
ning 
mentation 
ter 
ringsfrist  kommunarkivet Format vid arki-
vering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Ja/Nej 
2.8.2.1 
Bedriva systematiskt  Handlingsplan hot och 
riskhanteringsarbete  våld 
Nej 
K1  R1  T1  S1 
 
 
Word/PDF 
N:\ 
Vid inaktualitet 
 
 
Revideras löpande 
2.8.2.2 
Bedriva systematiskt  Egenkontrol  brand-
brandskyddsarbete 
skydd 
Nej 
K1  R1  T1  S1 
Papper 
Pärm 
PDF 
Public 360 
Bevaras 
2 år 
 
Skickas till brandskyddsans-
varig på DF 2 ggr/år 
 
 
Protokoll brandskydds-
rond 
Nej 
K1  R1  T1  S1 
Papper 
Pärm 
PDF 
Public 360 
Bevaras 
2 år 
 
Samma som ovan 
 
5. Informationsförsörjning 
Person- 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Beteckning / Punktnota- Process / handlägg-
Beskrivning / Doku-
uppgif-
Säkerhets- 
Bevaras / Gall- Leveransfrist 
tion 
ning 
mentation 
ter 
klassning 
ringsfrist  kommunarkivet Format vid arki-
vering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Ja/Nej 
2.9 
Informationsförsörj-
ning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Våra egna inlägg samt al -
mänhetens kommentarer 
2.9.2.3 
Publicera på sociala  Inlägg på Facebook, 
Inlägg som är tillfälliga, inte 
medier 
Twitter, Instagram mm 
Ja 
K1  R1  T1  S1 
 
 
 
Server 
Vid inaktualitet 
 
 
aktuel a längre el er har ringa 
betydelse för kontots mål-
grupper får gal ras. 
Se riktlinje – Sociala medier – 
diarieföring 
Inlägg från al mänheten 
 
 
 
via sociala medier som 
Ja 
K2  R1  T1  S1 
 
 
PDF 
Public 360 
Bevaras 
2 år 
PDF-A 
Innehål er inlägg sekretess el 
ger upphov til  ärende 
kränkningar görs en 
skärmdump som sickas till re-
gistrator för diarieföring. 
39 
 

 
 
Person- 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Beteckning / Punktnota- Process / handlägg-
Beskrivning / Doku-
uppgif-
Säkerhets- 
Bevaras / Gall- Leveransfrist 
tion 
ning 
mentation 
ter 
klassning 
ringsfrist  kommunarkivet Format vid arki-
vering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Ja/Nej 
Hanteras via kommunstyrel-
2.9.2.4 
Pressmeddelanden 
Pressmeddelanden 
Nej 
K1  R1  T1  S1 
 
 
Word/PDF 
Cision/Public 360 
Bevaras 
2 år 
PDF-A 
sekontoret. Pressmeddelan-
den diarieförs i ett årsärende i 
Public 360 
2.9.2.5 
Broschyrer/trycksa-
ker 
Publikationer 
Nej 
K1  R1  T1  S1 
Papper 
 
Word 
Cision 
Bevaras 
1 år 
 
Återfinns även på Sundsvalls 
kommuns hemsida 
*= Bevaras om arkivex sak-
nas 
 
 
Underlag till färdigställd 
 
produkt 
Nej 
K1  R1  T1  S1 
 
 
Word, PDF, 
INDD 
N:\ 
* Gallras vid 
utgivning 
 
 
Underlag som ej leder till pub-
licering/tryck gallras vid inak-
tualitet (efter värdering) 
Infomaterial, broschyrer m m   
Informations- och mark-
 
Gammalt material bevaras på 
 
 
nadsföringsmaterial 
N:\
som verksamheten pro-
Nej 
K1  R1  T1  S1 
 
 
Office- och 
Adobeprogram   
 
Bevaras 
Årsvis 
PDF-A 
M-katalogen (Stöd och väg-
ducerar 
ledning, antagning/Tryck och 
marknadsföring) samt på 
Google drive 
 
 
Enklare trycksaker 
Nej 
K1  R1  T1  S1 
 
 
Word, PDF 
N:\ 
Vid inaktualitet 
 
 
 
2.9.2.6 
Hantera annonser 
Annonser 
Ja 
K1  R1  T1  S1 
 
 
Adobeprogram 
N:\ 
Bevaras 
Årsvis 
PDF-A 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 

 
 
6. Alkohol och tobak Person-  Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota- Process / handlägg-
Beskrivning / Doku-
uppgif-
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras / Gall- Leveransfrist 
tion 
ning 
mentation 
ter 
ringsfrist  kommunarkivet Format vid arki-
vering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Ja/Nej 
Hantera tobakstill-
3.2.1.10 
stånd 
3.2.1.11 
Hantera alkoholtill-
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stånd 
Ansökan om tillstånd att 
 
 
sälja tobak och liknande 
produkter/serveringstill-  
K3  R3   T2  S3 
Papper 
Akt hos tillstånds-
enheten 
PDF 
Public 360 
Bevaras 
3 år 
 
Papper 
 
stånd 
 
 
Beslut/protokollsutdrag   
K3  R3   T2  S3 
Papper 
Akt hos tillstånds-
enheten 
PDF 
Public 360 
Bevaras 
3 år 
 
Papper 
 
3 år efter ären-
 
 
Tillståndsbevis, kopia 
 
K3  R3   T2  S3 
Papper 
Akt hos tillstånds-
enheten 
 
 
dets avslu-
Levereras ej 
 
 
tande 
3 år efter åter-
kallat eller av-
 
 
Bilagor till ansökan 
 
K3  R3   T2  S3 
Papper 
Akt hos tillstånds-
enheten 
PDF 
Public 360 
Bevaras 
slutat serve-
Papper/PDF-A 
  
ringstillstånd. 
 
Akt hos alkohol- 
3 år efter åter-
och tobaksen-
kallat eller av-
 
 
Underlag til  beslut 
 
 
K3  R3   T2  S3 
Papper 
heten 
 
 
Bevaras 
slutat serve-
Papper/PDF-A  Ritningar, bolagsbevis och re-
ringstillstånd. 
missvar 
 
Akt hos alkohol- 
Finansieringsunderlag, hyres-
 
Underlag för beslut om 
och tobaksen-
3 år efter ären-
kontrakt, konkursfrihetsbevis, 
 
 
stadigvarande til stånd   
K3  R3   T2  S3 
Papper 
heten 
 
 
dets avslu-
Levereras ej 
 
 
tande 
personbevis, F-skattebevis, 
verksamhetsbeskrivning 
Akt hos alkohol- 
3 år efter åter-
 
 
Utredning  
 
K3  R3   T2  S3 
Papper 
och tobaksen-
PDF 
Public 360 
Bevaras 
kallat eller av- Papper/PDF-A   
heten 
slutat serve-
ringstillstånd 
41 
 

 
 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota- Process / handlägg-
Beskrivning / Doku-
uppgif-
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras / Gall- Leveransfrist 
tion 
ning 
mentation 
ter 
ringsfrist  kommunarkivet Format vid arki-
vering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Ja/Nej 
Akt hos alkohol- 
 
 
Bilagor till beslut/till-
ståndsbevis  
 
K3  R3   T2  S3 
Papper 
och tobaksen-
PDF 
Public 360 
Bevaras 
3 år  
Papper/PDF-A   
heten 
Handlingar rörande til -
 
 
fälliga tillstånd, slutna 
 
K3  R3   T2  S3 
Papper 
Pärm 
 
 
5 år 
Levereras ej 
 
 
sällskap 
Handlingar rörande til -
 
 
fälliga tillstånd till all-
 
K3  R3   T2  S3 
Papper 
Pärm 
 
 
5 år 
Levereras ej 
 
 
mänheten 
Akt hos alkohol- 
och tobaksen-
 
 
Anmälan om utsedda 
serveringsansvariga 
 
K2  R2   T2  S2 
Papper 
heten 
 
 
Vid inaktualitet  Levereras ej 
 
När tillståndet gått ut 
Akt hos alkohol- 
och tobaksen-
 
 
Beslut - Återkallelser 
 
K3  R3   T2  S3 
Papper 
heten 
PDF 
Public 360 
Bevaras 
3 år 
Papper/PDF-A 
 
 
 
Restaurangrapporter 
 
K3  R3   T2  S3 
Papper 
Pärm 
 
 
10 år 
Levereras ej 
 
 
Akt hos alkohol- 
 
 
Utredning – underlag för 
beslut 
 
K3  R3   T2  S3 
Papper 
och tobaksen-
PDF 
Public 360 
Bevaras 
3 år 
heten 
 
Papper/PDF-A  Avser förändringar i gäl ande 
tillstånd 
Akt hos alkohol- 
Bör bevaras i ärenden som 
och tobaksen-
 
 
Tillsynsrapport vid re-
leder till utredning om var-
stauranginspektioner 
 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
heten 
 
 
5 år 
Levereras ej 
(se undantag) 
 
ning, sanktion el er återkal-
lelse av tillstånd 
42 
 

 
 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota- Process / handlägg-
Beskrivning / Doku-
uppgif-
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras / Gall- Leveransfrist 
tion 
ning 
mentation 
ter 
ringsfrist  kommunarkivet Format vid arki-
vering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
Ja/Nej 
Akt hos alkohol- 
Övriga, diarieförda, till 
och tobaksen-
 
 
ärendet hörande hand-  
K3  R3   T2  S3 
Papper 
heten 
PDF 
Public 360 
Bevaras 
3 år 
Papper/PDF-A   
lingar av betydelse 
 
Akt hos alkohol- 
Övriga, icke diarieförda, 
och tobaksen-
 
 
til  ärendet hörande 
 
K3  R3   T2  S3 
Papper 
heten 
 
 
Bevaras 
3 år efter åter-
handlingar av betydelse 
kallat beslut 
Papper 
 
 
 
Anmälningar om ölför-
säljning 
 
K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
 
 
Vid inaktualitet  Levereras ej 
 
När verksamheten upphör 
Yttrande till Spelinspekt-
Akt hos alkohol- 
3.6.1.4 
Lotterimyndighet, till-
stånd och yttranden  ionen ang. värdeauto-
 
K2  R2  T2  S2 
Papper 
och tobaksen-
 
 
Bevaras 
2 år 
Papper 
 
mater 
heten 
  7. Näringsliv och arbete 
Per-
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota- Process / handlägg-
Beskrivning / Doku-
son- 
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras / Gall-
Leveransfrist 
tion 
ning 
mentation 
upp-
ringsfrist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
gifter 
 
3.4.1.2 
Främja landsbygds-
Sundsvalls kommuns 
utveckling 
Landsbygdsprogram 
Nej  K1  R1  T1  S1 
Papper 
Närarkiv 
PDF 
Public 360 
Bevaras 
3 år 
PDF-A 
Revideras årligen på uppdrag 
av kommunstyrelsekontoret 
3.4.3.1 
Främja arbete och 
Kommunal ungdomsga-
sysselsättning 
ranti, anmälan 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
Word 
M:\ 
Gallras vid in-
aktualitet 
Levereras ej 
 
 
Bevaras om anteckningarna 
 
 
Kommunal Ungdomsga-
ranti, minnesanteckningar 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
Word 
M:\ 
Gallras efter 2 
år 
Levereras ej 
 
är av vikt och värde för verk-
samheten 
43 
 

 
 
Per-
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota- Process / handlägg-
Beskrivning / Doku-
son- 
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras / Gall-
Leveransfrist 
tion 
ning 
mentation 
upp-
ringsfrist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
gifter 
 
 
 
Kommunal Ungdomsga-
ranti, underlag 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
 
 
Bevaras 
2 år 
Papper 
Gäller KUG/KUP 
 
 
Kommunal Ungdomsga-
ranti, ansökan/kopia 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
 
 
Gallras efter 2 
år 
Levereras ej 
 
 
 
 
Anställningsstöd, anmälan 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
 
* Bevaras 
2 år 
 
*Bevaras när beslut fattas 
Bevaras om anteckningarna 
 
 
Anställningsstöd, minnes-
anteckningar 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
 
 
Gallras efter 2 
år 
Levereras ej 
 
är av vikt och värde för verk-
samheten 
 
 
Anställningsstöd, AMS-un-
derlag 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
 
 
Gallras vid in-
aktualitet 
Levereras ej 
 
 
 
 
Anställningsstöd, beslut 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
 
 
Gallras 2 år ef-
ter avslut 
Levereras ej 
 
Gäller AMV ekonomitjänsters 
beslut 
 
 
Anställningsstöd, AMEA 
registrering 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
 
*Bevaras 
2 år 
 
 
 
 
Anställningsstöd, rekvisit-
ioner 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
 
Bevaras 
2 år 
 
Gäller AMV kopior 
44 
 

 
 
Per-
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota- Process / handlägg-
Beskrivning / Doku-
son- 
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras / Gall-
Leveransfrist 
tion 
ning 
mentation 
upp-
ringsfrist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
gifter 
 
Arbetsmarknad och moti-
* Om informationsmaterialet 
 
 
vation, informations-
Nej  K1  R2  T1  S1 
 
 
Word 
M:\ 
Bevaras * 
2 år 
Papper 
inte är egenproducerat så kan 
material 
det gallras vid inaktualitet 
 
 
Inskrivningshandlingar 
Ja  K3  R3  T2  S3 
 
 
Word 
Procapita 
Bevaras 
2 år 
XML 
 
 
 
Kallelser 
Ja  K3  R3  T2  S3 
 
 
Word 
Procapita 
Bevaras 
2 år 
XML 
 
 
 
Skriftliga samtycken 
Ja  K3  R3  T2  S3 
 
 
Word 
Procapita 
Bevaras 
2 år 
XML 
 
 
 
Kartläggning samtal 
Ja  K3  R3  T2  S3 
 
 
Word 
Procapita 
Bevaras 
2 år 
XML 
 
 
 
Planeringshandlingar 
Ja  K3  R3  T2  S3 
 
 
Word 
Procapita 
Bevaras 
2 år 
XML 
 
 
 
Uppföljningshandlingar 
Ja  K3  R3  T2  S3 
 
 
Word 
Procapita 
Bevaras 
2 år 
XML 
 
 
 
Slutdokumentation 
Ja  K3  R3  T2  S3 
 
 
Word 
Procapita 
Bevaras 
2 år 
XML 
 
45 
 

 
 
Per-
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota- Process / handlägg-
Beskrivning / Doku-
son- 
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras / Gall-
Leveransfrist 
tion 
ning 
mentation 
upp-
ringsfrist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
gifter 
 
 
 
Anstäl ningshandlingar 
Ja  K3  R3  T2  S3 
 
 
Word 
Procapita 
Bevaras 
2 år 
XML 
 
 
 
Informationshandlingar 
Ja  K3  R3  T2  S3 
 
 
Word 
Procapita 
Bevaras 
2 år 
XML 
 
 
 
Intyg 
Ja  K3  R3  T2  S3 
 
 
Word 
Procapita 
Bevaras 
2 år 
XML 
 
 
 
Policyhandlingar 
Nej  K2  R2  T2  S2 
 
 
Word 
M:\ 
Bevaras 
2 år 
 
Gäller alkohol och droger 
  8. Integration 
Integration 
3.4.4.1 
Leda-styra organi-
Avtal med Migrationsver-
sera 
ket 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Kopia i IAN dia-
rium 
PDF 
Public 360 
Bevaras 
3år  
PDF-A 
Avtal i original förvaras hos 
förvaltningskontorets närarkiv 
 
 
Lokal överenskommelse 
om nyanländas etablering 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Närarkiv 
PDF 
Public 360 
Bevaras 
3år  
PDF-A 
 
 
 
Ansökan egna projekt 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
PDF 
M:\ 
Bevaras 
2 år 
PDF-A 
 
 
 
Beslut egna projekt 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
PDF 
M:\ 
Bevaras 
2 år 
PDF-A 
 
46 
 

 
 
 
 
Rekvisition 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
PDF 
M:\ 
Gal ras 10 år 
2 år 
PDF-A 
 
 
 
Slutrekvisition 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
PDF 
M:\ 
Bevaras 
2 år 
PDF-A 
 
 
 
Delrapport 
Nej  K2  R2  T2  S2 
 
 
PDF 
M:\ 
Gal ras 10 år 
Levereras ej 
PDF-A 
Även benämnd lägesrapport 
 
 
Slutrapport 
Nej  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
PDF 
M:\ 
Bevaras 
2 år 
PDF-A 
 
 
 
Bokföring 
Nej  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
PDF 
M:\ 
Gallras 10 år  
2 år 
Papper 
 
 
 
Verifikat 
Nej  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
PDF  
M:\ 
Gal ras 10 år 
2 år 
Papper 
 
 
 
Personalredovisning 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
PDF 
M:\ 
Gal ras 10 år 
2 år 
Papper 
 
 
 
Övrig redovisning 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper  
Pärm 
PDF 
M:\ 
Gal ras 10 år 
2 år 
Papper 
 
 
 
Korrespondens 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
PDF 
M:\ 
Bevaras 
2 år 
PDF-A 
Korrespondens med inaktuel t 
innehåll gal ras vid behov 
47 
 

 
 
 
 
Stöd til  andra projekt, an-
sökan 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm  
PDF 
M:\ 
Bevaras 
2 år 
PDF-A 
 
 
 
Utlåtandehandlingar 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
PDF 
M:\ 
Bevaras 
2 år 
PDF-A 
Gäller IAN 
 
 
Beslutshandlingar 
Nej  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
PDF 
M:\  
Bevaras 
2 år 
 PDF-A 
Gäller IAN 
 
 
Sekretessförbindelser 
Ja  K3  R3  T2  S3 
Papper 
Pärm 
 
 
Bevaras 
2 år 
PDF-A 
 
3.4.4.1 
Bedriva flyktingmot-
tagning 
Bosättningsunderlag 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
 
 
 
 
Från Arbetsförmedlingen 
 
 
Bosättningsunderlag 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
 
ProCapita 
Bevaras 
3 år 
 
Från Migrationsverket 
 
 
Hemutrustningslån 
Ja  K3  R3  T2  S3 
Papper 
Pärm 
 
 
Bevaras 
Levereras ej 
 
Personakt 
 
 
Skuldbrev 
Ja  K3  R3  T2  S3 
Papper 
Pärm 
 
 
Bevaras  
Levereras ej 
 
Personakt 
 
 
Läkarintyg 
Ja  K3  R3  T2  S3 
Papper  
Pärm 
 
 
Gallras efter 2 
år 
Levereras ej 
 
Personalakt 
48 
 

 
 
 
 
Beslutsmeddelande 
Ja  K3  R3  T2  S3 
 
 
Word 
M:\ 
Bevaras  
Levereras ej 
 
Personakt 
 
 
Fullmakter 
Ja  K3  R3  T2  S3 
Papper 
Pärm 
Word 
M:\ 
Gallras vid in-
aktualitet 
Levereras ej 
 
 
 
 
Journalanteckningar 
Ja  K3  R3  T2  S3 
Papper  
Pärm 
 
ProCapita 
Bevaras 
Levereras ej 
Papper 
 
 
 
Hyresavtal 
Ja  K3  R3  T2  S3 
 
 
PDF 
Public 360 
Gallras vid in-
aktualitet 
Levereras ej 
 
Personalakt 
 
 
ID-handling 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper  
Pärm 
 
 
Gallras vid in-
aktualitet 
Levereras ej 
 
Personalakt 
 
 
Hyresavier 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
 
 
Gallras 1 år 
Levereras ej 
 
 
 
 
Ankomsthandlingar 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper  
Pärm 
 
 
Bevaras 
3 år 
Papper 
Bekräftelse på mottagande 
från Migrationsverket 
 
 
Återsökningshandlingar 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
 
 
Bevaras  
3 år 
Papper 
Medel till Migrationsverket 
 
 
Beslut 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
 
 
Bevaras  
3 år 
Papper 
Återsökningar från Migrat-
ionsverket 
49 
 

 
 
 
 
Checklista 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
 
 
Bevaras 
3 år 
Papper 
Personalakt 
 
 
Anmälan 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
 
 
Bevaras 
Levereras ej 
 
Gäller SO. I personakt 
 
 
Utdrag 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
 
 
Bevaras 
Levereras ej 
 
Gäller KIR. I personakt 
 
 
Informationsmaterial 
Nej  K1  R1  T1  S1 
 
Pärm 
 
 
Bevaras 
Levereras ej 
 
Egenproducerade. Om inte 
kan materialet gallras 
 
 
Mötesanteckningar 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
 
 
Bevaras  
Levereras ej 
 
Om anteckningarna innehål-
ler viktig information 
 
 
Årsrapport 
Nej  K1  R1  T1  S1 
 
 
Word 
M:\ 
Bevaras 
2 år  
PDF-A 
Gäller flyktingmottagning 
 
 
Mottagandehandlingar 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper  
Pärm 
 
 
Gallras 2 år 
Levereras ej 
 
Gäller flyktingmottagning 
 
 
Ankommande handlingar 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper  
Pärm 
 
 
Gallras 2 år 
Levereras ej 
 
Gäller flyktingmottagning 
 
 
Anmälan 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
Word 
M:\ 
Bevaras 
2 år  
PDF-A 
Gäller Mångfaldsdagen, Nat-
ionaldagen m.m. 
50 
 

 
 
3.4.4.2 
Genomföra åtgärder 
för integration 
Utbildningsintyg 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
PDF 
M:\ 
Bevaras 
2 år 
 
Tolkservice 
 
 
Sekretessdeklarationer 
Ja  K3  R3  T2  S3 
Papper 
Pärm 
PDF  
M:\ 
Gallras vid in-
aktualitet 
Levereras ej 
 
Tolkservice 
 
 
Ansökningshandlingar 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
Word 
M:\ 
Gallras 2 år 
Levereras ej 
 
Tolkservice 
Gallras 2 år ef-
 
 
Avtal 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
PDF 
M:\ 
ter avtalets 
Levereras ej 
 
Tolkservice 
upphörande 
 
 
Kundregister 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
Word 
M:\ 
Gallras vid in-
aktualitet 
Levereras ej  
 
Tolkservice 
 
 
Löneregister 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
 
Gallras vid in-
aktualitet 
Levereras ej 
 
Tolkservice 
 
 
Tolkbeställning 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
 
Gallras 2 år 
Levereras ej 
 
Tolkservice 
 
 
Rekvisitioner 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
 
 
Bevaras 
Levereras ej 
 
Tolkservice 
 
 
Lönehandlingar 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
 
 
Bevaras 
2 år 
 
Tolkservice. Gäller tolkar 
51 
 

 
 
 
 
Lönespecifikationer 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
 
 
Gallras 2 år 
2 år 
 
Tolkservice 
 
 
Fakturor 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
 
 
Gallras 2 år 
Levereras ej 
 
Tolkservice. Gäller utgående 
tolkuppdrag 
 
 
Fakturaspecifikationer 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
 
Gallras 2 år 
Levereras ej 
 
Tolkservice 
 
 
IFS uppgifter 
Nej  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
 
Gallras 2 år 
Levereras ej 
 
Tolkservice 
 
 
Statistik 
Nej  K1  R1  T1  S1 
Papper 
Pärm 
 
 
Bevaras 
 
PDF-A 
Tolkservice. Gäller tolkupp-
drag 
 
 
Utbildningsansökan 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
 
Procapita 
Bevaras 
2 år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52 
 

 
 
9. Kommunal vuxenutbildning 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
 
 
3.5.0.1.2 
Hantera statlig kvalitets-
granskning 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hantera statlig kvalitets- Skolinspektionens 
 
Papper som inkommer via 
 
granskning 
kvalitetsgransk-
N
brev scannas in för diariefö-
 
ningar 
ej  K2  R2  T2  S2 
Papper 
 
PDF/A 
Public 360 
Bevaras 
1 år 
PDF/A 
ring i Public 360 
 
Transportstyrelsens 
 
Hantera statlig kvalitets-
N
granskning 
kvalitetsgransk-
ningar 
ej  K2  R2  T2  S2 
Papper 
 
PDF 
Public 360 
Bevaras 
1 år 
PDF/A 
Papper som inkommer via 
brev scannas in för diariefö-
ring i Public 360 
Myndigheten för yr-
 
Hantera statlig kvalitets-
N
granskning 
keshögskolans kva-
litetsgranskningar 
ej  K2  R2  T2  S2 
Papper 
 
PDF 
Public 360 
Bevaras 
1 år 
PDF/A 
Papper som inkommer via 
brev scannas in för diariefö-
ring i Public 360 
3.5.0.1.7 
Hantera anmälningar 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papper som inkommer via 
Anmälningar och 
brev scannas in för diariefö-
 
Hantera anmälningar 
 
yttranden till Skolin- Ja  K3  R3  T1  S2 
Papper 
 
PDF/A 
Public 360 
Bevaras 
1 år 
PDF/A 
ring i Public 360 
spektionen 
Papper som inkommer via 
Anmälningar och 
brev scannas in för diariefö-
 
Hantera anmälningar 
 
yttranden till Trans- Ja  K3  R3  T1  S2 
Papper 
 
PDF/A 
Public 360 
Bevaras 
1 år 
PDF/A 
ring i Public 360 
portstyrelsen 
Papper som inkommer via 
brev scannas in för diariefö-
 
Hantera anmälningar 
Anmälningar och 
 
yttranden till MYH  Ja  K3  R3  T1  S2 
Papper 
 
PDF/A 
Public 360 
Bevaras 
1 år 
PDF/A 
ring i Public 360 
53 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
 
Kvalitet- och metodsamord-
 
naren diarieför i Public 360 
för vidare arkivering. 
 
 
Hantera anmälningar 
Intern avvikelse-
rapport 
Ja  K3  R3  T2  S2 
 
 
 
E-tjänst/Public 
360 
Bevaras 
1 år 
PDF/A 
Skickas till arkivet årligen. 
 
Skickas som Excel-fil och bi-
 
lagor som PDF. 
Kvalitet- och metodsamord-
naren diarieför i Public 360 
för vidare arkivering. 
 
 
 
Hantera anmälningar 
Extern avvikelser-
apport 
Ja  K3  R3  T2  S2 
 
 
Kalkyl 
Google Drive 
Bevaras 
1 år 
Excel/ PDF/A  Skickas till arkivet årligen. 
 
Skickas som Excel-fil och  
som PDF. 
Överklagan till 
 
Hantera anmälningar 
Skolväsendets 
Ja  K3  R3  T2  S2 
 
 
PDF 
E-tjänst /Pub-
överklagande-
lic 360 
Bevaras 
2 år 
PDF/A 
 
nämnd 
Papper som inkommer via 
 
Hantera anmälningar 
Överklagan till För-
valtningsrätten 
Ja  K3  R3  T2  S2 
Papper  
 
PDF 
Public 360 
Bevaras 
2 år 
PDF/A 
brev scannas in för diariefö-
ring i Public 360 
Har klagomålet inkommit 
muntligen/via papper upprät-
tas ett ärende i e-tjänsten 
och pappret gallras. 
Kvalitets- och metodsamord-
naren diarieförs i Public 360.   
 
Hantera anmälningar 
Inkomna klagomål  Ja  K3  R3  T2  S2 
 
 
Mejl/SMS 
E-tjänst/Public 
360 
Bevaras 
2 år 
Excel/PDF 
för vidare arkivering.  
Skickas till arkivet månads-
vis. 
Skickas som Excel-fil och bi-
lagor som PDF 
54 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
 
 
Hantera anmälningar 
Kränkningsanmäl-
 
ningar 
Ja  K3  R3  T2  S2 
 
 
 
Stella 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
För vidare utredning. 
 
Format ana-
 Förvaring di-
Leverans-
3.5.0.3 
Organisera utbildning 
 
   
 
 
 
loga doku-
Förvaring ana-
Format digi-
gitala doku-
Bevaras/gallringsfrist 
frist kom-
Format vid ar-
ment 
loga dokument  tala dokument 
ment 
munarkivet 
kivering 
Anmärkning 
 
Vi diarieför besluten, skickar 
Ansökan och beslut 
till IAN direkt via internpost.  
 
Organisera utbildning 
Interkommunal er- Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Skannas till Alvis 
 
Alvis 
 
sättning (IKE) 
Publid 360 
Bevaras 
3 år 
PDF/A  
Bilagor sparas i Alvis, men 
bör först och främst sparas i 
Public 360 
Funktions-
Vi sparar all mejl ett år i 
 
Organisera utbildning 
Mejlkontakt funkt-
ionsbrevlådor 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
brevlådor 
Bevaras  
1 år  
PDF/A 
funktiongsbrevlådan innan vi 
Public 360 
skickar det till diariet 
Beslut från Myndig-
Skriver ut och skickar till 
 
Organisera utbildning 
heten för yrkeshög- Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
PDF 
Public 360 
Bevaras 
1 år 
PDF/A 
nämndsekreteraren för beslut 
skolan (MYH) 
i nämnd 
Skriver ut och skickar till 
nämdsekreteraren för beslut i 
Fastställa lednings-
nämd. 
 
Organisera utbildning 
grupp vid nystart av  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
PDF 
Public 360 
Bevaras 
1 år 
 
 
YH-utbildning 
Under utredning: Tydliggöra 
vad detta är, vad ska in i i 
Public 360 
Faktureringsun-
derlag samt bilagor 
Mejl eller eko-
 
Organisera utbildning 
för IKE och extern  Ja  K1  R1  T1  S1 
 
 
nomiportalen 
M: 
Gallras 7 år 
 
 
 
upphandlad utbild-
Raindance 
ning  
Mejl eller eko-
 
Organisera utbildning 
Faktureringsun-
N
derlag och bilagor   ej  K1  R1  T1  S1 
 
 
nomiportalen 
M: 
    Gallras 7 år 
 
 
Avser främst SFI och Folk-
Raindance 
högskola 
55 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
 
 
Format ana-
 Förvaring di-
Leverans-
3.5.7 
Kommunal vuxenutbild-
Förvaring ana-
Format digi-
Format vid ar-
ning 
 
   
 
 
 
loga doku-
gitala doku-
Bevaras/gallringsfrist 
frist kom-
ment 
loga dokument  tala dokument 
ment 
munarkivet 
kivering 
Anmärkning 
Protokoll eller 
andra beslutshand-
 
Gäller APT protokoll på verk-
3.5.7.0 
Leda-Styra-Organisera  lingar från sam-
samhets och enhetsnivå. 
 
manträden, möten,  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
PDF/A 
Public 360 
Bevaras 
1 år 
PDF/A 
Skickas digitalt löpande till di-
personalkonferen-
arieföring av ansvarig chef 
ser m.m. 
 
Skickas digitalt för diariefö-
 
Leda-Styra-Organisera  Protokoll från lokala  N
 
samverkansgrupper  ej  K2  R2  T2  S2 
 
 
PDF/A 
Public 360 
Bevaras 
1 år 
PDF/A 
ring av HR eller skolchef di-
rekt efter de är påskrivna 
Gäller samtycken vid specifik 
hantering av t.ex. delgivning 
av uppgifter til  andra myndig-
heter. 
Samtycke till be-
 
 
Leda-Styra-Organisera 
 
handling av person- Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
PDF/A 
Public 360 
Bevaras 
1 år 
PDF/A 
Papper som inkommer via 
uppgifter  
brev skannas in för distribue-
ring i Public 360. 
 
Notering i Alvis om att sam-
tycke finns 
Gäller Yrkeshögskolan. Diari-
eförs i ett samlingsärende. 
 
Leda-Styra-Organisera  Ansökan om att  
 
bedriva utbildning  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
PDF/A 
Public 360 
Bevaras 
1 år 
PDF/A 
Ansökan skickas digitalt till 
Public 360 samtidigt som den 
skickas till YH-myndigheten. 
Utbildningsförfrå-
Gäller YH och Yrkesvux. 
 
Leda-styra-organisera 
gan från näringsli-
N
Kommer oftast in via mejl al-
vet 
ej  K1  R1  T1  S1 
 
 
 
 
Gallras vid inaktuali-
tet  
 
 
ternativt förfrågan om upp-
dragsutbildning 
 
Leda-Styra-Organisera  Ansökan statsbi-
 
drag 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
PDF/A 
Public 360 
Bevaras 
1 år 
PDF/A 
Skickas digitalt till Public 360 
samtidigt som ansökan görs 
56 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
 
Avtal och överenskommelser 
 
som ej lagts in i avtalsdata-
bas.  
 
Leda-Styra-Organisera  Avtal samt överens-
 
kommelser 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
PDF/A 
Public 360 
Bevaras 
1 år 
PDF/A 
 
Papper som inkommer via 
brev scannas in för diariefö-
ring i Public 360. 
 
Kvalitets- och 
 
Leda-Styra-Organisera  verksamhetsut-
N
 
veckling, verksam- ej  K1  R1  T1  S1 
 
 
Word 
M: 
 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
 
hetsplan 
 
Leda-Styra-Organisera  Kommunikations-
N
 
plan 
ej  K1  R1  T1  S1 
 
 
Word 
Public 360 
Bevaras 
3 år 
 
 
 
Leda-Styra-Organisera  Kursplaner individu- N
 
ella kurser 
ej  K2  R2  T2  S2 
 
 
Word 
Public 360 
Bevaras 
1 år 
PDF/A 
Skickas till Public 360 av an-
svarig rektor vid beslut 
 
Leda-Styra-Organisera  Icke nationel a del- N
 
kursplaner 
ej  K1  R1  T1  S1 
 
 
Word 
Public 360 
Bevaras 
1 år 
PDF/A 
Skickas till Public 360 av an-
svarig rektor vid beslut 
Orienteringskurser 
Skickas till Public 360 av an-
 
Leda-Styra-Organisera  (ORK), innehåll en- N
 
ligt Skolverkets di-
ej  K1  R1  T1  S1 
 
 
Word 
Google Drive 
Public 360 
Bevaras 
1 år 
PDF/A 
svarig rektor vid beslut eller 
rektiv 
vid revidering 
Beslutsunderlag och beslut 
 
Leda-Styra-Organisera  Disciplinåtgärder, 
 
avstängning 
Ja  K3  R3  T2  S3 
 
 
Word 
Public 360 
Bevaras  
1 år 
PDF/A 
skickas till Public 360 efter 
beslutet är taget 
Diarieförs som samlingsä-
Överklagan, bilagor 
E-tjänstportal 
rende. Myndighetsbeslut som 
 
Leda-Styra-Organisera  och svar från kom-
får överklagas sänds vidare 
 
munen av myndig- Ja  K3  R3  T2  S3 
 
 
Word 
Alvis 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
till Skolväsendets överkla-
hetsbeslut 
Public 360 
gandenämnd av beslutsfat-
tande rektor 
57 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
 
Ansvarig yrkesrektor ansva-
Protokoll  
 
 
Leda-Styra-Organisera 
rar för att den diarieförs och 
 
branschrådsmöte 
Ja  K1  R1  T1  S1 
 
 
Word 
Public 360 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
arkiveras när protokollet är 
klart 
 
T.ex EFS och Erasmuspro-
 
Leda-Styra-Organisera 
 
Projekthandlingar  Ja  K3  R3  T2  S3 
 
 
Word 
M:\ 
Public 360 
Bevaras 
1 år 
PDF/A 
jekt. 
Även planer och protokol  
 
Bestäl ning behö-
 
Leda-Styra-Organisera 
 
righet  
Ja  K1  R1  T1  S1 
 
 
 
E-tjänstportal 
Gallras efter 2 år 
 
 
Inaktuella personuppgifter 
Alvis 
gallras 
Skickas till nämnd för beslut 
årligen. Diarieförs vid 
nämndsbeslut. Revideringar 
 
Leda-Styra-Organisera  Årsplanering av 
av kursutbud skickas till 
 
kursutbud 
Ja  K1  R1  T1  S1 
 
 
Excel 
 M:\chefsmapp 
Gallras efter 5 år 

 
nämnd via myndighetsbrevlå-
dan vid händelse månadsvis. 
Arbetsmaterial gallras däref-
ter. 
Yrkes - Underlag som kom-
pletterar verifikationen med 
 
Leda-Styra-Organisera  Faktureringsun-
N
obligatoriska uppgifter som 
 
derlag  
ej  K1  R1  T1  S1 
 
 
 
M: 
Gallras 2 år 
 
 
annars skulle saknas gallras 
efter 7 år. Övriga underlag 
gallras efter 2 år 
Prövning, IKE, utbildnings-
kostnader, tentamenservice, 
undervisningsmaterial Sfi, 
studiebesök, skyddskläder 
 
Leda-Styra-Organisera  Beslut om ersätt-
N
(riksprislista) 
 
ning/avgifter  
ej  K2  R2  T2  S2 
 
 
Word 
Public 360 
Bevaras 
1 år 
PDF/A 
 
Skriver ut och skickar till 
nämdsekreteraren för beslut i 
nämd. 
 
Avtal lån av digi-
Serienummer på 
 
Leda-Styra-Organisera  tal utrustning, 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Word 
Pärm i IT-rummet 
 
 
Gallras efter åter-
chromebooks registreras i 
tex chromebook 
lämning 
 
 
Alvis – används för att hål a 
kol  på att den lämnas igen. 
58 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
 
Bedriva 
 
3.5.7.1 
grundläggande 
För handlingstyper som förekommer men inte återfinns under denna process hänvisas till hanteringsanvisningar under 3.5.7.2 samt till de generella hanteringsanvisningarna. 
vuxenutbildning 
Ansökan särskilda 
Diarieförs/arkiveras i Public 
 
3.5.7.1 
Mottaga- Antaga- Pla-
skäl att antas om 
360 årligen i januari för före-
cera- Prioritera 
kommunmedborga- Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
PDF/A 
E-tjänst 
Public 360 
Bevaras 
1 år 
PDF/A 
gående år. Gallras automa-
ren är under 20 år 
tiskt från e-tjänsten efter 2 år.  
 
Got-IT säger ja till att gallra 
 
Mottaga - Antaga – Pla- Anmälningar/an-
automatiskt. Vi behöver bara 
cera - Prioritera 
sökningshandlingar  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Gallras 5 år 
 
 
kolla upp vad som gallras i 
ansökningskedjan först. 
Till exempel kopior på intyg, 
betyg, körkort, tjänstgöring-
Mottaga - Antaga – Pla-
sintyg etc. 
 
cera - Prioritera 
Intyg för att styrka  
 
 
behörighet 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Gallras 5 år 
 
 
Behörighet är överklagans-
bart, behöver sparas under ti-
den för när det är möjligt att 
överklaga.  
Kopplat til  antagningen. In-
Mottaga - Antaga – Pla-
placeringstest vid behörig-
 
cera - Prioritera 
Nivåtest 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Educate-IT 
hetsbedöming 
 
och Alvis 
Gallras 5 år 
 
 
 
 
Mottaga - Antaga – Pla- Behörighetsbedöm-
 
cera - Prioritera 
ning/prioriterings-
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Gallras 5 år eller vid 
 
lista 
lagändring 
 
 
Markering i Alvis, inget sepa-
rat dokument  
Mottaga - Antaga – Pla-
 
cera - Prioritera 
Antagningsbesked  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Gallras 5 år 
 
 
 
 
Motsvarande klasslista på 
Mottaga - Antaga – Pla-
grundskolan. Lista på de som 
 
cera - Prioritera 
Antagningslistor 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
PDF/A 
Alvis 
Bevaras 
2 år 
PDF/A 
är antagna till varje kurs och 
 
utbildning skickas vid varje 
nytt antagningstillfälle? Hur 
skall vi får till detta?  
59 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
 
Upprättas vid antagningen 
 
Senast i sam-
revideras, löpande under stu-
 
Mottaga-Antaga- Pla-
band med ut-
dietiden.  
cera-Prioritera 
Studieplan 
Ja  K1  R1  T1  S1 
 
 
PDF/A 
Alvis 
Bevaras 
bildningens 
PDF/A 
 
avslut 
Ska e-arkiveras ur Alvis utan 
diarieföring.   
 
Mottaga - Antaga – Pla-
 
cera - Prioritera 
Inledande kartlägg-
 
ning och validering   Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
Word 
E-tjänst 
Gallras vid inaktuali-
tet 
 
 
 
 
SYV sammanställer statistik: 
antal behandlade ansök-
Mottaga - Antaga – Pla-
ningar, andel godkända an-
 
N
cera - Prioritera 
Antagningsstatistik 
sökningar. Diarieförs/arkive-
 
ej  K2  R2  T2  S2 
 
 
Word, Excel 
Google Drive 
Bevaras 
1 år 
PDF/A 
ras i 360 när årsredovis-
ningen är gjord för föregå-
ende år. Gäller samtliga skol-
former 
 
Registrera närvaro 
Ledighetsansökan  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
E-tjänst 
Gallras 2 år 
 
 
 
Grundläggande orienterings-
 
kurser samt SFI registrerar 
 
Registrera närvaro 
Registrera närvaro 
Gallras efter betygs-
frånvaro i Alvis. 
och frånvaro 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
Papper 
Olika lärplatt-
formar, Alvis 
sättning 
 
 
 
 
Elevdokumentation, 
Olika lärplatt-
 
Undervisa grundläg-
Gallras efter betygs-
gande vuxenutbildning  Prov, inlämnings-
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
formar, Alvis, 
uppgifter 
M: 
sättning 
 
 
 
Egenproducerade läromedel 
skall bevaras.  
Undervisningsmaterial som 
inte är egenproducerat gall-
  
Undervisa grundläg-
Undervisnings-
N
gande vuxenutbildning  material 
ej  K2  R2  T”  S” 
 
 
 
M:/ 
Gallras vid inaktuali-
tet 
 
 
ras vid inaktualitet.  
Läromedel, egenproducerat. I 
den mån kompendier, foton, 
diabilder, videoinspelningar 
eller multimediepresentat-
ioner produceras på skolan 
60 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
 
för att användas i undervis-
 
ningen bör ett exemplar av 
varje bevaras. 
Diskussionen fortsätter ang 
vad vi ska bevara. Typexem-
 
pel borde räcka. 
I den mån att det handlar om 
rent analoga handlingar ska 
 
det skickas till arkivet. Om 
det är digitalt material ska det 
e-arkiveras. Ingenting av 
detta ska diarieföras och 
ingenting ska skrivas ut. 
 
Undervisa grundläg-
N
Gallras efter sam-
gande vuxenutbildning  Kursutvärdering 
ej  K1  R1  T1  S1 
 
 
 
M:\ 
manställning 
 
 
 
Google Drive 
Anmälan/utredning 
om fusk, likabe-
 
Undervisa grundläg-
gande vuxenutbildning  handling, droger 
Ja  K3  R2  T2  S2 
 
 
PDF/A  
Public 
och trygghet/studi-
360Stella 
Bevaras 
3 år 
PDF/A  
 
ero 
Lista på al a återbud och al a 
studieavbrott tas fram på års-
basis.  
 
Elevens namn, tidsperiod för 
studieavbrottet och eventuellt 
angett skäl till avbrottet. 
 
Studieavbrott och 
Ska e-arkiveras ur Alvis utan 
 
Undervisa grundläg-
diarieföring.  
gande vuxenutbildning  återbud 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
PDF/A 
Alvis 
Bevaras 
2 år 
PDF/A 
 
 
Avbrott K – elev skrivs ut av 
lärare efter 3 veckors från-
varo. Förvaras i pärm. 
 
Avbrott T/F – elev skrivs ut 
av lärare pga förutsätt-
ningar/resultat. Förvaras i 
pärm samt diarieförs i Public 
360. 
61 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
 
Ansökan om  
ändrad studietid-
 
 
Undervisa grundläg-
gande vuxenutbildning  förlängningar och  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
E-tjänst 
Gallras 2 år 
 
 
Automatisk gallring 
förkortningar 
Stödteamets dokumentation, 
 
med information om särskilda 
anpassningar. Studerandes 
Stödteamets  
id används istäl et för person-
dokumentation  
nummer. Rektorsbeslut beva-
 
Undervisa grundläg-
(Rektors beslut om 
 
gande vuxenutbildning 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
Låst mapp på 
ras. 
särskilda anpass-
M:\ 
Public 360 
Bevaras 
1 år 
PDF/A 
 
ningar) 
Gal ras på enheten vid diarie-
föring. Skickas till Public 360 
för diarieföring/arkivering årli-
gen. 
 
Undervisa grundläg-
Ansökan om tillgo-
gande vuxenutbildning  doräknande av kurs  Ja  K1  R1  T1  S1 
 
 
 
E-tjänst 
Bevaras 
2 år 
PDF/A 
 
Betygskataloger i papper 
Årligen/må-
skickas i januari till kommun-
 
Ge prov och sätta betyg  Betygskataloger 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Säkerhetsskåp  
PDF/A 
Alvis 
Bevaras 
nadsvis digi-
PDF/A 
arkivet föregående år.  
talt 
 
Digitala betygskataloger 
skickas månadsvis till e-arkiv 
 
Ge prov och sätta betyg  Utdrag ur betygska-
talogen 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Gallras 
 
 
 
Bestäl ning av elev 
Bestäl ning betyg 
 
Ge prov och sätta betyg  och samlat betygs-
dokument  
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Gallras 2 år 
 
 
Detta vill vi få en automatise-
rad gallring av i Alvis.  
 
Beställning av slut-
 
Ge prov och sätta betyg  betyg/ gymnasieex- Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
E-tjänst 
Gallras 2 år 
 
 
Gallras automatiskt i e-tjäs-
amen/ 
ten 
62 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
 
Vi skickar originalet till elev, 
Sammanställning 
 
kopia i pärm, skannar in och 
 
Ge prov och sätta betyg  av slutbetyg/gym-
lägger både i e-tjänst och på 
nasieexamen med  Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Säkerhetsskåp 
 
M: 
Bevaras  
2 år 
 
M: 
bilagor 
 
E-tjänsten gallras efter 2 år.  
 
 
Sammanställning 
Alvis 
Detta skrivs ut på begäran av 
 
Ge prov och sätta betyg  samlat betygsdoku- Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Gallras  
 
 
eleven, själva betyget är re-
ment 
dan skickad till e-arkivet.   
 
Intyg Orienterings-
Papper (end-
Säkerhetsskåp 
 
Ge prov och sätta betyg  kurs samt ej god-
Ja  K2  R2  T2  S2  ast intyg Ori- (endast intyg Ori-
PDF/A 
Alvis 
Bevaras 
Årligen 
PDF/A 
 
känt betyg (F) 
enterings-
kurs) 
enteringskurs) 
Skolverkets Be-
I de fall de används gal ras 
Skolverkets 
underlaget efter betygssätt-
 
Ge prov och sätta betyg  dömningsstöd 
Gallras vid inaktuali-
grundläggande 
  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm hos lärare 
 
bedömnings- tet 
 
 
ning. Gäller SFI, Grundläg-
Vuxenutbildning 
portal 
gande gymnasial samt sär-
skild utbildning för vuxna 
När elev har gjort en pröv-
ning och därigenom fått nytt 
 
N
Prövning 
Prövningsdatum 
betyg skrivs det nya betyget 
ej  K2  R2  T2  S2 
 
 
PDF/A 
Alvis 
Bevaras 
Löpande 
PDF/A 
SAMT datum för prövningen 
in i den nya betygsdoku-
mentationen. 
 
Prövning 
Prövning; anmälan  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
E-tjänst 
 
Gallras 2 år 
 
 
Gallras automatiskt i e-tjäns-
ten 
 
Prövning 
Prövning; Swisch-
Ja  K2  R2  T2  S2 
Gallras efter genom-
betalning 
 
 
 
E-tjänst 
förd prövning 
 
 
Hanteras i e-tjänsten samt i 
appen för företagswish.  
 
Prövning 
Prövning; informat-
ion 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
PDF 
E-tjänst 
Gallras vid inaktuali-
tet 
 
 
Information om Swish. 
63 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
 
 
Genomförs av våra externa 
 
Prövning 
Prövningsprov 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
 
Gallras efter betygs-
sättning 
 
 
samordnare, de ansvarar för 
gallring av proven. 
 
3.5.7.2 
Bedriva gymnasial vux-
Antaga - Placera - Registrera närvaro – Undervisa – Hålla utvecklingssamtal - Hantera individuella utvecklingsplaner - Ge modersmålsundervisning - Ge särskilt stöd - Ge prov och sätta betyg - 
enutbildning 
Validera 
 
Ansökan särskilda 
Diarieförs/arkiveras i Public 
3.5.7.2 
Mottaga- Antaga- Pla-
skäl att antas om 
360 årligen i januari för före-
cera- Prioritera 
kommunmedborga- Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
PDF/A  
E-tjänst 
Public 360 
Bevaras 
1 år 
PDF/A 
gående år. Gal ras automa-
ren är under 20 år 
tiskt från e-tjänsten efter 2 år.  
Got it säger ja till att gallra 
 
Mottaga - Antaga – Pla- Anmälningar/an-
automatiskt. Vi behöver bara 
cera - Prioritera 
sökningshandlingar  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Gallras 5 år 
 
 
kolla upp vad som gallras i 
ansökningskedjan först. 
Till exempel kopior på intyg, 
betyg, körkort, tjänstgöring-
Mottaga - Antaga – Pla-
sintyg etc. 
 
Intyg för att styrka  
cera - Prioritera 
 
 
behörighet 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Gallras 5 år 
 
 
Behörighet är överklagans-
bart, behöver sparas under ti-
den för när det är möjligt att 
överklaga.  
Kopplat til  antagningen. In-
Mottaga - Antaga – Pla-
placeringstest vid behörig-
 
cera - Prioritera 
Nivåtest 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Educate it och 
hetsbedöming 
 
Alvis 
Gallras 5 år 
 
 
 
 
Mottaga - Antaga – Pla- Behörighetsbedöm-
 
cera - Prioritera 
ning/prioriterings-
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Gallras 5 år eller vid 
 
lista 
lagändring 
 
 
Markering i Alvis, inget sepa-
rat dokument  
Mottaga - Antaga – Pla-
 
cera - Prioritera 
Antagningsbesked  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Gallras 5 år 
 
 
 
 
64 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
 
Motsvarande klasslista på 
 
grundskolan. Lista på de som 
Mottaga - Antaga – Pla-
är antagna till varje kurs och 
 
cera - Prioritera 
Antagningslistor 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
PDF/A  
Alvis 
Bevaras 
2 år 
PDF/A 
utbildning skickas vid varje 
 
nytt antagningstillfälle, när lis-
tan är komplett. Ska e-arkive-
ras ur Alvis utan diarieföring.  
 
Upprättas vid antagningen 
Senast i sam-
revideras, löpande under stu-
 
Mottaga-Antaga- Pla-
band med ut-
dietiden.  
cera-Prioritera 
Studieplan 
Ja  K1  R1  T1  S1 
 
 
PDF/A  
Alvis 
Bevaras 
bildningens 
PDF/A 
 
 
avslut 
Ska e-arkiveras ur Alvis utan 
diarieföring.  
 
Mottaga-Antaga- Pla-
Inledande kartlägg-
cera-Prioritera 
ning och validering   Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
Word 
E-tjänst 
Gallras 2 år 
 
 
 
SYV sammanställer statistik: 
antal behandlade ansök-
Mottaga - Antaga – Pla-
ningar, andel godkända an-
 
N
cera - Prioritera 
Antagningsstatistik 
sökningar. Diarieförs/arkive-
 
ej  K2  R2  T2  S2 
 
 
Word, Excel 
Google Drive 
Bevaras 
1 år 
PDF/A 
ras i Public 360 när årsredo-
visningen är gjord för föregå-
ende år.  Gäller samtliga 
skolformer 
 
Registrera närvaro 
Ledighetsansökan  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
E-tjänst 
Gallras efter 2 år 
 
 
Gallras automatiskt i e-tjäns-
ten 
 
Gallras efter betygs-
Registrera närvaro  
Registrera närvaro 
och frånvaro  
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
 
 
Olika lärplatt-
formar 
sättning 
 
 
 
Elevdokumentation, 
Olika lärplatt-
 
Undervisa gymnasial 
Gallras efter betygs-
vuxenutbildning 
Prov, inlämnings-
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
formar, Alvis, 
uppgifter 
M: 
sättning 
 
 
 
Egenproducerade läromedel 
skall bevaras. Undervisnings-
 
Undervisa gymnasial 
Undervisnings-
vuxenutbildning 
material 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
M:\ 
Bevaras  
2 år 
 
material som inte är egenpro-
ducerat gal ras vid inaktuali-
tet.  
65 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
 
Läromedel, egenproducerat. I 
 
den mån kompendier, foton, 
diabilder, videoinspelningar 
eller multimediepresentat-
ioner produceras på skolan 
för att användas i undervis-
ningen bör ett exemplar av 
 
varje bevaras. 
 
Diskussionen fortsätter ang 
vad vi ska bevara. Typexem-
pel borde räcka. 
 
 
I den mån att det handlar om 
rent analoga handlingar ska 
det skickas till arkivet. Om 
det är digitalt material ska det 
e-arkiveras. Ingenting av 
detta ska diarieföras och 
ingenting ska skrivas ut. 
 
Undervisa gymnasial 
Gallras efter sam-
vuxenutbildning 
Kursutvärdering 
N
ej  K1  R1  T1  S1 
 
 
 
M:\ 
Google Drive 
manställning 
 
 
 
Anmälan/utredning 
om fusk, likabe-
 
Undervisa gymnasial 
vuxenutbildning 
handling, droger 
Ja  K3  R2  T2  S2 
 
 
PDF/A  
Public 360 
Stella 
Bevaras 
3 år 
PDF/A  
 
och trygghet/studi-
ero 
Lista på al a återbud och al a 
studieavbrott tas fram på års-
basis.  
 
Elevens namn, tidsperiod för 
studieavbrottet och eventuellt 
angett skäl tillavbrottet ska 
stå med. 
 
Studieavbrott och 
Andel avbrott redovisas i den 
 
Undervisa gymnasial 
vuxenutbildning 
återbud 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
PDF/A  
Alvis 
Public 360 
Bevaras 
2 år 
PDF/A  
årliga kvalitetsredovisningen. 
 
Ska e-arkiveras ur Alvis utan 
diarieföring.  
 
Avbrott K – elev skrivs ut av 
lärare efter 3 veckors från-
varo. Förvaras i pärm. 
 
Avbrott T/F – elev skrivs ut 
av lärare pga förutsätt-
ningar/resultat. Förvaras i 
66 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
 
pärm samt diarieförs i Public 
 
360. 
Stödteamets dokumentation, 
med information om särskilda 
anpassningar. Studerandes 
Stödteamets  
id används istäl et för person-
dokumentation  
 
nummer. Rektorsbeslut beva-
 
Undervisa gymnasial 
vuxenutbildning 
(Rektorsbeslut om  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
Låst mapp på 
M:\ 
Public 360 
Bevaras 
2 år 
PDF/A 
ras. 
särskilda anpass-
 
ningar) 
Gal ras på enheten vid diarie-
föring. Skickas till Public 360 
 
för diarieföring/arkivering årli-
gen. 
Ansökan om  
 
Undervisa gymnasail 
ändrad studietid-
vuxenutbildning 
förlängningar och 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
E-tjänst 
Gallras 2 år 
 
 
Automatisk gallring 
förkortningar 
 
Undervisa gymnasial 
vuxenutbildning 
Byte av studieform  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
  
E-tjänst 
Gallras 2 år 
 
 
 
Ansökan om kurs-
 
Undervisa gymnasial 
Gallras vid inaktuali-
vuxenutbildning 
byte - första kurs-
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
Mail eller e-
veckan 
tjänst 
Alvis 
tet 
 
 
 
Yrkes intern - Barn och fritid 
 
Läraren noterar med OK att 
utraget är uppvisat – i elev-
loggen i Vklass. Ifall utdraget 
Dokumentation att 
skul e visa på brott: innebär 
 
Undervisa gymnasial 
utdrag ur polisens 
Gallras vid inaktuali-
det att eleven inte kan gå ut 
vuxenutbildning 
belastningsregister  Ja  K3  R3  T3  S3 
 
 
 
Vklass 
tet 
 
 
på APL och fullfölja utbild-
är visad 
ningen. Det leder till samtal 
med eleven om yrkesval och 
vi får försöka hjälpa eleven 
med yrkesvägledning.  
 
 
 
Undervisa gymnasial 
Kartläggningsverk-
Gallras vid inaktuali-
vuxenutbildning 
tyg validering 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
Word 
 
tet 
 
 
Yrkes intern 
67 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
Bedömning Arbets-
 
Yrkes - Bevaras hos läraren 
platsförlagt lärande 
 
under kursens gång. På yr-
 
Undervisa gymnasial 
Gallras vid inaktuali-
vuxenutbildning 
(APL), validering 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Låst utrymme 
Word 
M:\, V-klass 
kespaketen sparas underlag 
skattningsdoku-
tet 
 
 
under hela utbildningen och 
ment 
gallras efter utbildningsslut. 
Mailkontakt med 
 
APL-plats (Avtal 
Yrkes - Diarieförs om det blir 
ett eller tillför ett redan på-
 
Undervisa gymnasial 
upprättas i sam-
N
Gallras vid inaktuali-
vuxenutbildning 
band med APL mel- ej  K1  R2  T2  S2 
Papper 
 
 
Outlook 
tet 
 
 
gående ärende (när det är ett 
mail av vikt) 
lan utbildningsan-
 
ordnare och elev) 
 
Arbetsmiljöavtal 
tecknat mellan elev, 
 
Undervisa gymnasial 
utbildningsanord-
N
vuxenutbildning 
nare och 
ej  K3  R3  T3  S3 
Papper 
Låst utrymme 
PDF/A  
Public 360 
Bevaras 
Skickas direkt 
PDF/A 
Skickas månadsvis till arkivet 
bransch/utbild-
ningsplats 
Yrkes - Diarieförs om det blir 
Mailkontakt med 
ett eller til för ett redan på-
 
Undervisa gymnasial 
Gallras vid inaktuali-
gående ärende 
vuxenutbildning 
SYV, admin, konsu- Ja  K1  R1  T1  S1 
 
 
 
Outlook 
 
lenter 
tet 
 
 
Information och uppföljning 
av elever 
Mötesanteckningar 
Yrkes - Under förutsättning 
 
Undervisa gymnasial 
från arbetsgruppen 
Gallras vid inaktuali-
att de inte innehål er beslut 
vuxenutbildning 
för extern yrkesut- Ja  K1  R1  T1  S1 
 
 
 
Samarbetsrum 
Driven 
tet 
 
 
eller information av direkt be-
bildning 
tydelse för verksamheten 
 
Undervisa gymnasial 
Protokoll från yr-
Public 360   
vuxenutbildning 
kesråd 
Ja  K1  R1  T1  S1 
 
 
Word 
 
M: 
Bevaras 
1 år 
PDF/A 
 
Uppföljning av ele-
 
Undervisa gymnasial 
N
Public 360  
vuxenutbildning 
ver - grupp under 
utbildning 
ej  K1  R1  T1  S1 
 
 
Word 
 
M: 
Bevaras 
1 år 
PDF/A  
Yrke extern - Två- och tre-
partssamtal, dokumenteras 
 
Undervisa gymnasial 
vuxenutbildning 
Komvuxarbete 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Lärplattform  Gallras efter betygs-
sättning 
 
 
 
 
Undervisa gymnasial 
Ansökan om tillgo-
vuxenutbildning 
doräknande av kurs  Ja  K1  R1  T1  S1 
 
 
 
E-tjänst 
Bevaras 
2 år 
PDF/A 
 
68 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
 
Betygskataloger i papper 
 
Årligen/må-
skickas i januari till kommun-
 
Ge prov och sätta betyg  Betygskataloger 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Säkerhetsskåp  
PDF/A  
Alvis 
Bevaras 
nadsvis digi-
PDF/A 
arkivet föregående år. Digi-
talt 
tala betygskataloger skickas 
månadsvis till e-arkiv 
 
 
Ge prov och sätta betyg  Utdrag ur betygska-
talogen 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Gallras 
 
 
 
Bestäl ning av elev 
 
Bestäl ning betyg 
 
Ge prov och sätta betyg  och samlat betygs-
dokument  
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Gallras 2 år 
 
 
Detta vill vi få en automatise-
rad gallring av i Alvis.  
 
 
Ge prov och sätta betyg  Beställning intyg 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
E-tjänst 
Gallras 2 år 
 
 
Gallras automatiskt i e-tjäns-
ten 
Bestäl ning av slut-
 
Ge prov och sätta betyg  betyg/ gymnasieex- Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
E-tjänst 
Gallras 2 år 
 
 
Gallras automatiskt i e-tjäns-
amen/ 
ten 
Sammanställning 
Vi skickar originalet till elev, 
 
Ge prov och sätta betyg  av slutbetyg/gym-
kopia i pärm, skannar in och 
nasieexamen med  Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Säkerhetsskåp 
PDF/A  
M: 
Bevaras  
2 år 
PDF/A  
lägger både i e-tjänst och på 
bilagor 
M: 
Sammanställning 
Detta skrivs ut på begäran av 
 
 
Ge prov och sätta betyg  
samlat betygsdoku- Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
 
eleven, själva betyget är re-
ment 
Alvis 
Gallras 
 
 
dan skickad till e-arkivet.  
 
Ge prov och sätta betyg  Intyg ej godkänt be-
tyg (F) 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
PDF/A  
Alvis 
Bevaras 
Årligen 
PDF/A  
 
69 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
 
Skolverkets Be-
I de fall de används gal ras 
dömningsstöd 
N
 
Skolverkets 
underlaget efter betygssätt-
 
Ge prov och sätta betyg 
Gallras vid inaktuali-
gymnasial Vuxenut- ej  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm hos lärare 
 
bedömnings-
tet 
 
 
ning. Gäller SFI, Grundläg-
bildning 
portal 
gande gymnasial samt sär-
skild utbildning för vuxna 
Diplom och  
 
Beställning via 
Yrkes - Sammanhållen bilaga 
 
Ge prov och  
dras ut från Alvis, precis som 
sätta betyg 
bilaga sammanhål- Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
PDF/A  
e-tjänst 
Bevaras 
2 år 
PDF/A  
len yrkesutbildning  
Alvis, M: 
en betygskatalog och sparas 
inte. Diplom sparas på M: 
 
Elevlösningar i samtliga äm-
 
nen utom svenska och matte 
 
Ge prov och 
Nationella prov, 
gallras 3 år efter provtillfället. 
sätta betyg 
engelska 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Säkerhetsskåp 
 
 
Gallras 3 år 
 
 
NP-rum 
Förvaras i NP-rummet (om vi 
inte har plats kan vi hyra 
plats hos arkivet) 
Nationella prov, 
 
Ge prov och 
sätta betyg 
svenska och mate- Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Säkerhetsskåp 
matik 
NP-rum 
 
 
Bevaras 
1 år 
 
 
När någon har gjort en pröv-
ning och därigenom fått nytt 
 
N
Prövning 
Prövningsdatum 
betyg skrivs det nya betyget 
ej  K2  R2  T2  S2 
 
 
PDF/A  
Alvis 
Bevaras 
Löpande 
PDF/A  
SAMT datum för prövningen 
in i den nya betygsdoku-
mentationen. 
 
Prövning 
Prövning; anmälan  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
E-tjänst 
 
Gallras 2 år 
 
 
Gallras automatiskt i e-tjäns-
ten 
 
Prövning 
Prövning; Swishbe-
talning 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
E-tjänst 
Gallras efter genom-
förd prövning 
 
 
Hanteras i e-tjänsten samt i 
appen för företagswish .  
 
Prövning 
Prövning; informat-
ion 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
PDF 
E-tjänst 
Gallras vid inaktuali-
tet 
 
 
Information om Swish. 
70 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
 
J K
 
Genomförs av våra externa 
 
Prövning 
Prövningsprov 
a 2 
R2 
T2  S2 
 
 
 
 
Gallras efter betygssätt-
ning 
 
 
samordnare, de ansvarar 
för gal ring av proven. 
Antaga - Placera - R  egistrera närvaro – Undervisa – Hålla utvecklingssamtal - Hantera individuella utvecklingsplaner - Ge modersmålsundervisning - Ge särskilt stöd - Ge prov och sätta betyg – 
3.5.7.3 
Bedriva svenska för in-
Validera 
vandrare 
 
För handlingstyper som förekommer men inte återfinns under denna process hänvisas til  hanteringsanvisningar under 3.5.7.2 samt til  de generel a hanteringsanvisningarna. 
 
Mottaga - Antaga – Pla- Ansökan om åter-
 
cera - Prioritera 
vända vid särskilda  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
E-tjänst 
Gallras 2 år 
 
 
 
 
skäl 
 
Mottaga - Antaga – Pla- Anmälningar/an-
cera - Prioritera 
sökningshandlingar  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Gallras 5 år 
 
 
 
Till exempel kopior på intyg, 
betyg, körkort, tjänstgöring-
Mottaga - Antaga – Pla-
sintyg etc. 
 
cera - Prioritera 
Intyg för att styrka  
 
 
behörighet 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Gallras 5 år 
 
 
Behörighet är överklagans-
bart, behöver sparas under ti-
den för när det är möjligt att 
överklaga.  
Kopplat til  antagningen. In-
Mottaga - Antaga – Pla-
placeringstest vid behörig-
 
cera - Prioritera 
Nivåtest 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Educate it och 
hetsbedöming 
 
Alvis 
Gallras 5 år 
 
 
 
 
Mottaga - Antaga – Pla- Behörighetsbedöm-
 
cera - Prioritera 
ning/prioriterings-
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Gallras 5 år eller vid 
 
lista 
lagändring 
 
 
Markering i Alvis, inget sepa-
rat dokument  
Mottaga - Antaga – Pla-
 
cera - Prioritera 
Antagningsbesked  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Gallras 5 år 
 
 
 
 
71 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
 
Motsvarande klasslista på 
 
grundskolan. Lista på de som 
Mottaga - Antaga – Pla-
är antagna till varje kurs och 
 
cera - Prioritera 
Antagningslistor 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
PDF/A  
Alvis 
Bevaras 
2 år 
PDF/A 
utbildning skickas vid varje 
 
nytt antagningstillfälle, när lis-
tan är komplett. Ska e-arkive-
ras ur Alvis utan diarieföring.  
 
Upprättas vid antagningen 
Senast i sam-
revideras, löpande under stu-
 
Mottaga-Antaga- Pla-
band med ut-
dietiden.  
cera-Prioritera 
Studieplan 
 
Ja  K1  R1  T1  S1 
 
 
PDF/A  
Alvis 
Bevaras 
bildningens 
PDF/A 
 
avslut 
Ska e-arkiveras ur Alvis utan 
diarieföring.  
 
Mottaga-Antaga- Pla-
Inledande kartlägg-
cera-Prioritera 
ning 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
Word 
E-tjänst 
Gallras vid inaktuali-
tet 
 
 
 
SYV sammanställer statistik: 
antal behandlade ansök-
ningar, andel godkända an-
Mottaga - Antaga – Pla-
sökningar.  
 
cera - Prioritera 
Antagningsstatistik  N
 
 
ej  K2  R2  T2  S2 
 
 
Word, Excel 
Google Drive 
Bevaras 
1 år 
PDF/A 
Diarieförs/arkiveras i Public 
360 när årsredovisningen är 
gjord för föregående år.  
 
Gäller samtliga skolformer 
 
Registrera närvaro 
Ledighetsansökan  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
E-tjänst 
Gallras 2 år 
 
 
 
 
 
Registrera närvaro 
Registrera närvaro 
och frånvaro  
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Gallras efter betygs-
sättning 
 
 
Sfi registrerar frånvaro i Alvis. 
 
 
 
Bedömning och utlå-
Fördjupad pedago-
tande 
gisk kartläggning 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
Word 
M: 
Bevaras 
2 år 
PDF/A 
Skrivs ut och skickar till arki-
vet. 
72 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
 
 
 
Bedriva SFI 
Grupplistor 
 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Bevaras 
5 år 
PDF/A 
Got-IT kan automatisera 
denna arkivering. 
Ansökan och beslut 
 
 
Bedriva SFI 
om gruppbyte och  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
E-tjänst 
Gallras 2 år 
 
 
 
studieform 
 
Lista på al a återbud och al a 
studieavbrott tas fram på års-
basis.  
 
Elevens namn, tidsperiod för 
studieavbrottet och eventuellt 
angett skäl tillavbrottet ska 
stå med. 
 
Andel avbrott redovisas i den 
Studieavbrott och 
årliga kvalitetsredovisningen. 
 
Bedriva SFI 
återbud 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
PDF/A  
Alvis 
Ska e-arkiveras ur Alvis utan 
 
Public 360 
Bevaras 
2 år 
PDF/A  
diarieföring.  
 
Avbrott K – elev skrivs ut av 
lärare efter 3 veckors från-
varo. Förvaras i pärm. 
 
Avbrott T/F – elev skrivs ut 
av lärare pga förutsätt-
ningar/resultat. Förvaras i 
pärm samt diarieförs i Public 
360. 
Rektor beslutar tillsammans 
med lärare om eleven ska få 
 
Bedriva SFI 
Beslut om förlängd 
studietid 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
Mail/PDF 
Public 360 
Alvis 
Bevaras 
1 år 
PDF/A  
förlängd studietid. Mejl in-
kommer til  handläggare som 
registrerar i Alvis. 
Elevdokumentation, 
Olika lärplatt-
 
Bedriva SFI 
Prov, inlämnings-
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
formar, Alvis, 
Gallras efter betygs-
uppgifter 
M: 
sättning 
 
 
 
Egenproducerade läromedel 
skall bevaras. Undervisnings-
 
Bedriva SFI 
Undervisnings-
N
material 
ej  K2  R2  T”  S” 
 
 
 
M:/ 
Gallras vid inaktuali-
tet 
 
 
material som inte är egenpro-
ducerat gallras vid inaktuali-
tet.  
73 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
 
Läromedel, egenproducerat. I 
 
den mån kompendier, foton, 
diabilder, videoinspelningar 
eller multimediepresentat-
ioner produceras på skolan 
för att användas i undervis-
ningen bör ett exemplar av 
 
varje bevaras. 
 
Diskussionen fortsätter ang 
vad vi ska bevara. Typexem-
 
pel borde räcka. 
 
I den mån att det handlar om 
rent analoga handlingar ska 
det skickas till arkivet. Om 
det är digitalt material ska det 
e-arkiveras. Ingenting av 
detta ska diarieföras och 
ingenting ska skrivas ut. 
Stödteamets dokumentation, 
med information om särskilda 
anpassningar. Studerandes 
Stödteamets  
id används istäl et för person-
dokumentation  
Public 360 
nummer. Rektorsbeslut beva-
 
Bedriva SFI 
(Rektorsbeslut om  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Låst mapp på 
Bevaras 
2 år 
PDF/A 
ras. 
särskilda anpass-
M:\ 
 
ningar) 
Gal ras på enheten vid diarie-
föring. Skickas till Public 360 
för diarieföring/arkivering årli-
gen. 
 
Bedriva SFI 
Kursutvärdering 
N
Gallras efter sam-
ej  K1  R1  T1  S1 
 
 
 
M:\ 
Google drive 
manställning 
 
 
 
Anmälan/utredning 
om fusk, likabe-
 
Bedriva SFI 
handling, droger 
Ja  K3  R2  T2  S2 
 
 
 
Public 360 
och trygghet/studi-
Stella 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
ero 
74 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
Sammanfattad be-
 
dömning vid flytt 
 
Sammanstäl ning av upp-
från Sundsvalls 
nådda kunskaper vid t.ex. 
 
Bedriva SFI 
kommun, vid ej av- Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
Word 
 
Se anmärkning 
 
 
flytt 
slutad kurs (eleven 
 
måste själv be om 
Original överlämnas till elev. 
det) 
Diarieförs ej. 
 
 
Bedriva SFI 
Schema 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
Word 
Alvis 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
Klass-schema ska bevaras. 
Lärarschema gal ras. 
 
 
Bedriva SFI 
Ansökan om tillgo-
doräknande av kurs  Ja  K1  R1  T1  S1 
 
 
 
E-tjänst 
Bevaras 
2 år 
PDF/A 
 
Betygskataloger i papper 
Årligen/må-
skickas i januari till kommun-
 
Ge prov och sätta betyg  Betygskataloger 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Säkerhetsskåp  
 
Alvis 
Bevaras 
nadsvis digi-
PDF/A 
arkivet föregående år. Digi-
talt 
tala betygskataloger skickas 
månadsvis till e-arkiv 
 
Ge prov och sätta betyg  Utdrag ur betygska-
talogen 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Gallras 
 
 
 
Bestäl ning av elev 
Bestäl ning betyg 
 
Ge prov och sätta betyg  och samlat betygs-
dokument  
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Gallras 2 år 
 
 
Detta vill vi få en automatise-
rad gallring av i Alvis.  
 
 
Ge prov och sätta betyg  Beställning intyg 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
E-tjänst 
Gallras 2 år 
 
 
Gallras automatiskt i e-tjäns-
ten 
Nationel a slut-
prov/ämnesprov i 
 
Ge prov och 
sätta betyg 
svenska, elevlös-
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Säkerhetsskåp 
ningar samtliga de-
Arkivrum 
 
 
Bevaras 
1 år 
 
Levereras ett år efter provtill-
fället 
lar 
75 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
 
I de fall de används gal ras 
Skolverkets Be-
N
 
Skolverkets 
underlaget efter betygssätt-
 
Ge prov och sätta betyg  dömningsstöd Sfi 
bedömnings- Gallras vid inaktuali-
ning. Gäller SFI, Grundläg-
Vuxenutbildning 
ej  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm hos lärare 
 
portal 
tet 
 
 
gande gymnasial samt sär-
skild utbildning för vuxna 
När beslut är fattat i lednings-
 
gruppen skickas datumen för 
diarieföring i Public 360. 
 
 
Prövning 
Prövningsdatum 
N
Eller - när någon person har 
ej  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Bevaras 
Löpande 
 
gjort en prövning och därige-
nom fått nytt betyg skrivs det 
nya betyget SAMT datum för 
prövningen in i den nya be-
tygsdokumentationen. 
 
Prövning 
Prövning; anmälan  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
E-tjänst 
 
Gallras 2 år 
 
 
Gallras automatiskt i e-tjäns-
ten 
 
Prövning 
Prövning; Swisch-
betalning 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
E-tjänst 
Gallras efter genom-
förd prövning 
 
 
Hanteras i e-tjänsten samt i 
appen för företagswish .  
 
Prövning 
Prövning; informat-
ion 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
PDF 
E-tjänst 
Gallras vid inaktuali-
tet 
 
 
Information om Swish. 
Genomförs av våra externa 
 
Prövning 
Prövningsprov 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
 
Gallras efter betygs-
sättning 
 
 
samordnare, de ansvarar för 
gallring av proven. 
E-tjänstportal 
Elever överklagar beslut, ex-
 
Bedriva SFI 
Överklagan av be-
empelvis avslag på att åter-
slut 
Ja  K3  R3  T2  S3 
 
 
 
Alvis 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
Public 360 
vända til  undervisning i 
svenska för invandrare 
76 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
 
 
3.5.7.4 
Bedriva 
Yrkeshögskola 
För handlingstyper som förekommer men inte återfinns under denna process hänvisas till hanteringsanvisningar under 3.5.7.2 samt till de generella hanteringsanvisningarna. 
Kallelse, dagord-
 
 
Leda-Styra-Organisera 
 
ning och protokol   Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
Word/PDF 
M: 
Gal ras 10 år 
 
 
 
til  ledningsgrupp  
 
Got-IT säger ja till att gallra 
 
Mottaga - Antaga – Pla- Anmälningar/an-
automatiskt. Vi behöver bara 
cera - Prioritera 
sökningshandlingar  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
YH antagning  Bevaras av MYH ef-
ter 3 år 
 
 
kolla upp vad som gallras i 
ansökningskedjan först. 
Till exempel kopior på intyg, 
betyg, körkort, tjänstgöring-
Mottaga - Antaga – Pla-
sintyg etc. 
 
cera - Prioritera 
Intyg för att styrka  
 
 
behörighet 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
YH antagning  Bevaras av MYH ef-
ter 3 år 
 
 
Behörighet är överklagans-
bart, behöver sparas under ti-
den för när det är möjligt att 
överklaga.  
Mottaga - Antaga – Pla- Behörighetsbedöm-
 
cera - Prioritera 
ning/prioriterings-
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
YH antagning  Bevaras av MYH ef-
 
lista 
ter 3 år 
 
 
 
Mottaga - Antaga – Pla-
 
cera - Prioritera 
Antagningsbesked  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
YH antagning  Bevaras av MYH ef-
 
ter 3 år 
 
 
 
Motsvarande klasslista på 
grundskolan. Lista på de som 
är antagna till varje kurs och 
Mottaga - Antaga – Pla-
utbildning skickas vid varje 
 
cera - Prioritera 
Antagningslistor 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Bevaras 
2 år 
PDF/A 
nytt antagningstillfälle, när lis-
 
tan är komplett. Ska e-arkive-
ras ur Alvis utan diarieföring.  
Listan finns på MYH som har 
egna rutiner kring gallra/be-
vara. 
77 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
 
Elevregistrering Al-
 
 
Bedriva 
Yrkeshögskola 
vis 
Ja  K2  R3  T1  S2 
 
 
 
Alvis 
Gallras efter avslutad 
utbildning 
 
 
 
Gallras vid inaktualitet under 
 
förutsättning att uppgifter för 
 
Undervisning 
Elevdokumentation  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
M: 
Gallras vid inaktuali-
tet 
 
 
uppföljning m.m. dokumente-
rats i t.ex åtgärdsprogram/ut-
vecklingsplan. 
 
Egenproducerade läromedel 
skall bevaras. Undervisnings-
material som inte är egenpro-
ducerat gallras vid inaktuali-
tet.  
 
Läromedel, egenproducerat. I 
den mån kompendier, foton, 
diabilder, videoinspelningar 
eller multimediepresentat-
ioner produceras på skolan 
för att användas i undervis-
 
Undervisning 
Undervisnings-
ningen bör ett exemplar av 
material 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
M:\ 
Gallras  vid inaktuali-
tet 
 
 
varje bevaras. 
 
Diskussionen fortsätter ang 
vad vi ska bevara. Typexem-
pel borde räcka. 
 
I den mån att det handlar om 
rent analoga handlingar ska 
det skickas till arkivet. Om 
det är digitalt material ska det 
e-arkiveras. Ingenting av 
detta ska diarieföras och 
ingenting ska skrivas ut. 
Lista på al a återbud och al a 
studieavbrott tas fram på års-
basis.  
 
Elevens namn, tidsperiod för 
Studieavbrott och 
studieavbrottet och eventuellt 
 
Undervisning 
återbud 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
PDF/A  
Alvis 
angett skäl tillavbrottet ska 
 
Public 360 
Bevaras 
2 år 
PDF/A  
stå med. 
 
Andel avbrott redovisas i den 
årliga kvalitetsredovisningen. 
Ska e-arkiveras ur Alvis utan 
diarieföring.  
 
78 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
 
Avbrott K – elev skrivs ut av 
 
lärare efter 3 veckors från-
varo. Förvaras i pärm. 
 
Avbrott T/F – elev skrivs ut 
av lärare pga förutsätt-
ningar/resultat. Förvaras i 
 
pärm samt diarieförs i Public 
360. 
 
Bedriva 
Ansökan om tillgo-
 
Yrkeshögskola 
doräknande av kurs  Ja  K1  R1  T1  S1 
 
 
 
E-tjänst 
Bevaras 
2 år 
PDF/A 
 
 
Bedriva 
N
Yrkeshögskola 
Kursutvärdering 
ej  K1  R1  T1  S1 
 
 
 
M:\ 
Gallras efter avslutad 
utbildningsomgång 
 
 
 
Stödteamets dokumentation, 
med information om särskilda 
anpassningar. Studerandes 
id används istäl et för person-
Stödteamets  
nummer. Rektorsbeslut beva-
dokumentation  
ras. 
 
Bedriva  
Yrkeshögskola 
(Rektorsbeslut om  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
Låst mapp på 
 
särskilda anpass-
M:\ 
Public 360 
Bevaras 
2 år 
PDF/A 
Under utredning 
ningar) 
 
Gal ras på enheten vid diarie-
föring. Skickas till Public 360 
för diarieföring/arkivering årli-
gen. 
Betygsunderlag 
Gallras efter be-
 
Bedriva  
från föreläsare till 
Yrkeshögskola 
utbildningsledare 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
M: 
tyg/utbildningsbevis 
 
 
 
inför betygssättning 
är satt 
Skannas in i Alvis direkt efter 
avslutad utbildning och 
 
Bedriva 
Examensbevis och 
Yrkeshögskola 
utbildningsbevis 
Ja  K1  R1  T1  S1 
 
Pärm 
 
MYH 
M: 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
skickas till kommunarkivet  
 
Rutin måste skapas 
 
Bedriva  
Yrkeshögskola 
Beställning intyg 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
 
Gallras efter utläm-
nande til  student 
 
 
 
79 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
Anmälan/utredning 
 
om fusk, likabe-
 
När sista eleven från ett fö-
 
Bedriva 
Yrkeshögskola 
handling, droger 
Ja  K3  R2  T2  S2 
 
 
 
Public 360 
delseår har avslutat sin skol-
och trygghet/studi-
Stella 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
gång 
ero 
Kommunal vuxenutbild-
 
 
ning; yrkesutbildning 
 
intern/extern 
 
Mailkontakt med 
APL-plats (Avtal 
Diarieförs om det blir ett eller 
 
N
 
upprättas i sam-
til för ett redan pågående 
band med APL mel- ej  K1  R2  T2  S2 
Papper 
 
Outlook 
 
Gallras vid inaktuali-
tet 
 
 
ärende 
lan utbildningsan-
 
ordnare och elev) 
Diarieförs om det blir ett eller 
Mejlkontakt med 
til för ett redan pågående 
 
 
SYV, admin, konsu- Ja  K1  R1  T1  S1 
 
 
Outlook 
 
Gallras vid inaktuali-
ärende 
lenter 
tet 
 
 
 
Information och uppföljning 
av elever 
Mötesanteckningar 
Under förutsättning att de 
 
 
från arbetsgruppen 
inte innehål er beslut el er in-
för extern yrkesut- Ja  K1  R1  T1  S1 
 
 
 
Samarbetsrum  Gallras vid inaktuali-
tet 
 
 
formation av direkt betydelse 
bildning 
för verksamheten 
Mötesanteckningar 
Under förutsättning att de 
 
 
från arbetsgruppen 
inte innehål er beslut el er in-
för all yrkesutbild-
Ja  K1  R1  T1  S1 
 
 
 
 
Gallras vid inaktuali-
tet 
 
 
formation av direkt betydelse 
ning – yrkesråd 
för verksamheten 
Publikation i kurs-
 
N
 
katalog och på 
hemsida 
ej  K1  R1  T1  S1 
 
 
 
Drive 
Gallras vid inaktuali-
tet 
 
 
 
Uppföljning av ele-
 
N
 
ver - grupp under 
utbildning 
ej  K1  R1  T1  S1 
 
 
 
M: 
Bevaras 
2 år 
 
Två- och trepartssamtal, do-
kumenteras 
80 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
 
Underlag som kompletterar 
 
verifikationen med obligato-
 
 
Faktureringsun-
riska uppgifter som annars 
derlag  
Ja  K1  R1  T1  S1 
 
 
 
M: 
Gallras 2 år 
 
 
skulle saknas gallras efter 7 
år. Övriga underlag gal ras 
efter 2 år 
 
3.5.8 
Särskild utbildning för 
vuxna 
För handlingar avseende Leda-Styra-Organisera – se 3.5.7.0 
 
Bedriva särskild utbild-
3.5.8.1 
ning för vuxna på 
Antaga - Placera - Registrera närvaro – Undervisa – Hålla utvecklingssamtal - Hantera individuella utvecklingsplaner - Ge modersmålsundervisning 
grundläggande nivå 
Gäl er även gymnasial, an-
passad utbildning för Vuxna 
Ansökan särskilda 
på grundläggande och gymn-
asial nivå 
3.5.8.1 
Mottaga- Antaga- Pla-
skäl att antas om 
cera- Prioritera 
kommunmedborga- Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
E-tjänst 
Public 360 
Bevaras 
1 år 
PDF/A 
 
ren är under 20 år 
Diarieförs/arkiveras i Public 
360 årligen i januari för före-
gående år. Gal ras automa-
tiskt från e-tjänsten efter 2 år.  
 
 

Got it säger ja till att gallra 
 
Mottaga - Antaga – Pla- Anmälningar/an-
automatiskt. Vi behöver bara 
cera - Prioritera 
sökningshandlingar  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Gallras 5 år 
 
 
kolla upp vad som gallras i 
ansökningskedjan först. 
 
Till exempel kopior på intyg, 
 
betyg, körkort, tjänstgöring-
 
sintyg etc. 
 
Mottaga - Antaga – Pla- Intyg för att styrka  
 
cera - Prioritera 
behörighet 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Gallras 5 år 
 
 
Behörighet är överklagans-
 
bart, behöver sparas under ti-
den för när det är möjligt att 
överklaga.  
 
Mottaga - Antaga – Pla- 
Behörighetsbedöm-
 
cera - Prioritera 
ning/prioriterings-
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Gallras 5 år eller vid 
 
lista 
lagändring 
 
 
Markering i Alvis, inget sepa-
rat dokument  
81 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
 
 
 
 
 
Mottaga - Antaga – Pla- Antagningsbesked  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Gallras 5 år 
 
 
 
cera - Prioritera 
 
 
Motsvarande klasslista på 
 
 
grundskolan. Lista på de som 
Mottaga - Antaga – Pla-
är antagna till varje kurs och 
 
cera - Prioritera 
Antagningslistor 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Bevaras 
2 år 
PDF/A 
utbildning skickas vid varje 
 
nytt antagningstillfälle, när lis-
tan är komplett. Ska e-arkive-
 
ras ur Alvis utan diarieföring.  
 
Upprättas vid antagningen 
 
Senast i sam-
revideras, löpande under stu-
 
Mottaga-Antaga- Pla-
band med ut-
dietiden.  
cera-Prioritera 
Studieplan 
Ja  K1  R1  T1  S1 
 
 
 
Alvis 
Bevaras 
bildningens 
PDF/A 
 
avslut 
Ska e-arkiveras ur Alvis utan 
diarieföring.  
 
SYV sammanställer statistik: 
 
antal behandlade ansök-
 
ningar, andel godkända an-
Mottaga - Antaga – Pla-
sökningar. Diarieförs/arkive-
 
N
cera - Prioritera 
Antagningsstatistik 
ras i Public 360 när årsredo-
 
ej  K2  R2  T2  S2 
 
 
Word, Excel 
Google drive 
Bevaras 
1 år 
PDF/A 
visningen är gjord för föregå-
ende år.  
 
Gäller samtliga skolformer 
 
 

 
Registrera näraro 
Ledighetsansökan  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
E-tjänst 
Alvis 
Gallras 2 år 
 
 
 
 
 

 
 
Registrera närvaro 
Registrera närvara 
Gallras efter betygs-
och frånvaro  
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
Papper 
Olika lärplatt-
formar 
sättning 
 
 
 
 
 
 

 
 
Undervisning 
Grupplistor/Klass-
listor 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
Grupplistor av tillfällig karak-
tär. 
 
 
Elevloggen på Vklass för de 
 
Lärplattform 
elever som vi har i egen regi. 
 
 
Elevdokumentation  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
Papper 
 
M: 
Gallras vid inaktuali-
Externa anordnare behöver 
 
 
tet 
 
 
utredas. De har egna plattfor-
 
mar.  
82 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
Undervisning 
 
 
 
Gallras vid inaktualitet under 
förutsättning att uppgifter för 
uppföljning m.m. dokumente-
rats i t.ex åtgärdsprogram/ut-
vecklingsplan. 
 
Egenproducerade läromedel 
 
 
skall bevaras. Undervisnings-
 
material som inte är egenpro-
 
ducerat gallras vid inaktuali-
 
tet.  
 
 
 
 
Läromedel, egenproducerat. I 
 
den mån kompendier, foton, 
 
diabilder, videoinspelningar 
 
eller multimediepresentat-
Undervisa 
ioner produceras på skolan 
för att användas i undervis-
 
Undervisnings-
ningen bör ett exemplar av 
material 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
M:\ 
Gallras  
 
 
varje bevaras. 
 
Diskussionen fortsätter ang 
vad vi ska bevara. Typexem-
pel borde räcka. 
 
I den mån att det handlar om 
rent analoga handlingar ska 
det skickas till arkivet. Om 
det är digitalt material ska det 
e-arkiveras. Ingenting av 
detta ska diarieföras och 
ingenting ska skrivas ut. 
 
Lista på al a återbud och al a 
 
studieavbrott tas fram på års-
 
basis.  
 
 
 
Elevens namn, tidsperiod för 
 
studieavbrottet och eventuellt 
 
angett skäl tillavbrottet ska 
 
stå med. 
 
 
 
Studieavbrott och 
Andel avbrott redovisas i den 
 
Undervisning 
återbud 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
PDF/A  
Alvis 
årliga kvalitetsredovisningen. 
 
Public 360 
Bevaras 
2 år 
PDF/A  
Ska e-arkiveras ur Alvis utan 
diarieföring.  
 
Avbrott K – elev skrivs ut av 
lärare efter 3 veckors från-
varo. Förvaras i pärm. 
 
Avbrott T/F – elev skrivs ut 
av lärare pga förutsätt-
ningar/resultat. Förvaras i 
83 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
 
pärm samt diarieförs i Pubic 
 
360. 
 
Stödteamets dokumentation, 
 
 
med information om särskilda 
 
anpassningar. Studerandes 
 
Stödteamets  
id används istäl et för person-
Undervisning 
dokumentation  
nummer. Rektorsbeslut beva-
 
(Rektorsbeslut om  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
Låst mapp på 
ras. 
särskilda anpass-
 
M:\ 
Public 360 
Bevaras 
2 år 
PDF/A 
 
ningar) 
Gal ras på enheten vid diarie-
föring. Skickas till Public 360 
för diarieföring/arkivering årli-
gen. 
 
 

 
Undervisning 
N
Kursutvärdering 
Gallras efter sam-
ej  K1  R1  T1  S1 
 
 
 
M:\ 
Google drive  manställning 
 
 
 
 
Anmälan/utredning 
Undervisning 
om fusk, likabe-
 
handling, droger 
Ja  K3  R2  T2  S2 
 
 
 
Public 360 
och trygghet/studi-
Stella 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
ero 
 
 

 
Undervisning 
Ansökan om tillgo-
doräknande av kurs  Ja  K1  R1  T1  S1 
 
 
 
E-tjänst 
Bevaras 
2 år 
PDF/A 
 
 
 

 
Ge prov och sätta betyg  Betygskataloger 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Säkerhetsskåp 
 
Alvis 
E-arkiv 
Bevaras 
1 år 
PDF/A 
Se övriga studieformer 
 
 

 
Ge prov och sätta betyg  Utdrag ur betygska-
talogen 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Gallras 
 
 
 
Beställning av elev via mail 
eller lärare 
 
 Ge prov och sätta be-

Bestäl ning betyg  
 
tyg 
och intyg samt 
samlat betygsdoku- Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Gallras 2 år 
 
 
Beställning av elev via mail 
eller lärare 
ment 
84 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
 
 
 
Bestäl ning av slut-
 
 
Ge prov och sätta betyg  betyg/ gymnasieex- Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
E-tjänst 
Gallras 2 år 
 
 
Gallras automatiskt i e-tjäs-
amen/ 
ten 
 
Ge prov och sätta betyg  
Sammanställning 
 
Vi skickar originalet till elev, 
 
av slutbetyg/gym-
kopia i pärm, skannar in och 
nasieexamen med  Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Säkerhetsskåp 
 
M: 
Bevaras  
2 år 
PDF/A  
lägger både i e-tjänst och på 
bilagor 
M: 
 
 
När någon person har gjort 
 
en prövning och därigenom 
 
 
N
fått nytt betyg skrivs det nya 
Prövning 
Prövningsdatum 
ej   
 
 
 
 
 
 
Alvis 
Bevaras 
Löpande 
PDF/A 
betyget SAMT datum för 
prövningen in i den nya be-
tygsdokumentationen. 
 
 

 
Prövning 
Prövning; anmälan  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
E-tjänst 
 
Gallras 2 år 
 
 
Gallras automatiskt i e-tjäns-
ten 
 
 

 
Prövning 
Prövning; Swisch-
betalning 
Ja   
 
 
 
 
 
 
E-tjänst 
Gallras efter genom-
förd prövning 
 
 
Hanteras i e-tjänsten samt i 
appen för företagswish .  
 
 

 
Prövning 
Prövning; informat-
ion 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
PDF 
E-tjänst 
Gallras vid inaktuali-
tet 
 
 
Information om  swish. 
 
 

Genomförs av våra externa 
 
Prövning 
Prövningsprov 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
 
Gallras efter betygs-
sättning 
 
 
samordnare, de ansvarar för 
gallring av proven. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
 
Bedriva särskild utbild-
Antaga - Placera 
 
3.5.8.2 
ning för vuxna på 
- Registrera närvaro – Undervisa – Hålla utvecklingssamtal - Hantera individuella utvecklingsplaner - Ge modersmålsundervisning – Ge särskilt stöd – Ge prov och 
gymnasial nivå 
sätta betyg - Validera 
Gäl er även gymnasial, an-
 
passad utbildning för Vuxna 
Ansökan särskilda 
på grundläggande och gymn-
asial nivå. 
3.5.8.2 
Mottaga- Antaga- Pla-
skäl att antas om 
cera- Prioritera 
kommunmedborga- Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
E-tjänst 
Public 360 
Bevaras 
1 år 
PDF/A 
 
ren är under 20 år 
Diarieförs/arkiveras i Public 
 
360 årligen i januari för före-
gående år. Gal ras automa-
tiskt från e-tjänsten efter 2 år.  
Got it säger ja till att gallra 
 
Mottaga - Antaga – Pla- Anmälningar/an-
automatiskt. Vi behöver bara 
cera - Prioritera 
sökningshandlingar  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Gallras 5 år 
 
 
kolla upp vad som gallras i 
ansökningskedjan först. 
Till exempel kopior på intyg, 
betyg, körkort, tjänstgöring-
Mottaga - Antaga – Pla-
sintyg etc. 
 
cera - Prioritera 
Intyg för att styrka  
 
 
behörighet 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Gallras 5 år 
 
 
Behörighet är överklagans-
bart, behöver sparas under ti-
den för när det är möjligt att 
överklaga.  
Mottaga - Antaga – Pla- Behörighetsbedöm-
 
cera - Prioritera 
ning/prioriterings-
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Gallras 5 år eller vid 
 
lista 
lagändring 
 
 
Markering i Alvis, inget sepa-
rat dokument  
Mottaga - Antaga – Pla-
 
cera - Prioritera 
Antagningsbesked  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Gallras 5 år 
 
 
 
 
Motsvarande klasslista på 
grundskolan. Lista på de som 
Mottaga - Antaga – Pla-
är antagna till varje kurs och 
 
cera - Prioritera 
Antagningslistor 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Bevaras 
2 år 
PDF/A 
utbildning skickas vid varje 
 
nytt antagningstillfälle, när lis-
tan är komplett. Ska e-arkive-
ras ur Alvis utan diarieföring.  
86 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
 
Upprättas vid antagningen 
 
Senast i sam-
revideras, löpande under stu-
 
Mottaga-Antaga- Pla-
band med ut-
dietiden.  
cera-Prioritera 
Studieplan 
Ja  K1  R1  T1  S1 
 
 
 
Alvis 
Bevaras 
bildningens 
PDF/A 
 
avslut 
Ska e-arkiveras ur Alvis utan 
diarieföring.  
SYV sammanställer statistik: 
 
antal behandlade ansök-
Mottaga - Antaga – Pla-
ningar, andel godkända an-
 
N
cera - Prioritera 
Antagningsstatistik 
sökningar. Diarieförs/arkive-
 
ej  K2  R2  T2  S2 
 
 
Word, Excel 
Google drive 
Bevaras 
1 år 
PDF/A 
ras i Public 360 när årsredo-
 
visningen är gjord för föregå-
ende år.  Gäller samtliga 
skolformer 
 
Registrera närvaro 
 
Ledighetsansökan  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
E-tjänst 
Alvis 
Gallras 2 år 
 
 
 
 
 
Registrera närvaro 
Registrera närvara 
Gallras efter betygs-
och frånvaro  
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
Papper 
Olika lärplatt-
formar 
sättning 
 
 
 
 
Elevdokumentation, 
Olika lärplatt-
 
Undervisning 
Prov, inlämnings-
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
formar, Alvis,  Gallras efter betygs-
uppgifter 
M: 
sättning 
 
 
 
Egenproducerade läromedel 
skall bevaras. Undervisnings-
material som inte är egenpro-
ducerat gallras vid inaktuali-
tet.  
 
Läromedel, egenproducerat. I 
den mån kompendier, foton, 
diabilder, videoinspelningar 
 
Undervisning 
Undervisnings-
material 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
M:\ 
Gallras  
 
 
eller multimediepresentat-
ioner produceras på skolan 
för att användas i undervis-
ningen bör ett exemplar av 
varje bevaras. 
 
Diskussionen fortsätter ang 
vad vi ska bevara. Typexem-
pel borde räcka. 
 
87 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
 
I den mån att det handlar om 
 
rent analoga handlingar ska 
det skickas till arkivet. Om 
det är digitalt material ska det 
e-arkiveras. Ingenting av 
detta ska diarieföras och 
ingenting ska skrivas ut. 
 
Lista på al a återbud och al a 
studieavbrott tas fram på års-
basis.  
 
 
Elevens namn, tidsperiod för 
studieavbrottet och eventuellt 
angett skäl tillavbrottet ska 
stå med. 
 
Studieavbrott och 
Andel avbrott redovisas i den 
 
Undervisning 
återbud 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
PDF/A  
Alvis 
årliga kvalitetsredovisningen. 
 
Public 360 
Bevaras 
2 år 
PDF/A  
Ska e-arkiveras ur Alvis utan 
diarieföring.  
 
Avbrott K – elev skrivs ut av 
lärare efter 3 veckors från-
varo. Förvaras i pärm. 
 
Avbrott T/F – elev skrivs ut 
av lärare pga förutsätt-
ningar/resultat. Förvaras i 
pärm samt diarieförs i 360. 
Stödteamets dokumentation, 
med information om särskilda 
anpassningar. Studerandes 
id används istället för person-
Stödteamets  
nummer. Rektorsbeslut beva-
dokumentation  
ras. 
 
Undervisning 
(Rektorsbeslut om  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
Låst mapp på 
 
särskilda anpass-
M:\ 
Public 360 
Bevaras 
2 år 
PDF/A 
Under utredning  
ningar) 
 
Gal ras på enheten vid diarie-
föring. Skickas till Public 360 
för diarieföring/arkivering årli-
gen. 
 
 
N
Gallras efter sam-
Undervisning 
Kursutvärdering 
ej  K1  R1  T1  S1 
 
 
 
M:\ 
Google drive  manställning 
 
 
 
Under utredning 
88 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
Anmälan/utredning 
 
om fusk, likabe-
 
 
Undervisning 
handling, droger 
Ja  K3  R2  T2  S2 
 
 
 
Public 360 
Stella 
Bevaras 
3 år 
PDF/A 
 
och trygghet/studi-
ero 
 
 
Undervisning 
Betygskataloger 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Säkerhetsskåp 
 
Alvis 
E-arkiv 
Bevaras 
1 år 
PDF/A 
Se övriga studieformer 
 
 
Utdrag ur betygska-
Undervisning 
talogen 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Gallras 
 
 
 
BBeställning av elev 
Bestäl ning betyg  
 
och intyg samt 
Undervisning 
samlat betygsdoku- Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Gallras 2 år 
 
 
 
ment 
Bestäl ning av slut-
 
Ge prov och sätta betyg  betyg/ gymnasieex- Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
E-tjänst 
Gallras 2 år 
 
 
Gallras automatiskt i e-tjäs-
ten 
amen/ 
Sammanställning 
Vi skickar originalet till elev, 
 
av slutbetyg/gym-
Ge prov och sätta betyg 
kopia i pärm, skannar in och 
nasieexamen med  Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
Säkerhetsskåp 
 
M: 
Bevaras  
2 år 
PDF/A  
lägger både i e-tjänst och på 
bilagor 
M: 
 
Gallras efter betygs-
Undervisning 
Komvuxarbete 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Läroplattform  sättning 
 
 
 
 
Intyg ”God man” för 
Gallras vid inaktuali-
Undervisning 
elev 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
tet 
 
 
Läraren antecknar i Alvis 
med datum. 
89 
 

 
 
P Sä-
Av lagernBeteckning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
er ker-
Bevaras / Gallrings-
Leveransfrist 
/ Punktnotation 
Process / handläggning  Beskrivning / Doku-
mentation 
s hets- 
frist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
o klas
 
Ansökan om tillgo-
 
 
Undervisning 
doräknande av kurs  Ja  K1  R1  T1  S1 
 
 
 
E-tjänst 
Bevaras 
2 år 
PDF/A 
 
När någon person har gjort 
 
en prövning och därigenom 
 
Prövning 
Prövningsdatum 
N
fått nytt betyg skrivs det nya 
ej  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
Alvis 
Bevaras 
Löpande 
PDF/A 
betyget SAMT datum för 
prövningen in i den nya be-
tygsdokumentationen. 
 
 
Prövning 
Prövning; anmälan  Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
E-tjänst 
 
Gallras 2 år 
 
 
Gallras automatiskt i e-tjäns-
ten 
 
Prövning; Swisch-
Gallras efter genom-
Prövning 
betalning 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
E-tjänst 
förd prövning 
 
 
Hanteras i e-tjänsten samt i 
appen för företagswish .  
 
Prövning; informat-
Gallras vid inaktuali-
Prövning 
ion 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
PDF 
E-tjänst 
tet 
 
 
Information om Swish. 
Genomförs av våra externa 
 
Gallras efter betygs-
Prövning 
Prövningsprov 
Ja  K2  R2  T2  S2 
 
 
 
 
sättning 
 
 
samordnare, de ansvarar för 
gallring av proven. 
 
  10.  Lex Sarah 
Per-
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota- Process / handlägg-
Beskrivning / Doku-
son- 
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras / Gall-
Leveransfrist 
tion 
ning 
mentation 
upp-
ringsfrist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
gifter 
 
Individ- och ar-
Original scannas och bifogas 
3.7.0 
Leda/styra/organi-
Anmälan till IVO enligt 14 
betsmarknadsför-
sera 
kap 3 § SoL 
Ja   K3  R3  T2  S3 
Papper 
valtningens 
Word 
Public 360 
Bevaras 
2 år 
PDF-A 
i flexite i flexite. Diarienumret 
kansli diarium 
noteras i flexite 
90 
 

 
 
Per-
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota- Process / handlägg-
Beskrivning / Doku-
son- 
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras / Gall-
Leveransfrist 
tion 
ning 
mentation 
upp-
ringsfrist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
gifter 
 
Individ- och ar-
Inkommer genom flexite, 
skrivs ut och diarieförs som 
 
 
Avvikelserapport 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
betsmarknadsför- Utskrift från flex-
valtningens 
ite/pdf Public 360  Flexite/public 360 
Bevaras 
2 år 
PDF-A 
inkommen handling i public 
kansli diarium 
360 Diarienumret noteras i 
flexite 
Inkommer genom flexite, 
Lex Sarah rapport gäl-
Individ- och ar-
skrivs ut och diarieförs som 
 
 
lande missförhållande/risk 
ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
betsmarknadsför- Utskrift från flex-
inkommen handling i public 
för missförhållande 
valtningens 
ite/pdf Public 360  Flexite/public 360 
Bevaras 
2 år 
PDF-A 
kansli diarium 
360 Diarienumret noteras i 
flexite 
 
 
Utredning intern 
Ja   K3  R3  T2  S3 
 
 
Fritext 
Flexite 
Bevaras 
 
 
 
Individ- och ar-
 
 
Utredning extern 
Ja  K3  R3  T2  S3 
Papper 
betsmarknadsför-
valtningens 
Word 
Public 360 
Bevaras 
2 år 
PDF-A 
Original scannas och bifogas 
i flexite 
kansli diarium 
Individ- och ar-
 
 
Svar från IVO gällande 
betsmarknadsför-
Lex Sarah 
Ja  K3  R3  T2  S3 
Papper 
valtningens 
Word 
Public 360 
Bevaras 
2 år 
PDF-A 
Original scannas och bifogas 
i flexite 
kansli diarium 
 
 
Rapporter och korrespon-
dens med interna utförare 
Ja  K3  R3  T2  S3 
Papper 
 
Fritext 
Flexite 
Bevaras 
2 år 
PDF-A 
 
Individ- och ar-
 
 
Rapporter och korrespon-
betsmarknadsför-
dens med externa utförare 
Ja  K3  R3  T2  S3 
Papper 
valtningens 
Word 
Public 360 
Bevaras 
2 år 
PDF-A 
Original scannas och bifogas 
i flexite. 
kansli diarium 
Individ- och ar-
 
 
Rapport till nämnd 
Nej  K2  R2  T2  S2 
Papper 
betsmarknadsför-
valtningens 
Word 
Public 360 
Bevaras 
2 år 
PDF-A 
 
kansli diarium 
91 
 

 
 
Per-
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota- Process / handlägg-
Beskrivning / Doku-
son- 
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras / Gall-
Leveransfrist 
tion 
ning 
mentation 
upp-
ringsfrist 
kommunarkivet  Format vid 
arkivering 
Anmärkning 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
gifter 
 
Individ- och ar-
 
 
Årsstatistik till ledning och 
betsmarknadsför-
nämnd 
Ja  K2  R2  T2  S2 
Papper 
valtningens 
Word 
Public 360 
Bevaras 
2 år 
PDF-A 
 
kansli diarium 
  11.  Dödsbohandläggning 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota- Process / handlägg-
Beskrivning / Doku- uppgifter 
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras / Gall- Leveransfrist 
tion 
ning 
mentation 
ringsfrist
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
  kommunarkivet Format vid arki-
vering 
Anmärkning 
Ja/Nej 
Göra dödsboanmälan 
All pappersförva-
3.7.1.7 
och handlägga be-
 
 
 
 
 
 
 
ring sker i pärm 
 
 
 
 
 
 
gravningshjälp 
tills de levereras 
till arkivet 
 
Dödsboanmälan + 
Ansökan inkommer på pap-
 
 
ansökan om 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Pärm 
 
Procapita 
per, registrering görs i ProCa-
dödsboanmälan 
 
Bevaras 
5 år 
Papper/XML  pita 
Dödsfallsintyg med 
 
 
släktutredning 
(kallas även register-
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Pärm 
 
 
Bevaras 
5 år 
Papper 
 
underlag) 
Dödsboets fakturor 
Ej relevanta fakturor åter-
 
 
(även avskrivna fak-
sänds. 
turor) som bedömts 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Pärm 
 
 
Bevaras 
5 år 
Papper 
Gallras ut av kommunarkivet 
relevanta 
efter 10 år 
Dödsboets försäk-
 
 
ringar med el. utan 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Pärm 
 
 
Bevaras 
5 år 
Papper 
 
förmånstagare 
 
 
Dödsboets kontout-
drag 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Pärm 
 
 
Bevaras 
5 år 
Papper 
Gallras ut av kommunarkivet 
efter 10 år 
92 
 

 
 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota- Process / handlägg-
Beskrivning / Doku- uppgifter 
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras / Gall- Leveransfrist 
tion 
ning 
mentation 
ringsfrist
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
  kommunarkivet Format vid arki-
vering 
Anmärkning 
Ja/Nej 
 
 
Dödsboets testa-
mente 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Pärm 
 
 
Bevaras 
5 år 
Papper 
I förekommande fal  
Brev till dödsboet om 
 
 
avvisande (från indi-
vid- och arbetsmark-
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
(kopia) 
Pärm 
Pdf 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/PDF-A  
 
nadsförvaltningen) 
 
 
Annan korrespon-
dens av vikt 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
(inkommande) 
Pärm 
Pdf 
Procapita 
(utgående) 
Bevaras 
5 år 
Papper/PDF-A  Både inkommande och utgå-
ende 
 
 
Journalanteckning 
Ja 
K3  R3  T2  S3 


 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
XML 
 
 
 
Beräkningar av döds-
boets til gångar 
Ja 
K3  R3  T2  S3 


Excel 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
XML 
 
 
  12.  Individ- och familjeomsorg 
 
12.1 Ekonomiskt bistånd/egna medel 
3.7.2.2 
Lämna Ekonomiskt bi-
 
stånd  
Anmälan  
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
Bevaras 
5 år 
Papper 
 
 
Beslut i enskilt 
 
 
ärende om bistånd, 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
ProCapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/XML 
 
inkl protokollsutdrag 
93 
 

 
 
Meddelanden från 
 
 
hyresvärd, elbolag, 
kronofogdemyndig-
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
Gallras vid in-
aktualitet 
Levereras ej 
 
 
het etc. 
Ansökan om ekono-
 
 
miskt bistånd (från 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
       
Bevaras 
5 år 
Papper 
 
den enskilde) 
Behandlings- och 
 
 
kostnadsförslag för 
tandvård + yttrande 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
Bevaras 
5 år 
Papper 
 
förtroendetandläkare 
*Beräkning/ beslut – 
ekonomiskt bistånd 
*Endast förekommande i 
 
 
från gamla data sy-
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
Bevaras* 
5 år 
Papper 
gamla akter som varit aktiva 
stemet ”socia” 
sedan socia. 
 
 
Beslutsmeddelande 
 
 
från annan myndig-
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
Gallras vid in-
 
het 
aktualitet 
Levereras ej 
 
Pension, bidragsförskott 
Bilagor till ansökan 
om ekonomiskt 
bistånd, t.ex, kopior 
 
av hyresavier, 
 
 
underlag för beräk-
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
Bevaras 
5 år 
xml 
 
ning av 
arbetsresor, hemför-
säkringar, a-kassa 
 
 
Deklaration 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
Vid inaktualitet  Levereras ej 
 
 
 
 
DOM i ekonomiskt bi-
stånd 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
Bevaras 
5 år 
Papper 
 
94 
 

 
 
* 10 år gäl ande fakturor som 
inkommit före 2019-01-01 då 
 
 
Fakturor vid ordinarie 
biståndsansökningar 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Pärm 
 
 
7 år * 
.  
Levereras ej 
 
ny Lag om kommunal bokfö-
ring och redovisning trädde i 
kraft. 
Familjeuppgifter - 
 
 
sammandrag, 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
 
 
 
Procapita 
Vid inaktualitet  Levereras ej 
 
Original 
 
 
Begäran av utbetal-
ning av kommande 
När den enskilde får bistånd i 
 
 
social förmån (fylls i 
av individ- och ar-
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Word/pdf/excel? 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/PDF-A  avvaktan på pension el er 
betsmarknadsförvalt-
sjukbidrag 
ningen) 
 
 
Fullmakter 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
Vid inaktualitet  Levereras ej 
 
Sjukpenning, bostadsbidrag, 
lön, arbetslöshetskassa. 
Förfrågan hyresga-
 
 
ranti – ifylld av hyres-
 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
Bevaras 
5 år 
Papper 
 
värd 
 
 
Avtal om regressrätt 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/ PDF-

 
 
 
Beslut om hyresga-
ranti 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
Bevaras 
5 år 
Xml/Papper   
Hyreskontrakt, kopia 
 
 
vid avtal om hyresga-
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
Gallras vid in-
ranti 
aktualitet   
 
Papper 
 
 
 
Genomförandeplan  
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/ PDF-

 
95 
 

 
 
Till exempel mellan Individ- 
och arbetsmarknadsförvalt-
 
 
Samtyckesblankett  
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
 
Bevaras 
5 år 
Papper 
ningen och försäkringskassa 
el er arbetsförmedlingen eller 
enskilda 
 
*efter avtalets upphörande/ 
 
 
Hyreskontrakt 
 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
2 år* 
 
Levereras ej 
 
kvarvarande skulders regle-
rande 
 
 
Kallelse till nämnd el 
rätt 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
Vid inaktualitet  Levereras ej 
 
 
 
 
Kommunicering en-
ligt 11 kap 8 § SoL 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
Procapita 
Vid inaktualitet  Levereras ej 
 
 
 
 
Kursintyg/betyg kopia 
Ja 
K2  R2 
  S2 
Papper 
Socialakt 
 
 
Vid inaktualitet  Levereras ej 
 
 
 
 
Läkar-/psykologintyg 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
Bevaras 
5 år 
Papper 
 
 
 
Mottagningsbevis 
Ja 
K2  R2  T1  S2 
Papper 
Socialakt 
 
 
Vid inaktualitet  Levereras ej 
 
 
 
 
Närvarorapporter 
Ja 
K2  R2  T2  K2 
Papper 
Socialakt 
 
 
 
 
Vid inaktualitet  Levereras ej 
 
 
 
 
Pension/sjukpenning 
 
utbetalning 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
Vid inaktualitet  Levereras ej 
 
 
96 
 

 
 
Personutredning - ut-
Om akt saknas – sätt i pärm. 
 
 
drag ur socialregist-
ret (från Kriminalvår-
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt/ Pärm 
 
 
5 år 
Bevaras 
 
Papper 
Sorteras ut och förstörs efter 5 
den) 
år. 
Besvara förfrågan 
Om akt saknas – sätt i pärm. 
 
 
kriminalvården/ 
(överförmyndar-
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt/Pärm 
 
 
5 år 
Bevaras 
Papper 
Sorteras ut och förstörs efter 5 
nämnden) 
år. 
Om de inte ligger til  grund för 
 
 
Polisanmälan (ex för-
beslut om insats inom individ- 
lorat gods, stöld) 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
Gallras vid in-
aktualitet 
Levereras ej   
och arbetsmarknadsförvalt-
ningen. 
 
 
Remiss till annan 
myndighet 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf-a 
Procapita 
Vid inakualitet,   Levereras ej 
 
Ex AMI-remiss, läkare, bero-
endevård, bostadsförmedling 
(Kopia från Centrala Studie-
 
 
 Hemutrustningslån 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
Vid inaktualitet  Levereras ej 
Papper 
stöds- nämnden) 
 
Synundersöknings-
 
 
handling (kostnads-
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
Bevaras 
5år 
Papper 
 
förslag) 
Fortsättning på ärendeblad A, 
 
 
Tilläggsblad/Journal-
blad 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
Bevaras 
5 år 
Papper 
får ligga kvar om det finns i 
akt, tillkommer inga nya 
 
 
Underrättelse om för-
handling 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
Vid inaktualitet  Levereras ej 
 
 
 
 
Yttrande i samband 
med överklagan 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf-a 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/PDF-A 
 
97 
 

 
 
 
 
Utdrag ur bilregister 
Ja 
K2  R2  T2  S2 
Papper 
Socialakt 
 
 
5 år 
Levereras ej 
 
 
 
 
Utredning ekono-
miskt bistånd 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf-a 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/ PDF-

 
 
 
Journalanteckning,  
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
xml 
 
 
 
Skriftväxling av bety-
*I form av journalanteckning 
delse för ärendet 
 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf-a 
Procapita*  
Bevaras 
5 år 
Papper/PDF-
A/XML 
vid mail, sms etc. 
Återbetalning, över-
 
enskommelse 
 
 
 och beslut som är 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf-a 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/ PDF-
undertecknade av kli-

 
ent.  
 
  
Överklagande, kopia 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
Bevaras 
5 år 
Papper 
Original skickas till aktuell 
rättsinstans. 
SIP-protokoll (Gäller 
för flera vuxen- och 
 
 
barnstöd och omsorg 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
Bevaras 
5 år 
Papper 
 
mfl lägg till i de de-
larna av planerna,  
Återkrav ekonomiskt 
3.7.2.2.3 
bistånd, beslut, som 
 
Hantera återkrav 
klienten har skrivit 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf-a 
Verksamhets-sy-
stem 
Bevaras 
5 år 
Papper/ PDF-

 
under  
 
Hantera Felaktiga 
Utbetalningar 
Anmälan 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
 
 
 
 
Bevaras 
5 år 
Papper/XML 
/PDF-A 
 
98 
 

 
 
Ansökan om ekono-
 
 
miskt bistånd (från 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
      E-tjänst/Verk-
den enskilde) 
samhetssystem 
Bevaras 
5 år 
Papper/PDF-A 
 
 
 
Utredning 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
PDF 
Verksamhets- 
system 
Bevaras 
5 år 
Papper/PDF-A 
 
 
 
Beslut i enskilt 
ärende om bistånd 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
Verksamhetssy-
stem 
Bevaras 
5 år 
Papper/XML  Inkluderar även ev protokolls-
utdrag från Individutskottet 
Polisanmälan om 
 
 
misstanke om bi-
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
PDF 
Verksamhets- 
dragsbrott 
system 
Bevaras 
5 år 
Papper/PDF-A   
Skickas även till polis vid be-
 
 
Bilagor till utredning 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
PDF 
Verksamhets- 
system 
Bevaras 
5 år 
Papper/PDF-A  gäran om bevismaterial efter 
anmälan 
Det behöver utredas hur fil-
mer och ljudupptagningar 
 
 
Bilder/foton som bila-
som hör till ärende i Treserva 
gor till utredning 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
JPEG/MPEG/ 
TIFF/PDF-A 
 
Bevaras 
5 år 
 
som inte kan sparas där idag 
men bör bevaras kan diarie-
föras och arkiveras. 
 
 
Dom från TR 
Ja 
K2  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
PDF 
Verksamhets- 
system 
Bevaras 
5 år 
Papper/PDF-A 
 
 
 
Återkravshandlingar 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
PDF/XML 
Verksamhets- 
system 
Bevaras 
5 år 
Papper/PDF-
A/XML 
 
Dom från Förvalt-
 
 
ningsrätt avseende 
Ja 
K2  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
PDF 
Verksamhets- 
återkrav 
system 
Bevaras 
5 år 
Papper/PDF-A 
 
99 
 

 
 
3.7.2.25 
Hantera övriga frågor 
Egna medel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetsplan/genomfö-
randeplan 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/pdf-a 
 
*10 år gäl ande fakturor som 
inkommit före 2019-01-01 då 
 
 
Ekonomiblad/kassa-
bok,  
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
 
 
 
7 år* 
Levereras ej 
 
ny Lag om kommunal bokfö-
ring och redovisning trädde i 
kraft. 
 
 
Journalanteckning,  
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialtakt 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
xml 
 
 
 
Utredning 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper  
Socialakt 
Pdf-a 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/pdf-a   
 
 
Skriftväxling av bety-
*I form av journalanteckning 
delse för ärendet 
 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
Procapita* 
Bevaras 
5 år 
Papper/PDF-
A/XML 
vid mail, sms etc. 
 
 
Fakturor/räkningar, 
original 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Pärm 
 
 
7 år 
Levereras ej 
 
 
 
 
Fullmakt, kopia 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Pärm 
 
 
Bevaras 
5 år 
Papper 
 
 
 
Ful makt annul erad, 
kopia 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Pärm 
 
 
Bevaras 
5 år 
Papper 
 
100 
 

 
 
Skrivelser, ex. från 
 
 
andra myndigheter 
exempelvis avgifts-
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Pärm 
 
 
Bevaras  
5 år 
Papper 
Betydelse för den enskildes 
ekonomi/ärende. 
beslut  
Hophäftat med krav om obe-
Avhysning + krav om 
tald hyra från hyresvärden, 
obetald hyra (ej aktu-
avhysningskopia från Krono-
3.7.2.25 
Hantera övriga frågor 
el a hos individ- och 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Pärm 
 
 
2 år 
Levereras ej 
 
fogden och upplysningsskri-
arbetsmarknadsför-
velse om hyresskuld från indi-
valtningen) 
vid- och arbetsmarknadsför-
valtningen.  
 
 
12.2 Bostadssocial enhet 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota- Process / handlägg-
Beskrivning / Doku- uppgifter 
Leveransfrist 
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras / Gall-
tion 
ning 
mentation 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
ringsfrist  kommunarkivet Format vid arki-
vering 
Anmärkning 
Ja/Nej 
3.7.2.4 
Anordna bostad 
 
Ansökan om bistånd 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
      Pro Capita 
Bevaras 
5 år 
Papper/xml 
 
 
 
Utredning 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/ PDF-

 
 
 
Beslut 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/ PDF-
A/xml 
 
 
 
Journalanteckning 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper * 
Socialakt 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper*/xml  *Papper avser end äldre jour-
nalblad 
 
 
Genomförandeplan 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/ PDF-

 
101 
 

 
 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota- Process / handlägg-
Beskrivning / Doku- uppgifter 
Leveransfrist 
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras / Gall-
tion 
ning 
mentation 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
ringsfrist  kommunarkivet Format vid arki-
vering 
Anmärkning 
Ja/Nej 
Procapita (upp-
 
 
Skriftväxling av bety-
delse 
Ja 
K3  R3  T2  S3  Papper (inkomna 
handlingar) 
Socialakt 
Pdf 
rättade hand-
Bevaras 
5 år 
Papper/PDF-A 
 
lingar) 
Ansökan om 
 
 
handräckning vid av-
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf 
Procapita 
2 år 
Levereras ej 
 
 
hysning 
 
 
Avstående av besitt-
ningsskydd 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
(påskrivet) 
Socialakt 
Pdf 
Procapita 
(skapat) 
Bevaras 
5 år 
Papper/Pdf-A 
 
Underrättelse om av-
 
hysning från 
 
 
Kronofogdemyndig-
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
2 år 
Levereras ej 
 
 
heten 
Meddelande om upp-
 
 
sägning/avhysn från 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf 
Procapita 
2 år 
Levereras ej 
 
 
soc. till den enskilde 
 
Hyreskontrakt med 
2 år efter att 
 
 
den enskilde 
 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt  
 
 
kontraktet upp-
Levereras ej 
 
*Under förutsättning att hy-
resskuld inte kvarstår 
  
hört gäl a* 
  
Nyckelkvittens mellan 
den enskilde och In-
 
 
divid- och arbets-
Ja 
K2  R2  T2  S2 
Papper 
Socialakt 
 
 
2 år 
Levereras ej 
 
2 år efter återlämnande 
marknadsförvalt-
ningen 
*Om magasinering ej blivit ak-
 
 
Information om ma-
Vid inaktualitet 
gasinering 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
 
Socialakt 
Pdf 
Procapita 
 
el er 2 år* 
Levereras ej 
 
tuellt alt 2 år efter avslutad 
magasinering 
102 
 

 
 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota- Process / handlägg-
Beskrivning / Doku- uppgifter 
Leveransfrist 
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras / Gall-
tion 
ning 
mentation 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
ringsfrist  kommunarkivet Format vid arki-
vering 
Anmärkning 
Ja/Nej 
*Förutsatt att de inte föranlett 
 
 
Brev angående stör-
ningar 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
*Vid inaktuali-
tet 
*Levereras ej 
Papper 
beslut om avhysning el er an-
nan insats för den enskilde 
 
 
Besiktningsprotokoll 
Nej 
K1  R2  T2  S2 
Papper 
 
Socialakt 
 
 
2 år 
Levereras ej 
 
2 år efter utflytt 
Individ- och arbets-
 
 
marknadsförvaltning-
ens uppsägning av 
Nej 
K1  R2  T2  S2 
Papper 
Lägenhetsakt 
 
 
10 år 
Levereras ej 
 
Avser myndighetens avtal 
gentemot hyresvärd 
hyresavtal 
Hyreskontrakt mel an 
individ- och arbets-
marknadsförvalt-
 
 
ningen och hyresvär-
den  
Nej 
K1  R3  T2  S2 
Papper 
Lägenhetsakt  
 
 
10 år 
Levereras ej 
 
Avser myndighetens avtal 
gentemot hyresvärd 
 
  
  
Nyckelkvittens mellan 
 
 
hyresvärd och Indi-
vid- och arbetsmark-
Nej 
K1  R3  T2  S2 
Papper 
Lägenhetsakt 
 
 
10 år 
Levereras ej 
 
Kommunens kvittens gente-
mot hyresvärd 
nadsförvaltningen 
 
 
Arbetsorder 
Kan göra  K3  R3  T2  S3 
Papper 
Lägenhetsakt 
 
 
Vid inaktualitet  Levereras ej 
 
Avser sådant som behöver la-
gas i lägenheter 
Avser uppsägning av första-
 
 
Slutbesiktnings-pro-
tokoll 
Nej 
K1  R3  T2  S2 
Papper 
Lägenhetsakt 
 
 
10 år 
Levereras ej 
 
handskontraktet gentemot hy-
resvärd 
 
 
Nyckelkvittens 
Nej 
K1  R3  T2  S2 
Papper 
Lägenhetsakt 
 
 
10 år 
Levereras ej 
 
Kommunens kvittens gente-
mot hyresvärd 
103 
 

 
 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota- Process / handlägg-
Beskrivning / Doku- uppgifter 
Leveransfrist 
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras / Gall-
tion 
ning 
mentation 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
ringsfrist  kommunarkivet Format vid arki-
vering 
Anmärkning 
Ja/Nej 
Särskilt ansökningsformulär 
Ansökan (inkl bilagor 
(ex på bilagor är: intyg om in-
 
Kommunal hyresga-
komst, Personuppgift från 
ranti 
som ligger till grund 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
Bevaras 
5 år 
Papper 
för beslut) 
skatteverket, arbetsgivarintyg, 
utdrag gäl ande ev .skulder 
och betalningsanmärkningar) 
Digital journal levereras efter 
5 år/pappersakt skickas till ar-
 
 
Utredning 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
 
 
Pdf 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
PDF-A 
kivet vid ärendets avslut (gäl-
ler samtliga dok som ska be-
varas) 
 
 
Beslut (inkl besluts-
meddelande) 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf-a 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/PDF-
A/XML 
 
 
 
Borgensåtagande 
och Regressrätt 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
Bevaras 
5 år 
Papper 
 
 
 
Hyreskontrakt (kopia) 
Ja 
K2  R2  T1  S1 
Papper 
Socialakt 
 
 
Vid inaktualitet  Levereras ej 
 
 
 
 
Inkassokrav 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
Bevaras* 
5 år 
Papper 
* Endast de som garantin gått 
in o täckt sparas 
Inkomna/utgående 
Kan avse inkomna störnings-
 
 
handlingar av tillfällig 
Ja 
K3  R2  T2  S2 
Papper 
Socialakt 
Pdf 
Procapita 
Vid inaktualitet  Levereras ej 
 
anmärkningar, obetalda par-
betydelse 
keringskostn etc som ej inkl i 
hyresgarantin 
Utgående handling 
Brev till hyresgäst att bor-
 
 
vid uppkommen 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/PDF-A  gensåtagandet gått in och be-
skuld 
talat skuld 
 
 
104 
 

 
 
12.3 Barn och familj 
 
12.3.1 Utredning barn och unga 
Person- 
 
Beteckning / Punktno- Process / handlägg-
Beskrivning / Doku-
uppgif-
Säkerhets- 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras / 
Leveransfrist  Format vid ar-
tation 
ning 
mentation 
kommunarki-
ter 
klassning 
Gallringsfrist 
vet 
kivering 
Anmärkning 
Ja/Nej 
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
3.7.3 
Insatser för barn och 
ungdomar 
Analyssvar 
Ja 
K3 
R3  T1  S3 
Papper 
Socialakt 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/XML 
 
Anmälan/ansökan an-
gående barn/ung-
 
 
dom/familj som tillhör 
Ja 
K3 
R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
xml 
 
ärende el er ger upp-
hov til  ärende 
Anmälningar angå-
ende barn/vuxen som 
 
 
inte tillhör ärende eller 
Ja 
K3 
R3  T2  S3 
Papper 
Pärm 
 
Procapita 
5 år 
Levereras ej 
Papper/PDF-
inte ger upphov til  
A/xml 
 
ärende 
Socialnämnden förbinder 
 
 
Ansvarsförbindelse, 
sig att betala vårdkostna-
kopia 
Ja 
K3 
R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
Procapita 
1 år 
levereras ej 
 
der, gäl er barnavård och 
missbruksvård 
 
 
Begäran om yttrande 
Ja 
K3 
R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/xml 
Ex Körkortsyttrande eller 
vid domstolsärenden 
Beslut (bistånd eller 
 
 
avslag) inkl Protokolls-
Ja 
K3 
R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/xml 
 
utdrag 
 
 
Dom eller beslut från 
rättsmyndighet 
Ja 
K3 
R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/xml 
Hänvisning hur man över-
klagar rivs bort 
105 
 

 
 
 
 
Fullmakter 
Ja 
K3 
R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
Bevaras 
5 år 
Papper 
 
 
 
Intyg (läkare, psykolog 
etc.) 
Ja 
K3 
R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/xml 
 
Ärendeblad A/B + 
Avser endast äldre journa-
 
 
Journalblad (tilläggs-
Ja 
K3 
R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
Bevaras 
5 år 
Papper 
ler som inte finns i 
blad) 
ProCapita 
 
 
Journalanteckning 
Ja 
K3 
R3  T2  S3 
 
 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
XML 
 
 
 
Mottagningsbevis 
 
K2 
R2  T1  S2 
Papper 
Socialakt 
 
 
1 år 
levereras ej 
 
 
Bevaras endast om de lig-
 
 
Polisrapporter 
Ja 
K3 
R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
Procapita 
Bevaras * 
5 år 
Papper 
ger till grund för beslut om 
insats inom individ- och ar-
betsmarknadsförvaltningen 
Remisser som vi skickar till 
 
 
Remisser 
Ja 
K3 
R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf 
Procapita 
Vid inaktualitet  Levereras ej 
 
t.ex arbetsförmedling, lä-
kare etc. 
Tillfällig skriftväxling (utan 
 
 
Skriftväxling av bety-
betydelse) 
delse 
Ja 
K3 
R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf-a 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/PDF-
A/XML 
utgal ras innan leverans til  
kommunarkivet  
* avser endast äldre rap-
 
 
Socialjourrapporter 
Ja 
K3 
R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
Bevaras * 
5 år 
Papper 
porter som inte finns i 
ProCapita 
106 
 

 
 
 
 
Underrättelse/kallelse 
om förhandling 
Ja 
K3 
R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
Vid inaktualitet  Levereras ej 
 
 
 
 
Utredningar 
Ja 
K3 
R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf-a 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/PDF-A 
 
Yttranden, (se även 
 
 
begäran om yttranden 
Ja 
K3 
R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf-a 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/PDF-A 
 
ovan) 
 
 
Överklagan, kopia 
Ja 
K3 
R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper 
Original skickas till rättsin-
stans 
 
 
Genomförandeplan 
Ja 
K3 
R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/pdf-a   
 
 
Vistelse i kontaktfa-
milj, original 
Ja 
K3 
R3  T2  S3 
Papper 
Pärm 
 
 
vid inaktualitet 
levereras ej 
 
Rapport om när barnet vis-
tats i kontaktfamiljen 
3.7.3.25 
Hantera övriga frågor 
Avhysningsbeslut 
Ja 
K3 
R3  T2  S2 
Papper 
Socialakt 
 
 
Vid inaktualitet 
levereras ej 
 
 
Utdrag ur socialregist-
Om akt saknas – sätt i 
 
 
ret 
Ja 
K3 
R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt/Pärm 
pärm. Sorteras ut och för-
(från Kriminalvården) 
 
 
 
5 år 
Levereras ej 
 
störs efter 5 år. 
 
 
 
 
 
107 
 

 
 
12.3.2 LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) 
Ansökan om flytt-
3.7.3 
Insatser för barn och 
ungdomar 
ningsförbud 25 § LVU 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Placeringsakt 
PDF 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/pdf-
+ Beslut enl 25 § LVU 
a/xml 
 
 
 
Ansökan om vård 4 § 
LVU 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Placeringsakt 
 
PDF 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/pdf-a  Ställd till förvaltningsrätten 
 
 
Ansvarsförbindelse 
 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Placeringsakt 
 
 
 
Bevaras 
5 år 
 
Ang. kostnad.  
 
 
Avtal 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Placeringsakt 
 
PDF 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/pdf-a   
 
 
Vårdplan/genomföran-
deplan 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Placeringsakt 
 
PDF 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/pdf-a   
 
 
Beslut att begära bi-
träde av polis, kopia 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Placeringsakt 
 
PDF 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/xml 
 
Beslut om omedelbart 
 
 
omhändertagande 6 § 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Placeringsakt 
LVU, original 
 
PDF 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/pdf-
a/xml 
 
Beslut om tillfälligt 
 
 
flyttningsförbud 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Placeringsakt 
(27 § LVU) 
 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/XML   
Beslut om umgänges-
begräns-ning 14 § 
 
 
LVU + övervägande 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Placeringsakt 
Nämndens protokol  signe-
om fortsatt begräns-
 
Pdf 
Public 360 + 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/pdf-
a/xml 
rat  
ning 
108 
 

 
 
Beslut om upphörande 
 
 
av omedelbart omhän-
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Placeringsakt 
dertagande, original 
 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/pdf-a  Utskottets protokoll 
Beslut om hur vården 
 
 
skall anordnas/vistelse 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Placeringsakt 
11 § LVU 
 
Pdf 
Public 360 + 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/pdf-a  Utskottets protokoll 
Beslut/övervägande i 
 
 
fråga om fortsatt vård 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Placeringsakt 
13 § LVU 
 
Pdf-A 
Public 360 + 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/pdf-a  Utskottets protokoll 
Beslut om upphörande 
 
 
av vård Jml 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Placeringsakt 
21§ LVU 
 
Pdf-A 
Public 350 + 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/pdf-a   
 
 
Dom från förvaltnings-
domstol 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Placeringsakt 
 
 
Procapita (endast 
beslut reg) 
Bevaras 
5 år 
Papper/XML   
 
 
Efterlysning/handräck-
ningsbegäran 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Placeringsakt 
 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/pdf-
a/xml 
 
 
 
Familjehemsutred-
ning, kopia 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Placeringsakt 
 
 
 
När placering 
upphör 
Levereras ej 
 
Originalutredning ska ligga i 
familjehemmets akt 
Framställan till För-
säkringskassan om 
 
 
ändring av utbetalning 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Placeringsakt 
av barnbidrag / bi-
 
 
 
Bevaras 
5 år 
Papper 
 
dragsförskott 
Insatser för barn och 
 
 
unga enligt 
SOL eller LVU, origi-
 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Pärm 
 
 
2 år 
Levereras ej 
 
Statistikuppgift 
nal 
109 
 

 
 
 
 
Kallelse till/underrät-
telse om förhandling 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Placeringsakt 
 
 
 
Vid inaktualitet  Levereras ej 
 
 
 
 
Läkarintyg eller andra 
intyg 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Placeringsakt 
 
 
 
Bevaras 
5 år 
Papper 
 
Placeringsmed-
*om man ej får besked om 
 
 
delande, från annan 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Pärm 
 
 
När place-
placeringens upphörande 
kommun 
ringen upphör*  Levereras ej 
 
kan gallring ske 5 år efter 
senaste notering 
 
 
Underställning 7 § 
LVU, kopia 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Placeringsakt 
 
PDF 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/pdf-a 
 
 
 
Umgängesplan 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Placeringsakt 
 
PDF 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/pdf-a 
 
 
 
Utlåtande från annan 
myndighet 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Placeringsakt 
 
 
 
Bevaras 
5 år 
Papper 
 
 
12.3.3 Familjehemsrekrytering 

Avtal mellan kommu-
3.7.3.2 
Utreda enskilt hem för 
vård och fostran/ 
nen och familjehem-
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Familjehemsakt 
PDF 
Procapita 
Bevaras 
Ärendets av-
met, original 
slutning 
Papper/Pdf-A 
Påskrivna avtal i pappers-
format 
 
 
Beräkning (ersätt-
ningsnivå) 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Familjehemsakt 
 
Procapita 
Bevaras 
Ärendets av-
slutning 
Papper/XML 
 
110 
 

 
 
Beslutsprotokoll från 
 
 
utskottet/ 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Familjehemsakt 
PDF 
Public 360 
Bevaras 
Ärendets av-
nämnden 
slutning 
Papper/Pdf-A 
 
 
 
Familjehemsutred-
ning, original 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Familjehemsakt 
PDF 
Procapita 
Bevaras 
Ärendets av-
slutning 
Papper/Pdf-A 
 
 
 
Journalantekcning 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
 
 
 
Procapita 
Bevaras 
Ärendets av-
slutning 
XML 
 
 
 
Skriftväxling av bety-
Papper/Pdf-
Beroende av vilken form av 
delse  
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Familjehemsakt 
PDF 
Procapita 
Bevaras 
Ärendets av-
slutning 
A/XML 
skriftväxling det rört sig om 
 
 
Utdrag ur polisregister 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Familjehemsakt 
 
 
Bevaras 
Ärendets av-
slutning 
Papper 
 
 
 
Utredning lönekom-
pensation  
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Familjehemsakt 
PDF 
Procapita 
Bevaras 
Ärendets av-
slutning 
Papper/Pdf-A 
 
 
 
12.3.4 Privatplaceringar 
3.7.3.2 
Utreda enskilt hem för  Ansökan om medgi-
vård och fostran 
vande 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Adoptions-/ 
placeringsakt 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/XML 
 
 
 
Beslut 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Adoptions-/ 
placeringsakt 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/XML  Protokoll från nämnd samt 
registrering i digital akt 
111 
 

 
 
 
 
Intyg 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Adoptions-/ 
placeringsakt 
 
 
Bevaras 
5 år 
Papper 
Inkommande handling 
 
 
Journalanteckningar 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
 
 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
XML 
 
 
 
Polisregisterutdrag 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Adoptions-/ 
placeringsakt 
 
 
Bevaras 
5 år 
Papper 
 
 
 
Skriftväxling av bety-
delse 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Adoptions-/ 
placeringsakt 
PDF 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/Pdf-
A/XML 
 
 
12.3.5 LUL (Lag om unga lagöverträdare) 

Anmälan inkl. under-
3.7.3.3 
Insatser för barn och 
ungdomar 
rättelse till social-
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
nämnden 6 § LuL 
 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/xml 
 
 
 
Ansvarsförbindelse för 
kostnader (kopia) 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
 
1 år 
Levereras ej 
 
 
 
 
Ansökan om stämning 
(från åklagare) 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
 
Vid inaktualitet  Levereras ej   
 
 
 
Arbetsplaner/Hand-
lingsplaner 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
PDF 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/Pdf-a 
 
112 
 

 
 
 
 
Avtal med extern utfö-
rare 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
PDF 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/Pdf-a 
 
 
 
Begäran om yttrande 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
 
Bevaras 
5 år 
Papper/XML 
 
 
 
Beslagsprotokoll från 
polisen 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
 
Vid inaktualitet  Levereras ej 
 
 
Bevaras end om den föran-
 
 
DOM/Domsbevis 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
5 år/levereras 
 
 
 
Bevaras/vid in-
aktualitet 
ej 
Papper/xml 
lett ärende och bara avse-
ende den ärendet berör 
 
 
Fullmakter 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
 
Bevaras 
5 år 
Papper 
 
Förfrågan om vilken 
 
 
vård som anordnas 
från åklagarmyndig-
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/XML   
heten 
 
 
Förhör (vittne/målsä-
gande) 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
 
Bevaras* 
5 år 
Papper 
*Enbart den akten berör 
 
 
Förundersökningspro-
tokoll från polisen 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
 
Vid inaktualitet  Levereras ej 
 
 
 
 
Handlingar rörande 
rättshjälp 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
 
Vid inaktualitet  Levereras ej 
 
 
113 
 

 
 
 
 
Journalanteckning 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
XML 
 
 
 
Kallelse till nämnd/rätt 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
 
Vid inaktualitet  Levereras ej 
 
 
 
 
Läkarintyg 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
 
Bevaras 
5 år 
Papper 
 
Meddelande om över-
 
 
klagande från 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Tingsrätt 
 
 
 
Bevaras 
5 år 
Papper 
 
Meddelande om åtals-
Bevaras end om den föran-
 
 
underunderlåtelse/att 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
5 år/levereras 
lett ärende och bara avse-
åtal skall väckas 
 
 
 
Bevaras/vid in-
aktualitet 
ej 
Papper 
ende den ärendet berör 
 
 
Mottagningsbevis 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
 
1 år 
Levereras ej 
 
 
 
 
Personblad 3 (från po-
lisen) 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
 
Vid inaktualitet  Levereras ej 
 
 
Polisrapporter om 
 
 
brott el. misstanke om 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
brott 
 
 
 
Bevaras 
5 år 
Papper 
*Enbart den akten berör 
Bevaras end om den föran-
 
 
Protokoll från åklagar-
Levereras ej/ 5 
väsendet 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
 
Vid inaktuali-
tet/Bevaras 
år 
Papper 
lett ärende och bara avse-
ende den ärendet berör 
114 
 

 
 
 
 
Skriftväxling av bety-
delse 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
PDF 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/Pdf-
a/xml 
Brev, mail, sms etc 
Begäran om utdrag ur 
Om akt saknas – sätt i 
 
 
socialregistret (från 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt/Pärm 
pärm. Sorteras ut efter 5 år 
Kriminalvården) 
 
 
 
5 år 
Levereras ej 
 
och förstörs. 
 
 
Yttrande till polis/ 
åklagarmyndigh/TR 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
PDF 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/Pdf-a 
 
 
12.3.6 Placera barn och ungdomar 

När barnet blir 
3.7.3.4 
Placera barn och ung-
Avtal med barnets för-
myndigt eller 
domar 
äldrar, original 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Placeringsakt 
PDF 
Procapita 
Bevaras 
vid ärendets 
Papper/Pdf-a 
 
avslut 
När barnet blir 
 
 
Vårdplan och genom-
myndigt eller 
förandeplan 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Placeringsakt 
PDF 
Procapita 
Bevaras 
vid ärendets 
Papper/Pdf-a 
 
avslut 
När barnet blir 
 
 
Dom/beslut om vård  
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Placeringsakt 
 
Procapita 
Bevaras 
myndigt eller 
vid ärendets 
Papper/xml 
Inkl protokoll från utskottet 
avslut 
När barnet blir 
 
 
Intyg 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Placeringsakt 
 
 
Bevaras 
myndigt eller 
vid ärendets 
Papper/Pdf-A 
 
avslut 
När barnet blir 
 
 
Journalanteckning 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
 
 
 
Procapita 
Bevaras 
myndigt eller 
vid ärendets 
XML 
 
avslut 
115 
 

 
 
När barnet blir 
 
 
Placeringsmeddelan-
myndigt eller 
de, original 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Placeringsakt 
 
 
Bevaras 
vid ärendets 
Papper 
 
avslut 
Placeringsmeddelan-
 
 
den inom el er utom 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Placeringsakt 
 
 
När place-
kommunen, kopior 
ringen upphör 
Levereras ej 
 
 
När barnet blir 
 
 
Remisser 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Placeringsakt 
PDF 
Procapita 
Bevaras 
myndigt eller 
vid ärendets 
Papper/Pdf-A  Inkommande i pappersfor-
mat, utgående pdf-a 
avslut 
När barnet blir 
Kan vara pappers- och digi-
 
 
Skriftväxling av bety-
myndigt eller 
Papper/Pdf-
delse 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Placeringsakt 
PDF 
Procapita 
Bevaras 
vid ärendets 
A/XML 
tala dokument eller sms 
avslut 
som dokumenterats i journal 
När barnet blir 
 
 
Utredning  
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Placeringsakt 
PDF 
Procapita 
Bevaras 
myndigt eller 
vid ärendets 
Papper/Pdf-A   
avslut 
Övervägande om vård 
När barnet blir 
 
 
fortfarande behövs, 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Placeringsakt 
PDF 
Procapita 
Bevaras 
myndigt eller 
Papper/Pdf-A  Utskottets protokoll samt 
original 
vid ärendets 
dokument i digital akt 
avslut 
Framställan till För-
säkringskassan om 
 
 
ändring av utbetalning 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Placeringsakt 
PDF 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper 
 
av barn- bidrag/bi-
dragsförskott 
 
 
 
 
 
 
 
 
116 
 

 
 
12.3.7 Kontaktfamilj/kontaktperson 
3.7.3.6 
Bevilja kontaktfamilj/kon- Ansökan om att bli 
takt-person 
kontaktfamilj/person 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Familjehemsakt 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/XML 
 
 
 
Utredning av kontakt-
familj/- person 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Familjehemsakt 
Pdf 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/Pdf-a 
 
 
 
Journalanteckningar 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
 
 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
XML 
 
 
 
Avtal med kontaktfa-
milj/-person 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Familjehemsakt 
Pdf 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/Pdf-a 
 
Som ligger til  grund för be-
 
 
Polisregisterutdrag 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Familjehemsakt 
 
 
Bevaras 
5 år 
Papper 
slut om att anlita/ej anlita re-
surs 
 
  12.4 Vuxenstöd 

Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota- Process / handlägg-
Beskrivning / Doku- uppgifter 
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras / Gall- Leveransfrist 
tion 
ning 
mentation 
ringsfrist
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
  kommunarkivet Format vid arki-
vering 
Anmärkning 
Ja/Nej 
Beslut i procapita och proto-
3.7.4 
Insatser för vuxna 
kollsutdrag i socialakten. Ori-
missbrukare 
Protokollsutdrag 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/XML  ginalprotokoll bevaras i sin 
helhet hos kansliet. 
Svara för öppna in-
3.7.4.1 
satser för vuxna 
Analyssvar 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/XML  Reg digitalt som journalan-
missbrukare 
teckning 
117 
 

 
 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota- Process / handlägg-
Beskrivning / Doku- uppgifter 
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras / Gall- Leveransfrist 
tion 
ning 
mentation 
ringsfrist
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
  kommunarkivet Format vid arki-
vering 
Anmärkning 
Ja/Nej 
 
 
Skriftväxling av bety-
*I form av journalanteckning 
delse för ärendet 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf 
Procapita* 
Bevaras 
5 år 
Papper/Pdf-
a/XML 
vid mail, sms etc. 
 
 
Kallelse till 
nämnd/rätt 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
Vid inaktualitet  Levereras ej 
 
 
Exempelvis från förvaltnings-
 
 
Mottagningsbevis 
 
K2  R2  T2  S2 
Papper 
Pärm 
 
 
1 år 
Levereras ej 
 
rätten, kammarrätten, polisen 
när handling skickats in. 
Polisrapporter om 
Spara enbart för den person 
 
 
brott el. misstanke 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/XML  det berör. Vanligast efter be-
om brott  
gäran i samband med LVM-
vård.  
 
 
Vårdplan SoL 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/Pdf-a   
 
 
Inkommen anmälan  
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/XML  Muntlig anmälan registreras i 
digitalt format/akt 
 
 
Yttrande til  annan 
myndighet 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/ Pdf-a   
 
 
Överklagan 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
Bevaras 
5 år 
Papper 
Inkl ev bilagor 
118 
 

 
 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota- Process / handlägg-
Beskrivning / Doku- uppgifter 
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras / Gall- Leveransfrist 
tion 
ning 
mentation 
ringsfrist
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
  kommunarkivet Format vid arki-
vering 
Anmärkning 
Ja/Nej 
Papper avser endast äldre 
 
 
Journalanteckning 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/XML  dokumentation som ej finns 
digitalt 
 
 
Genomförandeplan  
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/ Pdf-a   
 
 
Inkommande intyg 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
Bevaras 
5 år 
Papper 
 
Aktualisering som ej leder till 
3.7.4.2.1 
Ge vård enligt SOL  Polisrapport LOB/ ak-
ärende förs til  akt om sådan 
tualisering 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt/Pärm 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/Pdf-
a/XML 
finns, annars till pärm som 
gallras efter 5 år 
 
 
Ansvarsförbindelse 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
Procapita 
1 år 
Levereras ej 
 
Ang. kostnad kontraktsvård 
 
 
Utredning 11 kap 1 § 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/ Pdf-a  Påskriven utredning förs till 
fys akt 
3.7.4.2.2 
Ge vård enligt LVM   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmälan LVM enligt 
6 § 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/XML 
 
119 
 

 
 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota- Process / handlägg-
Beskrivning / Doku- uppgifter 
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras / Gall- Leveransfrist 
tion 
ning 
mentation 
ringsfrist
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
  kommunarkivet Format vid arki-
vering 
Anmärkning 
Ja/Nej 
 
 
Ansökan om vård 
hos förvaltningsrätten 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf 
Procapita 
 Bevaras 
5 år 
Papper/ Pdf-a 
 
 
 
Beslut att ej ansöka 
om vård 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/ Pdf-
a/XML 
 
 
 
DOM 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/ XML  Avser dom från förvaltnings-
domstol 
 
 
Efterlysning/hand-
räckningsbegäran 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/Pdf-A 
 
 
 
Utredning enl 7 § 
LVM 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/Pdf-A 
 
 
 
Läkarintyg 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
Bevaras 
5 år 
Papper 
 
Beslut om omedel-
 
 
bart omhänderta-
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/ Pdf-a 
 
gande enl. LVM 13 § 
 
 
Placeringsbeslut 
(från SiS) 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/ XML  Registreras som journalant 
120 
 

 
 
Person- 
Säkerhets- 
Beteckning / Punktnota- Process / handlägg-
Beskrivning / Doku- uppgifter 
klassning 
Analoga dokument 
Digitala dokument 
Bevaras / Gall- Leveransfrist 
tion 
ning 
mentation 
ringsfrist
Format 
Förvaring 
Format 
Förvaring 
  kommunarkivet Format vid arki-
vering 
Anmärkning 
Ja/Nej 
 
 
Underrättelse enl. 
LVM 16 § 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/ Pdf-a 
 
 
 
Underställning enl. 
LVM 15 § 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/Pdf-A 
 
 
 
Vårdplan LVM 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/Pdf-A 
 
Begäran/förfrågan 
*Från Kriminalvården. 
3.7.4.25 
Hantera övriga frågor  om utdrag ur social-
Om akt saknas – sätt i pärm. 
registret* 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
5år 
Levereras ej 
 
Sorterar ut och förstörs efter 
 
fem år. 
 
12.5 Socialpsykiatri 

3.7.10 
Socialpsykiatri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmälan för vårdpla-
3.7.10.1 
Bedriva öppen om-
sorg 
nering/färdig-behand-
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
*Vid inaktuali-
lade 
tet 
Levereras ej 
 
*Efter notering i journalan-
teckning i akt 
 
 
Ansökan om bistånd 
enl 4 kap 1 § SoL 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/XML 
 
 
 
Fullmakter/förbindel-
ser 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/Pdf-A 
 
121 
 

 
 
 
 
Intyg/utlåtanden 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/Pdf-A 
 
 
 
Utredning enl 11 kap 
1 § SoL 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/Pdf-A  Påskriven utredning förvaras i 
fysisk akt 
 
 
Skriftväxling av bety-
delse 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/Pdf-A   
Påskrivna utredningar, proto-
 
 
Beslut 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/Pdf-A  kollsutdrag mm förvaras i fy-
sisk akt 
Papper avser endast äldre 
 
 
Journalanteckningar 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
*Papper 
Socialakt 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/XML  dokumentation som ej finns 
digitalt 
 
 
Överklagan 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/Pdf-A  Inkl. ev. bilagor 
Papper avser endast äldre 
 
 
Journalanteckningar 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
*Papper 
Socialakt 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/XML  dokumentation som ej finns 
digitalt 
 
 
Genomförandeplan 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/Pdf-A  Påskriven plan i pappersfor-
mat 
 
 
Skriftväxling av bety-
delse 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/Pdf-A 
 
122 
 

 
 
3.7.10.2 
Anordna särskilt bo-
ende 
Journalanteckningar 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
*Papper 
Socialakt 
 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/XML  *Papper avser endast äldre 
dok som inte finns digitalt 
 
 
Genomförandeplan 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/Pdf-A  Påskriven plan i pappersfor-
mat 
2 år efter kontraktet upphört 
 
 
Hyreskontrakt 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
2år 
Levereras ej 
 
gälla, förutsatt att skuld eller 
besiktningsanmärkn ej kvar-
står 
 
 
Nyckelkvittenser 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
 
 
2 år 
Levereras ej 
 
Gallring 2 år efter återläm-
nande 
 
 
Fullmakter 
Ja 
K3  R2  T1  S2 
Papper 
Socialakt 
Pdf 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/Pdf-A 
 
 
 
Intyg/utlåtanden 
Ja 
K3  R3  T2  S3 
Papper 
Socialakt 
Pdf 
Procapita 
Bevaras 
5 år 
Papper/Pdf-A 
 
 
 
 
123 
 

Document Outline