Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Statistik om suicid och fängelse för folk med NPF'.

 
 
Konsekvenser för vuxna 
med diagnosen adhd 
Kartläggning och analys 
 
 

Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska käl an uppges. För 
att återge bilder, fotografier och il ustrationer krävs upphovsmannens til stånd.  
 
Publikationen finns som pdf på Socialstyrelsens webbplats. Publikationen kan också  
tas fram i alternativt format på begäran. Frågor om alternativa format skickas til  al-
xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx   
 
 
ISBN 
978-91-7555-499-0 
Artikelnummer  
2019-6-21 
Publicerad 
www.socialstyrelsen.se, juni 2019 
 
 

Förord 
Socialstyrelsen har fått ett uppdrag från regeringen att kartlägga och analy-
sera konsekvenser för vuxna med diagnosen adhd, exempelvis när det gäller 
förekomsten av sjukskrivningar och arbetslöshet. 
Adhd är ett heterogent tillstånd, där symtombild och svårighetsgrad varie-
rar såväl mellan personer med adhd som över tid och i olika situationer. I 
denna rapport vill Socialstyrelsen illustrera vilka konsekvenser diagnosen har 
när det gäller sjukskrivning och arbetslöshet. Rapporten syftar till att visa på 
diagnosens komplexitet. I myndighetens kartläggning framkommer att adhd 
medför ett funktionstillstånd som kräver en helhetssyn vid både utredning 
och insatser, samt ett beaktande av flera olika perspektiv parallellt. Myndig-
heten vill också visa att problemen kan kvarstå livet ut och att adhd även ska 
beaktas hos äldre personer.  
Denna rapport vänder sig i första hand till beslutsfattare, vård- och om-
sorgspersonal samt till berörda intresseorganisationer, inklusive personer 
som själva har diagnosen adhd. Resultatet kan bidra till ökad kunskap om hur 
vuxna med adhd kan komma att påverkas av funktionsnedsättningen, exem-
pelvis vad gäller försörjning, hälsa och delaktighet – såväl i samhället som i 
sociala sammanhang.  
Projektledare har varit utredare Maria Bratt som har genomfört utred-
ningen tillsammans med medicinskt sakkunnig inom psykiatri, odontologiskt 
sakkunnig samt statistiker, utredare och informationsspecialist från Socialsty-
relsen. Ansvarig enhetschef har varit Birgitta Lindelius. Dan Edvinsson – 
överläkare och med. dr. på Neuropsykiatriska enheten för vuxna på Akade-
miska sjukhuset Uppsala – har deltagit som utomstående expert för att bistå 
med genomgång och värdering av den vetenskapliga litteraturen.  
Vidare har uppdraget genomförts i samråd med Arbetsförmedlingen, För-
säkringskassan, Riksförbundet Attention och andra berörda parter. Socialsty-
relsen vill tacka de externa aktörer som medverkat i arbetet med denna rap-
port. 
 
Olivia Wigzell 
generaldirektör 
 
 

 
 
 
 
 
 

link to page 3 link to page 7 link to page 7 link to page 8 link to page 8 link to page 9 link to page 9 link to page 9 link to page 10 link to page 11 link to page 13 link to page 14 link to page 14 link to page 16 link to page 16 link to page 17 link to page 18 link to page 21 link to page 24 link to page 24 link to page 26 link to page 27 link to page 28 link to page 28 link to page 32 link to page 33 link to page 33 link to page 33 link to page 34 link to page 35 link to page 35 link to page 37 link to page 38 link to page 39 link to page 43 link to page 43 link to page 44 Innehåll  
Förord ......................................................................................................................... 3 
Sammanfattning ...................................................................................................... 7 
Hälsa, ekonomi och levnadsförhål anden ..................................................... 7 
Ökande svårigheter utan rätt insatser ............................................................. 8 
Behov av ökad förståelse .................................................................................. 8 

Uppdraget Kartläggning av vuxna med adhd och dess konsekvenser ...... 9 
Bakgrund ............................................................................................................... 9 
Uppdrag och genomförande .......................................................................... 9 
Agenda 2030 ......................................................................................................10 
Inledning: vuxna med adhd utgör en heterogen grupp ............................. 11 
Stöd och behandling av adhd .......................................................................13 
Konsekvenser av adhd – en analys av registerdata ..................................... 14 
Hög samsjuklighet ..............................................................................................14 
Skador ..................................................................................................................16 
Förtida dödlighet ...............................................................................................16 
Ett fåtal har många vårdkontakter ................................................................17 
Tandhälsa ............................................................................................................18 
Utbildningsnivåer, inkomster och inkomstkäl or ...........................................21 
Litteraturen om konsekvenser av adhd ........................................................... 24 
Sjukskrivning, arbetslöshet och försörjningsstöd ...........................................24 
Ekonomi ...............................................................................................................26 
Studieprestationer .............................................................................................27 
Könsskil nader .....................................................................................................28 
Adhd kan ge livslånga svårigheter ................................................................28 
Psykiatrisk samsjuklighet ....................................................................................32 
Somatisk samsjuklighet .....................................................................................33 
Förtida dödlighet ...............................................................................................33 
Sämre tandhälsa ...............................................................................................33 
Levnadsvil kor .....................................................................................................34 
Föräldraförmågan kan påverkas ...................................................................35 
Adhd kan leda til  extra krav och vil kor ........................................................35 
Myndighetskontakter ........................................................................................37 
Delaktighet i samhäl sfrågor ............................................................................38 
Slutsats och diskussion .......................................................................................... 39 
Bilaga 1. Metodbeskrivning ................................................................................ 43 
Registerdata .......................................................................................................43 
Litteraturgenomgång .......................................................................................44 
 

link to page 44 link to page 45 link to page 56 link to page 57 Extern samverkan .............................................................................................. 44 
Bilaga 2.  Dokumentation  av informationssökning ........................................ 45 
Bilaga 3. Utveckling av Socialstyrelsens hälsodataregister ........................... 56 
Referenser ............................................................................................................... 57 
 
 
 
 

 
Sammanfattning 
Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att kartlägga och analysera kon-
sekvenser för vuxna med diagnosen adhd (attention deficit hyperactivity 
disorder) när det gäller exempelvis sjukskrivningar och arbetslöshet. Adhd är 
ett neuropsykiatriskt funktionshinder som ofta leder till ett ojämnt funge-
rande där vissa saker fungerar väldigt bra, till och med bättre än för många 
andra, samtidigt som annat kan vara mycket svårt, till exempel att skapa 
struktur i vardagen. Vad som är lätt respektive svårt skiljer sig åt mellan indi-
vider. Förekomsten av adhd beräknas till knappt 3 procent både hos män och 
kvinnor. Konsekvenserna för vuxna med adhd kan ses ur många olika per-
spektiv och inom olika faser av vuxenlivet.  
En utgångspunkt i uppdraget är att adhd ett heterogent tillstånd där sym-
tombild och svårighetsgrad varierar såväl mellan personer med diagnosen, 
över tid och i olika situationer. Problemen som följer med adhd kan kvarstå 
livet ut och diagnosen adhd förekommer i alla åldrar, även hos de allra äldsta.  
En stödjande och anpassad omgivning kan förhindra att funktionsnedsätt-
ningen utvecklas till ett allvarligt funktionshinder. 
Hälsa, ekonomi och levnadsförhål anden 
Socialstyrelsens analys visar på stora konsekvenser för personer med adhd 
vad det gäller arbete och sjukskrivning.  
En del av den fallgrupp som myndigheten har följt är beroende av inkoms-
ter från antingen sjukskrivning, sjuk- och aktivitetsersättning eller ekono-
miskt bistånd. Socialstyrelsen kan vid ett givet tillfälle (år fem av de fem år 
som studerats) konstatera att cirka 40 procent av männen och 36 procent av 
kvinnorna i fallgruppen med personer som är 31 år eller äldre har ett arbete, 
vilket ska jämföras med motsvarande kontrollgrupp där cirka 80 procent av 
männen och 74 procent av kvinnorna utan adhd har ett arbete. Skillnaden 
mellan fall- och kontrollgrupp också tydlig vad det gäller sjuk- och aktivitets-
ersättning, där i samma åldersgrupp cirka 24 procent av männen och cirka 29 
procent av kvinnorna med adhd har sjuk- eller aktivitetsersättning, att jämfö-
ras med cirka 3 procent i kontrollgruppen. Den litteraturgenomgång Social-
styrelsen har genomfört bekräftar denna bild.  
En mindre andel i fallgruppen har haft många vårdkontakter (det vill säga 
100 besök eller mer) fem år från den första kontakten gällande adhd. Dessa 
personer har troligtvis – utöver sin adhd – en omfattande samsjuklighet. 
Socialstyrelsen har genom registerdata kunnat visa på hög samsjuklighet 
hos vuxna med adhd. Det är sedan länge känt att adhd innebär en ökad risk 
för psykiatrisk samsjuklighet, däremot finns det mindre forskning om adhd 
och somatiska sjukdomar. Myndigheten har i detta uppdrag kunnat visa på 
samband mellan adhd och ett flertal somatiska sjukdomar.  
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 

SOCIALSTYRELSEN 
 

 
Ökande svårigheter utan rätt insatser 
Forskning visar att samsjuklighet och sociala konsekvenser riskerar att öka 
över tid för personer med adhd. Även närstående kan drabbas av sämre lev-
nadsvillkor som en konsekvens av adhd. Det finns dessutom en hög grad av 
ärftlighet, vilket i sig kan bli en utmaning ifall flera personer i en och samma 
familj (både vuxna och barn) har liknande funktionsnedsättningar.  
Behov av ökad förståelse 
Adhd är ett komplext tillstånd som kräver en helhetssyn vid både utredning 
och insatser. Det behövs också ett beaktande av flera olika perspektiv paral-
lellt – inte minst ett livsloppsperspektiv, med förståelse för att adhd kan med-
föra ett livslångt funktionshinder. Därutöver behövs en förståelse för att det 
hos vuxna med adhd i de allra flesta fall även finns andra psykiatriska och 
somatiska sjukdomstillstånd, vilka alla riskerar bli mer uttalade med tiden. 
Konsekvenserna av adhd visar sig ofta inom de flesta av vardagslivets olika 
områden, exempelvis studier, arbetsliv, fritid, relationer och familjeliv.  

KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
SOCIALSTYRELSEN 
 
 

 
Uppdraget Kartläggning av vuxna 
med adhd och dess konsekvenser  
Bakgrund  
Det är sedan tidigare känt att personer med funktionsnedsättningar har sämre 
levnadsförhållanden än befolkningen i övrigt [1, 2]. Av den vuxna befolk-
ningen uppskattas omkring 3 procent ha adhd [3]. Av dessa är det många per-
soner som genom åren utvecklar strategier för att hantera sina svårigheter. 
Det finns kärnsymtom vid adhd som visar sig i form av regleringssvårig-
heter; svårigheter att reglera uppmärksamhet, impulser och aktivitetsgrad, 
men det finns en stor variation i hur symtomen visar sig hos olika individer. 
Den kliniska bilden ändras dessutom över tid. 
Hos vuxna med adhd är det oftast de så kallade exekutiva svårigheterna –  
exempelvis att självständigt kunna planera och organisera sin vardag – som 
ställer till med störst besvär, särskilt i takt med ökande krav på självständigt 
agerande. Detta kan leda till utmaningar inom de flesta livsområden, såsom 
med att sköta vardagssysslor i hemmet, ekonomi, föräldraskap, studier, ar-
bete, fritidsaktiviteter och bevarande av sociala relationer [4, 5]. Det finns 
som exempel risk att personer med adhd utestängs från arbetsmarknaden på 
grund av sina exekutiva svårigheter.  
Med detta som bakgrund har denna kartläggning genomförts för att primärt 
bidra med en ökad förståelse för konsekvenser av diagnosen adhd för vuxna 
när det gäller sjukskrivning och arbetslöshet. Rapporten syftar även till att ge 
en ökad förståelse om diagnosens komplexitet.  
Uppdrag och genomförande  
Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att kartlägga och analysera kon-
sekvenser för vuxna med diagnosen adhd när det gäller exempelvis sjuk-
skrivningar och arbetslöshet. Uppdraget har genomförts i samråd med Ar-
betsförmedlingen, Försäkringskassan, Riksförbundet Attention och andra 
berörda parter. 
Socialstyrelsen har genomfört uppdraget med kunskap hämtad framförallt 
från data från Socialstyrelsens och Statistiska centralbyråns (SCB:s) register, 
samt litteratur inom området.  
Samråd 
Socialstyrelsen har haft kontakter med bland andra Försäkringskassan, Ar-
betsförmedlingen och Riksförbundet Attention. Myndigheten har också ge-
nomfört ett heldagsmöte för dialog kring uppdragets frågeställningar och pre-
liminära resultat med forskare och yrkesverksamma inom området 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf). 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 

SOCIALSTYRELSEN 
 

 
Rapportens upplägg 
Denna rapport har följande disposition:  
•  Inledning 
•  Konsekvenser av adhd utifrån registerdata  
•  Konsekvenser av adhd utifrån en litteraturgenomgång 
•  Slutsats och diskussion  
Agenda 2030 
Agenda 2030 är en handlingsplan för människorna och planetens välstånd 
framtagen av FN.  
Denna rapport berör framförallt globala mål 1 (Ingen fattigdom), 3 (Hälsa 
och välbefinnande), mål 4 (God utbildning för alla), mål 5 (Jämställdhet) och 
mål 10 (Minskad ojämlikhet) i Agenda 2030. 
10 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
SOCIALSTYRELSEN 
 
 

 
Inledning: vuxna med adhd utgör 
en heterogen grupp  
Förekomst av adhd (attention deficit hyperactivity disorder) 
Adhd beräknas förekomma hos 5-7 procent av barn och vara dubbelt 
så vanligt hos pojkar (5-9 procent) som hos flickor (3-5 procent). Hos 
vuxna beräknas adhd förekomma hos knappt 3 procent av både män 
och kvinnor. Som underlag har Socialstyrelsen utgått från tre internat-
ionella metaanalyser (referens 6-8). Det finns mindre forskning om fö-
rekomsten av adhd hos vuxna, varför även en större undersökning om-
fattande vuxna i 20 länder ingick i underlaget (referens 3). 
 
Referenser: [6-8] samt [3] 
Adhd präglas av symtom på ouppmärksamhet och/eller överaktivitet och im-
pulsivitet som orsakar en märkbar funktionsnedsättning. Den psykiatriska di-
agnosmanualen DSM-5, publicerad 2013, definierar kriterierna för att få en 
adhd-diagnos i vuxen ålder, det vill säga vid 17 års ålder eller över. För dia-
gnos krävs då att en person har minst fem av nio möjliga symtom på oupp-
märksamhet respektive överaktivitet och/eller impulsivitet för att symtomkri-
teriet ska vara uppfyllt. Därutöver krävs att symtom ska ha förekommit före 
tolv års ålder samt vara förknippade med en märkbar funktionsnedsättning 
inom flera livsområden, såsom socialt liv, studier och yrkesliv [9].  
Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälso-
problem (ICD) är en av WHO:s huvudklassifikationer och har en snävare de-
finition av adhd, som i ICD benämns "hyperkinetiskt syndrom". Sammanfatt-
ningsvis motsvarar detta adhd med både ouppmärksamhet och överaktivitet 
och impulsivitet alternativt enbart överaktivitet och impulsivitet. Det som i 
DSM-5 kallas adhd med huvudsakligen ouppmärksamhet, även benämnt add, 
saknas således i ICD-10 [10]. Det är också vanligt att emotionell instabilitet, 
vilket yttrar sig som svårigheter att kontrollera känslouttryck, förekommer 
tillsammans med adhd. Detta symtom ingår dock inte formellt i diagnoskrite-
rierna i DSM-5 eller ICD-10. Däremot ingår det i de så kallade Wender 
Utah-kriterierna, vilket är viktigt eftersom just emotionell instabilitet har vi-
sat sig svara på behandling med adhd-läkemedel [11]. 
Orsaken till adhd är fortfarande till stora delar okänd, men det anses ha en 
avsevärt ärftlig komponent [12]. Det genetiska orsakssambandet har visat sig 
komplext och flera olika gener förefaller påverka orsaken till att adhd utveck-
las. Gener som kodar för olika signalsubstansers receptorer och transportprote-
iner i hjärnan verkar vara en del av orsaken till symtomen och svårigheterna 
[13]. Även miljöfaktorer har satts i samband med adhd som exempelvis, låg 
födelsevikt, näringsfaktorer, tv-tittande och dataspel [14-17]. Resultaten är del-
vis motstridiga. Även om det går att se ett statistiskt samband behöver det inte 
betyda att det finns ett orsakssamband.  
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
11 
SOCIALSTYRELSEN 
 

 
Två personer med adhd kan ha olika nivåer av 
funktionstil stånd  
Traditionellt sett bedöms adhd utifrån symtom, samtidigt som forskning tyd-
ligt visar att adhd kan ses utifrån ett bredare perspektiv där hänsyn också tas 
till personens funktionstillstånd (individuella svårigheter och styrkor) [18, 
19]. Ett sådant bredare perspektiv finns i Socialstyrelsens termbank, där det 
står att ”Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast 
frånvaro av sjukdom eller skada”. Skrivningen baseras på WHO:s definit-
ion från 1948 [20].  
ICD och DSM kan kompletteras med Klassifikation av funktionstillstånd, 
funktionshinder och hälsa (ICF) för att se hälsa ur detta bredare perspektiv. 
ICF är en av WHO:s huvudklassifikationer och ger en struktur och ett stan-
dardiserat språk för att beskriva funktionstillstånd och funktionshinder i relat-
ion till ovanstående definition av hälsa [19, 21]. ICF kompletterar ICD-10, 
eftersom den gör det möjligt att visa att två personer med samma diagnos kan 
ha olika nivåer av funktionstillstånd. ICF kan användas som gemensamt 
språk och struktur för att beskriva funktionstillstånd, sätta mål, beskriva be-
hov samt följa resultat utifrån en biopsykosocial modell. ICF:s biopsykosoci-
ala modell är en teoretisk modell för att förstå hälsa och hälsorelaterade till-
stånd. Modellen är en kombination av två modeller: dels en social modell 
som beskriver funktionshinder som ett socialt skapat problem, dels en medi-
cinsk modell som beskriver funktionsnedsättning som ett problem hos indivi-
den som orsakats av sjukdom eller skada [19, 21, 22].  
ICF ger olika aktörer, bland annat vård- och omsorgspersonal, möjlighet 
att ha ökat fokus på personens individuella förmågor och behov, grad av 
funktionsnedsättning samt hur omgivningen påverkar det individuella funkt–
ionstillståndet. Klassifikationen gör det därmed möjligt att fokusera på 
vad som bidrar till att bibehålla eller förbättra en individs hälsa och aktivi-
tetsförmåga [19]. För den vuxna med adhd kan ökat fokus på funktionstill-
stånd upplevas som något positivt, då det också ger utrymme att beskriva 
personens styrkor och identifiera utmaningar i verkliga livet. 
En svårighet när det gäller införande av ICF inom psykiatrin kan vara att 
ICF är mindre känd än DSM och ICD, som den kompletterar. Den kan också, 
på grund av sin omfattning, uppfattas som svår att använda i praktiken – vil-
ket är skälet till att en kortlista med relevanta ICF-kategorier ("ICF Core 
Sets") har tagits fram i ett internationellt samarbete. Syftet med kategorierna 
är att möjliggöra en kombination av diagnostisk information och bedömning 
av funktionstillstånd, vilket kan bidra till en bättre förståelse för adhd och för 
hur diagnosen påverkar individens levnadsförhållanden [23, 24]. ICF kan an-
vändas inom all hälso- och sjukvård samt socialtjänst – och därmed också 
inom hela psykiatrin och vid adhd med samsjuklighet. 
Just nu (2019) pågår en validering av WHODAS 2.0, som är ett bedöm-
ningsinstrument som kan användas för att mäta svårigheter i vardagen för 
personer med olika funktionstillstånd, bland annat adhd och autism [25]. 
WHODAS grundas på ICF:s konceptuella ramverk. 
12 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
SOCIALSTYRELSEN 
 
 

 
Stöd och behandling av adhd 
Socialstyrelsen beskriver i kunskapsstödet Stöd till barn, ungdomar och 
vuxna med adhd hur symtombild och svårighetsgrad skiljer sig åt mellan 
olika personer med adhd, vilket gör det nödvändigt med individanpassade in-
satser för ett optimalt resultat. Personer med adhd har ofta ett ojämnt funge-
rande: vissa saker fungerar väldigt bra, till och med bättre än för många 
andra, samtidigt som annat kan vara mycket svårt, till exempel att skapa 
struktur i vardagen. Vad som är lätt respektive svårt skiljer sig därmed åt 
mellan individer.  
I kunskapsstödet framgår det att en individs fungerande även är situations-
bundet: uppgifter som upplevs intressanta och stimulerande är lättare att ut-
föra än sådant som upplevs ointressant. Så kan det givetvis vara för många – 
även för personer utan adhd – men för personer med adhd kan detta bli en så 
pass stor utmaning att uppgiften blir mycket svår – eller rentav omöjlig – att 
genomföra utan stöd [5].  
Socialstyrelsen skriver i Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och 
vuxna - Stöd för beslut om behandling att det för vissa personer med adhd 
räcker med hjälp av stöd och icke-farmakologisk behandling för att hantera 
den funktionsnedsättning som följer av diagnosen. För andra personer räcker 
det inte med sådana insatser, vilket innebär att det också finns ett behov av 
läkemedelsbehandling. Läkemedel bör dock inte vara den enda behandlingen 
som en individ erbjuds, utan är en del i ett mer omfattande multidisciplinärt 
omhändertagande, alltså en kombination av farmakologiska och icke-farma-
kologiska insatser som utgår från den enskildes behov, förutsättningar och 
önskemål. I stödet står det att personer med adhd utan samsjuklighet bör ta 
ställning till om vederbörande vill pröva läkemedelsbehandling utöver andra 
stödjande och behandlande insatser.  
I stödet framgår även att många vuxna med adhd samtidigt har någon an-
nan psykiatrisk diagnos. I dessa fall kräver behandlingen ett noggrant övervä-
gande av hur de respektive tillstånden ska hanteras i förhållande till varandra, 
alltså i vilken ordning behandlingen bör ske. Därför krävs en kvalificerad in-
dividuell bedömning utifrån vilken typ av samsjuklighet det gäller och vilket 
funktionstillstånd som bedöms som mest akut [26]. 
Stöd och övergång mel an livsfaser 
Eftersom adhd många gånger är ett livslångt tillstånd kan stödinsatser med 
fördel inriktas på att underlätta tillvaron för den som har adhd. Stödinsatserna 
kan hjälpa den vuxna med adhd att förstå och hantera sin funktionsnedsätt-
ning samt hitta sätt att använda sina styrkor och hantera eller kompensera för 
sina svårigheter [4].  
Det är också angeläget att öka omgivningens förståelse och skapa anpass-
ningar i omgivningen som underlättar för vuxna med adhd. Stödet kan med 
fördel ges utifrån en helhetssyn på den vuxnes livssituation. Det kan handla 
om allt från att hitta ett passande arbete till att få privatlivet att fungera – med 
familj, relationer, ekonomi och skötsel av hemmet. De närstående kan också 
behöva involveras, eftersom de ofta har en viktig roll i att stödja individen 
[5]. 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
13 
SOCIALSTYRELSEN 
 

 
Konsekvenser av adhd – en analys 
av registerdata  
Socialstyrelsen har använt registerdata från Socialstyrelsens hälsodataregister 
(Patientregistret, Dödsorsaksregistret, Tandhälsoregistret samt Läkemedels-
registret), SCB:s register Mikrodata för Registerbaserad arbetsmarknadssta-
tistik (RAKS) samt Utbildningsregistret för att följa en fallgrupp och en mat-
chad kontrollgrupp. 
Urval fal grupp och kontrol grupp 
Två grupper har jämförts, en grupp där personerna har adhd (”fallgruppen”), 
och en matchad kontrollgrupp där personer utan diagnosen adhd (under de 
fem år per individ som vi har tittat på) ingår. Fallgruppen identifierades i So-
cialstyrelsens patientregister utifrån diagnos och läkemedel (sluten-öppen-
vård). Personerna i fallgruppen, som matchades mot aktuellt diagnosurval 
skulle utöver diagnosen ha ett giltigt personnummer, vara födda 1999 eller ti-
digare och dessutom ha vårdats efter 2006.  
I fallgruppen ingår 30 767 personer, medan kontrollgruppen består av 
153 825 individer. Kontrollgruppen består av fem gånger fler personer än 
gruppen med adhd, och identifierades i SCB:s utbildningsregister.  
Mer information om metoden finns i bilaga 1. 
Hög samsjuklighet 
Psykiatrisk samsjuklighet  
En hel del av den psykiatriska vården sker inom primärvården, som även bru-
kar kallas första linjens psykiatri. Primärvården hanterar framförallt lindri-
gare fall av ångest, depression, stress och sömnsvårigheter, vilket innebär att 
svårare fall sköts av specialistpsykiatrisk vård (inklusive patienter med schi-
zofreni och bipolärt syndrom). Socialstyrelsens patientregister har därför ett 
mörkertal, eftersom det idag saknas lagstöd att inhämta uppgifter från pri-
märvården. 
Data från Socialstyrelsens hälsodataregister visar att fallgruppen (med 
personer som har adhd) är klart överrepresenterad när det gäller psykiatrisk 
samsjuklighet i jämförelse med kontrollgruppen.  
Bipolärt syndrom är sex till åtta gånger vanligare i fallgruppens olika ål-
dersgrupper. Detsamma gäller schizofreni som är fyra till sex gånger vanli-
gare i fallgruppen. 
Emotionell instabilitet är vanligare hos kvinnor än hos män och det gäl-
ler både i fall- och kontrollgrupp. Gruppen med kvinnor under 30 år i fall-
gruppen är dock överrepresenterad gällande emotionell instabilitet, där det är 
cirka tio gånger vanligare än i kontrollgruppen. 
14 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
SOCIALSTYRELSEN 
 
 

 
I stället är antisocialt personlighetssyndrom vanligare hos männen, både 
i fall- och kontrollgrupp. Bland männen är det 13 till 17 gånger vanligare i 
fallgruppen än i kontrollgruppen. 
Det är också vanligare med ångestdepression och stress i fallgruppen 
än i kontrollgruppen. Även missbruk är vanligare i adhd-gruppen, särskilt i 
åldrarna 30 år och uppåt där det är omkring tio–elva gånger vanligare med 
missbruk än i kontrollgruppen. 
Vidare är det vanligare i fallgruppen att personer – utöver sin adhd-dia-
gnos – också har diagnostiserad autism. I fallgruppen är autism omkring 10 
till 19 gånger vanligare i åldersgruppen 18 till 30 år.  
Somatisk samsjuklighet  
Som tidigare nämnts sker det mesta av behandlingen inom primärvården, me-
dan specialistvården behandlar mer komplicerade fall. Detta innebär att det 
finns ett mörkertal kring dessa uppgifter. 
Socialstyrelsens patientregister visar på en tydlig skillnad vad det gäller di-
abetes typ 2, som är vanligare i adhd-gruppen än i kontrollgruppen. I fall-
gruppen var det minst en till två gånger ökad risk för diabetes typ 2, beroende 
på kön och åldersgrupp. 
Underfunktion i sköldkörteln är vanligast i fallgruppen. 
Vidare är fetma vanligare bland kvinnor än män, men vanligare hos kvin-
nor i fallgruppen jämfört med kvinnorna i kontrollgruppen. 
Fibromyalgi är vanligast hos kvinnor över 30 år i både fall- och kontroll-
grupp, men vanligast hos kvinnor med adhd.  
Smärttillstånd är vanligare hos män och kvinnor med adhd, än hos kon-
trollerna och förekomsten av smärttillstånd ökar med stigande ålder hos dem 
med adhd. 
Sömnsvårigheter är vanligare bland personer med adhd. I den yngsta ål-
dersgruppen 18 till 24 år är detta särskilt tydligt. 
Epilepsi är vanligare i adhd-gruppen, oavsett kön och ålder. 
Migrän drabbar fler kvinnor än män och är något vanligare hos personer 
med adhd i jämförelse med kontrollgruppen.  
Mer information tabell 1. 
Tabell 1. Somatisk samsjuklighet 
 
 
18-24 år 
25-30 år 
31+  
 
 
Män 
Kvinnor  Män 
Kvinnor  Män 
Kvinnor 
Diabetes typ2 
Fal  
0,3% 
0,3% 
0,9% 
0,3% 
1,6% 
0,9% 
  
Kontrol  
0,1% 
0,1% 
0,1% 
0,0% 
0,8% 
0,4% 
Underfunktion 
Fal  
0,2% 
0,6% 

1,0% 
0,2% 
1,0% 
sköldkörtel 
Kontrol  
0,0% 
0,2% 

0,5% 
0,1% 
0,5% 
Fetma 
Fal  
1,0% 
4,3% 
1,1% 
5,6% 
2,5% 
7,4% 
  
Kontrol  
0,3% 
1,3% 
0,5% 
1,9% 
0,9% 
2,5% 
Fibromyalgi 
Fal  

0,5% 

0,7% 

2,1% 
  
Kontrol  

0,1% 

0,2% 

0,4% 
Smärta 
Fal  
11,7% 
13,0% 
14,6% 
15,8% 
16,4% 
19,4% 
  
Kontrol  
5,8% 
6,4% 
6,3% 
6,6% 
8,0% 
9,1% 
Sömnsvårigheter 
Fal  
2,9% 
2,7% 
3,8% 
2,6% 
4,7% 
3,4% 
  
Kontrol  
0,4% 
0,3% 
0,8% 
0,4% 
1,8% 
0,8% 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
15 
SOCIALSTYRELSEN 
 

 
 
 
18-24 år 
25-30 år 
31+  
 
 
Män 
Kvinnor  Män 
Kvinnor  Män 
Kvinnor 
Epilepsi 
Fal  
1,8% 
1,2% 
1,4% 
1,2% 
1,1% 
1,0% 
 
Kontrol  
0,3% 
0,4% 
0,2% 
0,2% 
0,3% 
0,3% 
Migrän 
Fal  
0,7% 
1,8% 
0,9% 
2,0% 
0,8% 
2,1% 
  
Kontrol  
0,3% 
1,1% 
0,3% 
1,3% 
0,3% 
1,1% 
* inte signifikant  
Datakäl a: Patientregistret, Socialstyrelsen 
Skador  
De vuxna med adhd som ingår i fallgruppen har självskadebeteende i högre 
omfattning än kontrollgruppen, och det är i stort sett lika vanligt hos män 
som hos kvinnor med adhd. Självskadebeteende innebär att en person utför 
en avsiktligt självdestruktiv handling. Självmordsförsök räknas också som 
självskadebeteende. Självskador förekommer även i den äldsta åldersgrup-
pen. Även överdosering av läkemedel och droger ingår i skadekategorin.  
Med övergrepp menas här ”övergrepp av annan person med avsikt att 
skada eller döda” (i enlighet med ICD-10). Kvinnor med adhd utsätts oftare 
för övergrepp än kvinnorna i kontrollgruppen, där kvinnor i åldersgruppen 18 
till 24 år löper nästan sex gånger högre risk att bli utsatta för övergrepp. Ris-
ken för övergrepp ökar med stigande ålder och är bland kvinnor 30 år och 
uppåt tio gånger högre i fallgruppen än i kontrollgruppen. 
Män löper något mindre risk att bli utsatta för övergrepp, men i fallgrup-
pen med adhd är det fortfarande mycket hög risk i jämförelse med kontroll-
gruppen: i fallgruppen löper män som mellan 18 och 24 år omkring tre 
gånger högre risk att utsättas för övergrepp än männen i motsvarande ålder i 
kontrollgruppen. Männen med adhd som är 31 år och äldre löper sju gånger 
högre risk att utsättas för övergrepp i jämförelse med motsvarande män i 
kontrollgruppen. 
Även sexuella övergrepp är vanligare i fallgruppen än i kontrollgruppen. 
Bland kvinnorna med adhd i åldersgruppen 18 till 24 år är det sju gånger 
vanligare att utsättas för sexuella övergrepp än i motsvarande kontrollgrupp, 
medan det är elva gånger vanligare att kvinnor med adhd som är över 30 år 
blivit utsatta än i jämförbar kontrollgrup. Bland män i åldersgruppen 18 till 
24 år är det däremot få inrapporterade fall av sexuella övergrepp.  
Adhd-gruppen är marginellt mer inblandad i transportolyckor än kon-
trollgruppen. En transportolycka är enligt ICD-10 ”varje olyckshändelse med 
fordon som primärt eller vid tiden för olyckan är avsett för att föra personer 
eller varor från en plats till en annan”. Inrapportering till Socialstyrelsens pa-
tientregister görs dock sällan på en detaljeringsnivå som gör det möjligt att 
bedöma om den skadade är förare, passagerare eller annat. 
Förtida dödlighet  
Fallgruppen har avsevärt fler dödsfall än kontrollgruppen under tidsperioden 
som motsvarar fem år efter att adhd-diagnosen sattes (tabell 2). Den största 
riskökningen för förtida död hos kvinnor i fallgruppen ses i åldersgruppen 18 
16 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
SOCIALSTYRELSEN 
 
 

 
till 30 år, i jämförelse med motsvarande kontrollgrupp. Män som är mellan 
18 och 30 år löper högst risk för förtida död vid jämförelse med motsvarande 
kontrollgrupper  
Även i åldersgruppen 31 år och äldre är det högre risk för förtida död hos 
både män och kvinnor med adhd, än i motsvarande kontrollgrupper. 
Tabell 2. Avlidna inom 5 år 
 
 
Antal 
Andel 
Ålder 
 
Fall 
Kontroll 
Fall 
Kontroll 
Män 
227 
159 
4,45% 
0,62% 
18-24 
  
Kvinnor 
68 
58 
1,44% 
0,25% 
Män 
190 
92 
5,61% 
0,54% 
25-30 
Kvinnor 
55 
38 
2,27% 
0,31% 
Män 
653 
774 
7,84% 
1,86% 
31+  
Kvinnor 
239 
460 
3,50% 
1,35% 
Datakäl a: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen 
Orsakerna till förtida död hos personer med adhd kan bland annat förklaras 
av förgiftningar och suicid. Männen är överrepresenterade i både fall- och 
kontrollgrupp vad det gäller förgiftningar. Männen med adhd löper 13 till 36 
gånger högre risk för död genom förgiftning (beroende på åldersgrupp), där 
risken ökar i takt med stigande ålder. Kvinnorna är betydligt färre till antalet, 
men även här finns en betydande riskökning i adhd-gruppen: 13 till 22 
gånger högre risk (beroende på åldersgrupp).  
I de yngre åldersgrupperna är suicid betydligt vanligare hos både män och 
kvinnor med adhd jämfört med kontrollgrupperna: sex till femton gånger 
vanligare. I den äldsta åldersgruppen (31 år och äldre) är det sju till nio 
gånger vanligare med suicid hos personer med adhd. I denna åldersgrupp är 
suicid vanligare bland männen med adhd och därmed finns en tydlig köns-
skillnad jämfört i de yngre åldersgrupperna. 
Ett fåtal har många vårdkontakter  
I fallgruppen har 30 procent av personerna totalt en till tio vårdkontakter un-
der den aktuella femårsperioden, medan 10 procent har 100 besök eller mer 
under samma tidsperiod (figur 3). 
 
 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
17 
SOCIALSTYRELSEN 
 


 
Figur 3. Antal vårdkontakter per person 
 
 
Datakäl a: Patientregistret, Socialstyrelsen 
Tandhälsa 
Registerdata om tandhälsa  
Tandhälsans bestämningsfaktorer är nära kopplad till den allmänna hälsan, 
socioekonomi, var man bor och födelseland [27-29]. Målet för tandvården är 
en god tandhälsa, och en tandvård på lika villkor, för hela befolkningen.1 
God tandvård innebär bland annat att den ska tillgodose patientens behov av 
trygghet i vården och bygga på respekt för patientens självbestämmande och 
integritet. Så långt det är möjligt ska vården utformas och genomföras i sam-
råd med patienten. Patienten ska få information om sitt tandhälsotillstånd och 
om de behandlingsmetoder som står till buds.2  
Tandvårdsbesök 
Tandvårdsbesök beskriver hur ofta personer besöker tandvård och är ett mått 
som regelbundet följs i befolkningen [28, 30, 31]. Att besöka tandvården ger 
förutsättningar för diagnostik och behandling av sjukdomstillstånd i munhå-
lan och möjliggör förebyggande insatser för att främja tandhälsan. Förebyg-
gande insatser som främjar en god utveckling av tandhälsan kan också kan 
påverka den allmänna hälsoutvecklingen för individen. Det kan röra sig om 
insatser mot tobak och ohälsosamma matvanor. Besöksfrekvensen för basun-
dersökningar i befolkningen skiljer sig mellan kvinnor och män, utbildnings-
bakgrund och var i landet man bor.  
Besök till tandvården för basundersökningar undersöktes under perioden 
2013-2018. Figur 4 visar antal basundersökningar inom tandvården under en 
period om 6 år, i fall- och kontrollgrupper indelade i ålderskategorier efter 
                                                 
1 2 § tandvårdslagen (1985:125) 
2 3-3b §§ tandvårdslagen (1985:125) 
18 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
SOCIALSTYRELSEN 
 
 

 
första vårdkontakt med adhd-diagnos. Personer med adhd besöker tandvår-
den mer sällan än kontrollgruppen. Kvinnor besöker tandvård för basunder-
sökningar oftare än män i både fall- och kontrollgruppen. 
 
Figur 4. Antal basundersökningar i tandvården
Utförda basundersökningar per person under perioden 2013-2018* 
Antal
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
18-24
18-24
25-30
25-30
31+
31+
Män
Kvinnor
Män
Kvinnor
Män
Kvinnor
* Ålderskategorier efter första vårdkontakt för adhd diagnos 
Fal
Kontroll
 
Datakäl a: Tandhälsoregistret, Socialstyrelsen 
I befolkningen över 22 års ålder är det 7 procent som endast besöker tandvår-
den för akuta besvär [28]. Akuta besök är ett tecken på att man inte söker till 
tandvården för sina behandlingsbehov förrän vid akuta besvär. Män besöker 
tandvård endast för akutbesök i något större omfattning än kvinnor.  
Personer med adhd besöker tandvård endast vid akuta besvär i större ut-
sträckning än kontrollgruppen och män gör det i större utsträckning än kvin-
nor med adhd (figur 5).  
Tandhälsa 
Antal kvarvarande tänder är ett övergripande mått på tandhälsa. Antal kvar-
varande tänder har sedan 2009 ökat i befolkningen, framförallt bland perso-
ner 65 år och äldre [28].  
Bland personer med adhd är medianen för antalet kvarvarande tänder det-
samma som kontrollgruppen för personer i åldrarna 18-30 år. För personer 31 
år och äldre är skillnaderna på medianen 1 tand mindre för män och ingen 
skillnad för kvinnor med adhd, jämfört med kontrollgruppen.  
För att närmare undersöka hur tandhälsan fördelar sig ibland fall- och kon-
trollgruppen utfördes en utökad analys av tandhälsan för olika åldersgrupper. 
Ålder vid det senaste inrapporterade värdet för antal kvarvarande tänder an-
vändes och åldersgrupperna delades in i fler kategorier (20-29 år, 30-39 år, 
40-49 år och över 50 år). Det är större variation i tandhälsan bland gruppen 
med adhd än bland kontrollgruppen för personer över 40 års ålder.  
 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
19 
SOCIALSTYRELSEN 
 

 
Figur 5. Andel inom respektive grupp som endast besökt tandvården 
för akuta besvär, 2016-2018* 

Procent
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Män
Kvinnor
Män
Kvinnor
Män
Kvinnor
18-24
18-24
25-30
25-30
31+
31+
* Ålderskategorier efter första vårdkontakt för adhd-diagnos
Fal
Kontroll
Käl a: Tandhälsoregistret, Socialstyrelsen
 
Datakäl a: Tandhälsoregistret, Socialstyrelsen 
Tandvårdsstöd 
Tandvård för vuxna patienter finansieras av patienterna själva till stor del ge-
nom patientavgifter. Det är fri prissättning på tandvård i Sverige. Varje vård-
givare bestämmer därmed själv vilket pris man tar för den tandvård som ut-
förs. 
Det finns tandvårdsstöd som antingen är statligt finansierade eller finansi-
erade av regionerna. Det stöd som är finansierat av regionerna vänder sig till 
vuxna med särskilda behov av tandvårdsinsatser medan det statliga tand-
vårdsstödet riktar sig till hela den vuxna befolkningen. 
När det gäller stödet som är finansierat av regionerna kan exempelvis per-
soner, som på grund av svår psykisk funktionsnedsättning har stora svårig-
heter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling, om-
fattas av utökade tandvårdsstöd för sin tandvård.3 Kostnader för tandvård i 
dessa fall omfattas av hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser om avgifter 
som avser öppen hälso- och sjukvård.4 Det är regionerna som beslutar om 
denna tandvård.  
Personer med långvarig medicinering som orsakar muntorrhet kan i vissa 
fall omfattas av särskilt tandvårdsbidrag (STB), ett statligt tandvårdsstöd till 
personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar som riskerar att få 
försämrad tandhälsa.5 En del läkemedel som används vid behandling av adhd 
kan ha muntorrhet som biverkning [32]. Det särskilda tandvårdbidraget är på 
                                                 
3Se 3 a § tandvårdsförordningen (1998:1338). I tandvårdsförordningen regleras vilken tandvård som ska omfattas av 
hälso- och sjukvårdsavgift. Socialstyrelsen har föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:17) om tandvård vid lång-
varig sjukdom eller funktionsnedsättning som ska tillämpas vid bedömningen av om en person ska omfattas av tand-
vård till hälso- och sjukvårdsavgift.  
4 Se 1 § tandvårdsförordningen. 
5 STB regleras i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. och förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd. 
De sjukdomar och funktionsnedsättningar som kan ge rätt till STB anges i förordningen. Socialstyrelsen har föreskrif-
ter (SOSFS 2012:16) om särskilt tandvårdsbidrag som ska användas vid bedömningen av om en patient har rätt till 
bidraget. 
20 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
SOCIALSTYRELSEN 
 
 

 
600 kronor per halvår och kan användas till förebyggande tandvårdsåtgärder, 
till exempel undersökning och tandrengöring. Det är Försäkringskassan som 
administrerar det statliga tandvårdsstödet [33].  
Utbildningsnivåer, inkomster och 
inkomstkäl or   
Fallgruppen och kontrollgruppen skiljer sig mest åt på de högsta och lägsta 
utbildningsnivåerna. En stor andel av fallgruppen har endast grundskoleut-
bildning. De personer i adhd-gruppen som genomför en universitetsutbild-
ning förefaller avsluta utbildningen två till fyra år senare än kontrollgruppen. 
Andelen som har en högskoleutbildning över tre år ökar med stigande ål-
der i både fall- och kontrollgrupp, men i kontrollgruppen är det en avsevärt 
högre andel personer som är högskoleutbildade. 
Inkomst och inkomstkäl or  
Den mest framträdande skillnaden mellan gruppen med adhd och kontroll-
gruppen gäller arbetsliv. En betydligt lägre andel personer med adhd får sin 
inkomst från arbete och det förefaller inte heller som om fallgruppen kommer 
ikapp kontrollgruppen vad gäller arbete efter fem års uppföljningstid.  
Största skillnaden syns i gruppen som är 31 år och äldre vid år fem. Då 
har cirka 40 procent av männen och cirka 36 procent av kvinnorna i fallgrup-
pen ett arbete, medan i kontrollgruppen cirka 80 procent av männen och 74 
procent av kvinnorna har ett arbete. I samma åldersgrupp har cirka 24 pro-
cent av männen och cirka 29 procent av kvinnorna med adhd sjuk- eller akti-
vitetsersättning, att jämföras med cirka 3 procent i kontrollgruppen. Skillna-
den är stor även när det gäller sjukpenning; cirka 6 procent av männen och 
cirka 9 procent av kvinnorna i fallgruppen över 31 år har sjukpenning, i jäm-
förelse med 1-2 procent av kontrollgruppen. Slutligen har cirka 12 procent av 
männen och cirka 7 procent av kvinnorna i fallgruppen ekonomiskt bistånd i 
denna åldersgrupp och vid detta givna tillfälle, vilket motsvaras av cirka 1 
procent i kontrollgruppen.  
Vidare rör sig fallgruppen med adhd i större utsträckning mellan olika ty-
per av försörjning över tid. En stor andel har sin försörjning genom ekono-
miskt bistånd, vilket skiljer sig stort från kontrollgruppen. Över perioden 
syns att majoriteten av personerna som har sin försörjning genom ekono-
miskt bistånd vid periodens början fortfarande har det vid periodens slut (ef-
ter fem år).  
I fallgruppen finns det en grupp individer som rör sig mellan sjukpenning, 
arbetslöshet, ekonomiskt bistånd och sjuk- eller aktivitetsersättning. Vid år 
fem ökar andelen personer i gruppen med adhd som får sin inkomst från 
sjukskrivning, sjuk- eller aktivitetsersättning och likaså andelen som får eko-
nomiskt bistånd i takt med stigande ålder. Detta flöde visas i figur 6. Figur 6 
(fallgrupp) och 7 (kontrollgrupp) illustrerar personer som förekommer vid 
samtliga tillfällen när vi studerar försörjningen år 1, 3 och 5. 
 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
21 
SOCIALSTYRELSEN 
  
 
Figur 6. Fallgruppen med adhd – 31 år och äldre 
 
Datakäl a: RAKS, Statistiska centralbyrån 
I kontrollgruppen har majoriteten av personerna som är 31 år och äldre i stäl-
let arbete som sin huvudsakliga försörjning över en femårsperiod. Nästan 
hela denna grupp har arbete vid periodens början och arbete vid periodens 
slut. En liten grupp (cirka 3 procent av kontrollgruppen) rör sig mellan de 
olika försörjningsalternativen. Detta flöde visas i figur 7. 
Figur 7. Kontrollgruppen utan adhd – 31 år och äldre  
 
Datakäl a: RAKS, Statistiska centralbyrån 
22 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
SOCIALSTYRELSEN 
 
 

 
Inkomstnivåer  
När Socialstyrelsen jämför fallgruppen och kontrollgruppen inkomstkälla 
mot inkomstkälla så finns ingen stor skillnad mellan grupperna. Däremot ser 
vi en tydlig skillnad i inkomst som helhet i gruppen, men detta beror på att en 
så stor del av gruppen med adhd inte har arbete. Vid denna jämförelse har 
männen i kontrollgruppen omkring 30 procent högre lön, medan kvinnorna i 
kontrollgruppen har omkring 20 procent högre lön än gruppen med adhd 
(medianlön år 5).  
 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
23 
SOCIALSTYRELSEN 
 

 
Litteraturen om konsekvenser av 
adhd 
Även om personer med adhd kan påverkas inom många livsområden – exem-
pelvis hälsa, relationer, ekonomi och fritid – är det stora individuella variat-
ioner i hur pass omfattande problemen är [5, 34].  
Nedanstående redovisning av de genomgångna studierna bekräftar att 
vuxna med adhd i lägre omfattning är i sysselsättning jämfört med kontroll-
grupper. Studierna bekräftar också att vuxna med adhd i betydligt högre grad 
är beroende av försörjningsstöd jämfört med kontrollgrupper.  
Sedan tidigare är det väl känt att adhd innebär en ökad risk för psykiatrisk 
samsjuklighet. Under senare år har insikten även ökat om sambandet mellan 
adhd och ett flertal somatiska sjukdomar. Det finns dock avsevärt färre stu-
dier som ser på sambandet mellan adhd och somatiska sjukdomar. Socialsty-
relsen har i detta uppdrag med hjälp av registerdata kunnat visa på samband 
mellan adhd hos vuxna och psykiatrisk och viss somatisk samsjuklighet. Re-
sultaten ligger överlag i linje med nedanstående redovisning av publicerade 
studier.  
Sjukskrivning, arbetslöshet och 
försörjningsstöd  
Ett flertal studier har följt barn med adhd upp i vuxen ålder för att kartlägga 
förmågan till framtida arbete och försörjning samt vilka faktorer som påver-
kar till en positiv eller negativ utveckling. Merparten av studierna utgår från 
villkoren på arbetsmarknaden i USA. Det gör att resultaten inte automatiskt 
kan överföras till svenska förhållanden, men de ger ändå viktig information 
kring förutsättningarna till sysselsättning och egen försörjning i relation till 
diagnosen adhd. 
En uppföljningsstudie visade att närmare 17 procent av personerna som 
haft adhd som barn varken var i arbete eller studier i åldersspannet 23 till 32 
år, vilket kan jämföras med kontrollgruppen där motsvarande siffra var drygt 
2 procent [35]. 
I en annan framåtblickande studie följdes barn med adhd under 16 år fram 
till i genomsnitt 25 års ålder. Man konstaterade även där en negativ koppling 
mellan kvarstående adhd och sysselsättning jämfört med en åldersmatchad 
kontrollgrupp. Därutöver noterades en betydligt högre grad av försörjnings-
stöd hos personer med adhd jämfört med kontrollgruppen [36].  
Kvarstående adhd-symtom har redovisats som en negativ faktor till syssel-
sättning som vuxen i ett flertal studier [37-39]. I en norsk studie korrelerade 
kvarstående koncentrationssvårigheter men även ökad samtidig psykiatrisk 
samsjuklighet till nedsatt arbetsförmåga [40]. Inom gruppen med adhd som 
vuxen verkar även sociala faktorer vara av betydelse för att upprätthålla 
sysselsättning. Faktorer som manligt kön, vara sammanboende eller gift samt 
24 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
SOCIALSTYRELSEN 
 
 

 
förälder utgör positiva markörer för sysselsättning, medan samsjuklighet i 
form av tidigare depressionsepisoder förefaller vara kopplat till det motsatta 
[41].  
Många med adhd som vuxen underpresterar på grund av sina svårigheter 
jämfört med sin faktiska intellektuella potential [42]. Som tidigare beskrivits 
är funktions- och prestationsnivån ofta ojämn hos personer med adhd. Exem-
pelvis kan den logiska förmågan vara hög, men svårigheter med arbetsminnet 
gör att man inte kan utnyttja sina intellektuella resurser till fullo. Detta kan i 
sin tur skapa en känsla av otillfredsställelse och frustration. En förståelse hos 
omgivningen för individens unika svårigheter och styrkor har därför lyfts 
fram som en viktig del i att anpassa arbetslivet till diagnosen adhd som vuxen 
[43].  
En stor norsk studie med självrapporterade symtom på psykiatriska stör-
ningar och arbetsnarkomani visade på ett statistiskt samband mellan så kallad 
arbetsnarkomani och samtidig adhd [44]. Data har rapporterats som talar för 
en kraftigt ökad förekomst av adhd hos långtidssjukskrivna. Sambandet mel-
lan adhd och utmattningssyndrom och orsaksfaktorerna kring detta behöver 
därför undersökas närmare [45].  En delförklaring kan vara att vuxna med 
adhd kan ha svårt att ha en stabilitet i sina arbetsprestationer, vilket kan leda 
till en känsla av utmattning på grund av den koncentration som krävs för att 
klara av vissa arbetsuppgifter [46].   
I en rapport som har tagits fram för den svenska funktionshinderrörelsen 
beskrivs arbetsmarknaden som en begränsad yta för arbetssökande, där end-
ast 43 procent av jobben är tillgängliga. På arbetsmarknaden skapas arbets-
tillfällen ofta genom kontakter och handplockning, varvid enbart 22 procent 
av de lediga arbetena annonseras ut. Konsekvensen av detta system är att per-
soner med nedsatt arbetsförmåga nästan alltid kommer vara ganska långt från 
att få lediga arbeten. Även den arbetssökandes egna kontakter har stor bety-
delse för möjligheten att bli kallad till intervju eller erbjudas ett arbete. Ny 
teknik (enligt vår tolkning Internet och exempelvis sociala medier) som gör 
det möjligt att i förväg söka fram information om en arbetssökande kan också 
skapa hinder för att komma till arbetsintervju [47].  
En svensk studie har granskat sjukfrånvaro och arbetsförmåga hos unga 
personer med adhd med en etablerad kontakt inom den psykiatriska öppen-
vården i Göteborg. Medelåldern i gruppen var 23,9 år (totalt ingick 516 per-
soner i studien). Den mest vanliga samsjukligheten var förstämnings-
syndrom, ångest och autism. Mer än hälften hade ingen sjukersättning, 4,5 
procent hade sjukpenning och en tredjedel hade aktivitetsersättning. Av de 
319 personer som inte fick sjukersättning hade 147 ett arbete, 74 studerade 
och 49 var arbetssökande. Det fanns emellertid inga uppgifter på yrkesstatus 
hos de återstående 28 personerna.  
Enligt studien är sjukersättning generellt vanligare i fall med adhd som an-
tingen primär eller sekundär diagnos, med över en tredjedel som har sjuker-
sättning, jämfört med övriga befolkningen där endast 2,4 procent har sjuker-
sättning. En av studiens slutsatser är att patienter med adhd är en heterogen 
grupp där det finns undergrupper med olika vårdbehov. Det är därför enligt 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
25 
SOCIALSTYRELSEN 
 

 
studien nödvändigt med individualiserad behandling som inkluderar både be-
handling av symtom samt insatser för att klara dagliga aktiviteter och kunna 
återgå till arbete [48]. 
En studierapport visar på ett samband mellan låg sysselsättning, ekono-
misk utsatthet och högre risk för suicid i adhd-gruppen [49].  
Arbetsförmedlingen har uppdrag att stärka möjligheterna för personer med 
funktionsnedsättningar att komma i arbete. Under 2018-2019 genomför myn-
digheten därför en större informationssatsning för att få fler arbetsgivare att 
anställa. Myndigheten genomför även mätningar av arbetsgivarnas attityder 
till att anställa dessa personer före, under och efter kampanjen.  
Så här långt visar attitydmätningarna att tidigare erfarenhet av att ha med-
arbetare med en specifik funktionsnedsättning ökar viljan att anställa ytterli-
gare personer med samma funktionsnedsättning. Neuropsykiatriska funkt-
ionshinder anser arbetsgivarna ger faktiska och användbara styrkor; 
kreativitet och energi. Yngre arbetsgivare visar sig i dessa mätningar vara 
mer positiva till att anställa personer med funktionshinder än äldre [50]. 
Ekonomi  
Unga vuxna med adhd har i uppföljningsstudier visat sig vara till stor del be-
roende av både anhöriga och samhällsstöd för att upprätthålla sin ekonomi. 
Dessutom får unga vuxna med adhd lägre lön vid jämförelse med en kon-
trollgrupp. Följaktligen har den förväntade livslönen beräknats vara betydligt 
lägre för personer med adhd. Det har också rapporterats att en lägre andel 
med adhd arbetar heltid jämfört med kontrollgrupper [13].  
En rapport som har publicerats av Lunds Universitet visar att personer med 
psykiska funktionsnedsättningar har lägre disponibel inkomst, är beroende av 
stöd och bidrag i större utsträckning än andra, har snävare marginaler och 
därmed även större svårigheter att hantera ekonomiska påfrestningar och som 
konsekvens oftare än andra hamnar i ekonomisk kris. Detta kan innebära en 
ökad risk att komma efter med hyra eller räkningar, eller att behöva ta lån el-
ler hjälp från anhöriga för att klara sin ekonomi [51].  
Ibland behöver vuxna med adhd söka hjälp från socialtjänsten på grund av 
sina ekonomiska svårigheter. Socialtjänsten ställer numera höga (exekutiva) 
krav vid ansökan om ekonomiskt bistånd: den sökande ska ha ordning på 
sina papper, själv betala sina räkningar och själv hålla kontakt med olika 
myndigheter och – inte minst – vara aktivt arbetssökande. Kraven kan inne-
bära stora problem för personer med adhd som har exekutiva funktionsned-
sättningar. I värsta fall kan kraven leda till att kontakten bryts, något som kan 
innebära betydande konsekvenser för personens ekonomi. För de vuxna med 
adhd som har problem att hålla ordning på ekonomin kan konsekvensen av 
en obetald hyra bli avhysning och hemlöshet [5].  
Spelmissbruk och det ökade utbudet av internetspel har väckt tanken om 
ett möjligt samband mellan spelberoende och adhd. En metaanalys av 36 stu-
dier anger förekomsten av adhd hos personer som söker behandling för spel-
missbruk till 9 procent, vilket är en överrepresentation i förhållande till öv-
riga befolkningen [52]. En annan studieöversikt anger kopplingen mellan 
trotssyndrom i barndomen eller problematiska beteendeproblem i tonåren 
26 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
SOCIALSTYRELSEN 
 
 

 
(uppförandestörning) som en orsaksfaktor för att utveckla ett riskabelt spe-
lande vid adhd [53].  
Ytterligare en studie bekräftar kopplingen mellan adhd och problematiskt 
spelande och drar slutsatsen att det är nödvändigt att överväga huruvida adhd 
kan vara en del av problematiken vid förebyggande insatser och behandling 
av spelberoende [54]. Resultat från olika studier är delvis motstridiga. Även 
om det går att se ett statistiskt samband behöver det inte betyda att det finns 
ett orsakssamband.  
Studieprestationer  
En amerikansk studie på flickor som blev diagnostiserade med adhd mellan 
fem och 16 års ålder uppvisade även de stora studiesvårigheter jämfört med 
en kontrollgrupp när de kontaktades på nytt i sena tonår eller tidig vuxen ål-
der [55]. Ett flertal andra studier har redovisat liknande resultat [55-60]. Ett 
undantag är en israelisk studie där de som fått en adhd-diagnos i barndomen 
slutade på en utbildningsnivå motsvarande gymnasium i samma omfattning 
som befolkningen i stort [61].  
En kanadensisk studie indikerar främst symtom på ouppmärksamhet, sna-
rare än hyperaktivitet, som en markör för att inte ha slutfört gymnasieutbild-
ning vid dryga 20 års ålder [62].  
Adhd kvarstår således som en viktig faktor till försämrade studieprestat-
ioner även om man kontrollerar för samtidiga andra både personliga och mil-
jömässiga påverkansfaktorer, såsom sociodemografi och storlek på skolan 
[63].  
Det har också påvisats en koppling mellan adhd-symtom på ouppmärk-
samhet och sviktande studieprestationer hos studenter på högre postgymn-
asial utbildning [64]. Dessa svårigheter verkar inte vara kulturellt betingade, 
utan visar sig likartade när man jämför studenter i olika länder och utbild-
ningssystem som exempelvis USA och Kina [65].  
Uppskjutandebeteende (prokrastinering) har visat sig ha ett samband med 
ouppmärksamhetsdomänen hos personer med adhd. Det kan bland annat för-
svåra större självständiga studieprojekt såsom uppsatsskrivning, vilket är 
vanligt förekommande i samband med högre utbildning [66].  
Därutöver har studenter med adhd en sämre förmåga till såväl prospektiv 
(framåtblickande) som retrospektiv (bakåtblickande) tidsuppfattning, vilket 
kan påverka såväl inlärning som prestationer vid provtillfällen och examinat-
ioner [67]. En annan påverkansfaktor är dagtrötthet som hos studenter med 
adhd har påvisats som en kunna förutsäga såväl sämre studieprestationer som 
nedsatt allmän funktionstillstånd [67]. Studenter med adhd har också rappor-
terat sämre hälsa samt ett mer restriktivt ätande med åtföljande risk för 
hunger, vilket kan påverka studieresultaten [68].  
Sammantaget har personer med adhd-diagnos på gruppnivå betydande svå-
righeter att prestera i utbildningssystemet jämfört med personer utan diagnos. 
Förutom kärnsymtomen vid adhd – och då särskilt koncentrations- och upp-
märksamhetsproblem – framstår en rad andra faktorer som påverkar studiere-
sultaten negativt. 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
27 
SOCIALSTYRELSEN 
 

 
Förutom adekvat utredning och efterföljande behandling krävs därför ett 
multidisciplinärt omhändertagande som inkluderar såväl pedagogiska insat-
ser som arbetsterapeutiska interventioner och hjälpmedel [69-74]. 
Könsskil nader 
Från att främst pojkarna tidigare uppmärksammats och diagnostiserats med 
adhd inom barnpsykiatrin verkar det ske en könsmässig utjämning med sti-
gande ålder, det vill säga att lika många eller fler kvinnor än män får diagno-
sen adhd som vuxen. Socialstyrelsens tidigare studier visar att det bland bar-
nen är dubbelt så vanligt att pojkar har adhd-läkemedel, medan det bland 
vuxna inte finns någon sådan skillnad [75, 76].  
Studier som undersökt hur kärnsymtomen vid adhd yttrar sig i vardagen 
påvisar små eller inga skillnader när man jämför kvinnor och män [77, 78]. 
Däremot förefaller kvinnor mer drabbade av nedsatt självkänsla, och en 
undersökning av kvinnliga universitetsstuderande med adhd rapporterar även 
ett försämrat fungerande inom ett flertal områden – såsom hemliv, umgänge, 
utbildning och ekonomi – i förhållande till sina manliga medstudenter med 
samma diagnos [79, 80].  
Generellt förefaller kvinnor ha en mer komplicerad klinisk bild med ett 
större inslag av känslomässiga symtom, något som kan dölja diagnosen adhd. 
Bedömningar av vuxna med adhd bör därför även inkludera känslomässiga 
symtom [81].  
Problematiken präglas också av könsskillnader i förekomst av annan psy-
kiatrisk samsjuklighet, där främst ångest och depression är vanligt hos kvin-
nor, medan männen oftare har substansmissbruk och utagerande beteende i 
form av exempelvis kriminalitet [82-84]. Det rapporterats en högre grad av 
suicidtankar och suicidalt beteende hos kvinnor med adhd jämfört med män 
[85, 86]. Adhd i kombination med ett utagerande beteende i barndomen före-
faller hos flickor vara en högriskindikator för psykiatrisk vård som vuxen 
[87]. Vidare visar en SBU-rapport att det var fler pojkar än flickor med adhd-
diagnos som fick behandling. Rapporten visar också att flickor har lika stora 
problem utifrån sin adhd som pojkar, även om symtomen kan skilja sig åt, 
men att lärare identifierar fler pojkar än flickor med adhd. Föräldrar identifie-
rar dock i samma utsträckning adhd hos både flickor och pojkar [88]. En 
tänkbar förklaring till könsskillnader i diagnostiseringen av adhd kan vara att 
pojkar är mer utagerande, vilket gör det mer troligt att de drar till sig upp-
märksamheten [89]. Det kan också finnas en manlig norm som leder till att 
flickor och kvinnor med adhd inte får rätt diagnos och behandling [90]. 
Adhd kan ge livslånga svårigheter 
För många är adhd ett kroniskt funktionshinder som kan innebära återkom-
mande svårigheter – även senare i livet. Det beräknas att cirka två tredjedelar 
av barnen fortsätter att ha adhd-relaterade svårigheter även som vuxna [4]. 
Nedanstående modell (figur 1) illustrerar hur svårigheter med koppling till 
adhd-diagnosen kan visa sig över olika delar av livet [91].  
 
28 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
SOCIALSTYRELSEN 
 
 


 
 
 
Figur 1. Utvecklingsförlopp vid kvarstående adhd 
 
Käl a: Faraone et al 2015, Attention-deficit/hyperactivity disorder Nat. Rev. Dis. Primers 
doi:10.1038/nrdp.2015.20 
 
Modellen ”Adhd över livsspannet” (figur 2) har tagits fram för att beskriva 
olika utvecklingsfaser i livet och perioder då omgivningens krav på individen 
förändras och förstärks. Även om inflytandet av kärnsymtomen vid adhd ten-
derar att minska med tiden så ökar samtidigt pålagringar i form av samsjuk-
lighet och sociala problem, vilket gör att den totala symtombördan ökar över 
tid – särskilt om lämpliga insatser dröjer eller uteblir. Modellen är tänkt att 
tillhandhålla kriterier för att identifiera och kliniskt hantera adhd dels utifrån 
en persons livsspann, dels i relation till omgivningens krav på individuellt 
ansvarstagande.  
Den kan således vara ett stöd för att bedöma under vilka perioder det kan 
finnas anledning att sätta in extra stödresurser. Symtomen på adhd ser olika 
ut i olika åldrar och utvecklingsstadier, och skiljer sig dessutom åt mellan 
personer med diagnosen adhd. Detta förutsätter individuella bedömningar av 
den enskildes aktuella stödbehov, i syfte att skräddarsy optimala individan-
passade insatser [4, 92]. 
 
 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
29 
SOCIALSTYRELSEN 
 


 
Figur 2. Adhd över livsspannet 
 
Käl a: Johannes Thome, Department of Psychiatry, Laboratory of Molecular Psychiatry, School of 
Medicine, University of Rostock, Rostock, Germany. 
Den ökande insikten att adhd kvarstår under hela livet för två tredjedelar av 
fallen innebär att adhd kan ses som ett kroniskt funktionshinder. Samtidigt 
innebär det att en tredjedel av de personer som uppfyllt kriterierna för adhd 
som barn inte längre gör det i vuxen ålder, vilket framförallt antas bero på 
hjärnans mognad [93]. 
Precis som vid andra kroniska tillstånd som börjar i barndomen och ger 
fortsatta problem i vuxenlivet (exempelvis astma, diabetes och autism) så be-
hövs en långsiktig och utvecklingsinriktad infallsvinkel för adhd. En sådan 
ansats skulle förhoppningsvis kunna förebygga att barn med adhd och stö-
rande beteende hamnar i ett antisocialt beteende som leder vidare till krimi-
nalitet [94]. 
Övergång til  vård och omsorg för vuxna  
Adhd är den vanligaste diagnosen inom barnpsykiatrin, med en beräknad fö-
rekomst någonstans mellan 5 och 7 procent bland barn i skolåldern [6-8].    
Utmärkande för barn och unga med adhd är att de har genomgripande svårig-
heter i många olika situationer och att svårigheterna är bestående över tid.  
Svårigheterna kan handla om koncentrationsförmåga och impulsivitet, 
samtidigt som barn med adhd kan ha förmåga att koncentrera sig när omgiv-
ningen och den egna motivationen är gynnsam. 
I förskoleåldern är det hyperaktiviteten som är mest framträdande hos 
barn med adhd, medan det under skolåldern ofta är koncentrationsförmågan 
och uppmärksamhetsproblem som har negativ inverkan. 
I ungdomsåren kan problemen snarare handla om rastlöshet, låg uthållig-
het och svårigheter att se konsekvenserna av sitt eget beteende. Under den 
här perioden kan svårigheterna att planera och ta ansvar för vardagsuppgifter 
vara de största problemen. Elever med adhd har ofta hög skolfrånvaro och 
svårt att slutföra studierna – något som gör det svårare för dem att sedan gå 
över till arbete eller högre studier [5]. 
Likaså kan övergången till vård och omsorg för vuxna innebära en påfrest-
ning. Även relationen till föräldrarna kan utsättas för påfrestning eftersom 
30 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
SOCIALSTYRELSEN 
 
 

 
många unga vuxna med adhd – i större utsträckning än andra unga – är fort-
satt beroende av sina föräldrar, både ekonomiskt och praktiskt [5].  
En svensk avhandling har tittat närmare på hur unga vuxnas övergång från 
barn till vuxenpsykiatrin ter sig utifrån den unga vuxnas, närståendes och 
personalens perspektiv.  
Avhandlingen visar på en risk att den unga vuxna avbryter vården – trots 
att det även fortsatt finns ett behov. En tidig kontakt med vuxenpsykiatrin har 
betydelse för att kunna skapa en relation innan vården inom barnpsykiatrin 
avslutas [95].  
Symtomen förändras med stigande ålder 
Funktionsnedsättningarna vid adhd verkar kvarstå över flertalet områden – 
långt upp över pensionsåldern [96].  
Adhd-symtomen förändras dock med stigande ålder. Exempelvis kan 
ouppmärksamhet, hyperaktivitet, impulsivitet och humörsvängningar bli 
mindre framträdande som vuxen. Vuxna med adhd kan i stället uppleva mer 
av en ”inre” hyperaktivitet, där man har svårt att slappna av och sitta stilla en 
längre stund. Impulsivitet hos vuxna med adhd kan också visa sig genom ex-
empelvis utbrott av ilska och otålighet [4].  
Omgivningens krav på individuellt ansvarstagande ökar under tonåren och 
under det tidiga vuxenlivet. Som en effekt av detta kan eventuella brister för-
knippade med uppmärksamhet och koncentrationsförmåga bli mer framträ-
dande än vad de har varit under barnaåren. Detta kan exempelvis visa sig ge-
nom att personen ständigt glömmer tider, åtaganden och deadlines, ignorerar 
viktiga uppgifter, har socialt olämpliga beteenden samt känner frustration 
över sin oförmåga att organisera sig [97].  
Diagnostisk intervju för adhd hos vuxna (DIVA) har blivit ett standardin-
strument, bland annat i Sverige, och används ofta som en del i utredningen av 
adhd hos en vuxen. DIVA går igenom symtom på adhd både som barn (retro-
spektivt) och aktuella symtom i vuxen ålder, och intervjun utgår från DSM-
kriterierna. Vidare ges exempel på hur adhd-symtom kan yttra sig hos den 
vuxna, eftersom DSM-kriterierna i sig är barnkriterier. 
Symtomen ska vara återkommande och ha funnits i minst sex månader för 
att kunna hänföras till adhd. Därefter kartläggs förekomsten av symtomrela-
terade svårigheter (som barn och vuxen) inom olika områden i vardagen, till 
exempel studier, arbete, relationer och fritid. Förekomst av sådana funktions-
nedsättningar inom minst två olika områden är en förutsättning för att upp-
fylla en adhd-diagnos, liksom att svårigheterna inte ska kunna förklaras 
bättre av något annat tillstånd [98]. 
Adhd förekommer även hos äldre  
Adhd hos äldre har på senare år uppmärksammats i allt större omfattning, 
bland annat har en svensk avhandling belyst adhd som ett i vissa fall livslångt 
tillstånd. Inom avhandlingsarbetet genomfördes bland annat tre djupinter-
vjuer med äldre som diagnostiserats med adhd i hög ålder för att få exempel 
på hur adhd kan påverka under ett liv. Personer som själva skattade fler 
adhd-symtom i barndomen hade upplevt fler svårigheter och fler psykiatriska 
problem under hela livsförloppet [99].   
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
31 
SOCIALSTYRELSEN 
 

 
Det finns också en viss risk att adhd inte kan särskiljas från andra psykia-
triska syndrom eller demenssjukdomar hos äldre [99]. Här finns därmed ett 
behov att utveckla bättre metoder. En slutsats är att adhd-utredning bör över-
vägas oavsett ålder för att undvika fortsatt lidande genom att tillhandahålla 
rätt professionell hjälp. Trenden går mot en alltmer åldrande befolkning, vil-
ket kan bli en utmaning för hälso- och sjukvården om adhd ska ses och han-
teras ur ett livsloppsperspektiv [99].  
Adhd hos äldre har satts i samband med ökad ångest och depressivitet lik-
som andra svårigheter i vardagen, som exempelvis mental rastlöshet och im-
pulsivitet [100, 101]. De screeninginstrument som idag används förefaller an-
vändbara även i en äldre population [102]. Behandlingsmässigt saknas dock 
i dag kontrollerade läkemedelsstudier av adhd som inkluderat äldre, vilket 
kan vara ett problem utifrån ett biverknings- och riskperspektiv med tillta-
gande kroppsliga sjukdomar till följd av stigande ålder. Detta utesluter dock 
inte att en noggrant utprövad och uppföljd läkemedelsbehandling kan vara av 
värde även bland äldre [103]. Det är också viktigt att påpeka att psykologisk 
behandling av typen kognitiv beteendeterapi (KBT) även är verksam hos 
äldre med adhd [104].  
Psykiatrisk samsjuklighet  
Ett flertal studier har undersökt samtidig annan psykiatrisk sjuklighet hos 
vuxna med adhd och rapporterat en kraftigt ökad risk för detta. Data från 
Tyskland har påvisat en livstidsförekomst av annan psykiatrisk sjukdom till 
77 procent jämfört med 46 procent i en jämförbar kontrollgrupp utan adhd 
[105]. En liknande studie från Kanada anger även den en kraftigt ökad risk 
för samtidig psykiatrisk sjuklighet, med motsvarande siffror på 47 respektive 
27 procent [106].  
En svensk studie på vuxna som diagnostiseras med adhd vid 34 års ålder i 
medeltal bekräftar även den en mycket hög livstidsrisk för psykiatrisk sam-
sjuklighet: 95 procent hos kvinnor och 90 procent hos män, med ett sjuk-
domsmönster som i huvudsak följer den i allmänbefolkningen, med depress–
ion samt ätstörningar hos kvinnor och substansmissbruk hos män [107]. 
Vidare är adhd överrepresenterat inom ett antal psykiatriska diagnosgrup-
per såsom substansmissbruk, bipolärt syndrom, posttraumatiskt stressyndrom 
och emotionellt instabil- och antisocialt personlighetssyndrom [108-112]. 
Även sömnstörningar och en avvikande dygnsrytm är vanligt förekommande 
vid adhd [108-112].  
Personer med adhd av kombinerad typ (med både ouppmärksamhet och 
överaktivitet samt impulsivitet) har rapporterats ha en högre andel samsjuk-
lighet med bipolärt syndrom och psykos jämfört med de övriga undergrup-
perna av adhd [113]. En avhandling bekräftar att såväl personer med adhd 
som deras föräldrar och syskon har avsevärt ökad risk att även få bipolärt 
syndrom. Studien visar att detta är något som även gäller schizofreni, vilket 
kan tyda på att adhd är associerad med både bipolärt syndrom och schizo-
freni [114].  
32 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
SOCIALSTYRELSEN 
 
 

 
Somatisk samsjuklighet 
Risken för kroppsliga (somatiska) sjukdomar hos vuxna med adhd är betyd-
ligt mindre studerat än risken för samtidiga psykiatriska sjukdomar, men 
kunskapsmängden är ständigt ökande. Generellt förefaller det finnas ett sam-
band mellan symtombördan av adhd och risken att utveckla kroppslig sjuk-
dom [115, 116].  
En översikt över ett flertal studier rapporterar ett tydligt samband mellan 
adhd hos vuxna och fetma, sömnstörning och astma. Man såg även ett sam-
band med migrän och celiaki. Slutligen såg man ett visst samband med bland 
annat Irritable Bowel Syndrome (IBS), Restless Legs Syndrome (RLS), epi-
lepsi, kroniskt trötthetssyndrom, fibromyalgi, medan något samband med 
hjärt- och kärlsjukdom inte kunde påvisas [117].  
Generellt förefaller symtom på adhd vara korrelerade till en smärtproble-
matik, vilket ofta rapporteras vid Ehlers-Danlos syndrom (EDS) och hyper-
mobilitetssyndrom. Det finns studier som tyder på ett samband mellan dessa 
syndrom och adhd [118].  
Adhd-symtom verkar även förekomma i högre grad hos personer som sö-
ker vård för benbrott jämfört med kontrollgrupper [119]. 
En svensk befolkningsstudie visade på 2,4 gånger högre risk för typ-2 dia-
betes hos vuxna med adhd, jämfört med en matchad kontrollgrupp utan adhd 
[116]. 
En av få studier har visat att underfunktion i sköldkörteln var vanligare i 
en grupp vuxna med adhd i jämförelse med en matchad kontrollgrupp utan 
adhd [120]. 
Övergrepp 
En amerikansk studie har granskat sexuella övergrepp och psykiskt våld 
bland universitetsstuderande. Förutom faktorer som att individer utsätter sig 
för riskfyllda situationer och umgås i kriminella kretsar togs också adhd in 
som en potentiell riskfaktor. Studien visar att personer med adhd löper ökad 
risk för att utsättas för såväl sexuella som fysiska övergrepp och att adhd där-
med borde vägas in (tillsammans med andra riskfaktorer) vid förebyggande 
insatser mot sexuella övergrepp och psykiskt våld [121].  
Förtida dödlighet 
En dansk registerstudie visar att personer med adhd-diagnos löper nästan 
dubbelt så hög risk att dö i förtid jämfört med personer utan adhd. Detta gäl-
ler även efter justering för andra möjliga förklaringar, som exempelvis kön, 
ålder och andra psykiatriska diagnoser [122]. Forskningen bekräftar exem-
pelvis att suicid är vanligare bland personer med adhd [123, 124].  
Sämre tandhälsa 
I en studie från Tjeckien rapporteras att ökande adhd-symtom korrelerar med 
en ohälsosam livsstil såsom bristande kosthållning och hög konsumtion av 
sötsaker [125].  
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
33 
SOCIALSTYRELSEN 
 

 
En amerikansk studie om tandhälsa bland vuxna med adhd beskriver att 
det kan finnas en risk att munhälsa påverkas på grund av personernas funkt-
ionstillstånd och levnadsvanor. Studien lyfter också att tandläkare bör ha 
kunskap om de läkemedel som används i behandlingen av adhd, eftersom 
dessa läkemedel kan orsaka negativa reaktioner och påverka behandlingen, 
exempelvis genom muntorrhet [32].  
Slutligen kunde en svensk studie visa på ett starkt samband mellan adhd 
och rädsla för att gå till tandläkare [126]. 
Levnadsvillkor 
Personer som har ett arbete och en god ekonomi har också ett bättre skydd 
mot yttre påfrestningar [127]. De kognitiva begränsningar som adhd medför 
kan göra det svårare att skapa den struktur och överblick som behövs för att 
sköta sin privatekonomi. Lägre förväntad livslön har en stark negativ påver-
kan på stora delar av livet för dessa personer. 
Vuxna med adhd har visat sig ha generellt lägre livskvalitet och produkti-
vitet än allmänbefolkningen i stort [128]. En del av den försämrade livskvali-
teten kan ha sin förklaring i avvikande personlighetsdrag som kan före-
komma i samband med diagnosen adhd [107, 129]. En svensk studie påvisar 
att vuxna med adhd har en högre risk för försämrad hälsa samt ohälsosam 
livsstil med mindre regelbunden fysisk aktivitet [130]. Graden av adhd-sym-
tom har även visat sig öka risken för känsla av ensamhet [131].  
Många med adhd utvecklar olika former av kompensatoriska strategier för 
att kunna hantera sina symtom och funktionssvårigheter. En del av dessa kan 
vara maladaptiva, det vill säga är icke ändamålsenliga eller okonstruktiva, ef-
tersom det är ett beteende som inte hjälper personen framåt. Maladaptiva 
kompensatoriska strategier ha sin grund i personens upplevelser av ständiga 
misslyckanden, en bristande självdisciplin och känsla av skam eller skuld, 
vilket i sig orsakar ytterligare stress i vardagliga situationer [132]. Andra 
kompensatoriska strategier kan vara mer konstruktiva och till stora delar 
dölja de synliga symtomen på adhd – i värsta fall med resultatet att dia-
gnostik och behandling fördröjs eller uteblir helt [133, 134].  Speciellt gäller 
detta intellektuellt och kognitivt högfungerande personer med adhd som trots 
sina möjligheter till kompensatoriska strategier rapporterar såväl sämre livs-
kvalitet, sämre familj- och yrkesliv och andra negativa händelser såsom fort-
körningsböter, olyckor och arresteringar jämfört med högbegåvade utan dia-
gnos [135].  
En studie där vuxna med adhd jämfördes med vuxna med andra psykiska 
funktionsnedsättningar visade att adhd-gruppen hade större problem att klara 
av en utbildning och yrkesliv samt en ökad risk för kriminalitet. Slutsatsen 
från studien var att adhd hos vuxna leder till ett antal begränsningar i många 
delar av det dagliga livet vid jämförelse med andra psykiska funktionsned-
sättningar [136]. 
En genomgång av ett stort antal studier tyder på att personer med adhd – 
oavsett kön eller övrig medicinsk historia – har sämre förutsättningar att 
klara av studier, arbete och karriär. Med adhd-diagnosen kan det därmed 
34 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
SOCIALSTYRELSEN 
 
 

 
följa ett antal ekonomiska utmaningar såsom lägre inkomster, ökat beroende 
av offentligt stöd och ökad risk för hemlöshet [137].  
En amerikansk uppföljningsstudie visade på en avsevärt högre andel hem-
lösa i gruppen kaukasiska män med adhd än i en kontrollgrupp som hade 
jämförbar, exempelvis socioekonomisk, bakgrund [138]. 
Föräldraförmågan kan påverkas 
Den ärftliga orsakskomponenten hos adhd är omfattande. En svensk register-
studie bekräftar en extremt hög samsjuklighet hos enäggstvillingar, vilken se-
dan avtar med minskat genetiskt släktskap [139]. Det är därför viktigt att 
komma ihåg att en person med diagnosen adhd ofta ingår i en miljö där flera 
andra närstående har liknande symtom och funktionssvårigheter. Detta inne-
bär att familjer där förälder och barn har adhd interagerar utifrån sina speci-
fika svårigheter och att detta kan påverka såväl föräldraskap som uppväxt-
miljö på ett negativt sätt [140-144].  
Risken för bristande anknytning mellan förälder och barn har i dessa fall 
påpekats som en potentiellt negativ faktor för den psykologiska utvecklingen 
och dessutom finns det risk för framtida problem i nära relationer [145-147].  
Det har också påvisats att yngre personer med adhd löper en större risk för ett 
brett spektrum av negativa livshändelser i familjen under uppväxten såsom 
missbruk, kriminalitet, skilsmässa och behov av försörjningsstöd [148].  
Föräldrar som behandlas med läkemedel mot adhd har uppvisat en förbätt-
ring i sin i relation till sitt barn när även barnet har samma diagnos [149]. 
Förutom läkemedelsbehandling finns andra individuellt anpassade åtgärder, 
såsom psykoedukation, psykologiskt stöd samt beteendeinriktade insatser 
tillgängliga för att funktion och kvalitet i familjelivet ska kunna optimeras 
[147, 150-152]. 
En studie har sammanställt kunskap om föräldrar som har adhd eller aut-
ismspektrumtillstånd, samt evidens för metoder som kan ge stöd i föräldra-
skapet. Den visar att det finns förhållandevis få forskningsstudier om föräld-
raskap om vuxna med adhd eller autismspektrumtillstånd. De tänkbara 
konsekvenser som studien beskriver utifrån en metaanalys handlar mest om 
negativt föräldraskap och bristande känsloreglering. Studien visar också att 
föräldrar med uttalade adhd-symtom riskerar att ha en oförutsägbar och mot-
sägelsefull uppfostran som kan vara problematisk för barnet. Det behövs där-
för enligt studien mer uppmärksamhet kring frågor som rör själva funktions-
nedsättningen i samband med föräldraskapet när professionella möter vuxna 
med adhd [153].  
Adhd kan leda till extra krav och villkor  
Intygskrav för körkort  
Bilkörning i relation till adhd är i dag förenat med krav från Transportstyrel-
sen på ett läkarutlåtande gällande en persons lämplighet att få ta körkort. I lä-
karutlåtandet ska även eventuell förekomst av beroende, missbruk eller över-
konsumtion av alkohol, narkotika eller annan substans som påverkar 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
35 
SOCIALSTYRELSEN 
 

 
förmågan att köra motordrivet fordon framgå, samt eventuell förekomst av 
kriminalitet [154].  
Transportstyrelsen skriver på sin webbplats att det i regel inte är några pro-
blem att få körkortstillståndet beviljat för personer med adhd [155]. En ge-
nomgång av aktuella studier ger en svårtolkad bild av riskerna vid bilkör-
ning. En metaanalys av 16 studier rapporterar att olycksrisken vid bilkörning 
vid adhd främst är kopplad till en historik av trotssyndrom i barndomen eller 
problematiska beteendeproblem i tonåren (uppförandestörning). Studien be-
kräftar dock ett samband mellan mer frekventa fortkörningsböter och adhd 
[156]. Många studier har varit små och bara omfattat unga förare [156, 157].  
En annan genomgång av studier rapporterar en signifikant ökad risk vid 
bilkörning och att denna huvudsakligen orsakas av ouppmärksamhet men 
förbättras vid läkemedelsbehandling [158]. Förbättrad körförmåga vid samti-
dig läkemedelsbehandling bekräftas även av andra studier [158-160].  
EU-kommissionen har låtit genomföra en studie av olika förhållningssätt 
till förarutbildningar, förartest och medicinsk lämplighet att köra fordon 
(även kommersiellt) inom EU. I studien betonas vikten av att riktlinjer kring 
bedömning av lämplighet ska ligga i linje med gällande lagstiftning kring 
funktionsnedsättningar och mänskliga rättigheter – och inte på ett orättfärdigt 
sätt vara diskriminerande mot personer med funktionsnedsättning. Förfat-
tarna betonar också betydelsen av att riktlinjer och bedömningar grundas på 
gedigen vetenskaplig grund [161].  
Medicinska krav kan påverka yrkesval  
Det finns medicinska krav som utesluter personer med adhd från vissa yrken. 
Ett exempel är att personer med adhd eller annan neuropsykiatrisk diagnos 
inte kommer in på polisutbildningen [162]. Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) beskriver att vissa funktionsnedsättningar, som exem-
pelvis adhd, kan innebära att den sökande inte bedöms som fullt frisk [163]. 
Det finns flera aktörer med olika delansvar i bedömningen av vilka som är 
lämpliga för vissa yrken där det måste ställas högre, bland annat medicinska 
krav. Rekryteringsmyndigheten gör den medicinska bedömningen för sö-
kande till bland annat polisutbildningen, militärutbildningen och utbild-
ningen i Skydd mot olyckor (SMO) som leder till brandmannayrket. MSB 
ansvarar för utbildningen i Skydd mot olyckor, medan Arbetsmiljöverket an-
svarar för att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och organi-
sationer. En av de föreskrifter som har betydelse för bedömning av sökande 
till SMO- utbildningen är Arbetsmiljöverkets föreskrifter för rök- och kem-
dykning [164]. Rök- och kemdykning kan innebära stora risker, både för 
brandmannen själv och för dennes kollegor, men även för de personer som 
ska räddas ur en farlig situation.  
De medicinska, liksom de fysiska och psykiska kraven på personer som 
ska arbeta med rök- och kemdykning är generellt mycket höga, något som in-
nebär att det är många diagnosgrupper och individer som inte klarar de ingå-
ende testerna och exkluderas från antagning till utbildningen och därmed 
också från brandmannayrket [164].  
36 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
SOCIALSTYRELSEN 
 
 

 
Enligt Försvarsmaktens medicinska bedömningsgrunder kan inte personer 
med en adhd-diagnos få tjänst i försvaret. Orsaken till detta är att Försvars-
maktens utbildningssystem bygger på att rekryterna ska klara av krigets krav, 
det vill säga exempelvis klara av brist på mat, adhd-läkemedel och sömn.  
Försvarsmakten har i dagsläget varken resurser eller kompetens för att 
kunna göra individuella prövningar, men har emellertid redan personal som 
fått diagnos som vuxna då de redan var anställda. Försvarsmakten understry-
ker att dessa personer även fortsättningsvis ses som viktiga resurser inom för-
svaret. De medicinska bedömningsgrunderna revideras regelbundet, varvid 
en ny version ska publiceras under våren 2019.6  
Myndighetskontakter  
Det kan finnas risk för kulturkrockar när vuxna med adhd tar kontakt med 
myndigheter. Det är risk att myndighetspersonen tolkar den typ av beteenden 
som följer med adhd – till exempel att personen glömmer möten, kommer för 
sent, inte har med sig de dokument som förväntas – som bristande motivation 
eller nonchalans och ointresse, när det i stället handlar om bristande för-
mågor. Myndighetspersonen kan i dessa fall komma till slutsatsen att det inte 
är meningsfullt att arbeta vidare med personens ärende och stryka den vuxna 
med adhd från planerade insatser. Det är därför viktigt att de personer som 
ska arbeta med och möta denna grupp av människor förstår de problem och 
svårigheter som följer med funktionsnedsättningen [46].   
Adhd är ett funktionhinder med hög ärftlighet, vilket innebär att det är 
vanligt att adhd finns hos flera personer inom en familj [165]. Inom projektet 
Familjelyftet frågade Riksförbundet Attention 1 084 personer, där både föräl-
der och barn har (minst) en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, hur de 
uppfattar sina möten med socialtjänsten. I svaren framgår det bland annat att 
47 procent inte anser att socialtjänsten har kunskap om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (npf) och att 27 procent inte alls känner sig delaktiga i 
besluten om stödinsatser. 
Föräldrar med npf upplever dessutom att de riskerar att få ett sämre bemö-
tande om de har en diagnos och menar att de – som följd av diagnosen – upp-
fattas som inkompetenta som föräldrar trots att det inte finns några brister att 
peka på. Samtidigt framgår det att socialtjänsten uppfattas som en ”livboj” 
för familjerna när livet har havererat [166].  
Socialstyrelsen tog för några år sedan fram ett material om bemötande av 
personer med adhd inom socialtjänsten. Syftet med materialet är bland annat 
att öka förståelsen för att personer med adhd kan ha svårt att leva upp till de 
krav som ställs i mötet med myndigheten. Materialet kan även vara använd-
bart för andra myndigheter och organisationer [167].  
Socialstyrelsen har dessutom ett pågående uppdrag från regeringen att ta 
fram och sprida ett målgruppsanpassat utbildningsmaterial om bemötande i 
hälso- och sjukvården av patienter med psykisk ohälsa. Målet är att männi-
skor med psykisk ohälsa ska bemötas på bästa tänkbara sätt – oavsett var 
                                                 
6 Markus Karumo, stabläkare, Försvarsmakten, personlig kontakt 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
37 
SOCIALSTYRELSEN 
 

 
inom hälso- och sjukvården de söker stöd. Uppdraget ska slutrapporteras i 
november 2019. 
Delaktighet i samhäl sfrågor 
Myndigheten för delaktighet (MFD) hade år 2016 ett regeringsuppdrag att 
kartlägga deltagande och delaktighet mellan de allmänna valen för personer 
med psykiska funktionsnedsättningar samt att beskriva de faktorer som på-
verkar delaktigheten. Myndigheten kom fram till att ojämlika levnadsvillkor 
innebär sämre möjlighet för demokratisk delaktighet inom denna grupp och 
att det finns ett antal hinder som utestänger dessa personer från möjlighet till 
inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen [168].  
Statistiska centralbyrån (SCB) har på regeringens uppdrag genomfört en 
studie om valdeltagande bland personer med funktionsnedsättning. SCB på-
pekar i sin redovisning att gruppen med funktionsnedsättning är heterogen, 
men när valdeltagandet studeras är det några grupper som sticker ut, bland 
annat personer som har besvär av ängslan, oro eller ångest [169]. Dessa sym-
tom är vanliga hos personer med adhd, vilket ökar sannolikheten att valdelta-
gandet kan vara lågt även i denna grupp.  
38 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
SOCIALSTYRELSEN 
 
 

 
Slutsats och diskussion  
Socialstyrelsen har fått uppdraget att ”kartlägga och analysera vuxna med 
adhd och dess konsekvenser”, exempelvis vad det gäller sjukskrivning och 
arbetslöshet. En utgångspunkt i uppdraget har varit att adhd är ett heterogent 
tillstånd där symtombild och svårighetsgrad varierar mellan personer med 
adhd, inom den enskilde individen, liksom över tid och i olika situationer.  
I detta uppdrag har Socialstyrelsen genom registerdata kunnat visa att 
vuxna med adhd i mindre omfattning än kontrollgrupper är yrkesaktiva. 
Myndigheten har också visat att vuxna med adhd i högre omfattning är bero-
ende av inkomster från sjukskrivning, sjukersättning eller aktivitetsersätt-
ning. Socialstyrelsen har genomfört en litteraturgenomgång, där litteraturen 
bekräftar denna bild.  
Exekutiva begränsningar, men stora individuel a 
variationer  
Exekutiva begränsningar (som exempelvis kan visa sig genom att personen 
ständigt glömmer tider, åtaganden och deadlines, ignorerar viktiga uppgifter, 
har socialt olämpliga beteenden samt känner frustration över sin oförmåga att 
organisera sig) kan ge konsekvenser i flertalet områden av livet för många 
vuxna med adhd. Till detta ska läggas att vuxna med adhd också ofta har en 
ojämn prestationsnivå med styrkor inom vissa områden, och uttalade svårig-
heter inom andra. Vuxna med adhd kan löpa ökad risk att bli utbrända på 
grund av den energi som krävs för att exempelvis klara av arbete och alla 
andra delar av livet som ställer krav på god exekutiv förmåga, men även på 
grund av svårigheter att reglera sin aktivitetsnivå. Personer med adhd som 
har svårt att reglera sin aktivitetsnivå tenderar ibland att arbeta för länge, sär-
skilt om de är väldigt motiverade och hamnar i ett ”hyperfokus”. Detta kan 
leda till att personen glömmer tid och rum och arbetar på utan paus, något 
som över tid kan leda till risk för utbrändhet.  
Det finns stora individuella variationer i hur adhd-symtomen yttrar sig, hur 
stora problemen är och inom vilka områden svårigheterna är som störst. Be-
hovet av stöd och behandling varierar därför mellan olika individer med 
adhd. Det finns därför goda skäl till att basera långsiktiga och individuella 
stöd för att komma i sysselsättning på förståelse för att den typ av beteenden 
som följer med adhd (till exempel att personen glömmer möten och kommer 
för sent) ofta beror på bristande förmågor, inte nonchalans eller ointresse.  
Hälsa och ekonomi  
Socialstyrelsens genomgång av registerdata visar att vuxna med adhd som 
grupp har en sämre hälsa, en sämre ekonomi och riskerar sämre levnadsför-
hållanden i jämförelse med den matchade kontrollgruppen.  
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
39 
SOCIALSTYRELSEN 
 

 
Den personliga fördel som vuxna med adhd kan få genom långsiktiga in-
satser kan därför inte underskattas. Då det finns en ärftlighet, och då konse-
kvenser av diagnosen även påverkar närstående, är detta något som många i 
personens nätverk kan ta del av.  
Forskning visar att långsiktigt stöd även bli en samhällsekonomiskt 
mycket lönsam satsning. 
Familjesystemet och relationer  
Socialstyrelsen har i denna rapport beskrivit att det kan vara en stor belast-
ning på familjesystemet när både föräldrar och barn har adhd, eller liknande 
diagnoser. Det är en utmaning att uppfostra ett barn med adhd även för för-
äldrar som inte har diagnosen, men det blir en än större utmaning när föräl-
dern själv har adhd, särskilt om den är oupptäckt och/eller obehandlad.  
Insatserna till barn med adhd utgår vanligtvis från att det är föräldrarna 
som ska stå för den struktur som barnet med adhd behöver och förmedla de 
kloka strategierna, något som blir en stor utmaning givet att föräldern har 
motsvarande exekutiva svårigheter som barnet. Till det ska läggas att unga 
vuxna med adhd är beroende av föräldrarnas stöd längre än andra, vilket gör 
att omgivningens krav på självständigt fungerande också blir ett krav på för-
äldrastödet som ges. 
Myndigheten har även beskrivit hur nära relationer kan påverkas på olika 
sätt om en eller båda i en relation har adhd. Det behövs därför ett helhets- 
och familjeperspektiv vid behandling av adhd, för att säkerställa att hela fa-
miljen får det stöd och de insatser som behövs för att få vardagen att fungera.  
Det finns en utsatt grupp  
Det finns en grupp individer inom fallgruppen som har många vårdkontakter, 
som verkar bli kvar inom olika typer av försörjningsstöd och som har låg ut-
bildning samt dålig inkomstutveckling.  
Samsjuklighet och sociala problem riskerar att öka över tid för vuxna med 
adhd, vilket kan leda till en mycket omfattande problematik om lämpliga in-
satser dröjer eller uteblir. Om samhället tidigare kan sätta in ett långsiktigt 
stöd kan sannolikt mycket lidande minskas eller undvikas.  
Många i fallgruppen har ett stort beroende av ekonomiskt bistånd, vilket är 
välfärdssystemens yttersta skyddsnät och ska vara en tillfällig lösning vid 
försörjningsproblem som inte kan tillgodoses på annat sätt. Ekonomiskt bi-
stånd ska ge en skälig levnadsnivå, men ger i realiteten en låg ekonomisk 
standard.  
Ansökan för ekonomiskt bistånd ska göras månadsvis och det ställs krav 
på noggrann redovisning av den enskildes eller hushållets ekonomi. Den sö-
kande ska ha ordning på sina papper, själv betala sina räkningar och hålla 
kontakt med olika myndigheter. Detta är en exekutiv uppgift, vilket kan vara 
något som upplevs svårt för personer med adhd som, enligt vad myndigheten 
har beskrivit tidigare, ofta har just en exekutiv funktionsnedsättning. 
Kraven kan leda till att kontakten med socialtjänsten bryts, vilket kan in-
nebära betydande konsekvenser för personens ekonomi. I värsta fall kan en 
obetald hyra leda till vräkning och hemlöshet. 
40 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
SOCIALSTYRELSEN 
 
 

 
Tandhälsa vid adhd 
Svårigheter att etablera regelbundna tandvårdskontakter och fler akuta tand-
vårdsbesök kan öka risken för försämrad munhälsa. Personer med adhd är en 
heterogen grupp och det är svårt att dra några generella slutsatser om tand-
hälsan från fall- och kontrollgrupperna. 
Personer med adhd och psykisk funktionsnedsättning kan ha ökad risk för 
försämrad tandhälsa. Det kan röra sig om svårigheter att gå till tandvården 
och att upprätthålla goda egenvårdsinsatser. En ökad grad av tandvårdsrädsla 
kan också bidra till att personer med adhd undviker tandvård.  
Kunskaper om kopplingen mellan tandhälsa och allmän hälsa behöver öka 
både inom tandvården och hälso- och sjukvården. En ökad samverkan mellan 
tandvård och hälso- och sjukvård kan leda till att individens samlade behov 
tillgodoses på ett bättre sätt [170]. 
Ökat tryck på specialistpsykiatrin? 
Under Socialstyrelsens möte med forskare och personal verksamma inom det 
neuropsykiatriska området, framfördes en uppfattning att det generellt är ett 
stort inflöde av nydiagnostiserade adhd-patienter som inte verkar mattas av. 
Med tanke på att adhd i vissa fall medför en livslång funktionsnedsättning 
kan detta komma att innebära en mycket hög belastning på specialistpsykia-
trin då det idag inte finns någon utslussning till lägre vårdnivåer, exempelvis 
primärvård, för denna patientgrupp.  
Det som anges som största hindret för utslussning till primärvården är de 
begränsningar som finns i förskrivningsrätten av flertalet adhd-läkemedel, då 
de bara får förskrivas av specialistläkare i psykiatriska specialiteter (och inte 
av underläkare/ST-läkare i psykiatri eller exempelvis specialister i allmänme-
dicin). Deltagarna menade att detta inte är bra ur ett patientperspektiv då vår-
den riskerar att bli splittrad, eftersom primärvården är första linjens psykiatri 
och egentligen har ansvar för exempelvis behandling av lindrigare depression 
och ångestsyndrom. Det finns exempel från andra länder där primärvården 
kan ta över när adhd-patienten är insatt och välinställd på sin adhd-läkeme-
delsbehandling, något som avlastar specialistvården. Utifrån detta finns det 
önskemål om att ansvarsfördelningen utifrån förskrivningsrätten och en sam-
manhållen vård ses över.  
Stöd och behandling  
I denna kartläggning har det framkommit hur ett stöd till vuxna med adhd 
kan ges utifrån en helhetssyn på personens livssituation, vilket kan innebära 
att behoven kan se olika ut och variera över tid. Den vuxna med adhd ska en-
ligt lag så långt som möjligt vara delaktig i sin egen vårdsituation, men för att 
stödinsatser ska bli effektiva krävs även att olika aktörer samverkar.  
Internationella guidelines (riktlinjer)7 förordar att stöd och behandling av 
adhd bör vara multidisciplinärt och därmed bestå av en kombination av psy-
kosociala och pedagogiska insatser som vid behov kombineras med läkeme-
del.  
                                                 
7 Till exempel NICE guidelines och European consensus statement on diagnosis and treatment of adult ADHD 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
41 
SOCIALSTYRELSEN 
 

 
I Socialstyrelsens kunskapsstöd framgår att eftersom vuxna med adhd är 
en heterogen grupp bör behandlingsplanerna individanpassas så att de både 
omfattar både 
•  behandling av symtom, och 
•  interventioner relaterade till att kompensera för funktionsbrister och där-
med hjälpa individen att återgå i arbete och klara vardagliga aktiviteter [5]. 
Behov av mer kunskap   
Socialstyrelsen kan slutligen konstatera att vuxna med adhd är en grupp som 
i hög grad påverkas av sin diagnos vad det gäller exempelvis sjuklighet, ar-
betslöshet, jämlikhet och levnadsvillkor. Gruppen är dock mycket heterogen, 
vilket innebär att detta kan se olika ut för olika individer. 
Myndigheten har i denna kartläggning visat att det finns risk att vissa 
vuxna med adhd (exempelvis äldre personer) riskerar att undanhållas utred-
ning och effektiv behandling. Under myndighetens möte med forskare och 
personal beskrevs erfarenheter av hur personer med annan kulturell bakgrund 
löper risk att inte få tillgång till rätt vård. En obehandlad eller odiagnostise-
rad alternativt felbehandlad eller feldiagnostiserad adhd kan leda till en nega-
tiv utveckling för dessa personer. Det finns också en manlig norm som kan 
leda till att kvinnor med adhd inte får rätt diagnos och behandling.  
42 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
SOCIALSTYRELSEN 
 
 

 
Bilaga 1. Metodbeskrivning  
Registerdata 
Urval 
Urval fallgrupp (vuxna personer med adhd) 
Socialstyrelsens patientregister (sluten-öppenvård) 
Giltigt personnummer 
Vuxen, arton år eller äldre vid första vårdkontakt 
Första vårdkontakt 2006-2011, fem års uppföljning 
 
Diagnosurval enligt nedan: 
 
Huvud- eller biddiagnos: 
F90.0 Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning 
F90.1 Hyperaktiv beteendestörning 
F90.8 Andra specificerade hyperaktivitetsstörningar 
F90.9 Hyperaktivitetsstörning, ospecificerad 
F98.8 Andra specificerade beteendestörningar 

kombinerat med uttag av ADHD-läkemedel enligt nedan 
(DSM-IV Kodning av uppmärksamhetsstörning) 
 
Urval ur Läkemedelsregistret 
Urval från PAR matchas mot LKM och läkemedelsdata påförs 
Guanfacin 
 
 
C02AC02 
Amfetamin   
 
N06BA01 
Dexamfetamin 
 
N06BA02 
Metylfenidat   
N06BA04 
Modafinil 
 
 
N06BA07 
Atomoxetin   
N06BA09 
Dexmetylfenidat 
 
N06BA11 
(Finns ej i FASS) 
Lisdexamfetamin 
 
N06BA12 
 
Urval kontrollgrupp (vuxna personer utan adhd) 
Hämtat ur SCB:s Utbildningsregister (UREG), undantaget fallgruppen 
Slumpvis urval 
Matchat på år för första vårdkontakt i fallgruppen 
Matchat på ålder 
Matchat på kön 
Matchat på kommun 
Storlek (5 x fall) Registerdata 
 
Data ur Socialstyrelsens patientregister (PAR) 
Huvuddiagnos 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
43 
SOCIALSTYRELSEN 
 

 
Antal vårdkontakter 
Vårddatum 
Vårdtid 
 
Data ur Socialstyrelsens dödsorsaksregister (DOR) 
Underliggande dödsorsak 
Dödsdatum 
 
Data ur Socialstyrelsens tandhälsoregister (THR) 
Skillnader i basundersökning mellan adhd och kontrollgruppen 
Skillnader i att endast besöka tandvården pga akuta besök 
Saknade och ej intakta tänder. 
 
Tandhälsoregistret från 2009-2018. Här har Socialstyrelsen snävat in på per-
soner som var 20 år och äldre år 2009. Personer som har avlidit innan den 
31/12 2018 har tagits bort.  
 
Data ur Socialstyrelsens läkemedelsregister (LKM) 
Typ av läkemedel 
Dos 
Antal uttag 
Behandlingslängd 
 
Data ur SCB:s Registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAKS) 
Inkomst 
Huvudsaklig inkomstkälla 
 
Data ur SCB:s Utbildningsregister (UREG) 
Högsta utbildningsnivå 
Litteraturgenomgång 
Inom ramen av projektet har det genomförts en informationssökning (se bi-
laga 2). En utomstående expert har därefter gått igenom och värderat den ve-
tenskapliga litteraturen.  
Extern samverkan 
Projektet har under arbetet haft möten och kontakter med en rad externa ak-
törer. Två fysiska möten har genomförts med Försäkringskassan och Arbets-
förmedlingen.  
Projektet har träffat Riksförbundet Attention vid ett tillfälle. Under våren 
genomfördes ett dialogmöte med 15 personer verksamma inom det neuropsy-
kiatriska området för att diskutera preliminära projektresultat.  
44 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
SOCIALSTYRELSEN 
 
 

 
Bilaga 2.  Dokumentation  
av informationssökning 
Databas: PubMED Databasleverantör: nlm Datum: 2019-01-23 
Ämne: ADHD och samsjuklighet, hälsotillstånd 
Sökning gjord av: Natalia Berg 
På uppdrag av: Maria Bratt, ÖJ1 

Databas/ 
Söknr 
Termtyp *) 
Söktermer 
Antal ref. **) 
"Attention Deficit Disorder with Hyperactivity"[Majr] 
1.   
OR ADHD[tiab] OR Attention Deficit Disorder with 
 
32564 
Hyperactivity[tiab] OR Attention Deficit Hyperactivity 
disorder[tiab] 
"Comorbidity"[Mesh] OR "Diagnosis, Dual (Psychiatry)"[Mesh] 
OR comorbid*[tiab] OR co-morbid*[tiab] OR 
multimorbid*[tiab] OR multi-morbid*[tiab] OR 
2.     
coexist*[tiab] OR co-exist*[tiab] OR concurrent[tiab] 
 
OR co-occurring[tiab] OR cooccurring[tiab] OR dual 
diagnos*[tiab] OR association between[tiab] OR 
associations between[tiab] OR association[ti] 
"Sleep Wake Disorders"[Mesh] OR "Obesity"[Mesh] OR 
"Asthma"[Mesh] OR "Gastrointestinal Diseases"[Mesh] 
OR "Metabolic Diseases"[Mesh] OR "Skin 
Diseases"[Mesh] OR "Al ergy and Immunology"[Mesh] 
OR "Hypersensitivity"[Mesh] OR sleep*[tiab] OR 
insomnia*[tiab] OR dyssomnia*[tiab] OR obesity[tiab] 
OR overweight[tiab] OR eating disorder*[tiab] OR 
3.     
asthma[tiab] OR al erg*[tiab] OR restless legs[tiab] 
3602519 
OR gastrointestinal[tiab] OR Somatic[ti] OR somatic 
disorder*[tiab] OR somatic problem*[tiab] OR 
somatic comorbidit*[tiab] OR medical 
condition*[tiab] OR medical disorder*[tiab] OR 
physical condition*[tiab] OR physical health[tiab] OR 
physical disorder*[tiab] OR neurologic disorder*[tiab] 
OR atopic[tiab] 
("Adult"[Mesh] OR adult*[TIAB] OR middle age*[tiab] 
OR working age[tiab] OR women[tiab] OR men[tiab] 
4.     
OR aged[tiab] OR elderly[tiab]) NOT ( child*[ti] OR 
 
pediatic*[ti] OR paediatric[ti] OR preschool*[ti] OR 
school*[ti] NOT (adult*[ti]))   
5.     
1 AND 3 AND 4 
884 
6.     
Filters: Systematic Reviews 
28 (5) 
"Attention Deficit Disorder with Hyperactivity"[Majr] 
OR ADHD[ti] OR Attention Deficit Disorder with 
7.     
Hyperactivity[ti] OR Attention Deficit Hyperactivity 
24649 
disorder[ti] OR Attention Deficit/Hyperactivity 
disorder[ti] 
"Asthma"[Mesh] OR "Gastrointestinal Diseases"[Mesh] 
OR "Metabolic Diseases"[Mesh] OR "Skin 
Diseases"[Mesh] OR "Al ergy and Immunology"[Mesh] 
OR "Hypersensitivity"[Mesh] OR asthma[tiab] OR 
al erg*[tiab] OR restless legs[tiab] OR 
8.   
gastrointestinal[tiab] OR Somatic[ti] OR somatic 
 
3213476 
disorder*[tiab] OR somatic problem*[tiab] OR 
somatic comorbidit*[tiab] OR medical 
condition*[tiab] OR medical disorder*[tiab] OR 
physical condition*[tiab] OR physical health[tiab] OR 
physical disorder*[tiab] OR neurologic disorder*[tiab] 
OR atopic[tiab] 
9.     
4 AND 7 AND 8, English 
149 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
45 
SOCIALSTYRELSEN 
 

 
ADHD hos äldre 
 
Aged[Majr] OR elderly[ti] OR aging[ti] OR older 
10.     
adults[ti] OR older person*[ti] OR older people[ti] OR 
 
older women[ti] OR older men[ti] 
11.     
1 AND 10, English 1995-2019 
37 
ADHD hos nysvenskar, flyktingar 
 
"Transients and Migrants"[Mesh] OR "Emigrants and 
Immigrants"[Mesh] OR "Refugees"[Mesh] or 
12.   
migrant*[tiab] or asylum[tiab] or asyl*[tiab] or 
 
55581 
refugees[tiab] or newly arriv*[tiab] OR new 
entrant*[tiab] OR new erriv*[tiab] OR 
immigrant*[tiab] 
13.     
1 AND 4 AND 12 

Könsskillnader 
 
Gender*[ti] OR sex difference*[ti] OR gender 
14.     
difference*[ti] OR ((girls[ti] OR women*[ti] OR 
55228 
female*[ti]) AND differenc*[ti]) 
15.     
4 AND 7 AND 15; English 
79 
16.     
 
 
 
PubMed: 
*) 
MeSH = Medical subject headings (faststäl da ämnesord i Medline/PubMed) 
Exp = Termen söks inklusive de mer specifika termerna som finns underordnade 
NoExp = Endast den termen söks, de mer specifika, underordnade termerna utesluts  
MAJR = MeSH Major Topic (termen beskriver det huvudsakliga innehål et i artikeln) 
SB = PubMeds filter för: 
- systematiska översikter (systematic[sb]) 
- al a MeSH-indexerade artiklar (medline[sb]) 
FT = Fritextterm/er 
tiab= sökning i title- och abstractfälten 
ot = Other term: ämnesord (keyword) som oftast inte finns som MeSH-term  
**) 
De fetmarkerade referenserna finns nedsparade 
 
Databas: SocINDEX, CINAHL, PsycARTICLES, PsycINFO, MEDLINE   
Databasleverantör: EBSCO Datum: 2019-01-08 
Ämne: ADHD hos vuxna  
Sökning gjord av: Natalia Berg 
På uppdrag av: Maria Bratt, ÖJ1 

Databas/ 
Söknr 
Termtyp *) 
Söktermer 
Antal ref. **) 
Arbete, sjukskrivning 
(MH "Attention Deficit Disorder with Hyperactivity") 
1.    MH/DE 
OR DE "Attention Deficit Disorder with Hyperactivity" 
56579 
OR DE "ATTENTION-deficit hyperactivity disorder" 
TI ( "Attention Deficit Disorder with Hyperactivity" OR 
"Attention deficit hyperactivity disorder" OR ADHD ) 
2.    FT 
OR AB ( "Attention Deficit Disorder with Hyperactivity"  68242 
OR "Attention deficit hyperactivity disorder" OR 
ADHD )   
3.     
1 OR 2 
82285 
(MH "Work Capacity Evaluation") OR (MH "Work") OR 
4.    MH/DE/FT 
(MH "Work Performance") OR (MH "Work 
335209 
Simplification") OR (MH "Workload") OR (MH 
"Employment") OR (MH "Employment, Supported")  
46 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
SOCIALSTYRELSEN 
 
 

 
Databas: SocINDEX, CINAHL, PsycARTICLES, PsycINFO, MEDLINE   
Databasleverantör: EBSCO Datum: 2019-01-08 
Ämne: ADHD hos vuxna  
Sökning gjord av: Natalia Berg 
På uppdrag av: Maria Bratt, ÖJ1 

OR (MH "Unemployment") OR DE "WORK" OR DE 
"ATTITUDES toward work" OR DE "JOB performance" 
OR DE "JOB stress" OR DE "OCCUPATIONAL 
achievement" OR DE "OCCUPATIONAL adaptation" 
OR DE "UNEMPLOYMENT" OR (MH "Absenteeism") OR 
(MH "Sick Leave")  OR (MH "Cost of Il ness") OR DE 
"Employee Absenteeism" OR DE "Employee 
Assistance Programs" OR DE "Employee Motivation" 
OR DE "Employee Productivity" OR (DE "SICK leave") 
OR (DE "JOB absenteeism" OR DE "PROBLEM 
employees") 
 
TI (Work OR workplace OR workload OR job OR 
occupation* OR employ* OR unemploy* OR “cost of 
il ness”) OR AB (“occupational activity” OR 
“occupational ability” OR “occupational capacity” 
OR occupational health” OR “work productivity” OR 
workload OR “work capacity” OR “work 
performance” OR “work ability” OR “work inability” 
OR “inability to work” OR “job adjustment” OR “job 
performance” OR “work adjustment” OR “work 
rehabilitation” OR employment OR employee* OR 
5.    FT 
unemployment OR unemployed OR “work-related” 
552787 
OR “work participation” OR “working place” OR 
“work environment”) OR TI ( absenteeism OR 
“absence from work” OR “work absence” OR “sick 
leave” or “sick day*” or “il ness day*” or “sickness 
absence” or “disability leave” or “sick-list*” or “days 
out of role” or “absence day*” OR “part-time” OR 
“hours lost” ) OR AB ( absenteeism OR “absence 
from work” OR “work absence” OR “sick leave” or 
“sick day*” or “il ness day*” or “sickness absence” or 
“disability leave” or “sick-list*” or “days out of role” or 
“absence day*” OR “part-time” OR “hours lost” ) 
6.     
4 OR 5 
766643 
((MH "Adult") OR (MH "Young Adult") OR (TI ( adult 
OR adults OR adulthood OR “middle age*” OR 
“working age” OR women OR men ) OR AB ( adult 
OR adults OR adulthood OR “middle age*” OR 
7.    MH/DE/FT 
“working age” OR women OR men ) OR SU ( adult 
10110791 
OR adults OR adulthood OR “middle age*” OR 
“working age” OR women OR men )) NOT TI ( child* 
OR pediatic* OR paediatric OR preschool* OR 
school* )   
8.     
3 AND 6 AND 7 
320 
9.   
Published Date: 19950101-20191231 
 
314 
English, German, Swedish, Academic Journals 
Utbildning (SocINDEX, CINAHL, PsycARTICLES, PsycINFO, MEDLINE , ERIC) 
(MH "Educational Status") OR (MM "Education") OR 
((DE "Educational Assessment" OR DE "Educational 
10.    DE 
Attitudes" OR DE "Educational Background" OR DE 
304175 
"Educational Certificates") OR (DE "Academic 
Achievement")) OR (DE "Academic Degrees")   
TI ( “educational status” OR “educational level” OR 
“educational failure” OR “educational background” 
11.    FT/TI, SU 
OR “academic achievement*” OR “academic 
283515 
performance*” OR “academic impairment” OR 
“academic attainment*” OR “academic 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
47 
SOCIALSTYRELSEN 
 

 
Databas: SocINDEX, CINAHL, PsycARTICLES, PsycINFO, MEDLINE   
Databasleverantör: EBSCO Datum: 2019-01-08 
Ämne: ADHD hos vuxna  
Sökning gjord av: Natalia Berg 
På uppdrag av: Maria Bratt, ÖJ1 

functioning” OR “school performance*” OR “school 
achievement*” OR “school attainment*” OR “school 
outcome*” OR “school failure” OR “School 
dropout*” OR “School drop-out*”  ) OR SU ( 
“educational status” OR “educational level” OR 
“educational failure” OR “educational background” 
OR “academic achievement*” OR “academic 
performance*” OR “academic impairment” OR 
“academic attainment*” OR “school performance*” 
OR “school achievement*” OR “school attainment*” 
OR “school outcome*” OR “school failure” OR 
“School dropout*” OR “School drop-out*”   ) 
12.     
10 OR 11 
344892 
TI ( “functional ability” OR “functional inability” OR 
“cognitive function” OR “cognitive dysfunction” OR 
“cognitive impairment” OR “executive function*” OR 
“executive dysfunction*”  OR attention* OR 
inattention* OR “working memory” OR planning OR 
“inhibitory control” OR drop-out* OR dropout* OR 
“learning disabilit*” OR “learning impairment” ) OR 
AB ( “functional ability” OR “functional inability” OR 
“cognitive function” OR “cognitive dysfunction” OR 
“cognitive impairment” OR “executive function*” OR 
13.    FT/TI, AB, 
“executive dysfunction*”  OR attention* OR 
1965563 
SU 
inattention* OR “working memory” OR planning OR 
“inhibitory control” OR drop-out* OR dropout* OR 
“learning disabilit*” OR “learning impairment” ) OR 
SU ( “functional ability” OR “functional inability” OR 
“cognitive function” OR “cognitive dysfunction” OR 
“cognitive impairment” OR “executive function*” OR 
“executive dysfunction*”  OR attention* OR 
inattention* OR “working memory” OR planning OR 
“inhibitory control” OR drop-out* OR dropout* OR 
“learning disabilit*” OR “learning impairment” ) 
TI ( adult* OR women OR men ) OR AB ( adult* OR 
14.     
women OR men ) OR SU ( adult OR adulthood OR 
8992216 
adults )   
3 AND 12 AND 13 NOT (TI ((children OR adolescen*) 
15.     
NOT (childhood))) 
259 
Published Date: 19950101-20191231 English 
Svårigheter I vardagslivet (skuldsättning, spelmissbruk, relationer, vardagsliv 
mm)  

 
Föräldraskap 
(DE "Parent Child Communication") OR (DE "Parent 
Child Relations" OR DE "Family Relations" OR DE 
"Parenting" OR DE "Father Child Relations" OR DE 
"Mother Child Relations" OR DE "Family Conflict" OR 
16.    DE/MH 
DE "Parental Role" OR DE "Parenting Skil s") OR (MH 
326120 
"Parenting") OR (MH "Parent-Child Relations") OR (MH 
"Parents") OR (DE "PARENTING" OR DE 
"PARENTHOOD") OR (DE "ATTENTION-deficit-
disordered parents") 
TI Mother* OR father* OR parenting OR mother* OR 
father* OR parents OR “family relation*” OR “family 
17.    FT/TI 
conflict*” OR “Mother-Child Relation*” OR “Father-
275216 
child relation*” OR “parental ADHD” OR “maternal 
ADHD” OR “paternal ADHD” 
18.     
16 OR 17 
491869 
48 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
SOCIALSTYRELSEN 
 
 

 
Databas: SocINDEX, CINAHL, PsycARTICLES, PsycINFO, MEDLINE   
Databasleverantör: EBSCO Datum: 2019-01-08 
Ämne: ADHD hos vuxna  
Sökning gjord av: Natalia Berg 
På uppdrag av: Maria Bratt, ÖJ1 

19.   
3 AND 7 AND 18 
 
670 (41) 
English, Academic Journals 
Familje- och andra relationer 
 
DE "Family Crises" OR DE "Family Relations" OR DE 
"Couples" OR DE "Cohabitation" OR (DE "Significant 
Others") OR (DE "Friendship") OR (DE "Interpersonal 
Relationships" OR DE "Peer Relations" OR DE 
20.    DE 
"Relationship Quality" OR DE "Relationship 
204780 
Satisfaction") OR (DE "Interpersonal Compatibility") 
OR (DE "Family Conflict" OR DE "Divorce" OR DE 
"Dysfunctional Family" OR DE "Family Background" 
OR DE "Marital Separation" OR DE "Marital Status")   
TI (Family OR marriage* OR divorce* OR marital OR 
couple* OR interpersonal OR friends OR friendship 
21.   
OR romantic OR spouse* OR “significant others” OR 
FT/TI 
133944 
social) AND (functioning OR relation* OR 
attachment OR interaction* OR problem* OR 
conflict* OR crisis OR satisfaction)   
22.     
20 OR 21 
309648 
23.   
3 AND 7 AND 22 
 
191 
Published Date: 19950101-20191231, English 
Vardagsliv 
 
(DE "Quality of Life") OR (DE "Lifestyle") OR (MH 
"Quality of Life") OR (DE "EVERYDAY life") OR (DE 
"ACTIVITIES of daily living" OR DE "QUALITY of life") OR 
24.    DE/FT/TI 
DE "Activities of Daily Living"  OR TI (“Everyday life” 
446604 
OR “everyday living”  OR “quality of life” OR lifestyle 
OR “daily living” OE “daily activit*” OR “home 
context” OR household*) 
( (MH "Attention Deficit Disorder with Hyperactivity") 
OR DE "Attention Deficit Disorder with Hyperactivity" 
25.    DE/FT/TI 
OR DE "ATTENTION-deficit hyperactivity disorder" ) OR 
67413 
( TI ( "Attention Deficit Disorder with Hyperactivity" OR 
"Attention deficit hyperactivity disorder" OR ADHD ) ) 
TI ( function* OR inabilit* OR abilit* OR dysfunction* 
OR impairment OR executive OR “working memory” 
OR planning OR “inhibitory control” OR impulsivity ) 
OR AB ( function* OR inabilit* OR abilit* OR 
dysfunction* OR impairment OR executive OR 
26.   
“working memory” OR planning OR “inhibitory 
FT/TI 
control” OR impulsivity ) OR SU ( function* OR inabilit* 
6964088 
OR abilit* OR dysfunction* OR impairment OR 
executive OR “working memory” OR planning OR 
“inhibitory control” OR impulsivity )   
 
 
27.     
24-26 AND English, Danish 
170 
Spelmissbruk, skulder, riskbeteende 
 
(MH "Risk-Taking") OR (MH "Gambling") OR (DE 
"Gambling") OR (DE "Risk Taking") OR (DE 
28.    DE/FT/TI, 
"COMPULSIVE gambling" OR DE "GAMBLING 
104140 
AB 
behavior" OR DE "COMPULSIVE gamblers") OR (DE 
"RISK-taking behavior") OR (DE "DEBT") OR  (DE 
"CONSUMER credit" OR DE "LOANS")  OR  
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
49 
SOCIALSTYRELSEN 
 

 
Databas: SocINDEX, CINAHL, PsycARTICLES, PsycINFO, MEDLINE   
Databasleverantör: EBSCO Datum: 2019-01-08 
Ämne: ADHD hos vuxna  
Sökning gjord av: Natalia Berg 
På uppdrag av: Maria Bratt, ÖJ1 

TI ( Debts OR gambl* OR “economic burden” OR 
“financial burden” ) OR AB ( Debts OR gambl* OR 
“economic burden” OR “financial burden” ) OR SU ( 
Debts OR gambl* OR “economic burden” OR 
“financial burden” )   
29.   
667 
 
3 AND 29 
 
30.   
30 AND ("systematic review" or meta-analysis or 
 
16 (6) 
"literature review")   
Bilkörning 
 
(MH "Automobile Driving+")  OR ((DE "DRUGGED 
driving") OR (DE "DRUNK driving")) OR (DE 
31.    DE/FT/TI, 
"AGGRESSIVE driving") OR DE "Driving Behavior" OR 
202790 
AB 
DE "Drivers" OR DE "Motor Traffic Accidents" OR TI ( 
driving OR driver* ) OR AB ( driving OR driver* )  
32.     
3 AND 32 
583 
33.   
33 AND ("systematic review" or meta-analysis or 
 
29 (8) 
"literature review")   
Strategier att hantera symtom 
 
TI ( “Coping strateg*” OR “managing of symtom*” 
OR “symtom management” OR “get organized” OR 
“compensation strateg*” OR “compensatory 
strateg*” ) OR SU ( “Coping strateg*” OR “managing 
of symtom*” OR “symtom management” OR “get 
34.    FT/TI, SU, 
organized” OR “compensation strateg*” OR 
57535 
AB 
“compensatory strateg*” ) OR AB ( “Coping 
strateg*” OR “managing of symtom*” OR “symtom 
management” OR “get organized” OR 
“compensation strateg*” OR “compensatory 
strateg*” )   
35.     
3 AND 7 AND 34, English 
92 (28) 
Samsjuklighet  
 
(MH "Comorbidity") OR DE "Comorbidity" OR DE "Dual 
Diagnosis"  OR TI ( comorbid* OR co-morbid* OR 
multimorbid* OR multi-morbid* OR coexist* OR co-
36.    DE/FT/TI, 
exist* OR concurrent OR co-occurring OR 
638725 
AB 
cooccurring OR “dual diagnos*” ) OR AB ( 
comorbid* OR co-morbid* OR multimorbid* OR multi-
morbid* OR coexist* OR co-exist* OR concurrent OR 
co-occurring OR cooccurring OR “dual diagnos*” ) 
37.     
3 AND 7 AND 36 
5117 
38.   
37 AND (systematic review OR meta-analysis OR 
 
347 (64) 
literature review) 
ADHD hos äldre 
 
TI (elderly OR aging OR “older adult*” OR “older 
39.    FT/TI 
person*” OR “older people” OR “older women” OR 
200062 
“older men” OR “old age”) 
40.     
3 AND 39 
45 
ADHD hos migranter 
 
(DE "Refugees") OR (DE "Asylum Seeking")or DE 
41.    DE/FT/TI, 
123005 
AB 
"REFUGEES" OR DE "IMMIGRANTS" OR DE 
"UNDOCUMENTED immigrants" OR TI ( migrant* or 
50 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
SOCIALSTYRELSEN 
 
 

 
Databas: SocINDEX, CINAHL, PsycARTICLES, PsycINFO, MEDLINE   
Databasleverantör: EBSCO Datum: 2019-01-08 
Ämne: ADHD hos vuxna  
Sökning gjord av: Natalia Berg 
På uppdrag av: Maria Bratt, ÖJ1 

asylum or asyl* or refugees or “newly arriv*” OR 
immigrant* ) OR AB ( migrant* or asylum or asyl* or 
refugees or “newly arriv*” OR immigrant* ) 
42.     
3 AND 7 AND 41 
10 
Könsskillnader (PsycInfo, PsycArticles, SocIndex) 
 
43.   
TI (Gender* OR “sex difference*” OR ((girls OR 
FT/TI 
128177 
women* OR female*) AND differenc*)) 
44.     
7 AND 25 AND 43 English 
73 
45.   
7 AND 43 AND (systematic review or meta-analysis or 
 

literature review) 
Kriminalitet 
 
(DE "Criminals") OR (DE "Criminal Behavior" OR DE 
"Crime" OR DE "Gangs") OR (DE "Prisoners") OR (DE 
"CRIMINALS" OR DE "DELINQUENT youths" OR DE 
"DRUG dealers" OR DE "GANGS" OR DE "MALE 
offenders" OR DE "RECIDIVISTS" OR DE "WOMEN 
criminals" OR DE "CRIMINAL behavior" OR DE 
46.    DE/FT/TI 
"PRISONERS") OR (DE "PRISONERS") OR (MH 
254379 
"Criminals") OR (MH "Criminal Behavior") OR (MH 
"Prisoners") OR TI (Criminals OR criminal OR criminality 
OR delinquen* OR prisoner* OR “prison inmates” OR 
imprisoned OR incarcerated OR offender* OR gang* 
OR “antisocial behavio*” OR recidivism OR 
recidivists) 
47.     
7 AND 46 AND (systematic review or meta-analysis or  27 (9) 
literature review) 
48.   
220 
 
7 AND 25 AND 46 English 
 
HBTQ 
 
(DE "Homosexuality" OR DE "Sexual Orientation" OR 
DE "Lesbianism" OR DE "Male Homosexuality" OR DE 
"Homosexuality (Attitudes Toward)" OR DE "Same Sex 
Couples" OR DE "Same Sex Marriage" OR DE 
"Transsexualism" OR DE "Transvestism") OR (DE 
"Bisexuality")  OR DE "HOMOSEXUALITY" OR DE 
"SEXUAL orientation" OR DE "BISEXUALITY" OR DE "GAY 
49.   
people" OR DE "TRANSGENDERISM" OR DE "SEXUAL 
DE 
114143 
minorities" OR DE "FEMALE-to-male transsexuals" OR 
DE "MEN who have sex with men" OR DE 
"TRANSSEXUALISM" OR DE "GENDER identity" OR DE 
"GENDER transition" OR (MH "Sexual and Gender 
Minorities") OR (MH "Homosexuality") OR (MH 
"Bisexuality") OR (MH "Sexual and Gender Minorities") 
OR (MH "Gender Dysphoria") OR (MH "Gender 
Identity") OR (MH "Transgender Persons") 
TI ( Homosexual* OR bisexual* OR lesbian* OR gay* 
OR “sexual orientation” OR LGBT OR “gender 
identity” OR “gender dysphoria*” OR transsexual* OR 
transgender* OR “same sex coupl*” OR “men who 
have sex with men” OR “women who have sex with 
50.    FI/TI, AB 
women” ) OR AB ( Homosexual* OR bisexual* OR 
135952 
lesbian* OR gay* OR “sexual orientation” OR LGBT 
OR “gender identity” OR “gender dysphoria*” OR 
transsexual* OR transgender* OR “same sex coupl*” 
OR “men who have sex with men” OR “women who 
have sex with women” ) 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
51 
SOCIALSTYRELSEN 
 

 
Databas: SocINDEX, CINAHL, PsycARTICLES, PsycINFO, MEDLINE   
Databasleverantör: EBSCO Datum: 2019-01-08 
Ämne: ADHD hos vuxna  
Sökning gjord av: Natalia Berg 
På uppdrag av: Maria Bratt, ÖJ1 

51.     
49 OR 50 
181413 
52.   
3 AND 51  
 
105 
Publication year: 19950101-20181231, English 
53.     
 
 
 
Ebsco-baserna: 
*) 
DE = Descriptor (faststäl t ämnesord i databasen) 
FT/default fält = fritextsökning i fälten för “al  authors, al  subjects, al  keywords, al  title info (in-
cluding source title) and al  abstracts” 
FT/TI, AB = fritextsökning i fälten för titel och abstract 
ZX = Methodology 
+ = Termen söks inklusive de mer specifika termerna som finns underordnade 
 
**) 
De fetmarkerade referenserna finns nedsparade 
 
 
Databas: Criminology Col ection, IBSS, Social Science Database, Sociology Col ection 
Databasleverantör: ProQuest Datum: 2019-01-08 
Ämne: ADHD hos vuxna  
Sökning gjord av: Natalia Berg 
På uppdrag av: Maria Bratt, ÖJ1 

Databas/ 
Söknr 
Termtyp *) 
Söktermer 
Antal ref. **) 
Arbetsrelaterad funktionsnedsättning, sjukskrivning 
 
MAINSUBJECT.EXACT("Attention deficit hyperactivity 
54.   
disorder") OR noft("Attention Deficit Disorder with 
DE/FT 
11120 
Hyperactivity" OR "Attention deficit hyperactivity 
disorder" OR ADHD) 
ti(Work OR workplace OR workload OR job OR 
occupation* OR employ* OR unemploy* OR "cost of 
il ness" OR absenteeism OR "absence from work" OR 
"work absence" OR "sick leave" OR "sick day*" OR 
"il ness day*" OR "sickness absence" OR "disability 
leave" OR "sick-list*" OR "days out of role" OR 
"absence day*" OR "part-time" OR "hours lost") OR 
ab("occupational activity" OR "occupational ability" 
OR "occupational capacity" OR "occupational 
health" OR "work productivity" OR workload OR "work 
capacity" OR "work performance" OR "work ability" 
OR "work inability" OR "inability to work" OR "job 
55.    FT 
adjustment" OR "job performance" OR "work 
592808 
adjustment" OR "work rehabilitation" OR employment 
OR employee* OR unemployment OR unemployed 
OR "work-related" OR "work participation" OR 
"working place" OR "work environment" OR OR 
absenteeism OR "absence from work" OR "work 
absence" OR "sick leave" OR "sick day*" OR "il ness 
day*" OR "sickness absence" OR "disability leave" OR 
"sick-list*" OR "days out of role" OR "absence day*" 
OR "part-time" OR "hours lost") OR su("occupational 
activity" OR "occupational ability" OR "occupational 
capacity" OR "occupational health" OR "work 
productivity" OR workload OR "work capacity" OR 
52 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
SOCIALSTYRELSEN 
 
 

 
Databas: Criminology Col ection, IBSS, Social Science Database, Sociology Col ection 
Databasleverantör: ProQuest Datum: 2019-01-08 
Ämne: ADHD hos vuxna  
Sökning gjord av: Natalia Berg 
På uppdrag av: Maria Bratt, ÖJ1 

"work performance" OR "work ability" OR "work 
inability" OR "inability to work" OR "job adjustment" 
OR "job performance" OR "work adjustment" OR 
"work rehabilitation" OR employment OR employee* 
OR unemployment OR unemployed OR "work-
related" OR "work participation" OR "working place" 
OR "work environment" OR OR absenteeism OR 
"absence from work" OR "work absence" OR "sick 
leave" OR "sick day*" OR "il ness day*" OR "sickness 
absence" OR "disability leave" OR "sick-list*" OR "days 
out of role" OR "absence day*" OR "part-time" OR 
"hours lost") 
(MAINSUBJECT.EXACT("Adulthood") OR 
MAINSUBJECT.EXACT("Adults")) OR ti(adult OR adults 
OR adulthood OR “middle age*” OR “working age” 
56.    DE/FT 
OR women OR men) OR ab(adult OR adults OR 
1017141 
adulthood OR “middle age*” OR “working age” OR 
women OR men) OR su(adult OR adults OR 
adulthood OR “middle age*” OR “working age” OR 
women OR men) 
57.     
1 AND 2 AND 3 
85 
Utbildning 
 
ti(“educational status” OR “educational level” OR 
“educational failure” OR “educational background” 
OR “academic achievement*” OR “academic 
performance*” OR “academic impairment” OR 
“academic attainment*” OR “academic 
functioning” OR “school performance*” OR “school 
achievement*” OR “school attainment*” OR “school 
outcome*” OR “school failure” OR “School 
dropout*” OR “School drop-out*” ) OR 
ab(“educational status” OR “educational level” OR 
“educational failure” OR “educational background” 
OR “academic achievement*” OR “academic 
performance*” OR “academic impairment” OR 
58.    FT 
“academic attainment*” OR “academic 
185922 
functioning” OR “school performance*” OR “school 
achievement*” OR “school attainment*” OR “school 
outcome*” OR “school failure” OR “School 
dropout*” OR “School drop-out*” ) OR 
mainsubject(“educational status” OR “educational 
level” OR “educational failure” OR “educational 
background” OR “academic achievement*” OR 
“academic performance*” OR “academic 
impairment” OR “academic attainment*” OR 
“academic functioning” OR “school performance*” 
OR “school achievement*” OR “school attainment*” 
OR “school outcome*” OR “school failure” OR 
“School dropout*” OR “School drop-out*” ) 
ti(“functional ability” OR “functional inability” OR 
“cognitive function” OR “cognitive dysfunction” OR 
“cognitive impairment” OR “executive function*” OR 
“executive dysfunction*” OR attention* OR 
59.    FT 
inattention* OR “working memory” OR planning OR 
755563 
“inhibitory control” OR drop-out* OR dropout* OR 
“learning disabilit*” OR “learning impairment” ) OR 
ab(“functional ability” OR “functional inability” OR 
“cognitive function” OR “cognitive dysfunction” OR 
“cognitive impairment” OR “executive function*” OR 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
53 
SOCIALSTYRELSEN 
 

 
Databas: Criminology Col ection, IBSS, Social Science Database, Sociology Col ection 
Databasleverantör: ProQuest Datum: 2019-01-08 
Ämne: ADHD hos vuxna  
Sökning gjord av: Natalia Berg 
På uppdrag av: Maria Bratt, ÖJ1 

“executive dysfunction*” OR attention* OR 
inattention* OR “working memory” OR planning OR 
“inhibitory control” OR drop-out* OR dropout* OR 
“learning disabilit*” OR “learning impairment” ) OR 
mainsubject(“functional ability” OR “functional 
inability” OR “cognitive function” OR “cognitive 
dysfunction” OR “cognitive impairment” OR 
“executive function*” OR “executive dysfunction*” 
OR attention* OR inattention* OR “working memory” 
OR planning OR “inhibitory control” OR drop-out* OR 
dropout* OR “learning disabilit*” OR “learning 
impairment” ) 
1 AND 3 AND 5 AND 6 NOT ti((children OR 
60.     
adolescen*) NOT (childhood))) 
85 
Scholarly Journals; english 
Svårigheter I vardagslivet 
 
ti(“Everyday life” OR “everyday living” OR “quality of 
life” OR lifestyle OR “daily living” OE “daily activit*” 
OR “home context” OR “Coping strateg*” OR 
“managing of symtom*” OR “symtom 
management” OR “get organized” OR 
“compensation strateg*” OR “compensatory 
61.    FT 
strateg*”) OR su(“Everyday life” OR “everyday living” 
 
OR “quality of life” OR lifestyle OR “daily living” OE 
“daily activit*” OR “home context” OR “Coping 
strateg*” OR “managing of symtom*” OR “symtom 
management” OR “get organized” OR 
“compensation strateg*” OR “compensatory 
strateg*”) 
62.     
1 AND 3 AND 8 
50 (3) 
Kriminalitet (Criminology Col ection, Sociology Col ection) 
 
((MAINSUBJECT.EXACT("Adulthood") OR 
MAINSUBJECT.EXACT("Adults")) OR ti(adult OR adults 
OR adulthood OR "middle age*" OR "working age" 

OR women OR men) OR ab(adult OR adults OR 
adulthood OR "middle age*" OR "working age" OR 
women OR men) OR su(adult OR adults OR 

63.    DE/FT 
adulthood OR "middle age*" OR "working age" OR 
31 
women OR men)) AND ti("Attention Deficit Disorder 
with Hyperactivity" OR "Attention deficit hyperactivity 
disorder" OR ADHD) AND ti(Criminals OR criminal OR 
criminality OR delinquen* OR prisoner* OR "prison 

inmates" OR imprisoned OR incarcerated OR 
offender* OR gang* OR "antisocial behavio*" OR 
recidivism OR recidivists) 

HBTQ 
 
ti("Attention Deficit Disorder with Hyperactivity" OR 
"Attention deficit hyperactivity disorder" OR ADHD) 
AND (ti(Homosexual* OR bisexual* OR lesbian* OR 

gay* OR "sexual orientation" OR LGBT OR "gender 
identity" OR "gender dysphoria*" OR transsexual* OR 

64.    FT 
transgender* OR "same sex coupl*" OR "men who 

have sex with men" OR "women who have sex with 
women") OR ab(Homosexual* OR bisexual* OR 
lesbian* OR gay* OR "sexual orientation" OR LGBT OR 
"gender identity" OR "gender dysphoria*" OR 
transsexual* OR transgender* OR "same sex coupl*" 

54 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
SOCIALSTYRELSEN 
 
 

 
Databas: Criminology Col ection, IBSS, Social Science Database, Sociology Col ection 
Databasleverantör: ProQuest Datum: 2019-01-08 
Ämne: ADHD hos vuxna  
Sökning gjord av: Natalia Berg 
På uppdrag av: Maria Bratt, ÖJ1 

OR "men who have sex with men" OR "women who 
have sex with women")) 

ASSIA: 
*) 
DE= Kontrol erade ämnesord från ASSIA:s thesaurus 
KW=Fritexttermer som söks samtidigt i Title (TI), Abstract (AB), Descriptor (DE), och Identifier 
(ID) fälten 
FT = Fritextterm/er 
 
**) 
De fetmarkerade referenserna finns nedsparade 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
55 
SOCIALSTYRELSEN 
 

 
Bilaga 3. Utveckling av 
Socialstyrelsens hälsodataregister 
Regeringen har beslutat att personuppgifter som rör patienter inom den psy-
kiatriska öppenvården, som behandlats av annan hälso- och sjukvårdsperso-
nal än läkare, ska få behandlas i Socialstyrelsens patientregister. Förord-
ningsändringen trädde i kraft den 15 mars 2017. Socialstyrelsen arbetar nu 
med att fram nya rutiner och göra ändringar i föreskrifterna. I avvaktan på att 
detta är klart gäller nuvarande sätt att rapportera in till patientregistret. 
När fler yrkesgruppers insatser kan rapporteras till patientregistret så kan So-
cialstyrelsen bättre beskriva, genomlysa och utvärdera den psykiatriska vår-
den i Sverige. Myndigheten kan då också ge en mer korrekt bild av utbudet 
av multidisciplinär psykiatrisk vård och vårdkonsumtion.  
Nuförtiden vårdas patienter i oftare i öppen vård jämfört med sluten vård, 
detta gäller även patienter med allvarliga tillstånd. Detta skifte från sluten till 
öppenvård gör att det är särskilt angeläget att kunna samla in uppgifter om 
vård som ges fler yrkesgrupper än läkare för att inte i framtiden tappa viktig 
kunskap om den psykiatriska vården [225].  
Dessa förändringar kommer att göra det enklare att följa upp i vilken grad 
rekommendationer om multidisciplinär (multimodal behandling) följs av vår-
den (vilket ger förutsättningar för indikatorbaserad utvärdering). Detta har 
stor betydelse, särskilt som täckningsgraden av kvalitetsregistret BUSA ännu 
är låg. 
 
 
56 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
SOCIALSTYRELSEN 
 
 

 
Referenser 
1. 
Alltjämt ojämlikt! [Elektronisk resurs]: levnadsförhållanden för vissa 
personer med funktionsnedsättning. Stockholm: Socialstyrelsen; 2010. 
2. 
Bergnéhr D, Enell S. Ungdomars och unga vuxnas levnadsvillkor i 
Sverige [Elektronisk resurs] en kunskapsöversikt med fokus på 
ojämlikhet. Stockholm: Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och 
välfärd; 2018. 
3. 
Fayyad J, Sampson NA, Hwang I, Adamowski, T, Aguilar-Gaxiola S, 
Al-Hamzawi A, et al. The descriptive epidemiology of DSM-IV Adult 
ADHD in the World Health Organization World Mental Health Surveys. 
Atten Defic Hyperact Disord. 2017; 9(1):47-65. 
4. 
Turgay A, Goodman DW, Asherson P, Lasser RA, Babcock TF, Pucci 
ML, et al. Lifespan persistence of ADHD: The life transition model and 
its application. The Journal of Clinical Psychiatry. 2012; 73(2):192-201. 
5. 
Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd – ett kunskapsstöd 
[Elektronisk resurs]. Stockholm: Socialstyrelsen; 2014. 
6. 
Simon V, Czobor P, Bálint S, Mészáros Á, Bitter I. Prevalence and 
correlates of adult attention-deficit hyperactivity disorder: Meta-
analysis. The British Journal of Psychiatry. 2009; 194(3):204-11. 
7. 
Thomas R, Sanders S, Doust J, Beller E, Glasziou P. Prevalence of 
Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder: A Systematic Review and 
Meta-analysis. Pediatrics. 2015; 135(4):e 994. 
8. 
Polanczyk G, de Lima MS, Horta BL, Biederman J, Rohde LA. The 
Worldwide Prevalence of ADHD: A Systematic Review and 
Metaregression Analysis. Am J Psychiatry. 2007; 164(6):942-8. 
9. 
Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5; American 
Psychiatric Association (APA). 2013. 
10. 
International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems, 10th revision (ICD-10). Geneva: World Health Organization 
(WHO); 1992. 
11. 
Reimherr FW, Marchant BK, Gift TE, Steans TA, Wender PH. Types of 
adult attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD): baseline 
characteristics, initial response, and long-term response to treatment 
with methylphenidate. Atten Defic Hyperact Disord. 2015; 7(2):115-28. 
12. 
Larsson H, Lichtenstein P, Larsson J-O. Genetic Contributions to the 
Development of ADHD Subtypes from Childhood to Adolescence. J Am 
Acad Child Adolesc Psychiatry. 2006; 45(8):973-81. 
13. 
Nigg JT. Future directions in ADHD etiology research. Journal Of 
Clinical Child And Adolescent Psychology: The Official Journal For 
The Society Of Clinical Child And Adolescent Psychology, American 
Psychological Association, Division 53. 2012; 41(4):524-33. 
14. 
Ferguson CJ. The influence of television and video game use on 
attention and school problems: A multivariate analysis with other risk 
factors controlled. J Psychiatr Res. 2011; 45(6):808-13. 
15. 
Swing EL, Gentile DA, Anderson CA, Walsh DA. Television and video 
game exposure and the development of attention problems. Pediatrics. 
2010; 126(2):214-21. 
16. 
Hultman CM, Torrång A, Tuvblad C, Cnattingius S, Larsson J-O, 
Lichtenstein P. Birth Weight and Attention-Deficit/Hyperactivity 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
57 
SOCIALSTYRELSEN 
 

 
Symptoms in Childhood and Early Adolescence: A Prospective Swedish 
Twin Study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2007; 46(3):370-7. 
17. 
Rucklidge JJ, Frampton CM, Gorman B, Boggis A. Vitamin–mineral 
treatment of attention-deficit hyperactivity disorder in adults: Double-
blind randomised placebo-controlled trial. The British Journal of 
Psychiatry. 2014; 204(4):306-15. 
18. 
Bölte S, Mahdi S, Coghill D, Gau SS-F, Granlund M, Holtmann M, et 
al. Standardised assessment of functioning in ADHD: consensus on the 
ICF Core Sets for ADHD. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2018; 
27(10):1261-81. 
19. 
Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och 
hälsa: barn- och ungdomsversion [ICF-CY]. Stockholm: Socialstyrelsen; 
2010. 
20. 
Socialstyrelsens termbank. Hämtad 2019 03-26 från: 
http://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=64&SrcLang=sv 
21. 
Gemensamt språk för en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation: 
slutrapport för delprojektet Gemensamt språk. Stockholm: 
Socialstyrelsen; 2014. 
22. 
Hur kan ICF användas? en manual för användning av Klassifikation av 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Stockholm: 
Socialstyrelsen; 2016. 
23. 
Towards an ICF core set for ADHD: a worldwide expert survey on 
ability and disability. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2015; (12):1509. 
24. 
Mahdi S, Ronzano N, Knüppel A, Dias JC, Albdah A, Chien-Ho L, et al. 
An international clinical study of ability and disability in ADHD using 
the WHO-ICF framework. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2018; 
27(10):1305-19. 
25. 
Översättning och validering av den svenska versionen av World Health 
Organization - Disability Assessment Schedule (WHODAS) 2.0 2019. 
Örebro: Örebro Universitet. Hämtad 2019 06-12 från: 
https://www.oru.se/forskning/forskningsprojekt/fp/?rdb=p1867 
26. 
Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna – Stöd för beslut om 
behandling [Elektronisk resurs]. Stockholm: Socialstyrelsen; 2015. 
27. 
Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård : 
lägesrapport 2018. Stockholm: Socialstyrelsen; 2018. 
28. 
Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård : 
lägesrapport 2019. Stockholm: Socialstyrelsen; 2019. 
29. 
Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård - Lägesrapport 
2017. Stockholm: Socialstyrelsen; 2017. 
30. 
En god vård? Övergripande uppföljning utifrån sex frågor om hälso- och 
sjukvårdens resultat: öppna jämförelser 2018. Stockholm: 
Socialstyrelsen; 2019. 
31. 
Statistik om tandhälsa 2017. Stockholm: Socialstyrelsen; 2018. 
32. 
Friedlander AH, Yagiela JA, Mahler ME, Rubin R. The 
pathophysiology, medical management and dental implications of adult 
attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal Of The American Dental 
Association (1939). 2007; 138(4):475. 
33. 
Utvärdering av tandvårdsstöd som regleras genom 
tandvårdsförordningen och det statliga särskilda tandvårdsbidraget 
Stockholm: Socialstyrelsen; 2018. 
34. 
Brown TE, Romero B, Sarocco P, Atkins N, Schwartz EJ, Rhoten S. The 
Patient Perspective: Unmet Treatment Needs in Adults With Attention-
58 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
SOCIALSTYRELSEN 
 
 

 
Deficit/Hyperactivity Disorder. Prim Care Companion CNS Disord. 
2019; 21(3). 
35. 
Kuriyan AB, Pelham WE, Jr., Molina BSG, Waschbusch DA, Gnagy 
EM, Sibley MH, et al. Young adult educational and vocational outcomes 
of children diagnosed with ADHD. J Abnorm Child Psychol. 2013; 
41(1):27-41. 
36. 
Hechtman L, Rohde, LA. Predictors of Adult Outcome in Attention-
Deficit/Hyperactivity Disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 
2016; 55(10). 
37. 
Barkley RA. Major life activity and health outcomes associated with 
attention-deficit/hyperactivity disorder. The Journal Of Clinical 
Psychiatry. 2002; 63 Suppl 12:10-5. 
38. 
Selke JH. Adults with ADHD in the workplace: A descriptive analysis 
and evaluation of the workplace and job satisfaction. Dissertation. 
University of California; 2000. 
39. 
Barkley RA, Fischer M, Smallish L, Fletcher K. Young Adult Outcome 
of Hyperactive Children: Adaptive Functioning in Major Life Activities. 
J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2006; 45(2):192-202. 
40. 
Fredriksen M, Dahl AA, Martinsen EW, Klungsoyr O, Faraone SV, 
Peleikis DE. Childhood and persistent ADHD symptoms associated with 
educational failure and long-term occupational disability in adult 
ADHD. Atten Defic Hyperact Disord. 2014; 6(2):87-99. 
41. 
Anker E, Halmøy A, Heir T. Work participation in ADHD and 
associations with social characteristics, education, lifetime depression, 
and ADHD symptom severity. Atten Defic Hyperact Disord. 2019; 
11(2):159-165 
42. 
Biederman J, Petty CR, Fried R, Kaiser R, Dolan CR, Schoenfeld S, et 
al. Educational and occupational underattainment in adults with 
attention-deficit/hyperactivity disorder: a controlled study. The Journal 
Of Clinical Psychiatry. 2008; 69(8):1217-22. 
43. 
Asherson P, Akehurst R, Kooij JJS, Huss M, Beusterien K, Sasané R, et 
al. Under diagnosis of adult ADHD: cultural influences and societal 
burden. Journal Of Attention Disorders. 2012; 16(5 Suppl):20S-38S. 
44. 
Andreassen CS, Griffiths MD, Sinha R, Hetland J, Pallesen S. The 
Relationships between Workaholism and Symptoms of Psychiatric 
Disorders: A Large-Scale Cross-Sectional Study. PLoS One. 2016; 
11(5):e0152978. 
45. 
Brattberg G. PTSD and ADHD: underlying factors in many cases of 
burnout. Stress & Health: Journal of the International Society for the 
Investigation of Stress. 2006; 22(5):305-13. 
46. 
Så här kan man göra... Vägledningsdokument ADHD hos 
vuxna.Stockholm: Socialstyrelsen; 2007. 
47. 
Andersson D. Dörrarna stängs innan alla fått plats [Elektronisk resurs] : 
rapport för den svenska funktionshindersrörelsen sommaren 2012. 
Sundbyberg: Handikappförbunden; 2012. 
48. 
Trantou A, Carlsen HK, Anderson C, Steingrimsson S. Sickness 
Absence Recommendation Among Outpatients With ADHD and 
Comorbidity: A Latent Class Analysis. Journal Of Attention Disorders. 
2018:1087054718780338. 
49. 
Bos M, Beauchaine TP, Ben-David I. Financial Distress and Suicide 
over the Lifecycle for Individuals with ADHD: A Population Study I. 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
59 
SOCIALSTYRELSEN 
 

 
Stockholm: Swedish House of Finance at the Stockholm School of 
Economics; 2019. 
50. 
Vad tycker arbetsgivare? Synen på funktionsnedsatta. Stockholm: 
Arbetsförmedlingen; 2018. 
51. 
Levinsson H, Jiborn M. Minuskontot: Ekonomiska villkor för personer 
med psykisk funktionsnedsättning. Lund: Nationell Samverkan för 
Psykisk Hälsa (NSPH); 2013. 
52. 
Dowling, NA, Cowlishaw, S, Jackson, AC, Merkouris, SS, Francis, KL, 
Christensen, DR. Prevalence of psychiatric co-morbidity in treatment-
seeking problem gamblers: A systematic review and meta-analysis. The 
Australian And New Zealand Journal Of Psychiatry. 2015; 49(6):519-
39. 
53. 
Groen, Y, Gaastra, GF, Lewis-Evans, B, Tucha, O. Risky behavior in 
gambling tasks in individuals with ADHD--a systematic literature 
review. PLoS One. 2013; 8(9):e74909-e. 
54. 
Fatseas, M, Alexandre, J-M, Vénisse, J-L, Romo, L, Valleur, M, 
Magalon, D, et al. Gambling behaviors and psychopathology related to 
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) in problem and non-
problem adult gamblers. Psychiatry Res. 2016; 239:232-8. 
55. 
Babinski, DE, Pelham WE Jr, Molina BS, Gnagy EM, Waschbusch DA, 
Yu J, et al. Late Adolescent and Young Adult Outcomes of Girls 
Diagnosed with ADHD in Childhood: An Exploratory Investigation. 
Journal of Attention Disorders. 2011; 15(3):204-14. 
56. 
Voigt RG, Katusic SK, Colligan RC, Killian JM, Weaver AL, Barbaresi 
WJ. Academic Achievement in Adults with a History of Childhood 
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Population-Based 
Prospective Study. Journal Of Developmental And Behavioral 
Pediatrics: JDBP. 2017; 38(1):1-11. 
57. 
Biederman J, Fried R, Petty C, Mahoney L, Faraone SV, Biederman J, et 
al. An examination of the impact of attention-deficit hyperactivity 
disorder on IQ: a large controlled family-based analysis. Canadian 
Journal of Psychiatry. 2012; 57(10):608-16. 
58. 
Biederman J, Petty CR, Evans M, Small J, Faraone SV. How persistent 
is ADHD? A controlled 10-year follow-up study of boys with ADHD. 
Psychiatry Res. 2010; 177(3):299-304. 
59. 
DuPaul GJ, Franklin MK, Pollack BL, Stack KS, Jaffe AR, Gormley 
MJ, et al. Predictors and Trajectories of Educational Functioning in 
College Students with and without Attention-Deficit/Hyperactivity 
Disorder. Journal of Postsecondary Education and Disability. 2018; 
31(2):161-78. 
60. 
Galéra C, Melchior M, Chastang JF, Bouvard MP, Fombonne E. 
Childhood and adolescent hyperactivity-inattention symptoms and 
academic achievement 8 years later: The GAZEL Youth study. Psychol 
Med. 2009; 39(11):1895-906. 
61. 
Jaber L, Kirsh D, Diamond G, Shuper A. Long-Term Functional 
Outcomes in Israeli Adults Diagnosed in Childhood with Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder. The Israel Medical Association Journal: 
IMAJ. 2015; 17(8):481-5. 
62. 
Pingault J-B, Tremblay RE, Vitaro F, Carbonneau R, Genolini C, 
Falissard B, et al. Childhood trajectories of inattention and hyperactivity 
and prediction of educational attainment in early adulthood: a 16-year 
60 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
SOCIALSTYRELSEN 
 
 

 
longitudinal population-based study. The American Journal Of 
Psychiatry. 2011; 168(11):1164-70. 
63. 
Martin AJ. The role of ADHD in academic adversity: Disentangling 
ADHD effects from other personal and contextual factors. Sch Psychol 
Q. 2014; 29(4):395-408. 
64. 
Norwalk K, Norvilitis JM, MacLean MG. ADHD symptomatology and 
its relationship to factors associated with college adjustment. Journal of 
Attention Disorders. 2009; 13(3):251-8. 
65. 
Norvilitis JM, Sun L, Zhang J. ADHD symptomatology and adjustment 
to college in China and the United States. J Learn Disabil. 2010; 
43(1):86-94. 
66. 
Niermann HCM, Scheres A. The relation between procrastination and 
symptoms of attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) in 
undergraduate students. Int J Methods Psychiatr Res. 2014; 23(4):411-
21. 
67. 
Langberg JM, Dvorsky MR, Becker SP, Molitor SJ. The impact of 
daytime sleepiness on the school performance of college students with 
attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): A prospective 
longitudinal study. J Sleep Res. 2014; 23(3):318-25. 
68. 
Merkt J, Gawrilow C. Health, dietary habits, and achievement 
motivation in college students with self-reported ADHD diagnosis. 
Journal of Attention Disorders. 2016; 20(9):727-40. 
69. 
Bolic V, Hellberg K, Kjellberg A, Hemmingsson H. Stöd för lärande – 
mer än bara pedagogiskt stöd : Elever med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning. AT-forum 2013: Nationell konferens i 
arbetsterapi, 2013; 2013. 
70. 
Wolf LE, Simkowitz P, Carlson H. College students with attention-
deficit/hyperactivity disorder. Current Psychiatry Reports. 2009; 
11(5):415-21. 
71. 
Hellberg K, Kjellberg A. Övergångsprocessen från skola till vidare 
studier och arbete Intervjuer med unga vuxna med ADHD och 
Aspergers syndrom. Linköping: Linköping University Electronic Press; 
2012. 
72. 
Nylander E, Bernhard D, Rahm L, Andersson P. oLika TillSAMmanS 
En kartläggning av folkhögskolors lärmiljöer för deltagare med 
funktionsnedsättningar. Linköping: Linköping University Electronic 
Press; 2015. 
73. 
Parker DR, Hoffman SF, Sawilowsky S, Rolands L. Self-control in 
postsecondary settings: Students’ perceptions of ADHD college 
coaching. Journal of Attention Disorders. 2013; 17(3):215-32. 
74. 
Prevatt F, Young JL. Recognizing and treating attention-
deficit/hyperactivity disorder in college students. Journal of College 
Student Psychotherapy. 2014; 28(3):182-200. 
75. 
Huang CL, Weng SF, Ho CH. Gender ratios of administrative 
prevalence and incidence of attention-deficit/hyperactivity disorder 
(ADHD) across the lifespan: A nationwide population-based study in 
Taiwan. Psychiatry Res. 2016; 244:382-7. 
76. 
Förskrivning av adhd-läkemedel 2016 : utvecklingen av incidens och 
prevalens. Stockholm: Socialstyrelsen; 2017. 
77. 
Cortese S, Faraone SV, Bernardi S, Wang S, Blanco C. Gender 
differences in adult attention-deficit/hyperactivity disorder: results from 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
61 
SOCIALSTYRELSEN 
 

 
the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions 
(NESARC). J Clin Psychiatry. 2016; 77(4):e421-8. 
78. 
Retz-Junginger P, Rosler M, Jacob C, Alm B, Retz W. Gender 
differences in self- and investigator-rated psychopathology in adult 
attention-deficit/hyperactivity disorder. Atten Defic Hyperact Disord. 
2010; 2(2):93-101. 
79. 
Arcia E, Conners CK. Gender differences in ADHD? J Dev Behav 
Pediatr. 1998; 19(2):77-83. 
80. 
Fedele DA, Lefler EK, Hartung CM, Canu WH. Sex differences in the 
manifestation of ADHD in emerging adults. J Atten Disord. 2012; 
16(2):109-17. 
81. 
Robison RJ, Reimherr FW, Marchant BK, Faraone SV, Adler LA, West 
SA. Gender differences in 2 clinical trials of adults with attention-
deficit/hyperactivity disorder: a retrospective data analysis. J Clin 
Psychiatry. 2008; 69(2):213-21. 
82. 
Rucklidge JJ. Gender differences in attention-deficit/hyperactivity 
disorder. Psychiatr Clin North Am. 2010; 33(2):357-73. 
83. 
Katz LJ, Goldstein G, Geckle M. Neuropsychological and personality 
differences between men and women with ADHD. Journal of Attention 
Disorders. 1998; 2(4):239-47. 
84. 
Rasmussen K, Levander S. Untreated ADHD in adults: are there sex 
differences in symptoms, comorbidity, and impairment? J Atten Disord. 
2009; 12(4):353-60. 
85. 
Kakuszi B, Bitter I, Czobor P. Suicidal ideation in adult ADHD: Gender 
difference with a specific psychopathological profile. Compr Psychiatry. 
2018; 85:23-9. 
86. 
Fitzgerald C, Dalsgaard S, Nordentoft M, Erlangsen A. Suicidal 
behaviour among persons with attention-deficit hyperactivity disorder. 
The British Journal of Psychiatry.1-6. 
87. 
Dalsgaard S, Mortensen PB, Frydenberg M, Thomsen PH. Conduct 
problems, gender and adult psychiatric outcome of children with 
attention-deficit hyperactivity disorder. Br J Psychiatry. 2002; 181:416-
21. 
88. 
ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. 
Stockholm: SBU; 2005. 
89. 
Kopp S. Girls with social and/or attention impairments. Gothenburg: 
Institute of Neuroscience and Physiology, Child and Adolescent 
Psychiatry. University of Gothenburg; 2010. 
90. 
Smirthwaite G, Tengelin E, Borrman T, Björnström A. (O)jämställdhet i 
hälsa och vård. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting; 2014. 
91. 
Faraone SV. Attention deficit hyperactivity disorder in adults: 
Implications for theories of diagnosis. Curr Dir Psychol Sci. 2000; 
9(1):33-6. 
92. 
Updated European Consensus Statement on diagnosis and treatment of 
adult ADHD. Eur Psychiatry. 2019:14. 
93. 
Ginsberg Y. Attention deficit hyperactivity disorder in prison inmates 
[Elektronisk resurs]. Stockholm: Karolinska institutet; 2012. 
94. 
Ginsberg Y, Hirvikoski T, Lindefors N. Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder (ADHD) among longer-term prison inmates is a prevalent, 
persistent and disabling disorder. BMC Psychiatry. 2010; 10:112-. 
62 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
SOCIALSTYRELSEN 
 
 

 
95. 
Lindgren E. “It’s all about survival”: Young adults’ transitions within 
psychiatric care from the perspective of young adults, relatives, and 
professionals [Doctoral Thesis]. Luleå: Luleå tekniska universitet; 2014. 
96. 
Philipp-Wiegmann F, Retz-Junginger P, Retz W, Rösler M. The 
intraindividual impact of ADHD on the transition of adulthood to old 
age. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2016; 266(4):367-71. 
97. 
Searight HR, Burke JM, Rottnek F. Adult ADHD: evaluation and 
treatment in family medicine. Am Fam Physician. 2000; 62(9):2077. 
98. 
Ginsberg Y, Kooij S, Edvinsson D. Diagnostisk intervju för ADHD hos 
vuxna (DIVA). Nederländerna: DIVA Foundation; 2010. 
99. 
Guldberg-Kjär T. ADHD in Old Age: Self-rated Symptoms and Clinical 
Information from a Population-Based Swedish Sample Aged 65 and 
Older. Gothenburg: University of Gothenburg; 2013. 
100. 
Michielsen M, Comijs HC, Semeijn EJ, Beekman AT, Deeg DJ, Kooij 
JJS. The comorbidity of anxiety and depressive symptoms in older 
adults with attention-deficit/hyperactivity disorder: a longitudinal study. 
J Affect Disord. 2013; 148(2-3):220-7. 
101. 
Michielsen M, de Kruif J, Comijs HC, van Mierlo S, Semeijn EJ, 
Beekman ATF, et al. The Burden of ADHD in Older Adults: A 
Qualitative Study. J Atten Disord. 2018; 22(6):591-600. 
102. 
Semeijn EJ, Michielsen M, Comijs HC, Deeg DJ, Beekman AT, Kooij 
JJS. Criterion validity of an Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
(ADHD) screening list for screening ADHD in older adults aged 60-94 
years. Am J Geriatr Psychiatry. 2013; 21(7):631-5. 
103. 
Torgersen T, Gjervan B, Lensing MB, Rasmussen K. Optimal 
management of ADHD in older adults. Neuropsychiatr Dis Treat. 2016; 
12:79-87. 
104. 
Solanto MV, Surman CB, Alvir JMJ. The efficacy of cognitive-
behavioral therapy for older adults with ADHD: a randomized 
controlled trial. Atten Defic Hyperact Disord. 2018; 10(3):223-35. 
105. 
Sobanski E, Brüggemann D, Alm B, Kern S, Deschner M, Schubert T, et 
al. Psychiatric comorbidity and functional impairment in a clinically 
referred sample of adults with attention-deficit/hyperactivity disorder 
(ADHD). Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2007; 257(7):371-7. 
106. 
Cumyn L, French L, Hechtman L. Comorbidity in adults with attention-
deficit hyperactivity disorder. Can J Psychiatry. 2009; 54(10):673-83. 
107. 
Edvinsson D, Lindstrom E, Bingefors K, Lewander T, Ekselius L. 
Gender differences of axis I and II comorbidity in subjects diagnosed 
with attention-deficit hyperactivity disorder as adults. Acta 
Neuropsychiatr. 2013; 25(3):165-74. 
108. 
Lee D-Y, Lee C-S, Park C-S, Kim B-J, Cha B-S, Lee S-J, et al. Effect of 
symptoms of adult attention deficit hyperactivity disorder on symptoms 
of post traumatic stress disorder in Korean conscripts. Psychiatry 
Investig. 2012; 9(2):154-60. 
109. 
Philipsen A, Limberger MF, Lieb K, Feige B, Kleindienst N, Ebner-
Priemer U, et al. Attention-deficit hyperactivity disorder as a potentially 
aggravating factor in borderline personality disorder. The British Journal 
of Psychiatry. 2008; 192(2):118-23. 
110. 
Rydén E, Thase ME, Stråht D, Aberg-Wistedt A, Bejerot S, Landén M. 
history of childhood attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) 
impacts clinical outcome in adult bipolar patients regardless of current 
ADHD. Acta Psychiatr Scand. 2009; (3):239. 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
63 
SOCIALSTYRELSEN 
 

 
111. 
van Emmerik-van Oortmerssen K, van de Glind G, van den Brink W, 
Smit F, Crunelle CL, Swets M, et al. Prevalence of attention-deficit 
hyperactivity disorder in substance use disorder patients: A meta-
analysis and meta-regression analysis. Drug Alcohol Depend. 2012; 
122(1-2):11-9. 
112. 
Torgersen T, Gjervan B, Rasmussen K. ADHD in adults: A study of 
clinical characteristics, impairment and comorbidity. Nordic Journal of 
Psychiatry. 2006; 60(1):38-43. 
113. 
Wilens TE, Biederman J, Faraone SV, Martelon M, Westerberg D, 
Spencer, TJ. Presenting ADHD symptoms, subtypes, and comorbid 
disorders in clinically referred adults with ADHD. The Journal of 
Clinical Psychiatry. 2009; 70(11):1557-62. 
114. 
Rydén E. Attention-deficit hyperactivity disorder in bipolar disorder. 
[Doctoral Thesis]. Stockholm: Karolinska Institutet; 2010. 
115. 
Stickley A, Koyanagi A, Takahashi H, Ruchkin V, Inoue Y, Kamio Y. 
Attention-deficit/hyperactivity disorder and physical multimorbidity: A 
population-based study. Eur Psychiatry. 2017; 45:227-34. 
116. 
Chen Q, Hartman CA, Haavik J, Harro J, Klungsøyr K, Hegvik T-A, et 
al. Common psychiatric and metabolic comorbidity of adult attention-
deficit/hyperactivity disorder: A population-based cross-sectional study. 
PLoS One. 2018; 13(9):e0204516-e. 
117. 
Instanes JT, Klungsøyr K, Halmøy A, Fasmer OB, Haavik J. Adult 
ADHD and comorbid somatic disease: A systematic literature review. 
Journal of Attention Disorders. 2018; 22(3):203-28. 
118. 
Cederlöf M, Larsson H, Lichtenstein P, Almqvist C, Serlachius E, 
Ludvigsson JF. Nationwide population-based cohort study of psychiatric 
disorders in individuals with Ehlers–Danlos syndrome or hypermobility 
syndrome and their siblings. 2016; 16(1):207. 
119. 
Komurcu E, Bilgic A, Herguner S. Relationship between extremity 
fractures and attention-deficit/hyperactivity disorder symptomatology in 
adults. Int J Psychiatry Med. 2014; 47(1):55-63. 
120. 
Weiss RE, Stein MA, Trommer B, Refetoff S. Attention-deficit 
hyperactivity disorder and thyroid function. The Journal Of Pediatrics. 
1993; 123(4):539-45. 
121. 
Snyder JA. College Students with ADHD: Extending the 
Lifestyles/Routine Activities Framework to Predict Sexual Victimization 
and Physical Assault: University of Cincinnati; 2011. 
122. 
Dalsgaard S, Østergaard SD, Leckman JF, Mortensen PB, Pedersen MG. 
Mortality in children, adolescents, and adults with attention deficit 
hyperactivity disorder: a nationwide cohort study. Lancet (London, 
England). 2015; 385(9983):2190-6. 
123. 
Balazs J, Kereszteny A. Attention-deficit/hyperactivity disorder and 
suicide: A systematic review. World Journal Of Psychiatry. 2017; 
7(1):44-59. 
124. 
Balazs J, Gyori D, Horvath LO, Meszaros G, Szentivanyi D. Attention-
deficit hyperactivity disorder and nonsuicidal self-injury in a clinical 
sample of adolescents: the role of comorbidities and gender. BMC 
Psychiatry. 2018; 18(1):34. 
125. 
Weissenberger S, Ptacek R, Vnukova M, Raboch J, Klicperova-Baker 
M, Domkarova L, et al. ADHD and lifestyle habits in Czech adults, a 
national sample. Neuropsychiatr Dis Treat. 2018; 14:293-9. 
64 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
SOCIALSTYRELSEN 
 
 

 
126. 
Carlsoosn V. Dental Anxiety in Adults - Psychosocial Aspects, Oral 
Health and Psychological Treatment. [Doctoral Thesis] Göteborg: 
Göteborgs Universitet; 2015. 
127. 
Mot ett system för verksamhetsuppföljning av psykiatriområdet. 
Stockholm: Socialstyrelsen; 2011. 
128. 
Pulay AJ, Bitter I, Papp S, Gulácsi L, Péntek M, Brodszky V, et al. 
Exploring the relationship between quality of life (EQ-5D) and clinical 
measures in adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). 
Applied Research in Quality of Life. 2017; 12(2):409-24. 
129. 
He JA, Antshel KM, Biederman J, Faraone SV. Do Personality Traits 
Predict Functional Impairment and Quality of Life in Adult ADHD? A 
Controlled Study. Journal Of Attention Disorders. 2015. 
130. 
Björk A, Rönngren Y, Selander J, Vinberg S, Hellzen O, Olofsson N. 
Health, lifestyle habits, and physical fitness among adults with ADHD 
compared with a random sample of a Swedish general population. 
Society, Health & Vulnerability. 2018; 9(1):1-. 
131. 
Stickley A, Koyanagi A, Takahashi H, Ruchkin V, Kamio Y. Attention-
deficit/hyperactivity disorder symptoms and loneliness among adults in 
the general population. Res Dev Disabil. 2017; 62:115-23. 
132. 
Miklósi M, Máté O, Somogyi K, Szabó M. Adult Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder Symptoms, Perceived Stress, and Well-Being: 
The Role of Early Maladaptive Schemata. The Journal Of Nervous And 
Mental Disease. 2016; 204(5):364-9. 
133. 
Canel C, Buadze A, Dube A, Eich D, Liebrenz M. Skills and 
compensation strategies in adult ADHD—A qualitative study. PLoS 
One. 2017; 12(9). 
134. 
Kysow K, Park J, Johnston C. The use of compensatory strategies in 
adults with ADHD symptoms. Atten Defic Hyperact Disord. 2017; 
9(2):73-88. 
135. 
Antshel KM, Faraone SV, Maglione K, Doyle A, Fried R, Seidman L, et 
al. Is adult attention deficit hyperactivity disorder a valid diagnosis in 
the presence of high IQ? Psychol Med. 2009; 39(8):1325-35. 
136. 
Holst Y, Thorell LB. Functional impairments among adults with ADHD: 
A comparison with adults with other psychiatric disorders and links to 
executive deficits. Appl Neuropsychol Adult. 2019:1-13. 
137. 
Gordon CT, Fabiano GA. The transition of youth with adhd into the 
workforce: Review and future directions. Clin Child Fam Psychol Rev. 
2019. 
138. 
García Murillo L, Ramos-Olazagasti MA, Mannuzza S, Castellanos FX, 
Klein RG. Childhood attention-deficit/hyperactivity disorder and 
homelessness: A 33-year follow-up study. J Am Acad Child Adolesc 
Psychiatry. 2016; 55(11):931-6. 
139. 
Chen Q, Brikell I, Lichtenstein P, Serlachius E, Kuja‐Halkola R, Sandin 
S, et al. Familial aggregation of attention‐deficit/hyperactivity disorder. 
Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2017; 58(3):231-9. 
140. 
Agha SS, Zammit S, Thapar A, Langley K. Are parental ADHD 
problems associated with a more severe clinical presentation and greater 
family adversity in children with ADHD? Eur Child Adolesc Psychiatry. 
2013; 22(6):369-77. 
141. 
Babinski DE, Pelham WE, Molina BSG, Gnagy EM, Waschbusch DA, 
Wymbs BT, et al. Maternal ADHD, Parenting, and Psychopathology 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
65 
SOCIALSTYRELSEN 
 

 
Among Mothers of Adolescents With ADHD. Journal of Attention 
Disorders. 2016; 20(5):458-68. 
142. 
Miller RW, Gondoli DM, Gibson BS, Steeger CM, Morrissey RA. 
Contributions of Maternal Attention-Deficit Hyperactivity and 
Oppositional Defiant Disorder Symptoms to Parenting. Parenting: 
Science & Practice. 2017; 17(4):281-300. 
143. 
Park JL, Hudec KL, Johnston C. Parental ADHD symptoms and 
parenting behaviors: A meta-analytic review. Clin Psychol Rev. 2017; 
56:25-39. 
144. 
Wymbs BT, Wymbs FA, Dawson AE. Child ADHD and ODD behavior 
interacts with parent ADHD symptoms to worsen parenting and 
interparental communication. J Abnorm Child Psychol. 2015; 43(1):107-
19. 
145. 
Edel M-A, Juckel G, Brüne M. Interaction of recalled parental ADHD 
symptoms and rearing behavior with current attachment and emotional 
dysfunction in adult offspring with ADHD. Psychiatry Res. 2010; 
178(1):137-41. 
146. 
Koemans RG, van Vroenhoven S, Karreman A, Bekker MHJ. 
Attachment and autonomy problems in adults with ADHD. Journal Of 
Attention Disorders. 2015; 19(5):435-46. 
147. 
Syrjänen M, Hautamäki A, Pleshkova N, Maliniemi S. Adults with 
ADHD—A retrospective account of the family systems and attachment 
relationships. Clinical Neuropsychiatry: Journal of Treatment 
Evaluation. 2018; 15(2):123-31. 
148. 
Björkenstam E, Björkenstam C, Jablonska B, Kosidou K. Cumulative 
exposure to childhood adversity, and treated attention 
deficit/hyperactivity disorder: a cohort study of 543 650 adolescents and 
young adults in Sweden. Psychol Med. 2018; 48(3):498-507. 
149. 
Babinski DE, Waxmonsky JG, Waschbusch DA, Humphery H, Pelham 
WE Jr. Parent-Reported Improvements in Family Functioning in a 
Randomized Controlled Trial of Lisdexamfetamine for Treatment of 
Parental Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. J Child Adolesc 
Psychopharmacol. 2017; 27(3):250-7. 
150. 
Babinski DE, Waxmonsky JG, Pelham WE Jr. Treating parents with 
attention-deficit/hyperactivity disorder: the effects of behavioral parent 
training and acute stimulant medication treatment on parent-child 
interactions. J Abnorm Child Psychol. 2014; 42(7):1129-40. 
151. 
Chronis-Tuscano A, O'Brien KA, Johnston C, Jones HA, Clarke TL, 
Raggi VL, et al. The relation between maternal ADHD symptoms & 
improvement in child behavior following brief behavioral parent training 
is mediated by change in negative parenting. J Abnorm Child Psychol. 
2011; 39(7):1047-57. 
152. 
Hirvikoski T, Lindström T, Carlsson J, Waaler E, Jokinen J, Bölte S. 
Psychoeducational groups for adults with ADHD and their significant 
others (PEGASUS): A pragmatic multicenter and randomized controlled 
trial. European Psychiatry: The Journal Of The Association Of European 
Psychiatrists. 2017; 44:141-52. 
153. 
Gunnel Janeslätt, AHR. Föräldraskap hos vuxna med ADHD eller 
Autismspektrumtillstånd: Nka Linnéuniversitetet; 2015. Report No.: 
2015:7. 
154. 
PM, läkarintyg för körkort vid ADHD, autismspektrumtillstånd och 
likartade tillstånd. Borlänge: Transportstyrelsen; 2011 
66 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
SOCIALSTYRELSEN 
 
 

 
155. 
Sjukdomar och medicinska förhållanden som kan kräva utredning. 
Borlänge: Transportstyrelsen; 2019. Hämtad 2019 2019-05-22 från: 
https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/ta-korkort/medicinska-
krav/ 

156. 
Vaa T. ADHD and relative risk of accidents in road traffic: a meta-
analysis. Accident; Analysis And Prevention. 2014; 62:415-25. 
157. 
Vaa T, Elvebakk B, Fjellestad K. ADHD og risiko for ulykker i 
veitrafikk. Oslo: Transportøkonomisk institutt (TØI); 2008. 
158. 
Jerome L, Habinski L, Segal A. Attention-deficit/hyperactivity disorder 
(ADHD) and driving risk: a review of the literature and a 
methodological critique. Current Psychiatry Reports. 2006; 8(5):416-26. 
159. 
Gobbo MA, Louzã MR. Influence of stimulant and non-stimulant drug 
treatment on driving performance in patients with attention deficit 
hyperactivity disorder: a systematic review. European 
Neuropsychopharmacology: The Journal Of The European College Of 
Neuropsychopharmacology. 2014; 24(9):1425-43. 
160. 
Chang Z. The origins and consequences of attention deficit hyperactivity 
disorder. Stockholm: Karolinska Institutet, Dept of Medical 
Epidemiology and Biostatistics; 2013. 
161. 
Helman S, Vlakveld W, Fildes B, Oxley J, Fernández-Medina K, 
Weekley J. Study on driver training, testing and medical fitness. 
Directorate-General for Mobility and Transport (European 
Commission); 2016 
162. 
Förklaring av antagningskrav. Polisen; Hämtad 2019 2019-05-22 från: 
https://polisen.se/om-polisen/bli-polis/ansoka-till-
polisutbildningen/forklaring-av-antagningskrav-till-polisutbildningen/ 

163. 
Information om hälsokrav för sökande till Skydd mot olyckor 
utbildningen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB): 
2019. Hämtad  från: https://www.msb.se/sv/Utbildning--
ovning/Utbildning/Skydd-mot-olyckor/Antagning/Lakarundersokning/ 

164. 
Farligt arbete – läkar- och hälsoundersökningar. Stockholm: 
Arbetsmiljöverket; 2018. Hämtad 2019 2019-05-22 från: 
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/lakar-och-
halsoundersokningar/farligt-arbete---lakar--och-halsoundersokningar/ 

165. 
Biederamn J, Faraone SV, Mick E, Spencer T, et al. High risk for 
attention deficit hyperactivity disorder among children of parents with 
childhood onset of the disorder: A pilot study. The American Journal of 
Psychiatry. 1995; 152(3):431-5. 
166. 
Familjelyftets rapport: del 1 ”Alla med NPF är ju så olika. Socialtjänsten 
har några verktyg som en hammare…Men ibland är ju mitt barn en 
skruv.”Riksförbundet Attention Familjelyftet; 2019. 
167. 
Bemötande. Stockholm: Socialstyrelsen; 2016. Hämtad 2019 2019-05-
22 från: 
http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/adhd2014/Sidor/Bemota
nde.aspx 

168. 
Demokratisk delaktighet hos personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Stockholm: Myndigheten för delaktighet (MFD); 
2016. 
169. 
Valdeltagande bland personer med funktionsnedsättning [Elektronisk 
resurs]. Stockholm: Statistiska centralbyrån; 2015. 
170. 
Kartläggning av hinder för samverkan mellan tandvård och hälso- och 
sjukvård - Delrapport 2019. Stockholm: Socialstyrelsen; 2019. 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
67 
SOCIALSTYRELSEN 
 

 
 
68 
KONSEKVENSER FÖR VUXNA MED DIAGNOSEN ADHD 
SOCIALSTYRELSEN 
 
 

Document Outline