Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Intern revision och riskanalys'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internrevisionsplan 2023–2025 
 
 
  
 


 
 
  
 
2 (8) 
 
Datum 
 
Internrevisionen 
2023-02-15 
      Dnr FK 2022/021622 
 
 
 
 
Innehållsförteckning 
1.  Inledning ...................................................................................................................... 3 
2.  Internrevisionens riskanalys ......................................................................................... 3 
3.  Granskningsuppdrag .................................................................................................... 3 
3.1 Korrekta utbetalningar av försäkringsförmåner ........................................................................ 4 
3.2 Föräldrapenning ........................................................................................................................ 4 
3.3 Sjukpenning .............................................................................................................................. 4 
3.4 Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning ................................................................................... 5 
3.5 Återkrav och fordringshantering ............................................................................................... 5 
3.6 Infiltration, korruption och otillbörlig påverkan .......................................................................... 6 
    3.7 Hantering av säkerhetskrav vid utveckling av informationssystem .......................................... 6 
4.  Rådgivningsuppdrag .................................................................................................... 7 
5.  Budget och resurser ..................................................................................................... 7 
Bilaga 1 - Tentativa granskningar för perioden 2024 och 2025 .......................................... 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


 
 
  
 
3 (8) 
 
Datum 
 
Internrevisionen 
2023-02-15 
      Dnr FK 2022/021622 
 
 
 
1. Inledning 
Försäkringskassan har i enlighet med sin instruktion en internrevisionsfunktion. Internrevisionen ska 
vara  ett  av  styrelsens  instrument  för  att  utvärdera  effektiviteten  och  ändamålsenligheten  i 
myndighetens 
interna 
styrning 
och 
kontroll. 
Internrevisionen 
arbetar 
enligt 
internrevisionsförordningen1  och  Ekonomistyrningsverkets  tillhörande  föreskrifter  och  allmänna 
råd,  god  internrevisions-  och  internrevisorssed  enligt  IIA:s2  ramverk  IPPF3  samt  de  av  styrelsen 
beslutade  riktlinjerna4  för  internrevision.  Det  innebär  att  internrevisionen,  utifrån  en  analys  av 
verksamhetens  risker,  självständigt  ska  granska  om  ledningens  interna  styrning  och  kontroll  är 
utformad så att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter, uppnår verksamhetens mål 
och uppfyller kraven i 3 § myndighetsförordningen (2007:515), det vill säga: 
•  att verksamheten bedrivs effektivt; 
•  att  verksamheten  bedrivs  enligt  gällande  rätt  och  de  förpliktelser  som  följer  av  Sveriges 
medlemskap i EU; 
•  att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt; och 
•  att myndigheten hushållar väl med statens medel. 
Internrevisionens  uppdrag  är  att  vara  en  oberoende  och  objektiv  gransknings-  och  rådgivnings-
funktion. Internrevisionen ska granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens process 
för  intern  styrning  och  kontroll.  I  det  ingår  att  hjälpa  organisationen  genom  att  systematiskt  och 
strukturerat  utvärdera  och  förbättra  effektiviteten  i  riskhantering,  intern  kontroll  och 
ledningsprocesser. Det kan ske genom granskningar eller genom råd och stöd till uppdragsgivaren. 
Granskningsområdet omfattar all verksamhet som Försäkringskassan bedriver. 
2. Internrevisionens riskanalys 
Internrevisionsplanen utgår från internrevisionens identifiering och analys av myndighetens risker. 
Internrevisionen  har  i  sin  riskanalys  inför  2023  utgått  från  den  riskanalys  som  upprättats  inom 
myndigheten  i  enlighet  med  myndighetens  riktlinjer  (2020:4)  intern  styrning  och  kontroll.  Därtill 
bygger  internrevisionens  riskanalys  på  information  från  organisationen,  interna  och  externa 
granskningsrapporter,  intervjuer  med  avdelningschefer  samt  omvärldsbevakning.  Analysen  har 
omfattat hela Försäkringskassans verksamhet och har även beaktat risken för korruption, otillbörlig 
påverkan, bedrägerier och andra oegentligheter. Internrevisionen har vägt samman organisationens 
egen bedömning av risker och planerade åtgärder, information från intervjuer med avdelningschefer 
och  andra  ansvarslinjen  samt  internrevisionens  samlade  kunskaper  om  den  verksamhet  som 
myndigheten bedriver i syfte att identifiera förslag till gransknings- och rådgivningsuppdrag 2023 
samt tentativa gransknings- och rådgivningsuppdrag för perioden 2024 till 2025. 
3. Granskningsuppdrag 
Nedan  anges  de  områden  som  internrevisionen  avser  att  granska  under  2023.  Inriktningen  för 
respektive  granskning  kommer  att  preciseras  närmare  i  planeringen  av  respektive  granskning. 
Beslutade granskningar för 2022 i internrevisionsplanen för 2022–2024 som inte hade påbörjats vid 
utgången av 2022 och som fortsatt bedömts utgöra väsentliga riskområden och därmed relevanta att 
granska ingår i internrevisionsplanen 2023–2025.  
                                                 
1 SFS 2006:1228 
2 The Institute of Internal Auditors 
3 International Professional Practices Framework, se www.theiia.se/standarder-och-vägledning/ 
4 Riktlinjer (2011:44) Internrevision 
 
  
 


 
 
  
 
4 (8) 
 
Datum 
 
Internrevisionen 
2023-02-15 
      Dnr FK 2022/021622 
 
 
 
3.1 Korrekta utbetalningar av försäkringsförmåner 
Felaktiga  utbetalningar  och  bidragsbrott riskerar att  undergräva  förtroendet  för  socialförsäkringen 
och i förlängningen medborgarnas vilja att bidra till välfärdssystemet som sådant. Försäkringskassan 
ska  bidra  till  det  övergripande  målet  att  utbetalningarna  från  välfärdssystemen  ska  vara  korrekta, 
andelen felaktiga utbetalningar ska minska och fel ska motverkas. 
Försäkringskassan betalar årligen ut väsentliga belopp inom ramen för sitt uppdrag. Varje förmån 
ansvarar för att identifiera risker och utforma kontroller för att förebygga och upptäcka en felaktig 
utbetalning.  Det  arbete  som  pågår  inom  Försäkringskassan  handlar  till  stor  del  om  att  öka 
myndighetens  förmåga  att  upptäcka  och  förhindra  fel  och  bidragsbrott  genom  bl.a.  samverkan, 
förstärkt kontrollutredningsverksamhet, ökad kunskapsuppbyggnad samt regelutveckling.  
En översyn pågår av organiseringen av Avdelningen för ledningsstöd (LS) och ambitionen är att ett 
nytt verksamhetsområde ska koordinera styrning av arbetet med att minska felaktiga utbetalningar 
utifrån ett myndighetsövergripande perspektiv.  
Risk 
Risk att utbetalningar från de förmåner och ersättningar som Försäkringskassan ansvarar för inte är 
korrekta.   
Syfte 
Syftet  med  granskningen  är  att  bedöma  om  myndighetens  interna  styrning  och  kontroll  för  att 
säkerställa korrekta utbetalningar från de förmåner och ersättningar som myndigheten ansvarar för 
efterlevs och har avsedd effekt.   
3.2 Föräldrapenning 
Föräldrapenning  är  ett  ekonomiskt  stöd  som  föräldrar  får  i  samband  med  att  ett  barn  föds  eller 
adopteras. Ersättningen ska göra det möjligt för föräldrar att vara hemma med sina barn, såväl kortare 
som längre sammanhängande perioder, genom att den ersätter en del av en förälders inkomstbortfall 
vid föräldraledighet. Föräldrapenningen ska göra det möjligt för både män och kvinnor att kombinera 
förvärvsarbete med familjeliv. 
Vi bedömer att föräldrapenning är en av de förmåner med hög inneboende risk och som därmed är 
relevant att granska med viss regelbundenhet. Föräldrapenning är en av de största förmånerna som 
Försäkringskassan  hanterar  sett  till  förmånens  utgifter  och  det  är  också  en  av  de  förmåner  som 
myndigheten bedömer har avgörande betydelse för ett stort antal försäkrades försörjning.  
Risk 
Risk att föräldrapenning inte betalas ut till rätt person, med rätt belopp och i rätt tid. 
Syfte 
Syftet med granskningen är att bedöma om den interna styrningen och kontrollen i handläggningen 
av förmånen föräldrapenning efterlevs och har avsedd effekt.  
3.3 Sjukpenning  
Sjukpenning är en förmån som ska ge ekonomisk trygghet vid sjukdom och vara ett effektivt stöd för 
att  den  försäkrade  ska  återfå arbetsförmågan  och  återgå  i  arbete.  Den försäkrade  ska lämna  in  ett 
läkarintyg  till  Försäkringskassan  som  styrker  nedsättningen  av  arbetsförmåga.  Efter  90  dagar  ska 
Försäkringskassan  beakta  om  hen  kan  återgå  i  arbete  efter  en  omplacering  till  annat  arbete  hos 
arbetsgivaren.  Efter  180  dagar  ska  det  beaktas  om  den  försäkrade  har  sådan  förmåga  att  hen  kan 
återgå  i  arbete  genom  att  ta  ett  annat  förvärvsarbete  som  är  normalt  förekommande  på 
arbetsmarknaden. 
 
  
 


 
 
  
 
5 (8) 
 
Datum 
 
Internrevisionen 
2023-02-15 
      Dnr FK 2022/021622 
 
 
 
Försäkringskassans förvaltning av sjukförsäkringen har identifierats som ett förbättringsområde av 
myndigheten.  Våren  2022  startade  Försäkringskassan  Programmet  för  förnyelse  av 
sjukförsäkringens förvaltning
. Syftet med förnyelsearbetet är att skapa en stabil, ändamålsenlig och 
förutsägbar förvaltning av sjukförsäkringen. 
Vi  bedömer  att  sjukpenning  är  en  av  de  förmåner  med  hög  inneboende  risk  och  som  därmed  är 
relevant  att  granska  med  viss  regelbundenhet.  Sjukpenning  är  en  av  de  största  förmånerna  som 
Försäkringskassan  hanterar  sett  till  förmånens  utgifter  och  det  är  också  en  av  de  förmåner  som 
myndigheten bedömer har avgörande betydelse för ett stort antal försäkrades försörjning. 
Risk 
Risk att sjukpenning inte betalas ut till rätt person, med rätt belopp och i rätt tid.  
Syfte 
Syftet med granskningen är att bedöma om den interna styrningen och kontrollen i handläggningen 
av förmånen sjukpenning efterlevs och har avsedd effekt.  
3.4 Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 
Aktivitetsstöd  och  utvecklingsersättning  är  ekonomiska  ersättningar  till  den  som  deltar  i  ett 
arbetsmarknadspolitiskt  program.  Syftet  med  de  arbetsmarknadspolitiska  insatserna  och 
programmen  är  att  stärka  individens  förutsättningar  att  få  och  behålla  ett  arbete  samt  stimulera 
arbetsgivare  att  anställa  arbetssökande  som  bedöms  ha  svårt  att  få  ett  arbete.  Om  man  uppfyller 
villkoren för att få ersättning från en a-kassa eller är över 25 år får man aktivitetsstöd. Om man inte 
har  fyllt  25 år  och  heller  inte  uppfyller  villkoren  för  att  få  ersättning  från  en  a-kassa  får  man 
utvecklingsersättning istället.  
Arbetsförmedlingen ansvarar för och beslutar om inskrivning i arbetsmarknadspolitiska program och 
Försäkringskassan beslutar om rätten till ersättning och betalar ut ersättningen under den tid som en 
person deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Utifrån denna uppdelning behövs ett långtgående 
samarbete  mellan  myndigheterna  för  att  hantera  aktivitetsstöd  och  utvecklingsersättning. Det  är 
viktigt  att  ansvarsfördelningen  och  samarbetet  mellan  Försäkringskassan  och  Arbetsförmedlingen 
fungerar, primärt utifrån möjligheterna till att minska de felaktiga utbetalningarna. 
Vi bedömer att aktivitetsstöd och utvecklingsersättning är ersättningar med hög inneboende risk och 
som  därmed  är  relevant  att  granska  med  viss  regelbundenhet.  Myndigheten  bedömer  även  att 
aktivitetsstöd och utvecklingsersättning har en avgörande betydelse för de försäkrades försörjning.  
Risk 
Risk att aktivitetsstöd och utvecklingsersättning inte betalas ut till rätt person, med rätt belopp och i 
rätt tid.  
Syfte 
Syftet med granskningen är att bedöma om den interna styrningen och kontrollen i handläggningen 
av ersättningarna aktivitetsstöd och utvecklingsersättning efterlevs och har avsedd effekt. 
3.5 Återkrav och fordringshantering 
Av socialförsäkringsbalken framgår att Försäkringskassan ska besluta om återbetalning av felaktiga 
ersättningar som den försäkrade orsakat eller borde ha insett var felaktiga.5 Antalet återkravsärenden 
                                                 
5 108 kap. 2 § socialförsäkringsbalken. 
 
  
 


 
 
  
 
6 (8) 
 
Datum 
 
Internrevisionen 
2023-02-15 
      Dnr FK 2022/021622 
 
 
 
har under de senaste åren ökat kontinuerligt. Fordringsstocken fortsätter att öka, från 6,9 miljarder 
kronor vid 2022 års ingång till 8,1 miljarder kronor per september 2022.  
Från  1  september  2022  gäller  nya  regler  i  utsökningsbalken  som  innebär  att  Försäkringskassans 
återkravsbeslut blir direkt verkställbara. Det kan på sikt innebära att återkrävda belopp kommer att 
betalas in fortare. Implementering av de förändringar som lagändringen innebär pågår. 
Risk 
Risk att felaktigt utbetalda ersättningar inte återbetalas. 
Syfte 
Syftet  med  granskningen  är  att  bedöma  om  den  interna  styrningen  och  kontrollen  i  arbetet  med 
återkrav och fordringshantering efterlevs och har avsedd effekt.  
3.6 Infiltration, korruption och otillbörlig påverkan 
För att upprätthålla ett högt förtroende för den offentliga förvaltningen och välfärdssystemen måste 
medborgarna ha tilltro till att verksamheten bedrivs på ett korrekt sätt och att offentliga medel inte 
används på felaktiga grunder. Av förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll framgår att 
myndighetsledningens process för intern styrning och kontroll ska förebygga att verksamheten utsätts 
för korruption, otillbörlig påverkan, bedrägeri och andra oegentligheter.  
Att  förebygga/motverka  otillåten  påverkan  i  form  av  hot,  våld,  trakasserier,  skadegörelse  samt 
korruption och infiltration är viktigt för Försäkringskassan. Otillåten påverkan kan få till följd att den 
anställde  tvekar  inför  åtgärder,  undviker  situationer  eller  agerar  så  att  tjänsteutövningen  kan 
ifrågasättas.  Felaktig  tjänsteutövning  kan  också  vara  kopplad  till  korruption  och  infiltration. 
Korruption avser situationer där en person utnyttjar sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för 
egen eller någon annans vinning, t.ex. genom att ge eller ta emot en muta. 
Risk 
Risk för korruption, infiltration och otillbörlig påverkan. 
Syfte 
Syftet  med  granskningen  är  att  bedöma  om  myndighetens  interna  styrning  och  kontroll  för  att 
motverka infiltration, korruption och otillbörlig påverkan efterlevs och har avsedd effekt. 
3.7 Hantering av säkerhetskrav vid utveckling av informationssystem 
Försäkringskassans verksamhet är helt beroende av en fungerande it-miljö för att kunna fullgöra sitt 
uppdrag. År 2022 omfattade myndighetens verksamhetsutveckling med it-inslag drygt 600 miljoner 
kronor  och  it-miljön  utvecklas  i  stor  omfattning  internt.  Försäkringskassan  som  utbetalande 
myndighet,  utvecklare  av  verksamhetskritiska  informationssystem  och  ägare  av  en  omfattande 
mängd  socialförsäkringsinformation  behöver  ha  en  god  kravställning  och  kontroll  avseende 
säkerhetskrav vid utveckling av nya informationssystem.  
Risk 
Risk att verksamhetskritiska informationssystem inte uppfyller externa och interna säkerhetskrav. 
Syfte 
Syftet  med  granskningen  är  att  bedöma  om  myndigheten  vid  utveckling  av  informationssystem 
beaktar de säkerhetskrav som ställs vid utveckling av informationssystem. 
 
  
 


 
 
  
 
7 (8) 
 
Datum 
 
Internrevisionen 
2023-02-15 
      Dnr FK 2022/021622 
 
 
 
4. Rådgivningsuppdrag 
Inga rådgivningsuppdrag har identifierats för år 2023. 
5. Budget och resurser 
Internrevisionens  budgetram  för  2023  är  12 500  tkr.  Internrevisionens  verksamhet  utgår  från  en 
grundbemanning  på  cirka  tio  årsarbetskrafter.  Den  totala  disponibla  arbetstiden  för  2023  bedöms 
vara  13  800  timmar,  vilket  motsvarar  cirka  nio  årsarbetskrafter.  Av  tabellen  nedan  framgår  hur 
timmarna fördelas.  
Nr 
Process 
Antal h 2023 
Tidsperiod 

Granska 
9 700 
T1-T3 

Slutförande av granskningar från tidigare internrevisionsplaner 
2 000 
T1-T2 

Datastyrning 
300 
T1 

Processen för intern styrning och kontroll 
300 
T1 

Assistansersättning 
300 
T1 

Smittbärarersättning 
600 
T1-T2 

Molntjänster 
500 
T1-T2 
 
Granskningar 2023 
7 700 
T1-T3 
3.1 
Korrekta utbetalningar av försäkringsförmåner 
1 100 
T2-T3 
3.2 
Föräldrapenning 
1 100 
T1-T2 
3.3 
Sjukpenning 
1 100 
T2-T3 
3.4 
Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 
1 100 
T2-T3 
3.5 
Återkrav och fordringshantering 
1 100 
T1-T2 
3.6 
Infiltration, korruption och otillbörlig påverkan 
1 100 
T2-T3 
3.7 
Hantering av säkerhetskrav vid utveckling av informationssystem 
1 100 
T1-T2 

Ge råd och stöd 
500 
Löpande 

Följa upp beslutade åtgärder 
500 
Löpande 

Leda och styra Internrevisionen 
1800 
Löpande 

Utveckla och förvalta Internrevisionens verksamhet 
800 
Löpande 

Utveckla och förvalta Internrevisionens kompetens 
500 
Löpande 
 
Totalt: 
13 800 
 
 
 
 
 
  
 


 
 
  
 
8 (8) 
 
Datum 
 
Internrevisionen 
2023-02-15 
      Dnr FK 2022/021622 
 
 
 
Bilaga 1 – Tentativa granskningar för perioden 2024 till 2025 
Av tabellen nedan framgår de riskområden som har identifierats i riskanalysen och som i nuläget 
bedöms ändamålsenliga att granska år 2024 eller 2025. 
Riskområde 
Risk 
Risk att aktivitetsersättning inte betalas ut till rätt person, med rätt belopp 
Aktivitetsersättning 
och i rätt tid. 
Risk att etableringsersättning inte betalas ut till rätt person, med rätt belopp 
Etableringsersättning 
och i rätt tid. 
Risk att EU-familjeförmåner inte betalas ut till rätt person, med rätt belopp 
EU-familjeförmåner 
och i rätt tid. 
Risk att sjukersättning inte betalas ut till rätt person, med rätt belopp och i 
Sjukersättning 
rätt tid. 
Risk att statligt tandvårdsstöd inte betalas ut till rätt vårdgivare, med rätt 
Statligt tandvårdsstöd 
belopp och i rätt tid. 
Risk att tillfällig föräldrapenning inte betalas ut till rätt person, med rätt 
Tillfällig föräldrapenning 
belopp och i rätt tid. 
Risk att totalförsvarsförmåner inte betalas ut till rätt person, med rätt belopp 
Totalförsvarsförmåner 
och i rätt tid. 
Risk att en person inte är försäkrad för att ta del av en förmån eller 
FTH 
ersättning inom den svenska socialförsäkringen. 
SGI 
Risk att en försäkrads beslutade SGI inte är korrekt. 
Utbetalningsprocessen 
Risk att förmåner och ersättningar betalas ut felaktigt.  
Hantering av nya lagkrav och 
Risk att Försäkringskassan inte kan hantera nya lagkrav och 
regeringsuppdrag 
regeringsuppdrag på ett ändamålsenligt sätt. 
Risk att den rättsliga styrningen inte efterlevs/tillämpas som avsett vilket 
Rättslig styrning 
leder till att förmåner och ersättningar inte betalas ut till rätt person och 
med rätt belopp. 
Risk att det rättsliga stödet inte efterlevs/tillämpas som avsett vilket leder till 
Rättsligt stöd 
att förmåner och ersättningar inte betalas ut till rätt person och med rätt 
belopp. 
Styrning av 
Risk att myndighetens verksamhetsutveckling inte bedrivs effektivt och inte 
verksamhetsutveckling 
uppnår avsedd effekt.  
Risk att myndighetens uppdrag inte kan genomföras pga. att myndighetens 
Hantering av teknisk skuld 
tekniska skuld inte hanteras i tillräcklig takt med driftstörningar, 
(COBOL-migrering) 
kvalitetsbrister, utebliven verksamhetsutveckling eller kompetensbrist som 
konsekvens. 
Risk att myndighetens informationstillgångar inte i tillräcklig omfattning 
Informationssäkerhet 
skyddas avseende konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. 
Generella it-kontroller, vilket 
Risk att myndighetens it-stöd inte är robusta pga. att generella it-kontroller 
omfattar följande områden: 
inte är ändamålsenliga eller inte utförs på ett effektivt sätt. 
åtkomst och behörighet; 
systemutveckling; 
ändringshantering; samt drift 
och kontinuitetshantering 
Risk att myndigheten inte har den kompetens som krävs för att utföra sitt 
Kompetensförsörjning 
uppdrag på kort-, medellång- och långsikt.  
Systematiskt 
Risk för ohälsa, olycksfall och otillfredsställande arbetsmiljö. 
arbetsmiljöarbete 
Processen för upphandling 
Risk att externa och interna regelverk för upphandling inte efterlevs. 
och inköp