This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Avtal mellan Härnösands Simsällskap och Härnösands Kommun rörande Simhallen'.

 
Sida 
YTTRANDE 
1(14) 
Datum 
 
 
2023-11-17 
 
 
Samhällsförvaltningen 
 
 
Ulf Andersson 
 
 
xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
 
 
 
 
Synpunkter med anledning av kommunens förslag till 
taxa för ”blöta föreningar” 
 
Mail skickat 27 oktober till 17 november 
 
Mail från HSS 14/11-23 - Re: Svar på frågeställningar från HSS! – Vi 
beslutade på gårdagens styrelsemöte att översända våra reflektioner kring era svar 
på frågor kring den föreslagna taxan. Bifogas. Våra reflektioner är i röd text och 
vi har under respektive fråga fet markerat det som är frågeställningar som vi 
fortsatt önskar svar på. 
 
HSS 2023-11-14
 – Kan vi få köpa in en förvaringsvagn till att ha ute i simhallen 
och där behöver vi er hjälp i dialog med entreprenören om alternativ. 
 
Kommun 2023-11-17 – Sett till tjänstekoncessionsavtalet kan inte kommunen 
kräva att föreningen ska ha rätt till mer förråd i anläggningen än vad man har 
idag. Vi föreslår att ni i första hand börjar med att boka ett möte med 
entreprenören och tar upp ert problem gällande förråd.  
 
HSS 2023-11-14 – Vi har fått ta del av två tilläggsavtal, nr 1 och 5 till 
tjänstekoncessionsavtalet och vi undrar om det då finns avtal nummer 2-4 och 
eventuellt fler än nr 5? 
 
Kommun 2023-11-17 – Vi har ingen kännedom om hur numreringen på 
tilläggsavtalen har uppstått. Vi kommer skicka frågan vidare till 
Lokalförsörjningsenheten gällande avtalsfrågan. 
 
 
HSS 2023-11-14 – Vi har efterfrågat besöksstatistik och specificerar den nu till 
att vi önskar få ta del av besöksstatistik onsdag-fredag em. kl. 16.00-19.30, samt 
söndag em. från kl. 15.00-16.30. Vi önskar den redovisad fördelad på vuxna och 
barn och på så detaljerad nivå om det är möjligt. Vi hoppas att statistiken går att 
ta ut ex per timme, vecka, månad för att se en "trend" på angivna tider. 
 
Kommun 2023-11-17 – I tjänstekoncessionsavtalets huvudbilaga kan man under 
punkt 18.1.1, läsa att entreprenören ska lämna in besöksstatistik, innehållande 
 
Postadress 
Besöksadress 
Hemsida 
Telefon 
Organisationsnr 
Härnösands kommun 
Servicecenter 
www.harnosand.se 
0611-34 80 00 
212000-2403 
Samhäl sförvaltningen 
Sambiblioteket 
E-post 
Fax 
Bankgiro 
871 80 Härnösand 
Universitetsbacken 3 
samhal xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
0611-34 81 65 
5576-5218 
 

 
Sida 
Härnösands kommun 
YTTRANDE 
2(14) 
 
Datum 
 
Samhällsförvaltningen 
2023-11-17 
 
 
redovisning av enskilda badbesök på månatlig basis. Vi kommer fråga 
entreprenören ifall vi kan få ta del av besöksstatistik under de tider ni efterfrågar, 
sedan får vi avvakta och se sett till avtalet vad entreprenören går med på att lämna 
ut.  
 
HSS 2023-11-14 – Vi har påbörjat budgetarbetet inför 2024. År 2022 hade vi 
trots en uppväxling av simskoleverksamheten ett minusresultat för föreningen. 
Tillgång till undervisningsbassängen och möjligheter att bedriva simskola för 
olika målgrupper är helt avgörande för vår ekonomi. De tider som hittills 
erbjudits förutom söndagar ligger tidig morgon på helgen eller då tidig em. eller 
sent på vardagkvällar. Vi har av flera skäl svårt att använda dessa tider, det ena är 
att våra ledare inte finns tillgängliga tidiga vardagseftermiddagar och morgon, att 
de sena tiderna på vardagskvällar inte är attraktiva för de små barnen från 5 år, 
samt att de erbjudanden vi får inte är i jämlik konkurrens med att entreprenören 
själv driver simskola måndag till onsdag eftermiddagar på attraktiv tid, samt att 
allmänhetens fria bad prioriteras före att simföreningen får boka 
undervisningsbassängen för att erbjuda allmänheten simskola i 
undervisningsbassängen. Simidrott är träningsintensiv och kräver många 
bassängtimmar per vecka för etablerade tävlingssimmare. I jämförelse med andra 
träningsintensiva idrotter ex skidor och löpning är simidrott i Härnösand hänvisad 
till en anläggning och den taxa som sätts där. Skididrott betalar vad vi uppfattat 
ingen hyra för att nyttja de av kommunen driftade spåren och här skiljer verkligen 
våra förutsättningar sig åt. Simidrotten utvecklas och från mycket stora volymer 
träningstimmar till mer kvalitativ träning vilket ger lite mindre behov av att hyra 
bantimmar, men det kvarstår ett behov av många bantimmar för de ca 50 
ungdomar som föreningen har aktiva i träningsgrupper. En annan problematik för 
simidrott är stora kostnader, startavgifter för tävling på grund av dyr hyra i 
simanläggningar, dyr avancerad teknik, samt det faktum att våra tävlingsregler 
kräver väldigt många funktionärer vid tävling. 
 
De av er översända taxeförslaget kan medföra att vi inom två år står inför en 
taxehöjning på storleksordningen 100 000 kr. En sådan taxehöjning ska då betalas 
av våra ca 50 tävlingsaktiva ungdomar. I det perspektivet hoppas vi att ni 
verkligen förstår att vi måste få tillgång till tider och prissättning i 
undervisningsbassäng för att kunna erbjuda en bredare bas för verksamhet inom 
föreningens regi och helt i linje med Riksidrottsförbundets syn att idrottsrörelsen 
har ett brett uppdrag för alla kategorier medborgare i alla åldrar, från barn till 
veteran! 
 
Vi ser fram emot era svar och förutsätter att ett taxeförslag inte ska tas upp för 
beslut innan vi fått svar och haft en seriös dialog om vad som är rimligt. För vi 
hoppas att ni fortsatt vill stötta att Härnösand har en stark förening inom 
simidrott. Det borde vara attraktivt för en kommun med ambitioner att locka fler 
invånare! 
 
Kommun 2023-11-17 – Anledningen till att en taxa införs är för att föreningen 
har ett väldigt fördelaktigt avtal sett mot alla andra föreningar i kommunen. 
Bakgrunden till att föreningen haft ett lågt avtalspris var för att Härnösands 
kommun bedrev simskola och inte föreningen.  
 

 
Sida 
Härnösands kommun 
YTTRANDE 
3(14) 
 
Datum 
 
Samhällsförvaltningen 
2023-11-17 
 
 
Även fast föreningen fått merkostnader under 2023 i form av hyra av 
mellanbassäng och att en ny taxa införs 2024 anser kommunen att föreningen 
fortsatt har goda förutsättningar för en stabil ekonomi och bra 
ungdomsverksamhet.  Förslaget till ny taxa innebär ändå en kraftig prisreducering 
år 1 (65%) och år 2 (35%).  
 
 
HSS 2023-10-27 – Kan kommunen stödja med ”prova på” tillfällen för simidrott 
motsvarande vad som anordnas för ”torra föreningar”, samt ge möjligheter till 
information i de kanaler som kommunen har via skärmar och anslagstavlor i 
offentliga lokaler, idrottsanläggningar och skolor? 
 
Kommun 2023-10-27 – Gällande marknadsföring får HSS samma förutsättningar 
som andra föreningar i kommunen. Fritid styr inte över infoskärmarna i 
kommunen så därför föreslår vi att HSS tar kontakt med 
kommunikationsavdelningen. När det gäller ”prova på” tillfällen så var 
föreningen inbjuden till Idrottens dag som genomfördes på Högslätten den 29 
september i år. Har föreningen som ambition att anordna något liknande i 
framtiden så kan Fritid vara med i planeringen. 
 
HSS 2023-11-14
 – Reflektion: Noterar tacksamt att fritid kan stötta ”prova på” 
aktivitet. 
 
HSS 2023-10-27 – Hur kommer föreningen att kompenseras för de förändringar 
som uppstått i och med privatiseringen, ex hyra av extra tid i 
undervisningsbassäng, medlemmar köper inträdesband, mindre förrådsutrymmen, 
ingen tillgång till personalrum, konferensrum, brandvakter ska utses vid tävling, 
höjd hyra för träningshallar i anläggningen m.m. 
 
Kommun 2023-10-27 – För de förändringar som ni nämner ovan kommer ingen 
särskild kompensation att betalas ut. 
Undervisningsbassäng: I tjänstekoncessionsavtalets bilaga 7 framgår tydligt vilka 
volymer som ingår i undervisningsbassängen. Verksamhet som bedrivs i 
undervisningsbassängen anser kommunen är en kommersiell verksamhet och 
därför måste tider som ligger utanför bilaga 7 bokas direkt med entreprenören där 
deras prissättning gäller. 
 
HSS 2023-11-14 – Reflektion: Verksamhet, framförallt simskolor för barn enligt 
svenska simlinjen är en del av svensk simidrott och föreningens kärnverksamhet 
och den måste subventioneras till motsvarande nivå som gäller för de i bilaga 7 i 
tjänstekoncessionsavtalet tilldelade tre timmarna. 
 
Kommun 2023-11-17 – Simskola anser vi som kommun är en vinstdrivande 
aktivitet. Ingen subventionering kommer att utgå för bokning av mellanbassängen 
utöver de tre timmar som subventioneras enligt nya taxeförslaget.  
 
 
 

 
Sida 
Härnösands kommun 
YTTRANDE 
4(14) 
 
Datum 
 
Samhällsförvaltningen 
2023-11-17 
 
 
HSS 2023-11-14 – Vad är kommunens definition av kommersiell verksamhet 
inom föreningsidrott? De flesta föreningar tar väl ut avgifter för kurser, 
träningstillfällen under terminer etc. 
 
Kommun 2023-11-17
 – Definitionen är en verksamhet som omsätter pengar med 
ett vinstintresse. En simskola definieras som en vinstdrivande aktivitet. 
•  Förtjänsten på en subventionerad simskoleomgång med 10 st. tillfällen 
med 10 st. deltagare som betalar 1 100 kr/deltagare är = 7 000 kr 
o  Intäkt: 11 000 kr 
o  Kostnad: 4 000 kr 
o  Förtjänst: 7 000 kr 
 
•  Förtjänsten på en icke subventionerad simskoleomgång med 10 st. 
tillfällen med 10 st. deltagare som betalar 1 100 kr/deltagare är = 4 100 kr 
o  Intäkt: 11 000 kr 
o  Kostnad: 6 900 kr 
o  Förtjänst: 4 100 kr 
HSS 2023-11-14 – Betalar andra föreningar högre taxor för viss verksamhet, 
i så fall vilken? Om ex fotbolls- eller hockeyskolor anordnas av en förening får 
de då betala högre taxor? 
 
Kommun 2023-11-17
 – Se bifogad prislista för taxor i kommunen för föreningar.   
 
HSS 2023-11-14 – Kommunen har inte uppdaterat föreningens behov av tillgång 
till mellanbassängen efter att underlag om dåvarande verksamhet lämnades 2013 
och det är helt orimligt att föreningen ska drabbas för att kommunen i samband 
med avtalsskrivning inte tog höjd för denna fråga eller att kommunen som part i 
tjänstekoncessionsavtalet gått in och förhandlat om omfördelning av tid från stora 
bassängen till undervisningsbassängen enligt bilaga 7. Kommer kommunen att 
driva en förhandling med entreprenören om omfördelning av bassängtider 
inom i koncessionsavtalet angiven volym för att inom avtalets ram erbjuda 
föreningen tillgång till funktionella tider i undervisningsbassängen? 
 
Kommun 2023-11-17
 – Nej, för tider i undervisningsbassängen kommer inte 
kommunen driva en förhandling med entreprenören gällande omfördelning av 
bassängtider. 
 
Kommun 2023-10-27 – Inträdesband: Samma förutsättningar gäller för andra 
föreningar som måste köpa taggar för att komma in i kommunens anläggningar.  
 
Kommun 2023-10-27 – Förrådsutrymmen: I anläggningen erbjuds idag HSS tre 
st. förråd vilket måste anses fullt acceptabelt i jämförelse med hur andra 
föreningar har det på kommunens anläggningar. På dessa anläggningar betalar 
alla föreningar hyra. 
 

 
Sida 
Härnösands kommun 
YTTRANDE 
5(14) 
 
Datum 
 
Samhällsförvaltningen 
2023-11-17 
 
 
 
HSS 2023-11-14 – Reflektion: Föreningen har tilldelats ett mindre förråd på ca 6 
m2 i källarvåningen på simhallen, där ex utrustning för tävlingar förvaras. En 
liten del av förråd under gamla läktaren/numera del av relaxen har tilldelats där 
föreningen har tillgång till några hyllor och krokar. Ute i simhallen finns en 
förvaringsmöbel för utrustning som används varje dag. Antalet förråd är knappast 
det intressanta, utan att de motsvarar föreningens behov. I nuläget har vi för lite 
utrymme för förvaring av vår träningsutrustning ute i simhallen. Kommer 
kommunen vara behjälplig med att föreningen får bättre 
förvaringsmöjligheter för utrustning i simhallen? 
 
Kommun 2023-11-17
 – Sett till tjänstekoncessionsavtalet kan inte kommunen 
kräva att föreningen ska ha rätt till mer förråd i anläggningen än vad man har 
idag. Vi föreslår att ni i första hand börjar med att boka ett möte med 
entreprenören och tar upp ert problem gällande förråd. 
 
Kommun 2023-10-27
 – Personalrum: Ingen förening har tillgång till personalrum 
på andra kommunala anläggningar.   
 
HSS 2023-11-14 – Reflektion: Här avser vi möjlighet att i samband med tävlingar 
bereda fika, koka kaffe och mackor etc. som tränare och funktionärer erbjuds 
under tävling. Idag har vi inte möjlighet att ordna med det i anläggningen som vi 
tidigare hade under kommunal drift då personalrummet fick användas. Det ställer 
till praktiska problem för enklare behov av att ex koka kaffe till funktionärer och 
vi hänvisas att köpa av entreprenören. Vår bild är att det i andra kommunala 
fritidsanläggningar finns utrymmen för föreningar, ex domarrum och kök. 
Kommer kommunen vara behjälplig för att föreningen i samband med 
tävlingar får möjlighet att ordna med fika? 
 
Kommun 2023-11-17 – Sett till tjänstekoncessionsavtalet kan inte kommunen 
kräva att föreningen ska ha tillgång till entreprenörens personalrum. Vi föreslår 
att ni i första hand börjar med att boka ett möte med entreprenören och tar upp ert 
problem gällande att inte kunna koka kaffe vid tävling. En annan lösning är att ni 
kokar kaffe i fikahörnan i badet när ni anordnar tävling 
 
Kommun 2023-10-27 – Konferensrum: Föreningar som hyr konferensrum på 
kommunala anläggningar erlägger en hyra enligt fastställd taxa. 
 
Kommun 2023-10-27 – Brandvakter:  När en förening anordnar ett arrangemang 
ansvarar föreningen själva för samtliga funktionärer, som kan vara matchvärdar, 
brandvakter m.m.  
 
HSS 2023-11-14 – Reflektion: Som tidigare framförts behöver denna fråga och 
om brandvakter krävs diskuteras ytterligare och innebörden förklaras. Vi har fått 
delvis motstridiga uppgifter från tjänstepersoner hos Räddningstjänsten. 
Föreningen kommer att kontakta räddningstjänsten igen för att klara ut omfattning 
 

 
Sida 
Härnösands kommun 
YTTRANDE 
6(14) 
 
Datum 
 
Samhällsförvaltningen 
2023-11-17 
 
 
av brandvakter och få en beskrivning av deras arbetsuppgifter. Har kommunen 
motsvarande krav på brandvakter i andra kommunala fritidsanläggningar? 
 
Kommun 2023-11-17
 – Det är inte kommunen som beslutar om brandkraven, 
alla anläggningar har olika förutsättningar och behov. Vid andra 
föreningsarrangemang såsom t.ex. matcher vet vi att föreningar ofta har ett antal 
matchvärdar som kan jämställas med en brandvakt.   
 
Kommun 2023-10-27
 – Höjd hyra: Kommunen har höjt taxan på samtliga 
anläggningar som gäller för uthyrning till föreningar i kommunen. Senaste 
höjningen beslutades 2023-08-01.  
 
HSS 2023-11-14
 – Reflektion: Föreningen önskar en sammanställning av olika 
föreningars kostnader i relation till volym verksamhet. Jämförelser mellan 
anläggningar och idrotter är inte lätt, men detta svar säger oss ingenting. 
Kommer kommunen att ta fram någon sammanställning av taxor, 
årsavgifter för föreningar i relation till antal medlemmar, aktivitetsstöd eller 
annan parameter som ger lite mer möjlighet att få en relation mellan storlek 
på förening och taxor? 
 
Kommun 2023-11-17
 – Ja, precis som ni beskriver så är det svårt att jämföra 
mellan föreningar så även mellan kommuner.  
Kommunen har inte utgått från vad andra kommuner tar för taxa i taxeförslaget så 
det är ointressant att jämföra i dagsläget. 
 
Så här har kommunen tänkt kring taxan för blöta föreningar för att den ska bli så 
likvärdig som möjligt i jämförelse med andra anläggningar: 
  •  Blöt förening, kan per timme och bana ha 6-10 st. simmare, två banor 12-
20 st. simmare o.sv.  
 
•  Handboll/fotboll/innebandy/volleyboll är det vanligt att man är mellan 10-
25 st. på en träning och man betalar mellan 250-300 kr/per timme.  
 
Har en simförening 4 st. banor kan man träna med 24-40 st. simmare och med 
taxeförslaget som ligger idag betalar man 100 kr för de 4 banorna. Då anser 
kommunen att taxeförslaget för blöta föreningar vid jämförelse med andra 
föreningar fortfarande är väldigt lågt. 
 
 
HSS 2023-10-27
 – Hur kommer föreningens långsiktiga möjligheter se ut kring 
ett givande och tagande, möjligheter att omfördela tilldelad volym bassängtid i 
tjänstekoncessionsavtalet, möjligheter att boka undervisningsbassängen på 
rimliga tider till rimliga kostnader, samt tillgång under lov och röda dagar? 
 
Kommun 2023-10-27 – De tider som finns angivna i bilaga 7 är ett avtal mellan 
kommunen och entreprenören där volym av tider säkerställs för ”blöta 
 

 
Sida 
Härnösands kommun 
YTTRANDE 
7(14) 
 
Datum 
 
Samhällsförvaltningen 
2023-11-17 
 
 
föreningar” i anläggningen. Däremot finns det alltid för föreningen möjlighet att i 
dialog med entreprenören diskutera omfördelning av tilldelade tider.  
 
HSS 2023-11-14 – Det är inte föreningen som ska förhandla med entreprenören 
enligt tjänstekoncessionsavtalet. Det är kommunen som är part i avtalet. Av punkt 
3.13 framgår att verksamheten ska erbjuda allmänhet, skolor och föreningar goda 
förutsättningar att utöva idrott och motion. Av punkt 3.2.3 framgår att 
entreprenören är införstådd med att den Obligatoriska Verksamheten, på grund av 
förändrade behov och eller riktlinjer inom Kommunen, kan komma att behöva 
anpassas under avtalstiden. Entreprenören har inte rätt att neka sådana 
anpassningar som påkallats av Kommunen och som skäligen kan krävas för att 
uppfylla syftet med drift av en kommunal badanläggning. Genomförandet av 
sådana anpassningar ska diskuteras i samråd mellan Parterna. Hänvisning görs 
även till avsnitt 24.4. Kommer kommunen att driva en förhandling med 
entreprenören om omfördelning av bassängtider inom i koncessionsavtalet 
angiven volym för att erbjuda föreningen tillgång till funktionella tider i 
undervisningsbassängen? 
 
Kommun 2023-11-17
 – Nedan tider erbjöd entreprenören föreningen under våren 
2023: 
•  Måndag-onsdag 14.00-16.00 och 19.00-20.30.  
•  Torsdag och fredag 18.00-20.30.   
•  Lördag 8.00-9.00  
•  Söndag 08.30-10.00 
 
Sett till vad andra föreningar erbjuds för tider i kommunens anläggningar anser 
kommunen att ovan tider som erbjuds från entreprenören är fullt rimliga för 
föreningen att boka för simskola.  
 
Kommun 2023-10-27
 – Tillgång under lov och röda dagar: Att tider och dagar 
ställs in på kommunens anläggningar är inget ovanligt. Många föreningar i 
kommunen får veckovis ställa in sin träning p.g.a. matcher eller andra 
arrangemang, det är även vanligt att träningstider samma dag ställs in. 
Föreningarna tränar då på annan yta eller flyttar träningstiden. Utslaget på ett år 
anser kommunen att det inte är många dagar som HSS behöver flytta sin träning 
från bassäng till annan yta eller en annan tid. 
 
HSS 2023-11-14
 – Reflektion: Enligt koncessionsavtalet p 4.3.2 ska föreningar 
ges tillträde minst i den omfattning som anges i bilaga 7, föreningsverksamhet. 
Simföreningen har ingen alternativ anläggning att träna på. Föreningen har och 
kommer att acceptera förändringar, men de måste ske i ömsesidig dialog och med 
god framförhållning. Föreningen måste kompenseras för tider som tas bort, det 
finns inte konkurrens i anläggningen med andra föreningars behov av ex matcher, 
utan det har handlat om att entreprenören planerat in verksamhet utan samråd med 
föreningen. Med dialog går det säkert i de flesta fall att finna bra ömsesidiga 
lösningar, det har inte varit fallet under den tid som gått sedan entreprenören tog 
över driften. Framförhållningen måste vara ömsesidigt i god tid. Den dag ett 
hotell är i drift kan nya situationer och behov uppstå och det är inte rimligt att 
 

 
Sida 
Härnösands kommun 
YTTRANDE 
8(14) 
 
Datum 
 
Samhällsförvaltningen 
2023-11-17 
 
 
föreningen alltid ska avstå, boka av sin verksamhet och ständigt bli nödgade att 
administrera förändringar för föreningens medlemmar. Kommer kommunen att 
vara behjälplig med utvecklade rutiner för kompensation av tider som tas 
bort på grund av annan verksamhet? 
 
Kommun 2023-11-17 – Bokning av bassängtider: 
  •  För perioden (v. 34-24): hålls ett bokningsmöte i maj varje år, 
sammankallande är kommunen. Vid det mötet bokas tider för hösttermin 
och vårtermin.  
•  För perioden (v. 25-33): ska föreningar i april varje år skicka önskemål 
om sommartider till kommunen. 
•  För sport- och novemberlov: ska föreningen senast tre veckor innan 
lovstart boka ett möte med entreprenören för att gå igenom underlag för 
träningstider. För tillfället gäller tiderna som är angivna i dokumentet ” 
Bassängtider_VT24_HSS_23_11_10” men med dialog parterna emellan 
kan säkert tiderna justeras så det passar både förening, besökare och 
entreprenör. 
•  Under påsk- och jullov: gäller ordinarie träningstider dock inte under 
röda och stängda dagar. 
•  Röda dagar: Kommunen och entreprenören är överens om att träning 
under stängda dagar eller röda dagar ska bokas inför varje nytt läsår. 
Entreprenören medger, inom ramen för med kommunen överenskomna 
volymer, bokning av föreningar under stängda och/eller röda dagar som 
infaller på söndagar. Under stängda dagar som infaller på andra 
veckodagar än söndag medges per automatik ingen bokning av föreningar. 
Förslagsvis bokar föreningen ett separat möte med entreprenören om 
behov finns av att få tillgång till röda dagar som infaller på en vardag. 
Detta bör bokas med samma intervall som inför lov (tre st. veckor innan 
röd dag). 
 
Ifall föreningen vill boka extra tider utöver det man kommit överens om vid ovan 
bokningsmöten bokar föreningen de extra tiderna direkt med entreprenören. Ifall 
föreningen önskar justera tiderna under pågående säsong bokar föreningen ett 
möte med entreprenören för att diskutera förändringarna. Eventuella justeringar 
ska meddelas till kommunen, bokas det mer timmar än vid bokningsmötet 
meddelar entreprenören de timmarna till kommunen, vid avbokning av tider 
meddelar föreningen fritidsbokningen. Kommer parterna inte överens vid ett 
sådant mötet går kommunen in och stödjer föreningen genom att boka ett 
samrådsmöte med entreprenören. 
 
Om avbokning (enligt kommunens riktlinjer, se bifogad bilaga) av tider sker via 
telefon eller mail senast 1 vecka före bokad tid sker ingen debitering, sker 
avbokning mindre än 1 vecka före bokad tid debiteras full avgift.  
Kontaktuppgifter avbokning: 0611-34 81 57, xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
 
HSS 2023-10-27 – Hur ser förutsättningarna ut för föreningar i det kommuner 
som valts ut i förteckningen över banhyra? I vilka av kommunerna och till vilken 
 

 
Sida 
Härnösands kommun 
YTTRANDE 
9(14) 
 
Datum 
 
Samhällsförvaltningen 
2023-11-17 
 
 
omfattning får simföreningen bedriva simskola? I vilka av kommunerna och till 
vilken omfattning finns övriga stöd till simföreningarna, ex lokala aktivitetsstöd, 
hyresbidrag eller möjligheter att mot arbetsinsatser reducera hyran. 
 
Kommun 2023-10-27 – Vi har inte undersökt förutsättningarna i jämförbara 
kommuner. Det närmaste vi undersökt är Ö-viks kommun där anläggningen 
bedriver simskola men föreningen erbjuds att hyra bassängen mot 
marknadsmässig hyra. 
 
HSS 2023-11-14 – Reflektion: Då förutsättningarna inte anges för de kommuner 
som ligger till grund för framräknat medelvärde för banhyra saknar den relevans 
och det saknas en sammanställning för andra föreningars kostnader för 
undervisningsbassäng i relation till vilken omfattning de får bedriva simskola. Jfr 
information ovan i PM om kostnader för Njurunda (160 kr/h), Sundsvalls (300 
kr/h) och Timrås simföreningar. Vad är det marknadsmässiga priset för 
simföreningens hyra av undervisningsbassäng i Ö-vik och vilken av deras 
olika bassänger avses? 
 
Kommun 2023-11-17
 – Vi har skickat mail till Paradiset i Örnsköldsvik bett om 
svar på frågeställningarna. 
 
HSS 2023-10-27
 – Hur kan föreningen erbjudas möjligheter att mot en 
arbetsinsats reducera hyran? 
 
Kommun 2023-10-27 – Då det är en privat entreprenör som bedriver verksamhet 
kan kommunen tyvärr inte erbjuda arbetsinsatser. Vi föreslår att föreningen tar 
kontakt med entreprenören och frågar ifall det finns möjlighet för föreningen att 
utföra arbetsinsatser. Vi som kommun tror att när nya hotellet är på plats kommer 
det säkert finnas möjligheter att utföra vissa arbetsinsatser.  
 
HSS 2023-11-14 – Kan kommunen erbjuda föreningen möjlighet till 
arbetsinsatser på andra platser/anläggningar än simhallen? 
 
Kommun 2023-11-17 –I dagsläget ser vi inget behov av arbetsinsatser på andra 
anläggningar av föreningen.  
 
HSS 2023-10-27 – Fler jämförelser med förutsättningar i kommuners 
simföreningar i länet. 
 
Kommun 2023-10-27 – I dagsläget ser vi inget behov av att ytterligare jämföra 
förutsättningarna i andra kommuner.  
 
HSS 2023-11-14 – Se tidigare reflektion ang. behov av jämförelser och då 
även för kostnader för undervisningsbassäng. 
 
Kommun 2023-11-17
 – Det är samhällsnämnden som beslutar om subventionerat 
pris för undervisningsbassängen inom volymen av bilaga 7. Ytterligare 
subventionering av tider i undervisningsbassängen konkurrerar med 
 

 
Sida 
Härnösands kommun 
YTTRANDE 
10(14) 
 
Datum 
 
Samhällsförvaltningen 
2023-11-17 
 
 
entreprenören. Det blir en otillbörlig konkurrensfördel ifall kommunen med 
skattemedel subventionerar kommersiell verksamhet utöver det som redan är 
reglerat i tjänstekoncessionsavtalet. 
 
HSS 2023-10-27 – Vilka principer har kommunen för taxesättning för föreningar 
på andra idrottsanläggningar i kommunen? 
 
Kommun 2023-10-27 – För det första är taxan på alla anläggningar kraftigt 
subventionerad men grunden för taxan sätts ändå i relation till driftkostnaderna i 
anläggningen. Det är samhällsnämnden som beslutar om taxor för 
fritidsanläggningar och den senaste prisjusteringen gjordes 2023-08-01. 
Justeringen före det var 2022-01-01. 
 
HSS 2023-11-14 – Vad är kraftigt subventionerad? Hur är den uträknad? 
Finns det antagit någon princip, procent eller annat för subventionering och 
då som ni skriver i relation till driftskostnaderna i anläggningen? 
 
Kommun 2023-11-17
 – Utifrån driftkostnader i andra anläggningar är taxor i 
allmänhet subventionerade, detta gäller även simhallen.  
Nej, det finns ingen princip i procent för uträkning av subventionerade priser. 
Skulle kommunen ta marknadsmässiga hyror av föreningar i kommunala 
anläggningar skulle anläggningarna eka tomma då föreningar inte skulle ha råd att 
boka verksamhet.  
 
HSS 2023-10-27
 – Sker motsvarande taxehöjningar som nu föreslås till ”blöta 
föreningar” också på andra anläggningar? 
 
Kommun 2023-10-27
 – Se svar föregående fråga. 
 
HSS 2023-10-27 – Hur ser kommunen på taxesättning för föreningsverksamheter 
som bedrivs på anläggningar som har privat drift? 
 
Kommun 2023-10-27 – Den enda anläggningen som har privat drift är 
Öbackahallen. Kommunen hyr och reglerar således hyran för anläggningen. I 
övrigt är målsättningen att behandla föreningar lika med jämförbara taxor utifrån 
driftkostnader.   
 
HSS 2023-10-27 – Hur ser kommunens driftbidrag ut till entreprenören för 
simhallen och hur ser utgångspunkten ut kring föreningens verksamhet ut i det 
sammanhanget? 
 
Kommun 2023-10-27 – Driftbidraget till entreprenören är 8.765 tkr (7.200 tkr). 
Utgångspunkten finns i bilaga 7. 
 
HSS 2023-11-14 – Bilaga 7 ger bara tillgång till undervisningsbassängen tre 
timmar per vecka, däremot finns relativt bra utrymme i stora bassängen. Om 
föreningar inte nyttjar angivna tider i stora bassängen, som vi då uppfattar det är 
utgångspunkt för en del i det bidrag som kommunen ger driftsentreprenören, 
 

 
Sida 
Härnösands kommun 
YTTRANDE 
11(14) 
 
Datum 
 
Samhällsförvaltningen 
2023-11-17 
 
 
måste det väl ligga i kommunens intresse att stötta och driva att tider kan 
omfördelas till undervisningsbassängen om föreningen hellre önskar det. 
Föreningen förutsätter, men undrar om kommunen driver den frågan och 
subventionerar det som är föreningens behov och hyrs inom eller utanför 
omfördelad volym i avtalet? Det vore märkligt att kommunen skulle ersätta 
entreprenören med ytterligare medel så länge volym i tjänstekoncessionsavtalet 
inte används.  
 
Kommun 2023-11-17 – Gällande omfördelning av tid i stora bassängen till tid i 
undervisningsbassängen hänvisar vi till svaret på frågan längre upp (Ytterligare 
subventionering av tider i undervisningsbassängen konkurrerar med 
entreprenören. Det blir en otillbörlig konkurrensfördel ifall kommunen med 
skattemedel subventionerar kommersiell verksamhet utöver det som redan är 
reglerat i tjänstekoncessionsavtalet). Däremot ifall det är tider i bilaga 7 som 
under en längre tid inte utnyttjas i stora bassängen av blöta föreningar kan det bli 
aktuellt att kommunen diskuterar driftbidraget till entreprenören.  
 
HSS 2023-10-27 – Hur var bakomliggande resonemang till den taxan som 
samhällsnämnden beslutade om 2022-01, var det tänkt att föreningar skulle betala 
lika mycket som ev. privatpersoner eller företag som ville hyra? På vilket sätt är 
den taxan nu giltig i och med den privata driften? 
 
Kommun 2023-10-27 – Det är den senaste beslutade taxan som vi använt oss av i 
vårt förslag på nya taxa för ”blöta föreningar”. Under gårdagens möte 
presenterade kommunen ett förslag på subventionerade priser för föreningar för 
tider inom volymen i bilaga 7. Nytt förslag mailades ut till föreningen efter mötet. 
 
HSS 2023-11-14 – Föreningen uppskattar att de 2022 beslutade priserna som 
använts som utgångspunkt i det första förslaget vi erhöll vid det senaste mötet nu 
subventionerats. Dock kvarstår frågan om grund för taxan 2022 och som 
reflekterats i annan fråga vilka principer, procent eller annat som på en 
generell nivå gäller för föreningars subvention. Observera att taxan för 2022 
omfattade både plasken och undervisningsbassängen i ett paket. Föreningen har 
inget som helst intresse av att hyra plasken och det behövs en bedömning av hur 
stor del av den satta prisnivån som kan anses vara plaskens del och vad som ska 
vara en rimlig hyra för bara undervisningsbassängen. Föreningens uppfattning är 
att det subventionerade priset kan accepteras om det blir 200 kr per timme. Det 
priset ska då gälla för all förhyrning föreningen har behov av, de tre avsatta 
timmarna i koncessionsavtalet, andra i avtalet från stora bassängen omfördelade 
tider eller tider därutöver. Kommer kommunen att subventionera enligt detta 
önskemål? 
 
Kommun 2023-11-17
 – Då föreningar hittills aldrig har hyrt plasken ser vi inget 
behov av att föreslå ett pris för plasken. Kommunen kommer inte att 
subventionera enligt ovan önskemål.  
 
 
 

 
Sida 
Härnösands kommun 
YTTRANDE 
12(14) 
 
Datum 
 
Samhällsförvaltningen 
2023-11-17 
 
 
HSS 2023-10-27 – Är det kommunens vilja att föreningen inte ska kunna bjuda 
till tävlingsarrangemang i Härnösand.  
 
Kommun 2023-10-27 – Svar: Nej! 
 
HSS 2023-11-14
 – Föreningen uppskattar att kommunen stödjer våra 
tävlingsarrangemang och det bidrag det ger till kommunens besöksnäring genom 
att simidrottare från hela Norrland besöker Härnösand. 
 
HSS 2023-10-27 – Hur ska förhyrda timmar räknas och prissättas då det inte är 
öppet för allmänheten? 
 
Kommun 2023-10-27
 – Det kommer inte vara någon skillnad på prissättningen 
oavsett om anläggningen är öppen eller stängd för allmänheten.  
 
HSS 2023-11-14
 – Simhallar skiljer sig tyvärr från många andra 
idrottsanläggningar genom att de i många fall i första hand är till för allmänheten, 
så är det ex. inte i jämförelse med fotbollsplaner och ishallar. Då föreningen har 
önskemål om att nyttja anläggningen och den inte är öppen, i konkurrens med 
allmänheten vore det rimligt med en lägre taxa. I nuläget hänvisas föreningen vad 
gäller undervisningsbassängen till tider då anläggningen är stängd för 
allmänheten, lördag och söndag morgon, samt söndag em./kväll, samt några andra 
tider då undervisningsbassängen i mycket liten utsträckning är attraktiv för yngre 
barn. Föreningen vill kunna erbjuda allmänhet, innevånare i Härnösand är den 
samhällsviktiga verksamheten simkunnighet för barn, vuxna, nyanlända och 
funktionsnedsatt i samarbete med If Rycket. Detta faktum och att föreningen 
inte har något som helst intresse av att betala hyra för plasken medför att vi 
undrar hur denna fråga om prissättning för hyra av mellanbassängen 
kommer att bli föremål för en seriös genomlysning? 
 
Kommun 2023-11-17 – I taxeförslaget finns inte plasken med, ni betalar inte för 
plasken. Uthyrning på stängd tid kan innebära merkostnader i form av extra 
personalkostnader vilket gör att priset på stängd tid blir dyrare och inte billigare. 
Kommunen anser inte att mellanbassängen behöver genomgå någon vidare 
genomlysning.  
 
HSS 2023-10-27 – Vad är anledningen till att taxa för konferensrum i simhallen 
är betydligt dyrare än motsvarande på Högslätten? 
 
Kommun 2023-10-27 – Högslättens taxa är inte justerad efter renoveringen och 
kommer därför att justeras i samband med kommande prisjustering. Vilket 
innebär att jämförbara konferensrum på kommunens idrottsanläggningar kommer 
att ha samma prissättning.  
 
 

 
Sida 
Härnösands kommun 
YTTRANDE 
13(14) 
 
Datum 
 
Samhällsförvaltningen 
2023-11-17 
 
 
HSS 2023-11-14 – En prisnivå på 200 kr/h är orimligt hög för vår förening och 
det kommer att innebära att de iordningställda konferensrummen för föreningar, 
ex på Högslätten inte nyttjas, i vart fall inte av oss. 
 
Kommun 2023-11-17
 – Det är samma taxa för alla föreningar i kommunen.   
 
HSS 2023-10-27 – Vilka hänsyn kommer att tas till att föreningen inte får hyra 
attraktiva tider i undervisningsbassängen och tvingas ex hyra tider i rehab 
bassängen på gamla sjukhusområdet, samt att föreningen kommer att få en okänd 
tillkommande hyra för tillgång till gym för de etablerade tävlingssimmarna? 
Kommun 2023-10-27 – Föreningen erbjuds i bilaga 7 tre timmar för simskola i 
undervisningsbassängen. Önskar föreningen mer tid i undervisningsbassängen 
bokas det direkt med entreprenören.  HSS har i dagens avtal tillgång till gym för 
sina utövare. För kommande år kommer inte styrketräning ingå för föreningen, 
här måste man precis som andra föreningar i kommunen erlägga avgifter för 
gymkort på valfri anläggning. 
 
HSS 2023-11-14
 – Reflektion: Se kommentarer ovan som berör svaret om tid i 
undervisningsbassäng. Om då föreningen hyr tid i andra anläggningar, ex 
Rehabbassängen eller Timrå simhall förutsätter vi att vi kan söka och 
erhålla hyresbidrag? 
 
Kommun 2023-11-17
 – Inget hyresbidrag kan utgå för vinstdrivande aktivitet 
från kommunen i enlighet med bifogade riktlinjer, se punkt 3.3. 
 
HSS 2023-10-27 – Ser kommunen ett värde av en stark simförening som kan 
erbjuda allmänhet i olika åldrar möjlighet att i föreningsregi, utan vinstintressen 
erbjuda kvalitativ verksamhet? 
 
Kommun 2023-10-27
 – Svar: Ja! 
 
HSS 2023-11-14 – Föreningen uppskattar svaret och förutsätter då att vi kan 
komma till en rimlig överenskommelse om timpris för hyra av 
undervisningsbassängen på fler tider än de tre i koncessionsavtalet angivna? 
 
Kommun 2023-11-17
 – Denna fråga är redan besvarad tidigare i mailet. 
 
HSS 2023-10-27 – Hur kommer föreningen att kompenseras för det mycket stora 
antal ideella timmar, framförallt beroende på att kommunen i samband med 
tecknade av tjänstekoncessionsavtalet inte uppdaterade bilagan gällande 
föreningens verksamhet till aktuellt läge och helt utan utrymme till de 
förändringar som redan skett efter avtalstecknandet 2017? 
 
Kommun 2023-10-27 – Inga kompensationer kommer att utgå till föreningen.  
 
HSS 2023-11-14 – Som vi anfört har det varit en orimlig arbetsbörda för 
föreningen under innevarande år och osäkerheter kvarstår. En rimlig 
 

Sida 
Härnösands kommun 
YTTRANDE 
14(14) 
Datum 
Samhällsförvaltningen 
2023-11-17 
kompensation är att fastställa en års taxa för 2024 för att det verkligen ska finnas 
förutsättningar att samtala och hitta en rimlig nivå framöver. Föreningen förordar 
att tidigare års taxa om 42 795 kr uppräknas med 10%. Kan detta med en 
årshyra även för 2024 vara en möjlighet intill dess våra förutsättningar 
klarnat?  
Kommun 2023-11-17 – Förslaget om en ny taxa kommer att gå upp i 
samhällsnämnden i december för beslut. Det är samhällsnämnden som avgör den 
frågan. 
Styrelsen för Härnösands simsällskap. 
Thomas Jenssen 
Ulf Andersson  
Förvaltningschef 
Trafik- och Fritidschef 
Bifogade bilagor 
* Lokalhyror § 104 samhällsnämnden 230801
* Riktlinjer  för fördelning av tider i kommunala fritidsanläggningar
version 20161107 


 
Datum 
Sida 
Härnösands kommun 
20230615 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokalhyror inom fritidsverksamheten i 
Härnösands kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datum 
Sida 
Härnösands kommun 
2023-06-21 

 
 
 
Allmänt 
 
1.1 Samhällsnämnden beslutade 2023-06-21 att anta nya lokalhyror för 
fritidsanläggningar. 
Hyrestaxorna för uthyrning av olika idrottsanläggningar i Härnösands kommun 
har varit oförändrade sedan 2022-01-01 varför samhällsförvaltningen anser att det 
finns behov av att justera hyrorna. 
Hyrorna justeras 2023-08-01. 
Förslaget är grundat på en justering i storleksordningen ca 10 % vilket är 
skäligt utifrån idag relativt låga hyror. 
 

 
Datum 
Sida 
Härnösands kommun 
2023-06-21 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objekt 
 
Lokalhyror 20230801 
Bondsjöhöjdens skola 
 
 
gymnastikhall 
145 kr/tim. 
Brunneskolan 
 
 
gymnastikhall 
145 kr/tim. 
Brännaskolan 
 
 
gymnastikhall 
145 kr/tim. 
Gerestaskolan 
 
 
gymnastikhall 
165 kr/tim. 
Solenskolan 
 
 
gymnastikhall 
145 kr/tim. 
Älandsbroskolan 
 
 
gymnastikhall 
145 kr/tim. 
Franzénhallen 
 
 
Sporthall 
185 kr/tim. 
Franzénhallen 
 
 
Skyttelokal 
75 kr/tim. 
Hälledalshallen 
 
 
Sporthall 
Träning 
185 kr/tim. 
Hälledalhallen 
 
 
Sporthall 
Match/Arrangemang 
220 kr/tim. 
Hälledalshallen 
 
 
musik o motion 
75 kr/tim. 
Landgrenhallen 
 
 
Sporthall 
Träning 
220 kr/tim. 
Landgrenhallen 
Match/ Arrangemang 
 
Sporthall 
Klubbrum ingår 
310 kr/tim. 
Landgrenhallen 
 
 
klubbrum/pentry 
0-4 timmar 
145 kr/tim. 
Landgrenhallen 
 
 
klubbrum/pentry 
4-8 timmar 
120 kr/tim. 

 
Datum 
Diarienummer 
Sida 
Härnösands kommun 
2023-06-21 

 
 
 
Landgrenhallen 
 
 
Motionslokal lilla 
75 kr/tim. 
Landgrenhallen 
 
 
Motionslokal stora 
100 kr/tim. 
Myran 5 mot 5 A 
 
 
Gräsplan 
Träning 
75 kr/tim. 
Myran 5 mot 5 B 
 
 
Gräsplan 
Träning 
75 kr/tim. 
Myran 11 mot 11 
 
 
Gräsplan 
Träning 
165 kr/tim. 
Myran 11 mot 11 
 
 
Gräsplan 
Match/Arrangemang 
195 kr/tim. 
Myran 7 mot 7 höger 
 
 
Gräsplan 
Träning 
145 kr/tim. 
Myran 7 mot 7 höger 
 
 
Gräsplan 
Match/Arrangemang 
155 kr/tim. 
Myran 7 mot 7 vänster 
 
 
Gräsplan 
Träning 
120 kr/tim. 
Myran 7 mot 7 vänster 
 
 
Gräsplan 
Match/Arrangemang 
130 kr/tim. 
KA 5 9 mot 9 
 
 
Gräsplan 
Träning 
130 kr/tim. 
KA 5 9 mot 9 
 
 
Gräsplan 
Match/Arrangemang 
155 kr/tim. 
Bondsjöhöjdens IP 
 
 
Cafeteria/samlingslokal 
200 kr/tim. 
Bondsjöhöjdens IP 
 
 
5 mot 5 Gräsplan 
Träning 
90 kr/tim. 
Bondsjöhöjdens IP 
 
 
5 mot 5 Gräsplan 
Match/Arrangemang 
145 kr/tim. 
Bondsjöhöjdens IP 
 
 
7 mot 7 Gräsplan 
Träning 
145 kr/tim. 
Bondsjöhöjdens IP 
 
 
7 mot 7 Gräsplan 
Match/Arrangemang 
165 kr/tim. 
Bondsjöhöjdens IP 
 
 
9 mot 9 Gräsplan 
Träning 
155 kr/tim. 
Bondsjöhöjdens IP 
 
 
9 mot 9 Gräsplan 
Match/Arrangemang 
200 kr/tim. 
Bondsjöhöjdens IP 
 
 
Grusplan 
Träning 
120 kr/tim. 
Bondsjöhöjdens IP 
Ungdom-18 år 
 
Konstgräsplan 
Träning 
175 kr/tim. 

 
Datum 
Sida 
Härnösands kommun 
2023-06-21 

 
 
 
 
 
Bondsjöhöjdens IP 
Ungdom-18 år 
 
Konstgräsplan 
Match/Arrangemang 
245 kr/tim. 
Bondsjöhöjdens IP 
Senior 
 
Konstgräsplan 
Träning 
365 kr/tim. 
Bondsjöhöjdens IP 
Senior 
 
Konstgräsplan 
Match/Arrangemang 
550 kr/tim. 
Bondsjöhöjdens IP 
Extern 
 
Konstgräsplan 
Träning 
660 kr/tim. 
Bondsjöhöjdens IP 
Extern 
 
Konstgräsplan 
Match 
935 kr/tim. 
Toalettvagn 
 
Lägst taxa 1 dygn 130 kr 
Per dygn privat person 
+ avg. tömning 
Toalettvagn 
 
Lägst taxa 1 dygn 
Per dygn förening. 
660kr + avg. tömning. 
Högslätten ishall 
Träning - ungdom18 år   240 kr/tim. 
Högslätten ishall 
Match/Arrangemang 
 
– 18 år 
310 kr/tim. 
Högslätten ishall 
 
310 kr/tim. 
Träning senior 
Högslätten  ishall 
Match/Arrangemang 
605 kr/tim. 
senior 
Högslätten ishall 
 
 
Träning extern 
660 kr/tim. 
Högslätten ishall 
Match/Arrangemang 
 
Extern 
1 100 kr/tim. 
Högslätten NHL rink 
 
 
Träning 
175 kr/tim. 
Högslätten NHL rink 
 
 
Inlines sommar 
75 kr/tim. 
Högslätten NHL rink 
 
 
Match/Arrangemang 
200 kr/tim. 
Högslätten bandy 
Ungdom-18 år 
 
Träning 
240 kr/tim. 
Högslätten bandy 
Ungdom-18 år 
Match bokas utan spolning. 
Match/Arrangemang 
310 kr/tim. 
Högslätten bandy 
 
 
Träning extern 
550 kr/tim. 
Högslätten bandy 
Match/Arrangemang 
 1 100 kr/tim. 
Extern 
Högslätten bandy 
Senior 
 
Träning 
310 kr/tim. 
Högslätten bandy 
Senior 
Match bokas utan spolning 
i paus 
Match/Arrangemang 
605 kr/tim. 

 
Datum 
Sida 
Härnösands kommun 
2023-06-21 

 
 
 
 
 
Högslätten 
 
 
Kastplan 
Träning 
100 kr/tim. 
Högslätten 
 
 
Kastplan 
Arrangemang 
130 kr/tim. 
Högslätten 
 
 
Löparbanor och hopp 
Träning 
100 kr/tim. 
Högslätten 
 
 
Löparbanor och hopp 
Arrangemang 
155 kr/tim. 
Högslätten konferensrum   
 
0-8 timmar 
85 kr/tim. 
Högslätten konstgräsplan  Ungd.- 18 år v.10-19 
 
Träning 
295 kr/tim. 
Högslätten konstgräsplan  Ungd. -18 år v. 20-48 
 
Träning 
175 kr/tim. 
Högslätten konstgräsplan  Ungd.- 18 år v.10-19 
 
Match/arrangemang 
485 kr/tim. 
Högslätten konstgräsplan  Ungd. -18 år v. 20-48 
 
Match/Arrangemang 
240 kr/tim. 
Högslätten konstgräsplan  Senior 
v.10-19 
 
Träning 
540 kr/tim. 
Högslätten konstgräsplan  Senior 
v. 20-48 
 
Träning 
365 kr/tim. 
Högslätten konstgräsplan  Senior v. 10-19 
 
Match/Arrangemang 
770 kr/tim. 
Högslätten konstgräsplan  Senior 
v. 20-48 
 
Match/Arrangemang 
550 kr/tim. 
Högslätten konstgräsplan  Extern 
v. 10-19 
 
Träning 
770 kr/tim. 
Högslätten konstgräsplan  Extern 
v. 20-48 
 
Träning 
660 kr/tim. 
Högslätten konstgräsplan  Extern 
v.10-19 
 
Match/Arrangemang 
1100 kr/tim. 
Högslätten konstgräsplan  Extern 
v. 20-48 
 
Match/Arrangemang 
990 kr/tim. 
Högslätten motionsbingo   
 55 kr per tillfälle 
Härnösand Arena 
 
 
Arrangemang 
Inkl. städ och golv 
770 kr/tim. 
Härnösand Arena 
 
 
Konferensrum 
110 kr/tim. 
Härnösand Arena 
 
 
Cafeteria 
Inkl. samlingsutrymme 
220 kr/tim. 

 
Datum 
Sida 
Härnösands kommun 
2023-06-21 

 
 
 
 
 
 
Härnösand Arena 
 
 
 
Per bana Curling 
130 kr/tim. 
 
 
Härnösand Arena 
 
 
 
Curling hel hall 
Träning 
660 kr/tim. 
 
Härnösand Arena 
 
 
 
Curling hel hall 
Match/Arrangemang 
880 kr/tim. 
 
 
 
 
hjhjh 
 
Öbacka Sportcenter 
Abonnemang 
 
 
A-hall 
9 månader 
185 kr/tim. 
 
 
Öbacka Sportcenter 
Abonnemang 
 
 
A-hall 
9 månader klister 
230 kr/tim. 
 
Öbacka Sportcenter 
Korttidshyra 
 
 
A-hall 
285 kr/tim. 
 
Öbacka Sportcenter 
Korttidshyra klister 
 
 
 
A-hall 
325 kr/tim. 
 
Öbacka Sportcenter 
Match/Arrangemang 
 
 
A-hall 
350 kr/tim. 
 
Öbacka Sportcenter 
Match/Arrangemang 
 
 
 
A-hall 
klister 
430 kr/tim. 
 
Öbacka Sportcenter 
Abonnemang 
 
 
B-hall 
9 månader 
155 kr/tim. 
 
Öbacka Sportcenter 
Korttidshyra 
 
 
B-hall 
255 kr/tim. 
 
 
Öbacka Sportcenter 
Match/Arrangemang 
 
 
B-hall 
285 kr/tim. 
 
Simhallen 
 
 
 
Sälen 
kr/tim. 
 
 
Simhallen 
 
 
 
Svanen 
 kr/tim. 
 
Simhallen 
 
 
 
kr/tim. 
 
Konferensrum 
 
Förrådsytor 
 
 
 
Per m²/år 
165 m²/år 
 
 
Övernattning i skolsal 
 
 
 
Föreningar 
605 kr/dygn per skolsal 
 
 
 
 
 
 
Utrustning/material 
605 kr. 
Glömt stänga fönster 
605 kr. 
Bokning på stängt tid 
605 kr/tim. 
Ej bokad tid som innebär övertid för personal. 
605 kr/tim. 
Ej grovstädade omklädningsrum och läktare 
605 kr 
Ostädad idrottsplan eller annan bokad yta 
605 kr 
Material som förstörs av oaktsamhet 
Debiteras 

 
Datum 
Sida 
Härnösands kommun 
2023-06-21 

 
 
 
 
 
Tjänster och material till föreningar 
 
 

Vertikalskärning och   
 
Hjälpsådd 
365 kr/tim. 
Djupluftning 
 
365 kr/tim. 
Gödsling 
 
365 kr/tim. 
 
 
Härnösands kommun 
RIKTLINJER/RUTINER 
 
Samhällsförvaltningen 
Datum 
Diarienummer 
Ulf Andersson, 0611 - 348822 
2016-11-01 
SAM16-106-821 
xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
 
Riktlinjer för fördelning av tider i kommunala fritidsanläggningar 
 
 
 
 
 
Riktlinjer för fördelning av tider i kommunala 
Dokumenttyp 
Dokumentnamn 
fritidsanläggningar 
Riktlinjer 
Datum 
Diarienummer 
Faststäl d/upprättad av 
Samhällsnämnden 
 
SAM16-106-821:4 
Version 
Senast reviderad 
Giltig t o m 
Dokumentansvarig/processägare 
Samhällsförvaltningen 
 1 
[Datum]  
[Datum]  
Dokumentinformation 
Riktlinjer för fördelning av tider i kommunala fritidsanläggningar 
Dokumentet gäller för 
 
Annan information 
 
 
 
 
 
 
 
 

link to page 25 link to page 26 link to page 26 link to page 26 link to page 26 link to page 27 link to page 27 link to page 27 Datum 
Diarienummer 
Sida 
Härnösands kommun 
2016-11-01 
SAM16-106-821 
2(5) 
 
Innehåll 
1
 
Allmänt ................................................................................................... 3 
2 
Prioritering vid fördelning av tider ............................................................ 4 
2.1 

Samtliga sport- och gymnastikhallar .......................................................... 4 
2.2 
Landgrenhallens sporthall, Öbacka Sportcenter, Franzénhallen och 
Gerestahallen ............................................................................................................. 4 
2.3 
Övriga anläggningar .................................................................................... 5 
2.3.1 
Simhallens lokaler ....................................................................................... 5 
2.3.2 
Tidsfördelning konstgräsplanen ................................................................. 5 
 
 
 
 

Datum 
Diarienummer 
Sida 
Härnösands kommun 
2016-11-01 
SAM16-106-821 
3(5) 
 
1  Allmänt 
Samhällsförvaltningen Fritids riktlinjer ska syfta till att fördela tider som 
finns att tillgå i Härnösands kommuns idrottsanläggningar så rättvist som 
möjligt. I så stor utsträckning det går skall vi sträva efter att försöka 
tillgodose kommunens olika föreningars behov och önskemål. Föreningar 
kan säsongsvis ansöka om tider i kommunens olika anläggningar och hallar, 
men eftersom efterfrågan är större än tillgången måste prioriteringar ibland 
göras.  
I Härnösands kommun prioriterar vi breddidrott med fokus på barn och 
ungas hälsa och välbefinnande. 
Ansökningstider 
Föreningar kan ansöka om tider senast den 30 maj. 
Privatpersoner och företag som önskar tider i andra motions- och sporthallar 
än nämns i detta dokument kan ansöka om tid senast den 15 augusti. 
 
 
 
 
 

Datum 
Diarienummer 
Sida 
Härnösands kommun 
2016-11-01 
SAM16-106-821 
4(5) 
 
2  Prioritering vid fördelning av tider 
2.1   Samtliga sport- och gymnastikhallar 
•  Föreningar prioriteras före privatpersoner. 
•  Tiderna kl.17:00–20:00 ska i första hand tilldelas barn- och 
ungdomar. 
•  Föreningar ska själv i den interna fördelningen av tider särskilt ta 
hänsyn till en jämställd fördelning samt till vilka tider som är 
lämpliga för barn‐ och ungdom. 
•  Tider tilldelas föreningen som i sin tur fördelar tiderna inom sin 
förening. Tiderna ska i möjligaste mån fördelas rättvist mellan 
flickor/damer och pojkar/män. 
•  Säsongsbokningar går före kortare bokningar. 
•  Föreningar som bedriver verksamhet som kräver speciella 
anläggningar för ändamålet har företräde. Exempelvis ska 
gymnastik-, handboll-, basket-, volleyboll-, och innebandy-
föreningar beredas företräde före utomhusidrotter som fotboll och 
bandy i sporthallar under vintertid. Däremot ska fotboll, bandy och 
ishockey beredas företräde på gräsplaner eller isytor under den 
ordinarie säsongen. 
•  Verksamheter som har krav på fullstora hallar har företräde i 
fullstora hallar före annan verksamhet.  
•  Matcher och andra tävlingar på vardagar ska genomföras i 
möjligaste mån inom ramen för föreningens tilldelade tider. 
•  Olika evenemang som t.ex. cuper, tävlingar eller matcher kan bryta 
inbokad träningstid. 
•  Föreningens geografiska läge och upptagningsområde ska beaktas.  
•  RF-anslutna föreningar prioriteras före andra föreningar och 
organisationer. 
•  Större arrangemang, cuper och turneringar kan leda till ändring av 
fördelade tider. Prioritering mellan cuper och turneringar ska utgå 
från dignitet och divisionstillhörighet och fritidschefen ska kontaktas 
senast 6 månader före cupen. 
 
2.2  Landgrenhallens sporthall, Öbacka SportCenter, Franzénhallen 
och Gerestahallen 
•  Öbacka SportCenter är inte en kommunal anläggning. Anläggningen 
drivs av två ideella föreningar, där kommunen åtar sig å ÖSC:s 
räkning att fördela tider i hallen för de tider som ÖSC anger. 
•  Upptaktsmöte med föreningar som önskar tider i Landgrenhallens 
sporthall, Öbacka SportCenter, Franzénhallen och Gerestahallen ska 
ske i februari varje år, där kommunen är sammankallande. De 
föreningar som ska närvara i processen ska utse en person som 
representerar föreningen.  
 

Datum 
Diarienummer 
Sida 
Härnösands kommun 
2016-11-01 
SAM16-106-821 
5(5) 
 
•  Fördelning av tider sköts i första hand av föreningarna under 
hallbokningsmöten med en representant från kommunen närvarande. I 
andra hand sköts detta av kommunen. 
•  Sista hallbokningsmötet ska vara senast 30 maj och preliminärt 
hallbokningsschema för aktuella hallar ska då vara klart. 
•  Föreningen ska anmäla till kommunen senast 31 augusti om hur 
tiderna har fördelats inom föreningen samt när lagen ska börja och 
sluta sin bokningsperiod och om någon av tiderna som fördelats ska 
avbokas. 
•  RF-ansluten förening som vill ha verksamhet i aktuella hallar och inte 
tidigare medverkat i bokningsprocessen kan meddela sitt intresse till 
xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. 
•  Matcher/Arrangemang och mindre cuper bokas i juni vid möte med 
kommunen. Förening som vill boka cup under säsongen kontaktar 
fritidsbokningen 
2.3  Övriga anläggningar 
2.3.1  Simhal ens lokaler 
I hallarna Sälen och Svanen har simhallens egna aktiviteter företräde 
till tiderna därefter fördelas tiderna på övriga som önskar hyra. 
2.3.2  Tidsfördelning konstgräsplanen 
•  Fördelning av tider utgår från att herr‐ och damfotboll ska ges 
likvärdiga förutsättningar.  
•  Härnösands kommun tillämpar Ångermanlands fotbollsförbunds 
prioriteringsordning och den gäller vid bokning av seniortider. 
•  Ungdomstider är mellan kl.16.00 -18.00 på vardagarna.  
•  Lediga tider på helgerna erbjuds till ungdomslagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     
 
 
 
 

Document Outline