This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Avtal mellan Härnösands Simsällskap och Härnösands Kommun rörande Simhallen'.

Sida 
INFORMATION 
1(8) 
Datum 
2023-11-10 
Samhällsförvaltningen 
Ulf Andersson, 0611-34 88 22 
xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
Svar på ett antal frågeställningar från Härnösands 
simsällskap 6/11-13/6-23 
Minnesanteckningar från möte den 26 oktober 
1. HSS 2023-11-06 – Skicka underlag för beräkning av driftsbidrag till
entreprenören
Kommun 2023-11-07 – Driftbidraget till entreprenören är 8.765 tkr (7.200 
tkr) och med en indexjustering i enlighet med pkt 7.2.1 i avtalet samt med 
bif. tilläggsavtal! 
HSS 2023-11-08 – Föreningens avsikt med frågan var att försöka förstå hur 
kommunen kom fram till summan som ska vara driftsbidrag, alltså 
bakomliggande resonemang och om föreningens verksamhet på nått sätt var 
en faktor. Frågan hänger samman med vår dialog om ny taxa för föreningen, 
fanns ex. något pris för bantimmar som föreningen tilldelats i bilaga 7. 
Intressant att det finns tilläggsavtal till tjänstekoncessionsavtalet! Det har 
aldrig omnämnts av någon kommunal representant vid alla våra möten med 
olika tjänstepersoner och politiker. Vi uppfattar att det finns fler tilläggsavtal 
än det översända och vi önskar få ta del av alla tilläggsavtal till 
tjänstekoncessionsavtalet som finns mellan entreprenören och kommunen.  
Kommun 2023-11-13 – Eftersom vi inte var delaktiga i framtagandet av 
tjänstekoncessionsavtalet har vi skickat frågan vidare till kommunens 
tillväxtchef Uno Jonsson, som var med i framtagandet av avtalet.  
2. HSS 2023-11-06 – Föreningen har skickat önskemål om beskrivning
av volym på verksamhet för de föreningar som finns redovisade på av
kommunen översänd sammanställning av taxor för föreningar
Kommun 2023-11-07 – Tyvärr är det inga uppgifter som vi kan ta fram då 
det inte finns några underlag för hur många föreningsmedlemmar som nyttjar 
en bokad plan eller idrottshall, likväl som vi inte har några uppgifter på hur 
många simmare som nyttjar en bokad bana i simhallen! 
Postadress 
Besöksadress 
Hemsida 
Telefon 
Organisationsnr 
Härnösands kommun 
Servicecenter 
www.harnosand.se 
0611-34 80 00 
212000-2403 
Samhäl sförvaltningen 
Sambiblioteket 
E-post 
Fax 
Bankgiro 
871 80 Härnösand 
Universitetsbacken 3 
samhal xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
0611-34 81 65 
5576-5218 

Sida 
Härnösands kommun 
INFORMATION 
2(8) 
Datum 
Samhällsförvaltningen 
2023-11-10 
HSS 2023-11-08 – Ok, men då säger den sammanställning ni skickade oss 
ingenting. Den ger oss inte möjlighet att sätta vår föreningsverksamhets 
föreslagna taxa  i relation till andra föreningar och deras storleksordning på 
taxa utifrån verksamhet. Ni har väl ändå uppgifter om föreningarnas 
medlemsantal? Det måste väl också finnas någon uppfattning av vilken 
volym verksamhet som kan genomföras på olika typer av planer etc.? Vi 
konstaterade vid vårt möte att jämförelser är mycket svåra. De är svåra nog 
mellan olika kommuner och simföreningars förutsättningar och än mer 
komplext om man börjar jämföra en bantimme i en simhall med en timmes 
hyra av en fotbollsplan! 
Kommun 2023-11-13 – Ja, det finns uppgifter över föreningars 
bidragsberättigade medlemmar när det gäller aktivitetsstöd. Sen är vi 
medveten om att det är svårt att jämföra olika föreningars verksamheter.  
3. HSS 2023-11-06 – Föreningen har översänt önskemål om pris för
beskriven volym styrketräning på gymmet -24.
Kommun 2023-11-07 – Det finns inget i tjänstekoncessionsavtalet som 
reglerar föreningars tillgång till styrketräning i simhallen, så därför måste 
föreningen själva förhandla fram ett pris för att medlemmar skall få tillgång 
till gymmet. I dagsläget så har inga andra föreningar heller någon tillgång till 
subventionerade priser för någon form av gymträning.  
HSS 2023-11-08 – Föreningen önskar i första hand få tillgång till gymmet i 
simhallen till ett rimligt pris och om kommunen värnar föreningens 
verksamhet hoppas vi att ni som vår part kan stötta vårt behov och framföra 
det till entreprenören. 
Kommun 2023-11-13 – Vi har haft en dialog med entreprenören om era 
önskemål gällande styrketräning. Entreprenören har lovat att se över 
förutsättningarna gällande styrketräning med någon form av erbjudande för 
föreningslivet. Men det är ändå föreningarna själva som måste förhandla 
med entreprenören om villkor för styrketräning i Härnösands simhall.  
4. HSS 2023-11-06 – Föreningen har önskat externt
processtöd /samtalsledare för att skapa ett bättre och fungerande
arbetsklimat för föreningens verksamhet i simhallen.
Kommun 2023-11-07 – Vid trepartsmötet i augusti så är vår uppfattning att 
det bestämdes att frågor som rör avtalet behandlas av entreprenören och 
kommunen, men däremot frågor som mer rör den vardagliga verksamheten 
skall behandlas av föreningen och entreprenören. Vi har tyvärr inga 
möjligheter att från kommunens sida bistå med någon form av 
processledningsstöd utan vi ser det mer som en vardaglig fråga för 
föreningen att tillsammans med entreprenören hitta former för en bra dialog. 
Frågan kvarstår om ni efter trepartsmötet försökt att boka in ett möte med 
entreprenören för att diskutera era vardagliga verksamhetsfrågor? Om inte så 
anser vi att ni bör göra det så fort som möjligt för att komma vidare med en 

Sida 
Härnösands kommun 
INFORMATION 
3(8) 
Datum 
Samhällsförvaltningen 
2023-11-10 
bra och positiv dialog inför framtiden! Dessutom anställer ju entreprenören 
en ny verksamhetschef efter årsskiftet som innebär att ni har alla möjligheter 
att bygga upp en bra relation gällande vardagliga verksamhetsfrågor.   
HSS 2023-11-08 – Vi ser fram emot nya förutsättningar med en ny 
verksamhetschef och det underlättar för alla om vi kan lösa vardagliga frågor 
på ett bra sätt i god dialog. Det var vad vi sa på mötet i augusti, men vi sa 
också att ni som vår part i avtalet måste agera om det inte fungerar. Det är ju 
därför vi informerat er om allt som sker. Ni ska företräda allmänheten och 
föreningarna. Vi har som sagt inte kallats till anläggningsråd, inte en enda 
gång av entreprenören fått frågan om hur vi upplever att det fungerar. Vi har 
bara fått mail med än det ena och andra som vi förväntas anpassa oss till. 
Men, visst kan vi bjuda in till ett möte. Det är en märklig situation då Jon är 
kontaktperson för oss medan hans syster Elin är den som har ansvar för 
personalen och den dagliga driften, alltså där de "vardagliga frågorna" 
finns.  Det är som vi uppfattar det Elin som vi borde samtala med och den 
som då ex kan svara på frågor om info till personal om vår verksamhet, 
återkoppla önskemål och synpunkter från personal, hantering av 
inträdesband, gym, mm. Vi önskar att ni stämmer av med entreprenören vem 
eller vilka personer som är de rätta för oss för ett möte om "vardagliga 
frågor". 
Kommun 2023-11-13 – Entreprenören har kallat till ett andra 
anläggningsråd den 28 november kl. 16.30-17.30 på Härnösands simhall. 
Kommunen kan inte bestämma vem hos entreprenören som är kontaktperson 
men på trepartsmötet i augusti informerade Jon att han är kontaktperson mot 
föreningen i olika frågor. 
5. HSS 2023-11-06 – Föreningen har efterfrågat protokoll från 
samrådsmöte med entreprenören efter juni-23.
Kommun 2023-11-07 – Efter juni-23 har det inte varit något ytterligare 
samrådsmöte. 
HSS 2023-11-08 – Samrådsmöten ska enligt avtalet handla om information, 
verksamhetsutformning, marknadsföring, uppföljning m.m. Nog borde väl 
frågor av angiven karaktär förekommit sedan i juni?  Under hösten har ju 
bl.a de förändrade öppettiderna och innehållet i verksamheten under 
höstlovet varit föremål för en dialog med er, där som vi uppfattat det ni 
lämnat ett godkännande. Är det inte en fråga som borde anses ingå i formatet 
samrådsmöten och därmed protokollföras?  
Kommun 2023-11-13 – Efter första året kommer vi att se över och utvärdera 
rutiner mellan entreprenören och kommunen. Innehåll och volym av 
samrådsmöten är en del av det som ingår i den utvärderingen.  

 
Sida 
Härnösands kommun 
INFORMATION 
4(8) 
 
Datum 
 
Samhällsförvaltningen 
2023-11-10 
 
 
Mail skickat 2023-11-09 - Behov av ban- och bassängtider vt-24 
HSS 2023-11-09 – Tack för underlag. Vi har några behov av justeringar av 
tider i stora bassängen och synpunkter kring övriga filer. Vår osäkerhet 
kvarstår kring dialog och rutiner, samt vilka taxor vi landar i. Vi har inget 
svar på hur bokning av vår önskan om tillkommande tider vid enstaka 
tillfällen ska fungera eller rutiner för avbokning av tider. I båda fallen 
behövs dialog/information till entreprenören och med kommunen som då tar 
in våra taxor. Då vi inte heller vet hur våra förutsättningar kommer att bli för 
den viktiga styrketräningen och var den kan bedrivas kan den påverka hur vi 
pusslar ihop tider i stora bassängen. Vi utgår dock från att 
tjänstekoncessionsavtalet i grunden ger oss rättigheter till mer tider än de vi 
angett för vårterminen och att det bara är vårterminen som ska fastslås. Vi 
har bra fart i föreningen och ser framför oss större och fler träningsgrupper 
till hösten. Vi har önskat besked kring våra förutsättningar och tider och det 
är bra för alla parter med en tydlig utgångspunkt, men i nuläget ser vi 
underlaget som preliminärt mot bakgrund av de osäkerheter som beskrivits. 
Vi utgår från att det går att göra justeringar.   
 
Kommun 2023-11-13 – Bokning av bassängtider: 
  •  För perioden (v. 34-24): hålls ett bokningsmöte i maj varje år, 
sammankallande är kommunen. Vid det mötet bokas tider för 
hösttermin och vårtermin.  
•  För perioden (v. 25-33): ska föreningar i april varje år skicka 
önskemål om sommartider till kommunen. 
•  För sport- och novemberlov: ska föreningen senast tre veckor innan 
lovstart boka ett möte med entreprenören för att gå igenom underlag 
för träningstider. För tillfället gäller tiderna som är angivna i 
dokumentet ” Bassängtider_VT24_HSS_23_11_10” men med dialog 
parterna emellan kan säkert tiderna justeras så det passar både 
förening, besökare och entreprenör. 
•  Under påsk- och jullov: gäller ordinarie träningstider dock inte 
under röda och stängda dagar. 
•  Röda dagar: Kommunen och entreprenören är överens om att 
träning under stängda dagar eller röda dagar ska bokas inför varje 
nytt läsår. Entreprenören medger, inom ramen för med kommunen 
överenskomna volymer, bokning av föreningar under stängda 
och/eller röda dagar som infaller på söndagar. Under stängda dagar 
som infaller på andra veckodagar än söndag medges per automatik 
ingen bokning av föreningar. Förslagsvis bokar föreningen ett separat 
möte med entreprenören om behov finns av att få tillgång till röda 
dagar som infaller på en vardag. Detta bör bokas med samma 
intervall som inför lov (tre st. veckor innan röd dag). 
 
Ifall föreningen vill boka extra tider utöver det man kommit överens om vid 
ovan bokningsmöten bokar föreningen de extra tiderna direkt med 
entreprenören. Ifall föreningen önskar justera tiderna under pågående säsong 
bokar föreningen ett möte med entreprenören för att diskutera 
 

 
Sida 
Härnösands kommun 
INFORMATION 
5(8) 
 
Datum 
 
Samhällsförvaltningen 
2023-11-10 
 
 
förändringarna. Eventuella justeringar ska meddelas till kommunen, bokas 
det mer timmar än vid bokningsmötet meddelar entreprenören de timmarna 
till kommunen, vid avbokning av tider meddelar föreningen 
fritidsbokningen. Kommer parterna inte överens vid ett sådant mötet går 
kommunen in och stödjer föreningen genom att boka ett samrådsmöte med 
entreprenören.  
 
Om avbokning (enligt kommunens riktlinjer, se bifogad bilaga) av tider sker 
via telefon eller mail senast 1 vecka före bokad tid sker ingen debitering, 
sker avbokning mindre än 1 vecka före bokad tid debiteras full avgift.  
Kontaktuppgifter avbokning: 0611-348157, xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
 
 
HSS 2023-11-09 – Bassängtider undervisningsbassängen vt 24 
I tjänstekoncessionsavtalet ligger vår tid i mellanbassängen kl. 14.30-17.30. 
Vi har kompromissat utifrån entreprenörens önskan om att hålla öppet på 
söndag em. för allmänheten och begär därför tid mellan kl. 15.30-18.30. Vi 
har våra minsta barn från ca 5 år under denna tid och det är för sent med 
verksamhet till kl. 19.30 för dem. Vi önskar information om hur 
besökstalen sett ut under hösten- 23 söndag em. och kräver en fortsatt dialog 
om lösning för oss. 
 
I tjänstekoncessionsavtalet anges att under punkt 3.1.3 att verksamheten ska 
erbjuda föreningar goda förutsättningar att bedriva idrott. Av punkt 3.2.3 att 
den obligatoriska verksamheten kan behöva att anpassas under avtalstiden 
och entreprenören har inte rätt att neka det som påkallas av kommunen. 
Kommunen företräder föreningen och kräver mot bakgrund av detta att 
kommunen ställer krav på entreprenören så att föreningen får funktionella 
tider i undervisningsbassängen. Ni har nu angivit att föreningen själv ska 
boka tider. Vi kommer att göra en förfrågan till entreprenören. Som 
föreningen påtalat otaliga gånger och dokumenterat i skrivelser anser vi att 
kommunen måste gå in och förhandla om omfördelning inom den volym av 
de tider som finns i avtalets bilaga 7. En annan fråga som än inte klarlagts är 
subventionering av hyra för de behov föreningen har om vi tvingas boka 
själva. Det enda rimliga utifrån de skattemedel som kommunen betalar i 
driftsbidrag till entreprenören är att föreningen ska få tider inom ramen för 
avtalet. Väljer kommunen att inte driva den frågan ska inte föreningen 
drabbas av de orimliga hyror som entreprenören satt och det faktum att 
undervisningsbassängen inte kan bokas separat från plasken. Föreningen vill 
absolut inte hyra plasken. Den kan vara öppen för allmänheten då vi hyr 
undervisningsbassängen. 
 
Kommun 2023-11-13 – Vi vill påminna om att tjänstekoncessionsavtalet är 
ett avtal mellan kommunen och entreprenören vilket innebär att kommunen 
kan omförhandla tider med entreprenören. Vilket då innebär att föreningar 
kan erbjudas andra tider än det som anges i avtalets bilaga 7, det gäller både 
volym och tid. Med det menar vi att föreningar inte kan hävda att det i 
avtalet står vilken tid man har rätt till. Självfallet försöker kommunen bevaka 
så att föreningens intressen och behov tillgodoses på ett så bra och rimligt 
 

 
Sida 
Härnösands kommun 
INFORMATION 
6(8) 
 
Datum 
 
Samhällsförvaltningen 
2023-11-10 
 
 
sätt som möjligt. Detta för att föreningen ska kunna bedriva en bra 
ungdomsverksamhet som är jämförbar med vad andra föreningar erbjuds i 
kommunen.  
 
Frågan gällande söndagar har besvarats sedan tidigare och vi har antecknat 
att föreningen inte är nöjd med att tiden är senarelagd. Kommunen anser 
fortfarande att föreningen har bra möjlighet att utföra verksamhet på 
söndagar och att det är ett bra initiativ av entreprenören att hålla öppet längre 
för allmänheten på helgen när man är ledig. Om ni anser att tiden ligger för 
sent på kvällen är det möjligt att hyra mellanbassängen kl. 08.30-10.00 på 
söndagsmorgon enligt tider entreprenören erbjöd föreningen under våren 
2023, se nedan: 
•  Måndag-onsdag 14.00-16.00 och 19.00-20.30.  
•  Torsdag och fredag 18.00-20.30.   
•  Lördag 8.00-9.00  
•  Söndag 08.30-10.00 
 
Sett till vad andra föreningar erbjuds för tider i kommunens anläggningar  
anser kommunen att ovan tider som erbjuds från entreprenören är fullt 
rimliga för föreningen att boka för simskola.  
 
Simskola anser vi som kommun är en kommersiell verksamhet. Ingen 
subventionering kommer att utgå för bokning av mellanbassängen utöver de 
tre timmar som redan är subventionerade.  
 
Kommunen kan inte bestämma över entreprenörens erbjudande gällande att 
plasken ingår vid bokning av mellanbassäng. Vi kan påtala det för 
entreprenören och vi föreslår att även ni tar upp det vid ert bokningsmöte 
med entreprenören.  
 
HSS 2023-11-09 – Bassängtider under sport- och höstlov. 
Tjänstekoncessionsavtalet medger ingen inskränkning av föreningens 
tillgång till bassängen under sport- och höstlov. Vi har uttryckt och har 
förståelse för att det kan finnas ömsesidiga behov av förändringar. Men, då 
kräver vi en dialog om det. Nu ställs vi återigen inför ett dokument där vi 
inte suttit ned tillsammans och diskuterat fram en lösning. Föreningen har i 
tjänstekoncessionsavtalet tilldelade tid om två banor under tre timmar dagtid 
varje lovdag för simaktiviteter för skolelever. Därutöver ska föreningen även 
få tillgång till minst två timmar på förmiddagarna under loven för att kunna 
genomföra extra träningar för de äldre tävlingssimmare.  Kl. 08.15. är såklart 
en helt oanvändbar tid för att locka barn och unga skollovslediga elever till 
simhallen. 
Beroende på hur ungdomarnas mästerskap ligger i den nationella 
tävlingskalendern kan det finnas olika behov olika lov för vilken träning som 
planeras. Föreningens eftermiddags- och kvällstider har nu tagits bort och 
förskjutits. Onsdag och torsdag kväll startar träningen 19.30-21.30. 
Beläggningen av skollovslediga barn är väl störst under eftermiddagar och 
den information vi fått är att det ex under höstlovet var få barn efter kl.18. På 
torsdag kväll höstlovet var det enstaka motionssimmare kl. 18.30. Vi önskar 
 

 
Sida 
Härnösands kommun 
INFORMATION 
7(8) 
 
Datum 
 
Samhällsförvaltningen 
2023-11-10 
 
 
statistik för hur det såg ut efter kl. 17 onsdag och torsdag på höstlovet. Det är 
komplicerat för oss, svårt att nå fram till alla och inte önskvärt att göra alltför 
stora omflyttningar för våra träningsgrupper för en enstaka vecka. Våra 
medlemmar är också skolovslediga barn som måste få utöva sin idrott på 
lovet. Vi kräver ett möte där vi för dialog om hur tider på sportlovet- 24 ska 
se ut och att vi utifrån entreprenörens önskemål om initiativ och våra behov 
kräver vi förnyad dialog om lovtider inför varje terminsstart. Det är orimligt 
att nu ta ställning till höstlovet- 24. 
 
Kommun 2023-11-13 – Vi vill återigen påminna om att 
tjänstekoncessionsavtalet är ett avtal mellan kommunen och entreprenören 
vilket innebär att kommunen kan omförhandla tider med entreprenören. 
Vilket då innebär att föreningar kan erbjudas andra tider än det som anges i 
avtalets bilaga 7, det gäller både volym och tid. Med det menar vi att 
föreningar inte kan hävda att det i avtalet står vilken tid man har rätt till. 
 
Under ordinarie träningsveckor har ni anmält ett behov motsvarande 53,5 
h/per vecka i stora bassängen och under sport- och novemberlov erbjuds ni 
109,5 h/per vecka i stora bassängen. Därför anser vi att föreningen erbjuds 
väldigt bra möjligheter att även bedriva bra träning under dessa två lov, även 
fast tider flyttas/ställs in.  
 
För sport- och novemberlov ska föreningen senast tre veckor innan lovstart 
boka ett möte med entreprenören för att gå igenom underlag för 
träningstider. För tillfället gäller tiderna som är angivna i dokumentet ” 
Bassängtider_VT24_HSS_23_11_10” men med dialog parterna emellan kan 
säkert tiderna justeras så det passar både förening, besökare och entreprenör. 
 
Att träningstider ställs in eller flyttas förekommer under hela säsongen för 
många idrotter på kommunala och privata anläggningar. Så det är bra om 
föreningen förbereder sin verksamhet på att träningstider under två-tre dagar 
på sport- och novemberlov kommer tidigare- och/eller senareläggas 
alternativt ställas in/flyttas till en annan dag. 
 
HSS 2023-11-09 – Bassängstider v 25-34. 
Tjänstekoncessionsavtalets bilaga 7 anger ingen inskränkning av 
träningstider under sommarveckorna. Föreningens verksamhet reduceras 
dock successivt från när skolan slutar och har ett uppehåll under ca 4 veckor. 
Vi förutsätter att föreningen kan boka de tider vi har behov av inte minst 
beroende på om vi har med simmare eller inte till sommarens mästerskap, 
Sumsims riksfinal och JSM/SM. Vi förutsätter också att föreningen kan få 
starta upp träningen med den volym och antal grupper vi önskar i augusti 
utan inskränkningar. Även i denna fråga kräver vi en dialog och 
förtydligande om våra förutsättningar. 
 
Kommun 2023-11-13 – För perioden (v. 25-33) ska föreningar i början av 
april varje år skicka önskemål om sommartider till kommunen. 
 

Sida 
Härnösands kommun 
INFORMATION 
8(8) 
Datum 
Samhällsförvaltningen 
2023-11-10 
För perioden (v. 34-24) hålls ett bokningsmöte i maj varje år, 
sammankallande är kommunen. Vid det mötet bokas tider för hösttermin och 
vårtermin.  
HSS 2023-11-09 – Öppettider lov- och helgdagar.  
I översänd dokumentation finns en bilaga om entreprenörens öppettider lov- 
och helgdagar. Det är en bra utgångspunkt för oss att få se denna planering. 
Nästa steg är då formerna och hur vi finner lösningar för de röda dagar som 
vi behöver tillgång till bassängen. Förtydligande och dialog krävs. 
Kommun 2023-11-13 – Kommunen och entreprenören är överens om att 
träning under stängda dagar eller röda dagar ska bokas inför varje nytt läsår. 
Entreprenören medger, inom ramen för med kommunen överenskomna 
volymer, bokning av föreningar under stängda och/eller röda dagar som 
infaller på söndagar. Under stängda dagar som infaller på andra veckodagar 
än söndag medges per automatik ingen bokning av föreningar. Förslagsvis 
bokar föreningen ett separat möte med entreprenören om behov finns av att 
få tillgång till röda dagar som infaller på en vardag. Detta bör bokas med 
samma intervall som inför lov (tre st. veckor innan röd dag).  
HSS 2023-11-09 – SAMMANFATTNING 
Vi förutsätter att justeringar kan göras av ovan beskrivna  tider i stora 
bassängen och att vi får en reviderad fil, tack.  För de övriga frågorna om 
tider i undervisningsbassängen, sport- och höstlov, sommartider och 
helgdagar kräver vi en förtydligande dialog vid ett möte. 
Vi önskar att ni snarast bjuder in till ett möte där detta med våra tider och 
taxa blir huvudpunkter på dagordningen. Styrelsen kommer behandla och 
reflektera kring de svar ni lämnat gällande taxan den 13 november och vi 
önskar ett möte så snart möjligt efter det. 
Kommun 2023-11-13 – Se bifogad reviderad fil 
”Bassängtider_VT24_HSS_23_11_10” 
Vi upplever att det är samma frågor som tas upp på de möten som skett 
mellan kommunen och föreningen under 2023.  
För att komma i mål med nuvarande frågeställningar och få en tydlig agenda 
framåt kommer vi inte boka in ett nytt möte förrän vi kommit längre med 
ovanstående frågeställningar mail ledes. Detsamma gäller förslaget om ny 
taxa som kommer att gå upp i nämnden för beslut i december. Dock har ni 
ytterligare synpunkter på taxeförslaget är ni välkomna att maila över dessa.  
/Samhällsförvaltningen Thomas Jenssen, Förvaltningschef och Ulf 
Andersson, Trafik och Fritidschef 
Bilagor 
Bilaga 1 - Tilläggsavtal avseende gästhamnslokal Hernö Gin Hotell AB 
Bilaga 2 - Tilläggsavtal Hernö Gin Hotell AB 
Bilaga 3 - Bassängtider_VT24_HSS_23_11_10 
Bilaga 4 - Förhållningsregler vid uthyrning av idrottslokaler - anläggningar 

Bilaga 1 - Tilläggsavtal avseende gästhamnslokal Hernö Gin Hotell AB
TILLÄGG
1 (1)
Lokal för gästhamn
Bilaga nr
0
Avser
Hyreskontrakt nr
Fastighetsbeteckning
219-01-01-0301-002
Simhallen 1, Härnösand
Hyresvärd
Namn
Personnr/orgnr
Härnösands Kommun 
212000-2403
Hyresgäst(er)
Namn
Personnr/orgnr
Hotell Hernö Gin AB
559278-8433
Tillägg
Detta tilläggsavtal reglerar Hyresvärdens rätt att disponera lokal för Gästhamn. 
Inom byggnaden  nns en lokal utformad och utrustad såsom servicelokal för gästhamn för fritidsbåtar vid 
Kanaludden. Lokalen ingår i den förhyrda ytan i rubricerat hyresavtal. 
I och med detta tillägg till hyresavtalet erhåller Hyresvärden full dispositionsrätt till servicelokalen vilken är 
markerad på bilagd ritning och uppgår till ca. 42 kvm. Hyresgästen ska tillhandahålla uppvärmning, 
ventilation och förbrukningsmedia såsom varmt och kallt vatten, elektricitet med mera. Hyresavtalets 
reglering av drift-, service- och underhållsansvar med mera gäller fortsättningsvis oförändrat. Dock ska 
Hyresvärden ansvara för eventuella kostnader på grund av onormalt slitage och skadegörelse. 
Hyresvärden ansvarar för lokalvård och löpande skötsel av lokalen inklusive ansvar för lokalens lås- och 
passersystem. 
Hyresgästen erhåller en reducering av hyran med 34 600 kr per år. Hyresreduceringen ska indexregleras i 
enlighet med hyresavtalets indexklausul men med basmånad oktober 2022. 
Detta tilläggsavtal kan sägas upp av båda parter att upphöra till varje årsskifte med beaktande av 12 
månaders uppsägningstid. 
I övrigt ska hyresavtalet gälla med oförändrade villkor. 
Underskrift
Ort/datum
Ort/datum
Härnösand 2023-05-10
Härnösand 2023-05-10
Hyresvärdens namn
Hyresgästens namn
Härnösands Kommun
Hotell Hernö Gin AB
Namnteckning( rmatecknare/ombud)
Firmatecknare
Namnteckning( rmatecknare/ombud)
✕ Firmatecknare
✕ Ombud enligt
Ombud enligt
fullmakt
fullmakt
Namnförtydligande
Namnförtydligande
✕ Tillägget har undertecknats med elektronisk underskrift. Datum för undertecknande framgår av den elektroniska underskriften.
Parterna har erhållit en digital kopia av tillägget med tillhörande signaturcerti kat.
Fastighetsägarna Sveriges Formulär för tillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär.
Tilläggsavtal avseende gästhamnslokal - Simhallen Härnösand
Sida 1 av 3
(Signerat, SHA-256 FCCCAF67635D744F937A29B758482CEEC4F2207C4575A155B4C11516D4676842)

Tilläggsavtal avseende gästhamnslokal - Simhallen Härnösand
Sida 2 av 3
(Signerat, SHA-256 FCCCAF67635D744F937A29B758482CEEC4F2207C4575A155B4C11516D4676842)

Signering
Följande parter har signerat detta dokument
Namn: Jon Christian Hillgren
Person ID: 197912137937
Datum: 2023-05-17 14:26
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
FCCCAF67635D744F937A29B758482CEEC4F2207C4575A155B4C11516D4676842
Namn: THOMAS JENSSEN
Person ID: 197405127155
Datum: 2023-05-19 13:29
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
FCCCAF67635D744F937A29B758482CEEC4F2207C4575A155B4C11516D4676842
Tilläggsavtal avseende gästhamnslokal - Simhallen Härnösand
Sida 3 av 3
(Signerat, SHA-256 FCCCAF67635D744F937A29B758482CEEC4F2207C4575A155B4C11516D4676842)


Bilaga 2 - Tilläggsavtal Hernö Gin Hotell AB


Bilaga 3 - Bassängtider_VT24_HSS_23_11_10
BASSÄNGTIDER HSS VT24
Stora 
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Söndag
Mel an-
Söndag
bassängen
VT24
VT24
VT24
VT24
VT24
VT24
bassängen
VT24
06:30-07:00
14:30-15:00
07:00-07:30
07.30-08.30
15:00-15:30
08:00-08:30
1 bana
15:30-16:00
08:30-09:00
16:00-16:30
16:30-17:00
14:30-15:00
17:00-17:30
15:00-15:30
17:30-18:00
16.30-19.30
15:30-16:00
15.30-16.30
15.00-17.00
18:00-18:30
Mel an
16:00-16:30
1 bana
16.00-17.00
2 banor
18:30-19:00
16:30-17:00
2 banor
19:00-19:30
17:00-17:30
16.00-18.30
16.30-18.30
19:30-20:00
2 banor
17:30-18:00
2 banor
16.00-19.30
17.00-18.30
17.30-18.30
2 banor
6 banor
18:00-18:30
2 banor
18:30-19:00
18.30-19.30
18.30-19.30
18.30-19.00
19:00-19:30
4 banor
4 banor
2 banor
19:30-20:00
19.30-20.30
20:00-20:30
19.30-21.00
1 bana
5 banor
20:30-21:00
21:00-21:30
21:30-22:00
Tider i mel anbassängen över tre timmar bokas av HSS direkt med Entreprenör

NOVEMBER- OCH SPORTLOV BASSÄNGTIDER
Tider
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Söndag
Söndag
bassäng
Stora
Stora
Stora
Stora
Stora
Stora
Mel an
06:30-07:00
Stora summa
07:00-07:30
Lov
08:00-08:30
109,5/h
08:30-09:00
08.15-10.15
08.15-10.15
08.15-10.15
08.15-10.15
08.15-10.15
09:00-09:30
4 banor
4 banor
4 banor
4 banor
4 banor
Stora summa
09:30-10:00
Ordinarie tider
10:00-10:30
10.15-11.15
10.15-11.15
10.15-11.15
10.15-11.15
10.15-11.15
53,5/h
10:30-11:00
2 banor
2 banor
2 banor
2 banor
2 banor
11:00-11:30
Mel an summa
LOV
14:30-15:00
3,0/h
15:00-15:30
15:30-16:00
15.30-16.30
15.00-17.00
Mel an summa
16:00-16:30
1 bana
2 banor
Ordinarie tider
16:30-17:00
3,0/h
17:00-17:30
16.30-18.30
17:30-18:00
17.00-18.30
2 banor
17.30-18.30
6 banor
16.30-19.30
18:00-18:30
2 banor
Mel an
18:30-19:00
18.30-19.30
18.30-19.00
19:00-19:30
4 banor
2 banor
19:30-20:00
20:00-20:30
19.30-21.00
19.30-21.30
19.30-21.30
19.30-21.30
5 banor
20:30-21:00
4 banor
4 banor
4 banor
21:00-21:30
21:30-22:00
Summa
15,0/h
23,5/h
18,0/h
18,0/h
18,0/h
14,0/h
3,0/h
Under påsk- och jullov gäller ordinarie träningstider dock inte under röda och stängda dagar.
Underlag för sport- och novemberlov ska lämnas in senast tre veckor innan lovstart.

ÖPPETTIDER LOV OCH HELGDAGAR HÄRNÖSANDS SIMHALL HT23/VT24
Trettondagshelg
kassa
bad
Nationaldagen 6 juni
kassa
bad
Dagen före 
öppet som vanlig vardag
Dagen före
öppet som vanlig dag
Trettondagsafton
öppet som en vanlig lördag
16.00
16.30
Nationaldagen 
stängt
stängt stängt
Trettondagen
stängt
stängt stängt
Midsommar
kassa
bad
Påskhelgen
kassa
bad
Torsdag
enligt sommarschema
18.00
18.30
Skärtorsdag
stängt
stängt stängt
Midsommarafton
stängt
stängt stängt
Långfredag
stängt
stängt stängt
Midsommardagen
stängt
stängt stängt
Påsklördag
stängt
stängt stängt
Påskdagen
stängt
stängt stängt
Al ahelgonhelgen
kassa
bad
Annandag påsk
stängt
stängt stängt
Dagen före
öppet som vanlig vardag
19.00
19.30
Lördag
öppet som en vanlig lördag
16.00
16.30
Sista april
stänger en timme tidigare
18.00
18.30
Söndag
öppet som en vanlig söndag
16.00
16.30
Första maj
stängt
stängt stängt
Julhelgen
kassa
bad
Kristi himmelsfärdsdag
kassa
bad
Dagen före Julafton
stängt
stängt stängt
Dagen före 
öppet som vanlig vardag
16.00
16.30
Julafton
stängt
stängt stängt
Kristi himmelsfärdsdag
stängt
stängt stängt
Juldagen
stängt
stängt stängt
Annan dag jul
stängt
stängt stängt
Pingsthelgen
kassa
bad
Dagen före
öppet som vanlig vardag
16.00
16.30
Nyårshelgen
kassa
bad
Pingstafton
öppet som en vanlig lördag
14.00
14.30
Dagen före Nyårsafton
öppet som en vanlig dag
16.00
16.30
Pingstdagen
stängt
stängt stängt
Nyårsafton
stängt
stängt stängt
Nyårsdagen
stängt
stängt stängt

SOMMARTIDER V.25-33
Under sommarperioden, v.25-33, gäller ej ordinarie träningsider för föreningar i Härnösands simhall. 
Föreningar skickar in önskemål om sommartider till kommunen senast vecka 15.
Vecka 25
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Vecka 26
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Vecka 27
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Vecka 28
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Vecka 29
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Vecka 30
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Vecka 31
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Vecka 32
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Vecka 33
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag


Sida 
INFORMATION 
1(3) 
Datum 
2019-02-13 
Samhällsförvaltningen 
Fritid 
Bilaga 4 - Förhållningsregler vid uthyrning av idrottslokaler - anläggningar
Allmänna villkor och förhållningsregler för anläggningar 
uthyrda via samhällsförvaltningen Fritid 

 Idrottshallar får under inga omständigheter beträdas med ytterskor.
 Omklädningsrum får normalt disponeras 30 minuter före och efter bokad
tid.
 Använda lokaler, inklusive omklädningsrum, duschrum, toaletter och
därtill hörande utrymmen ska av varje hyresgäst grovstädas (dvs.
upplockning av tomglas, papper, muggar, påsar schampo, tvål etc.) Även
läktare ska grovstädas om sådan används.
 Arrangör ansvarar även för att gästande lags omklädningsrum och därtill
hörande utrymmen grovstädas.
 Fotografering samt video- och filmupptagning får inte ske i
omklädningsrum.
 Ljudanläggning och matchur får endast användas av den som erhållit
instruktioner för densamma.  För att få information och instruktion om
detta ska xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx kontaktas, önskemålen ska
framföras en vecka före bokad tid.
 Hyresgästen är skyldig att alltid ha en ansvarig, myndig person på plats i
idrottslokalen.
 Hyresgästen ansvarar för att samtliga närvarande i lokalen följer allmänna
villkor och ordningsregler. De som vistas i lokal eller anläggning ska iaktta
aktsamhet om densamma, dess inventarier och utrustning. Skador och fel
ska anmälas till xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
 Alkoholförtäring och rökning är inte tillåtet i
idrottsanläggningarna/idrottslokalerna.
 Djur får inte medföras eller vistas i av samhällsförvaltningen uthyrda
lokaler.
 Parkeringsregler som gäller vid respektive anläggning ska följas.
 Efter hyrestidens slut ska ansvarig ledare se till att lokal eller anläggning
återställs i ursprungligt skick.
 Vid extrema väderförhållanden kan bokade tider komma att ställas in.
Härnösands kommun ska i möjligaste mån försöka nå hyresgästen för att
ge besked om detta. Vid tveksamma väderförhållanden uppmanas
hyresgästen att kontakta Härnösands kommun Fritid för besked.
 Härnösands kommun förbehåller sig rätten att för annat ändamål
(tävlingar, uppvisningar, konferenser, utbildningar m.m.) disponera lokal
eller annan anläggning på bokad tid. Avbokning sker då minst en vecka i
förväg och meddelas alltid berörd hyresgäst. Denna tidsgräns gäller även
Postadress 
Besöksadress 
Hemsida 
Telefon 
Organisationsnr 
Härnösands kommun 
Johannesbergshuset 
www.harnosand.se 
0611-34 80 00 vx 
212000-2403 
Samhällsförvaltningen 
Brunnshusgatan 4 
E-post
Fax 
Bankgiro 
871 80 Härnösand 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
0611-34 81 65 
5576-5218 

Sida 
Härnösands kommun 
INFORMATION 
2(3) 
Datum 
Samhällsförvaltningen 
2019-02-13 
mindre reparationsarbeten och storstädning. Stora planerade reparationer 
genomförs i möjligaste mån under perioden 15/6 – 15/8. Utlämning av 
tagg görs via servicecenter Universitetsbacken 3A.  
 Bokad tid får inte överlåtas i andra hand utan godkännande från
samhällsförvaltningen Fritid.
 Det är hyresgästens skyldighet att ta del av och följa gällande
utrymningsföreskrifter vid brand eller brandfara. Om hyresgästen utlöser
larm på grund av vårdslöshet eller genom att gällande rutiner inte följs, får
hyresgästen svara för eventuell utryckningskostnad. Denna information
finns anslagen vid entréerna.
 För bokad tid faktureras avgift enligt taxa fastställd av samhällsnämnden.
 Betalning för bokad lokal/anläggning ska ske inom 30 dagar från utställd
fakturadag. Om inte avgift betalas inom den förfallotid som anges på
faktura utfärdas skriftlig betalningspåminnelse. För betalningspåminnelse
kan påminnelseavgift och dröjmålsränta påföras enligt lagen om ersättning
för inkassokostnader m.m.
 Om avbokning sker via telefon eller mail senast 1 vecka före bokad tid sker
ingen debitering, sker avbokning mindre är 1 vecka före bokad tid
debiteras full avgift.
 Om kund med inloggning för webbokning själv avbokar tid senast 72
timmar före avbokad tid sker ingen debitering.
 Vid Öbacka Sportcenter gäller att om avbokning sker senare är 2 veckor vid
matcher/arrangemang så debiteras 50 % av hyreskostnaden. Vid
avbokning som sker senare än en vecka debiteras 75 % av hyreskostnaden.
 Härnösands kommun ansvarar inte för hyresgästens/deltagarnas
personliga eller föreningsägda tillhörigheter. Tänk på att försöka minimera
risken för stölder!
 Skulle skada uppkomma på lokaler eller inventarier genom hyresgästens
vållande är hyresgästen ersättningsskyldig. Anmälan görs till
xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
 Felanmälan/skada som upptäcks när lokalen ska tas i bruk eller andra
akuta ärenden ska omgående anmälas till xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
 Bryter hyresgästen mot villkor och regler för lokaluthyrning äger
Härnösands kommun rätt att säga upp bokning av lokaler med omedelbar
verkan om inte bättring sker. Gäller även vid betalningsförsummelser.
 Vid arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, elavbrott eller annan
omständighet (s.k. force majeure), varöver upplåtaren inte råder, fritas
upplåtaren från fullgörandet av sina skyldigheter.
 Vid större evenemang, cuper och turneringar ska en samordningsträff
hållas. Där ska det stämmas av tider för avsyning innan och efter
bokningen, förhållningsregler, allmän information mm. Där ska också
önskemål om praktiskt stöd från kommunen framföras. Detta möte ska
hållas senast två veckor före bokningen.
 Det åligger hyresgästen att iaktta lokala ordningsföreskrifter, avseende
exempelvis förtäring av alkohol, vid hyra av skolor och idrottsanläggningar.
 Det åligger alltid hyresgästen att inhämta och följa de myndighetstillstånd
som kan krävas för den verksamhet/aktivitet som äger rum i de hyrda
lokalerna.

Sida 
Härnösands kommun 
INFORMATION 
3(3) 
Datum 
Samhällsförvaltningen 
2019-02-13 
 Vid cuper, turneringar osv där flera matcher eller liknande anordnas ska en
utsedd person från anordnande förening stå som ansvarig för
arrangemanget. Detta ska meddelas i samband med bokningen.
Sanktioner vid misskötsamhet 
Utrustning/material som ej är återställd 
500 kr 
Glömt stänga fönster 
500 kr 
Bokning på stängd tid 
500 kr/tim. 
Verksamhet på ej bokad tid som innebär övertid för personal 
500 kr/tim. 
Ej grovstädade omklädningsrum och läktare 
500 kr 
Ostädad idrottsplan eller annan bokad yta 
500 kr 
Material som förstörs av oaktsamhet 
Debiteras 
Felanmälan/skada eller inträffade skador som upptäcks när lokaler ska tas i bruk 
eller andra akuta ärenden ska omgående anmälas till xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
Anläggningspersonal Fritid nås på telefonnummer: 070 – 321 23 86 

Document Outline