Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar'.

Notation
Processnamn
Handling
Registreras
Förvaras
3.1.1
Hyra in utställningar  Förfrågan utställare
Nej
I Pärm
och experiment
Planering
3.1.1
Hyra in utställningar  Dokumentation från utställare Ja
Gemensam 
och experiment
Ritningar
server
Uppställarinformation
Drift och 
underhållsinstruktioner
3.1.1
Hyra in utställningar  Avtal utställare
Diariet
och experiment
3.1.2
Utveckla nya 
Projektdokumentation
Ja
Gemensam 
experiment. 
Idé
server
Projektmall hantering  Genomförande
för 
Beslut om att ta fram och 
utvecklingsförslag, 
installera experiment
förändringsförslag 
och inkomna ideér 
3.1.3
Följa upp och 
Utvärderingar / felanmälan
Experimentregi Gemensam 
utvärdera experiment
stret i 
server
Sharepoint
3.1.3
Följa upp och 
Enkätsvar
Netigate, 
Gemensam 
utvärdera experiment
Utverderingsver server
ktyg
3.1.3
Följa upp och 
Experimentregister 
Administrativa  Helge
utvärdera experiment
systemet på 
Helge 
/Sharepoint
3.2.1
Genomföra drift och  Register felanmälan, 
Administrativa  Helge
underhåll av 
experiment. Mejla 
systemet på 
experiment
xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Helge/Sharepoi
Underhållsplaner Experiment
nt/ mejl
3.2.2
Genomföra drift och  Felanmälan fastighet 
Administrativa 
underhåll av fastighet
systemet på 
Helge / 
Sharepoint
3.2.3
Hantera kontroll och  Myndighetsförelägganden
ENIA/ diariet 
besiktning av 
lokalt
fastighet
3.2.3
Hantera kontroll och  Egenkontroller/ronderingar per  Registreras in i  Helge
besiktning av 
månad
VETA
inventarier i 
verkstaden

3.2.4
Driva 
Godkännande av 
Ja
HACCP 
restaurangverksamh livsmedelsanläggning, 
pärmen i 
et
ansökan till Miljökontoret
restaurangen
3.2.4
Driva 
Egenkontroller restaurang
Nej
HACCP 
restaurangverksamh
pärmen i 
et
restaurangen
3.2.4
Driva 
Följesedlar
Ja
Arkivlådor i 
restaurangverksamh
restaurangen
et
3.2.4
Driva 
Restaurangrelaterade tillstånd Ja
Diariet TTE
restaurangverksamh
et
3.2.4
Driva 
Avvikelserapportering, diverse VETA 
Gemensam 
restaurangverksamh
server, samt i 
et
pärmar i 
restaurangen 
3.2.4
Driva 
Besiktningsprotokoll 
VETA 
Gemensam 
restaurangverksamh restaurangutrustning
server, samt i 
et
pärmar i 
restaurangen 
3.3.1
Hantera event- och 
Förfrågan
Actor 
Gemensam 
konferensbokningar
Utarbetande av förslag/offert
affärssystem
server
Bokningsbekräftelse
Planering med kund
Uthyrningsavtal
3.3.2
Hantera 
Förfrågan
Ja Actor 
Gemensam 
besöksbokningar 
Utarbetande av förslag/offert
affärssystem
server
Bokningsbekräftelse
Planering med kund
3.3.2
Hantera 
Kursprogram - skola, vuxna
Ja Actor 
Gemensam 
besöksbokningar 
affärssystem
server
3.3.3
Hantera klagomål
Synpunkter
Share point på 
Klagomål
Helge
Olyckor
3.3.3
Hantera klagomål
Skadestånds- och 
Share point på 
olycksfallsärenden
Helge
3.4.1
Tillhandahålla 
Samarbetsavtal högskola
Ja
Gemensam 
högskolekurs på 
server
uppdrag av extern

3.4.1
Tillhandahålla 
Kursplaneringar
Ja
Gemensam 
högskolekurs på 
server
uppdrag av extern
3.4.1
Tillhandahålla 
Kursdokumentation
Ja
Gemensam 
högskolekurs på 
server
uppdrag av extern
3.4.2
Genomföra 
Samarbetsavtal kommun
Ja
Gemensam 
kompetensutveckling 
server
på uppdrag av 
kommunen
3.4.2
Genomföra 
Planering av kursprogram
Ja
Gemensam 
kompetensutveckling 
server
på uppdrag av 
kommunen
3.4.2
Genomföra 
Kursmaterial 
Nej
Gemensam 
kompetensutveckling 
server
på uppdrag av 
kommunen
3.5.1
Administrera platser i  Ansökan till kö
Ja
Sharepoint
förskola 
3.5.1
Administrera platser i  Köstatistik, 
Ja
Sharepoint
förskola 
beläggningsstatistik
3.5.1
Administrera platser i  Bekräftelse angående plats
Ja
Pärm, 
förskola 
förskolechef
3.5.1
Administrera platser i  Intresseanmälan
Ja
Sharepoint
förskola 
3.5.1
Administrera platser i  Förtursärenden till 
Ja
Personakt
förskola 
barnomsorg
3.5.2
Administrera barn i 
Ansökan modersmål
Ja
Pärm, 
förskola
förskolechef
3.5.2
Administrera barn i 
Fototillstånd
Ja
Pärm, 
förskola
förskolan
3.5.2
Administrera barn i 
Frånvarolistor
Nej vid 
Nej
förskola
Avser:
anmodan ifrån 
-kopia på handling som 
FK svarar 
skickas till försäkringskassan
förskolechefen 
omgående. 
3.5.2
Administrera barn i 
Kontaktuppgifter, barn på 
Ja
Zuperpärm, 
förskola
förskolan
förskolan samt 
Barnkort
Sharepoint
Avser:
-kontaktuppgifter till anhöriga
-uppgift om vaccinationer
-uppgift om modersmål

3.5.2
Administrera barn i 
Föräldrars inkomstuppgifter
Ja
Sharepoint, 
förskola
papper
3.5.2
Administrera barn i 
Förteckning över barn i 
Ja
Sharepoint
förskola
förskolan
3.5.2
Administrera barn i 
Uppsägning av plats, på 
Ja
Pärm, 
förskola
vårdnadshavarens begäran
förskolechef
3.5.2
Administrera barn i 
Uppsägning av plats, på 
Ja
Pärm, 
förskola
förvaltningens begäran.
förskolechef
Avser bl a:
-beslut
3.5.2
Administrera barn i 
Handlingar från 
Ja
Pärm, 
förskola
utvecklingssamtal
förskolan
Avser t ex:
-minnesanteckningar
-överenskommelser
3.5.2
Administrera barn i 
Överenskommelse om 
Ja
Pärm, 
förskola
vistelsetider
förskolan
Avser:
-information om hel- eller 
deltid
-avtal
3.5.2
Administrera barn i 
Närvarojournaler/dagjournaler/ Ja
Pärm, 
förskola
närvarolistor rörande barnen
förskolan
3.5.2
Administrera barn i 
Begäran om avsteg från 6-
Ja
Pärm, 
förskola
timmars regeln
förskolechef
Avser:
-ansökan
-beslut
3.5.2
Administrera barn i 
Längre frånvaro från förskolan Ja
Pärm, 
förskola
Avser bl a:
förskolechef
-ansökan
-beslut
3.5.2
Administrera barn i 
Årsplan
Ja
Digitalt
förskola
3.5.2
Administrera barn i 
Pedagogisk dokumentation 
Ja
Barnens egen 
förskola
om enskilda barn
pärm
Avser t ex:
-portfolio
3.5.2
Administrera barn i 
Ansökningar modersmåls stöd Förmedlas 
Nej
förskola
Avser bl a:
direkt till 
-ansökningar
kommunen
-beslut

3.5.2
Administrera barn i 
Fotografier, videoklipp, 
Nej
förskola
teckningar, ljudinspelningar 
m.m.
Avser fortlöpande 
dokumentation om 
verksamheten som görs vid 
förskolan av pedagogerna
3.5.2
Administrera barn i 
Fotografier på barngruppen
Nej
Nej
förskola
Avser:
Gruppbilder och individuella 
fotografier tagna av 
professionell fotograf.
3.5.2
Administrera barn i 
Handlingar rörande barn i 
Ja
Personakt
förskola
behov av särskilt stöd.  
-Utredning
-Beslut
-Handlingsplaner
-Individuella planer
-Uppföljningar                          -
Åtgärdsprogram
3.5.2
Administrera barn i 
Handlingar i utredning av 
Ja
Förskolans 
förskola
händelse
diarie.
Avser:
utredning om trakasserier eller 
känkande särbehandling av 
barn.
3.5.3
Bedriva systematiskt  Föräldraenkäter
Netigate, 
kvalitetsarbete inom 
Utvärderingsver
förskola
ktyg
3.5.3
Bedriva systematiskt  Ansökningar, utredningar och Ja
Pärm 
kvalitetsarbete inom  beslut om att bedriva 
förskolechef
förskola
fristående
förskoleverksamhet
3.5.3
Bedriva systematiskt  Ansökan om förändring i
Ja
Pärm 
kvalitetsarbete inom  fristående förskoleverksamhet
förskolechef
förskola
3.5.3
Bedriva systematiskt  Tillsynsärenden
Ja
Pärm, 
kvalitetsarbete inom 
förskola

3.5.3
Bedriva systematiskt 
?
kvalitetsarbete inom 
förskola
3.5.4
Registrering av 
Registrering av tystnadsplikt 
Ja
Nej
tystnadsplikt och 
och utdrag ur polisregistret
utdrag ur 
polisregistret

Pröva OSL
Bevaras/G Kommentar
allras

Nej
Vid 
inaktualitet
Nej
Vid 
Gallras efter att 
inaktualitet utställning är 
genomförd.
Pröva OSL 19  Bevaras
Tom Tits eget 
kap. 3§
Nej
Bevaras
Nej
Bevaras
Behövs ses över/ 
Tomas Nilsson 2017
Nej
Vid 
Gallras efter att 
inaktualitet utvärderingsrapport 
sammanställts. 
Nej
Bevaras
Register över de 
experiment som finns 
med 
experimentförklaringar.
Nej
2 år
Felanmälningar läggs 
in i ett register med 
felbeskrivningar.  
Mejla 
xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Nej
1år
Nej
Bevaras
Nej

Nej
Bevaras
Nej
2 år
Hel pärm
Nej
3 år
Nej
Vid 
Gallras efter att 
inaktualitet tillstånd upphört.
Nej
1 år
Nej
Se 
2 senaste 
anmärknin besiktningarna sparas 
g
tills ny besiktning 
genomförts sedan 
gallras den äldsta - 
löpande gallring.
Ex: kok- och tryckkärl 
samt kylanläggning.
Nej
Bevaras
Nej
Bevaras
Nej
Bevaras
Nej
Vid 
Register över 
inaktualitet anmälningar - typ av 
anmälan, status och 
uppgiftslämnare 
registreras.
Nej
Vid 
Avser de ärenden som 
inaktualitet leder till tvist, större 
utredningar, 
försäkringsfrågor etc.
Nej
Bevaras

Nej
Vid 
Tas fram tillsammans 
inaktualitet med högskola enligt 
riktlinjer från 
skolmyndighet.Informat
ion ägs av högskola.
Nej
Vid 
Information ägs av 
inaktualitet högskola.
Nej
Bevaras
Hanteras och 
registreras av TTE 
själva
Nej
Bevaras
Nej
Bevaras
OSL 23 kap. 1  2 år
§
Nej
Bevaras
Nej
2 år
Sorteras i 
bokstavsordning.
Nej
OSL 23 kap. 1  Bevaras
§
Nej
Sorteras i 
datumordning
Nej
Gallras 
året efter 
barnet 
slutat på 
förskolan.
Nej
OSL 23 kap. 1  Gallras 
§
året efter 
barnet 
slutat på 
förskolan.

Gallras 
året efter 
barnet 
slutat på 
förskolan.
OSL 23 kap. 1  Bevaras
§
OSL 23 kap. 1  10 år efter 
§
placeringe
n upphört
OSL 23 kap. 1  Bevaras
§
OSL 23 kap. 1  Se anm.
Överlämnas till 
§
vårdnadshavare när 
barnet slutar förskolan. 
Nej
10 år
Nej
3 år
OSL 23 kap. 1  10 år
§
OSL 23 kap. 1  2 år
§
Nej
OSL 23 kap. 1  Lämnas 
§
över till 
vårdnadsh
avare när 
barnet 
slutar 
förskolan
Nej
Se anm.
3 år efter att barnet 
slutat på förskolan.

Nej
Se anm.
Gallras vid inaktualitet, 
dock tidigast vi årets 
slut. 
Nej
Bevaras
Individuella fotografier 
gallras vid inaktualitet 
om gruppbilden 
bevaras tillsammans 
med uppgifter om 
barnens namn, 
avdelning samt 
tidpunkt för 
fotografering
OSL 23 kap. 1  Bevaras
§
OSL 23 kap. 1  Bevaras
§
Nej
2 år
Nej
Bevaras
Nej
Bevaras
 

Nej
Bevaras
Nej
Återlämna
s eller 
förstörs 
omedelbar
t