Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar'.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumenthanteringsplan  
för Statens maritima och  
transporthistoriska museer  
Antagen 2013-01-01, senast reviderad 2022-04-29, Version 1.3, Dnr 2.1.2-2022-808 
(Tidigare diarienummer,  version 1.2 Dnr 2.1.2-2020-1627) 

Läsanvisningar 
Dokumenthanteringsplanen är det styrdokument som anger hur myndighetens handlingar (analoga och digitala) ska hanteras. 
Av planen framgår vilka handlingar som ska bevaras, gallras (kastas), när gallring ska ske och hur handlingarna ska förvaras fram till gallringen, samt hur de 
ska hållas ordnade. 
 
 
Planen följer den struktur som är upprättad efter myndighetens processer/verksamhetsområden. Huvudprocesserna är: 
 
1. Styrande verksamheter 
2. Stödjande verksamheter 
3. Bevara kulturarvet 
4. Tillgängliggöra kulturarvet 
5. Bygga upp kunskap om kulturarvet 
 
Under respektive process/verksamhetsområde finns underprocesser och de handlingstyper som hanteras inom processen. 
Till varje handling finns sedan ett antal kolumner som närmare beskriver hur handlingen ska hanteras. 
 
Rubriker i dokumenthanteringsplanen 
Process: Visar vilken process handlingen tillhör. 
Handlingstyp: Anger namnet på handlingen. 
Bevara/Gallra: Anger om handlingen ska bevaras (arkiveras) eller gallras. 
Ska handlingen gallras anges tidpunkt för gallringen (gallringsfrist). 
Observera att gallringsfristen avser hela kalenderår. En handling med en gallringsfrist på 10 år och som är daterad i januari 2014  ska inte gallras förrän 2025. 
En gallringsfrist som används för handlingar av tillfällig betydelse är ”vid inaktualitet”/”gallras efter avslutat ärende”. Det betyder att verksamheten 

bestämmer hur länge den har behov av handlingen. Exempel kan vara olika register. Det är alltså ingen bestämd tidsfrist utan handlingarna gallras när det 
inte längre finns behov av uppgifterna. 
Gallringen ska ske under kontroll och speciell aktsamhet bör iakttas när det gäller handlingar som innehåller sekretessbelagd a uppgifter. 
 
Gallringsföreskrift: Allmänna handlingar får i vissa fall gallras, men myndigheten får endast gallra enligt särskilda gallringsföreskrifter från Riksarkivet.  
Här anges vilken RA-FS (Riksarkivets författningssamling) gallring är beslutat utifrån.  
Förvaring: Anger var handlingen förvaras i verksamheten.  
Sekretess: Anger om handlingen eller delar av den är sekretessbelagda. 
Personuppgifter: Anger om det finns personuppgifter. 
Ansvar: Anger vilken funktion som ansvarar för att handlingen hanteras korrekt. 
Registrering: Anger om handlingen diarieförs eller registreras på något särskilt sätt. 
Anmärkning: Denna kolumn talar om ifall det finns något gällande handlingen som behöver specificeras eller tydliggöras. T.ex. med vilket intervall 
handlingen ska arkiveras. 
 
Dokumenthanteringsplanenen ska fungera som ett stöd för alla inom myndigheten och visa hur allmänna 
handlingar ska hanteras. 
 
Har du frågor, eller saknar någon handling i planen, kontakta någon av myndighetsarkivarierna. 
 
 
 
 
 

1  STYRANDE VERKSAMHETER 
 
1.1 Styra verksamheten 
Till styrande handlingar hör policyer, avtal och andra styrdokument samt beslut som Överintendenten tar. Här kommer också styrande dokument från 
regering och departement in, som instruktion och regleringsbrev.  
 
Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring  Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
1.1 
Inkommande 
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Nej 
Registrator  Diarie-
Från Kulturdepartement, regering 
styrdokument 
nummer 
och andra uppdragsgivare. 
- instruktion 
Handlingar som instruktion och 
- regleringsbrev 
regleringsbrev. 
1.1 
Arbetsordningen  Bevaras   
Diariet 
Nej 
Nej 
Staben 
Diarie-
 
nummer 
1.1 
SMTMs Vision 
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Nej 
Staben 
Diarie-
 
nummer 
 
1.1 
Föredragnings- 
Bevaras   
Registrator  Nej 
Ja 
Registrator  Kronologisk  Samlas i pärm hos registrator. 
protokoll 
Skickas sedan till arkivet ca var 
tredje år, eller när registrator anser 
att det är lämpligt. Elektroniskt 
signerade protokoll sparas i mapp 
hos registrator och förs sedan över 
till Arkivets yta. 

Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring  Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
1.1 
Bilagor till 
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja 
Registrator  Diarie-
Bilagor till föredragnings-PM sparas 
föredragnings-
nummer 
inte tillsammans med protokollen 
PM 
utan diarieförs och läggs i diariet 
när de ska bevaras. 
1.1 
Underlag till 
Bevaras   
Registrator  Nej 
Ja 
Registrator  Kronologisk  Läggs in i och förvaras i Platina 
föredragningar 
under respektive föredragnings-
(PM och bilagor) 
datum. Skickas sedan till 
samt kallelser. 
arkivet/arkivets yta ca var tredje år, 
eller när registrator anser att det är 
lämpligt. Arkiveras i en egen serie. 
1.1 
Besluts-
Bevaras   
Registrator  Nej 
Ja 
Registrator   
För varje beslutat ärende som 
dokument, 
överintendenten fattat beslut om 
beslut fattat av 
ska en handling för beslutet 
överintendenten 
upprättas, ett så kallat 
beslutsdokument. 
1.1 
Ledningsgrupps-  Bevaras   
Registrator  Nej 
Ja 
Registrator  Kronologisk  Samlas i pärm hos registrator. 
protokoll 
Skickas sedan till arkivet ca vart 
tredje år, eller när registrator anser 
att det är lämpligt. Elektroniskt 
signerade protokoll sparas i mapp 
hos registrator och förs sedan över 
till Arkivets yta. 

 
 
Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring  Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
1.1 
Beslutsprotokoll  Bevaras   
Registrator  Nej 
Ja 
Registrator  Kronologisk  Innehåller beslut (som delegerats 
avdelningschefer 
från ÖI) som fattas av respektive 
 
avdelningschef. Vissa chefer fattar 
beslut och gör ett eget protokoll. 
Ibland görs det på chefsmöten för 
varje avdelning.  
Samlas i pärm hos registrator. 
Skickas sedan till arkivet ca var 
tredje år, eller när registrator anser 
att det är lämpligt. Elektroniskt 
signerade protokoll sparas i mapp 
hos registrator och förs sedan över 
till Arkivets yta. 
Hette tidigare 
Chefsbeslutsprotokoll. 
1.1 
Policyer 
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Nej 
Ansvarig 
Diarie-
Alla myndighetens policyer. 
för upp-
nummer 
 
rättandet 
av policyn. 
1.1 
Riktlinjer 
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Nej 
Ansvarig 
Diarie-
Alla myndighetens riktlinjer. 
 
för upp-
nummer 
 
rättandet 
av 
riktlinjen. 

Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring  Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
1.1 
Rutinbeskrivning  Bevaras   
Diariet 
Nej 
Nej 
Staben 
Diarie-
Myndighetsövergripande 
 
 
nummer 
rutinbeskrivningar som upprättas av 
Staben som ett dokument för en 
rutin. Rutinbeskrivningarna 
diarieförs samt publiceras på 
Ombord. 
Ex. Rutinbeskrivning – svara på 
remiss och Rutinbeskrivning för 
ärendeuppföljning. 
 
1.1 
Rutiner 
Upp-
 
Server 
Nej 
Ja 
Ansvarig 
 
Rutinbeskrivningar, manualer och 
dateras 
Gemen-
för upp-
lathundar som tas fram för flera 
regel-
sam/ 
rättandet 
olika processer inom myndigheten 
bundet. 
Service-
av 
samlas under 1.1. 
desk plus/ 
rutinerna. 
Arkiveras vid framtagning av ny 
Se anm. 
Ombord 
version. 
 
 
 

1.2 Planera, följa upp och utveckla verksamheten 
Verksamhetsplanering är den process som årligen leder fram till myndighetens övergripande verksamhetsplan och som gäller för hela myndighetens 
verksamhet. Som grund till SMTM:s verksamhetsplanering ligger uppdrag och uppgifter i myndighetens instruktion och regleringsbrev, SMTM:s vision, 
arbetsordning och hållbarhetsmål samt aktuellt inriktningsdirektiv. Inriktningsdirektivet anger förutsättningarna och de geme nsamma ramarna inför 
verksamhetsplaneringen, inklusive budgetramar. En färdig verksamhetsplan och budget beslutas i början av det aktuella verksamhetsåret.  
 
Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring  Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
1.2 
Inriktnings-
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Nej 
Staben 
Diarie-
Föredras för och beslutas av ÖI.  
direktiv 
nummer 
 
1.2 
Verksamhetsplan  Bevaras   
Diariet 
Nej 
Nej 
Staben 
Diarie- 
Föredras för och beslutas av ÖI. 
och budget 
nummer 
1.2 
Tertial- 
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Nej 
Staben 
Diarie- 
Verksamhetens resultat och budget 
rapport 
nummer 
följs upp mot beslutad 
verksamhetsplan och 
budget. Förändringar i budget 
föredras för och beslutas av ÖI. 
1.2 
Remissvar och 
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Nej 
Staben 
Diarie- 
Föredras för och beslutas av ÖI. 
yttrande 
nummer 
1.2 
Underlag till 
Kan 
RA-FS 
Myndig-
Nej 
Nej 
Staben 
 
 
årsredovisning 
gallras 
1997:6 
hets-
när 
gemensam 
årsredo-
server :G 
visningen 
 
samman-
ställts. 

 
Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring  Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
1.2 
Budgetunderlag  Bevaras   
Diariet 
Nej 
Nej 
Staben 
Diarie-
Till Kulturdepartementet. 
och framställan. 
nummer 
Budgetunderlaget sträcker sig över 
3 år och görs i början av ett år inför 
kommande räkenskapsår. 
Framställan görs vid behov. 
1.2 
Årsredovisning 
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Nej 
Ekonomi 
Diarie-
Hela myndighetens verksamhets- 
och 
nummer 
och finansiella resultat redovisas i 
Staben 
årsredovisningen som 
sammanställs. 
Förvaras i diariet men också i 
särskild serie i arkivet. 
1.2 
Protokoll från 
Bevaras   
Registrator  Nej 
Ja 
Registrator  Kronologisk  Vissa projekt som rör 
arbetsgrupper   
myndighetsövergripande frågor. 
 
för övergripande 
Ex. Museirådets protokoll. 
frågor 
 
Läggs till protokollserien. 
1.2 
Organisations-
Bevaras   
Personal-  Nej 
Nej 
HR 
 
Arkiveras vid varje ny 
träd/organisa-
och löne-
organisationsförändring. 
tionstablå 
system 
 
1.2 
Avtal om 
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja 
Registrator  Diarie-
Järnvägsmuseets avtal om 
samverkan 
nummer 
samverkan med Trafikverket 
avseende Transportstyrelsens 
tillstånd att framföra tågtrafik. 
 
 


1.3 Samverka 
Samverkanshandlingar  med  personal och fackliga organisationer.  CESAM (Central samverkansgrupp som består av representanter för 
arbetsgivaren, facken och arbetsmiljöombud). Samverkan måste inte ske på ett formellt möte. Arbetstagarorganisationerna kan påkalla förhandling enligt 
MBL när samverkan är avslutad. 
 
Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering 
Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
1.3 
Minnes-
Se anm.   
Gemensam/ Nej 
Ja 
Enhetsvis  Kronologisk 
Det finns inget formellt krav på 
anteckningar/ 
Protokoll 
att de arkiveras, men då det ger 
mötesanteckning
en bra bild av verksamheten är 
ar från 
det önskvärt att de arkiveras. 
enhetsmöten/ 
Samverkansfrågor ska enligt det 
enhetens 
lokala samverkansavtalet dnr 
medarbetar-
2.3-2017-983  dokumenteras 
möten. 
genom minnesanteckningar. 
 
Arkiveras en gång per år. 
1.3 
MBL-protokoll 
Bevaras   
Personal- 
Se anm. 
Ja 
HR 
Löpnummer 
Kan innehålla sekretessbelagda 
handläggare 
uppgifter enligt OSL  39 Kap. 1-2 
 
§ 
1.3 
CESAM-protokoll  Bevaras   
Registrator  Nej 
Ja 
Registrator  Kronologisk 
 
1.3 
Skrivelser från   
Bevaras   
Diariet 
Se anm. 
Ja 
HR 
Diarie-
Kan innehålla sekretessbelagda 
arbetstagar-
nummer 
uppgifter enligt OSL 39 Kap. 1-2 
organisationerna 
§ 

Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering 
Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
1.3 
Lokalt 
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Nej 
HR 
Diarie-
Arkiverades tidigare under 2.3. 
samverkansavtal 
nummer 
 
 
 
 

1.4 Kommunicera internt 
Den interna kommunikationen sker främst genom olika slags möten (stormöten, medarbetardagar, enhetsmöten, husmöten osv). Dess a möten avsätter 
oftast inte några handlingar. 
På intranätet ges allmän information om verksamheten (personalhandbok, adresslistor osv), samt informeras om aktuella händelser inom myndigheten. 
Många av handlingarna på intranätet (policyer, protokoll och planer) uppstår och bevaras i andra processer. 
 
Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
1.4 
Intranät 
Bevaras   
Server 
Nej 
Ja 
Kommunikatör  
Ska arkiveras årligen. 
Webbpub-
/Arkivarie 
ÖI:s vlogg (videoblogg), 
licerings-
http://ombord.smtm.se/lars-
system 
blogg/ 
(Episerver) 
 
 
arkiveras också. 
 
 
 

1.5 Hantera säkerhet 
 
Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
1.5 
Krisplan 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja 
Fastighet  Diarie-
 
 
och  
nummer 
säkerhet 
1.5 
Krishanterings- 
Bevaras 
 
Server 
Nej 
Ja 
Fastighet   
Övningar, loggbok, 
Gemensam 
och  
lägesbilder, 
övningar 
säkerhet 
konsekvensanalys, 
informationsmeddelande, 
mötesanteckningar, 
utvärdering, SBA rondering 
1.5 
Systematiskt 
Bevaras 
 
Server 
Nej 
Ja 
Fastighet   
 
brandskyddsarbete 
Gemensam 
och  
- styrdokument 
 
säkerhet 
1.5 
Utrymnings- 
Uppdateras   
Server 
Nej 
Nej 
Fastighet   
Plan för utrymning vid publika 
organisation 
regelbundet 
Gemensam 
och  
verksamheter 
säkerhet 
1.5 
Bevaknings- 
Uppdateras   
Server 
Ja 
Ja  
Fastighet   
Skickas till bevakningsbolag 
instruktion 
regelbundet 
Gemensam 
och  
och räddningstjänsten. 
Se anm. 
 
säkerhet 
Kan innehålla sekretess enligt 
OSL 18 kap. 8 §  
 
 

Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
1.5 
Riskanalyser (risk-  Bevaras 
 
Diariet 
Se anm. 
Nej 
Fastighet  Diarie- 
Kan innehålla sekretessbelagda 
och sårbarhets-
och  
nummer 
uppgifter, se OSL kap 18 § 8 
analyser, 
säkerhet 
och § 13 
säkerhetsanalyser) 
1.5 
Handlingsplan 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja 
Fastighet  Diarie- 
 
(åtgärdsplan, 
och  
nummer 
utbildningsplan, 
säkerhet 
kontrollplan) 
1.5 
Försäkringsavtal 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja 
Fastighet  Diarie- 
Alla myndighetens 
och  
nummer 
försäkringar. 
säkerhet 
1.5 
Försäkringsärende  Bevaras 
 
Diariet 
Ja 
Ja 
Fastighet  Diarie- 
Kan innehålla sekretess enligt 
(anmälan, 
och  
nummer 
OSL 18 kap. 8 §  
redovisning, 
säkerhet 
slutrapport mm) 
1.5 
Användar-
Gallras 1 år  RA-FS 
Server/ 
Ja 
Ja 
Fastighet   
Kan innehålla sekretess enligt 
information med 
efter att 
1997:6 
ASSA ARX 
och  
OSL 18 kap. 8 §  
Se anm. 
behörighet 
personen 
säkerhet 
inpassering/ 
avslutat sin 
tillträde 
tjänst 
1.5 
Kvittenser på 
Gallras 
RA-FS 
Pärm hos 
Nej 
Ja 
Fastighet   
Kvittensunderlag kan användas 
nycklar och 
efter 1 år 
1997:6 
FoS 
och  
i en polisutredning. Diarieförs 
passerkort 
säkerhet 
inte hos SMTM. 
 
 
 

Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
1.5 
Kvittens på 
Gallras 1 år  RA-FS 
Pärm hos 
Nej 
Ja 
Fastighet   
 
behörighetskort 
efter att 
1997:6 
FoS 
och  
personen 
säkerhet 
avslutat sin 
tjänst 
1.5 
Loggar för  
Gallras efter  RA-FS 
Server/ 
Ja 
Ja 
Fastighet   
Kan innehålla sekretess enligt 
inpassering 
1 år 
1997:6 
ASSA ARX/ 
och  
OSL 18 kap. 8 §  
Se anm. 
- nyckel 
Vanderbilt 
säkerhet 
-passerkort 
1.5 
Incident- o skade- Bevaras. 
 
Server 
Ja 
Ja 
Fastighet   
Arbetsunderlag för eventuella 
rapportering 
Gemensam 
och  
fortsatta utredningar, t ex 
Se anm. 
Se anm. 
säkerhet 
försäkringsärende, polisärende 
 
m.m. 
Kan innehålla sekretess enligt 
OSL 18 kap. 8 §  
1.5 
Polisanmälan med  Bevaras 
 
Diariet 
Se anm. 
Ja 
Fastighet  Diarie- 
Sekretess enligt OSL 18 kap. 8 
underlag 
Server 
och  
nummer 
§ kan förekomma i särskilda 
Gemensam 
säkerhet 
fall. 
Egenupprättad anmälan samt 
inkommen anmälan. 
Beslut och dom. Inkommen 
handling. 
 
 

Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
1.5 
Bevaknings-
Gallras 
RA-FS 
Funktions- 
Se anm. 
Ja 
Fastighet   
Kan innehålla sekretessbelagda 
rapport 
efter 1 år 
1997:6 
brevlåda/ 
och  
uppgifter, se OSL 18 kap 8 §. 
mejl 
säkerhet 
Mejl från bevakningsbolag. 
Skriftlig rapport från väktare 
efter utförd tjänst. 
Bevakningsrapport kan 
användas i en polisutredning. 
Diarieförs inte hos SMTM. 
1.5 
Kundrapport 
Gallras 
RA-FS 
Funktions- 
Nej 
Ja 
Fastighet   
Mejl från bevakningsbolag. 
efter 1 år 
1997:6 
brevlåda/ 
och  
Loggade händelser från 
mejl 
säkerhet 
larmsystem. Rapporter kan 
användas i en polisutredning. 
Diarieförs inte hos SMTM. 
1.5 
Larmorder 
Gallras 
RA-FS 
Funktions- 
Nej 
Ja 
Fastighet   
Mejl från bevakningsbolag. 
efter 1 år 
1997:6 
brevlåda/ 
och  
Loggade händelser från 
mejl 
säkerhet 
larmsystem. Rapporter kan 
användas i en polisutredning. 
Diarieförs inte hos SMTM. 
1.5 
Händelserapport 
Gallras 
RA-FS 
Funktions- 
Nej 
Ja 
Fastighet   
Mejl från bevakningsbolag. 
efter 1 år 
1997:6 
brevlåda/ 
och  
Loggade händelser från 
mejl 
säkerhet 
larmsystem. Rapporter kan 
användas i en polisutredning. 
Diarieförs inte hos SMTM. 
 

Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
1.5 
Supportärenden 
Gallras 
RA-FS 
Server/ 
Nej 
Ja 
Fastighet   
Mejl från användare inom 
om säkerhet 
efter 2 år 
1997:6 
Servicedesk 
och  
SMTM till Servicedesk Plus. 
Plus 
säkerhet 
 
 
 
 

1.6 Bedriva hållbarhets- och miljöarbete 
Myndigheten är miljöcertifierad enligt ISO 14001.  Hållbarhetsarbetet leds och samordnas av en hållbarhetsstrateg i dialog med berörda enheter och 
avdelningar. 
 
Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
1.6 
Hållbarhets- 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja 
Hållbar-
Diarie- 
Ett flertal olika dokument 
handlingar 
 
hets-
nummer 
såsom hållbarhetspolicy, mål, 
   - policy 
strateg 
handlingsplaner, rutiner mm. 
   - mål 
Många av dokumenten 
   - handlingsplaner 
bearbetas kontinuerligt. 
   - rutiner 
Policyer och rutiner diarieförs 
under 1.1. 
1.6 
Externrevision 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja 
Hållbar-
Diarie- 
Revisionsrapport och övriga 
hets-
nummer 
handlingar uppkomna vid den 
strateg 
årliga externrevisionen. 
1.6 
Internrevision 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja 
Hållbar-
Diarie- 
Rapport skrivs av internrevisor. 
hets-
nummer 
strateg 
1.6 
Avvikelse- 
Gallras efter  RA-FS 
Servicedesk  Nej 
Ja 
Hållbar-
 
Skickas via Service desk.   
rapportering 
5 år. 
1997:6 
plus 
hets-
Underlag för revisionen. 
strateg 
Se anm. 
Kan gallras under förutsättning 
att avvikelsen tagits med i 
rapporten. 
 

Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
1.6 
Protokoll från 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja 
Hållbar-
Diarie- 
Möten hålls 2 gånger per år. 
ledningens   
 
hets-
nummer 
miljögenomgång 
strateg 
1.6 
Registrerade 
Uppdateras   
iChemistry  Nej 
Nej 
Enheter-  
I kemikaliedatabasen finns 
kemikalier 
löpande 
Ligger på 
nas 
information om kemiska 
intranätet 
kemikalie
produkter och de lagkrav och 
ansvariga 
regler som gäller. Här ur kan 
man hämta skyddsblad för de 
olika kemikalierna. 
Ansvar att uppdatera i 
iChemistry ligger på respektive 
enhets kemikalieansvarig. 
1.6 
Rapport om 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja 
Hållbar-
Diarie- 
Skickas en gång per år till 
miljöledning 
hets-
nummer 
Kulturdepartement och 
strateg 
Naturvårdsverket. Webbenkät 
som skrivs ut, undertecknas av 
ÖI och diarieförs. 
 
 
 
 

2 STÖDJANDE VERKSAMHETER 
Till de stödjande processerna hör handlingar som handlar om ekonomi, personal, i nköp/upphandling, lokaler, IT, diarieföring och arkivering. 
 
2.1 Hantera och redovisa allmänna handlingar 
De handlingar som förvarasupprättas eller inkommer till statliga myndigheter är allmänna handlingar. Allmänheten har rätt att ta del av allmänna 
handlingar som är offentliga (d.v.s. inte är sekretessbelagda). Allmänna handlingar återfinns i de flesta av myndighetens processer.  
 
2.1.1  Hantera korrespondens och diarieföra 
Inkommande och upprättade handlingar ska diarieföras om de föranleder någon form av handläggning. Det är upp till varje enskild anställd som skapar eller 
tar emot en allmän handling att ta ansvar för att denna blir diarieförd (eller registrerad på annat sätt).  Ärenden som ska diarieföras skickas till registrator 
som registrerar dem. 
Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.1.1 
Diarieplan/ 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Nej 
Arkivarie 
Diarie- 
 
Klassificerings-
 
nummer 
struktur 
2.1.1 
Diarium 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja 
Registrator  Diarie- 
Tills dess lämplig digital 
nummer 
förvaring har säkerställts tas 
Se anm. 
varje år ut lista kronologiskt 
(löpnummerföljd), efter 
diarieplan, samt efter 
avsändare. Vissa ärenden kan 
vara sekretessbelagda. 
Ärendemeningarna ska vara 
fria från sekretess och 
personuppgifter. 
 

Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.1.1 
Inkommande och  Bevaras 
 
Diariet 
Se anm. 
Ja 
Hand-
Diarie- 
Ärenden som ska diarieföras 
utgående post och 
läggare 
nummer 
skickas till registrator som 
e-post som är 
Registrator 
diarieför dem. De diarieförs 
allmän handling 
då under de olika processer 
som frågorna i ärendena rör. 
Vissa ärenden kan omfattas 
av sekretess. 
2.1.1 
Begäran om 
Bevaras 
 
Diariet 
Se anm. 
Ja 
Registrator  Diarie- 
Begäran om utlämnade av 
utlämnade av 
 
nummer 
allmän handling ska alltid 
allmän handling 
diarieföras. 
 
Vissa ärenden kan omfattas 
av sekretess. 
2.1.1 
Enklare 
Gallras efter  RA-FS 
Registrator/  Nej 
Ja 
Registrator  
Förfrågningar och 
förfrågningar 
avslutat 
1997:6 
Handläggare 
/Hand-
meddelanden av tillfällig 
och svar 
ärende 
läggare 
betydelse eller rutinmässig 
karaktär.  
Om en konversation behöver 
sparas under längre tid bör 
diarieföring övervägas. 
 
Var och en ansvarar för att 
gallra i sina enskilda 
brevlådor. 
Förfrågningar som inkommer 
till funktionsbrevlådor, 
gemensamma brevlådor eller 
inkorgar gallras av 
administratör, registrator 
eller annan ansvarig. 

2.1.2  Hantera arkiv- och dokumenthanteringsfrågor 
 
Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering 
Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.1.2 
Gallrings- 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Nej 
Arkivarie 
Diarie- 
Beslut av gallring som 
framställan 
 
nummer 
godkänns av Riksarkivet 
2.1.2 
Gallringsprotokoll  Bevaras 
 
Arkivet 
Nej 
Nej 
Arkivarie 
 
Skrivs för varje enskilt 
gallringstillfälle. 
2.1.2 
Dokument-
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Nej 
Arkivarie 
Diarie- 
Antagen/reviderad 
hanteringsplan 
 
nummer 
dokumenthanteringsplan 
diarieförs. 
2.1.2 
Arkivförteckning 
Bevaras 
 
Arkivförteckni Nej 
Nej 
Arkivarie 
Klassificerings Arkiverade handlingar som 
ngssystemet 
struktur 
tillförts ämbetsarkivet, 
(Visual arkiv) 
införs kontinuerligt i 
förteckningssystemet. 
2.1.2 
Gallringsbeslut 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Nej 
Arkivarie 
Diarie- 
 
 
nummer 
 
2.1.2 
Strategi för 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Nej 
Arkivarie 
Diarie- 
 
elektroniskt 
nummer 
bevarande 
2.1.2 
Rapporter 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja 
Arkivarie 
Diarie- 
T.ex. inspektionsrapporter 
nummer 
från Riksarkivet och 
åtgärdsrapporter 
 

Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering 
Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.1.2 
Handbok i 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Nej 
Arkivarie 
Diarie-
Handboken uppdateras vid 
dokumenthante-
Intranätet 
nummer 
behov. 
ring och arkivering 

2.1.3  Hantera personuppgifter 
 
Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.1.3 
Registerförteckning  Uppdateras   
Server 
Nej 
Nej 
Dataskydds-  
 
Gemensam 
ombud 
 
2.1.3 
Begäran om  
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja 
Dataskydds- Diarie- 
 
registerutdrag 
ombud 
nummer 
2.1.3 
Svar/utdrag ur 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Nej 
Dataskydds- Diarie- 
 
registerförteckning 
 
ombud 
nummer 
2.1.3 
Samtycke för 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja 
Dataskydds- Diarie- 
 
behandling och 
ombud 
nummer 
registrering av 
personuppgifter 
2.1.3 
Inspektions- 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Nej 
Dataskydds- Diarie- 
 
rapporter 
ombud 
nummer 
 
 
 

2.2 Administrera ekonomi 
 
2.2.1  Grundredovisa 
Flertalet ekonomihandlingar ligger i ekonomisystemet Agresso. 
 
2.2.1.1  Hantera kundreskontra 
Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.2.1.1 
Kundfakturor 
Gallras 
RA-FS 
Inlåst på 
Nej 
Ja 
Ekonomi 
Faktura- 
Skrivs ut tillsammans med 
efter 10 år 
2004:3, 
ekonomi-
nummer 
underlaget. Förvaras på 
ändrad 
avdelningen 
ekonomienheten. 
2015:2 
i pärmar, 
Skrivs ut och gallras efter 10 
sedan i 
år. Fakturor rörande EU-
arkivet på 
projekt bevaras i 17 år. 
Marin-
museum/ 
Kopia i 
Ekonomi-
systemet 
2.2.1.1 
Fakturerings-
Gallras efter  RA-FS 
Inlåst på 
Nej 
Ja 
Ekonomi 
Faktura- 
Läggs ihop med fakturan. 
underlag 
10 år 
2004:3, 
ekonomi-
nummer 
Finns på papper. 
ändrad 
avdelningen 
2015:2 
i pärmar, 
sedan i 
arkivet på 
Marin-
museum. 

 
Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.2.1.1 
Kundreskontra 
Bevaras 
 
Ekonomi-
Nej 
Ja 
Ekonomi 
 
 
-adress 
systemet 
-kontaktperson 
 
faktureringsadress
-aktuell 
fordran/skuld 
 
2.2.1.1 
Inbetalnings-
Gallras 
RA-FS 
Inlåst på 
Nej 
Ja 
Ekonomi 
 
Skrivs ut på papper från 
underlag 
efter 10 år 
2004:3, 
ekonomi-
banken. 
ändrad 
avdelningen 
2015:2 
i pärmar, 
sedan i 
arkivet på 
Marin-
museum 
 
2.2.1.1 
Betalnings-
Gallras efter  RA-FS 
Server 
Nej 
Ja 
Ekonomi 
 
Påminnelser till kunder som 
påminnelse 
10 år 
2004:3, 
Gemensam 
inte betalat. Separat från 
ändrad 
fakturan. 
2015:2 
 
2.2.1.1 
Räntefakturor från  Gallras efter  RA-FS 
Arkiv 
Se anm.  
Ja 
Ekonomi 
 
Hanteras på samma sätt som 
leverantörer 
10 år 
2004:3, 
Statens 
vanliga leverantörsfakturor. 
ändrad 
Service-
Kan vara Sekretess enligt OSL 
2015:2 
center 
18 kap. 8§ 
 

Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.2.1.1 
Inkassoärenden 
Se anm. 
 
Server 
Nej 
Ja 
Ekonomi 
 
Skickas till Kammarkollegiet 
Gemensam 
när kunden inte betalat trots 
påminnelse. Inloggning via 
deras portal. Ansvaret ligger 
hos Kammarkollegiet. 
2.2.1.1 
Kundregister 
Bevaras 
 
Ekonomi-
Nej 
Ja 
Ekonomi 
 
 
systemet 

2.2.1.2   Hantera leverantörsreskontra 
Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.2.1.2 
Leverantörs- 
Gallras 
RA-FS 
Statens 
Nej 
Ja 
Ekonomi 
Faktura- 
Ekonomi skannar inte själva 
fakturor 
efter 10 år 
2004:3, 
Service-
nummer 
utan det sköts via 
ändrad 
centers 
underleverantör via Statens 
2015:2 
arkiv/   
servicecenter. 
Kopia i 
Originalfakturor finns hos 
Visma 
dem. De skannade fakturorna 
Proceedo 
finns bara som länk i Ekono-
samt Ekono
misystemet 
misystemet och inte på MM. 
(+ pärm i 
Det finns också samlings-
vissa fall, se 
fakturor som inte helt kan 
anmärkning) 
hanteras digitalt, dessa 
 
skickas manuellt och finns i 
särskilda pärmar. 
2.2.1.2 
Underlag vid 
Gallras efter  RA-FS 
Ekonomi-
Nej 
Nej 
Ekonomi 
Faktura- 
Kvitto på utbetalning går in i 
filinläsning, 
10 år 
2004:3, 
systemet 
nummer 
Agresso. Återredovisningslista 
leverantörs-
ändrad 
(journal) tas ut via bank. 
fakturor 
2015:2 
Ekonomi får en betalfil. 
2.2.1.2 
Manuella 
Gallras efter  RA-FS 
Arkivet 
Se anm. 
Ja 
Ekonomi +   
Avser utbetalning utanför 
utbetalningar 
10 år  
2004:3, 
Marin-
HR 
elektroniskt fakturaflöde. 
ändrad 
museum, 
Fakturor och utbetalningar till 
2015:2 
registrerade 
företag och organisationer 
i ekonomi- 
registreras i Ekonomi-
eller 
systemet. Personliga utlägg 
lönesystem 
hos medarbetare hanteras i 
första hand via lönesystem. 
Kan vara Sekretess enligt OSL 
18 kap. 8§ 

 
Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.2.1.2 
Hantering för 
Gallras 
RA-FS 
Inlåst på 
Nej 
Ja 
Ekonomi 
Faktura- 
Alla bokförda fakturor görs 
utbetalning 
efter 10 år 
2004:3, 
ekonomi-
nummer 
betalningssammanställning 
ändrad 
avdelningen 
två gånger per vecka. 
2015:2 
i pärmar, 
Bemyndigande. Listan 
sedan i 
signeras. 
arkivet på 
Marin-
museum. 
 
2.2.1.2 
Inkassoärenden 
Gallras efter  RA-FS 
Digitalt på 
Nej 
Ja 
Ekonomi 
 
 
10 år 
2004:3, 
server 
ändrad 
Gemensam. 
2015:2 
2.2.1.2 
Leverantörs-
Bevaras 
 
Ekonomi-
Nej 
Ja 
Ekonomi 
 
 
register 
systemet 
 
 
 

2.2.1.3   Hantera dagskassehantering 
Process 
Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.2.1.3 
Kassarapport 
Gallras 
RA-FS 
Ekonomi-
Nej 
Ja 
Ekonomi 
 
Dagsavslut av dagens 
efter 10 år 
2004:3, 
systemet 
försäljning görs varje dag på 
ändrad 
 
de olika försäljningsställena. 
2015:2 
Lista tas ut ur kassasystem, 
sparas i pärm som sedan 
skickas till Ekonomi. Ibland 
kan handlingar skannas då 
Ekonomi behöver uppgifter 
fortare. Ekonomi redovisar 
uppgifterna i 
Ekonomisystemet. 
2.2.1.3 
Underlag till 
Gallras efter  RA-FS 
Inlåst på 
Nej 
Ja 
Ekonomi 
 
Vid kortköp och fakturaköp. 
faktura 
10 år 
2004:3, 
ekonomi-
Skrivs ut och skickas till 
ändrad 
avdelningen 
ekonomi. 
2015:2 
i pärmar, 
sedan i 
arkivet på 
Marin-
museum. 
 
 
 
 

2.2.1.4   Hantera omföringar 
Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.2.1.4 
Omföringar 
Gallras 
RA-FS 
Inlåst på 
Nej 
Ja 
Ekonomi 
 
Rättningar mellan konton. De 
efter 10 år 
2004:3, 
ekonomi-
signeras och 
ändrad 
avdelningen 
verifikationsnummer skrivs 
2015:2 
i pärmar, 
på. Förvaras på papper i pärm 
sedan i 
i arkivet på MM.  
arkivet på 
Marin-
museum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1.5   Hantera anläggningstillgångar 
Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.2.1.5 
Avskrivningar 
Gallras 
RA-FS 
Pärm 
Nej 
Nej 
Ekonomi 
 
Skrivs ut på papper, förvaras i 
efter 10 år 
2004:3, 
pärm i Gula Villan och 
ändrad 
Se anm. 
därefter i arkivet på MM.  
2015:2 
 
2.2.1.5 
Register över 
Bevaras 
 
Pärm 
Nej 
Nej 
Ekonomi 
 
Tas ut på papper. Inventeras 
inventarier och 
 
årligen och sparas med 
anläggnings-
årsbokslutet. 
tillgångar 
2.2.1.5 
Sammanställning  Bevaras 
 
Pärm 
Nej 
Nej 
Ekonomi 
 
Information från 
över anläggningar 
Ekonomisystemet, men 
bearbetas lite, t ex förtydliga 
namn på anläggningar.  Siffra 
till Riksgälden för underlag till 
lån. 
Förvaras tillsammans med 
årsredovisningar och separat i 
pärm. 
 
 
 
 
 

2.2.1.6   Sköta huvudbokföring 
Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.2.1.6 
Huvudbok 
Bevaras 
 
Ekonomi-
Nej 
Ja 
Ekonomi 
 
Nödvändigt för att presentera 
systemet 
de ekonomiska händelserna 
 
som grund-, huvud- och 
sidoordnad bokföring. 
Bevaras fr. om. 2019  som 
XML-filer som levereras till 
arkivet årsvis. 
2.2.1.6 
Balansräkning och  Bevaras 
 
Ekonomi-
Nej 
Nej 
Ekonomi 
 
Ingår i huvudbok. Bevaras 
resultaträkning 
systemet 
tillsammans med 
årsredovisningen. 
 
 
 
 

2.2.2  Hantera system 
 
Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.2.2 
Räkenskaps- 
Bevaras 
 
Ekonomi-
Nej 
Ja 
IT 
 
Hela databasen uppgraderas 
system med 
systemet 
vid versionsbyten. 
huvudbokföring 
 
Ändringsloggar som kan gå 
förlorade vid versionsbyten 
skrivs ut på papper och 
bevaras i 
systemdokumentationen. 
2.2.2 
System-
Se anm. 
RA-FS 
Pärm för 
Nej 
Ja 
Ekonomi 
 
Systemdokumentation 
dokumentation 
2004:3, 
årsredo-
bevaras i de delar som är 
ändrad 
visning 
nödvändiga för att presentera 
2015:2 
de ekonomiska händelserna 
som huvudbokföring. 
Dokumentation som inte 
behövs för dessa syften får 
gallras efter 10 år. Övrig 
dokumentation bevaras. 
 
 
 

2.2.3  Rapportera ekonomi 
 
Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings- 
Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.2.3 
Månadsrapporter  Bevaras 
 
Pärm  
Nej 
Nej 
Ekonomi 
 
Rapport via direktingång till 
till Stats-
Ekonomistyrningsverkets 
redovisningen 
system. Automatiskt från 
Ekonomisystemet. 
Rapporterna skrivs ut på 
papper. 
T ex balansräkning månadsvis 
och bankkontoutdrag. Vissa 
extra rapporteringar i 
december (sjuktal, anställda) 
2.2.3 
Kontoutdrag 
Gallras 
RA-FS 
Pärm + 
Nej 
Ja 
Ekonomi 
 
Stäms av i samband med 
efter 10 år  2004:3, 
Server 
månadsrapporteringen. 
ändrad 
Gemensam 
2015:2 
2.2.3 
Årsbokslut 
Bevaras 
 
Diariet/ 
Nej 
Ja 
Ekonomi 
Diarie-
Den finansiella redovisningen 
Server 
nummer 
i årsbokslutet sköts av 
Gemensam 
Ekonomi.  Varje avdelning 
redovisar till 
resultatredovisningen i 
årsredovisningen. 
Resultatredovisningen sköts 
av Staben. Årsredovisningen 
sammanställs och trycks och 
förvaras i diariet. Se 1.2.  

2.2.4  Hantera budget 
 
Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings- 
Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.2.4 
Detaljerad budget  Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja 
Ekonomi/  Diarie- 
Förklaring till budgeten, mer 
Avdelnings nummer 
detaljerad än underlaget som 
Sparas i 
-chef 
skickas till Departementet. 
Excel på 
Avdelningschefer lägger in 
server 
detaljerad budget.  
Gemensam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Kompetensförsörja myndigheten 
Inom processen kompetensförsörja myndigheten (tidigare Administrera personal) ingår handlingar som rör: rekrytera personal, hantera uppgifter om 
anställda, hantera ledigheter och frånvaro, betala ut löner och ersättningar, hantera personalärenden och arbetsmiljöfrågor.  
Flertalet personalhandlingar ligger i lönesystemet, till exempel tidsregistrering och tidrapportering. 
Rekryteringshandlingar hanteras i rekryteringssystemet ReachMee. 
Samverkansavtal var tidigare diarieförd under 2.3. Är nu under 1.3 istället. 
 
2.3.1  Attrahera och rekrytera kompetens 
Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings- 
Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.3.1 
Annons 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja, se 
HR 
Diarie- 
Personuppgifter såsom namn 
 
anm. 
nummer 
och kontaktuppgifter. 
2.3.1 
Ansökningar till 
Gallras 
RA-FS 
Rekryterings Nej 
Ja 
HR 
 
Ansökningshandlingar bör 
tjänst 
efter 2 år 
2004:1 
systemet 
sparas minst 2 år efter att 
anställningsbeslutet tagits 
p.g.a. diskriminerings-
lagstiftningen. 
Om den sökande begär, ska 
ansökningshandlingarna 
återlämnas. 
2.3.1 
Ansöknings-
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja 
HR 
Diarie- 
Ansökan från den som fått 
handlingar 
 
nummer 
tjänsten läggs i diariet. 
 
 

Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings- 
Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.3.1 
Lista över 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja 
HR 
Diarie- 
Ur rekryteringsdatabasen tas 
ansökningar 
 
nummer 
ut en lista över alla som sökt 
en viss tjänst och läggs i 
diariet. 
2.3.1 
Överklaganden 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja 
HR 
Diarie-
Får nytt diarienummer. 
nummer 
2.3.1 
Yttrande om 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja 
HR 
Diarie- 
Skickas till 
överklagande 
 
nummer 
Överklagandenämnden. 
 
2.3.1 
Kungörelsen 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja 
HR 
Diarie- 
 
 
nummer 
2.3.1 
Intresse-
Gallras 
RA-FS 
Rekryterings Nej 
Ja 
HR 
 
Fråga skickas automatiskt till 
anmälningar 
efter 2 år 
2004:1 
systemet 
personen som anmält 
intresse om hen vill ha kvar 
sin intresseanmälan efter 6 
månader. Raderas 
automatiskt ur systemet efter 
2 år. 
2.3.1 
Protokoll för 
Bevaras 
 
Personalakt  Nej 
Ja 
HR 
Löpnummer  Sparas som egen serie, samt 1 
personal och 
eller mapp i 
per år 
ex. i personalakt. Kan 
organisation 
Se anm. 
anslutning 
röraorganisations-
till personal-
förändringar, omplacering, ny 
akter. 
titel, nya löner osv.        
Personuppgifter såsom namn, 
personnummer m.m. 

 
Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings- 
Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.3.1 
Anställnings- 
Bevaras 
 
Personal- 
Nej 
Ja 
HR 
Löpnummer  Har samma löpnummer som 
beslut och 
akt 
Protokoll för personal och 
anställningsbevis 
 
organisation.   
2.3.1 
Arbetsmarknads-
Gallras 2 
RA-FS 
Personal- 
Nej 
Ja 
HR 
 
Särskild mapp vid sidan om 
politiska åtgärder  år efter att  2004:1 
akt 
personalakterna. 
-Lönebidrag etc 
personens 
anställning 
avslutats 
2.3.1 
Avtal upphovsrätt  Bevaras 
 
Personal- 
Nej 
Ja 
HR 
 
För arbetstagare och 
akt 
uppdragstagare. För reglering 
av användningsrätt till 
material producerat i eller för 
myndigheten. 
2.3.1 
Beslut om 
Bevaras 
 
Personal- 
Nej 
Ja 
HR 
Person- 
Vid omplacering av tjänst 
omplacering 
akt 
nummer 
inom myndigheten skrivs nytt 
 
anställningsbeslut. 
 
Dokumenteras i MBL-
protokoll. 
 
 
 
 

2.3.2  Behålla kompetens 
Under Behålla kompetens ingår följande handlingar: 
- löne- och förmånshandlingar 
- arbetsmiljöhandlingar 
- rehabiliteringshandlingar 
- personalansvarsnämndshandlingar 
 
Hantera löner och förmåner 
Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings- 
Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.3.2 
Ledighetsansökan  Bevaras 
 
Löne- 
Nej 
Ja 
HR 
Löpnummer   
   - semester 
system 
   -föräldraledighet 
 
   -tjänstledighet 
2.3.2 
Ansökan om 
Bevaras 
 
Personal- 
Nej 
Ja 
HR 
 
Beslutet fattas av ÖI i 
delpension 
akt 
föredragning. 
2.3.2 
Handlingar 
Bevaras 
 
Pärm 
Nej 
Ja 
HR 
Kronologisk  Listor som även innehåller 
kopplat till 
 
rättelser gjorda för hand. 
löneutbetalningar 
 
2.3.2 
RALS-protokoll 
Bevaras 
 
Pärm vid 
Nej 
Ja 
HR 
 
Löneförhandlingar. Skrivs 
personal-
under av fackliga organen 
akterna 
samt personalchef. 
 
Ingår i protokollserien 
Protokoll för personal och 
organisation. 
 

Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings- 
Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.3.2 
Läkarvårds- och 
Gallras 
RA-FS 
Löne- 
Nej 
Ja 
HR 
Löpnummer  Informationen läggs in i 
läkemedels-
efter 10 år  2006:5, 
system + 
lönesystem. Kvittona förvaras 
ersättningar, 
ändrad 
Pärm 
i pärm. 
kvitton 
2012:9 
 
2.3.2 
Löne- 
Bevaras 
 
Personal- 
Nej 
Ja 
HR 
 
Överenskommelse mellan 
överenskommelse 
akt 
chef och medarbetare. 
2.3.2 
Friskvårdsbidrag 
Gallras 
RA-FS 
Lönesystem  Nej 
Ja 
HR 
 
Registreras i lönesystem. 
efter 2 år 
2006:5, 
 
Blankett sparas i 
ändrad 
 
lönematerial. 
2012:9 
2.3.2 
Sjukförsäkran          Gallras 
RA-FS 
Pärm med 
Nej 
Ja 
HR 
 
 
- timanställda 
efter 2 år 
2006:5, 
löne-
ändrad 
material 
2012:9 
 
2.3.2 
Adressändring 
Gallras 
RA-FS 
Lönesystem  Nej 
Ja 
HR 
 
Adressändring görs i 
efter 
2006:5, 
 
lönesystem. 
åtgärd 
ändrad 
 
2012:9 
2.3.2 
Övertidsuppgifter  Bevaras 
 
Lönesystem  Nej 
Ja 
HR 
 
Övertidsuppgifter/flexrapport 
 
/uttag av kompledighet. 
 
 

Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.3.2 
Personalkort 
Bevaras 
 
Löne- 
Nej 
Ja 
HR 
 
 
system  
2.3.2 
Årsjournal 
Bevaras 
 
Löne- 
Nej 
Ja 
HR 
 
Kallas även årsvisa 
system 
sammanställningar och 
tjänstgöringsjournaler. 
2.3.2 
Samman- 
Bevaras 
 
Lönesystem  Nej 
Nej 
HR 
 
Kan även kallas 
ställningar över 
 
löneartskatalog. 
lönearter 
 
2.3.2 
Lönelistor 
Bevaras 
 
Löne- 
Nej 
Ja 
HR 
 
Kan även kallas 
system 
lönespecifikationer eller för 
 
lönsesammanställningar. Se 
handlingar kopplade till 
löneutbetalningar. 
2.3.2 
Semesterlistor 
Gallras vid 
RA-FS 
Hos 
Nej 
Ja 
Enhetschef   
 
inaktualitet  1997:6 
respektive 
enhet 
 
 

Hantera arbetsmiljö 
Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings- 
Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.3.2 
Årlig systematisk   Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Nej 
HR 
Diarie- 
 
arbetsmiljö-
Server 
nummer 
uppföljning 
Gemensam 
 
2.3.2 
Skyddsronds- 
Bevaras 
 
Server 
Nej 
Ja 
Enhetschef   
Cheferna ansvarar för 
protokoll 
Gemensam 
protokollen och att de 
levereras till arkivet. 
2.3.2 
Statistik 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Nej 
HR 
Diarie- 
Statistik som efterfrågas. 
 
nummer 
Sjukstatistik, osv till 
 
Arbetsmiljöverket. 
2.3.2 
Anmälan om  
Bevaras 
 
Diariet 
Se anm. 
Ja 
HR 
Diarie- 
Kan innehålla 
arbetsskada 
 
nummer 
sekretessbelagda uppgifter 
enligt OSL 39 Kap. 1-2 § 
2.3.2 
Anmälan om 
Bevaras 
 
Diariet 
Se anm. 
Ja 
HR 
Diarie- 
Kan innehålla 
tillbud 
 
nummer 
sekretessbelagda uppgifter 
 
enligt OSL 39 Kap. 1-2 § 
2.3.2 
Utredning 
Bevaras 
 
Diariet 
Se anm. 
Ja 
HR 
Diarie- 
Kan innehålla 
 
nummer 
sekretessbelagda uppgifter 
enligt OSL 39 Kap. 
 
 

Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings- 
Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.3.2 
Medarbetar- 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Nej 
HR 
Diarie- 
Övergripande resultat för 
undersökningar 
 
nummer 
SMTM ligger som bilaga till 
för hela 
 
CESAM-protokoll sedan 2018. 
myndigheten 
Hur är läget enkäterna sparas 
på G hos HR 
2.3.2 
Avtal om 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja 
HR 
Diarie- 
 
företagshälsovård 
 
nummer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hantera rehabilitering 
Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings- 
Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.3.2 
Rehabiliterings-
Bevaras 
 
Personalakt  Se anm. 
Ja 
HR 
 
Kan innehålla 
plan och 
Server 
sekretessbelagda uppgifter 
rehabiliterings- 
Gemensam 
enligt OSL 39 Kap. 1-2 §  
utredning 
 
 
Arbetsmaterial mellan chef 
och medarbetare. 
HR begär in handlingarna från 
cheferna. 
Utredningar som är underlag 
för personalansvarsnämnd 
sparas i egen protokollserie 
och finns på Gemensam/HR. 
2.3.2 
Läkarintyg 
Gallras 
RA-FS 
Pärm i 
Se anm. 
Ja 
HR 
 
Kan innehålla 
kopior 
efter 10 år  2006:5, 
arkivet på 
sekretessbelagda uppgifter 
ändrad 
MM 
enligt OSL 39 Kap. 1-2 §  
2012:9 
 
 
Gallras efter 10 år under 
förutsättning att original 
översänts till 
Försäkringskassan. 
2.3.2 
Rehabiliterings- 
Bevaras 
 
Personalakt  Se anm. 
Ja 
HR 
 
Kan innehålla 
utredning 
 
sekretessbelagda uppgifter 
 
enligt OSL 39 Kap. 1-2 § 
 

Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings- 
Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.3.2 
Anmälan av 
Bevaras 
 
Personalakt  Se anm. 
Ja 
HR 
 
Kan innehålla 
arbetsskada 
 
sekretessbelagda uppgifter 
 
enligt OSL 39 Kap. 1-2 § 
 
2.3.2 
Handlingar 
Bevaras 
 
Personalakt  Se anm. 
Ja 
HR 
 
Kan innehålla 
rörande 
sekretessbelagda uppgifter 
arbetsskada 
enligt OSL 39 Kap. 1-2 §  
2.3.2 
Bidrag till 
Bevaras 
 
Personalakt  Nej 
Ja 
HR 
 
 
hjälpmedel 
 
 
 
 
 

Driva personalansvarsnämndsärenden 
Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings- 
Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.3.2 
Protokoll 
Bevaras 
 
Diariet 
Se anm. 
Ja 
HR 
Diarie- 
Kan innehålla 
 
nummer 
sekretessbelagda uppgifter 
 
enligt OSL 39 Kap. 1-2 § 
 
Ingår i protokollserien 
Protokoll för personal och 
organisation. 
2.3.2 
Varning 
Bevaras 
 
Personalakt Se anm. 
Ja 
HR 
Diarie- 
Läggs i slutet kuvert i akten. 
/Diariet 
nummer 
Kan resultera i löneavdrag, 
skriftlig varning osv. 
 
 
 
 

2.3.3  Utveckla kompetens  
 
Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.3.3 
Betyg och 
Bevaras 
 
Personalakt  Nej 
Ja 
HR 
 
Intyg och betyg från 
kursintyg 
 
utbildning/kurs som det finns 
lagkrav på att genomgå 
skickas till HR. 
2.3.3 
Utvecklingssamtal Gallras vid 
RA-FS 
Enhetschef  Nej 
Ja 
Närmsta 
 
Skickas inte till 
/Medarbetar-
inaktualitet  2006:5, 
chef/ 
personalenheten utan behålls 
samtal 
ändrad 
Enhetschef 
av chefen. 
2012:9 
2.3.3 
Avtal om 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja 
HR 
Diarie- 
Vid köp av utbildningstjänst 
utbildning 
 
nummer 
bevaras avtal om kurser och 
 
dylikt. 
2.3.3 
Medarbetardagar  Bevaras 
 
Diariet, 
Nej 
Ja 
Staben 
Diarie-
Offerter och avtal diarieförs. 
nummer/ 
se anm. 
Kronologiskt   Program och upplägg 
 
(scheman m.m.) samt resultat 
från grupparbeten arkiveras. 
 
 

2.3.7  Avveckla kompetens 
 
Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.3.7 
Varsel om 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja 
HR 
Diarie- 
Varsel om att tidsbegränsad 
upphörande av 
 
nummer 
anställning upphör. Personen 
tjänst,   
har rätt att begära 
    -tidsbegränsad 
företrädesrätt. Handlingen 
      anställning 
skickas till tidigare anställd. 
2.3.7 
Varsel om 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja 
HR 
Diarie- 
Skickas till facket. Om 
uppsägning, 
nummer 
personen inte är fackligt 
   -tillsvidare- 
ansluten skickas det till 
    anställning 
personen själv. Med skäl till 
uppsägning. 
2.3.7 
Begäran om 
Bevaras 
 
Personalakt  Nej 
Ja 
HR 
 
När den anställda vill utnyttja 
företrädesrätt 
 
företrädesrätten. 
2.3.7 
Lista över 
Gallras efter  RA-FS 
 
Nej 
Ja 
HR 
 
Listor över aktuella 
företrädesrätt 
avslutat 
2006:5, 
Server 
företrädesrätter. 
ärende 
ändrad 
Gemensam 
I mapp på Gemensam, men 
2012:9 
också utskriven då och då. 
2.3.7 
Turordningslista 
Gallras efter  RA-FS 
 
Nej 
Ja 
HR 
 
 
avslutat 
2006:5, 
 
ärende 
ändrad 
2012:9 
 

Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.3.7 
Uppsägning på  
Bevaras 
 
Personalakt  Nej 
Ja 
HR 
Diarie- 
 
arbetstagarens 
+ Diariet 
nummer 
begäran 
 
2.3.7 
Individuellt avtal 
Bevaras 
 
Personalakt  Nej 
Ja 
HR 
 
Överenskommelse om frivillig 
avgång. 
Ingår i protokollserien 
Protokoll för personal och 
organisation. 
 
 

2.4  Hantera inköp och upphandling 
Myndigheten genomför upphandling och tecknar avtal för köp av varor och tjänster. Vid offentlig upphandling råder som huvudregel absolut sekretess fram 
till dess att den upphandlande myndigheten beslutat att tilldela kontraktet till en viss leverantör, eller till att anbuden o ffentliggjorts. Det innebär att 
uppgifter som rör anbud och anbudsansökningar inte får lämnas till någon annan än den som lämnat anbudet eller ansökningen innan alla anbud 
offentliggjorts, eller beslut om leverantör och anbud fattats (tilldelningsbeslut) eller när myndigheten avslutar upphandlingen på annat sätt, till exempel 
avbryter den. 
I tryckfrihetsförordningens mening har ett anbud inte kommit in till myndigheten före den tidpunkt som har bestämts för öppnandet. Därme d är heller inte 
anbudet en allmän handling innan dess. Ett syfte med den absoluta sekretessen vid upphandlingar är att undvika anb udskarteller. Blir offentlig handling när 
beslut om leverantör fattats eller ärendet slutförts. 
 
2.4.1 Göra inköp  
Inköp över 100  000 kr ska dokumenteras via diarieföring. Inköp under 40 000 kr behöver inte dokumenteras särskilt, förutom i ekonomihanteringen.  
Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.4.1 
Annons 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Nej 
Upp-
Diarie- 
Förekommer sällan.  
 
 
handlare 
nummer 
2.4.1 
Offertförfrågan/ 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja 
Upp-
Diarie- 
Skickas till 3 utvalda 
anbudsförfrågan 
handlare 
nummer 
leverantörer vid inköp över 
100  000 SEK.   
 
2.4.1 
Inbjudan 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Nej 
Upp-
Diarie- 
 
 
handlare 
nummer 
 
 

Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.4.1 
Administrativa 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Nej 
Upp-
Diarie- 
 
föreskrifter 
 
handlare 
nummer 
 
2.4.1 
Krav på 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Se anm.  Upp-
Diarie- 
Personuppgifter kan 
leverantören 
handlare 
nummer 
förekomma i de fall då CV 
bifogats anbudet. 
2.4.1 
Kravspecifikation  Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Nej 
Upp-
Diarie- 
Krav på tjänst eller produkt 
handlare 
nummer 
 
2.4.1 
Utvärdering 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Nej 
Upp-
Diarie- 
 
 
handlare 
nummer 
 
2.4.1 
Bilagor 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Nej 
Upp-
Diarie- 
 
handlare 
nummer 
 
2.4.1 
Frågor och svar 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja 
Upp-
Diarie- 
 
under anbudstiden 
 
handlare 
nummer 
 
2.4.1 
Leverantörs-
Bevaras 
 
Diariet 
Ja 
Nej 
Upp-
Diarie- 
Vid utskick. 
prövning 
handlare 
nummer 
Upphandlingssekretess fram 
tills tilldelningsbeslut. 

Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.4.1 
Eventuella 
Bevaras 
 
Diariet 
Ja 
Nej 
Upp-
Diarie- 
Upphandlingssekretess fram 
förtydliganden 
 
handlare 
nummer 
tills tilldelningsbeslut. 
 
2.4.1 
Arbetsprover, 
Gallras vid 
RA-FS 
Sänds ofta 
Se anm. 
Nej 
Upp-
 
Pröva sekretess enligt OSL 19 
modeller och 
inaktualitet  1997:6 
tillbaka till 
handlare 
§ 3.  
varuprover 
leveran-
(bilagor) 
Återlämnas vid begäran eller 
tören efter 
gallras vid inaktualitet. Under 
förfarandet 
förutsättning att de beskrivs 
avslutats. 
eller avbildas i 
dokumentation som bevaras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.2 Förnyad konkurrensutsättning 
 
Avrop på ramavtal. På ett ramavtal kan man antingen köpa avtalet via rangordning (vänder sig till den som står först i rangordningen) eller genom förnyad 
konkurrenssättning (vänder sig till ramavtalets samtliga ramavtalsleverantörer för att på nytt utsätta en beställning/inköp för konkurrens). 
Myndigheten har egna ramavtal och ett köp på dessa ramavtal kallas för avrop. Det finns även avrop på de statliga ramavtalen.  Även dessa avtal kan 
avropen ske genom rangordning eller förnyad konkurrenssättning. 
 
I process 2.4.2 skrivs alla handlingstyperna i förfrågningsunderlaget ihop under Förfrågningsunderlag till avropsförfrågan, i 2.4.1 och 2.4.3 har de olika 
handlingstyperna skrivits var för sig. 
 
Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.4.2 
Avropsförfrågan 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja 
Upp-
Diarie- 
Mejl från 
 
 
handlare 
nummer 
ramavtalsleverantörerna. 
 
2.4.2 
Förfrågnings-
Bevaras 
 
Diariet 
Ja 
Nej 
Upp-
Diarie- 
Upphandlingssekretess fram 
underlag till 
handlare 
nummer 
tills tilldelningsbeslut. 
avropsförfrågan 
 
- Inbjudan 
- Administrativa   
  föreskrifter 
- Kravspecifikation 
- Utvärdering 
- Avtalsvillkor 
- Bilagor 
 
 
 

2.4.3 Genomföra formell upphandling 
Gäller upphandlingar över direktupphandlingsgränsen.  
Upphandlingsverktyget som används är Tendsign.   
 
Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person- 
Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.4.3 
Upphandlings-  Bevaras   
Upphandlings- Se anm.  
Ja 
Upp-
Diarie- 
Pröva sekretess enligt 
uppdrag 
verktyg 
handlare 
nummer 
OSL 19 § 3 
2.4.3 
Annons 
Bevaras   
Upphandlings- Nej 
Ja 
Upp-
Diarie- 
 
verktyg 
handlare 
nummer 
2.4.3 
Anbuds-
Bevaras   
Upphandlings- Nej 
Ja 
Upp-
Diarie- 
 
inbjudan 
verktyg 
handlare 
nummer 
2.4.3 
Administrativa  Bevaras   
Upphandlings- Nej 
Ja 
Upp-
Diarie- 
 
föreskrifter 
verktyg 
handlare 
nummer 
2.4.3 
Krav på 
Bevaras   
Upphandlings- Se anm. 
Ja 
Upp-
Diarie- 
Pröva sekretess enligt 
leverantören 
verktyg 
handlare 
nummer 
OSL 19 § 3 
Se anm. 
Personuppgifter kan 
förekomma i de fall då 
CV bifogats anbudet. 
 
 

Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person- 
Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.4.3 
Krav-
Bevaras   
Upphandlings- Se anm. 
Ja 
Upp-
Diarie- 
Pröva sekretess enligt 
specifikation 
verktyg 
handlare 
nummer 
OSL 19 § 3 
2.4.3 
Vinnande 
Bevaras   
Upphandlings- Se anm. 
Ja 
Upp-
Diarie- 
Upphandlingsuppdraget 
anbud 
verktyg 
handlare 
nummer 
skrivs under av ÖI. 
Ärenden som sträcker sig 
över flera år (ofta fyra år) 
bör inte avställas innan 
avslutat ärende. 
2.4.3 
Bilagor till 
Gallras 
RA-FS 
Upphandlings- Se anm. 
Se anm. 
Upp-
 
Pröva sekretess enligt 
vinnande 
efter 4 år  2013:1 
verktyg 
handlare 
OSL 19 § 3.  
anbud 
 
 
Personuppgifter kan 
förekomma i de fall då 
CV bifogats anbudet. 
Bilagor som utgörs av 
föremål får gallras eller 
återlämnas till 
anbudsgivaren under 
förutsättning att de är 
beskrivna eller avbildade 
i dokumentation som 
bevaras. 
 
 

Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person- 
Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.4.3 
Övriga anbud 
Gallras 
RA-FS 
Upphandlings- Se anm. 
Se anm. 
Upp-
 
Pröva sekretess enligt 
efter 4 år  2013:1 
verktyg +  
handlare 
OSL 19 § 3. 
 
särskild pärm 
Personuppgifter kan 
 
då de inkommit 
förekomma i de fall då 
på papper 
CV bifogats anbudet. 
Tillhörande 
kompletteringar, intyg, 
bevis och bilagor etc. får 
också gallras efter 4 år.  
Gallringsfristen utgör 
minimigräns. Annan 
reglering, exempelvis 
olika EU-rättsakter, 
kontroll eller revision 
kan medföra att 
handlingarna behöver 
bevaras under längre tid 
än 4 år.   
2.4.3 
Öppnings- 
Bevaras   
Diariet 
Se anm. 
Ja 
Upp-
Diarie- 
Uppgifterna i protokollet 
protokoll 
handlare 
nummer 
omfattas av den absoluta 
 
sekretessen. Protokollet 
blir en allmän handling 
när ärendet är 
slutbehandlat. 
Pröva sekretess enligt 
OSL 19 § 3.  

Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person- 
Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.4.3 
Upphandlings-  Bevaras   
Diariet 
Se anm. 
Ja 
Upp-
Diarie- 
Blir offentlig handling 
protokoll 
handlare 
nummer 
när beslut om leverantör 
 
fattats eller ärendet 
slutförts. 
 
2.4.3 
Tilldelnings- 
Bevaras   
Upphandlings-  Se anm. 
Ja 
Upp-
Diarie- 
Pröva sekretess enligt 
beslut 
verktyg 
handlare 
nummer 
OSL 19 § 3. 
 
Föredras. Skannas och 
läggs in i 
upphandlingsverktyg. 
2.4.3 
Avtal 
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja 
Upp-
Diarie- 
Gäller antaget anbud. 
handlare 
nummer 
 
 
2.4.3 
Frågor och svar  Bevaras,   
Upphandlings-  Se anm. 
Ja 
Upp-
 
Förfrågningar från 
under 
se anm. 
verktyg /Diariet 
handlare 
anbudsgivarna, begärda 
anbudstiden 
förtydliganden och 
 
kompletteringar. 
Betraktas som allmänna 
handlingar efter 
expediering. Absolut 
sekretess under 
anbudstiden. 
Diarieförs om de tillför 
ärendet sakkunskap. 
Pröva sekretess enligt 
OSL 19 § 3.  

Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person- 
Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.4.3 
Anbuds- 
Bevaras   
Server 
Se anm. 
Nej 
Upp-
 
Pröva sekretess enligt 
utvärdering 
Gemensam 
handlare 
OSL 19 § 3. 
 
2.4.3 
Egenförsäkran  Bevaras   
Diariet 
Nej 
Nej 
Upp-
Diarie- 
Anbudets 
handlare 
nummer 
undertecknande och 
 
sanningsförsäkran.  
 
 

2.5  Hantera lokaler och inventarier 
 
2.5.1 Hantera lokaler 
 
Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person- 
Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.5.1 
Ritningar 
Bevaras   
Server 
Se anm. 
Ja 
Fastighet 
 
Ritningar över 
 
Gemensam 
och 
fastigheterna bevaras 
säkerhet 
hos Statens 
 
fastighetsverk. Ritningar 
som beställts av extern 
arkitekt direkt av SMTM 
bevaras. 
Exempel: IB-ritningar 
(Inbrottslarmsritningar), 
installationsritningar 
m.fl. 
Kan innehålla sekretess 
enligt OSL 18 kap. 8 §  
2.5.1 
Mätningar 
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja 
Fastighet 
Diarie- 
Mätningar av klimat, 
Server 
och 
nummer 
temperatur, radon eller 
 
Gemensam 
säkerhet 
annat som inkommer 
från SFV eller annan 
extern part. 

Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person- 
Ansvar 
Registrering  Process 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.5.1 
Avtal 
Bevaras   
Diariet 
Se anm. 
Ja 
Fastighet 
Diarie- 
Säkerhetsavtal, 
och 
nummer 
hyresavtal, städavtal, 
 
säkerhet 
driftsavtal mm. 
Kan innehålla sekretess 
enligt OSL 18 kap. 8 §  
2.5.1 
Supportärenden  Gallras 
RA-FS 
Servicedesk 
Se anm. 
Ja 
Fastighet 
 
Mejl från användare 
om 
efter 2 år  1997:6 
Plus 
och 
inom SMTM till 
fastighet/lokaler 
säkerhet 
Servicedesk Plus. 
 
Kan innehålla sekretess 
enligt OSL 18 kap. 8 §  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.2 Hantera inventarier 
 
Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person- 
Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.5.2 
Inventarie- 
Bevaras   
Server 
Nej 
Ja 
Fastighet 
 
Kan förekomma som 
förteckning 
 
Gemensam 
och 
bilagor. 
säkerhet 
 
Diariet se 
anm. 
 
 
 
 
 
 

2.6  Hantera IT och telefoni 
 
Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person- 
Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.6 
Avtal 
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja 
IT/Upp- 
Diarie- 
Licensavtal, serviceavtal, 
Avtalsdatabas 
handling 
nummer 
leveransavtal - diarieförs 
 
Server 
och läggs av 
Gemensam 
Upphandling in i 
Avtalsdatabasen. 
2.6 
IT-
Gallras 
RA-FS 
Servicedesk 
Nej 
Ja 
IT 
 
Får gallras när statistik 
supportärenden  efter 2 år  1997:6 
Plus 
tagits fram, dock tidigast 
 
efter 2 år 
2.6 
System- 
Bevaras   
Server 
Ja 
Ja 
IT 
 
Dokumentation för olika 
dokumentation 
Gemensam 
system 
 
2.6 
Inventarie- 
Bevaras   
Access-
Nej 
Ja 
IT 
 
Innehåller uppgifter om 
förteckning 
databas på 
datorer och telefoner 
 
Server 
och var de finns. 
Gemensam 
 
 
 

 
Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person- 
Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.6 
Loggar för 
Gallras 
RA-FS 
Epostsserver  Nej 
Ja 
IT 
 
Loggar för anställdas 
inkommen och 
efter 90 
1997:6 
avsända och mottagna e-
avsänd e-post 
dagar 
postmeddelanden. 
 
Informationen får gallras 
 
under förutsättning att 
den inte längre behövs 
för kontroll av 
överföringen eller 
återsökning av de 
handlingar som 
inkommit eller utgått 
från myndigheten.  
Loggar som är av 
betydelse för säkerheten 
i systemet kan behöva 
sparas längre än enkla e-
postloggar. 
2.6 
Elektroniska spår  Gallras 
RA-FS 
Webbserver  Nej 
Ja 
IT/Admini-
 
Inställningar bör 
- IP adresser 
efter 6 
1997:6 
stratör av 
dokumenteras. 
- webbloggar 
mån 
systemet 
 
 
 

Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.6 
Skräppost/spam  Gallras 
RA-FS 
Epostsserver  Nej 
Nej 
IT 
 
Meddelanden i e-posten 
omedelbart  1997:6 
som säkert bedöms som 
skräppost/spam och 
 
meddelanden med virus. 
Automatisk filtrering i 
spamfilter. En liten del 
hamnar i karantän i 30 
dagar innan de raderas. 
2.6 
Cookie- och 
Gallras vid 
RA-FS 
Klientdatorer  Nej 
Nej 
IT 
 
Filer som webbplatser 
tempfiler 
inaktualitet  1997:6 
sparar lokalt på datorn 
för att spara personliga 
 
inställningar. 
Gallring görs i samband 
med att datorer byts ut. 
2.6 
Elektroniska spår  Gallras vid 
RA-FS 
Klientdatorer  Nej 
Nej 
IT 
 
Tidigare besökta 
- webbhistorik 
inaktualitet  1997:6 
webbplatser. Gallras vid 
ominstallation/byte av 
dator eller vid behov. 
2.6 
Spår efter 
Gallras efter  RA-FS 
Antivirus-
Nej 
Ja 
IT/Admini-  
För att kunna spåra vad 
virusangrepp 
3 mån 
1997:6 
server i 
stratör av 
som hänt i samband med 
molnet 
systemet 
virusangrepp. 
 
 
 

Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring  Sekretess  Person- 
Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
2.6 
Meddelande i 
Gallras vid 
RA-FS 
I telefonen  Ja 
Ja 
Användare   
Kan gallras under 
röstbrevlåda som  inaktualitet  1997:6 
förutsättning att 
tillfört ärende 
Se anm. 
innehållet förts över till 
sakuppgift 
 
en tjänsteanteckning i 
ärendet. Kan förekomma 
sekretess enligt OSL Kap 
18 § 8. 
Telefoner töms av IT när 
de byts ut eller lämnas 
tillbaka. 
2.6 
Samtalslistor 
Gallras vid 
RA-FS 
Teleoperat Nej 
Ja 
Användare   
Telefonanvändarens 
inaktualitet  1997:6 
ör + 
samtalslistor.  
mobiler 
 
Automatisk gallring 
regleras i avtal med 
operatören. Användaren 
ansvarar i de fall 
samtalslistorna kan 
tömmas manuellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 


3  BEVARA KULTURARVET 
 
3.1 Hantera samlingarna  
 
3.1.1 Samla in och gallra föremål, arkivalier, fotografier och böcker (Samlingsutveckling*)  
*Samlingsutveckling innefattar insamling och gallring av föremål, arkivalier, fotografier och böcker. 
På Marinmuseum, Sjöhistoriska museet och Järnvägsmuseet insamlas löpande både föremål, arkivalier, foton och böcker. Beslut om insamling och gallring 
tas av avdelningschefen på chefsmöten, men bereds vid insamlingsmöten. Vasamuseet har väldigt lite insamling, men antalet nummer i samlingen 
(fyndliggaren) ökar ändå eftersom man kan ge nya nummer till objekt som tidigare registrerats i grupp, eller till föremål som tappat sin märkning och inte 
kan identifieras. 
Alla myndighetens policyer, riktlinjer och rutiner bevaras under 1.1. Där finns Samlingsförvaltningspolicyn samt de riktlinjer och rutiner som rör 
samlingsförvaltning. 
Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
3.1.1 
Insamlings- 
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja 
Intendent/  Diarie-
Det skriftliga insamlingserbjudandet 
erbjudande 
Samlings-
Arkivarie 
nummer/ 
diarieförs. Informationen registreras 
förvaltnings-
INK-
sedan som inkommande 
systemet 
nummer 
erbjudande i 
samlingsförvaltningssystemet där 
det får ett INK-nummer. Det byter 
till ett ACC-nummer när accessionen 
är godkänd, men med referens till 
det tidigare INK-numret. 
Erbjudanden som inte uppfyller 
myndighetens kriterier för insamling 
diarieförs men förs inte vidare till 
samlingsförvaltningssystemet. 

 
Process  Handlingstyp  Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person- 
Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
3.1.1 
Avvecklings-
Bevaras   
Diariet 
Se anm. 
Ja 
Intendent 
Diarie-
Kan innehålla sekretessbelagda 
skrivelser från 
nummer 
uppgifter enligt OSL 15 kap. 2 § 
 
Samlings-
Försvars-
förvaltnings-
 
Lista från Försvarsmakten över 
makten 
systemet, se 
material som ska avvecklas, skickas 
anm. 
också till andra museiinstitutioner. 
Om MM vill samla in något som 
finns på listorna gör man 
insamlingsärende i 
samlingsförvaltningssystemet. (Se 
hemställan) I dessa fall så skannas 
skrivelsen och läggs i 
samlingsförvaltningssystemet, dock 
inte vid förekomst av sekretess.   
3.1.1 
Hemställan 
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja 
Intendent 
Diarie-
Görs till Försvarsmakten rörande de 
nummer 
föremål som MM vill samla in. 
Ett insamlingsärende upprättas i 
 
samlingsförvaltningssystemet. 
3.1.1 
Beslut 
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja 
Intendent 
Diarie-
Inkommet beslut från 
nummer 
Försvarsmakten rörande insamling 
av föremål. 
 
3.1.1 
Protokoll 
Bevaras   
Server 
Nej 
Ja 
Upprättare  Kronologiskt  Beslut om insamling/avslag fattas av 
Insamlings 
Gemensam 
av 
avdelningschef. Sparas i PDF/A med 
 
och gallrings-
protokollet 
digital signering. Arkiveras på 
 
beslut 
Arkivets yta årligen. 

Process  Handlingstyp  Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person- 
Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
3.1.1 
Överlåtelse- 
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja 
Intendent/  Diarie-
Avtalen diarieförs samt skannas och 
avtal 
Samlings-
Arkivarie 
nummer 
läggs in i 
förvaltnings-
Samlingsförvaltningssystemet.  
systemet 
  Överlåtelseavtal. 
samt i pärm 
  Överlåtelseavtal 
för referens 
upphovsrätt för foton, film, 
konst, samt arkivsamlingar. 
  Överlåtelseavtal 
upphovsrätt ritningar. 
  Överlåtelseavtal avyttring. 
3.1.1 
Mottagnings- Bevaras   
Samlings-
Nej 
Ja 
Intendent/   
Finns i entrén/receptionen för att 
bevis 
förvaltnings-
Arkivarie 
använda om en person vill lämna in 
systemet/ 
ett föremål eller arkivalie. 
Diariet, se 
Skannas och läggs i 
anm. 
Samlingsförvaltningssystemet. 
JVM diarieför dem. 
3.1.1 
Inventarie-
Bevaras   
Arkivet 
Nej 
Ja 
Intendent 
 
I bilagepärmarna, sorterade efter 
bilagor/ 
föremålsnummer, samt i 
Samlings-
Föremåls-
Samlingsförvaltningssystemet, bilagt 
bilagor 
förvaltnings-
objektsposterna eller ev. 
systemet 
samlingspost, läggs handlingar 
Närarkiv 
(fakturakopia, korrespondens, 
(MM, JVM) 
manual eller annan dokumentation) 
som rör ett insamlat föremål. Nya 
bilagor som bara är digitala bevaras 
enbart i Samlingsförvaltnings-
systemet, skrivs inte ut till pärmar. 

Process  Handlingstyp  Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person- 
Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
3.1.1 
Accessions- 
Bevaras   
Samlings-
Nej 
Ja 
Intendent/  Årsvis 
Lista över insamlade objekt per år 
förteckning 
förvaltnings-
Arkivarie 
för föremål och arkiv. 
systemet 
Server 
Gemensam 
3.1.1 
Vasas 
Bevaras   
Samlings-
Nej 
Ja 
Intendent 
Fynd- 
Vasas fyndliggare byggs på sedan 
fyndliggare 
enheten 
nummer 
bärgningen. Nya nummer 
Vasamuseet
tillkommer när man separerar äldre 
, arkivskåp i 
poster i flera delar eller ibland när 
pontonen 
fyndbrickan har försvunnit och man 
inte kan knyta föremålet till rätt 
äldre post. Skrivs fortfarande på 
papper. 
3.1.1 
Insamlings-
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Nej 
Enhetschef  Diarie-
Ersätter tidigare Insamlingsstrategi. 
plan 
nummer 
3.1.1 
Accessions- 
Bevaras   
Biblioteket  Nej 
Ja 
Bibliotekarie   
Inköp årsvis i MMs  och SMs 
listor 
 
bibliotek. 
biblioteket 
JVM för inte accessionslistor. 
3.1.1 
Gallrings-
Bevaras   
Samlings-
Nej 
Ja 
Intendent 
 
 
underlag 
förvaltnings-
systemet 
3.1.1 
Avyttrings-
Bevaras   
Samlings-
Nej 
Ja 
Intendent 
 
 
dokumenta-
förvaltnings-
tion 
systemet 

3.1.2 Bevara myndighetens båtar, fartyg, tåg, flyg och vägfordon 
I samlingarna på Marinmuseum och Sjöhistoriska museet finns dels accederade mindre båtar som förvaras i magasin, dels några b åtar som sjösätts och 
används varje år samt större museifartyg som ligger i vatten året om. 
Vid Marinmuseum finns de tre större museifartygen fullriggaren Jarramas, minsveparen HMS Bremön och robotbåten Västervik samt tio seglande barkar. 
Till Marinmuseum hör även patrullbåten Hugin som är deponerad till stiftelsen Göteborgs maritima centrum. Vid Sjöhistoriska museets museipir ligger 
isbrytaren Sankt Erik, fyrskeppet Finngrundet (deponerad av Sjöfartsverket), Ångslup nr 45 samt räddningskryssaren Bernhard I ngelsson. Bevarandeplaner 
och vårdplaner tas fram för de större museifartygen och underhåll dokumenteras löpande. Varvsrapporter bevaras från dockningar.   
Myndigheten har även fem fartyg med så kallade bare boat charter-avtal. Myndigheten äger fartygen, men drift, certifiering och underhåll sker i regi av 
ideella föreningar. Fartygen är minsveparen M20, robotbåten Ystad, vedettbåten Jägaren samt motortorpedbåtarna T38 och T46. Det finns också bareboat 
charter-avtal som aktiveras vid behov (främst gällande Sankt Erik). 
Det finns även ett samarbetsavtal mellan Sjöhistoriska museet och Heleneborgs Båtklubb (Stockholm) rörande vård och underhåll av motorbåten Plurr från 
1905.  Krav på skriftlig dokumentation finns dock inte.  
På Järnvägsmuseet finns drygt 350 fordon, varav knappt 70 stycken används i museal tågtrafik. Omkring 250 av dessa fordon är accederade i 
järnvägssamlingen. Ett 40-tal av fordonen ur järnvägssamlingen är deponerade hos olika museiföreningar och visas upp för allmänheten i utställningar eller 
används i tågtrafik. Transportstyrelsens trafiktillstånd för att få köra tågen innehas av Trafikverket. Järnvägsmuseet har ett samverkansavtal med 
Trafikverket, så att museets fordon och trafik omfattas av TRV ansvar. Alla dokument som genereras (t.ex. ett översynsprotokoll på ett lok) ska sparas på 
enligt tillståndet avsedd plats. Tågtrafikens handlingar förvaras därför inte i Statens maritima och transporthistoriskas IT-miljö utan i Trafikverkets IT-miljö 
samt i Hennans stationshus. När Järnvägsmuseet i framtiden får ett eget trafiktillstånd så kommer tågtrafikens handlingar att föras över till SMTM. 
Arlanda flygsamlingar är en civilflygsamling med närmare sjuttio flygplan och segelflyg. Ett antal objekt är deponerade hos ideella föreningar och museer. 
Samlingen förvaltas av den ideella föreningen Arlanda flygsamlingars vänner. I samlingen finns också fordon med koppling til l flygverksamhet såsom tank- 
och brandbilar. 
I Kjula vägstation utanför Eskilstuna finns drygt hundra fordon och stora maskiner kopplade till vägens historia, vägbyggnad och vägunderhåll såsom 
väghyvlar, hjullastare och lastbilar. 
 
 

Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring  Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
3.1.2 
Bevarandeplan  Bevaras   
Diariet 
Nej 
Nej 
Fartygsspecialist/ Diarie-
Bevarandeplaner tas fram för 
Rustmästare/ 
nummer 
varje museifartyg. Planen är 
Server 
Tekniskt ansvarig 
statisk och justeras inte. Här 
Gemen-
/Intendent 
presenteras korta fakta, fartygets 
sam (JVM) 
(Samling 
historik och kulturhistoriska 
 
Transporthistoria 
värden samt ambitionsnivå för 
/THS) 
bevarandet. 
Enklare bevarandeplaner finns 
för större delen av 
järnvägsfordonen sedan tidigare. 
Bevarandeplan för godsvagnar är 
under arbete och tjänstefordon 
behöver också färdigställas. 
Bevarandeplan för väg- och 
flygsamlingarna ska tas fram. 
 
 

Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
3.1.2 
Vårdplan 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Nej 
Fartygsspecialist/ Diarie-
Vårdplanen (ett paraply på G:) 
Rustmästare/ 
nummer 
är dynamisk och innehåller 
 
Server 
Tekniskt ansvarig 
uppgifter om riskanalyser, 
Gemensam 
/Intendent 
tillståndsundersökningar och 
(Samling 
underhållsplaner. Häri finns 
Transporthistoria 
uppgifter om aktuella 
/THS) 
försäkringar, certifikat och 
regler.  Alla handlingar i 
vårdplanen diarieförs. 
När nya handlingar inkommer i 
processen får de egna 
diarienummer. 
Alla försäkringar i myndigheten 
diarieförs under 1.5 
Vårdplan för järnvägs-, väg- och 
flygsamlingarna ska tas fram. 
3.1.2 
Underhålls-
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Nej 
Fartygsspecialist/ Diarie-
Underhållsplaner gällande M20 
plan 
Rustmästare 
nummer 
och T46.   
/Underhålls-
T46 och M20  ska enligt avtalen 
ansvarig (JVM) 
följa en underhållsplan. 
/Intendent 
Underhållsplanerna tas fram av 
(Samling 
de ideella föreningarna i 
Transporthistoria 
samråd med SMTM. 
/THS) 
Underhållsplan för järnvägs-, 
väg- och flygsamlingarna ska 
tas fram. 
 

Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
3.1.2 
Underhålls-
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja 
Fartygsspecialist/ Diarie-
Egna årsrapporter från 
rapport 
Rustmästare 
nummer 
renovering och underhåll. 
Se dokumentationsbilder. 
3.1.2 
Restaurerings- Bevaras   
Server 
Nej 
Ja 
Forskning-
 
Tryckta rapporter med 
rapport 
Gemensam 
samordnare 
sammanfattning av utförda 
samt 
Kulturarvs-
åtgärder på järnvägsfordon i 
analogt 
enheten 
samband med större 
(Arbets-
restaureringsprojekt. 
material 
2 ex. skickas till arkivet. 
fram till 
tryckning) 
1 ex. till biblioteket (JVM) 
3.1.2 
Varvs- och 
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Nej 
Fartygsspecialist/  Diarie-
Teknisk dokumentation från 
verkstads-
Tekniskt ansvarig  nummer 
varvet. Kan innehålla ritningar. 
rapporter och 
Pärm & 
externa 
Digitalt, se 
JVM förvarar rapporterna i 
arbeten 
anm. 
Trafikverkets IT- miljö samt på 
Hennans trafikexpedition. 
3.1.2 
Dokumenta-
Bevara 
 
Samlings-
Nej 
Ja 
Fartygsspecialist/ Fo-
Se Underhålls-rapporter. 
tionsbild 
urval 
förvaltnings-
Rustmästare 
numrering/ 
systemet 
Större arbeten dokumenteras 
MM.V -
 
av myndighetens fotografer. 
numrering 
G-server 
Arbetsbilder tas av 
medarbetare och sparas på G-
Se anm. 
server och arkiveras i urval som 
verksamhetsbilder i 
Samlingsförvaltningssystemet. 

3.1.3 Bevara Vasa 
På grund av att konserveringen av Vasa (skepp och lösfynd) och övervakningen av miljön i skeppshallen och vad som händer med Vasa och föremålen är mer 
komplex än vård och konservering av Sjöhistoriska museets och Marinmuseums samlingar har det fått en egen process. 
Förutom ett stort antal löpande mätningar så görs olika forsknings- och bevarandeprojekt både för att utveckla nya metoder för konserveringen eller för att 
lösa specifika tekniska problem (såsom stödvagga och bultbyte). 
Många bevarandeprojekt drivs tillsammans med externa aktörer som universitet eller företag. De kan vara studier av kemiska förändringar av vissa 
föremålskategorier eller tekniska studier för hur t ex bultbytet ska gå till. 
 
3.1.3.1  Vårda och konservera Vasa 
Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrer Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
ing 
3.1.3.1 
Bevaranderåds-  Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja 
Konservator  Löpnum
Protokoll från Bevaranderåd. Med 
protokoll 
Pärm hos 
mer 
bilagor, t ex av olika slags mätdata. 
konservator 
Gruppen finns inte längre men kan 
 
komma att återupptas. 
3.1.3.1 
Antikvariska 
Bevaras   
Pärm hos 
Nej 
Ja 
Konservator  Löpnum
Skickas till registrator. 
rådets protokoll 
registrator/ 
mer 
Innehåller även beslut som bilaga 
Server 
angående ingrepp i skeppet. 
Gemensam 
3.1.3.1 
Konserverings- 
Bevaras   
Samlings-
Nej 
Ja 
Konservator  Fynd- 
Löpande anmärkningar som görs i 
noteringar 
förvaltnings-
nummer  Samlingsförvaltningssystemet.  
Se anm. 
systemet 
Användarnamnet på den som lägger 
 
in uppgiften loggas i 
samlingsförvaltningssystemet. 

Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrer Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
ing 
3.1.3.1 
Förvaltnings- 
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Nej 
Enhetschef  Diarie- 
Bevarandeplanen är inte ett levande 
plan/ 
 
Samling 
nummer  dokument i dagsläget men kan 
Bevarandeplan 
Vasamuseet 
komma att aktiveras i framtiden. 
3.1.3.1 
Underhållsplan 
Bevaras   
Server 
Nej 
Nej 
Timmer- 
 
Uppdateras vid behov. 
Gemensam 
männen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3.2  Göra löpande mätningar på Vasa 
I arbetet med Vasa övervakas bevarandemiljön och vad som sker i skeppshallen och med vissa delar av skeppet eller enskilda ob jekt. 
Vilka mätningar som utförs har varierat lite över tid. 
Exempel på mätserier: 
Klimat i skeppshallen 
Geodesi (hur skeppet rör sig) 
Vajermätning (hur akterskeppet som hänger i vajrar rör sig) 
Rörelsemätningar på skrovet 
Viktmätningar av vissa föremål 
Mätning med skjutmått av vissa delar på skeppet 
Saltmätningar 
 
Samtliga diagram och rapporter är viktiga att bevara, samt de data som läggs in i Samlingsförvaltningssystemet/Vasabas. Beträffande själva rådatat kan det 
variera. Enheten själv avgör vilka mätserier som är viktiga att bevara och levereras till arkivet. Vissa serier kan gallras när mätdiagram och rapporter har 
framställts. 
Process  Handlingstyp  Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
3.1.3.2 
Klimatrådets  Bevaras   
Server 
Nej 
Ja 
Konservator 
Löpnummer   
minnes-
Gemensam 
anteckningar 

Process  Handlingstyp  Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
3.1.3.2 
Mätdata 
Se anm.   
Server 
Nej 
Nej 
Konserverings-   
Mätdata från olika givare 
Gemensam 
assistent/ 
rörande klimat (enbart justering 
 
Timmerman 
av klimat- och temperaturgivare 
1 gång/år (registreras och sparas 
på server gemensam), 
fastighetsverket övervakar 
klimatet kontinuerligt och skickar 
ett diagram till enheten 
veckovis), rörelse av akterskepp 
(kontrolleras samt förs in i 
”loggning vajerlaster” och 
”vajervågsmätningar 1”), vikt av 
enstaka föremål, mått på 
enstaka föremål osv. (ligger i 
mappen månadsmätningar på 
G:) Enheten själv avgör vilka 
mätserier som är viktiga att 
bevara. Vissa serier kan gallras 
när mätdiagram och rapporter 
har framställts. Geodesi. 
(Visualisering av geodetiska 
mätdata sparas i program, licens 
för Matlab.) 
 
 

Process  Handlingstyp  Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
3.1.3.2 
Mätdiagram 
Bevaras   
Server 
Nej 
Nej 
Konserverings-  
Visualisering från mätdata. Det 
Gemensam 
assistent/ 
varierar hela tiden vilka mätdata 
Intendent/ 
som man gör diagram av och det 
Se anm. 
Ingenjör/ 
går inte att specificera exakt 
 
Konservator 
vilka. 
Månadsmätningar av skjutmått, 
vikt och klimat görs och bevaras, 
Geodesi en ggr/ halvår, 
Vajervågsmätning två ggr/år. 
Geodesi, Vajervågsmätningar, 
Skjutmåtts- och Viktmätningar 
sparas på server Gemensam. 
Bultmätningarna sparas på 
separat mätdator (Sandviks dator 
i Skeppsverkstan). Rådata 
sammanställs till diagram en 
ggr/år. 
3.1.3.2 
Klimat-
Se anm.   
Server 
Nej 
Nej 
Konservator 
 
Mätningen av klimatet i 
mätningsdata 
Gemensam 
skeppshallen görs av 
 
Fastighetsverket. FSV gallrar 
efter 2 år. Konservator sparar i 
nuläget Excel-filer som levereras 
varje vecka. Mätvärdena sparas i 
en mapp på Server Gemensam. 
Sammanställningar arkiveras. 

Process  Handlingstyp  Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
3.1.3.2 
Rapporter 
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja 
Konservator 
Diarie- 
Görs med olika regelbundenhet. 
nummer 
Server 
 
Saltinventering ex. 
Gemensam 
Uppföljning och rapportering av 
 
status av mätresultat från 
geodetiska mätningarna. 
Rapporter kan tas ut ur 
visualiseringsprogrammet. 
3.1.3.2 
Mätningar av   Bevaras   
Samlings-
Nej 
Nej 
Konservator 
Fynd- 
pH-värden på olika platser på 
pH-värden 
förvaltnings-
nummer 
skeppet mäts över tid. Förs in i 
systemet/ 
egen del av 
Förvaltnings-
Samlingsförvaltningssystemet/ 
verktyget 
Förvaltningsverktyget (Vasabas). 
(Vasabas) 
3.1.3.2 
Kemiska 
Bevaras   
Server 
Nej 
Nej 
Konservator 
Fynd-
Uppgifter från kemiska 
mätningar 
Gemensam 
nummer 
mätningar, mekaniska tester och 
 
andra prov som tagits på enstaka 
föremål eller olika delar av 
skeppet. Idag lista i Access. Men 
ska kopplas till 
Förvaltningsverktyget (Vasabas). 
3.1.3.2 
Skadedjurs-
Gallras 
 
Server 
Nej 
Nej 
Intendent / 
 
Protokoll skrivs kvartalsvis. 
kontroll 
vid 
Gemensam 
Konservator 
inaktuali-
 
tet 
 
 

3.1.3.3  Hantera bevarandeprojekt samt bevarandearbeten på Vasamuseet 
Process  Handlingstyp  Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
3.1.3.3  Projekt- 
Bevaras   
Byggnet 
Nej 
Ja 
Projektledare/   
Projektförslag, Förstudie, 
handlingar 
(Stötta Vasa) 
Projektchef 
Riskbedömningar, Underlag, 
 
Kravspecifikation, Direktiv, 
Dropbox nu, 
Projektplan, Slutrapport (med 
Server 
utvärdering, resultatbudget och 
Gemensam 
berättelsen om projektet), 
sen 
Utvärdering av tillämpning och 
(Stötta Vasa) 
effektmål m.fl. handlingar.  
 
Styrgruppsprotokoll arkiveras 
kontinuerligt via registrator. 
Övriga protokoll finns i Byggnet. 
(Stötta Vasa) 
3.1.3.3  Minnes- 
Bevaras   
Byggnet 
Nej 
Ja 
Projektledare/  Löpnummer   
anteckningar 
(Stötta Vasa) 
Projektchef 
3.1.3.3  Bultdata 
Bevaras   
Server 
Nej 
Ja 
Timmermän / 
 
Listor med olika bultdata. 
 
Gemensam / 
Ingenjör 
Anger i Excel-ark positionen för 
Förvaltnings-
bulthålen ombord, vilka bultar 
verktyget 
som har bytts ut och vilka som 
(Vasabas) så 
inte kunnat bytas ut m.m. 
småningom 
Var de (bultar eller bulthål) är 
 
positionerade, anges idag både 
 
med koordinater på CAD-ritning 
och genom ”manuell” 
beskrivning, vilket däck, sektion 
osv som bulten placerats på. 

Process  Handlingstyp  Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
3.1.3.3  Ritningar 
Bevaras   
Server 
Nej 
Ja 
Ingenjör / 
 
T ex över egenutvecklade verktyg 
Gemensam 
timmermän 
för bultbyte. Kan också vara över 
skeppet för att visa var olika 
Byggnet 
åtgärder har gjorts. Både CAD-
(Stötta Vasa) 
ritningar och ritprogram i Word.  
 
En mycket stor mängd ritningar, 
CAD-modeller etc. produceras 
inom Stötta Vasa-projektet. 
 
3.1.3.3  Fotografier 
Bevara 
 
Samlings-
Nej 
Ja 
Handläggare 
 
Vissa foton är att betrakta som 
urval 
förvaltnings-
/Fotograf 
arbetsmaterial och kan gallras 
systemet/ 
/Kommunika-
(t ex stor del av foton som tagits 
Förvaltnings-
tör 
vid varje bult som bytts ut). 
verktyget 
Ett urval bevaras som 
(Vasabas) 
verksamhetsbilder och läggs in i 
Samlingsförvaltningssystemet.               
 
Foton som publiceras i rapporter 
 
ska läggas in i 
Samlingsförvaltningssystemet 
och bevaras där.  
 
3.1.3.3  Film 
Bevara 
 
Samlings-
Nej 
Ja 
Projektledare 
 
Det oredigerade materialet 
urval 
förvaltnings-
/Projektchef 
förvaras på Server Gemensam 
systemet 
/Kommunika-
samt lokalt på hårddiskar och är 
tör 
arbetsmaterial fram till dess att 
Se anm. 
den färdiga produktionen tagits 
fram. 
 

Process  Handlingstyp  Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
3.1.3.3  Avtal 
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja 
Kommunikatör  Diarie-
Avtal för medgivande av 
avbildade 
nummer 
publicering och spridning av 
personer 
foton eller film med 
personuppgifter. För minderårig 
krävs blankett för godkännande 
från målsman. 
3.1.3.3  Teknisk data  Bevaras   
Server 
Nej 
Ja 
Projektledare 
 
T ex mätdata och kemiska 
Gemensam/ 
/Projektchef 
analyser. 
Förvaltnings-
/Handläggare 
 
verktyget 
på Samling VM 
Teknisk data förvaras på Server 
(Vasabas) se 
Gemensam i Accessdatabasen. 
Så småningom ska den förvaras i 
anm. 
Förvaltningsverktyget (Vasabas). 
Byggnet 
(Stötta Vasa) 
3.1.3.3  Rapporter 
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja 
Projektledare 
Diarie- 
Rapporter och utvärderingar för 
interna 
 
/Projektchef 
nummer 
större projekt bör diarieföras. 
/Handläggare 
För mindre studier kan rapporten 
bevaras tillsammans med övrig 
dokumentation. 
3.1.3.3  Rapporter 
Bevaras   
Diariet, 
Nej 
Ja 
Beställaren/ 
Diarie- 
Ex. inkomna rapporter från 
externa 
Server 
Projektledare 
nummer 
kontrakterad firma e.dyl. 
Gemensam 
/Projektchef 
Rapporter rörande träets 
/Samlingsför-
elasticitet, betonggolvets 
valtnings-
hållfasthet m.m. 
systemet 
Byggnet 
(Stötta Vasa) 
 

3.1.4 Bevara samlingar av föremål, arkivalier, fotografier och böcker  
Vasamuseet är det enda av myndighetens museer som har fasta konservatortjänster, en av dessa har myndighetsövergripande ansvar. Vid större projekt 
och behov av specialkompetens köps tjänster in. Enklare, förebyggande, åtgärder görs av intendenter. 
Externa konservatorers arbeten dokumenteras i konserveringsrapporter och noteras i Samlingsförvaltningssystemet i respektive föremåls-/fotopost under 
Administrativa händelser. Till posterna länkas konservatorsrapporterna. Enklare arbeten dokumenteras endast i Samlingsförvaltningssystemet.  
Intendenterna gör också stickprov i samlingen (revision) samt jobbar med riskanalyser, katastrofplanering m.m. 
 
Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
3.1.4 
Konserverings- Bevaras 
 
Samlings-
Nej 
Ja 
Konservator/   
På SM ligger det i bilagepärmen 
rapport 
förvaltnings-
Intendent 
för föremålen och på MM och 
systemet/ 
JVM i konserveringspärm. 
Pärm 
Informationen skrivs även in i 
 
Administrativ händelse i 
Samlingsförvaltningssystemet. 
Nya konserveringar kan enbart 
komma att läggs i 
Samlingsförvaltningssystemet 
utan utskrift.   
3.1.4 
Konserverings-  Bevaras 
 
Samlings-
Nej 
Ja 
Intendent/ 
Accessions-  Åtgärder noteras i 
uppgift/ 
förvaltnings-
Arkivarie 
nummer 
Samlingsförvaltningssystemet 
vårdåtgärd 
systemet 
under Administrativ händelse. 
 
 
 
 

Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
3.1.4 
Klimat-
Se anm. 
 
Server 
Nej 
Nej 
Intendent/ 
 
Klimatmätningar sker inte 
mätningar 
 
Gemensam/ 
Konservator 
regelbundet. 
Arkivets yta 
Enheterna avgör själv vilka 
mätserier som är viktiga att 
bevara. Vissa serier kan gallras 
när mätdiagram och rapporter 
har framställts. Det som ska 
bevaras sparas i PDF/A på 
Arkivets yta. 
3.1.4 
Skadedjurs- 
Bevaras 
 
Samlings-
Nej 
Nej 
Intendent/ 
Accessions-  Fällor läggs ut där vi misstänker 
kontroll 
förvaltnings-
Arkivarie 
nummer 
att det kan dyka upp skadedjur. 
systemet  
Skador från skadedjur läggs på 
/Server 
objektet i 
Gemensam 
samlingsförvaltningssystemet, 
(JVM) 
men något protokoll över 
 
kontrollen av fällorna förs inte på 
MM, VM eller SM.  
JVM kontrollerar fällor 
regelbundet och dokumenterar i 
Excellista på Server Gemensam. 
Viss skadedjurkontroll 
dokumenteras av Anticimex. JVM 
lägger endast in information i 
administrativ händelse i 
Samlingsförvaltningssystemet vid 
åtgärder, exempelvis sanering av 
föremål. 

Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
3.1.4 
Restvärdeplan  Bevaras, 
 
Diariet 
Ja. 
Ja 
Samlings-
Diarie- 
Prioriteringsordning 
upp-
enheterna 
nummer 
(prioriteringslistor) gällande 
Se anm. 
Se anm. 
dateras vid 
samlingar. 
 
behov 
I den ingår även Evakueringsplan, 
samt Checklista 
Restvärderäddning (Avser en 
lista över steg/åtgärder att 
restvärdesrädda föremål och 
arkivalier.) 
Kan innehålla sekretessbelagda 
uppgifter, se OSL 18 kap 8 §. 
Planerna kommer att finnas 
fysiskt i lokalerna samt på server 
med begränsat tillträde. 
3.1.4 
Revisions-
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja 
Intendent 
Diarie-
 
rapport 
nummer 
3.1.4 
Riskanalys 
Upp-
 
Server 
Nej 
Ja 
Intendent 
 
 
dateras 
Gemensam 
kontinu-
erligt 
 
 
 

3.2 Hantera externa samarbeten 
SMTM arbetar på olika sätt med att uppmärksamma och stödja bevarande av maritima kulturmiljöer, fartyg, båtar, tåg och flyg.  
En viktig verksamhet är K-märkning av fartyg och fritidsbåtar och att och att bistå Transportstyrelsen med utlåtande för traditionsklassning av fartyg. 
Dessutom fördelar myndigheten varje år ekonomiskt bidrag till kulturhistoriskt intressanta fartyg. 
SMTM arbetar också med andra myndigheter och ideella krafter och bjuder in till forum för olika områden (fartygsforum, varvsforum osv). 
 
3.2.1 Klassa fartyg och fritidsbåtar 
SMTM gör en kulturhistorisk märkning (K-märkning) av fartyg och fritidsbåtar samt ger utlåtande om klassning av traditionsfartyg (T-klassning):  
Rutinerna för K-märkning av fritidsbåtar och K-märkning av fartyg är lika även om blanketterna är olika. Traditionsklassning och K-märkning för fartyg söks 
däremot på samma blankett. Vad gäller T-klassningen så ger SMTM endast ett utlåtande, beslut tas av Transportstyrelsen som också meddelar den som får 
klassningen. 
 
Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
3.2.1 
Ansökan om  
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja 
Kulturarvs- 
Diarie-
Beslut fattas av överintendenten. 
K-märkt 
enheten 
nummer 
fritidsbåt 
 
 
 

Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
3.2.1 
Ansökan om  
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja 
Kulturarvs- 
Diarie- 
Beslut om K-märkning fattas av 
K-märkning och 
 
enheten 
nummer 
överintendenten. 
T-klassning av 
fartyg 
3.2.1 
Utlåtande om  
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja 
Kulturarvs- 
Diarie- 
Utlåtande skrivs under av 
T-klassning 
enheten 
nummer 
enhetschefen på 
Kulturarvsenheten och skickas 
sedan till Transportstyrelsen som 
tar beslut. Transportstyrelsen 
meddelar vilket beslut som 
tagits. 
3.2.1 
Ansöknings- 
Se anm.  
 
Diariet 
Nej 
Ja 
Kulturarvs- 
Diarie- 
Kopiorna av ansökningarna 
kopior med 
enheten 
nummer 
gallras. Handläggaren beslutar 
bilagor 
vilka bilagor som ska bevaras och 
läggas till ärendet i diariet. För 
varje ansökan väljs två foton ut 
som kommer att representera 
den aktuella båten i vårt 
fotoarkiv. Resten gallras. 
3.2.1  
Fotoavtal 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja 
Kulturarvs- 
Diarie- 
Avtal för två foton per ansökan 
 
enheten 
nummer 
som kommer införlivas i SM:s 
fotoarkivs samling. 
 

Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
3.2.1 
Fotografier 
Bevaras 
 
Samlings-
Nej 
Ja 
Kulturarvs- 
Fo- 
Två bilder per ansökan överförs 
förvaltnings-
enheten 
nummer 
till SMTM och registreras som 
systemet 
foto i Samlingsförvaltnings-
 
systemet. Se ovan om fotoavtal. 
3.2.1 
Föredragnings-  Bevaras 
 
Registrator  Nej 
Ja 
Kulturarvs- 
 
ÖI beslutar om K-märkning. 
protokoll med 
enheten 
Ligger i beslutsserie 1.1 
beslut 
Se anm. 
Adressuppgifter förekommer i 
bilagan/besluten. Inte i 
föredragningsprotokollen. 
3.2.1 
Förteckning 
Bevaras 
 
Server 
Nej 
Ja 
Kulturarvs- 
Diarie- 
Sammanställning som 
över K-märkta 
Gemensam 
enheten 
nummer 
uppdateras vid varje 
båtar 
beslutstillfälle. 
Hemsidan 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2 Utdela fartygsstöd 
 
Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
3.2.2 
Ansöknings- 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja 
Kulturarvs- 
Diarie- 
Ansökan om bidrag till historiskt 
blankett 
 
enheten 
nummer 
värdefulla fartyg som fylls i av 
sökanden. 
3.2.2 
Bilagor till 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Nej 
Kulturarvs- 
Diarie- 
Bilagor bifogas ibland ansökan. 
ansökan 
enheten 
nummer 
De diarieförs tillsammans med 
 
ansökan. 
3.2.2 
Beslut om stöd  Bevaras 
 
Registrator  Nej 
Ja 
Kulturarvs- 
Löpnummer  Ligger i beslutsserie 1.1 
enheten 
föredragningsprotokoll. 
 
3.2.2 
Rekvisition för  Gallras 
RA-FS  
Handläggare  Nej 
Ja 
Kulturarvs- 
 
Blankett. 
fartygsstöd 
efter 
1997:6 
 
enheten 
För att de som fått pengar ska få 
avslutat 
utbetalningar av sökta medel. 
ärende 
Går till ekonomienheten, Kopia 
kvar hos handläggaren, rensas 
årligen. 
 
 
 
 

Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
3.2.2 
Fakturakopior  Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja 
Kulturarvs- 
 
Kopior på utförda arbeten (ex. 
 
enheten 
reparationer) som bevis för att 
 
 
man utfört de arbeten som man 
sökt och fått pengar för. 
Diarieförs i ärendet. 
Till ekonomienheten skickas 
endast konteringsuppgifter. 
3.2.2 
Slutredovisning  Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja 
Kulturarvs- 
Diarie- 
Redovisning av hur stödet 
enheten 
nummer 
använts. 
 
 
 
 

3.2.3 Samverka med andra aktörer 
 
Process  Handlingstyp 
Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
3.2.3 
Inbjudan till 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Nej 
Kulturarvs- 
Diarie- 
Varvsforum, fartygsforum och 
nätverksmöten 
 
enheten 
nummer 
liknande möten. 
3.2.3 
Minnes-
Bevaras 
 
Registrator  Nej 
Nej 
Kulturarvs- 
Kronologisk  Originalanteckningar skickas till 
anteckningar/ 
enheten 
registrator som sedan levererar 
rapporter   
till arkivet. 
från 
nätverksmöten 
3.2.3 
Remisser och 
Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Nej 
Kulturarvs- 
Diarie- 
Kan gälla utlåtande till andra 
yttranden 
enheten 
nummer 
myndigheter som kommuner och 
länsstyrelse om det 
kulturhistoriska värdet i vissa 
områden. 
 
 
 
 
 

4  TILLGÄNGLIGGÖRA KULTURARVET 
 
4.1 Tillgängliggöra samlingarna  
SMTM tillgängliggör sina samlingar på flera olika sätt. Flertalet databaser som beskrivs i underprocesserna 4.1.1 och 4.1.2 är sökbara via webbsök på 
myndighetens egen eller externa webbsidor. Samlingarna tillgängliggörs också via sociala medier och webbsidorna. Se process 4.5. 
Föremål lånas ut till andra myndigheter, museer, föreningar och andra institutioner. Det förekommer också en stor beställningsverksamhet med kopior av 
fotografier och ritningar. 
 
4.1.1 Registrera och digitalisera samlingarna  
SMTMs föremålssamlingar är registrerade i Samlingförvaltningssystemet (Primus). 
Arkivalier registreras i arkivförteckningssystemet Visual arkiv.  Arkivförteckningarna är sökbara externt via Riksarkivets Nationella arkivdatabas (NAD). 
Foton och vissa arkivalier såsom ritningar, sjökort och kartor registreras även i Samlingsförvaltningssystemet. 
I Samlingsförvaltningssystemet väljer man vilka poster som ska publiceras för allmänheten via webbsöket DigitaltMuseum.   
 
 
Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
4.1.1 
Registerpost i 
Bevaras   
Samlings-
Nej 
Ja 
Intendent/ 
Accessions-  Poster för föremål, foton, ljud, 
Samlings-
förvaltnings-
Arkivarie 
nummer 
film och ritningar ligger i olika 
förvaltnings-
systemet 
delar av 
systemet 
 
Samlingsförvaltningssystemet. 
 
 
 

Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
4.1.1 
Post för 
Bevaras   
Förtecknings-  Nej 
Ja 
Arkivarie 
Arkivbildar-  I förteckningsprogrammet Visual 
arkivbildare/ 
systemet 
namn/ 
Arkiv införs dels alla 
accession 
Visual Arkiv 
Accession 
ämbetsarkivets arkiverade 
 
handlingar, dels arkiv från 
enskilda arkivbildare i arkiven på 
SM, MM  och JVM. 
4.1.1 
Råfiler 
Se anm.   
Fotografs yta  Nej 
Ja, om 
Fotograf 
 
Urval av fotografier som tas av 
på Servern. 
bild på 
professionell fotograf lagras som 
person. 
tiff-filer i Samlingsförvaltnings-
systemet. Råfilerna sparas av 
fotograf som arbetsmaterial för 
att kunna använda en originalbild 
igen, men hanteras inte för 
bevarande. (Råfilformat är inte 
heller godkända 
bevarandeformat.) 
4.1.1 
Lista över 
Bevaras   
Fotoarkiv 
Nej 
Ja 
Intendent 
 
Lista över vilka FO-nummer som 
Fo-nummer 
lämnats ut till olika personer som 
Se anm. 
registrerar i 
Samlingsförvaltningssystemet. 
Visar vilka nummer som använts. 
Digital fil som tas ut på papper. 
Namn/signatur på 
numreringsansvarig för varje 
serie finns i dokumentet. 

Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
4.1.1 
Sjökorts-
Bevaras   
Access- 
Nej 
Ja 
Arkivarie 
Accessions-  Databasen bör migreras över till 
register 
databas 
nummer 
annat format och länkas till 
Samlingsförvaltningssystemet 
eller till 
arkivregistreringssystemet Visual 
Arkiv. 
4.1.1 
Avtal 
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja 
Arkivarie/ 
Diarie-
Avtal med externa aktörer 
Intendent 
nummer 
rörande digitalisering av 
samlingar såsom fotografier 
m.m. 
4.1.1 
Krav-
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja 
Arkivarie/ 
Diarie-
Avser digitalisering av samlingar 
specifikation 
Intendent 
nummer 
utförd av externa aktörer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2 Katalogisera bokbeståndet 
Bibliotekets bestånd tillgängliggörs via Libris stora sökfunktion och via Micromark på den egna hemsidan. 
 
Process  Handlingstyp  Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
4.1.2 
Katalogpost 
Bevaras 
 
Biblioteks-
Nej 
Ja 
Bibliotekarie   
Registrering sker framförallt i 
katalog, 
Libris (i de fall publikationen ska 
Micromarc 
visas där) och uppgifterna 
 
hämtas sedan över till 
Mikromark. En del småtryck 
registreras endast i Micromarc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.3 Hantera beställningar av foton och arkivalier 
 

Process  Handlingstyp  Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
4.1.3 
Beställnings-  Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja 
Arkivarie/ 
Diarie- 
Flertalet beställningar kommer 
förfrågan 
 
Intendent/ 
nummer 
via diariet, men en del tas om 
Assistent 
hand muntligen t ex vid besök i 
arkiven. 
4.1.3 
Beställnings-  Vid 
RA-FS 
Intranätet 
Nej 
Ja 
Fotograf 
 
Ett elektroniskt formulär (PDF) 
formulär 
inaktua-
1997:6   
 
vilket kan skrivas ut vid behov av 
fotografering 
 
litet 
fotograferna. 
4.1.3 
Faktura-
Gallras 
RA-FS 
Fotoarkivet/  Nej 
Ja 
Arkivarie/ 
 
Fotoarkivet/ritningsarkivet 
underlag/ 
efter 2 år   2015:2 
Ritnings-
Intendent/ 
skickar fakturaunderlag till 
följesedel 
arkivet 
Assistent 
Ekonomi som skriver faktura. 
 
Fotoarkivet/ritningsarkivet 
behåller för kontroll under 2 år, 
gallras sedan. 
4.1.3 
Lista över 
Vid 
RA-FS 
Server 
Nej 
Ja 
Foto-
 
Listan över beställningar hos 
beställningar  inaktua-
1997:6   
Gemensam 
intendent/ 
Fotoarkiv SM. Underlag för 
litet  
Assistent 
statistik. Ett arbetsdokument 
som gallras efter hand. 
 
 
 

4.1.4 Låna ut från samlingarna 
 
4.1.4.1  Hantera föremålslån 

Museerna lånar ut föremål till andra museer och organisationer eller företag med maritim eller transporthistorisk anknytning. Lånen görs på tvåårsbasis. 
Hanteringen av inlån ligger i utställningsprocessen (4.2). 
Process  Handlingstyp  Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
4.1.4.1 
Låneförfrågan  Bevaras 
 
Diariet 
Nej 
Ja 
Intendent 
Diarie- 
Beslutet om utlånet 
 
nummer 
dokumenteras genom ärendets 
handläggning i diariet. 
4.1.4.1 
Verksamhets-  Bevaras 
 
Diariet 
Ja, se anm.  Ja 
Intendent 
Diarie- 
Låntagaren fyller i. 
och 
nummer 
säkerhets-
Kan innehålla sekretess enligt 
rapport 
OSL 18 kap. 8 §  
4.1.4.1 
Avancerad 
Bevaras 
 
Diariet 
Ja 
Ja 
Intendent 
Diarie- 
Låntagaren fyller i. 
säkerhets-
nummer 
rapport 
Kan innehålla sekretess enligt 
OSL 18 kap. 8 §  
4.1.4.1 
Låneavtal 
Bevaras 
 
Kassaskåp/ 
Nej 
Ja 
Intendent 
 
Nummerserie med register. 
Lånepärm och 
Uppgifter om lånet registreras i 
Samlings-
lånemodul i 
förvaltnings-
samlingsförvaltningssystemet. 
systemet, 
Avställning av lånehandlingar till 
Förteckning 
arkivet är beslutat till vart tionde 
på server 
år. 
Gemensam 
 
Äldre: Arkivet 

Process  Handlingstyp  Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Process 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
4.1.4.1 
Tillstånds-
Bevaras 
 
Lånepärm/ 
Nej 
Ja 
Intendent/ 
 
Ligger ihop med låneavtalet. 
rapport 
Samlings-
Konservator 
förvaltnings-
systemet 
4.1.4.1 
Lista över 
Bevaras 
 
Kassaskåp/ 
Nej 
Ja 
Intendent 
 
Lista över lånen per låntagare. 
utlån 
Server 
Digitala register på Server 
Gemensam/ 
Gemensam och/eller förteckning 
Pärmar  
i pärmar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.4.2   Hantera biblioteks- och arkivlån 
Biblioteken lånar ut böcker som fjärrlån, d.v.s. till andra bibliotek, inte direkt till privatpersoner. 
Lån av arkivhandlingar förekommer endast sällan och är då till institutioner som har inlåningsrätt av Riksarkivet. 
Process  Handlingstyp  Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
4.1.4.2 
Biblioteks- 
Se anm. 
 
Libris 
Se anm. 
Ja 
Bibliotekarie   
Kan innehålla sekretessbelagda 
fjärrlån 
 
uppgifter enligt OSL kap 40 § 3. 
Lånen hanteras via Libris. 
Lagringsperiod 
  Personuppgifter i förmedlade 
fjärrlån är sökbara för 
låntagarens hembibliotek i 6 
månader. Därefter sökbar via 
LIBRIS kundservice. Register på 
KB är allmänna handlingar och 
kan inte raderas utan 
gallringsbeslut. 
  Historik på 
låntagarbeställningar är synligt 
för låntagaren utan tidsgräns. 
4.1.4.2 
Fjärrlåne- 
Se anm. 
 
Pärm 
Se anm. 
Ja 
Bibliotekarie   
Kan innehålla sekretessbelagda 
blankett 
 
uppgifter enligt OSL kap 40 § 3. 
På SM skrivs varje låneförfrågan 
ut på papper och behålls för 
kontroll, men gallras årsvis. 

Process  Handlingstyp  Bevara/ 
Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Process 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
4.1.4.2 
Internlån 
Se anm. 
 
Micromark 
Nej 
Ja 
Bibliotekarie  
Interna bibliotekslån av 
(Biblioteket) 
/Arkivarie 
personalen. Gallras ur systemet 
efter avslutat lån. 
Pärm (Arkivet 
SM) 
Arkivhandlingar lånas i undantag 
ut internt. En utlånblankett skrivs 
och förvaras i pärm i arkivet. 
4.1.4.2 
Lånestatistik  Bevaras 
 
Micromark 
Nej 
Nej 
Bibliotekarie   
Till årsredovisningen. Till 
Kungliga biblioteket görs också 
webbenkät varje år. 
4.1.4.2 
Arkivlåne- 
Se anm.  
 
Diariet/ 
Nej 
Ja 
Arkivarie 
Diarie-
Lån av arkivhandlingar utanför 
handling 
Samlings-
nummer 
myndigheten beviljas endast till 
förvaltnings-
institutioner och för angränsad 
systemet 
tid. För varje utlån skrivs ett 
låneavtal som diarieförs.         
 
MM och JVM lånar inte ut.      
SM: Utlån av foton och arkivalier 
som registrerats i Primus 
registreras där. Inskannade 
lånehandlingar biläggs i 
ärendeposten i 
samlingsförvaltningssystemet 
och bevaras tillsvidare.  
 
 
 

4.2  Producera utställningar 
Till utställningsproduktionerna produceras en stor mängd av olika handlingar. Det som ska sparas är främst det som ger en bild av hur utställningen blev, 
innehåll och gestaltning. Arbetsmaterial som kopior av artiklar, förslag på objekt som ska ställas ut, kopi or av bilder som eventuellt kan användas ska inte 
sparas. Utställningsprojektets handlingar arkiveras när utställningen är färdigställd.  
Hanteringen av inlån ingår i processen. 
 
Process  Handlingstyp  Bevara/  Gallrings- 
Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
4.2 
Projekt-
Bevaras   
Server 
Nej 
Ja 
Projektledare   
Projektförslag, Förstudie, 
handlingar 
Gemensam 
Underlag, Direktiv, Projektplan, 
 
Slutrapport (med utvärdering, 
resultatbudget och berättelsen 
om projektet), Utvärdering av 
tillämpning och effektmål. 
4.2 
Avtal 
Bevaras   
Server 
Nej 
Ja 
Projektledare  Diarie- 
Ofta lägger producenten kopior 
Gemensam 
nummer 
av avtal bland andra 
dokumentationshandlingar, men 
Diariet efter 
dessa kan gallras. Endast 
avslutat 
originalen sparas i diariet. Där 
projekt 
kan de ligga under 
upphandlingsprocessen (2.4) 
eller under producera 
utställningar (4.2). 
Ex. avtal upphovsrätt, avtal 
intervjuer/inspelade samtal, 
avtal avbildade personer. 

Process  Handlingstyp  Bevara/  Gallrings- 
Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Process 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
4.2 
Listor över 
Bevaras   
Server 
Nej 
Ja 
Projektledare   
Även föremål från de egna 
utställda 
Gemensam 
samlingarna. 
föremål 
 
4.2 
Inlåne- 
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja 
Intendent 
Diarie- 
Inlån av föremål från annan 
handlingar 
Samlings-
nummer 
institution eller person, 
förvaltnings-
lånekvitto, låneavtal, 
systemet 
facilityrapporter och liknande. 
Inlånepärm 
Idag dokumenteras inlånen i 
(kopior) 
lånemodulen i 
Samlingsförvaltningssystemet. 
 
Ligger tillsammans med kopia av 
låneavtal som hanteras av 
föremålsintendenter. 
4.2 
Tillstånds-
Bevaras   
Pärm hos 
Nej 
Ja 
Intendent/ 
 
För att kontrollera att rätt 
rapport 
Intendent, 
Konservator 
föremål har tagits emot från 
Samlings-
långivaren. Uppackningen är 
 
förvaltnings-
samlingsenheternas ansvar. Vid 
systemet  
nedtagning av utställning 
kontrolleras föremålen mot 
packlistor och ev. skador 
noteras. 
4.2 
Packlistor 
Se anm.   
Pärm hos 
Nej 
Nej 
Intendent 
 
Arbetsmaterial som kan gallras 
över inlånade 
Intendent 
efter avslutat ärende. 
föremål 
 

Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
4.2 
Utställnings-  Bevaras   
Server 
Nej 
Ja 
Projektledare   
Sista versionen flyttas över från 
texter 
Gemensam 
Server Gemensam: projekt till 
Server Gemensam: utställning. 
Utställningstexterna arkiveras 
med övrig 
utställningsdokumentation när 
utställningen är färdigställd. 
4.2 
Planritningar  Bevaras   
Server 
Nej 
Nej 
Projektledare   
Över utställningsrummet, även 
Gemensam 
monterskisser. 
 
Arkiveras med övriga 
projekthandlingar när 
utställningen är färdigställd. 
4.2 
Foto-
Bevaras   
Samlings-
Nej 
Ja 
Projekt- 
Foto- 
Utställningen samt vernissagen. 
dokumenta-
förvaltnings-
ledare/ 
nummer 
Fotograf registrerar foton i 
tion 
systemet 
Fotograf 
Samlingsförvaltningssystemet. 
4.2 
Press- 
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja 
Kommunika-
Diarie- 
Diarieförs, men en kopia läggs 
meddelanden 
tör/ 
nummer 
också i utställnings-
 
Projektledare 
dokumentationen. 
Pressmeddelanden är process 
4.5, läggs bara som en kopia i 
utställningsdokumentationen.  
 

Process  Handlingstyp  Bevara/  Gallrings- 
Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
4.2 
Tryckt 
Bevaras   
Server 
Nej 
Ja 
Kommunika-
 
Vernissagekort, affisch, broschyr, 
PR-material 
Gemensam  
tör/ Projekt- 
katalog etc. 2 ex. skickas till 
ledare 
arkivet. 
 
Tryckt PR-material är process 
4.5, läggs bara som en kopia i 
utställningsdokumentationen.  
4.2 
Ljud och film  Bevaras   
Server 
Nej 
Ja 
Projekt- 
 
Ljud och filmer som används i 
Gemensam  
ledare 
utställningen eller samlas in som 
/Ansvarig 
bakgrundsmaterial. I vissa fall, 
 
program och 
t ex bildspel, kan man skriva ut 
digital medie-
handlingarna. För övriga digitala 
produktion 
medier (förutom foto) måste 
man kontrollera med arkivet vad 
som gäller innan leverans. 
Egenproducerade fotografier 
läggs i Samlingsförvaltnings-
systemet.  Lagringsformat för 
foto är tiff, för ljud mp3 och wav. 
4.2 
Inkomna 
Bevaras   
Server 
Nej 
Ja 
Chef 
 
Tas upp i Museirådet. 
utställnings-
Gemensam 
Utställnings-
förslag 
Läggs som bilaga till Museirådets 
enheten 
protokoll. 
 
 
 

4.3 Möta besökare  
 
4.3.1 Ta emot besökare 
Häri ingår entréavgifter, schemaläggning, allmänna visningar, evenemang, bokning, besöksundersökningar och statistik. 
Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
4.3.1 
Entréavgifter 
Gallras 
RA-FS 
Kassasystem  Nej 
Ja 
Entrépersonal   
För betalning av entréavgifter 
efter 
2015:2 
 
(individuellt och grupper). Olika 
 
avslutat 
kategorier, vuxna, barn, 
 
ärende 
studenter osv. I kassasystemet 
läggs enskilda betalningar. 
Viss statistik tas ut ur 
kassasystemet. 
4.3.1 
Bokningar: 
Gallras 
RA-FS 
Boknings-
Nej 
Ja 
Evenemangs-   
Bokningarna ligger i Loggboken 
- visningar 
efter 2 år  2015:2 
system  
ansvarig/ 
bokningssystemet med uppgifter 
- evenemang 
Loggboken 
Program-
om vad som ingått 
- konferens 
ansvarig/ 
(underhållning, visning, mat osv). 
- föredrag 
Boknings-
Loggboken är ett webbaserat 
 
ansvarig/ 
bokningssystem. 
Samordnare 
Låg tidigare under 4.3.2. 
4.3.1 
Boknings- 
Gallras 
RA-FS 
Server 
Nej 
Ja 
Boknings-
 
Bekräftelser från 
bekräftelse 
efter 2 år  2015:2 
Gemensam 
ansvarig/ 
personer/organisationer som 
Evenemangs-
bokat visningar eller dylikt på 
ansvarig/ 
museerna. Sparas än så länge i 
Samordnare 
mappar på G. För bokningar med 
en avgift skickas underlag till 
Ekonomi. 

Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
4.3.1 
Schema-
Gallras 
RA-FS  
Quinyx/ 
Nej 
Ja 
Arbetsledare/  
VM och SM använder Quinyx för 
läggning 
efter 
1991:1 
Server 
Samordnare 
scheman, MM Excel eller 
avslutat 
Gemensam 
på respektive 
liknande. 
ärende 
museum/ 
Quinyx sparar automatiskt alla 
Museivärd 
Ett urval 
inlagda pass flera år bakåt i 
bevaras, 
 
tiden. 
se anm. 
MM: Alla scheman sparas i mapp 
på Server Gemensam. 
SM: Vissa grundscheman sparas 
som underlag på servern för 
framtida statistik och 
schemaläggning. 
VM: Bemanningsscheman, visar 
hur många som arbetade under 
olika perioder. 4 stycken 
bemanningsscheman sparas per 
år som underlag till 
schemastatistik. 2 st. från 
lågsäsong och 2 st. från 
högsäsong. 
Filmschema, spara 1 st. för 
högsäsong och 1 st. för 
lågsäsong/år. 

Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
4.3.1 
Evenemangs- 
Gallras 
RA-FS 
Server 
Nej 
Ja 
Evenemangs-   
Planering, körschema osv för 
planering 
efter 
1997:6 
Gemensam 
ansvarig/ 
större evenemang. 
avslutat 
Samordnare 
 
ärende 
4.3.1 
Lathundar och   Upp-
 
Server 
Nej 
Ja 
Upphovs-
 
 
instruktioner 
dateras 
Gemensam 
personen 
vid 
behov 
4.3.1 
Audioguider 
Bevaras   
Hemsidan(Va Nej 
Nej 
Upphovspers  
Ljudfiler arkiveras i mp3 och wav. 
sa)/ Server 
onen/ 
Textmanus för audioguider 
Gemensam 
Program- 
arkiveras också. 
eller visnings-
ansvarig 
4.3.1 
Visningsmanus  Bevaras   
Server 
Nej 
Nej 
Upphovs-
 
Mallar för hur du ska utföra en 
Gemensam 
person och 
visning. Finns minst en för varje 
Visnings-
utställning.  
ansvarig 
Och visningsmanus. 
Visningsmanus bevaras generellt 
på SM för evigt. Så att man inte 
behöver uppfinna hjulet igen om 
man vill utveckla något liknande. 
(Finns sparade visningsmanus ca 
20år bakåt) 
Mallar och visningsmanus 
arkiveras efter framtagning av 
nytt manus. 

Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
4.3.1 
Visnings- 
Bevaras   
Server 
Nej 
Nej 
Kommunika-
 
Olika typer av visningar som 
paket/ 
Gemensam 
tör i 
erbjuds 
 
Evenemangs-
samarbete 
paket 
Visningspaket & 
med bokning-
Evenemangspaket är det som 
eller 
utförs. 
evenemangs-
ansvarig/ 
Vilka paket som erbjuds kan vara 
Samordnare 
en trycksak. 
 
4.3.1 
Övriga 
Bevaras   
Server 
Nej 
Ja 
Evenemangs-   
Ex. Reklamblad om vilka 
trycksaker 
Gemensam 
ansvarig/ 
evenemang som kan erbjudas, 
 
Samordnare 
dokument om prisuppgifter och 
villkor o.dyl. 
 
4.3.1 
Besöks- 
Se anm.   
Netigate, 
Nej 
Nej 
Upphovsper-  
Besökare (VM) tillfrågas att fylla i 
undersökning 
på server hos 
sonen/ 
ett enkätunderlag direkt i datorn, 
Se anm. 
leverantören 
Arbetsledaren 
detta ackumuleras under årets 
lopp. Dessutom görs större och 
mer specifika undersökningar 
några gånger per år. Kan gallras 
när sammanställning gjorts. 
Alla besöksundersökningar är 
anonyma
 

Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
4.3.1 
Besök-/ 
Se anm.   
Se anm. 
Nej 
Ja 
Arkivarie/ 
Kronologisk  I publika verksamheter som 
gästbok 
Intendent/ 
utställningar, arkiv och bibliotek. 
Bibliotekarie/
Underlag för statistik till 
Arbetsledaren 
årsredovisningen. 
Besöksböcker som innehåller 
mer uppgifter än bara inskrivna 
autografer bevaras, övriga kan 
gallras. 
På St. Erik finns loggbok där 
personalen skriver in statistik 
över väder, viktiga händelser och 
ansvarsfördelning för dagen 
bland personalen. Samt vilka 
som jobbar den dagen. 
ST Eriks loggbok och 
Seglarskolans loggbok förvaras i 
bokhyllor på Arbetsledarens 
kontor, samt Gröna bodarna, 
samt St. Erik.  
4.3.1 
Samman-
Bevaras   
Server 
Nej 
Nej 
Publikchef 
 
Digitala sammanställningar 
ställningar 
 
Gemensam 
sparas i PDF/A.    
besöks-
undersökningar 

Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
4.3.1 
Statistik för 
Bevaras   
Server 
Nej 
Nej 
Samordnare/   
Statistik tas ur kassasystemet och 
årsredovisning 
Gemensam 
Boknings-
skrivs manuellt i Exceldokument. 
assistent/ 
Boknings-
ansvarig/ 
Butiks-
ansvarig/ 
Program-
ansvarig/ 
Enhetschef 
4.3.1 
Årsrapport 
Bevaras   
Server 
Nej 
Nej 
Boknings-
 
Underlag till årsredovisningen. 
Gemensam 
assistent/ 
Sparas som excel samt i PDF/A 
avseende 
Samordnare 
inför arkivering. 
statistik 
4.3.1 
Tertialrapport  Bevaras   
Server 
Nej 
Nej 
Boknings-
 
Underlag till Stabens 
avseende 
Gemensam 
assistent/ 
tertialrapport. 
statistik 
Samordnare 
Sparas som excel samt i PDF/A 
inför arkivering. 
Underlaget baseras på de 
månadsrapporter avseende 
statistik som varje månad 
plockas ur kassasystemet och 
förvaras på Server Gemensam. 
Utöver det som även finns i 
exceldokumentet redovisas här 
även statistikartiklar för ex. 
skolverksamheten. 

Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person- 
Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
4.3.1 
Fotodokument Bevaras   
Samlings-
Nej/Ja 
Ja 
Kommunika-
 
Ex. VIP-besök på Vasamuseet. 
ation 
förvaltnings-
tör 
Läggs in i samlingsdatabasen. 
systemet 
4.3.1 
Ljud och film 
Bevaras   
Server 
Nej 
Ja 
Evenemangs-  
Ex. Filmer som produceras för 
Gemensam 
ansvarig 
utbildning av museipersonal.   
För ljud och film måste man 
 
kontrollera med arkivet vad som 
gäller innan leverans. 
Lagringsformat för ljud mp3 och 
wav. 
4.3.1 
Avtal avbildade  Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja 
Evenemangs- Diarie-
Avtal för medgivande av 
personer 
ansvarig 
nummer 
publicering och spridning av foto 
Kopia kan 
eller film med personuppgifter. 
förvaras i 
För minderårig krävs blankett för 
pärm 
godkännande från 
vårdnadshavare. 
 
 
 

4.3.2 Bedriva programverksamhet 
 
Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
4.3.2 
Manus och  
Bevaras   
Server 
Nej 
Nej 
Program-
 
Manus till program  
program-
Gemensam 
ansvarig/ 
(barnspår, skattjakter mm) och 
underlag 
Program-
visningar arkiveras. 
koordinator/ 
 
Pedagog 
(barn) 
4.3.2 
Program-
Gallras 
RA-FS 
Server 
Nej 
Ja 
Program-
 
Planering, körschema osv för 
planering 
efter 
1997:6   
Gemensam 
ansvarig/ 
program. 
avslutat 
Program-
ärende 
koordinator 
4.3.2 
Program-
Bevaras   
Server 
Nej 
Ja 
Program-
 
Tas fram av programansvarig 
broschyr 
Gemensam 
ansvarig/ 
tillsammans med kommunikatör. 
Kommunika-
 
tör 
4.3.2 
Övriga 
Bevaras   
Server 
Nej 
Ja 
Program-
 
Om tryckt material till program 
trycksaker 
Gemensam 
ansvarig/ 
tas fram, skickas 2 ex till arkivet. 
 
Kommunika-
tör  
Även t.ex. programblad för lov, 
formulär för tipspromenader 
m.m. 
 

Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
4.3.2 
Biljettbokning:  Gallras 
RA-FS 
Biljettsystem  Nej 
Ja 
Program-
 
Bokningar av biljetter ligger i 
- program 
efter 2 år  2015:2 
(Nortic) 
ansvarig/ 
biljettsystemet med uppgifter 
Program-
om vad som ingått 
koordinator 
(underhållning, visning, mat osv). 
 
Programkoordinator på MM har 
inte biljetter via biljettsystemet. 
Anmälningslistor för ”biljetter” 
ligger på Server Gemensam. 
 
Bokningar rörande evenemang 
ligger under 4.3.1. 
4.3.2 
Program- 
Bevaras   
Server 
Nej 
Nej 
Program-
 
Utvärderingar av program. 
utvärdering 
Gemensam 
ansvarig/ 
 
Program-
koordinator/ 
Pedagog 
(barn) 
4.3.2 
Ljud och film 
Bevaras   
Server 
Nej 
Ja 
Program-
 
Ex. Filmer som produceras i 
Gemensam 
ansvarig/ 
familjeverksamheten (besökare), 
Program-
livesändningar.  
 
koordinator/ 
För ljud och film måste man 
Pedagog 
kontrollera med arkivet vad som 
(barn)/ 
gäller innan leverans. 
Ansvarig 
Lagringsformat för ljud mp3 och 
program och 
wav. 
digital medie-
produktion 

Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
4.3.2 
Avtal avbildade  Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja 
Program-
Diarie-
Avtal för medgivande av 
personer 
ansvarig/ 
nummer 
publicering och spridning av 
Program-
foton eller film med 
koordinator/ 
personuppgifter. För minderårig 
Pedagog 
krävs blankett för godkännande 
(barn)/ 
från vårdnadshavare. 
Ansvarig 
program och 
digital medie-
produktion 
 
 

4.4  Bedriva pedagogisk verksamhet 
Alla museerna bedriver pedagogisk verksamhet riktad mot förskola och skola. 
 
Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
4.4 
Skolprogram/ 
Bevaras   
Server 
Nej 
Nej 
Pedagog 
 
Ett ex. av varje färdigt 
Pedagogiska 
Gemensam 
skolprogram arkiveras. 
program 
eller analogt 
 
hos ansvarig 
pedagog. 
4.4 
Pedagogiska 
Bevaras   
Server 
Nej 
Ja 
Pedagog 
Diarie-
Pedagogiska projekt vänder sig 
projekt 
Gemensam 
nummer - 
till skolor/annan verksamhet och 
eller analogt 
kan 
sträcker sig över längre 
hos ansvarig 
förekomma.  tidsperioder t.ex. en halv termin 
pedagog. 
- ett läsår.  
En publik aktivitet kan ingå som 
en del av det övergripande 
pedagogiska projektet. 
4.4 
Broschyrer 
Bevaras   
Server 
Nej 
Ja 
Kommunika-
 
Ibland görs tryckta broschyrer för 
Gemensam 
tör  
skolprogram eller annan 
pedagogisk programverksamhet. 
 
4.4 
Nyhetsbrev 
Bevaras   
Server 
Nej 
Nej 
Kommunika-
 
 
Gemensam 
tör 
 

Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
4.4 
Mejlkampanjer  Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja, se 
Pedagog 
Diarie-
Utskick till skolor via mejl för att 
anm. 
nummer 
sprida information om 
verksamheten. 
Personuppgifter i form av 
maillistor. 
 
4.4 
Statistik 
Bevaras   
Kassasystem  Nej 
Nej 
Enhetschef 
 
Antalet grupper, visningar osv. 
Se anm. 
Underlag för årsredovisning tas 
ut ur kassasystemet och läggs i 
mapp på Server Gemensam. 
 
4.4 
Lärarhand-
Bevaras   
Server 
Nej 
Se anm.  Pedagog 
 
Ingår i skolprogram eller 
ledningar 
Gemensam 
pedagogiska projekt. 
eller analogt 
Ingår lärarhandledningen i ett 
hos ansvarig 
pedagogiskt projekt kan 
pedagog. 
personuppgifter förekomma, inte 
annars. 
Ett ex. av varje färdig 
lärarhandledning arkiveras. 
 

Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
4.4 
Handlingar 
Bevaras i  RAFS 
Server 
Ja, se anm.  Ja 
Pedagog 
Diarie-
Ex. Projektplan, Statistik: ex. från 
rörande Prao 
urval, se  1997:6 
Gemensam 
nummer - 
vilka skolor eleverna kommer, 
och praktik 
 
anm. 
kan 
Scheman i urval 
 
 
förekomma  (avpersonifieras), Praktikarbete/ 
 
Vissa 
(ex. 
-rapport/ Avtal. 
hand-
 
inkommen 
lingar 
Ansvarsblanketter från skola ang. 
förfrågan 
gallras, 
om praktik)  elevförsäkringar o.dyl., 
se anm. 
elevsäkerhetsföreskrifter och 
utvärderingar av praktik kan 
gallras efter avslutad praktik/vid 
inaktualitet. 
Känsliga personuppgifter (OSL 21 
kap.) kan förekomma i de 
gallringsbara handlingarna. 
 
4.4 
Ljud och film 
Bevaras   
Server 
Nej 
Ja 
Projekt- 
 
Ex. Filmer som produceras av/i 
Gemensam 
ledare 
det pedagogiska programmet, 
och livesändningar. För ljud och 
 
film måste man kontrollera med 
arkivet vad som gäller innan 
leverans. Lagringsformat för ljud 
mp3 och wav. 
 
 

Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
4.4 
Avtal avbildade  Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja 
Pedagog/ 
Diarie-
Avtal för medgivande av 
personer 
Handläggare  nummer 
publicering och spridning av film 
med personuppgifter. Om det 
pedagogiska programmet skall 
fotograferas eller filmas eller om 
en praktikant fotograferas eller 
filmas. För minderårig krävs 
blankett för godkännande från 
vårdnadshavare.  
4.4 
Handlingar 
Bevaras   
Server 
Nej 
Ja  
Ansvarig för 
 
Utskick, utvärderingar, 
rörande 
Gemensam/ 
Seglarskolan 
kursmaterial arkiveras. 
Seglarskolan 
Ansvarig för 
Seglarskolan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5  Kommunicera externt 
Museernas kommunikation utåt sker framför allt via webbsidor, sociala medier, tryckta medier och pressmeddelanden.   
Gallringsbeslut för sociala medier finns. 
 
Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
4.5 
Webbsidor 
Se anm.   
Epi-server 
Nej 
Ja 
Arkivarie/IT 
 
Webbplatser bör ses som 
plattformar för att publicera 
 
material, inte som utrymmen 
för långtidslagring. Information 
som publiceras på webben ska 
finnas sparad någon 
annanstans. 
SMTM har sex hemsidor, en för 
vardera museum och en 
myndighetsövergripande. 
Arkiveras en gång per år och 
vid större förändringar. 
4.5 
Sociala medier  Se anm.  RA-FS  
Externa 
Nej 
Ja 
Arkivarie 
 
Sociala medier sparas som 
1991:1 
servrar 
skärmdumpar i PDF/A en gång 
 
per kvartal. Särskilt 
gallringsbeslut finns.  
Facebook, Instagram, Twitter, 
Youtube. 
Meddelanden som initierar 
ärenden diarieförs. 

Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
4.5 
Artiklar 
Bevaras   
Externa 
Nej 
Ja 
Intendent 
 
Producerade på 
servrar 
DigitaltMuseum och 
KulturPunkt. 
Spara textfiler som PDF/A. 
Skärmdumpar i PDF/A arkiveras 
på Arkivets yta. 
4.5 
Auktoritets-
Upp-
 
Externa 
Nej 
Ja 
Intendent 
 
Fartygslistor, begreppslistor på 
listor 
dateras 
servrar/ 
Kulturnav. 
vid 
Samlings-
Levande dokument som hela 
behov 
förvaltnings-
tiden uppdateras, sedan 
systemet 
hämtas information ur dem till 
Samlingsförvaltningssystemet. 
4.5 
Bloggar 
Bevaras   
Server 
Nej 
Ja 
Upphovs-
 
Spara textfiler som PDF/A. 
Gemensam 
personen 
Skärmdumpar i PDF/A arkiveras 
på Arkivets yta. 
4.5 
Poddar 
Bevaras   
Server 
Nej 
Ja 
Kommunikatör   
Poddarna arkivaras i MP3 och 
Gemensam 
wav. 
4.5 
Kommentarer i  Se anm.  RA-FS 
I respektive 
Nej 
Ja 
Kommunika-
 
Kommentarer i bloggar och 
webbsök 
1991:1 
socialt 
tion/Arkiv/Foto
samlingsposter som initierar 
(Digitalt 
medium/ 
/Föremål 
ärende diarieförs. 
museum), 
Webbsök 
Sakinformation tillförs 
sociala medier 
objektsposten. Övriga 
och bloggar 
kommentarer gallras, särskilt 
gallringsbeslut finns. 
 

Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
4.5 
Trycksaker 
Bevaras   
Kommuni-
Nej 
Ja 
Kommunikatör  Krono- 
Broschyrer, affischer, tidningar 
kation 
logisk 
mm. 2 ex av varje skickas till 
arkivet. 
 
4.5 
Digitala tryck- 
Bevaras   
Kommuni-
Nej 
Ja 
Kommunikatör  Krono- 
Ex. Vernissagekort och 
saker 
kation 
logisk 
inbjudningar (som endast finns 
i digital form). Arkiveras i 
PDF/A. 
 
4.5 
Press- 
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja 
Kommunikatör  Diarie- 
 
meddelanden 
nummer 
4.5 
Digitalt 
Bevaras   
Apsis/ Server  Nej 
Ja 
Affärs- och 
 
Arkiveras i PDF/A minst 1 
nyhetsbrev B2B 
Gemensam 
marknads-
ggr/år. 
(Business to 
utvecklare 
business) 
/Pedagoger VM 
4.5 
Digitalt 
Bevaras   
Apsis/ Server  Nej 
Ja 
Kommunikatör   
Arkiveras i PDF/A minst 1 
nyhetsbrev B2C 
Gemensam 
ggr/år. 
(Business to 
customer) 

Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
4.5 
Prislistor 
Bevaras   
Server 
Nej 
Nej 
Kommunikatör   
Informationsblad för 
Dagbesök 
Gemensam 
besöksnäringen som publiceras 
B2B (Business 
på Vasamuseets webbplats 
to business) 
branschsida samt används på 
mässor och workshoppar m.m. 
samt mailas ut till 
besöksnäringskontakter. 
Enbart digitala. Idag i PDF. 
Uppdateras minst 1 ggr/år. 
Ett urval arkiveras:  
Ett blad för varje år och på 
varje språk, sparas i PDF/A och 
arkiveras. 
4.5 
Prislistor 
Bevaras   
Server 
Nej 
Ja 
Bokningen 
 
Uppdateras möjligen 1 ggr/år. 
Kvällsevene-
Gemensam/ 
(VM) 
Ett urval arkiveras:  
mang 
Kommunika-
/Samordnare 
1 stycken/år sparas i PDF/A och 
tionsenheten 
(MM) 
arkiveras. 
4.5 
Kommunika-
Bevaras   
Server 
Nej 
Ja 
Kommunikatör   
Arkiveras vid varje ny 
tionsplaner 
Gemensam 
uppdatering. 
4.5 
Annonser 
Bevaras   
Server 
Nej 
Ja 
Kommunikatör   
Arkiveras vid framtagning av ny 
Gemensam 
annons. 

Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
4.5 
Grafisk manual  Bevaras   
Server 
Nej 
Nej 
Kommunikatör  
Beskrivning av den grafiska 
Gemensam 
/Grafisk 
profilen. Arkiveras vid varje ny 
formgivare 
uppdatering. 
4.5 
Verksamhets-
Bevaras i   
Server 
Nej 
Ja 
Kommunikatör   
Bilder för extern 
bilder 
urval 
Gemensam/ 
Fotograf 
kommunikation. Bilder som 
Samlings-  
visar en plats i museet, 
förvaltnings-
besökare eller personal som 
systemet 
gör saker. Läggs in i 
samlingsdatabasen. 
4.5 
Ljud och film 
Bevaras   
Samlings-  
Nej 
Ja 
Kommunikatör  
Ex. Filmer för webbplatser och 
förvaltnings-
/Ansvarig 
sociala medier, inkl. 
systemet 
program och 
pressmaterial (filmmaterial att 
digital medie-
erbjuda pressen). 
 
produktion 
För ljud och film måste man 
kontrollera med arkivet vad 
som gäller innan leverans. 
Lagringsformat för ljud mp3 
och wav. 
4.5 
Avtal avbildade  Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja 
Kommunikatör Diarie-
Avtal för medgivande av 
personer 
/ Ansvarig 
nummer 
publicering och spridning av 
program och 
foton eller film med 
digital medie-
personuppgifter. För 
produktion 
minderårig krävs blankett för 
godkännande från 
vårdnadshavare. 
 

4.6  Besvara forskarförfrågningar  
Myndigheten får varje år stora mängder förfrågningar från olika organisationer och allmänheten. Det rör sig främst om frågor om samlingarna och 
marinarkeologi, men också om allmänna frågor inom det maritima området. 
Frågor till arkiv och fotoarkiv hamnar ofta under 4.1.3 Hantera beställningar av foton och arkivalier då det ofta rör sig om förfrågningar som blir 
beställningar. 
 
Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
4.6 
Forskar-
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja 
Handläggare 
Diarie-
Diarieförs och bevaras i diariet. 
förfrågan 
nummer 
Handläggaren raderar ärendet 
ur Outlook efter avslutat 
ärende. 
4.6 
Svar på forskar-  Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja 
Handläggare 
Diarie- 
Diarieförs och bevaras i diariet. 
förfrågan 
nummer 
Handläggaren raderar ärendet 
ur Outlook efter avslutat 
ärende. 
 
 
 
 

5  BYGGA UPP KUNSKAP OM KULTURARVET 
 
5.1 Bedriva kunskapsuppbyggnad om Vasa  
Förutom den forskning som görs kring själva bevarandet av Vasa (process 3.1.3) så bedrivs kontinuerligt forskningsarbete kring Vasa. Det är större och 
mindre projekt som ger kunskap kring skeppet och fynden kring Vasa. Det kan t ex handla om att studera en specifik föremålsgrupp. En del i 
kunskapsuppbyggandet handlar om att dokumentera skeppets uppbyggnad genom mätningar, ritningsframställni ng, fotografering och skanning. 
 
5.1.1 Hantera forskningsprojekt på Vasa 
På Vasamuseet pågår större och mindre forskningsprojekt, ibland utförda av studenter och gästforskare. Det kan handla om att gå igenom specifika 
föremålskategorier och studera materialet närmare och skriva mer eller mindre omfattande rapporter. 
 
 
Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering 
Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
5.1.1 
Dokumentations- Gallras 
RA-FS 
Kulturarvs-
Nej 
Ja 
Forsknings-  Föremåls- 
Görs som underlag för 
blankett 
efter 
1997:6 
enheten 
ansvarig/ 
kategori/ 
samlingsförvaltningssystemet med 
avslutat 
intendent 
projekt och 
skisser och nya mätningar. Varje nytt 
ärende 
fyndnummer  projekt får särskilda pärmar. Det mesta 
matas in i 
samlingsförvaltningssystemet. Skisser 
och detaljerade mått skannas och läggs 
in i samlingsförvaltningssystemet. Om 
allt skannas kan handlingarna gallras, 
annars bevaras. 
5.1.1 
Forsknings- 
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja 
Forsknings-  Diarie- 
 
rapport 
ansvarig 
nummer 
 

Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering 
Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
5.1.1 
Forsknings-
Se anm.   
Kulturarvs-
Nej 
Ja 
Forsknings-   
Vissa mindre projekt kan 
underlag 
enheten, 
ansvarig 
forskningsrapporter räcka som 
digital 
underlag. I större projekt bör 
version vid 
forskningsunderlag också bevaras. 
kunskaps-
Vilket material som är viktigt att spara 
hub. 
beslutas av varje projektansvarig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2 Framställa ritningar av skepp och föremål 
 
Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering 
Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
5.1.2 
Analoga ritningar  Bevaras   
Forskar-
Nej 
Ja 
Forsknings-  
Vissa digitala ritningar retuscheras 
rummet i 
ledare 
analogt på utskriften. 
Pontonen 
Vasamuseet 
5.1.2 
Digitala ritningar  Bevaras   
Server 
Nej 
Ja 
Forsknings-  
Format .3dm (Rhinoceros)  + .dxf. 
Gemensam 
ledare 
Rhinofilen i finalversion konverteras 
+lokal dator 
rutinmässigt till Cad-standard .dxf. 
+ CD 
Kan även sparas i andra format vid 
behov. 
5.1.2 
3D-fil av föremål  Bevaras   
Server 
Nej 
Nej 
Specialist på   
 
Gemensam 
Samling VM 
5.1.2 
3D-ritningar 
Bevaras   
Server 
Nej 
Nej 
Forsknings-  
Överförs till Samling-VM vid projektets 
Gemensam 
ledare 
slut. 
+ lokal dator 
 
5.1.2 
Skrov-
Bevaras   
Server 
Nej 
Nej 
Forsknings-  
Papper + excel. Underlag till 
dimensioner 
Gemensam 
ledare 
ritningsproduktion. Excelfil endast 
mätdata 
+ lokal dator 
arbetsmaterial och kan gallras när 
ritningen framställts. Bevara 
pappersutskriften. 
 
 

5.2 Utföra forskningsprojekt och kulturhistoriska undersökningar 
Arbetet med forskning vid myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) följer av SMTM:s uppgift att bev ara och utveckla det 
maritima och transporthistoriska kulturarvet samt att bygga upp kunskaperna om det. SMTM ska enligt sin vision utveckla kunskap för nya perspektiv och 
bland annat stå för nyskapande forskning och kunskapsproduktion. Forskningsarbetet ska bedrivas i samarbete med andra institu tioner som universitet och 
högskolor, inte minst med Centrum för maritima studier (CEMAS) vid Stockholms universitet. 
SMTM har en forskningspolicy som säger att forskningsprogram ska finnas för den forskning som bedrivs av SMTM och att programmen ska relatera till 
myndighetens museiarenor. Arbetet med forskning inom SMTM ska ske i väl definierade, beskrivna och förankrade projekt. Projekten ska ha vetenskapliga 
projektbeskrivningar och kan vara såväl externt som internt finansierade. 
Både Sjöhistoriska, Marinmuseum och Järnvägsmuseet (till viss del) utför etnologiska och kulturhistoriska fältundersökningar och dokumentationer. Även 
Vasamuseet har gjort en del dokumentationer kring bärgningen. Det kan röra sig om mindre undersökningar och enstaka intervjuer till omfattande 
fotodokumentationer, intervjuer, arkivforskning, föremålsinsamling osv.   
 
Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
5.2 
Forsknings-
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Nej 
Enhetchef 
Diarie-
 
program 
Kulturarvs-
nummer 
enheten 
5.2 
Överens-
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja 
Enhetschef 
Diarie-
Med t.ex. CEMAS 
kommelser 
Kulturarvs-
nummer 
enheten 
5.2 
Projekt-
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja 
Projektledare Diarie-
Projektplan, förstudie, ansökan, beslut, 
dokumentation 
/ Handläggare  nummer 
projektredovisningar, avtal (även 
författaravtal, bildavtal avseende 
publikationer), kommunikation, m.m.   

Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
5.2 
Intervjuer 
Bevaras   
Arkivet/ 
Se anm. 
Ja 
Projektledare  
Kan innehålla sekretessbelagda 
Server 
/Handläggare 
uppgifter enligt OSL 24 kap. § 4 
Gemensam/ 
Ljudfiler (mp3 och wav) arkiveras på 
Arkivets yta 
Arkivets yta. Om ljudfilen transkriberas 
ska den arkiveras som PDF/A eller 
skrivas ut och arkiveras. 
5.2 
Avtal rörande 
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja 
Projektledare Diarie-
Avtal avbildade personer. 
personuppgifter 
/Handläggare  nummer 
Avtal intervjuer/ inspelade samtal.  
 
Avtal för medgivande av publicering 
och spridning av foton, film, ljud med 
personuppgifter. För minderårig krävs 
blankett för godkännande från 
målsman. 
5.2 
Fotografier 
Bevaras   
Samlings- 
Nej 
Ja, om 
Projektledare   
Läggs som tiff med metadata i 
förvaltnings-
person 
/Handläggare
Samlingsförvaltningssystemet. 
systemet 
avbildas  /Fotograf 
5.2 
Filmer 
Bevaras   
Server 
Nej 
Ja, om 
Ansvarig för 
 
 
Gemensam 
person 
dokumentatio
avbildas  nen /Filmare 
5.2 
Kartor och 
Bevaras   
Hos 
Nej 
Ja 
Projektledare  
Kartor och ritningar som produceras 
ritningar 
handläggare 
/Ansvarig för 
som en del av projektet eller 
 
(analoga) 
dokumentatio
dokumentationen. 
eller på 
nen 
 
Server 
Gemensam 

Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering  Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
5.2 
Rapporter/ 
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja 
Projektledare Diarie-
T.ex. rapporter, artiklar, böcker, 
publikationer 
/Ansvarig för  nummer 
uppsatser. 
dokumentatio
Rapporter diarieförs. 
nen 
Avtal, se projektdokumentation. 
5.2 
Råfiler 
Se anm.  RA-FS 
Server/ 
Nej 
Ja, om 
Fotograf 
Foto-
Urval av fotografier som tas av 
1999:1 
Samlings- 
person 
nummer 
professionell fotograf lagras som tiff-
förvaltnings-
avbildas 
filer i Samlingsförvaltningssystemet. 
 
systemet 
Råfilerna sparas av fotograf som 
arbetsmaterial för att kunna använda 
en originalbild igen vid utställning, men 
hanteras inte för bevarande. 
(Råfilformat är inte godkända 
bevarandeformat.) 
 
 

5.3 Bedriva marinarkeologisk verksamhet 
 
5.3.1 Besvara remisser och förfrågningar 
Processen inleds med att en exploatör söker tillstånd för någon slags exploatering hos en Vattendomstol, ett statligt verk el ler ett departement. Dessa 
översänder ansökan till SMTM för möjlighet till yttrande. Våra handläggare söker efter bakgrundsinformation framför allt i Kulturmiljöregistret samt i bland 
annat Lantmäteriets kartor på webben. SMTM avger yttrande. Dom avges i Vattendomstolen eller annan myndighet, t.ex. SGU.  
Förfrågningar inkommer till myndigheten nästan uteslutande från allmänheten.  
 
Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering 
Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
5.3.1 
Inkommande 
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja 
Handläggare  Diarie- 
 
remisser och 
nummer 
förfrågningar 
5.3.1 
Skriftliga svar 
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja 
Handläggare  Diarie- 
 
nummer 
 
 
 
 
 

5.3.2 Bedriva uppdragsprojekt och bevarandearbete 
Processen kan initieras av att en förfrågan kommer in från en länsstyrelse (under förutsättning att intresseanmälan skickats)  eller annan uppdragsgivare. 
Processen kan även initieras internt och t.ex. utgöras av EU-projekt, vård- och skyddsplaner eller liknande. 
Förberedande arbete görs t.ex. i form av upprättande av anbud, undersökningsplaner, kostnadsberäkningar m.m. I undersökningsp lanerna ingår 
egenproducerat material, t.ex. kartor. Därefter skapas avtal, varigenom uppdraget, regleras. Vid behov upprättas arbetsmiljöplan och tillståndsansökningar. 
Genomförandet, antingen i fält eller på kontor, medför att data skapas och/eller modifieras och dokumentation sker i text, bild, film och genom mätningar. 
Detta följs av rapportarbete, där information sammanställs, listor över t.ex. anläggningar, prover och fynd upprättas, 3D-modeller skapas osv. Externa 
analyser beställs, erhålls och sammanställs. Spridningstillstånd och bildrättigheter ansöks. Processen avslutas med att PM och rapporter färdigställs och 
distribueras. 
De marinarkeologiska uppdragen var tidigare diarieförda under 5.3.1. 
 
Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering 
Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
5.3.2 
Intresseanmälan  Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja 
Enhetschef  Diarienummer  Intresseanmälan i diariet. Bilagor och 
(bilagor på 
underlag på server. Bilagor rensas när 
server 
behov inte längre finns.  
Gemensam) 
5.3.2 
Projekt-
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja 
Handläggare  Diarie- 
Förfrågningsunderlag, 
dokumentation 
nummer 
undersökningsplan, beslut, avtal, 
tillstånd, arbetsmiljöplan m.m. 
5.3.2 
Fältdagbok 
Urval 
 
Hos 
Nej 
Ja 
Handläggare   
Bevaras i Sjöhistoriska museets arkiv, 
bevaras 
handläggare 
om inte Länsstyrelsen specificerat 
(analoga) 
annat arkiv. 
eller på 
 
Server 
Gemensam 

Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering 
Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
5.3.2 
Fotografier 
Urval 
 
Samlings- 
Nej 
Ja 
Handläggare  VK-v-nummer,  Bevara urval. Bilderna i rapporterna 
bevaras 
förvaltnings-
Filnummer 
registreras i Samlings- 
Se anm. 
systemet/ 
(projektunika)  förvaltningssystemet. 
Server 
Gemensam 
5.3.2 
Film 
Urval 
 
Server 
Se anm. 
Ja 
Handläggare  Filnummer 
Bevara urval. 
bevaras 
Gemensam 
(projektunika)  Spridningstillstånd söks för drönarfilm 
(så 
som omfattas av lag (2016:319)  om 
småningom 
skydd för geografisk information. 
ett urval in i 
Samlingsför
valtningssys
temet 
också) 
5.3.2 
3D-modeller 
Bevaras.   
Server 
Nej 
Nej 
Handläggare  
Urval publiceras på SMTM:s konto på 
Se anm. 
Gemensam 
/Specialist 
Sketchfab. 
 
5.3.2 
Sonardata 
Urval 
 
Server 
Ja 
Ja 
Handläggare   
Bevara urval. Kan innehålla 
bevaras 
Gemensam 
sekretessbelagda uppgifter. 
Se anm. 
Spridningstillstånd söks om 
materialet omfattas av lag (2016:319) 
om skydd för geografisk information. 
Tillgång till materialet begränsad till 
marinarkeologerna, beslutad rutin för 
hantering finns. 

Process  Handlingstyp 
Bevara/  Gallrings-  Förvaring 
Sekretess  Person-  Ansvar 
Registrering 
Anmärkning 
Gallra 
föreskrift 
uppgifter 
5.3.2 
Mätdata 
Bevaras   
Server 
Nej 
Ja 
Handläggare   
 
Gemensam 
5.3.2 
GIS-projekt 
Bevaras   
Server 
Ja 
Ja 
Handläggare   
Kan innehålla sekretessbelagda 
Gemensam 
uppgifter om GIS-projektet omfattar 
material som omfattas av lag 
(2016:319)  om skydd för geografisk 
information. 
5.3.2 
Intrasisprojekt 
Bevaras   
Server 
Nej 
Ja 
Handläggare  
Datorfiler. 
Gemensam 
/Specialist 
5.3.2 
Ritningar 
Bevaras   
Hos hand-
Nej 
Ja 
Handläggare   
Ritningar bevaras i Sjöhistoriska 
(analoga) 
Se anm. 
läggare 
museets arkiv, om inte Länsstyrelsen 
specificerat annat arkiv.   
5.3.2 
PM 
Bevaras   
Diariet 
Nej 
Ja 
Handläggare  Diarienummer  Otryckta rapporter och PM bevaras i 
diariet. 
5.3.2 
Rapporter 
Bevaras   
Server 
Nej 
Ja 
Handläggare   
Trycka rapporter bevaras i arkivet i 2 
Gemensam 
ex. och i biblioteket i 1 ex. Rapporter 
(Arbets-
arkiveras även i RAÄ:s Forndok. 
material 
 
fram till 
tryckning)