Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar'.


 
 
 
 
 
 
Arkivbeskrivning för 
Statens maritima museer 2013- 
Namnbyte 2019 til  Statens maritima och transporthistoriska 
museer 
Dnr. 2.1-2018-1454 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

link to page 3 link to page 3 link to page 3 link to page 3 link to page 3 link to page 4 link to page 4 link to page 4 link to page 4 link to page 5 link to page 5 link to page 6 link to page 7 link to page 7 link to page 8 link to page 9 link to page 9 link to page 10 link to page 10 link to page 11 link to page 11 link to page 11 Innehål sförteckning 
 
Om arkivbeskrivningen ..................................................................................................................... 3 
Myndighetens namn ................................................................................................................................. 3 
Myndighetens til komst ............................................................................................................................. 3 
Museer som ingår i myndigheten samt föregångare  – historik i korthet ........................................... 3 
Sjöhistoriska museet ................................................................................................................................. 3 
Marinmuseum ........................................................................................................................................... 4 
Vasamuseet ............................................................................................................................................... 4 
De transporthistoriska samlingarna .......................................................................................................... 4 
Järnvägsmuseet ......................................................................................................................................... 4 
De väghistoriska samlingarna .................................................................................................................... 5 
De flyghistoriska samlingarna ................................................................................................................... 5 
Myndighetens organisation och verksamhet ................................................................................... 6 
Finansiering ............................................................................................................................................... 7 
Större organisationsförändringar 1964-2018....................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Samband mellan myndighetens verksamet och handlingar ............................................................. 7 
Planering och styrning av arkivbildningen ........................................................................................ 8 
Arkivverksamhetens organisation och ansvar........................................................................................... 9 
Gallring ...................................................................................................................................................... 9 
Arkiv förvarade hos myndigheten ........................................................................................................... 10 
Arkiv överlämnade till andra myndigheter ............................................................................................. 10 
Viktiga sökingångar till myndighetens ämbetsarkiv ........................................................................ 11 
Inskränkningar i til gänglighet genom sekretess ............................................................................. 11 
Lista över de centrala digitala registren vid Statens maritima museer ........................................... 11 
 

 

Om arkivbeskrivningen 
   
Denna arkivbeskrivning är upprättad enligt 6 § arkivlagen (1990:782), Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 
1991:1, ä. 2008:4) och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter. 
 
Myndighetens namn 
 
Nytt namn från 2019 är Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM).  
 
Myndighetens til komst 
Statens maritima museer (SMM) bildades år 2002 och bestod då av Marinmuseum i Karlskrona och 
Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm. 2018 införlivades även Järnvägsmuseet i Gävle och de 
Transporthistoriska samlingarna från Trafikverket i myndigheten som ett år senare även bytte namn til  
Statens maritima och transporthistoriska museer. Arkivförteckningen speglar 
organisationsförändringarna.  
 
Museer som ingår i myndigheten samt föregångare 
– historik i korthet 
 
Sjöhistoriska museet 
 
Föregångare till Sjöhistoriska museet är två andra museer. Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i 
Stockholm öppnade 1914 ett museum på Skeppsbron i Stockholm. Grundarna var företrädare för svensk 
sjöfartsnäring, alltså för handelssjöfart. Föreningen är aktiv än idag och är vänförening till Sjöhistoriska 
museet. 
Statens sjökrigshistoriska samlingar fanns mellan 1907-1928 också de i Gamla Stan i Stockholm. Från 
1928 flyttades de till Nobelparken och före detta Skogsinstitutets hus som kallades för Marinmuseum. 
Sjöfartsmuseet och Marinmuseum i Stockholm är grunden till det som skulle bli Sjöhistoriska museet. 
1935 flyttade samlingarna in i det nybyggda Sjöhistoriska museet på Gärdet i Stockholm. Det mesta av de 
sjökrigshistoriska samlingarna fördes över till Krigsarkivet på 1950-talet. Museet invigdes 1938 i den 
byggnad på Djurgården i Stockholm som Ragnar Östberg ritat för museets räkning.  
Sjöhistoriska museets samlingar består av föremål, arkivalier, fotografier och böcker med anknytning till 
handelssjöfart, skeppsbyggeri, sjöförsvar och fritidsbåtar.  

 

 
Marinmuseum 
Under 1900-talet blev Karlskrona modellkammare med anor från 1700-talet mer och mer likt ett 
museum. Mellan 1976 och 1997 tillhörde Marinmuseum Statens försvarshistoriska museer. 1997 
införlivades Marinmuseum i Statens maritima museer tillsammans med Sjöhistoriska museet och 
Vasamuseet.  Marinmuseum flyttade samtidigt in i nuvarande lokaler på Stumholmen i Karlskrona.   
Marinmuseums samlingar berättar om den svenska marinen och dess historia. 
 
Vasamuseet 
Regalskeppet Vasa hittades av Anders Franzén sommaren 1956. 1957 tillsattes en Wasakommitté av 
nämnden för Statens Sjöhistoriska museum. Kommitténs uppgift skulle vara att utreda möjligheten att 
bärga Vasa. 
1959 bildades Wasanämnden för att ta hand om bärgningen av Vasa och hantering av fynden. och två år 
senare kunde Vasa åter komma upp til  ytan. 
1962 öppnades Wasavarvet som ett provisoriskt museum, men som skulle bestå ända till 1990. 
Wasavarvet blev snabbt ett mycket populärt besöksmål och man arbetade hårt med marknadsföringen 
av Vasa, även utomlands. 
1964 avslutade Wasanämnden sitt arbete. Driften av Wasavarvet och vården av Vasa ansågs passa bättre 
in i ett mer permanent musealt sammanhang. 
1990 kunde det nya Vasamuseet invigas. 
 
De transporthistoriska samlingarna 
De transporthistoriska samlingarna, som i dag förvaltas av Trafikverket, består av Sveriges 
Järnvägsmuseum i Gävle med järnvägshistoriska samlingen, en väghistorisk samling i Kjula och en 
flyghistorisk samling på Arlanda. 
 
Järnvägsmuseet 
I 1900-talets början startade en insamling av föremål som ansågs vara historiskt värdefulla för ett 
framtida museum. SJ:s omfattande avdelning på den Baltiska utställningen i Malmö 1914 lade grunden 
för Järnvägsmuseum som öppnade året därpå i ett antal rum i anslutning till SJs huvudkontor på 
Vasagatan i Stockholm. 
 
Lok och vagnar kunde inte visas förrän i början av 1940-talet och då i enkla träskjul i Tomteboda i 
utkanten av Stockholm, vilket blev ett komplement til  verksamheten på Vasagatan. Det dröjde inte länge 
förrän museidelen på Vasagatan stängdes. Detaljerade modeller i skala 1:10 visades under 1950- och 60-
talen på Torsgatan och Stockholm C innan flyttlasset för hela museet slutligen gick från Stockholm till 

 

Gävle för att nyöppnas där 1970. Mellan 1985-2017 användes namnet Sveriges Järnvägsmuseum. Under 
några år på 2000-talet drevs även museiverksamhet i Ängelholm. 
Järnvägsmuseet har bedrivits i statlig regi sedan starten, under flera olika huvudmän inom järnvägs- eller 
transportsektorn. Från den 1 januari 2018 är det myndigheten Statens maritima museer som ansvarar 
för verksamheten, nu under det namn som al tid använts i dagligt tal – Järnvägsmuseet. 
Samlingarna består av fordon, föremål, fotografier, böcker och arkivalier med anknytning till 
järnvägshistoria. 
 
De väghistoriska samlingarna 
De väghistoriska samlingarna består av ett hundratal maskiner och fordon från hela 1900-talet, 
tillsammans med tusentals föremål i olika storlekar och utföranden, som alla är kopplade till 
väghistoria. Samlingarna finns i Kjula utanför Eskilstuna, i en f.d. vägstation som byggdes 1938 och 
användes som sådan fram till 1978. Arkivsamlingarna finns i Borlänge. 
 
De flyghistoriska samlingarna 
Statens föremåls- och arkivsamlingar från civil luftfart finns i en hangar på Arlanda flygplats. Samlingarna 
består av hela flygplan och delar, där dom äldsta föremålen kommer från tidigt 1900-tal. Föremål och 
arkiv sköts och visas i begränsad omfattning av Arlanda Flygsamlingars Vänner. 
 
Större organisationsförändringar 1964-2018 
 
1964 slås Sjöhistoriska museet och Wasavarvet (se Vasamuseet) samman och byter namn till Statens 
Sjöhistoriska museer (SSHM). Myndigheten utgör ny arkivbildare som förtecknats 1964-2001. 
1990 invigdes det nya Vasamuseet och i och med detta gjordes en större omorganisation inom Statens 
Sjöhistoriska museer (SSHM). Museerna fick var sin museichef och det gemensamma kansliet leddes i 
fortsättningen av en överintendent. 
1997 införlivades Marinmuseum i Statens sjöhistoriska museer (SSHM). Samma år flyttade 
Marinmuseum in i en ny byggnad på Stumholmen i Karlskrona efter att museet i drygt 40 år legat i 
Skeppsgossekasernen vid Örlogshamnen. 
Nästa stora organisationsförändring var 2002 när Statens maritima museer (SMM) bildades med tre olika 
museer – Sjöhistoriska museet, Vasamuseet samt Marinmuseum. Myndigheten fick avdelningar som är 
myndighetsövergripande och ansvarar för vissa verksamheter på alla tre museerna. Ny arkivbildare 
2002-        blir Statens maritima museer. 

 


2018 införlivas de transporthistoriska samlingarna i myndigheten. 2019 byter myndigheten namn 
till Statens maritima och transporthistoriska museer. Arkivbildningen fortsätter från Statens 
maritima museer med införlivande av de transporthistoriska museerna 
Myndighetens organisation och verksamhet 2018- 
Statens maritima museer är en statlig myndighet som består av Sjöhistoriska museet och Vasamuseet i 
Stockholm, Marinmuseum i Karlskrona samt de transporthistoriska samlingarna och är placerad under 
Kulturdepartementet. Myndighetens arbete leds av en överintendent. I ledningsgruppen sitter 
överintendent, stabschef och avdelningschef. Museicheferna är avdelningschefer.   
Myndigheten har ca 200 tillsvidareanställda och består av avdelningarna Staben, Vasamuseet, 
Sjöhistoriska museet, Marinmuseum, Järnvägsmuseet, Form & innehål , Kommunikation & stöd samt 
Projekt Östersjöns skatter. 
 
 
 
Statens maritima museers organisationsplan från 2018. 
 
Statens maritima museer ansvarar för statens museer med maritim och transporthistorisk inriktning. 
Myndigheten har til  uppgift att bevara och utveckla kulturarvet inom dessa områden samt att bygga upp 
kunskaperna om det. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för al a 
människor i samhället. 

 

Myndigheten ska särskilt 
1.  vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har 
anförtrotts myndigheten, 
 
2.  hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja 
utstäl ningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet, 
 
3.  lämna information, råd och annan hjälp till regionala och lokala museer samt stödja ideellt 
arbete inom myndighetens verksamhetsområde, 
 
4.  verka för bevarande och brukande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg, järnvägsfordon och andra 
fordonstyper som omfattas av myndighetens verksamhetsområde, och 
 
5.  verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet 
och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. 
 
Finansiering 
Ett statligt anslag betalas ut årligen till myndigheten. 2017 var anslaget 123 915 och täckte 39, 79% av 
kostnaderna. Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm ger betydande bidrag till Sjöhistoriska 
museet. 
Samband mel an myndighetens verksamhet och handlingar 
 
Nedan följer ett antal exempel för att visa sambandet mellan Statens maritima museers verksamhet och 
handlingar. 
Verksamhetsområde 
Handlingsslag 
Handlingstyp 
 
 
 
Styrande verksamheter 
Bereda och 
Styrdokument, 
fatta beslut, 
protokoll, 
planera och utvärdera, 
årsrapporter, 
redovisa och samverka 
beslutsunderlag, 
 
 
Stödjande verksamheter 
Registrera, redovisa och 
Diarieförda handlingar, 
 
Arkivera, 
personalakter, 
 
administrera anställningar 
myndighetens 
 
och uppsägningar, redovisa 
årsredovisning, 
 
resultat för myndigheten 
arkivförteckning, 
 
och ekonomi 
dokumenthanteringsplan 
 
 
 
 
Administrera säkerhet, IT 
 
 
och fastighetsfrågor 
Avtal, systemdokumentation 
 
 
 

 

Kärnverksamheter 
Samla in, förvärva 
Insamlingsdokumentation, 
 
protokoll, avtal, 
accessionsförteckning 
 
 
 
Registrera, beskriva, 
Arkivförteckningsprogram, 
fotografera, digitalisera 
databaser, register, 
 
dokumentationer, 
 
fotografier 
 
 
Vårda, underhålla, 
konserveringsrapporter, 
konservera 
vård- och 
 
underhål ningsplaner, 
 
 
 
Utställningsdokumentation, 
Producera utställningar, 
statistik, dokumentation av 
ta emot besökare 
verksamhet och 
bedriva program- och 
undersökningar 
pedagogisk verksamhet, 
 
utföra undersökningar 
 
 
 
Bedriva forskning 
Projektdokumentation 
 
 
Planering och styrning av arkivbildningen 
 
Myndighetens arkivbildning styrs av dokumenthanteringsplanen och den processbaserade 
klassificeringsstrukturen.   
Pågående ärenden och arbetsmaterial finns på de gemensamma lagringsytorna G och H. Från dessa 
överför arkivarierna handlingar till myndighetens arkivserver, som är en separat lagringsyta för 
elektroniska arkivhandlingar. Arkivservern är strukturerad enligt myndighetens arkivförteckning. 
Diarieförda ärenden registreras sedan 2017 i ärende- och dokumenthanteringssystemet Platina (tidigare 
i diarieföringssystemet Acta).  
Arkivbildningen är förutom styr- och stödprocesserna uppbyggda kring tre kärnprocesser: 
•  Bevara kulturarvet 
•  Tillgängliggöra kulturarvet samt 
•  Bygga upp kunskap om kulturarvet 
 
 
Diarieföringen sker i Stockholm där också diarieförda ärenden arkiveras. 
Myndighetens hantering av allmänna handlingar och arkivering regleras av Tryckfrihetsordningen (TF 
1949:105), Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) och Arkivlagen (1990:782).  

 

Riksarkivets föreskrift om verksamhetsbaserad arkivredovisning (RA-FS 2008:4) tillämpas tillsammans 
med Riksarkivets föreskrifter om allmänna råd om elektroniska handlingar (RA-FS 2009:1 och 2). 
 
 
Arkivverksamhetens organisation och ansvar 
 
På Sjöhistoriska museet finns två arkivarietjänster som arbetar med både arkivsamlingar och 
ämbetsarkiv. På Marinmuseum finns en tjänst som fotoarkivarie som handhar framför allt fotografier 
men även delvis arkivsamlingar och ämbetsarkiv. Myndighetens arkivarier med placering på Sjöhistoriska 
museet och Marinmuseum har ansvar för den övergripande arkivhanteringen samt det praktiska 
arkivarbetet. Myndighetens verksamheter levererar handlingarna till arkivet där arkivarierna arkivlägger 
och förtecknar materialet, samt svarar för framtagning av efterfrågat material. På Sjöhistoriska museet 
finns en fotointendent och en fotoassistent. På Marinmuseum finns en fotoassistent. På Järnvägsmuseet 
finns en intendent som arbetar med arkivet och fotoarkivet. 
Ämbetsarkivet förvaras främst i Sjöhistoriska museets arkiv, men delar finns i Marinmuseums arkiv. 
Järnvägsmuseets handlingar förvaras på Järnvägsmuseet i Gävle.  Myndighetens kansli är lokaliserat till 
Karlskrona, vilket betyder att ekonomi- och personalhandlingar förvaras i arkivet på Marinmuseum. 
Myndighetens registrator är placerad på Vasamuseet. All myndighetsadresserad post går till registrator 
som fördelar ärendena på respektive handläggare. Den inkomna originalhandlingen förvaras alltid hos 
registrator. Även protokoll förvaras först hos registrator för att senare arkiveras på Sjöhistoriska museet. 
 
Gal ring 
 
Myndighetens arkiv gallras enligt gällande bestämmelser och tillämpar Riksarkivets generella 
gallringsföreskrifter. Följande tillämpningsbeslut för myndigheten beslutades 2018-12-06: 
 
Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1997:6) (Dnr. 2.1-2018-1455) 
Gallring av handlingar tillkomna inom löne- och personaladministrativ verksamhet (RA-FS 2006:5) 
(Dnr. 2.1-2018-1458) 
Gallring och återlämnande av handlingar vid upphandling (RA-FS 2013:1) (Dnr. 2.1-2018-1456) 
 Gallring av räkenskapsinformation (RA-FS 2015:2) (Dnr. 2.1-2018-1457) 
 
Utöver lagar och föreskrifter används bl.a. dokumenthanteringsplanen som stöd i myndighetens 
informationshantering. Dokumenthanteringsplanen används för att på ett rättssäkert och effektivt sätt 
styra och förvalta information. Den innehåller bl.a. anvisningar till hur handlingar ska hanteras, om och 
när gallring ska tillämpas samt hänvisning till gällande gallringsföreskrifter. 
 

 

Arkiv förvarade hos myndigheten 
 
Förutom myndighetens eget arkiv (ämbetsarkivet) tar man fortlöpande emot enskilda arkiv, 
ritningssamlingar och fotosamlingar. 
Nedanstående arkiv, som förvaras i Sjöhistoriska museets och Marinmuseums arkiv, är föregångare till 
Statens maritima museer eller tillhör arkivbildare som direkt påverkat verksamheten. De är förtecknade 
enligt Allmänna arkivschemat och sökbara via Visual Arkiv och NAD. Arkivplacering inom parentes. 
 
Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm 1913- (SM) 
Statens Sjökrigshistoriska samlingar 1906-1934 (SM) 
Föreningen Sjöhistoriska museets Örlogsavdelning (fd Marinmusei vänner) 1927-1964 (SM) 
Sjöhistoriska museet 1932-1964 (SM) 
Wasanämnden 1959-1964 (SM) 
Statens sjöhistoriska museer 1964-2001 (SM)* 
 
Marinmuseum 1962-1997 (MM) 
Marinmuseum (del av SSHM) 1997-2001 (MM)** 
Statens maritima museer 2002-2012 (SM) 
Statens maritima museer 2013- (SM) processorienterad verksamhetsredovisning 
Sveriges Järnvägsmuseum 1915-2017 
 
* Samma förteckning gäller för Sjöhistoriska museet och Vasamuseet from 1964, när bägge ingick i 
Statens sjöhistoriska museum (museer) och fram t o m 2001. 
** Marinmuseums handlingar finns förtecknade separat 1997-2001, förutom att vissa övergripande 
serier ingår i SSHM:s arkivbildning. Myndighetsövergripande protokoll som rör Marinmuseum, samt 
ekonomi- och personalhandlingar återfinns inom förteckningen för hela SSHM. 
Från och med år 2013 övergick myndigheten til  en processorienterad arkivstruktur och en ny 
arkivbeskrivning påbörjades. Därför avslutades Statens maritima museer från 2002 som arkivbildare. 
 
Arkiv överlämnade til  andra myndigheter 
Större delen av de sjökrigshistoriska arkivsamlingarna samt ca 80% av örlogssamlingen fördes under 
1950-talet över till Krigsarkivet i Stockholm. Kvar i acta/ritningsarkivet av örlog är sådant som 
uttryckligen överlämnats som gåva till museet, och framför allt samlingen efter fartygskonstruktören 
Fredrik Henrik af Chapman som var verksam under 1700-talet. 
 
10 
 

 
 Viktiga sökingångar till myndighetens ämbetsarkiv 
  •  Diariet över inkomna och utgående handlingar registreras sedan 2017 digitalt i 
dokumenthanteringssystemet Platina.  I Platina finns ärenden från och med 1997 och framåt, 
men det är bara från maj 2017 som själva handlingarna i ärendena finns skannade och kan ses i 
Platina. Alla handlingar innan dess finns i arkivet på Sjöhistoriska och är förtecknade fram till 
2013. 
 
•  Myndighetens arkivförteckningar finns registrerade och sökbara i Visual Arkiv och på NAD och de 
finns även i pappersutskrift. 
 
 Inskränkningar i tillgänglighet genom sekretess 
 
Det kan förekomma sekretessbelagda handlingar inom följande processer och handlingstyper med 
hänvisning till paragrafer i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL): 
1.3 Samverka (MBL-protokoll) (OSL 39 kap. § 1-2 ) 
 
1.5 Hantera säkerhet 
(riskanalyser, bevakningsrapporter (OSL kap 18 § 8 och 13) 
2.3 Kompetensförsörja myndigheten (rehabiliteringsplan, läkarintyg, rehabiliteringsutredning, anmälan 
om arbetsskada, handlingar rörande arbetsskada, anmälan om tillbud, protokoll, varning, 
pensionsutredning) (OSL 39 kap. § 1-2) 
2.4 Hantera inköp och upphandling – (Handlingar under anbudstiden) (OSL 19 kap 3) 
4.1.4.2 Hantera biblioteks- och arkivlån (biblioteksfjärrlån, fjärrlåneblankett) (OSL 40 kap. § 3) 
5.2 Utföra kulturhistoriska undersökningar (intervjuer) (OSL 24 kap. § 4) 
 
 Lista över de centrala digitala registren vid Statens maritima museer 
 
Föremålsdatabas: Primus (här registreras föremål, ritningar och fotografier) 
Förvaltningens diarium: Platina 
Låneregistrering: Micromarc (biblioteket) 
Arkivförteckning:
 Visual Arkiv (VA) 
Dokumenthantering: VisAlfa 
11 
 

E-post: Microsoft Outlook 
Ekonomisystem: Agresso 
Lönehanteringssystem: Palasso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arkivbeskrivningen är upprättad av Eva Hult och Melissa Rydquist, 2018-12-07. Tillägg januari 2019. 
12 
 

Document Outline